Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy w negocjacjach z Syrią będzie Pani utrzymywać status quo? Co zrobi Pani z Arabią Saudyjską?
it Continuerà a portare avanti lo status quo dei negoziati con la Siria? Come si comporterà con l'Arabia Saudita?
pl Osiem spółek stwierdza, że nieustanna pomoc, z której korzystałaby spółka AZ Fly, utrzymuje niezadowalające status quo, opóźniające konsolidację i ostateczną redukcję działalności, a równocześnie przenosi trudności przedsiębiorstwa na jego najbardziej skutecznych konkurentów
it Le otto compagnie concludono che l'aiuto continuo di cui beneficerebbe AZ Fly mantiene uno status quo insoddisfacente che ritarda una soluzione di consolidamento e di riduzione di attività definitiva e trasferisce, nel frattempo, le difficoltà della compagnia sui suoi concorrenti più efficienti
pl W tym przypadku zastój oznacza krok wstecz; zastój nie umożliwi zachowania status quo.
it L'inazione equivale a un passo indietro, perché non riuscirebbe a preservare lo status quo.
pl Obecny rząd Bułgarii jest przedmiotem ataku ze strony starego status quo, pozostałości reżimu komunistycznego w strukturach władzy i tych, którzy nielegalnie wzbogacili się w okresie transformacji.
it L'attuale governo bulgaro subisce l'attacco del vecchio status quo, dei residui del regime comunista nelle strutture del potere e di coloro che si sono arricchiti illegalmente durante il periodo della transizione.
pl utrzymanie status quo
it mantenimento della situazione attuale
pl głosy odrzucające konstytucję wydają się być w większym stopniu wyrazem niezgody na stan, w jakim Unia Europejska znajduje się obecnie niż określonym sprzeciwem wobec reform konstytucyjnych, a jednak, paradoksalnie, wynikiem głosów na nie jest utrzymywanie się status quo oraz blokowanie reform
it considerando che il no sembra essere stato più un'espressione di dissenso sullo stato attuale dell'Unione che un'obiezione specifica alle riforme costituzionali, ma, paradossalmente, ha come risultato il mantenimento dello status quo e il blocco delle riforme
pl Niemcy twierdzą, że scenariusz status quo należy skorygować w taki sposób, aby można było uwzględnić zobowiązanie do zakupu oraz zobowiązania likwidacyjne
it La Germania precisa che lo scenario status quo dovrebbe essere corretto includendo gli impegni di acquisto e i costi di ripristino delle condizioni originali
pl Orzeczenia Trybunału odzwierciedlają prawny status quo, fakt, że kiedy prawa pracowników kolidują z regułami konkurencji, przeważają reguły konkurencji.
it Sono specchio dell'attuale status quo, specchio del fatto che quando i diritti dei lavoratori cozzano con le norme in materia di concorrenza, prevalgono queste ultime.
pl Analiza taka byłaby sprzeczna z celem, jaki stawia sobie przyznawanie pomocy na ratowanie, który polega na utrzymaniu status quo aż do chwili, gdy przedsiębiorstwo będzie mogło zająć stanowisko dotyczące swojej przyszłości
it Siffatta analisi sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla concessione degli aiuti al salvataggio che consiste nel mantenere uno status quo ante fino a quando l’impresa sia in grado di prendere una posizione concernente il suo avvenire
pl Z tego powodu grupa ALDE zdecydowanie popiera stanowisko pana komisarza i opowiada się za utrzymaniem status quo.
it Per questo il gruppo ALDE sostiene con forza la posizione del Commissario e insiste nel mantenere lo status quo.
pl Celem rekompensaty z tytułu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych było według władz norweskich zabezpieczenie status quo w odniesieniu do uzgodnionego standardu transportu wzdłuż wybrzeża Norwegii poprzez umożliwienie spółkom Hurtigruten dalszego wypełniania obowiązku świadczenia usługi publicznej, powierzonego im na mocy porozumienia
it Secondo le autorità norvegesi, tale compensazione era volta a mantenere lo status quo per quanto riguarda il livello di trasporto concordato lungo la costa norvegese, consentendo alle società Hurtigruten di continuare a svolgere la missione di servizio pubblico affidata loro dall'accordo
pl W związku z tym mechanizmy stosowane w programach ramowych w zakresie badań naukowych muszą zostać pilnie zaktualizowane i uproszczone, tak aby tym samym uprościć proces monitorowania aspektów finansowych i administracyjnych projektów, jednocześnie wzmacniając proces oceny naukowej i technologicznej. Przyjmuję z zadowoleniem przedstawioną przez Komisję Europejską inicjatywę zmiany tego status quo i gratuluję sprawozdawczyni, pani poseł Carvalho, znakomitej pracy, jaką wykonała proponując konkretne rozwiązania mające udoskonalić obecny system.
it I meccanismi dei programmi quadro per la ricerca devono essere, pertanto, urgentemente adeguati e snelliti per semplificare il monitoraggio degli aspetti finanziari e amministrativi dei progetti, rafforzando nel contempo il processo di valutazione scientifica e tecnologica. Apprezzo quindi l'iniziativa della Commissione europea volta a modificare questo status quo e mi complimento con la relatrice, onorevole Carvalho, per l'eccellente lavoro svolto nel proporre misure concrete per migliorare l'attuale sistema.
pl Pojawiło się kilka ostrożnych głosów wzywających do utrzymania status quo, zwłaszcza w Egipcie, według których obalenie reżimu może doprowadzić do wojny domowej, ta z kolei może wynieść do władzy fundamentalistów religijnych.
