Tłumaczenia na język włoski:

  • diritto di compensazione   
     
    prawo do otrzymania kwoty rekompensującej poniesione straty albo doznane krzywdy

Przykładowe zdania z "prawo do odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W takim przypadku konsument ma prawo, stosownie do okoliczności, do odszkodowania od organizatora lub punktu sprzedaży detalicznej, w zależności od przepisów prawa Państwa Członkowskiego regulujących zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy odwołanie imprezy wynika z
it In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall
pl Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie, w przypadku opóźnienia, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art
it Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un risarcimento in caso di ritardo se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo
pl Ponadto w przypadku podróży na odległość przekraczającą 250 km będą oni mieli prawo do odszkodowania w razie opóźnienia, pomocy w razie wypadku lub śmierci, odszkodowania za uszkodzony lub utracony bagaż, a także prawo do lepszej informacji.
it Inoltre, nel caso di viaggi superiori ai 250 chilometri, avranno diritto a un indennizzo in caso di ritardi, ad assistenza in caso di incidente o di decesso, a un rimborso per i bagagli smarriti o danneggiati, e a informazioni migliori.
pl wyraża ubolewanie w związku z niechęcią Komisji Europejskiej do prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanych wcześniejszych naruszeń prawa wspólnotowego, które zostały naprawione, takich jak poruszone w petycjach dotyczących Equitable Life i Lloyds of London; wzywa Komisję Europejską do zbadania spraw, w których zarzucane uchybienia rzekomo spowodowały znaczne szkody dla osób, gdyż wynik takiego dochodzenia może być niezmiernie pomocny w uzyskiwaniu przez obywateli odszkodowania na drodze prawnej
it deplora la scarsa disponibilità, mostrata dalla Commissione, di effettuare indagini su presunte violazioni della legislazione comunitaria che hanno avuto luogo in passato e a cui si è, da allora, trovato rimedio, come nel caso delle petizioni Equitable Life e Lloyds of London; esorta la Commissione ad avviare indagini in relazione a tali casi, qualora le presunte carenze ad essi relative abbiano determinato danni significativi per singoli cittadini, poiché il risultato di tali indagini potrebbe aiutare considerevolmente i cittadini ad ottenere una compensazione mediante le idonee vie legali
pl zasądzenie od Fundacji na rzecz skarżącej, tytułem naprawienia szkody materialnej spowodowanej sprzecznością z prawem zaskarżonych decyzji, kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu i emeryturze, do których byłaby uprawniona, gdyby świadczyła pracę na rzecz Fundacji do momentu osiągnięcia wieku ‧ lat, pomniejszonej o kwotę odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy oraz kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jak również kwotę emerytury, które otrzymała lub otrzyma z tytułu zwolnienia jej z pracy
it condannare la Fondazione a versarle, come risarcimento del danno materiale che le è stato arrecato dalla illegittimità delle decisioni controverse, una somma corrispondente alla retribuzione e alla pensione di cui ella avrebbe beneficiato se avesse potuto proseguire la sua carriera alla Fondazione fino all'età di ‧ anni, previa deduzione delle indennità di licenziamento e di disoccupazione nonché della pensione che ella ha percepito o percepirà per il suo licenziamento
pl zaleca wezwanie państw członkowskich do właściwego stosowania dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie danych osobowych w odniesieniu do Internetu; zaleca przypomnienie państwom członkowskim, że dyrektywa ta, a w szczególności art. ‧, ma zastosowanie bez względu na rodzaj technologii wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz że w dyrektywie tej wzywa się państwa członkowskie do zapewnienia prawa do korzystania ze środków prawnych i odszkodowania za naruszenie jej przepisów (art. ‧, ‧ i
it invitare gli Stati membri ad applicare correttamente la direttiva ‧/‧/CE sui dati personali in relazione a Internet; ricordare agli Stati membri che tale direttiva, in particolare l'articolo ‧, si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per il trattamento dei dati personali e che le sue disposizioni fanno obbligo agli Stati membri di prevedere il diritto di riparazione e di risarcimento in sede giudiziale in caso di loro violazione (articoli ‧, ‧ e
pl W przypadku gdy rolnik otrzymuje rekompensatę finansową z funduszu wspólnego inwestowania na mocy niniejszego artykułu, wszelkie uprawnienia, które przysługują rolnikowi na mocy przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego, do otrzymania od jakiejkolwiek strony trzeciej odszkodowania za zrekompensowane straty gospodarcze, przenoszone są na fundusz wspólnego inwestowania zgodnie z zasadami, które mają być ustanowione przez dane państwo członkowskie
it Se a un agricoltore è riconosciuta una compensazione finanziaria da parte di un fondo di mutualizzazione ai sensi del presente articolo, qualsiasi diritto legale in ordine al risarcimento dei danni per le perdite economiche compensate che l'agricoltore può detenere a norma delle disposizioni del diritto comunitario o nazionale nei confronti di terzi è trasferito al fondo di mutualizzazione secondo le modalità decise dallo Stato membro interessato
