Tłumaczenia na język włoski:

  • tubi da irrigazione   

Przykładowe zdania z "rura nawadniająca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystkie rodzaje urządzeń stosowanych do nawadniania niezależnie od tego, czy uprawy są skrapiane wodą, czy też jest ona tam doprowadzana rowkami lub rurami na gruncie
it Tutti gli impianti utilizzati per l
pl Dzięki warunkom naturalnym, takim jak rodzaj gleby, oświetlenie i ilość ciepła, a także dzięki zaopatrzeniu w wodę optymalnie dostosowanemu do stadium wzrostu roślin, zapewnionemu przez spółdzielczy system nawadniania wykorzystujący wodę z jeziora (na wyspie zainstalowano system rur o długości ponad ‧ m), wyspa Reichenau nadaje się znakomicie do uprawy pomidorów
it Poiché sono presenti le condizioni naturali, come il tipo di suolo, la luminosità e la temperatura elevata, nonché un approvvigionamento idrico ottimale grazie ad un sistema di irrigazione direttamente connesso al lago (oltre ‧ m di condutture sull'isola), Reichenau conviene idealmente alla coltura dei pomodori
pl Spawane rury i przewody rurowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań obejmujących między innymi transport wody, pary, gazu ziemnego, powietrza oraz innych cieczy i gazów w systemach hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzatory, układy automatycznego nawadniania oraz inne podobne zastosowania
it I tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili
pl Kolisty kształt tych pól wywodzi się z rozmieszczenia rur nawadniających
it La forma circolare di questi campi dipende dai tubi di irrigazione che partono dal punto centrale
pl Wszystkie rodzaje sprzętu wykorzystywanego do nawadniania, bez względu na to, czy woda jest kierowana na rośliny, czy też do rowów albo rur na gruncie
it Tutti gli impianti utilizzati per l
pl W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęzi
it A tal proposito, si sono diffuse, quelle innovazioni che hanno determinato nel corso degli anni un risparmio gestionale, quali ad esempio l’irrigazione con sistema tubato a bassa pressione, che fa risparmiare acqua e l’utilizzo di forbici pneumatiche nella potatura
pl Zmiany klimatyczne już dziś mają zgubny wpływ na rolnictwo, systemy nawadniania, lasy, faunę i florę.
it I cambiamenti climatici hanno già avuto effetti disastrosi sull'agricoltura, sui sistemi idrologici, sulle foreste, sulla fauna e sulla flora.
pl Premia z tytułu nawadnianych roślin wysokobiałkowych (jeśli nieujęta w pozycji
it Premio per le colture proteiche irrigue (se non compreso nella rubrica
pl Celem środka jest wsparcie rolników w realizacji programów inwestycyjnych na rzecz nawadniania użytków rolnych
it L’obiettivo della misura sarà quello di accompagnare gli agricoltori nei loro programmi di investimenti a favore dell'irrigazione dei terreni agricoli
pl Odpowiednią jakość i ilość zbiorów można uzyskać jedynie poprzez nawadnianie, natomiast wybór metody nawadniania, od zalewania po najnowocześniejszą metodę nawadniania kroplowego, należy całkowicie do rolników
it Qualità e quantitativi adeguati possono essere ottenuti solo mediante l'irrigazione, la cui tecnica- dall'inondazione a quella più moderna a goccia- è lasciata alla discrezione degli agricoltori
pl Gęstość sadzenia waha się między ‧-‧ karp na hektar w zależności od żyzności gleby i metody nawadniania
it La densità dell'impianto si colloca tra ‧ e ‧ zampe all'ettaro, a seconda della fertilità del terreno e del metodo di irrigazione
pl Udzielona pomoc zostanie przeznaczona na projekty inwestycyjne dotyczące budowy systemów nawadniania obejmujących instalacje do zatrzymywania i przechowywania wody dla potrzeb następujących upraw: owoców, winorośli, warzyw, kukurydzy polnej (Saatmais), upraw specjalnych pod folią, szkółek leśnych oraz chmielu
it L'aiuto sarà concesso ai progetti d'investimento destinati alla costruzione di impianti d'irrigazione, inclusi sistemi di raccolta e invaso delle acque, per le seguenti colture: frutta, viti, ortaggi, granturco da semina (Saatmais), colture sotto tunnel, vivai arboricoli e luppolo
pl Przycinanie zimowe, przecinanie, nawożenie, zapylanie, przycinanie letnie, letnie nawadnianie, walka z wiosennymi przymrozkami i ręczny zbiór są częścią know-how nabytego przez producentów Kiwi de l'Adour
