Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (EL) Panie przewodniczący! Przez całe życie niezmiernie kochałem sport, zarówno jako uczestnik, jak i widz.
it (EL) Signor Presidente, per tutta la mia vita ho amato completamente lo sport, sia come partecipante che come spettatore.
pl Promowały działania związane z włączeniem społecznym w działaniach sportowych i poprzez te działania w przypadku osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem poprawy infrastruktury i lepszej dostępności obiektów i imprez sportowych oraz badań dotyczących specjalistycznych urządzeń sportowych, a także by traktowały sport priorytetowo
it promuovere azioni connesse all'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport di persone con disabilità, tramite tra l'altro infrastrutture più adeguate o una migliore accessibilità alle strutture e ai luoghi sportivi, nonché alla ricerca sui dispositivi sportivi specializzati e dare priorità allo sport
pl należy uwzględnić interesy różnych podmiotów działających w sektorze sportu, w tym podmiotów o wymiarze europejskim, np. organizacji zrzeszających, federacji europejskich i krajowych, klubów oraz sportowców obu płci
it tenere conto degli interessi delle varie parti coinvolte nel settore dello sport, comprese quelle aventi dimensioni europea, per esempio le organizzazioni centrali, le federazioni europee e nazionali, i club e gli sportivi
pl USŁUGI W ZAKRESIE SPORTU I POZOSTAŁE USŁUGI REKREACYJNE
it SERVIZI SPORTIVI E ALTRI SERVIZI RICREATIVI
pl wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki, w których talent dzieci wykorzystywany jest do celów odnoszenia sukcesów na zawodach sportowych, i nalega, aby sport profesjonalny, w którym uczestniczą dzieci, przestrzegał ich podstawowych praw i nadrzędnego interesu
it chiede agli Stati membri di riservare particolare attenzione alle situazioni in cui il talento dei bambini viene sfruttato per ottenere risultati nelle competizioni sportive e insiste affinché le attività sportive professionali che coinvolgono bambini ne rispettino i diritti fondamentali e gli interessi primari
pl Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Labour Court- Irlandia)- Impact przeciwko Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport
it Sentenza della Corte (Grande Sezione) ‧ aprile ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court- Irlanda)- Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport
pl Komisja prowadzi obecnie badania nad finansowaniem sportu, aby lepiej zrozumieć te wszystkie zagadnienia.
it Attualmente la Commissione sta portando avanti uno studio sul finanziamento allo sport al fine di ottenere una migliore comprensione di tali preoccupazioni.
pl Integrowanie i promowanie pozytywnych wartości wspólnych dla turystyki i sportu może stanowić skuteczny sposób integrowania społeczności, miejscowości i państw
it L'integrazione e la valorizzazione dei valori positivi comuni fra turismo e sport possono essere forti strumenti di integrazione a livello di popolazioni, di località e di Stati
pl Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane dnia ‧ stycznia ‧ przez Ministerie van Volksgezondheid, Welzjin en Sport, Inspectie voor de gezondheidszorg, Postbus ‧, ‧ HW Rijswijk, Holandia
it Il foglio illustrativo del medicinale deve riportare il nome e l indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti in questione
pl Rada ta mogłaby być pomocna w konstruowaniu pierwszej polityki UE dotyczącej sportu, jak i programu sportowego, lecz nie spowoduje konieczności zmiany architektury lub przyznania ogólnego odstępstwa.
it Ciò favorirebbe la definizione della prima politica europea per lo sport e di un programma sportivo, anche se non comporterà alcun cambio strutturale o una deroga generale.
pl W deklaracji apelujemy o zwrócenie koniecznej uwagi na sport uprawiany na poziomie podstawowym w komunikacie w sprawie sportu oraz o zapewnienie wystarczającego finansowania programu UE na rzecz sportu.
it In essa, invitiamo a dedicare la necessaria attenzione agli sport di base nella prossima comunicazione sullo sport e a garantire un finanziamento sufficiente del programma dell'Unione europea per lo sport.
pl W pracach nad zwiększaniem znaczenia zagadnień dotyczących młodzieży w innych właściwych politykach europejskich kwestię priorytetową stanowić będą: walka z dyskryminacją, zdrowy styl życia, w tym sport, i badania naukowe dotyczące młodzieży
it di dare la priorità, nello sviluppo di una dimensione giovanile in altre pertinenti politiche europee, alla non discriminazione, a stili di vita salutari, compreso lo sport, e alla ricerca sulle tematiche connesse alla gioventù
pl Kwota ‧ euro jest przeznaczona na sfinansowanie Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europejskiej Jaca ‧, tygodniowej olimpiady sportów zimowych, goszczącej ponad ‧ wybitnych sportowców uprawiających sporty zimowe, w wieku od ‧ do ‧ lat, z ‧ państw europejskich
it Un importo di ‧ euro è destinato a finanziare il Festival olimpico della gioventù europea per gli sport invernali che si terrà a Jaca nel ‧, al quale parteciperanno, per una settimana, più di ‧ tra i migliori atleti di sport invernali di età compresa tra i ‧ e i ‧ anni, provenienti da ‧ paesi europei
pl W kwestii szczególnego charakteru sportu Komisja Europejska będzie przewodniczyć otwartemu dialogowi z organizacjami sportowymi, państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim w ramach sektorowych rozmów dotyczących sportu.