it Voci prudenti hanno richiesto il mantenimento dello status quo, soprattutto in Egitto, sostenendo che un rovesciamento del regime potrebbe sfociare in una guerra civile che, a sua volta, potrebbe portare al potere i fondamentalisti religiosi.
pl pogorszenie oznacza każde nieznaczne, uwarunkowane antropogenicznie i trwałe zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w stosunku do status quo panującego w wodach podziemnych
it Deterioramento: qualsiasi aumento minimo e durevole, di origine antropica, delle concentrazioni di sostanze inquinanti rispetto allo status quo delle acque sotterranee
pl Pod koniec każdego roku pracy Parlamentu naturalne jest przyglądanie się, czy doszło do jakichś istotnych zmian w relacjach UE-Białoruś; i moim zdaniem rok 2009 podtrzymał status quo pomiędzy Mińskiem a Brukselą.
it Alla fine dell'anno parlamentare, è naturale valutare se vi siano stati cambiamenti di rilievo nelle relazioni UE-Bielorussia, e secondo me il 2009 si è caratterizzato per uno status quo tra Minsk e Bruxelles.
pl Pytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
it Neppure auspicare un ritorno allo status quo ante è possibile - occorre guardare avanti.
pl Nie można powiedzieć, że jest to zwiększanie uciążliwości status quo, lecz przeciwnie, jego ułatwienie.
it Non si può dire che questo renda lo status quo più pesante, io direi che lo alleggerisce.
pl Jednak niektóre postanowienia niniejszej decyzji wykraczają poza status quo poprzez określenie dodatkowych wymogów, których celem jest umożliwienie skutecznej kontroli spełniania kryteriów określonych w art. ‧ ust
it Alcune disposizioni della presente decisione non si limitano tuttavia a mantenere lo status quo in quanto prevedono ulteriori condizioni volte a permettere un controllo efficace dei criteri di cui all’articolo ‧, paragrafo
pl To powiedziawszy, chociaż nie jest to bezpośrednio związane z omawianym działaniem, pragnę też podkreślić znaczenie utrzymania status quo w aspekcie obecnych zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwłaszcza w odniesieniu do światowego rynku wyrobów włókienniczych i odzieżowych, a konkretnie zmian przepisów dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych do UE w sytuacji poważnego kryzysu gospodarczego w różnych państwach członkowskich.
it Detto ciò, anche se non è direttamente legato a questo provvedimento, vorrei porre l'accento sull'importanza di mantenere lo status quo per le norme dell'OMC attualmente in vigore, soprattutto in relazione al mercato mondiale dei prodotti tessili e d'abbigliamento, e mi riferisco in particolar modo alle modifiche alle norme sulle importazioni di prodotti tessili e d'abbigliamento verso l'Unione europea in un momento di grave crisi economica in vari Stati membri.
pl Nie powinno być możliwym wielokrotne przyznawanie pomocy w celu ratowania, co utrzymywałoby status quo, odsunęło tylko nieuniknione konsekwencje, a w tym czasie przerzuciło problemy gospodarcze i społeczne na innych, bardziej efektywnych producentów lub inne Umawiające się Strony Porozumienia EOG
it Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altre parti contraenti dell’accordo SEE
pl Alternatywą dla zmienionego Traktatu jest zachowanie status quo i kolejne lata sporów w sprawie instytucji i zasad działania Unii Europejskiej.
it L'alternativa al Trattato riformato è mantenere lo status quo, scelta che tuttavia, con l'andare degli anni, comporterà ulteriori contrasti sulle istituzioni e sui meccanismi dell'Unione europea.
pl Moim zdaniem zbliżamy się do właściwego kierunku działań, ponieważ prawdziwą alternatywą dla agendy dauhańskiej nie jest utrzymanie status quo, ale z powodu bieżącego kryzysu finansowego raczej opcja zwrócenia się do nas samych, możliwość podjęcia przez kraje w różnych częściach świata spóźnionych działań w sprawie opłat celnych i wprowadzenia jednostronnych środków mających chronić niektóre sektory ich gospodarek.
it Credo che ora ci siamo avvicinati alla strada giusta, perché la vera alternativa a Doha non è lo status quo ma piuttosto, in ragione dell'attuale crisi finanziaria, l'opzione del ripiegamento su se stessi, la possibilità che paesi in varie regioni del mondo facciano passi indietro sulle tariffe e attuino misure unilaterali per proteggere alcuni settori delle loro economie.
pl Dzieje się tak dlatego, że kiedy nastąpi zmiana, ludzie będą pamiętać, kto stał po ich stronie, a kto opowiadał się za niemożliwym już do utrzymania status quo.
it La ragione alla base di ciò è che quando interverrà il cambiamento, le persone si ricorderanno chi si è schierato dalla loro parte e chi ha cercato di mantenere uno status quo già divenuto insostenibile.
pl Wzywając do zorganizowania międzynarodowej konferencji pokojowej i do zakończenia blokady oraz zwracając się do Komisji Europejskiej i Rady, aby podjęły pracę w tym celu, łączę się z większością innych posłów do PE, rozwijając idee, które mogą poprawić sytuację ludzi cierpiących w wyniku konsekwencji aktualnego status quo.
it Nel richiedere una conferenza di pace internazionale, nonché la fine del blocco e nell'invitare la Commissione e il Consiglio a mobilitarsi in tal senso, mi unisco alla maggior parte dei miei colleghi parlamentari nel promuovere idee che possano migliorare la situazione sul posto, per coloro che subiscono le conseguenze di questo status quo.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy status quo.Znalezione w 3,042 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.