it La potatura invernale, il diradamento, la fertilizzazione, l'impollinazione, la potatura estiva, l'irrigazione durante i mesi estivi, la lotta contro le gelate primaverili e la raccolta manuale richiedono tutte le conoscenze e le competenze acquisite dai produttori di kiwi de l'Adour
pl Rośliny uprawiane w plonie głównym, nienawadniane
it Colture principali non irrigue
pl Jeśli zbiory były nawadniane, data ostatniego podlewania
it In caso di terreni irrigati, indicare la data dell’ultima irrigazione
pl Płatności obszarowe dla gruntów nawadnianych
it Pagamenti per superficie per i terreni irrigui
pl nalega, by propagowano nowe podejścia, np. nawadnianie obszarów wiejskich i tworzenie pierścieni zieleni wokół miast w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia niezależności lokalnej
it insiste sulla promozione di nuovi metodi come l'irrigazione delle zone rurali e la creazione di cinture verdi in prossimità dei centri urbani al fine di potenziare la sicurezza alimentare e l'autonomia locale
pl W okresie letnim (lipiec, sierpień) nawadnianie odbywa się, w stosownym przypadku, w nocy lub najpóźniej we wczesnych godzinach porannych
it Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino
pl NAWADNIANIE
it IRRIGAZIONE
pl Przede wszystkim musimy inwestować w infrastrukturę, ponieważ poprawa rolnictwa oznacza poprawę nawadniania, poprawę transportu, umożliwienie przesyłania produkcji z miejsca A w celu jej sprzedaży w miejscu B; musimy także poprawić magazynowanie i łańcuch mrożenia, jeśli chcemy eksportować te produkty.
it Bisogna soprattutto investire in infrastrutture, poiché migliorare l'agricoltura significa migliorare l'irrigazione, i trasporti, far sì che sia possibile inviare un prodotto da un punto A e venderlo in un punto B, e occorre ottimizzare il deposito e la catena del freddo, se intendiamo esportare tale prodotto.
pl Dlatego też nawadnianie jest obowiązkowe i musi być kontrolowane, aby nie zniszczyć owoców
it L'irrigazione è quindi obbligatoria e va controllata per evitare di danneggiare i frutti
pl Środki takie są ustanawiane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi uwzględniającymi warunki topograficzne, glebowe i klimatyczne na danych obszarach, gospodarkę nawadniającą oraz płodozmian jak również metody uprawy mogące polepszyć stan środowiska
it Tali misure sono stabilite in funzione dei requisiti ambientali che tengono conto della situazione topografica e pedoclimatica delle superfici considerate, della gestione delle acque da irrigazione e delle rotazioni e tecniche colturali idonee a migliorare l
pl Po pierwsze wpływa ono na rozwój fizjologiczny samej uprawy i dlatego musi być to nawadnianie przesiąkowe, gdyż w przeciwnym razie kwiaty lub owoce mogą ulec uszkodzeniu
it Da un lato, incide sullo sviluppo fisiologico della coltivazione stessa poiché deve essere effettuata al piede, in quanto qualsiasi altro tipo di irrigazione danneggerebbe il fiore o il frutto stesso
pl Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw zbóż na kiszonkę
it Pagamenti per superficie per i cereali insilati irrigui
pl Mowa o temacie, który bezpośrednio wiąże ze sobą handel (poprawa i zróżnicowanie produkcji rolniczej, tworzenie wartości dodanej, rezygnacja z monokultury nastawionej na eksport), rozwój (poprawa samowystarczalności żywnościowej i zdrowia ludności, tworzenie miejsc pracy) i ochronę środowiska naturalnego (rozwój nowych technik uprawy wymagających mniejszego nawadniania, ochrona gleby itp
it Si tratta di un tema che rappresenta il collegamento diretto fra il commercio (nella sua dimensione di miglioramento e diversificazione delle produzioni agricole, creazione di valore aggiunto, abbandono della monocoltura da esportazione), lo sviluppo (miglioramento dell'autosufficienza alimentare e della salute delle popolazioni, creazione di posti di lavoro) e la protezione dell'ambiente (sviluppo di nuove tecniche colturali a minor consumo idrico, protezione del suolo ecc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1768 zdań frazy rura nawadniająca.Znalezione w 1,911 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.