Tłumaczenia na język włoski:

  • tubi da irrigazione   

Przykładowe zdania z "rura nawadniająca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kolisty kształt tych pól wywodzi się z rozmieszczenia rur nawadniających
it La forma circolare di questi campi dipende dai tubi di irrigazione che partono dal punto centrale
pl Dzięki warunkom naturalnym, takim jak rodzaj gleby, oświetlenie i ilość ciepła, a także dzięki zaopatrzeniu w wodę optymalnie dostosowanemu do stadium wzrostu roślin, zapewnionemu przez spółdzielczy system nawadniania wykorzystujący wodę z jeziora (na wyspie zainstalowano system rur o długości ponad ‧ m), wyspa Reichenau nadaje się znakomicie do uprawy pomidorów
it Poiché sono presenti le condizioni naturali, come il tipo di suolo, la luminosità e la temperatura elevata, nonché un approvvigionamento idrico ottimale grazie ad un sistema di irrigazione direttamente connesso al lago (oltre ‧ m di condutture sull'isola), Reichenau conviene idealmente alla coltura dei pomodori
pl Wszystkie rodzaje sprzętu wykorzystywanego do nawadniania, bez względu na to, czy woda jest kierowana na rośliny, czy też do rowów albo rur na gruncie
it Tutti gli impianti utilizzati per l
pl Spawane rury i przewody rurowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań obejmujących między innymi transport wody, pary, gazu ziemnego, powietrza oraz innych cieczy i gazów w systemach hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzatory, układy automatycznego nawadniania oraz inne podobne zastosowania
it I tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili
pl Wszystkie rodzaje urządzeń stosowanych do nawadniania niezależnie od tego, czy uprawy są skrapiane wodą, czy też jest ona tam doprowadzana rowkami lub rurami na gruncie
it Tutti gli impianti utilizzati per l
pl W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęzi
it A tal proposito, si sono diffuse, quelle innovazioni che hanno determinato nel corso degli anni un risparmio gestionale, quali ad esempio l’irrigazione con sistema tubato a bassa pressione, che fa risparmiare acqua e l’utilizzo di forbici pneumatiche nella potatura
pl Koszt podłączenia do wodociągu i zużycia wody na wszystkie potrzeby gospodarstwa, w tym nawadnianie
it Spese di allacciamento ad una rete di distribuzione idrica e consumo di acqua per tutti gli usi dell’azienda, compresa l’irrigazione
pl Mowa o temacie, który bezpośrednio wiąże ze sobą handel (poprawa i zróżnicowanie produkcji rolniczej, tworzenie wartości dodanej, rezygnacja z monokultury nastawionej na eksport), rozwój (poprawa samowystarczalności żywnościowej i zdrowia ludności, tworzenie miejsc pracy) i ochronę środowiska naturalnego (rozwój nowych technik uprawy wymagających mniejszego nawadniania, ochrona gleby itp
it Si tratta di un tema che rappresenta il collegamento diretto fra il commercio (nella sua dimensione di miglioramento e diversificazione delle produzioni agricole, creazione di valore aggiunto, abbandono della monocoltura da esportazione), lo sviluppo (miglioramento dell'autosufficienza alimentare e della salute delle popolazioni, creazione di posti di lavoro) e la protezione dell'ambiente (sviluppo di nuove tecniche colturali a minor consumo idrico, protezione del suolo ecc
pl Dopuszcza się nawadnianie; niedopuszczalna jest jakakolwiek forma naginania
it È consentita l'irrigazione; è esclusa ogni pratica di forzatura
pl Informacje na temat skuteczności ochronnej szczepionki w zapobieganiu ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit, wymagającemu leczenia szpitalnego i (lub) nawadniania w placówce opieki zdrowotnej jak również skuteczności swoistej przeciw poszczególnym typom po dwóch dawkach szczepionki Rotarix przedstawiono w poniższej tabeli
it L efficacia protettiva del vaccino osservata contro la gastroenterite grave da rotavirus che richiedeva l ospedalizzazione e/o una terapia di reidratazione in una struttura medica e l efficacia tipo specifico del vaccino dopo due dosi di Rotarix sono illustrate nella tabella successiva