pl Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa państw trzecich dotyczącego odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowego prawa prywatnego, niniejszą dyrektywę stosuje się również do stron poszkodowanych zamieszkałych w Państwie Członkowskim i uprawnionych do odszkodowania w związku ze stratą lub szkodą powstałą w wyniku wypadku, który miał miejsce w państwie trzecim, którego narodowe biuro ubezpieczeniowe, określone w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, przyłączyło się do systemu zielonej karty, w każdym przypadku jeżeli wypadek taki został spowodowany użytkowaniem pojazdów ubezpieczonych i mających stałe miejsce postoju w Państwie Członkowskim
it Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d
pl Każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku bezprawnej operacji przetwarzania lub jakiegokolwiek działania niezgodnego z niniejszym rozporządzeniem ma prawo do odszkodowania zgodnie z art. ‧ Traktatu
it Chiunque abbia subito un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito a norma dell
pl Szkody na osobie oraz szkody majątkowe wyrządzone pieszym, rowerzystom i innym niezmotoryzowanym użytkownikom dróg, którzy są zazwyczaj najsłabszą stroną w wypadku, powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu, który brał udział w wypadku, jeżeli mają oni prawo do odszkodowania zgodnie z krajowym prawem cywilnym
it I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall’assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale
pl Czy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy pracownik sam wypowiada umowę o pracę, ponieważ przejęcie zakładu pracy pociąga za sobą poważne zmiany warunków pracy na niekorzyść dla pracownika, państwo członkowskie winno ustawowo zagwarantować pracownikowi prawo do otrzymania od pracodawcy odszkodowania pieniężnego w takim samym zakresie, jak w przypadku gdy pracodawca rozwiązał umowę o pracę z naruszeniem prawa, mając na uwadze, że na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy pracodawca prawidłowo stosował wiążący zbywającego i zapewniający pracownikom lepsze warunki pracy układ zbiorowy tylko do końca okresu jego obowiązywania i że pogorszenie warunków pracy nastąpiło w ten właśnie sposób?
it Se l'art. ‧, n. ‧, della direttiva del Consiglio ‧/‧/CE debba interpretarsi nel senso che uno Stato membro, in una situazione in cui un lavoratore ha risolto egli stesso il suo contratto di lavoro in seguito alla deteriorazione sostanziale delle condizioni di lavoro per effetto di un trasferimento di impresa, deve garantire legalmente al lavoratore il diritto di ottenere dal datore di lavoro un risarcimento finanziario come per il caso in cui il datore di lavoro ha posto fine al rapporto di lavoro contrariamente alla legge, allorché si consideri la circostanza che il datore di lavoro ha rispettato nei modi previsti all'art. ‧, n. ‧, della direttiva il contratto collettivo di lavoro, che vincolava il cedente e garantiva migliori condizioni al lavoratore, solo sino alla sua scadenza e che proprio ciò è causa della deteriorazione delle condizioni di lavoro
pl Czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie nieuwzględnieniu przez państwo członkowskie żądania zapłaty odszkodowania wniesionego przez przedsiębiorstwo, na które został przerzucony ciężar tego niezgodnego z dyrektywą podatku akcyzowego, w przypadku, gdy takie nieuwzględnienie- w okolicznościach takich, jak zaistniałe w ramach niniejszej sprawy- uzasadniane jest podnoszonymi przez to państwo członkowskie względami (w szczególności związanymi z tym, że to przedsiębiorstwo nie jest bezpośrednio poszkodowane i że nie istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zachowaniem dającym podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności)?
it Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro respinga una domanda di risarcimento del danno proposta da un’impresa su cui è stata trasferita un’accisa, qualora la domanda- come avviene nella fattispecie di cui alla causa principale- venga respinta accogliendo la motivazione addotta dallo Stato membro (cioè che l’impresa non è direttamente danneggiata e che non esiste un nesso causale diretto tra un’eventuale danno e il comportamento da cui sorge la responsabilità
pl Byliśmy świadkami sukcesu polityk UE w zakresie dostępu pasażerów i praw do odszkodowania w sektorze transportu lotniczego i z zadowoleniem przyjmuję fakt, że UE przygotowała podobne propozycje dla pozostałych sektorów transportu.
it Abbiamo assistito al successo delle politiche dell'Unione europea per l'accesso dei passeggeri e per i diritti di compensazione nel settore dei trasporti aerei, e mi rallegro del fatto che l'UE abbia avanzato proposte simili in altri settori dei trasporti.
pl Dzięki pomocy prawie stu doskonałych prawników i adwokatów należących do Krajowej Służby Obrony Prawnej w większości przypadków toczących się przed sądami węgierskimi udało się już uzyskać odszkodowanie prawne, ale niektóre przypadki, na przykład słynna sprawa Bukta, musiały zostać skierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
it Grazie all'intervento di circa 100 eccellenti procuratori e avvocati del Servizio nazionale di patrocinio legale, nella maggior parte dei casi si è già riusciti ad adire le vie legali nazionali; tuttavia in altri casi, come ad esempio il celebre caso Bukta, è stato necessario adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo.
