Tłumaczenia na język włoski:

  • tubi da irrigazione   

Przykładowe zdania z "rura nawadniająca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęzi
it A tal proposito, si sono diffuse, quelle innovazioni che hanno determinato nel corso degli anni un risparmio gestionale, quali ad esempio l’irrigazione con sistema tubato a bassa pressione, che fa risparmiare acqua e l’utilizzo di forbici pneumatiche nella potatura
pl Dzięki warunkom naturalnym, takim jak rodzaj gleby, oświetlenie i ilość ciepła, a także dzięki zaopatrzeniu w wodę optymalnie dostosowanemu do stadium wzrostu roślin, zapewnionemu przez spółdzielczy system nawadniania wykorzystujący wodę z jeziora (na wyspie zainstalowano system rur o długości ponad ‧ m), wyspa Reichenau nadaje się znakomicie do uprawy pomidorów
it Poiché sono presenti le condizioni naturali, come il tipo di suolo, la luminosità e la temperatura elevata, nonché un approvvigionamento idrico ottimale grazie ad un sistema di irrigazione direttamente connesso al lago (oltre ‧ m di condutture sull'isola), Reichenau conviene idealmente alla coltura dei pomodori
pl Spawane rury i przewody rurowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań obejmujących między innymi transport wody, pary, gazu ziemnego, powietrza oraz innych cieczy i gazów w systemach hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzatory, układy automatycznego nawadniania oraz inne podobne zastosowania
it I tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili
pl Kolisty kształt tych pól wywodzi się z rozmieszczenia rur nawadniających
it La forma circolare di questi campi dipende dai tubi di irrigazione che partono dal punto centrale
pl Wszystkie rodzaje sprzętu wykorzystywanego do nawadniania, bez względu na to, czy woda jest kierowana na rośliny, czy też do rowów albo rur na gruncie
it Tutti gli impianti utilizzati per l
pl Wszystkie rodzaje urządzeń stosowanych do nawadniania niezależnie od tego, czy uprawy są skrapiane wodą, czy też jest ona tam doprowadzana rowkami lub rurami na gruncie
it Tutti gli impianti utilizzati per l
pl lokalne systemy nawadniające zasilane ze źródła wody powierzchniowej
it sistemi di irrigazione per parcella alimentati da fonti di superficie
pl nabywanie sprzętu nawadniającego o parametrach technicznych gwarantujących ograniczenie o co najmniej ‧ % zużycia wody przy nawadnianiu zbóż w porównaniu z pierwotnych sprzętem
it acquisto di materiale per l'irrigazione dei seminativi le cui caratteristiche tecniche garantiscono una riduzione di almeno il ‧ % del consumo d'acqua rispetto al sistema precedente
pl Płatności obszarowe dla gruntów nawadnianych
it Pagamenti per superficie per i terreni irrigui
pl dzięki technikom uprawy, a w szczególności nawadnianiu i monitorowaniu stopnia dojrzałości, oliwki zachowują niską zawartość oliwy, co przyczynia się do braku tłustego smaku i do uwydatnienia zapachu przy jednoczesnym uniknięciu utleniania się, a tym samym wydłużeniu okresu przechowywania oliwek
it le tecniche colturali e in particolare l'irrigazione e il controllo delle fasi di maturazione contribuiscono a mantenere basso il tenore di olio nel frutto, che contribuisce all'assenza di percezione grassa e a valorizzare le caratteristiche aromatiche oltre che a evitare le ossidazioni e a migliorare la serbevolezza delle olive
pl Dlatego też nawadnianie jest obowiązkowe i musi być kontrolowane, aby nie zniszczyć owoców
it L'irrigazione è quindi obbligatoria e va controllata per evitare di danneggiare i frutti
pl Gęstość sadzenia waha się między ‧-‧ karp na hektar w zależności od żyzności gleby i metody nawadniania
it La densità dell'impianto si colloca tra ‧ e ‧ zampe all'ettaro, a seconda della fertilità del terreno e del metodo di irrigazione
pl Nawadnianie w okresie wegetacji jest dozwolone do chwili osiągnięcia dojrzałości
it L'irrigazione è autorizzata durante il periodo vegetativo fino alla fase dell'invaiatura
pl miejsce(-a) produkcji wyszczególnionego materiału roślinnego, w którym stosuje się do nawadniania lub opryskiwania wodę, która została uznana za skażoną, na mocy art. ‧ ust. ‧ lit. c) ppkt ii
it luoghi di produzione del materiale vegetale elencato, che per l’irrigazione o l’irrorazione impiegano acque dichiarate contaminate ai sensi dell’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera c), punto ii
pl Nawadnianie odbywa się poprzez rozrzucanie na glebę złożonych nawozów
it La fertilizzazione viene effettuata con concime complesso al suolo
pl Uprawa jest uważana za nawadnianą, gdy woda jest dostarczana w sposób nienaturalny
it Per coltura irrigua s
pl Mimo że te cieplarnie nawadniane są teraz kropla po kropli, zużycie wody nadal rośnie wraz z rosnącym eksportem
it E anche se queste serre sono irrigate goccia a goccia, il consumo di acqua aumenta senza sosta assieme alle esportazioni
pl Numer porządkowy ‧ – Nawadniana powierzchnia wykorzystywanych użytków rolnych
it Numero d’ordine ‧- SAU irrigata
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania bardziej skutecznej polityki rozwoju, umożliwiającej realizację większej podstawowej infrastruktury służącej rolnictwu (sieci nawadniające, dostaw energii elektrycznej, transportowe, drogowe itd.) oraz lepszy rozdział funduszy przewidzianych na podstawowe usługi publiczne tego rodzaju
it chiede alla Commissione ed agli Stati membri una più efficace messa a punto di politiche di sviluppo che assicurino la realizzazione di maggiori infrastrutture di base a servizio del settore agricolo (irrigazione, elettricità, trasporti, rete viaria, ecc.) ed una migliore ripartizione dei fondi destinati a tali fondamentali servizi pubblici
pl Płatności obszarowe dla innych nawadnianych roślin uprawnych
it Pagamenti per superficie per altri seminativi irrigui
pl Na działkach: działki to grunty nawadniane lub grunty nienawadniane, ale o świeżej glebie
it Nelle particelle: i terreni sono irrigui o asciutti e molto freschi
pl Źródła te nie muszą służyć tylko do nawadniania; można je wykorzystywać również do innych celów gospodarstwa
it Tali fonti non devono essere necessariamente utilizzate solo per irrigazione e possono essere altrimenti impiegate in azienda
pl Grzyby, nawadnianie, grunty niewykorzystywane już do celów produkcji, podlegające dopłatom, oraz grunty podlegające programom zachęty do odłogowania
it Funghi, irrigazione, superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d’aiuto per la messa a riposo
pl Jednoczesna druga uprawa lub poplon, grzyby, nawadnianie, szklarnie, grunty orne odłogowane
it Coltivazioni consociate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre
pl Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożenia
it L'irrigazione non fertilizzante è autorizzata a partire dall'allegagione
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1768 zdań frazy rura nawadniająca.Znalezione w 2,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.