wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język włoski:

 • sport   
  (Noun  m)
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Attività individuale o di gruppo condotta per allenarsi fisicamente o per piacere, spesso sotto forma di gare.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowanej dla przyjemności lub współzawodnictwa;

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (9)

Krwawy sportSenza esclusione di colpi!
MÄski sportWe are Marshall
Międzynarodowa Federacja Sportów na OrientacjęFederazione Internazionale di Orientamento
ośrodek sportów zimowychstazione di sport invernali
ośrodek sportu i rekreakcjicentro ricreativo
sport zawodowysport professionale
sporty (rośliny)sport (parti mutanti di piante)
sporty zimowesport invernali
środki rekreacji i sportów wodnychstruttura ricreativa acquatica

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
Biała księga na temat sportuLibro bianco sullo sport
Wzywa, by władze lokalne i regionalne wykorzystywały sport w celu szerzenia tolerancji i zrozumienia w kontekście integracji społecznej i zwalczania dyskryminacjiEsorta gli enti locali e regionali a utilizzare lo sport come mezzo per promuovere la tolleranza e la comprensione nel contesto dell'inclusione sociale e della lotta alla discriminazione
zachęcania młodzieży do udziału w wielkich międzynarodowych imprezach, w szczególności w świetle opracowanej przez Komisję białej księgi w sprawie sportu i związanego z nią planu działaniaincentivare la partecipazione di giovani volontari ad eventi internazionali importanti, tenendo conto in particolare del Libro bianco della Commissione sullo sport e del piano d'azione ad esso correlato
Oświadczenie Rady Europejskiej w sprawie sportu z dnia ‧–‧ grudnia ‧ r. w konkluzjach Rady Europejskiej – załącznikDichiarazione del Consiglio europeo sullo sport, dell'‧ e ‧ dicembre ‧, contenuta nell'allegato ‧ delle conclusioni del Consiglio europeo
Sport jest częścią europejskiej kultury od wielu tysięcy lat.Lo sport fa parte della cultura europea da molte centinaia di anni.
Jednak nie możemy zaakceptować tego, że wychowanie fizyczne miałoby być obowiązkowe dla wszystkich i rodzicielski "opt-out” Zjednoczonego Królestwa miałby być zniesiony przez Unię Europejską, zważywszy że wiele grup ma zastrzeżenia religijne bądź kulturowe w stosunku do sportu oraz że niektóre niepełnosprawne dzieci mogą nie być fizycznie w stanie wziąć udziału w pewnych dyscyplinach sportowych, nawet jeśliby chciały.Tuttavia non possiamo accettare che l'educazione fisica sia resa obbligatoria per tutti e che la clausola di rinuncia in vigore nel Regno Unito venga abolita dall'UE, considerando che presso molti gruppi vi sono riserve di tipo religioso o culturale nei confronti dello sport e inoltre che alcuni bambini disabili potrebbero non essere fisicamente in grado di partecipare ad alcuni sport anche qualora lo volessero.
Edukacja poprzez sport oraz gry i zabawy na świeżym powietrzuEducazione attraverso lo sport e le attività all'aperto
Musi się to zaczynać w okresie szkoły, na lekcjach wychowania fizycznego, i rozciągać się aż do wysokowydajnościowego treningu w sporcie najwyższej klasy, dlatego że tutaj w stanowczo za małym stopniu uwzględnia się kobiece cechy i kobiece wymagania biologiczne.A partire dagli anni della scuola, durante le lezioni di educazione fisica, fino agli allenamenti nello sport ad alto livello, poiché in questo caso viene prestata troppo poca attenzione alle caratteristiche femminili e alle esigenze biologiche della donna.
