Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest to jedyny sposób na zmianę status quo i wszyscy zgadzamy się z tym, że konieczna jest zmiana status quo.Questo è l'unico modo per cambiare lo status quo e siamo assolutamente tutti d'accordo sul fatto che sia essenziale per cambiarlo.
uważa, że obecny system jest przestarzały i potrzebuje radykalnych zmian bez nadmiernego obciążania uczciwych przedsiębiorstw obowiązkami administracyjnymi; uważa, że utrzymanie status quo nie jest rozwiązaniemè dell'avviso che l'attuale sistema sia superato e necessiti di una revisione radicale senza sovraccaricare di burocrazia le imprese oneste; ritiene che non si possa prendere in considerazione il mantenimento dello status quo
Współpraca funkcjonuje tylko tak długo, jak długo nie ulega zmianie status quoLa collaborazione dura finché non cambia la situazione
Chciałabym jednak podkreślić, że broniąc status quo nie oddajemy producentom żadnej przysługi, a władze publiczne nie realizują swojej roli, jeżeli nie wspierają innowacji.Desidero sottolineare che non stiamo facendo alcun favore ai costruttori difendendo lo status quo e gli enti pubblici, non incoraggiando l'innovazione, vengono meno al proprio ruolo.
EKES uważa ponadto, że wniosek Komisji powinien zmierzać między innymi do zapobiegania równoległym niezamierzonym działaniom służącym utrwalaniu status quo: ze strony dużych monopoli, które chcą zachować posiadane przywileje oraz ze strony związków zawodowych, które pragną utrzymać miejsca pracyIl CESE, infine, ritiene che la proposta della Commissione debba essere orientata ad evitare l'azione combinata non volontaria per il consolidamento dello status quo tra le grandi imprese monopolistiche, che mirano a mantenere la propria rendita di posizione, e i sindacati, che mirano alla difesa del posto di lavoro
Jednak kwestią, które głęboko mnie niepokoi, jest to, że ci, którzy głosowali na "nie” uważali, że nie wiąże się to z zagrożeniem: uważali być może, że status quo przeważy.Tuttavia, uno dei miei timori più profondi è che coloro che hanno votato "no” l'abbiano fatto pensando di non correre alcun rischio, supponendo che forse avrebbe prevalso lo status quo.
Ze wszystkich rozwiązań przedstawionych przez Komisję stosowanie się do obecnego status quo nie jest dobrym wyborem.Tra le opzioni presentate dalla Commissione, quella dell'adesione allo status quo non è fattibile.
Wreszcie powiem także, w odniesieniu do kwestii Kosowa, wspomnianej przez wielu w tej Izbie, że Komisja w pełni podziela obawy wyrażone przez wielu posłów odnośnie do sytuacji w Kosowie, a Unia Europejska uczyniła wszystko, co w jej mocy, by osiągnąć wynegocjowane rozwiązanie, ale obecnie jest jasne, że status quo nie może zostać zachowany i że Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie musiała zająć się tą kwestią, kiedy ją przeanalizuje w dniu 19 grudnia.Infine, lasciatemi anche dire, sulla questione del Kosovo, evocate da molti in quest'Aula, che la Commissionecondivide pienamente le preoccupazioniespresseda alcunimembrisulla situazione in Kosovo, e l'Unione europeaha fatto tutto il possibile per arrivare a una soluzione negoziata, ma è ormai chiaro che lostatus quonon è piùsostenibile e che il Consiglio di sicurezzadelle Nazioni Unite dovrà tenerne contoquando discuterà della questione il 19 dicembre.
mając na uwadze, że w ostatnich latach Chiny doświadczają gwałtownego wzrostu gospodarczego, wynoszącego średnio ‧ % rocznie, i stały się wiodącym eksporterem; mając na uwadze, że ponowne pojawienie się Chin jako ważnej gospodarki światowej zasadniczo zmieniło status quo przepływów handlowych i rynków międzynarodowych; mając na uwadze, że w celu utrzymania tego wzrostu Chiny stały się importerem netto ropy oraz wielu innych surowców i towarów, a popyt na nie wywołał znaczne podwyżki cen w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów rolnych i produktów mineralnychconsiderando che, negli ultimi anni, la Cina ha assistito a una crescita economica esplosiva, mediamente del ‧ % all'anno, ed è diventata un esportatore di primo piano; che il riemergere della Cina come grande economia mondiale ha cambiato in modo sostanziale la situazione dei flussi commerciali e dei mercati internazionali; che, per sostenere tale espansione, la Cina è diventata un importatore netto di petrolio, oltre che di numerose altre materie prime e prodotti di base, e la sua domanda ha provocato forti rialzi dei prezzi per tutti i tipi di materie prime minerali e agricole
Istnieje ku temu wiele powodów, a także wiele dramatycznych sytuacji, w bardzo ekspresyjny sposób przywoływanych przez posłów i posłanki w tej Izbie, które wymagają od nas zmiany status quo.Vi sono molte buone ragioni per fare questo e molte situazioni drammatiche, richiamate in modo vivo da alcuni colleghi di quest'Aula, ci impongono di cambiare lo status quo.
- (DE) Pani przewodnicząca! Powinniśmy złożyć narodowi kubańskiemu, a także rządzącemu tą wyspą reżimowi, realną ofertę: zamiast politycznego status quo będziemy finansować przemiany w kierunku demokracji na Kubie.(DE) Signora Presidente, dovremmo fare un'offerta concreta al popolo cubano e anche al regime dell'isola: al posto dello status quo politico, finanzieremo una transizione alla democrazia a Cuba.
