Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest to jedyny sposób na zmianę status quo i wszyscy zgadzamy się z tym, że konieczna jest zmiana status quo.
it Questo è l'unico modo per cambiare lo status quo e siamo assolutamente tutti d'accordo sul fatto che sia essenziale per cambiarlo.
pl Zmiana status quo jest trudna; jeszcze trudniejsze jest budowanie czegoś pozytywnego.
it Modificare lo status quo è difficile; costruire qualcosa di positivo lo è ancora di più.
pl Nie może być powrotu do wcześniejszego status quo i uważam, że należy zrobić w tej kwestii kilka rzeczy.
it Non vi può essere ritorno allo status quo ante, e credo che in tale ambito abbiamo margine di manovra.
pl Rozdając nieodpłatnie przeważającą większość wstępnych przydziałów liniom lotniczym oraz oferując możliwość zakupu w ramach ogólnego systemu ETS (chodzi tu o otwarty, nie zaś zamknięty system dla transportu lotniczego lub nawet dla całości transportu), Komisja akceptuje status quo i nie czyni prawie nic, aby wpłynąć na ciągły i gwałtowny rozwój sektora lotniczego, odpowiedzialnego za emisje gazów cieplarnianych
it Distribuendo gratuitamente agli operatori aerei la grande maggioranza delle quote iniziali e consentendo loro acquisti supplementari nell'ambito del sistema generale di scambio delle quote di emissione (un sistema aperto rispetto ad un eventuale sistema chiuso riservato al trasporto aereo o al settore dei trasporti nel suo complesso), la Commissione accetta lo status quo e fa ben poco per incidere sulla rapida crescita del settore, che è fonte di emissioni di GES
pl mając na uwadze, że klauzula status quo przewiduje, że jeśli państwo członkowskie UE ‧ kontroluje dostęp do swojego rynku pracy na podstawie przepisów krajowych w trakcie okresu przejściowego, to obywatele nowych Państw Członkowskich. nie mogą podlegać w tym Państwie Członkowskim ograniczeniom większym niż te, które obowiązywały w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu, a zasada ta ma zastosowanie do dostępu przyznanego na podstawie przepisów krajowych lub umów dwustronnych
it considerando che una clausola di status quo prevede che se, in applicazione della normativa nazionale, uno Stato membro dell'UE a ‧ regola l'accesso al proprio mercato del lavoro nel corso del periodo di transizione, nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri non devono essere applicate, in tale Stato membro, restrizioni maggiori rispetto a quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione; che tale norma si applica all'accesso accordato a titolo di disposizioni nazionali o di accordi bilaterali
pl Czy jesteśmy za w pełni zintegrowaną Unią, czy też za dalszym utrzymaniem sprawnie funkcjonującego status quo.
it Siamo per un'Unione pienamente integrata o per un affinamento dello status quo?
pl Proponowane zmiany status quo zawartego w odrzuconej Konstytucji Europejskiej czy nie tak bardzo różnym traktacie lizbońskim jedynie czynią ten defekt bardziej dojmującym.
it Le modifiche proposte allo status quo contenute nella Costituzione europea, respinta, o nel trattato di Lisbona, contenente ben poche differenze, non farebbe altro che aggravare il problema.
pl Rozumiemy obawy Irlandczyków, ale utrzymywanie status quo nie jest opcją.
it Comprendiamo le preoccupazioni degli irlandesi, ma mantenere lo status quo non è un'alternativa possibile.
pl Zawsze znajdą się grupy, które dzięki obowiązującemu status quo nie będą musiały rezygnować ze swoich przywilejów.
it Ci saranno sempre gruppi che, grazie allo status quo, non devono rinunciare ai loro privilegi.
pl Należy zatem zadać pytanie, czy prywatny inwestor, świadomy informacji opublikowanych w dniu ‧ grudnia ‧ r., podtrzymałby decyzję o budowie drugiego pasa startowego czy też utrzymałby status quo
it Secondo le autorità tedesche occorre interrogarsi sulla possibilità che, alla luce dei fatti noti al ‧ dicembre ‧, un investitore privato avrebbe continuato la costruzione della seconda pista anziché optare per il mantenimento dello status quo
pl Po pierwsze, utrzymywanie statusu quo nie będzie już dłużej możliwe, ponieważ członkowie NATO, jeden po drugim, ogłaszają zamiar wycofania swoich sił z Afganistanu, a my nadal nie wiemy, czy państwo to będzie w stanie samo zapewnić sobie bezpieczeństwo.
it In primo luogo, lo status quo non è più un'opzione realistica dal momento che, una dopo l'altra, le forze della NATO stanno annunciando il ritiro dall'Afghanistan e tuttavia non sappiamo ancora se il paese sia in grado di garantire la propria sicurezza.
pl Osiem spółek stwierdza, że nieustanna pomoc, z której korzystałaby spółka AZ Fly, utrzymuje niezadowalające status quo, opóźniające konsolidację i ostateczną redukcję działalności, a równocześnie przenosi trudności przedsiębiorstwa na jego najbardziej skutecznych konkurentów
it Le otto compagnie concludono che l'aiuto continuo di cui beneficerebbe AZ Fly mantiene uno status quo insoddisfacente che ritarda una soluzione di consolidamento e di riduzione di attività definitiva e trasferisce, nel frattempo, le difficoltà della compagnia sui suoi concorrenti più efficienti
pl Mur berliński został zburzony w 1989 roku - a ilu europejskich przywódców miało nadzieję na zwykłą reformę komunizmu i utrzymanie status quo, i modliło się o taki obrót sprawy?
