Tłumaczenia na język łaciński:

  • iura novit curia   

Podobne frazy w słowniku polski łaciński. (1)

Przykładowe zdania z "sąd zna prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
pl Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
pl Ten kościół to bardzo znane i piękne miejsce.
la Haec ecclesia locus clarissimus pulcherrimusque est.
pl Jorge zna cztery języki.
la Georgius quattuor linguis loqui potest.
pl Znam tę dziewczynę.
la Illam puellam novi.
pl Znam tę dziewczynę.
la Puellam cognosco.
pl Znasz łacinę?
la Scisne linguam Latinam?
pl Znam ją.
la Eam novi.
pl Czy znasz łacinę?
la Loquerisne Latine?
pl Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa , podczas jego trwania i po jego ustaniu .
la Jura equalia habent pro matrimonio , per matrimonium et per divortium .
pl Naruszył prawo.
la Legem violavit.
pl Rodzina jest naturalną i podstawową komórką spo łeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeŃstwa i Państwa .
la Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
pl ZWAŻYWSZY , że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa , aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi ,
la Cum praecipuum sit progressionem amicitiarum inter nationes incitari ,
pl W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom , które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa .
la In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
pl ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
la Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .
pl Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli .
la Omnis homo jus habet suae gentis rerum publicarum administrationi interesse , vel directo , vel per repraesentes libere lectos .
pl Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
pl ZWAŻYWSZY , że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności ,
la Cum quaedam communis conceptio horum jurum et libertatum gravissima sit , ut obligatio haec plane expleatur ,
pl Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej ; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii , poszukiwania , otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami , bez względu na granice .
la Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutione
pl Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją , będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji , i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację .
la Omnes jus habent praesidio aequo contra omnem discrimen qui hanc Declarationem violet et contra omnem incitationem ad talem discrimen .
pl Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
la Hoc jus non invocari potest in casu actionum vere constitutarum in communis juris scelere aut in factis adversus metas principiaque Conjunctarum Nationum .
pl Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny .
la Ex matrimonio se jugendi aetate , vir mulierque jus habent , nullo genere , nulla gente aut religione id nequaquam impediente , matrimonio se jungere et familiam constituere .
pl Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku , włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe pł atne urlopy .
la Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
pl Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
la Haec jura libertatesque nullo modo exerceri poterunt adversus proposita et principia Nationum Conjunctorum .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy sąd zna prawo.Znalezione w 4,127 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.