pl Należą do nich między innymi prawo do posiadania informacji o swoich prawach (rzecz bardzo ważna), prawo do ubezpieczenia, odszkodowania, czy też prawo do swobodnego poruszania się dla osób niepełnosprawnych.
it Questi comprendono il diritto a ricevere informazioni sui propri diritti, che è fondamentale, il diritto all'assicurazione e all'indennizzo e anche il diritto alla mobilità per i disabili.
pl Sprawa F-‧/‧: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ listopada ‧ r.- Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Skarga odszkodowawcza- Zarzut niezgodnego z prawem zachowania służby medycznej Komisji- Niedopuszczalność- Brak złożenia wniosku o odszkodowanie w rozsądnym terminie
it Causa F-‧/‧: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) ‧ novembre ‧- Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica- Funzionari- Ricorso per risarcimento danni- Preteso comportamento illecito del servizio medico della Commissione- Irricevibilità- Mancato rispetto di un termine ragionevole per introdurre la domanda di risarcimento
pl Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, operator ma prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami dotyczącymi zamknięcia portu lotniczego (sekcja ‧), o ile mają one zastosowanie
it Se le parti non raggiungono un accordo, l'operatore avrà diritto a un compenso in conformità alle regole di chiusura o cessazione dell'attività (sezione ‧), se applicabili
pl z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie roszczeń o odszkodowanie i podkreśla, że prawo osób poszkodowanych, które poniosły straty wskutek naruszenia zasad konkurencji, do uzyskania odszkodowania musi być egzekwowane
it accoglie con favore il Libro verde della Commissione sulle azioni di risarcimento del danno e sottolinea che il diritto a un risarcimento per le vittime che abbiano subito perdite in seguito a comportamenti anticoncorrenziali deve essere effettivamente garantito
pl Rozporządzenie dotyczy podróży powyżej 250 km i daje pasażerom w transporcie autobusowym i autokarowym prawo do odszkodowania w przypadku odwołania usługi, nadkompletu pasażerów lub opóźnienia przekraczającego dwie godziny.
it Il regolamento si applica a tragitti superiori ai 250 chilometri e conferisce ai passeggeri di autobus e pullman il diritto di fare domanda di indennizzo in caso di annullamento delle corse, di vendita di più biglietti rispetto ai posti disponibili o di ritardo superiore alle 2 ore.
pl Przepis art. ‧ akapit pierwszy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, zmienionej przez dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r., powinno się rozumieć w ten sposób, iż państwo członkowskie ma prawo wykluczyć odszkodowania, przyznane z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, z zakresu gwarancji zapłaty, którą zapewnia instytucja udzielająca gwarancji na mocy tego przepisu, jeśli odszkodowania te zostały uznane w akcie ugody pozasądowej, zaś rzeczone wykluczenie, obiektywnie uzasadnione, stanowi środek konieczny do uniknięcia nadużyć w rozumieniu art. ‧ lit. a) tej dyrektywy
it L'art. ‧, primo comma, della direttiva del Consiglio ‧ ottobre ‧, ‧/‧/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‧ settembre ‧, ‧/‧/CE, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro ha facoltà di escludere talune indennità concesse per licenziamento irregolare dalla garanzia di pagamento assicurata dall'organismo di garanzia in forza di tale disposizione quando esse sono state riconosciute mediante un atto di conciliazione stragiudiziale e quando tale esclusione, oggettivamente giustificata, costituisce una misura necessaria per evitare abusi, ai sensi dell'art. ‧, lett. a), della stessa direttiva
pl Nie tracąc prawa do przewozu, pasażerowie mogą domagać się od przewoźnika odszkodowania w przypadku opóźnionego przybycia do miejsca docelowego określonego w umowie przewozu
it Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto
pl Każdy zakład ubezpieczeniowy powiadamia właściwe władze rodzimego Państwa Członkowskiego, oddzielnie dla transakcji przeprowadzanych w ramach prawa przedsiębiorczości oraz dla transakcji przeprowadzanych w ramach swobody świadczenia usług, o kwocie składek, odszkodowań i prowizji, niepomniejszonych o reasekurację, w podziale na Państwa Członkowskie i na zespoły grup ubezpieczeń, a także, w odniesieniu do grupy ‧ w pkt A Załącznika do dyrektywy ‧/EWG, z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, o częstotliwości występowania i średniej wysokości odszkodowania
it Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all
pl w przypadku gdy potrzeba przeniesienia wynika z wywłaszczenia, które zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego daje prawo do odszkodowania, wypłata takiego odszkodowania nie jest zazwyczaj uznawana za pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu
it qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in conformità alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato
pl zezwolenie sprzedawcy lub dostawcy na zatrzymanie sum wpłaconych przez konsumenta, gdy ten decyduje się nie zawierać ani nie wykonywać umowy, bez zapewnienia konsumentowi prawa do odszkodowania w wysokości równoważnej kwoty ze strony sprzedawcy lub dostawcy, jeśli któryś z nich jest stroną unieważniającą umowę
it permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest
pl Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż ‧ minut
it Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a ‧ minuti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 845630 zdań frazy prawo do odszkodowania.Znalezione w 212,781 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.