Tłumaczenia na język łaciński:

  • iura novit curia   

Podobne frazy w słowniku polski łaciński. (1)

Przykładowe zdania z "sąd zna prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
pl Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
pl Znam tę dziewczynę.
la Puellam cognosco.
pl Czy znasz łacinę?
la Loquerisne Latine?
pl Jorge zna cztery języki.
la Georgius quattuor linguis loqui potest.
pl Znam tę dziewczynę.
la Illam puellam novi.
pl Ten kościół to bardzo znane i piękne miejsce.
la Haec ecclesia locus clarissimus pulcherrimusque est.
pl Znam ją.
la Eam novi.
pl Znasz łacinę?
la Scisne linguam Latinam?
pl Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
la Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,
pl Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku , włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe pł atne urlopy .
la Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
pl Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli .
la Omnis homo jus habet suae gentis rerum publicarum administrationi interesse , vel directo , vel per repraesentes libere lectos .
pl Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia , zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej .
la Quiscumque laborat , jus habet aequae remunerationi idoneaeque quae sibi familiaeque confirmat vitam consentaneam humanae dignitati et , si oportet , completae omnibus ceteribus rationibus sociae tutelae .
pl Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania .
la In vexatione omnis jus habet perfugium quaerere et perfugium ab aliis regionibus impetrare .
pl Każdy człowiek ma prawo wolności myśli , sumienia i wyznania ; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary or az swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie , bądź wespół z innymi ludźmi , publicznie i prywatnie , poprzez nauczanie , praktykowanie , uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów .
la Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
pl Ciężkie prawo, ale prawo.
la Dura lex, sed lex.
pl ZWAŻYWSZY , że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka , godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet , oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności ,
la Cum sociae civitates pollicitae sint se affirmaturas esse verecundiam universam veramque jurum hominis et libertatum praecipuarum , temperatione Nationum Conjunctarum adjuvante ,
pl ZWAŻYWSZY , że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa , które wstrząsnęły sumieniem ludzkości , i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata , w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy ,
la Cum praecipuum sit hominum jura civitatis forma quae justa est tegi , ne homo cogatur , ultimo perfugio , ut rebellionem faciat in tyranniam oppressionemque ,
pl Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj , włączając w to swój własny , i powrócić do swego kraju .
la Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .
pl Każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swej osoby .
la Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
pl Już prawie trzecia.
la Fore tertia hora est.
pl Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa , podczas jego trwania i po jego ustaniu .
la Jura equalia habent pro matrimonio , per matrimonium et per divortium .
pl Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej .
la Quisque jus habet suam juridicam personam in omnibus locis accipi .
pl Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa .
la Quisque jus habet libenter iter facere et in civitate suam domum eligere .
pl Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wvborze nauczania , które ma być dane ich dzieciom .
la Par entes in primis jus habent eligere genus educationis quod interest dare liberis suis .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy sąd zna prawo.Znalezione w 2,159 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.