it Anche dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, quanti leader europei hanno invocato speranzosi una semplice riforma del comunismo e uno status quo inalterato?
pl W gruncie rzeczy w tym kompromisowym rozwiązaniu zostaje zmienione status quo w odniesieniu do połączeń, podziału przedsiębiorstw i przenoszenia siedzib.
it In effetti nel compromesso viene ristabilito lo status quo per le fusioni, la divisione di società e il trasferimento delle sedi.
pl Panie przewodniczący! Naprawdę interesujące jest usłyszeć, jak niektórych posłów irytuje kwestionowanie tego słynnego jednego głosu i kwestionowanie całego status quo.
it (EN) Signor Presidente, è davvero interessante sentire l'irritazione di alcuni deputati per il fatto che si metta in discussione questa famosa voce unica dell'Europa e l'intero status quo.
pl Punktem wyjścia, jeżeli chodzi o zainteresowane podmioty, musi być status quo, ale reformy i tak muszą zostać wdrożone.
it Il punto di partenza, anche relativamente alle entità, deve essere lo status quo, fermo restando che occorre attuare le riforme.
pl Ponieważ pozostawienie status quo nie było, nie jest i nigdy nie będzie odpowiednim rozwiązaniem.
it Perché lo status quo non ha funzionato, non funziona, né mai potrà funzionare.
pl Z uwagi na to, że koszty przeładunku portowego są w Europie wyraźnie niższe niż w Ameryce Północnej i w Azji, konieczne jest rozważenie działań, które wniosłyby wkład w poprawę konkurencji i wydajności w portach, na podstawie analizy deficytów status quo
it Data l'entità nettamente inferiore dei costi di trasbordo praticati in Europa rispetto a quelli che si registrano nell'America settentrionale e in Asia, è indispensabile che le misure volte a contribuire ad un miglioramento della concorrenza e dell'efficienza nei porti vengano discusse sulla base di un'analisi delle carenze della situazione attuale
pl Moim zdaniem zbliżamy się do właściwego kierunku działań, ponieważ prawdziwą alternatywą dla agendy dauhańskiej nie jest utrzymanie status quo, ale z powodu bieżącego kryzysu finansowego raczej opcja zwrócenia się do nas samych, możliwość podjęcia przez kraje w różnych częściach świata spóźnionych działań w sprawie opłat celnych i wprowadzenia jednostronnych środków mających chronić niektóre sektory ich gospodarek.
it Credo che ora ci siamo avvicinati alla strada giusta, perché la vera alternativa a Doha non è lo status quo ma piuttosto, in ragione dell'attuale crisi finanziaria, l'opzione del ripiegamento su se stessi, la possibilità che paesi in varie regioni del mondo facciano passi indietro sulle tariffe e attuino misure unilaterali per proteggere alcuni settori delle loro economie.
pl Porównanie scenariuszy Status quo, Rozbudowa bez udziału DHL oraz Rozbudowa przy udziale DHL po odliczeniu kosztów inwestycji i realizacji związanych z podjęciem środków bezpieczeństwa
it Raffronto tra gli scenari Status quo, Ampliamento senza DHL e Ampliamento con DHL al netto dei costi di investimento e operativi relativi alle misure di sicurezza
pl Odnoszę się tu do moich wystąpień w tym Parlamencie w ostatnich latach, w których wielokrotnie powtarzałem, że polityka Unii nie może skupiać się po prostu na utrzymywaniu status quo.
it Mi riferisco in particolare ai miei interventi in Parlamento in questi anni, quando ho ripetuto più volte che la politica dell'Unione non può limitarsi al semplice mantenimento di uno status quo.
pl Wyniki scenariusza status quo są jasne: jeżeli nie zmienimy naszej polityki to do 2020 roku ogólna stabilność zasobów będzie wątpliwa.
it I risultati dello scenario di mantenimento dello status quo sono chiari: se non cambieremo la nostra politica, entro il 2020 la sostenibilità delle riserve sarà in generale da escludere.
pl Pojawiło się kilka ostrożnych głosów wzywających do utrzymania status quo, zwłaszcza w Egipcie, według których obalenie reżimu może doprowadzić do wojny domowej, ta z kolei może wynieść do władzy fundamentalistów religijnych.
it Voci prudenti hanno richiesto il mantenimento dello status quo, soprattutto in Egitto, sostenendo che un rovesciamento del regime potrebbe sfociare in una guerra civile che, a sua volta, potrebbe portare al potere i fondamentalisti religiosi.
pl Niemcy twierdzą, że scenariusz status quo należy skorygować w taki sposób, aby można było uwzględnić zobowiązanie do zakupu oraz zobowiązania likwidacyjne
it La Germania precisa che lo scenario status quo dovrebbe essere corretto includendo gli impegni di acquisto e i costi di ripristino delle condizioni originali
pl Odniesienia te należy utrzymać, aby zachować status quo
it Tali riferimenti dovrebbero essere mantenuti per non alterare la situazione attuale
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy status quo.Znalezione w 1,521 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.