Kocham sport, Terrylo adoro gli sport, Terry
mając na uwadze, że zdecydowana większość działalności sportowej odbywa się na zasadzie niezarobkowej, a w przypadku wielu spośród tych działań ich powszechna dostępność zależy od wsparcia finansowego; mając na uwadze, że pomoc finansowa jest ważna dla sportu na poziomie najbliższym obywatelom oraz dla powszechności sportu, z zastrzeżeniem zgodności z prawem wspólnotowym; mając na uwadze, że zorganizowane dyscypliny sportu w prawie wszystkich państwach członkowskich opierają się na specyficznych nienastawionych na zysk strukturach zarządzania, które na poziomie najbliższym obywatelom silnie zależą od zaangażowania wolontariuszy, posiadają specyficzne formy osobowości prawnej lub status zapewniający wstępne warunki niezbędne do uzyskania szeregu finansowych i podatkowych korzyściconsiderando che la schiacciante maggioranza delle attività sportive si svolge senza fini di lucro e che buona parte di esse dipendono da sostegni finanziari per assicurare a tutti i cittadini un accesso alle attività sportive; considerando l'importanza degli aiuti finanziari a favore dello sport di base e dello sport per tutti, sempre che siano concessi conformemente al diritto comunitario; considerando che lo sport organizzato in quasi tutti gli Stati membri si basa su specifiche strutture di gestione senza scopi di lucro a livello di base, molto dipendenti dall'impegno di volontari, con forme specifiche di personalità giuridica o di status che forniscono il requisito per una serie di agevolazioni finanziarie e fiscali
mając na uwadze, że ekonomiczne aspekty zawodowej piłki nożnej podlegają prawu wspólnotowemu, a orzecznictwo uwzględnia specyfikę sportu oraz rolę społeczną i edukacyjną piłki nożnej w EuropieE considerando che gli aspetti economici del calcio professionistico sono assoggettati al diritto comunitario e che la giurisprudenza riconosce la specificità dello sport e la funzione sociale ed educativa che il calcio svolge in Europa
W dzisiejszych czasach ciągle słyszymy o sporcie profesjonalnym, a ja jestem szczególnie zainteresowany wolontariatem w obszarze sportu oraz koncepcją "sport dla wszystkich”.Al giorno d'oggi, si sente parlare sempre soltanto dello sport professionistico, ma personalmente sono interessato soprattutto allo sport dilettantistico e al concetto di "sport per tutti”.
To ratuje sport krajowy.Sarà la salvezza dello sport nazionale.
Mówiąc inaczej, ten, komu potrzebny jest samochód typu SUV (Sport Utility Vehicle) mogący przewieźć więcej osób i więcej towarów, będzie skłonny zapłacić więcej, ponieważ rzeczywiście niezbędny jest mu taki pojazd, natomiast jeśli nie ma takich potrzeb, uzna za stosowniejsze dokonanie wyboru w niższej kategoriiIn altre parole, chi ha bisogno di un SUV (Sport Utility Vehicle) che può trasportare più persone e più carico sarà disposto a pagare di più perché realmente necessita di tale veicolo, altrimenti, se non ha queste esigenze, troverà più conveniente orientarsi verso un segmento inferiore
uwzględniając art. ‧ Traktatu EU oraz art. ‧ Traktatu WE zmieniony Traktatem Lizbońskim, dotyczące wkładu UE we wspieranie europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, a jednocześnie biorąc pod uwagę szczególny charakter sportu, jego struktury oparte na działalności wolontariackiej oraz jego funkcję społeczną i wychowawcząvisti gli articoli ‧ del Trattato UE e ‧ del Trattato CE, quali modificati dal Trattato di Lisbona, concernenti il contributo dell'Unione europea alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa
Wzywa, by UE ustanowiła dla władz lokalnych i regionalnych punkt odniesienia w zakresie promowania równych szans w sporcie i organizacji aktywności sportowejEsorta l'UE a definire un parametro di riferimento per la promozione, da parte degli enti locali e regionali, delle pari opportunità nello sport e nell'offerta sportiva
To właśnie do polityków należy taka decyzja i nie należy mieszać w to sportu ani sportowców.Spetta ai politici decidere nel loro ruolo di politici, e non dovrebbero essere coinvolti né lo sport né gli sportivi.