pl Maksymalna powierzchnia, która mogłaby być nawadniana w roku referencyjnym z wykorzystaniem dostępnych w gospodarstwie urządzeń i przy ilości normalnie dostępnej wody
it Superficie massima che, nel corso dell
pl Przedsięwzięcia zarządzania wodą w rolnictwie, włączając nawadnianie i meliorację
it Progetti di gestione delle risorse idriche per l
pl Należy rozróżnić grunty nawadniane i nienawadniane tylko w przypadku regionów, w których występują oba typy gruntów
it La distinzione tra irrigato e non irrigato va effettuata soltanto per le regioni miste
pl Na kempingu wykorzystywany jest automatyczny system optymalizacji cykli nawadniania i zużycia wody przy podlewaniu zewnętrznej roślinności/zieleni
it Il campeggio utilizza un sistema automatico che ottimizza i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne
pl zarządzanie wodami nawadniającymi
it la gestione delle acque da irrigazione
pl Jednakowe pochodzenie wód nawadniających jest czynnikiem decydującym o jednolitości uzyskanej produkcji i jednocześnie pozwalającym na odróżnienie produkcji zlokalizowanych na innych obszarach
it L'origine stessa delle acque di irrigazione rappresenta un fattore determinante per l'uniformità delle produzioni ottenute e, al contempo, un elemento di distinzione rispetto ad altre produzioni provenienti da altre zone
pl Zmniejszenie objawów klinicznych biegunki w połączeniu z odpowiednią doustną terapią nawadniającą u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia i u młodego bydła przed okresem laktacji
it Da usare in caso di diarrea, in associazione con una terapia reidratante per via orale, per ridurre i segni clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione
pl osadnictwo rolnicze i reforma rolna, przeznaczenie gruntów i polityka rejestracyjna, transfer technologii, infrastruktura nawadniania i osuszania, pozostałe usługi pomocnicze dla rolnictwa
it insediamento rurale e riforma agraria, politica di utilizzazione e di registrazione fondiaria, trasferimenti di tecnologia, infrastrutture di irrigazione e di drenaggio e altri servizi di sostegno
pl Celem środka jest wsparcie rolników w realizacji programów inwestycyjnych na rzecz nawadniania użytków rolnych
it L’obiettivo della misura sarà quello di accompagnare gli agricoltori nei loro programmi di investimenti a favore dell'irrigazione dei terreni agricoli
pl Ujęcia wód gruntowych i systemy sztucznego nawadniania niewymienione w załączniku I
it Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell
pl Najpierw staraliśmy się rozwiązać problem odwadniania, a potem, na kolejnym etapie, problem nawadniania.
it Prima di tutto si è cercato di risolvere il problema del drenaggio e poi, in un secondo momento, quello dell'irrigazione.
pl Twardość miąższu wynika z mniejszego rozmiaru owoców, z niezbyt systematycznego i niezbyt obfitego nawadniania oraz dużego stężenia cukru
it La durezza della polpa è dovuta alle piccole dimensioni dei frutti, all'irrigazione né sistematica né abbondante e all'elevato tenore zuccherino
pl Te dwa aspekty stanowią pozytywne elementy warunkujące dostęp do wód podziemnych w celu nawadniania
it Questi due aspetti si presentano come elementi positivi per quanto concerne la disponibilità a fini irrigui delle acque sotterranee
pl Płatności obszarowe dla gruntów nienawadnianych
it Pagamenti per superficie per terreni non irrigui
pl Maksymalna kwota pomocy uzależniona jest od zużycia urządzenia lub sekcji poddawanych audytowi, ale wynosi maksymalnie ‧ EUR na jeden audyt, z wyjątkiem przypadków zbiorowego nawadniania obszarów o powierzchni powyżej ‧ ha, w których maksymalna kwota wynosi ‧ EUR
it L'importo massimo dell'aiuto dipende dal consumo dell'impianto o della sezione da sottoporre ad audit, e comunque entro i limiti di un massimale assoluto pari a ‧ EUR per audit, tranne nel caso delle Comunità di irrigazione che coprono un'area superiore a ‧ ha; in tal caso il massimale è fissato a ‧ EUR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1768 zdań frazy rura nawadniająca.Znalezione w 0,752 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.