Tłumaczenia na język włoski:

  • diritto di compensazione   
     
    prawo do otrzymania kwoty rekompensującej poniesione straty albo doznane krzywdy

Przykładowe zdania z "prawo do odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zważywszy na doskonałe stosunki między Unią Europejską i Japonią, których podstawą są wspólne wartości rządów prawa i przestrzegania praw człowieka, mam nadzieję, że japoński rząd i parlament podejmą wszelkie konieczne środki do uznania cierpień niewolnic seksualnych oraz zniosą istniejące przeszkody uniemożliwiające otrzymanie odszkodowania przed sądami japońskimi oraz że wiedza o tych wydarzeniach będzie przekazywana obecnym i przyszłym pokoleniom.
it Tenendo conto delle ottime relazioni tra l'Unione europea e il Giappone, basate sui valori reciprocamente condivisi dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, mi auguro che il governo e il parlamento del Giappone adottino tutte le misure necessarie per riconoscere le sofferenze delle schiave del sesso e per eliminare gli ostacoli esistenti all'ottenimento di un risarcimento dinanzi ai tribunali giapponesi e che le generazioni presenti e future siano educate riguardo a tali eventi.
pl W niniejszej skardze skarżąca wnosi o odszkodowanie za szkodę, którą miałaby ponieść w bezpośrednim związku z okolicznością, że pozwana niezgodnie z prawem nie ustanowiła systemu, którego dotyczy art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ i który pozwalałby skarżącej na uzyskanie pozwolenia i kontyngentu na przywóz bromku metylu do Unii Europejskiej w styczniu i lutym ‧ r
it Con la presente domanda, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti quale conseguenza diretta del comportamento della convenuta, che avrebbe illegittimamente omesso di determinare un sistema, conformemente agli artt. ‧ e ‧ del regolamento n. ‧/‧, che consentiva alla ricorrente di ottenere licenze di importazione e quote di importazione per il bromuro di metile nell'Unione europea nel gennaio e febbraio
pl Zamawiający zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie
it L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere un risarcimento in caso di danni
pl Rikstrafiken zastrzega sobie prawo do występowania o odszkodowanie
it Rikstrafiken si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni
pl W szczególności potwierdzono, że wpływ państwowego udziałowca na proces podejmowania decyzji w spółce był nieproporcjonalnie duży i że państwo zgodziło się zmniejszyć ustaloną wartość prawa do użytkowania gruntów o ‧ % bez żadnego odszkodowania
it È stato confermato in particolare che l’influenza dell’azionista statale sul processo decisionale della società è sproporzionalmente elevato e che lo Stato ha accettato di ridurre del ‧ % il valore accertato dei diritti di utilizzo dei terreni senza nessun compenso
pl Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, operator ma prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami dotyczącymi zamknięcia portu lotniczego (sekcja ‧), o ile mają one zastosowanie
it Se le parti non raggiungono un accordo, l'operatore avrà diritto a un compenso in conformità alle regole di chiusura o cessazione dell'attività (sezione ‧), se applicabili
pl Prawo każdej osoby poszkodowanej w wyniku niezgodnej z prawem operacji przetwarzania danych lub jakiegokolwiek działania niezgodnego z przepisami krajowymi przyjętymi na mocy dyrektywy ‧/‧/WE, do otrzymania odszkodowania, wynikające z art. ‧ tej dyrektywy, stosuje się także do niezgodnego z prawem przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych, zgodnie z niniejszą dyrektywą
it Il diritto di risarcimento, di cui, in virtù dell'articolo ‧ della direttiva ‧/‧/CE, godono le persone che hanno subito un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate in base a tale direttiva si applica anche in caso di trattamento illecito di dati personali ai sensi della presente direttiva
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Reynolds przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy- Oddelegowanie w interesie służby- Artykuł ‧ regulaminu pracowniczego- Grupa polityczna- Wcześniejsze zakończenie oddelegowania- Prawo do obrony- Obowiązek uzasadnienia- Ochrona uzasadnionych oczekiwań- Obowiązek staranności- Nadużycie władzy- Skarga o uchylenie- Skarga o odszkodowanie- Częściowe uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji- Powaga rzeczy osądzonej
it Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ dicembre ‧- Reynolds/Parlamento (Dipendenti- Comando nell'interesse del servizio- Art. ‧ dello Statuto- Gruppo politico- Fine anticipata del comando- Diritti della difesa- Obbligo di motivazione- Legittimo affidamento- Dovere di sollecitudine- Sviamento di potere- Ricorso d'annullamento- Ricorso per risarcimento danni- Parziale annullamento di una sentenza del Tribunale- Autorità del giudicato
pl Zgodnie z orzecznictwem włoskiego Sądu Kasacyjnego osoba prywatna może zwrócić się do sądu administracyjnego nie tylko po to, aby uzyskać unieważnienie aktu administracji publicznej naruszającego jej uzasadnione interesy albo prawo podmiotowe, ale również po to, aby uzyskać zatwierdzenie oczekiwanego środka oraz odszkodowanie za szkody wywołane przez zastosowanie lub niezastosowanie danego aktu
it Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana il privato può ricorrere alla giustizia amministrativa non solo per ottenere l’annullamento di un atto della pubblica amministrazione lesivo di un suo interesse legittimo o di un suo diritto soggettivo, ma anche per ottenere l’adozione del provvedimento atteso e il risarcimento del danno derivatogli dalla adozione o dalla mancata adozione dell’atto
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ września ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Lahr- Niemcy)- Pia Messner przeciwko Firma Stefan Krüger (Dyrektywa ‧/‧/WE- Ochrona konsumentów- Umowy zawierane na odległość- Wykonanie prawa do odstąpienia przez konsumenta- Odszkodowanie za używanie wypłacane sprzedawcy