it Sulla questione della natura specifica dello sport, la Commissione europea condurrà e sosterrà un dialogo aperto con le organizzazioni sportive, gli Stati membri e il Parlamento europeo nel quadro del dialogo strutturato sullo sport.
pl Odbyliśmy rozmowy, w szczególności z prezesem UEFA, Michelem Platinim, w oparciu o Białą księgę na temat sportu, o planie działania "Pierre de Coubertin”, który został zaprezentowany przez Komisję w czerwcu tego roku.
it Abbiamo avuto colloqui, in particolare con il presidente dell'UEFA Michel Platini, sulla base del Libro bianco sullo sport, il piano d'azione Pierre de Coubertin, che la Commissione ha presentato lo scorso luglio.
pl uwzględniając rezolucję przyjętą jednomyślnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ‧ r., zatytułowaną Budowanie pokojowego i lepszego świata poprzez sport i wartości olimpijskie
it vista la risoluzione approvata all'unanimità dalle Nazioni Unite nel ‧ dal titolo Per costruire un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all'ideale olimpico
pl Oczywiście, sport pełni ważną funkcję społeczną, na przykład dzięki temu, że zwalcza takie problemy jak rasizm.
it Lo sport ha infatti anche un'importante funzione sociale, per esempio la lotta ai problemi sociali come il razzismo.
pl Środki te służą także pokryciu składek na ubezpieczenie od wypadków przy uprawianiu sportów dla osób korzystających z centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu
it Esso è altresì destinato a coprire i premi assicurativi per infortuni sportivi per gli utenti del centro sportivo del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo
pl Możemy tylko mieć nadzieję, że biała księga na temat sportu podziała jak pobudka i odwróci tą tendencję raz na zawsze, nadrabiając zbyt wielki brak wrażliwości i zbyt liczne grzechy zaniechania.
it Resta l'auspicio che il Libro bianco sullo sport sia una puntuale denuncia destinata ad operare una decisa inversione di tendenza per recuperare troppa insensibilità e troppe colpevoli omissioni.
pl Ostatnio Komisja zamknęła procedurę konsultacji publicznych w sprawie finansowania sportu na szczeblu lokalnym.
it Recentemente la Commissione ha concluso il processo di consultazione pubblica sul finanziamento degli sport di base.
pl W Biarritz odbyliśmy konferencję ministerialną z udziałem najważniejszym partnerów; wcześniej jednak odbyło się forum z udziałem ponad 200 interesariuszy z bardzo różnych dziedzin sportu.
it A Biarritz abbiamo avuto una conferenza ministeriale con i principali interlocutori e prima ancora c'era stato un forum con oltre 200 parti rappresentanti diversi ambiti sportivi.
pl Nie mówię o sportach rakietowych
it Non sto parlando di un club di tennis
pl W odpowiedzi tej istnieje wiele dodatkowych kwestii, zatem większa wiarygodność oznacza współpracę instytucji UE, ustawodawców krajowych, lecz również organów zarządzających sportem.
it Vi sono molte questioni collaterali in questa risposta: più credibilità significa cooperazione da parte delle Istituzioni europee, dei legislatori nazionali, ma anche degli organi che regolano il mondo dello sport.
pl jest zdecydowany znaleźć właściwe finansowanie dla nowych lub dodatkowych polityk, które mogą wynikać z ewentualnego wejścia w życie traktatu lizbońskiego (np. polityka energetyczna i kosmiczna, badania w ramach działu ‧a; współpraca sądownicza w ramach działu ‧a; młodzież, sport, polityka informacyjna i komunikacyjna, zdrowie publiczne w ramach działu ‧b; pomoc humanitarna, Europejska Służba Działań Zewnętrznych w ramach działu
it è determinato a reperire finanziamenti adeguati per nuove o ulteriori politiche che possano derivare dall'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona (ad esempio politiche in materia di energia e spazio, ricerca nella rubrica ‧a; cooperazione giudiziaria nell'ambito della rubrica ‧a; gioventù, sport, politica dell'informazione e della comunicazione, sanità pubblica nella rubrica ‧b; aiuto umanitario, servizio europeo per l'azione esterna nella rubrica
pl Przed 10 laty w moim sprawozdaniu dotyczącym roli Unii Europejskiej w dziedzinie sportu apelowaliśmy o wydanie białej księgi. Cieszę się, że dziś będziemy mogli nad nią głosować.
it Dieci anni fa, nella mia relazione sul ruolo dell'Unione europea nel campo dello sport, abbiamo chiesto un Libro bianco, e sono lieta che oggi siamo in grado di votare su di esso.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 0,541 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.