Kultura, media i sportCultura, mezzi di comunicazione e sport
na piśmie. - Generalnie popieram białą księgę Manolisa Mavrommatisa na temat sportu.per iscritto. - (EN) Sostengo in generale la relazione dell'onorevole Manolis Mavrommatis sul Libro bianco sullo sport.
Zdrowie i sportSalute e sport
wzywa Komisję do opracowania przejrzystych wytycznych w zakresie przepisów dotyczących pomocy państwowej takiej jak pomoc finansowa lub inna udzielana przez władze publiczne szkołom w celu tworzenia oraz modernizacji szkolnych sal i urządzeń sportowych, a także ulepszania i dywersyfikacji istniejącego wyposażenia i sprzetu, gdyż w wielu szkołach sprzęt sportowy jest nieodpowiedni lub całkowicie zniszczony określających, jakie formy pomocy państwa postrzegane są jako dopuszczalne i konieczne, aby skutecznie wykorzystywać społeczne, kulturowe, zdrowotne oraz edukacyjne funkcje sportuinvita la Commissione ad elaborare orientamenti chiari sulle norme che disciplinano gli aiuti di Stato, definendo quale tipo di sostegno sia accettabile e necessario per fare pienamente fronte alle funzioni sociali, culturali, di protezione della salute ed educative dello sport, compreso il sostegno finanziario o di altro tipo accordato dalle autorità statali per creare o per modernizzare impianti sportivi scolastici e per migliorare e diversificare le attrezzature e le strutture esistenti, poiché queste, in molte scuole, risultano inadeguate o obsolete sotto tutti i riguardi
W specyfice sportu dostrzega jego podstawową i konstytutywną cechę oraz stwierdza brak w białej księdze jasnej wypowiedzi w tej kwestiiritiene che le specificità dello sport ne costituiscano una caratteristica fondamentale e intrinseca, e deplora che il Libro bianco non contenga alcuna affermazione chiara sulla questione
Ułatwiały, we współpracy z właściwymi podmiotami, dawanie przykładu włączenia społecznego, łącząc sport z projektami dotyczącymi włączenia społecznego, koncentrując się w szczególności na organizacjach lokalnych pozostających w bliskich kontaktach z obywatelamiincoraggiare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, a dare l'esempio in materia di inclusione sociale collegando lo sport e i progetti di inclusione sociale, con attenzione particolare alle organizzazioni locali che sono in stretto contatto con i cittadini
Przyjęcie białej księgi i ustanowienie zintegrowanej struktury na szczeblu europejskim, w celu rozwijania, promowania i wdrażania wspólnych polityk w odniesieniu do każdego rodzaju sportu, poczynając od sportu dla najmłodszych, aż do sportu zawodowego, nie zapominając oczywiście o osobach niepełnosprawnych, otworzy przed wszystkimi obywatelami możliwość udziału i osobistego zaangażowania w tą wspólnotę oraz wzbogaci dialog międzykulturowy.L'adozione del Libro bianco e l'istituzione di una struttura integrata a livello europeo intesi a sviluppare, promuovere e attuare le politiche comuni in ogni tipo di sport, da quello per i più giovani fino allo sport professionistico, senza dimenticare, ovviamente, i disabili, offriranno a tutti i cittadini le occasioni di partecipazione e coinvolgimento personale nella comunità e contribuiranno all'incoraggiamento del dialogo interculturale.
(DE) Pani przewodnicząca! My, fani piłki nożnej, przekonujemy się właśnie, co dobrego jest w sporcie: duch zespoły, radość ze zwycięstwa oraz, tak jak to miało miejsce wczorajszego wieczora, szacunek dla przeciwnika.(DE) Signora Presidente, da tifosi di calcio stiamo provando le emozioni migliori che sa dare lo sport: lo spirito di squadra, la gioia della vittoria e, nel caso di ieri sera, il rispetto per gli avversari.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sport.Znalezione w 1,008 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.