Nie powinno być możliwym wielokrotne przyznawanie pomocy w celu ratowania, co utrzymywałoby status quo, odsunęło tylko nieuniknione konsekwencje, a w tym czasie przerzuciło problemy gospodarcze i społeczne na innych, bardziej efektywnych producentów lub inne Umawiające się Strony Porozumienia EOGNon dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altre parti contraenti dell’accordo SEE
W związku z tym UML pozostało na stanowisku, że związane z omawianą sprawą działania tego przedsiębiorstwa lub powiązanych z nim przedsiębiorstw na terenie Wspólnoty nie spowodowały zmiany status quo na rynku wspólnotowymLa UML riteneva quindi che la situazione del mercato comunitario non avesse subito variazioni a causa delle sue azioni in questo ambito o di quelle delle società della Comunità ad essa collegate
Po pierwsze, należy utrzymać status quo, jeśli chodzi o możliwość stosowania zabiegu wzbogacania cukrem.In primo luogo, per quanto concerne l'opzione di aggiungere zucchero, lo status quo va mantenuto.
wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia stosowania klauzuli status quo i zasady pierwszeństwa, tak aby w sytuacji w której, jest wolne miejsce pracy, obywatele nowych Państw Członkowskich. mieli pierwszeństwo przed obywatelami państw trzecichinvita gli Stati membri a garantire l'applicazione della clausola di status quo e della clausola preferenziale del trattato di adesione in modo che, quando un posto di lavoro è vacante, i cittadini dei nuovi Stati membri hanno la precedenza rispetto ai cittadini dei paesi terzi
Porównanie scenariuszy Status quo i Rozbudowa przy udziale DHL z uwzględnieniem zobowiązania do zakupu oraz zobowiązań likwidacyjnychRaffronto tra gli scenari Status quo e Ampliamento con DHL con inclusione degli impegni di acquisto e dei costi di ripristino
mając na uwadze, że klauzula status quo przewiduje, że jeśli państwo członkowskie UE ‧ kontroluje dostęp do swojego rynku pracy na podstawie przepisów krajowych w trakcie okresu przejściowego, to obywatele nowych Państw Członkowskich. nie mogą podlegać w tym Państwie Członkowskim ograniczeniom większym niż te, które obowiązywały w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu, a zasada ta ma zastosowanie do dostępu przyznanego na podstawie przepisów krajowych lub umów dwustronnychconsiderando che una clausola di status quo prevede che se, in applicazione della normativa nazionale, uno Stato membro dell'UE a ‧ regola l'accesso al proprio mercato del lavoro nel corso del periodo di transizione, nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri non devono essere applicate, in tale Stato membro, restrizioni maggiori rispetto a quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione; che tale norma si applica all'accesso accordato a titolo di disposizioni nazionali o di accordi bilaterali
Odnoszę się tu do moich wystąpień w tym Parlamencie w ostatnich latach, w których wielokrotnie powtarzałem, że polityka Unii nie może skupiać się po prostu na utrzymywaniu status quo.Mi riferisco in particolare ai miei interventi in Parlamento in questi anni, quando ho ripetuto più volte che la politica dell'Unione non può limitarsi al semplice mantenimento di uno status quo.
Ponieważ te zmiany nie miały na celu zmiany reguł pochodzenia, w celu utrzymania status quo niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do załącznika ‧ do protokołu nrPoiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare l’allegato ‧ del protocollo n
Jak mamy zmienić sytuację, jeśli nie mamy jasnego obrazu rzeczywistego status quo ?Come possiamo cambiare le cose se non disponiamo di una chiara visione di quello che è l'effettivo status quo?
Ten przepis VW-Gesetz stanowi zdaniem Komisji przeszkodę poprzez wykonywanie władztwa państwowego, ponieważ umożliwia on Landowi zapobieżenie zmianom status quo, których sobie nie życzy, jeżeli wymagają one formy uchwały, dla której przyjęcia na podstawie Aktiengesetz konieczne jest wyższe kworumTale disposizione del VW Gesetz rappresenterebbe un ostacolo grazie all'esercizio del potere statale, poiché una siffatta disciplina renderebbe possibile al Land di impedire indesiderate modifiche dello status quo nei limiti in cui le stesse possano essere introdotte solo via la categoria di decisioni richiedenti ai sensi della legge sulle società per azioni un quorum più elevato
Punktem wyjścia, jeżeli chodzi o zainteresowane podmioty, musi być status quo, ale reformy i tak muszą zostać wdrożone.Il punto di partenza, anche relativamente alle entità, deve essere lo status quo, fermo restando che occorre attuare le riforme.
W przedmiotowym sprawozdaniu uparcie wspiera się jednak status quo i dlatego też zagłosowałem przeciw jego przyjęciu.La relazione in questione appoggia invece con ostinazione lo status quo, per questo ho espresso un voto contrario.
Pytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.Neppure auspicare un ritorno allo status quo ante è possibile - occorre guardare avanti.
Z tego powodu sytuacje zaistniałe w trybie ad hoc, będące przedmiotem ciągłych zmian, mogą w każdej chwili powrócić do poprzedniego status quo i nie powinno to się wówczas wiązać z wprowadzaniem nowych przepisów.Per tale motivo le situazioni specifiche, che possono cambiare in qualsiasi momento e addirittura possono ricondurre alle condizioni precedenti, non devono ogni volta sfociare nell'adozione di nuovi strumenti giuridici.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy status quo.Znalezione w 1,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.