Tłumaczenia na język włoski:

  • radiazione non ionizzante   
     
    promieniowanie, które nie zmienia struktury atomów, ale może powodować szkodliwe skutki biologiczne

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

promieniowanie jonizujące
radiazione ionizzante

Przykładowe zdania z "promieniowanie niejonizujące", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl obsługa każdego sprzętu elektrycznego emitującego promieniowanie jonizujące oraz zawierającego składniki działające przy różnicy potencjału większej niż ‧ kV
it al funzionamento di qualunque attrezzatura elettrica che emetta radiazioni ionizzanti e contenga componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a ‧ kV
pl Artykuł ‧ Traktatu Euratom: wykonanie dyrektyw, w szczególności w obszarze medycyny (obszar C: dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia pracowników i ogółu przez zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧) oraz ‧/‧/Euratom z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę ‧/‧/Euratom (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧), oraz dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧) (kontrola promieniowania, szczególnie wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych
it Articolo ‧ del trattato Euratom: attuazione di direttive, in particolare nel settore medico [settore C: direttive del Consiglio ‧/‧/Euratom, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag. ‧) e ‧/‧/Euratom, del ‧ giugno ‧, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva ‧/‧/Euratom (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag. ‧)] e della direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag. ‧) (controllo della radioattività, in particolare le sorgenti sigillate ad alta radioattività
pl informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące, które może zagrozić osobom, w szczególności posiadającym wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne
it se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte
pl Przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne zmierzające do zapewnienia na terytorium Bułgarii i Rumunii ochrony zdrowia pracowników i społeczeństwa przed zagrożeniem wynikającym z promieniowania jonizującego są, zgodnie z artykułem ‧ Traktatu EWEA, przekazywane Komisji przez te państwa w terminie trzech miesięcy od dnia przystąpienia
it Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo ‧ del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione
pl zrzucanie, emisja lub wprowadzanie ilości substancji lub promieniowania jonizującego do powietrza, gleby lub wody, które powodują śmierć lub poważne uszkodzenie ciała osób
it lo scarico, l
pl Zasady ochrony przed promieniowaniem uzgodnione na szczeblu międzynarodowym dają podstawę do ustanawiania środków ochrony przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego emitowanego przez odpady promieniotwórcze oraz wypalone paliwo jądrowe
it I principi di radioprotezione concordati a livello internazionale sono alla base delle misure di protezione contro il pericolo di emissione di radiazioni ionizzanti da rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito
pl Czynnikami ryzyka są: wystąpienie śródmiąższowej choroby płuc w przeszłości, włóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja narządów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujące, stosowanie leków pneumotoksycznych i (lub) czynników wzrostu kolonii
it I fattori di rischio pre-esistenti includono anamnesi positiva per malattia polmonare interstiziale, fibrosi polmonare, tumore polmonare, esposizione del torace a radiazioni ed uso di medicinali pneumotossici e/o di fattori di crescita granulocitari
pl Wykaz zezwoleń państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego (Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia ‧ lutego ‧ r.) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego
it Elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti (in conformità all'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
pl Po raz pierwszy w historii zdrowi ludzie, w tym kobiety i dzieci, są przymusowo poddawani promieniowaniu jonizującemu w celach pozamedycznych.
it Questa è la prima volta che si costringono i cittadini, tra cui bambini e donne in stato interessante, a esporsi a radiazioni ionizzanti, utilizzate peraltro diffusamente su esseri umani sani per ragioni non mediche.
pl Warunki dotyczące zezwolenia na działalność związaną z zagrożeniem ludności promieniowaniem jonizującym
it Condizioni per l
pl Celem działania jest ustanowienie należytej bazy naukowej i technicznej w celu przyspieszenia praktycznego rozwoju bezpieczniejszego zarządzania długotrwałymi odpadami radioaktywnymi, pobudzania bezpieczniejszego, bardziej skutecznego i konkurencyjnego wykorzystania energii jądrowej i zapewnienie solidnego i społecznie akceptowanego systemu ochrony człowieka i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego
it L'obiettivo di questa azione è stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, in modo da promuovere un utilizzo più sicuro, più efficace in termini di risorse e più competitivo dell'energia nucleare e da garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti
pl Wyroby emitujące promieniowanie jonizujące, przeznaczone do radiologii diagnostycznej są projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby zapewnić właściwy obraz i/lub jakość wyniku dla przewidzianego zastosowania medycznego z jednoczesnym zminimalizowaniem narażenia pacjenta i użytkownika na promieniowanie
it I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla radiodiagnostica, sono progettati e fabbricati in modo da pervenire ad una qualità dell
pl Sto piętnaście próbek poddano kontroli sprawdzającej, czy zostały one poddane działaniu promieniowania jonizującego
it Sono stati controllati ‧ campioni in relazione al trattamento con radiazioni ionizzanti
pl Wszelką napromienioną żywność oraz żywność lub żywność wieloskładnikową zawierającą jeden lub więcej napromienionych składników należy opatrzyć napisem napromienione lub poddane promieniowaniu jonizującemu
it Gli alimenti irradiati nonché gli alimenti o gli alimenti composti contenenti uno o più ingredienti irradiati devono recare un'etichetta con la dicitura irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti
pl Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
it Direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl uwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego, w szczególności jej art. ‧ ust
it vista la direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, in particolare l’articolo ‧, paragrafo
pl Żadne przepisy niniejszej dyrektywy nie odstępują w jakimkolwiek stopniu od reguł wspólnotowych dotyczących ochrony przed promieniowaniem osób poddawanych badaniu lekarskiemu lub leczeniu, ani też od reguł wspólnotowych ustanawiających podstawowe normy i standardy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia ogółu społeczeństwa i pracowników przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego
it Nessuna disposizione della presente direttiva deroga alle norme comunitarie relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici, o alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
pl do dostarczania energii w formie promieniowania jonizującego, w którym to przypadku zaliczają się do klasy IIb
it a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb
pl Promieniowanie jonizujące
it Radiazioni ionizzanti
pl Zużyte źródła promieniowania jonizującego
it Fonti ionizzanti esaurite
pl Zakazane jest poddawanie żywności lub paszy ekologicznej lub surowców stosowanych w żywności lub paszy ekologicznej działaniu promieniowania jonizującego
it È vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici
pl Środek spożywczy poddany promieniowaniu jonizującemu nie może być przywożony z państw trzecich, chyba że
it I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se
pl W celu ochrony przed promieniowaniem określa się ustalenia stosowane w miejscach pracy, w których istnieje możliwość narażenia na promieniowanie jonizujące przekraczające ‧ mSv rocznie dla dawki równoważnej jednej dziesiątej dawki granicznej dla soczewek oka, skóry i kończyn, ustanowionej w art. ‧ ust
it Ai fini della radioprotezione, sono presi provvedimenti concernenti tutti i luoghi di lavoro, qualora esista la possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra di ‧ mSv all
pl substancji radioaktywnych określonych w art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
it le sostanze radioattive come definite all'articolo ‧della direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
pl próbek poddano kontroli sprawdzającej, czy zostały one poddane działaniu promieniowania jonizującego
it Sono stati controllati ‧ campioni in relazione al trattamento con radiazioni ionizzanti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1715 zdań frazy promieniowanie niejonizujące.Znalezione w 3,441 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.