Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W tej kolumnie podano różnicę w przepływie środków w zależności od realizowanego wariantu rozbudowy bez udziału DHL a status quo
it In questa colonna viene riportata la differenza nel flusso di cassa tra la variante di ampliamento senza DHL e la situazione di status quo
pl Wysłuchałam obszernego apelu o zezwolenie na wzbogacanie cukrem, bądźmy jednak precyzyjni - nie jestem zwolenniczką zaakceptowania statusu quo, gdyż każdy kompromis wiązałby się z nowymi warunkami.
it Ho prestato ascolto alla richiesta generale di continuare a consentire l'arricchimento con lo zucchero, ma - cerchiamo di essere chiari - non ho intenzione di accettare lo status quo, quindi a prescindere dai contenuti del compromesso, vi saranno condizioni nuove.
pl W procesie uzdrawiania gospodarki musimy przyznać pierwszeństwo rozwiązaniom, które chronią miejsca pracy, wzrost i jednostki najsłabsze, promują energię i stabilność gospodarczą, z jednoczesnym zapewnieniem, że podmioty zainteresowane zachowaniem status quo, są trzymane z daleka.
it Nel processo di risanamento occorre dare la priorità alle soluzioni che proteggono l'occupazione, la crescita e i soggetti più vulnerabili, che promuovono l'integrazione, le energie a basso costo e la stabilità, garantendo al tempo stesso che vengano tenute a distanza le parti che hanno interesse a mantenere lo status quo.
pl wzywa Komisję do bezzwłocznego wszczęcia postępowania w sprawie o naruszenie prawa wspólnotowego przewidzianego w art. ‧ traktatu WE przeciwko każdemu Państwu Członkowskiemu, które nie wykonało zobowiązań ciążących nań na mocy art. ‧, ‧ i ‧ traktatu WE lub klauzuli status quo traktatu o przystąpieniu
it invita la Commissione ad avviare, senza indugio, la procedura di infrazione dell'articolo ‧ del trattato CE contro ogni Stato membro che non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli ‧, ‧ o ‧ del trattato CE o della clausola di status quo del trattato di adesione
pl Punktem wyjścia, jeżeli chodzi o zainteresowane podmioty, musi być status quo, ale reformy i tak muszą zostać wdrożone.
it Il punto di partenza, anche relativamente alle entità, deve essere lo status quo, fermo restando che occorre attuare le riforme.
pl Mur berliński został zburzony w 1989 roku - a ilu europejskich przywódców miało nadzieję na zwykłą reformę komunizmu i utrzymanie status quo, i modliło się o taki obrót sprawy?
it Anche dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, quanti leader europei hanno invocato speranzosi una semplice riforma del comunismo e uno status quo inalterato?
pl mając na uwadze, że klauzula status quo przewiduje, że jeśli państwo członkowskie UE ‧ kontroluje dostęp do swojego rynku pracy na podstawie przepisów krajowych w trakcie okresu przejściowego, to obywatele nowych Państw Członkowskich. nie mogą podlegać w tym Państwie Członkowskim ograniczeniom większym niż te, które obowiązywały w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu, a zasada ta ma zastosowanie do dostępu przyznanego na podstawie przepisów krajowych lub umów dwustronnych
it considerando che una clausola di status quo prevede che se, in applicazione della normativa nazionale, uno Stato membro dell'UE a ‧ regola l'accesso al proprio mercato del lavoro nel corso del periodo di transizione, nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri non devono essere applicate, in tale Stato membro, restrizioni maggiori rispetto a quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione; che tale norma si applica all'accesso accordato a titolo di disposizioni nazionali o di accordi bilaterali
pl Nie może być powrotu do wcześniejszego status quo i uważam, że należy zrobić w tej kwestii kilka rzeczy.
it Non vi può essere ritorno allo status quo ante, e credo che in tale ambito abbiamo margine di manovra.
pl Jestem bardzo zadowolona, że Rada, Komisja, jak i Parlament przychyliły się do tego stanowiska, wykreślając odpowiednie zapisy i zachowując status quo.
it Sono molto soddisfatta di vedere che il Consiglio, la Commissione e il Parlamento hanno mantenuto questa posizione eliminando le clausole pertinenti e conservando lo status quo.
pl Obecny rząd Bułgarii jest przedmiotem ataku ze strony starego status quo, pozostałości reżimu komunistycznego w strukturach władzy i tych, którzy nielegalnie wzbogacili się w okresie transformacji.
it L'attuale governo bulgaro subisce l'attacco del vecchio status quo, dei residui del regime comunista nelle strutture del potere e di coloro che si sono arricchiti illegalmente durante il periodo della transizione.
pl Wówczas podstawowym celem Związku Radzieckiego było utrzymanie status quo, podczas gdy dzisiaj dla Rosji podstawowym celem jest zmiana status quo na swoją korzyść.
it A quell'epoca, la difesa dello status quo era l'obiettivo fondamentale dell'Unione sovietica, mentre oggi la Russia mira soprattutto a modificare lo status quo a proprio favore.
