Tłumaczenia na język włoski:

  • radiazione non ionizzante   
     
    promieniowanie, które nie zmienia struktury atomów, ale może powodować szkodliwe skutki biologiczne

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

promieniowanie jonizujące
radiazione ionizzante

Przykładowe zdania z "promieniowanie niejonizujące", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odnośnie do wyników kontroli przeprowadzonych na etapie wprowadzania produktów do obrotu i metod stosowanych do wykrywania, czy produkt został poddany promieniowaniu jonizującemu, państwa członkowskie przedstawiły następujące informacje
In merito ai risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto e ai metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti, gli Stati membri hanno presentato le seguenti informazioni
środków spożywczych wystawionych na działanie promieniowania jonizującego powstałego na skutek zastosowania urządzeń pomiarowych lub kontrolnych pod warunkiem że wchłonięta dawka nie przekracza poziomu ‧ Gdy dla urządzeń kontrolnych, w których stosuje się neutrony oraz ‧ Gy w innych przypadkach przy maksymalnym poziomie energii promieniowania wynoszącym ‧ MeV w przypadku promieni Roentgena, ‧ MeV w przypadku neutronów oraz ‧ MeV innych przypadkach
ai prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purché la dose emessa non sia superiore a ‧ Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni e ‧ Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a ‧ MeV nel caso di raggi X, ‧ MeV nel caso di neutroni e ‧ MeV negli altri casi
Celem działania jest ustanowienie należytej bazy naukowej i technicznej w celu przyspieszenia praktycznego rozwoju bezpieczniejszego zarządzania długotrwałymi odpadami radioaktywnymi, pobudzania bezpieczniejszego, bardziej skutecznego i konkurencyjnego wykorzystania energii jądrowej i zapewnienie solidnego i społecznie akceptowanego systemu ochrony człowieka i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego
L’obiettivo di questa azione è stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, in modo da promuovere un utilizzo più sicuro, più efficace in termini di risorse e più competitivo dell’energia nucleare e da garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell’ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti
W ‧ sklepach z żywnością przeprowadzono kontrole o charakterze dokumentacyjnym suszonych ziół aromatycznych, przypraw korzennych i warzywnych, nie uzyskano jednak żadnych informacji na temat tego, czy suszone zioła aromatyczne, przyprawy korzenne i warzywne zostały poddane działaniu promieniowania jonizującego
Sono stati effettuati controlli documentali di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali in ‧ negozi alimentari, ma non si sono ottenute informazioni sul possibile trattamento di tali erbe, spezie e condimenti con radiazioni ionizzanti
Państwa Członkowskie zapewniają uzasadnienie zastosowania wszystkich nowych klas oraz rodzajów działalności powodujących narażenie na promieniowanie jonizujące, przed ich przyjęciem lub zatwierdzeniem, powołując się na korzyści gospodarcze, społeczne lub inne korzyści, w związku z ich szkodliwością dla zdrowia
Gli Stati membri fanno sì che tutte le nuove categorie o tipi di pratica implicanti un
Dyrektywa Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego ma między innymi zastosowanie do transportu, przywozu do Wspólnoty i wywozu z niej substancji promieniotwórczych oraz ustanawia system sprawozdawczości i wydawania zezwoleń w odniesieniu do działań mających związek z promieniowaniem jonizującym
La direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applica tra l’altro al trasporto, all’importazione e all’esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti
produkt lub jego składniki nie były poddane, podczas przygotowania, zabiegom z użyciem promieniowania jonizującego lub substancji nie wymienionych w załączniku ‧ sekcja B
il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi ionizzanti o che prevedono l
podstawowe normy mają specjalne znaczenie, jeżeli chodzi o zagrożenie promieniowaniem jonizującym w odniesieniu do innych dyrektyw dotyczących innych ryzyk, oraz ważny jest postęp w ich zastosowaniu w sposób jednolity we Wspólnocie
considerando che le norme fondamentali rivestono un
Prace badawcze prowadzące do wypracowania sposobów chronienia ludzi i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego wymagają podstawy w postaci wiarygodnej dozymetrii
La ricerca sui mezzi per proteggere le persone e l
do dostarczania energii w formie promieniowania jonizującego, w którym to przypadku zaliczają się do klasy IIb
a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb
materiałów radioaktywnych oraz substancji objętych dyrektywą Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Czynnikami ryzyka są: wystąpienie śródmiąższowej choroby płuc w przeszłości, włóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja narządów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujące, stosowanie leków pneumotoksycznych i (lub) czynników wzrostu kolonii
