Tłumaczenia na język włoski:

  • radiazione non ionizzante   
     
    promieniowanie, które nie zmienia struktury atomów, ale może powodować szkodliwe skutki biologiczne

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

promieniowanie jonizujące
radiazione ionizzante

Przykładowe zdania z "promieniowanie niejonizujące", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące, które może zagrozić osobom, w szczególności posiadającym wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne
it se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte
pl Należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnych technik badania, które nie opierają się na zastosowaniu promieniowania jonizującego
it Devono venire prese in considerazione delle tecniche alternative che non comportino il trattamento con radiazioni ionizzanti
pl W odniesieniu do ewentualnych sytuacji awaryjnych wiążących się z oddziaływaniem promieniowania jonizującego, które mogą wywierać wpływ na inne państwa członkowskie, w celu ułatwienia organizacji ochrony radiologicznej w tych państwach należy przedłożyć
it Per le potenziali emergenze radiologiche che possono colpire altri Stati membri e per facilitare l’organizzazione della radioprotezione nei suddetti Stati
pl Środki spożywcze mogą być poddawane działaniu promieniowania jonizującego wyłącznie, jeśli istnieje taka potrzeba ze względów higienicznych lub też możliwych do udokumentowania korzyści technologicznych lub innych, lub ze względu na korzyści dla konsumenta, o ile takie środki spożywcze są zdrowe i w odpowiednim stanie, ponieważ promieniowania jonizującego nie należy stosować jako środka zastępującego działania zapewniające higienę czy odpowiedni stan zdrowotny albo też dobre praktyki wytwarzania lub praktyki rolnicze
it considerando che i prodotti alimentari possono essere trattati con radiazioni ionizzanti soltanto sulla base di esigenze di igiene alimentare o di dimostrabili vantaggi tecnologici o di altro tipo, o ancora se ciò costituisce un beneficio per il consumatore e se tali alimenti sono sani e in buone condizioni, dal momento che le radiazioni ionizzanti non devono essere utilizzate come metodo alternativo alle pratiche igieniche e sanitarie o alle buone prassi industriali o agricole
pl Monitoring promieniowania jonizującego i metrologia
it Controllo delle radiazioni ionizzanti e metrologia
pl promowania efektywnych ram regulacyjnych, procedur i systemów mających zapewniać odpowiednią ochronę przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym z materiałów radioaktywnych, w szczególności z wysoce radioaktywnych źródeł, jak również ich bezpiecznego usuwania
it la promozione di quadri normativi, procedure e sistemi efficaci, atti a garantire un adeguato livello di protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività e il loro smaltimento sicuro
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
it Direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
pl Każda emisja promieniowania jonizującego związana z funkcjonowaniem musi być ograniczona do najniższego poziomu, wystarczającego do właściwego funkcjonowania maszyny podczas ustawiania, działania i czyszczenia
it Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura
pl Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych ze środkami i działaniami w zakresie monitorowania i ochrony przed skutkami promieniowania i mają pomóc w ochronie ludności i środowiska przed zagrożeniami ze strony promieniowania jonizującego i substancji radioaktywnych
it Stanziamento destinato a coprire le spese di misure e di azioni relative alla sorveglianza e alla protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti e inteso a garantire la protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell’ambiente contro i rischi legati alle radiazioni e alle sostanze radioattive
pl W niniejszej sprawie strona skarżąca występuje ze skargą z tytułu odpowiedzialności pozaumownej wynikającej ze szkody spowodowanej śmiercią jej brata, którą poniosła w swoim przekonaniu w wyniku zarzucanej niezgodnej z prawem odmowy Komisji do podporządkowania się przyjętej na posiedzeniu plenarnym rezolucji Parlamentu Europejskiego i zapewnienia przestrzegania przez Danię przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego w odniesieniu do pracowników, w tym do brata strony skarżącej, narażonych na skutki awarii jądrowej w Thulé, Grenlandia
it Nel caso di specie la ricorrente la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale per i danni che la stessa afferma di aver sofferto a causa della morte del fratello che si asserisce ascrivibile al rifiuto illegittimo da parte della Commissione di conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo, approvata in seduta plenaria, e di assicurare l'attuazione da parte della Danimarca della direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti nel caso dei lavoratori coinvolti in un incidente nucleare a Thule, in Groenlandia, tra i quali rientra il fratello della ricorrente
pl Celem działania jest ustanowienie należytej bazy naukowej i technicznej w celu przyspieszenia praktycznego rozwoju bezpieczniejszego zarządzania długotrwałymi odpadami radioaktywnymi, pobudzania bezpieczniejszego, bardziej skutecznego i konkurencyjnego wykorzystania energii jądrowej i zapewnienie solidnego i społecznie akceptowanego systemu ochrony człowieka i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego
it L'obiettivo di questa azione è stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, in modo da promuovere un utilizzo più sicuro, più efficace in termini di risorse e più competitivo dell'energia nucleare e da garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti
pl W ramach koncentrowania działań w obszarach, w których zaangażowanie Wspólnoty jest właściwe, WCB działa tam, gdzie o dodatkowej wartości stanowi jego europejska tożsamość i gdzie jego działania są uzasadnione względami transgranicznymi bezpieczeństwa jądrowego lub społecznym zaniepokojeniem odnośnie do zagadnień takich jak środki zabezpieczenia, nierozprzestrzenianie, zarządzanie odpadami radioaktywnymi; bezpieczeństwo reaktorów jądrowych i monitoring promieniowania jonizującego, które będą obszarami kluczowymi
it Concentrando le sue attività in campi dove l
pl Do celów ust. ‧ zachowuje się następujące cechy w czasie okresu zatrudnienia związanego z narażeniem na promieniowanie jonizujące pracowników, oraz później do chwili, gdy osoba osiągnie wiek ‧ lat, ale w żadnym przypadku nie mniej niż ‧ lat od chwili zakończenia pracy związanej z narażeniem
it Ai fini del paragrafo ‧, per tutto il periodo lavorativo implicante esposizione a radiazioni ionizzanti e, successivamente, fino a quando il lavoratore esposto ha, o avrebbe, compiuto i ‧ anni-e comunque per almeno ‧ anni dalla cessazione del lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti-va conservato quanto segue
pl zrzucanie, emisja lub wprowadzanie ilości substancji lub promieniowania jonizującego do powietrza, gleby lub wody, które powodują śmierć lub poważne uszkodzenie ciała osób
it lo scarico, l
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego państwa członkowskie są zobowiązane do przesłania Komisji co roku
it A norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione
pl Teren kontrolowany: teren podlegający specjalnym przepisom w celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym lub zapobieganiu rozprzestrzenianiu skażenia radioaktywnego, do którego dostęp jest kontrolowany
it Zona controllata: zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti o della prevenzione della contaminazione radioattiva, e il cui accesso è controllato
pl zapewnienie wprowadzenia przez państwa członkowskie odpowiednich rozwiązań krajowych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa jądrowego, aby chronić pracowników i ludność przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego z obiektów jądrowych
it assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari
pl WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH NA ETAPIE WPROWADZANIA PRODUKTÓW DO OBROTU I METODY STOSOWANE DO WYKRYWANIA, CZY PRODUKT ZOSTAŁ PODDANY PROMIENIOWANIU JONIZUJĄCEMU
it RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E METODI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEL TRATTAMENTO CON RADIAZIONI IONIZZANTI
pl środków spożywczych wystawionych na działanie promieniowania jonizującego powstałego na skutek zastosowania urządzeń pomiarowych lub kontrolnych pod warunkiem że wchłonięta dawka nie przekracza poziomu ‧ Gdy dla urządzeń kontrolnych, w których stosuje się neutrony oraz ‧ Gy w innych przypadkach przy maksymalnym poziomie energii promieniowania wynoszącym ‧ MeV w przypadku promieni Roentgena, ‧ MeV w przypadku neutronów oraz ‧ MeV innych przypadkach
it ai prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purché la dose emessa non sia superiore a ‧ Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni e ‧ Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a ‧ MeV nel caso di raggi X, ‧ MeV nel caso di neutroni e ‧ MeV negli altri casi
pl Produkty mięsne nie mogą być poddane promieniowaniu jonizującemu, chyba że jest to uzasadnione względami medycznymi i chyba że taka procedura jest wyraźnie uwidoczniona na wyrobie i w świadectwie zdrowia
it I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione
pl Stosuje się dyrektywę ‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego[‧]
it considerando che la direttiva ‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è di applicazione
pl Artykuł ‧ Traktatu przewiduje ustanowienie w ramach Wspólnoty podstawowych norm ochrony zdrowia pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
it L’articolo ‧ del trattato prevede l’adozione nella Comunità di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
pl Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Brak ustanowienia wszystkich przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/Euroatom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Brak przepisów umożliwiających przeprowadzenie wszelkiej odpowiedniej interwencji we wszystkich sytuacjach powodujących długotrwałe narażenie, wynikających z późniejszych skutków pogotowia radiologicznego lub przeszłej lub dawnej działalności lub czynności związanych z pracą
it Inadempimento di uno Stato- Mancata adozione di tutte le disposizioni necessarie per adeguarsi all'art. ‧ della direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L ‧, pag. ‧)- Assenza di disposizioni che consentano un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica o di un'attività lavorativa passata o desueta
pl Niniejszą dyrektywę stosuje się do każdej działalności, które wiążą się z ryzykiem promieniowania jonizującego emanującego ze sztucznego źródła lub ze źródła naturalnego promieniowania w przypadkach gdy naturalne radionuklidy są lub zostały przetworzone z uwagi na ich właściwości radioaktywne, rozszczepialne lub paliworodne, to znaczy
it La presente direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, vale a dire
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia ‧ lutego ‧ r.) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego
it in conformità all'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1715 zdań frazy promieniowanie niejonizujące.Znalezione w 1,926 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.