pl Zachowaj status quo
it Mantieni la situazione
pl Naszym celem jest zmiana status quo, co jest słuszne.
it Siamo giustamente desiderosi di cambiare la situazione attuale.
pl Jak mamy zmienić sytuację, jeśli nie mamy jasnego obrazu rzeczywistego status quo ?
it Come possiamo cambiare le cose se non disponiamo di una chiara visione di quello che è l'effettivo status quo?
pl Opcja Status quo stanowi punkt odniesienia dla oceny pozostałych opcji
it Lo status quo costituisce un punto di riferimento rispetto al quale è possibile valutare le altre opzioni
pl Zawsze znajdą się grupy, które dzięki obowiązującemu status quo nie będą musiały rezygnować ze swoich przywilejów.
it Ci saranno sempre gruppi che, grazie allo status quo, non devono rinunciare ai loro privilegi.
pl Prawdziwym problemem jest fakt, że nie mamy realnych możliwości wprowadzenia status quo ante czy skutecznego wywarcia presji na państwie takim jak Rosja, aby poprawiło pewną politykę.
it Il problema reale è che non disponiamo di mezzi effettivi per imporre uno status quo ante o esercitare una pressione efficiente su un paese come la Russia per rivedere una certa politica.
pl Odnoszę się tu do moich wystąpień w tym Parlamencie w ostatnich latach, w których wielokrotnie powtarzałem, że polityka Unii nie może skupiać się po prostu na utrzymywaniu status quo.
it Mi riferisco in particolare ai miei interventi in Parlamento in questi anni, quando ho ripetuto più volte che la politica dell'Unione non può limitarsi al semplice mantenimento di uno status quo.
pl W przedmiotowym sprawozdaniu uparcie wspiera się jednak status quo i dlatego też zagłosowałem przeciw jego przyjęciu.
it La relazione in questione appoggia invece con ostinazione lo status quo, per questo ho espresso un voto contrario.
pl Komitet zgadza się, że istnieje wyraźna potrzeba podjęcia działań, wyrażona także na najwyższym szczeblu politycznym, oraz odnotowuje cztery możliwe rozwiązania polityczne dla problemu gatunków inwazyjnych przedstawione w komunikacie: status quo, korzystanie z istniejących instrumentów prawnych w połączeniu ze środkami dobrowolnymi, dostosowanie istniejącego prawodawstwa oraz opracowanie wszechstronnego, specjalnego unijnego instrumentu prawnego
it Il Comitato riconosce l'evidente necessità di intervento, come è stato espresso anche ai più alti livelli politici, e prende atto delle quattro alternative possibili descritte nella comunicazione per far fronte al problema delle SI: status quo, uso degli strumenti giuridici vigenti unitamente a misure volontarie, adeguamento della normativa vigente e creazione di uno strumento giuridico comunitario specifico e completo
pl Zmiana status quo jest trudna; jeszcze trudniejsze jest budowanie czegoś pozytywnego.
it Modificare lo status quo è difficile; costruire qualcosa di positivo lo è ancora di più.
pl EKES uważa ponadto, że wniosek Komisji powinien zmierzać między innymi do zapobiegania równoległym niezamierzonym działaniom służącym utrwalaniu status quo: ze strony dużych monopoli, które chcą zachować posiadane przywileje oraz ze strony związków zawodowych, które pragną utrzymać miejsca pracy
it Il CESE, infine, ritiene che la proposta della Commissione debba essere orientata ad evitare l'azione combinata non volontaria per il consolidamento dello status quo tra le grandi imprese monopolistiche, che mirano a mantenere la propria rendita di posizione, e i sindacati, che mirano alla difesa del posto di lavoro
pl Analiza taka byłaby sprzeczna z celem, jaki stawia sobie przyznawanie pomocy na ratowanie, który polega na utrzymaniu status quo aż do chwili, gdy przedsiębiorstwo będzie mogło zająć stanowisko dotyczące swojej przyszłości
it Siffatta analisi sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla concessione degli aiuti al salvataggio che consiste nel mantenere uno status quo ante fino a quando l’impresa sia in grado di prendere una posizione concernente il suo avvenire
pl Rozważane są trzy możliwe formy rozwiązań: utrzymanie status quo, nowe środki zmierzające do utworzenia sieci ukierunkowanej na transport towarowy, odrębny program zmierzający do utworzenia europejskiej sieci kolejowej przeznaczonej do przewozów towarowych
it Pro forma la Commissione prende in considerazione tre opzioni: lo status quo, l'attuazione di una serie di nuove misure per realizzare una rete ferroviaria prioritariamente destinata al trasporto merci e l'avvio di un programma specifico per creare una rete ferroviaria europea ad hoc per il traffico merci
pl Cieszylibyśmy się, gdyby więcej państw wspólnoty międzynarodowej dołączyło do naszego apelu, ponieważ status quo jest nie do przyjęcia.
it Accoglieremmo con favore l'adesione di altri paesi della comunità internazionale a questo invito ad agire , perché lo status quo è inaccettabile.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy status quo.Znalezione w 2,793 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.