I fattori di rischio pre-esistenti includono anamnesi positiva per malattia polmonare interstiziale, fibrosi polmonare, tumore polmonare, esposizione del torace a radiazioni ed uso di medicinali pneumotossici e/o di fattori di crescita granulocitari
Sto piętnaście próbek poddano kontroli sprawdzającej, czy zostały one poddane działaniu promieniowania jonizującego
Sono stati controllati ‧ campioni in relazione al trattamento con radiazioni ionizzanti
promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów radioaktywnych, lub ze spalania paliwa jądrowego
radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari
W niniejszej sprawie strona skarżąca występuje ze skargą z tytułu odpowiedzialności pozaumownej wynikającej ze szkody, którą poniosła w swoim przekonaniu w wyniku zarzucanej niezgodnej z prawem odmowy Komisji do podporządkowania się przyjętej na posiedzeniu plenarnym rezolucji Parlamentu Europejskiego i zapewnienia przestrzegania przez Danię przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego w odniesieniu do pracowników, w tym do strony skarżącej, narażonych na skutki awarii jądrowej w Thule, Grenlandia
Nel presente caso, il ricorrente propone ricorso per responsabilità extracontrattuale relativamente ai danni che sostiene di avere subito in conseguenza del dedotto illegittimo rifiuto della Commissione di ottemperare alla risoluzione unanime del Parlamento europeo e di imporre alla Danimarca l'applicazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ai casi dei lavoratori coinvolti nell'incidente nucleare di Thule, Groenlandia, ivi incluso il ricorrente
propagowanie skutecznych ram regulacyjnych, procedur i systemów zapewniających właściwe zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym materiałów promieniotwórczych, zwłaszcza ze źródeł promieniotwórczych o wysokiej aktywności, a także ich bezpieczne usuwanie
alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza
bezprawne zrzucanie, emisja lub wprowadzanie ilości substancji lub promieniowania jonizującego do powietrza, gleby lub wody, które powodują lub mogą powodować długotrwałe lub znaczne pogorszenie ich stanu lub śmierć lub poważne uszkodzenie ciała osób lub też znaczne szkody dla chronionych zabytków i innych chronionych obiektów, nieruchomości, zwierząt lub roślin
lo scarico, l
uwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego, w szczególności jej art. ‧ ust
vista la direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, in particolare l’articolo ‧, paragrafo
stosowanie promieniowania jonizującego może skutecznie zastąpić wspomniane substancje
considerando che l
Ppkt ML‧.g nie ma zastosowania do osobistych dozymetrów promieniowania jonizującego
Il punto ML‧.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni
Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE środki spożywcze poddane promieniowaniu jonizującemu nie mogą być przywożone z państwa trzeciego, chyba że zostały poddane promieniowaniu w jednostce zatwierdzonej przez Wspólnotę
Conformemente alla direttiva ‧/‧/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità
Każda emisja promieniowania niejonizującego związana z funkcjonowaniem podczas ustawiania, działania i czyszczenia musi być ograniczona do takiego poziomu, aby nie miała niekorzystnego wpływu na osoby
Ogni emissione di radiazioni non-ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone
Produkty mięsne nie mogą być poddane promieniowaniu jonizującemu, chyba że jest to uzasadnione względami medycznymi i chyba że taka procedura jest wyraźnie uwidoczniona na wyrobie i w świadectwie zdrowia
I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione
Wyroby emitujące promieniowanie jonizujące, przeznaczone do radiologii diagnostycznej są projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby zapewnić właściwy obraz i/lub jakość wyniku dla przewidzianego zastosowania medycznego z jednoczesnym zminimalizowaniem narażenia pacjenta i użytkownika na promieniowanie
I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla radiodiagnostica, sono progettati e fabbricati in modo da pervenire ad una qualità dell
w celu wykonania tego zadania, Wspólnota ustanowiła podstawowe normy po raz pierwszy w ‧ r. na podstawie art. ‧ Traktatu za pomocą dyrektyw z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiających podstawowe normy ochrony zdrowia pracowników oraz ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego[‧]
considerando che, al fine di realizzare il proprio compito, la Comunità ha fissato norme fondamentali per la prima volta nel ‧, conformemente all
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1715 zdań frazy promieniowanie niejonizujące.Znalezione w 0,937 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.