Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja zapewnia komplementarność pomiędzy Programem a działaniami wspólnotowymi w innych dziedzinach, obejmujących w szczególności edukację, kształcenie zawodowe, kulturę, postawę obywatelską, sport, języki, zatrudnienie, zdrowie, badania naukowe, przedsiębiorczość, działanie zewnętrzne UE, integrację społeczną, równość płci i walkę z dyskryminacją
it La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d’azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l’occupazione, la salute, la ricerca, l’imprenditoria, l’azione esterna dell’UE, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni
pl Prosi swoich członków, by wspierali na szczeblu regionalnym żądania Białej księgi na temat sportu dotyczące uwzględnienia sportu we wdrażaniu instrumentów wsparcia UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
it invita i propri membri ad appoggiare a livello regionale le richieste, enunciate nel Libro bianco, di integrare lo sport nell'attuazione degli strumenti di sostegno comunitari previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale
pl na piśmie. - (PT) Sprawozdanie zawierało wnioski, które zgłosiliśmy w komisji, zalecając, aby poszczególne stowarzyszenia różnych kategorii osób uprawiających sport były właściwie reprezentowane w organach decyzyjnych federacji międzynarodowych i krajowych i broniły środków zapobiegawczych i badań kontrolnych dla młodych sportowców, dbając o to, by nie naruszano żadnego z praw zapisanych w konwencji ONZ o prawach dziecka.
it per iscritto. - (PT) La relazione contiene proposte presentate da noi in commissione che raccomandano che le specifiche associazioni di categoria di tutte le persone coinvolte nello sport siano adeguatamente rappresentate in seno agli organi decisionali delle federazioni internazionali e nazionali, e tutelino le misure preventive e il controllo della salute dei giovani sportivi, garantendo che siano rispettati tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
pl Proponuje organizację konferencji na temat Sport a rozwój regionalny, w ramach których przedstawiany byłby pozytywny wpływ sportu na rozwój regionalny oraz wskazywane byłyby wzorcowe rozwiązania
it propone che si organizzino convegni sul tema Lo sport e lo sviluppo regionale, nell'ambito del quale si dovrebbero illustrare gli effetti positivi dello sport sullo sviluppo regionale e individuare le buone prassi in materia
pl Przyjmuje z zadowoleniem przewidziane przez Komisję uwzględnienie sportu jako elementu nowego programu LIFE
it accoglie con favore la volontà della Commissione di integrare lo sport in una componente del nuovo programma LIFE
pl do ośrodka sportu i odnowy biologicznej znajdującego się w budynkach w Brukseli
it per il suo Centro sportivo e di salute nei suoi edifici a Bruxelles
pl Kocham sport, Terry
it lo adoro gli sport, Terry
pl W sektorze tym istnieje znaczny potencjał wzrostu - w zakresie ekoturystyki, dziedzictwa, sportu i gastronomii.
it Sussiste un margine di crescita ingente nel medesimo settore, in termini di ecoturismo, patrimonio culturale, sport e gastronomia.
pl Rugby jest ważnym sportem i przyciąga znaczną widownię, szczególnie w południowo-wschodniej Francji, czyli w dużej części kraju
it Il rugby è uno sport importante e attira numerosi spettatori, in particolare nel sudovest della Francia e dunque in gran parte del paese
pl zachęca Komisję i państwa członkowskie do skoordynowania swoich działań z istniejącymi programami Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw członkowskich, władz lokalnych i organizacji prywatnych podczas rozpatrywania kwestii sportu w ramach obszarów polityki rozwoju UE
it invita la Commissione e gli Stati membri, quando si tratta di considerare lo sport nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'Unione europea, a creare sinergie con i programmi esistenti dell'ONU, degli Stati membri, delle autorità locali, delle ONG e delle associazioni private
pl Usługi świadczone osobom uprawiającym sport
it Prestazioni di servizi fornite alle persone che esercitano lo sport
pl Ostatnio przeprowadziłam badanie opinii publicznej, z którego jasno wynika, że młodzi ludzie uprawiający sport nie używają narkotyków i alkoholu.
it Di recente, ho svolto un sondaggio tra l'opinione pubblica dal quale emerge chiaramente che i giovani impegnati nello sport non fanno uso di droghe o alcol.
pl współpracy z krajami trzecimi w obszarze sportu i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi
it la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell'istruzione e le relazioni con le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali
pl przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie jasnego i jednoznacznego odniesienia do społecznych, kulturowych i gospodarczych wartości związanych z uprawianiem sportu, które stanowi podstawę ram prawnych dla przyszłych działań wspólnotowych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w brzmieniu określonym w projekcie Traktatu z Lizbony
it si compiace dell'inserimento nel testo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, definito nel progetto di trattato di Lisbona, di un riferimento diretto e inequivocabile al valore sociale, culturale ed economico dello sport che costituisca la base del quadro giuridico della futura azione comunitaria
pl wzywa wszystkie podmioty działające w sektorze medialnym, aby we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami sportowymi tworzyły we wszystkich mediach dodatkowe zachęty do większej aktywności fizycznej i uprawiania sportu
it invita gli operatori del settore dei media a creare, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni sportive, ulteriori incentivi all'attività fisica e a prevedere la trasmissione di una disciplina sportiva in tutti i media
pl Panie przewodniczący! Nie możemy dopuścić do tego, aby w sporcie dobre zamiary przyniosły niezamierzone skutki.
