Tłumaczenia na język łaciński:

  • iura novit curia   

Podobne frazy w słowniku polski łaciński. (1)

Przykładowe zdania z "sąd zna prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
pl Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
pl Jorge zna cztery języki.
la Georgius quattuor linguis loqui potest.
pl Czy znasz łacinę?
la Loquerisne Latine?
pl Znam tę dziewczynę.
la Illam puellam novi.
pl Znam ją.
la Eam novi.
pl Znam tę dziewczynę.
la Puellam cognosco.
pl Ten kościół to bardzo znane i piękne miejsce.
la Haec ecclesia locus clarissimus pulcherrimusque est.
pl Znasz łacinę?
la Scisne linguam Latinam?
pl Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
la Suae quisque tutelae ius habet morum rationis utilitatis quae ex suis studiis scientiae litterarum artium efficiantur.
pl Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
la Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
pl Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
la Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,
pl Każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swej osoby .
la Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
pl Każdy człowiek ma prawo do nauki .
la Omnis jus habet educationi .
pl Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju .
la Omnis homo jus habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere .
pl Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
la Haec jura libertatesque nullo modo exerceri poterunt adversus proposita et principia Nationum Conjunctorum .
pl POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
la UNIVERSALIS DE JURE HOMINUM DECLARATIO
pl Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
pl Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
la Hoc jus non invocari potest in casu actionum vere constitutarum in communis juris scelere aut in factis adversus metas principiaque Conjunctarum Nationum .
pl Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa .
la Quisque jus habet libenter iter facere et in civitate suam domum eligere .
pl Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestjpstwa ma prawo , aby uznawano go za niewinnego dopóty , dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu , w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony .
la Quisquis accusatus delicto innocens est dum noxa sua jure statuata est publico judicio ubi obsides omnes necessariae ad se defendendum affirmatae erunt .
pl ZWAŻYWSZY , że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa , które wstrząsnęły sumieniem ludzkości , i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata , w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy ,
la Cum praecipuum sit hominum jura civitatis forma quae justa est tegi , ne homo cogatur , ultimo perfugio , ut rebellionem faciat in tyranniam oppressionemque ,
pl ZWAŻYWSZY , że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności ,
la Cum quaedam communis conceptio horum jurum et libertatum gravissima sit , ut obligatio haec plane expleatur ,
pl Ciężkie prawo, ale prawo.
la Dura lex, sed lex.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy sąd zna prawo.Znalezione w 5,393 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.