Tłumaczenia na język włoski:

  • radiazione non ionizzante   
     
    promieniowanie, które nie zmienia struktury atomów, ale może powodować szkodliwe skutki biologiczne

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

promieniowanie jonizujące
radiazione ionizzante

Przykładowe zdania z "promieniowanie niejonizujące", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Państwa Członkowskie zapewniają uzasadnienie zastosowania wszystkich nowych klas oraz rodzajów działalności powodujących narażenie na promieniowanie jonizujące, przed ich przyjęciem lub zatwierdzeniem, powołując się na korzyści gospodarcze, społeczne lub inne korzyści, w związku z ich szkodliwością dla zdrowia
it Gli Stati membri fanno sì che tutte le nuove categorie o tipi di pratica implicanti un
pl w celu zapewnienia zgodności z podstawowymi normami, Państwa Członkowskie są zobowiązane objąć niektóre rodzaje działalności dotyczące zagrożenia promieniowaniem jonizującym systemem sprawozdawczości oraz wcześniejszymi zezwoleniami lub zakazami niektórej działalności
it considerando che gli Stati membri, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali, sono tenuti a assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a proibirle
pl promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów radioaktywnych, lub ze spalania paliwa jądrowego
it radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari
pl Ekspozycja pacjenta na promieniowanie jonizujące musi być usprawiedliwiona spodziewanymi korzyściami diagnostycznymi
it Per ogni paziente, l esposizione alle radiazioni ionizzanti dovrebbe essere giustificata dal beneficio previsto
pl Nie ustanawiając, w wyznaczonym terminie, wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu umożliwienia odpowiedniej interwencji w przypadkach długotrwałego narażenia na promieniowanie jonizujące wynikającego z późniejszych skutków pogotowia radiologicznego lub przeszłej lub dawnej działalności lub czynności związanych z pracą, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/Euroatom ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
it Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica o di un'attività lavorativa passata o desueta, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. ‧ della direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
pl dane kontroli procesu napromieniowania, jak przewidziano w załączniku III, przeprowadzone kontrole dozometryczne i uzyskane wyniki, w szczególności łącznie z danymi szczegółowymi w zakresie limitów górnych i dolnych, zaabsorbowanych dawek i rodzaju promieniowania jonizującego
it i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente all
pl stosowanie promieniowania jonizującego może skutecznie zastąpić wspomniane substancje
it considerando che l
pl Niniejsza dyrektywa ramowa zostanie uzupełniona dyrektywą ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego[‧], zwaną dalej
it considerando che la presente direttiva quadro sarà integrata dalla direttiva ‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, in prosieguo «direttiva di applicazione»
pl Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Brak ustanowienia wszystkich przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/Euroatom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Brak przepisów umożliwiających przeprowadzenie wszelkiej odpowiedniej interwencji we wszystkich sytuacjach powodujących długotrwałe narażenie, wynikających z późniejszych skutków pogotowia radiologicznego lub przeszłej lub dawnej działalności lub czynności związanych z pracą
it Inadempimento di uno Stato- Mancata adozione di tutte le disposizioni necessarie per adeguarsi all'art. ‧ della direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L ‧, pag. ‧)- Assenza di disposizioni che consentano un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica o di un'attività lavorativa passata o desueta
pl Bezpieczeństwo różnego rodzaju reaktorów jądrowych, promieniowanie jonizujące i metrologia
it Sicurezza dei diversi tipi di reattore, monitoraggio delle radiazioni ionizzanti e metrologia
pl Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl w zakresie podstawowych norm należy uwzględnić działalność lub czynności związane z pracą, które mogą spowodować znaczny wzrost narażenia na promieniowanie pracowników lub członków społeczeństwa. Nie można ich oddzielić od aspektu ochrony przed promieniowaniem, z uwagi na promieniowanie jonizujące ze sztucznych lub naturalnych źródeł promieniowania, jak również właściwą ochronę w przypadku interwencji
it considerando che è auspicabile che per il campo d
pl Potrzeba uwzględnienia zagrożeń powiązanych z niebezpieczeństwami stwarzanymi przez promieniowanie jonizujące stanowią jeden z głównych priorytetów sektora jądrowego
it La necessità di affrontare i rischi connessi ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti costituisce infatti una delle massime priorità nel settore nucleare
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego, państwa członkowskie są zobowiązane do corocznego przedstawiania Komisji
it A norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione
pl W przypadku każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona prawdopodobnymi do osiągnięcia korzyściami klinicznymi
it In ogni paziente, l esposizione alla radiazione ionizzante deve essere giustificata sulla base di un probabile vantaggio clinico
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
it Direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
pl Zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE na wszelkiej napromieniowanej żywności lub składnikach żywności złożonej umieszcza się wyrazy napromieniowane lub poddane promieniowaniu jonizującemu
it A norma dell'articolo ‧ della direttiva ‧/‧/CE i prodotti alimentari irradiati o gli ingredienti irradiati di un alimento composto devono recare un'etichetta con la dicitura irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti
pl do dostarczania energii w formie promieniowania jonizującego, w którym to przypadku zaliczają się do klasy IIb
it a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb
pl Zużyte źródła promieniowania jonizującego
it Fonti ionizzanti esaurite
pl Przeprowadzono kontrolę ‧ próbek w celu stwierdzenia, czy były poddawane działaniu promieniowania jonizującego
it Sono stati controllati ‧ campioni in relazione al trattamento con radiazioni ionizzanti
pl Produkty mięsne nie mogą być poddane promieniowaniu jonizującemu, chyba że jest to uzasadnione względami medycznymi i chyba że taka procedura jest wyraźnie uwidoczniona na wyrobie i w świadectwie zdrowia
it I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione
pl jest on wyposażony w przyrząd do ciągłego pomiaru i wskazywania odbieranej i kumulowanej w każdym locie dawki promieniowania kosmicznego (tj. całkowitego promieniowania jonizującego i neutronowego pochodzenia galaktycznego i słonecznego); lub
it il velivolo è dotato di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione cosmica totale (ossia dell’insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e solare) e la dose accumulata in ogni volo; oppure
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego
it in conformità dell'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
pl Wykaz zezwoleń państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego (Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego) (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C ‧ z dnia ‧ maja ‧ r., s
it Elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti (in conformità dell'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti) (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C ‧ del ‧ maggio ‧, pag
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1715 zdań frazy promieniowanie niejonizujące.Znalezione w 0,97 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.