it (EN) Signor Presidente, nello sport non dobbiamo consentire che le buone intenzioni portino conseguenze indesiderate.
pl Komisja została przekonana, że wydarzenia wymienione w środkach przyjętych przez Włochy spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów uznawanych za rzetelne wskaźniki znaczenia wydarzenia dla społeczeństwa: i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą dany sport lub aktywność; ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; iii) uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w kontekście zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym oraz iv) fakt, że wydarzenie było tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnym programie telewizyjnym i zyskiwało dużą widownię telewizyjną
it La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori
pl EKES przywiązuje duże znaczenie do stosowania mechanizmów solidarności przy podziale zysków ze sprzedaży praw medialnych, co umożliwi wsparcie sportu amatorskiego
it Il CESE considera di fondamentale importanza la creazione di meccanismi di solidarietà che consentano di ridistribuire gli utili provenienti dai media, andando così a sostegno anche dello sport amatoriale
pl Odrażające przestępstwa, które wobec niej popełniono, stają się jeszcze bardziej szokujące ze względu na przedziwne szczegóły tej sprawy: tysięczny tłum; miejsce zdarzenia - stadion, jakby był to widowiskowy sport; ciężarówka kamieni zamówionych specjalnie w tym celu; uzbrojeni bandyci strzelający do ludzi, którzy - trzeba im to przyznać - próbowali ocalić życie tej biednej dziewczynki.
it I crimini orrendi che ha dovuto subire sono ancora più sconvolgenti a causa dei dettagli insoliti di questo caso: una folla di mille persone, la scelta dello stadio - come se si trattasse di un evento sportivo a cui assistere - l'autocarro carico di pietre ordinate proprio a questo scopo, le milizie che sparavano a coloro che, ammirevolmente, cercavano di salvare la vita a questa povera ragazza.
pl wzywa Komisję, aby w ramach nowego ustrukturyzowanego dialogu poświęciła szczególną uwagę Komitetowi Regionów, uwzględniając jego wkład na szczeblu regionalnym i lokalnym w monitorowanie i realizację działań przewidzianych w Białej księdze na temat sportu
it chiede alla Commissione che, nel quadro del nuovo dialogo strutturato, accordi particolare attenzione al Comitato delle regioni prendendo in considerazione i suoi contributi a livello regionale e locale al seguito e all'avvio delle misure contenute nel Libro bianco sullo sport
pl Czy Rada będzie skłonna popierać inicjatywy mające na celu wyraźne włączenie kwestii sportu do zakresu kompetencji jednego z przyszłych komisarzy, żeby odzwierciedlić przywiązywanie w Traktacie większej wagi do sportu?
it Per tenere conto della maggiore importanza che il Trattato dà allo sport, sarebbe il Consiglio favorevole a eventuali iniziative volte a inserire lo sport esplicitamente nel portafoglio di uno dei nuovi Commissari?
pl Kiedy byłem w twoim wieku nie byłem najlepszy w sportach
it Quando avevo la tua età, non ero portato per lo sport
pl W tym kontekście UE powinna pobudzać i wspierać niezorganizowane dyscypliny sportu oraz dyscypliny uprawiane dla przyjemności (jako aktywność odzwierciedlającą równe szanse dla wszystkich) zarówno w państwach członkowskich, regionach i gminach, które zapewniają niezbędną infrastrukturę, jak i wśród obywateli i organizacji sportowych, które z niej korzystają
it In questo contesto l'UE dovrebbe coinvolgere, da un lato, gli Stati membri, le regioni e i comuni in quanto fornitori di infrastrutture e, dall'altro, i cittadini e le organizzazioni sportive in quanto utilizzatori delle stesse, nello sforzo di incoraggiare e promuovere maggiormente le attività sportive a carattere ludico e spontaneo come occasione di pari opportunità per tutti
pl Kolejnym instrumentem jest sport. Chciałbym o tym wspomnieć z perspektywy Komisji Kultury i Edukacji, która zajmuje się również propagowaniem sportu.
it Lo sport è un ulteriore strumento e lo sottolineo dal punto di vista della commissione per la cultura e l'istruzione, che promuove anche lo sport.
pl w sektorze sportu prowadzony jest europejski dialog społeczny, a w roku ‧ utworzono sektorowy komitet ds. dialogu społecznego w piłce nożnej
it del dialogo sociale europeo in materia di sport, con un comitato di dialogo settoriale sul calcio istituito nel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 0,562 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.