it Causa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Prima Sezione) ‧ settembre ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lahr- Germania)- Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Direttiva ‧/‧/CE- Tutela dei consumatori- Contratti a distanza- Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore- Indennizzo per il godimento da corrispondere al venditore
pl Analogicznie, przepisy niniejszego rozporządzenia nie mogą być interpretowane jako ograniczające prawo organizatora wycieczek lub osoby trzeciej, niebędącej pasażerem, z którym obsługujący przewoźnik lotniczy podpisał umowę, do dochodzenia, zgodnie z właściwym prawem, odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego
it Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile
pl z zadowoleniem przyjmuje fakt stwierdzenia przez Komisję, że sędziowie krajowi pełnią istotną rolę w zapewnianiu poszanowania prawa wspólnotowego, na przykład poprzez zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, skutku bezpośredniego, spójności interpretacji i odpowiedzialności państwa za naruszanie prawa wspólnotowego; wzywa Komisję do podejmowania wysiłków w tym kierunku, poza istniejącymi już inicjatywami sektorowymi; ponadto wzywa Komisję do bezzwłocznego opublikowania noty informacyjnej dotyczącej roszczeń o odszkodowanie za naruszanie prawa wspólnotowego przez władze krajowe
it si compiace del fatto che la Commissione riconosca l'importanza del ruolo svolto dai giudici nazionali per garantire il rispetto del diritto comunitario, in particolare grazie ai principi della supremazia di tale diritto, dell'effetto diretto, della coerenza dell'interpretazione e della responsabilità dello Stato per le infrazioni del diritto comunitario; invita la Commissione a continuare i propri sforzi in tal senso, oltre alle attività settoriali già in corso; chiede inoltre alla Commissione di procedere senza indugi alla pubblicazione di una nota informativa sulle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali
pl Prawo krajowe określa, czy i w jakiej mierze przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody wynikające z obrażeń ciała, inne niż przewidziane w art. ‧ i
it Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli ‧ e
pl W szczególności, niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie ogranicza prawa obsługującego przewoźnika lotniczego do dochodzenia odszkodowania od organizatora wycieczek lub innej osoby, z którą przewoźnik podpisał umowę
it In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie na podstawie art. ‧ WE, stwierdzającego prawo skarżącej do uzyskania odszkodowania pieniężnego solidarnie od Rady i Komisji w całkowitej wysokości miliona dwudziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu EUR (EUR ‧), i
it pronunciare una sentenza che, accogliendo il presente ricorso di risarcimento danni in conformità all'art. ‧ CE, riconosca il diritto della ricorrente ad essere economicamente risarcita dal Consiglio e dalla Commissione in solido, per l'importo totale di EUR un milione ventinovemila ottocentoventicinque (EUR ‧), e
pl Prawo osoby, której dane dotyczą do informacji i do odszkodowania
it Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Amtsgericht Lahr- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz. U. L ‧, s. ‧)- Skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia- Odszkodowanie za używanie wypłacane sprzedawcy
it Domanda di pronuncia pregiudiziale- Amtsgericht Lahr- Interpretazione dell’art. ‧, nn. ‧ e ‧, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L ‧, pag. ‧)- Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore- Indennità per il godimento da corrispondere al venditore
pl Oprócz innych aspektów odnosi się to do zawartego w księdze poparcia komplementarnego charakteru powództwa prawnego wnoszonego przez podmioty publiczne i prywatne oraz opowiedzenia się za powództwami zbiorowymi, chociaż z unikaniem przesady, która występuje w pozwach zbiorowych w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób ułatwia wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie; dotyczy to również propozycji udostępnienia właściwych informacji pod nadzorem sądowym, unikając jednak poszukiwania obciążających informacji, jak również uznania i wezwania do wnoszenia powództwa samodzielnego lub powództwa wnoszonego po stwierdzeniu naruszenia prawa (follow-up) oraz systemu rekompensat dobrowolnych.
it Concordiamo in particolare, tra gli altri aspetti, sul riconoscimento della natura complementare delle azioni legali pubbliche e private - pur evitando gli eccessi delle azioni collettive americane e con l'intento di agevolare il risarcimento dei danni - sull'accesso alle informazioni sotto controllo giudiziario, fermo restando che non si deve trasformare in una ricerca indiscriminata di prove o informazioni, e sulla richiesta di azioni indipendenti o di prosieguo e di un sistema di risarcimento volontario.
pl wzywa do przyjęcia kompleksowych ram prawnych zapewniających ofiarom odpowiednią ochronę i odszkodowanie, poprzez przyjęcie projektu decyzji ramowej zmieniającej istniejące metody ochrony ofiar; uważa, że niezwykle ważne jest ustalenie wspólnego stanowiska zawierającego spójną i bardziej zdecydowaną odpowiedź na potrzeby i prawa wszystkich ofiar, przy zapewnieniu traktowania ofiar właśnie jak ofiar, a nie jak przestępców
it chiede che venga adottato un quadro giuridico completo che offra alle vittime una protezione e un risarcimento adeguati, segnatamente attraverso l'approvazione di un progetto di decisione quadro che modifichi gli strumenti esistenti per la protezione delle vittime; ritiene di fondamentale importanza sviluppare un approccio comune che preveda una risposta coerente e rafforzata alle esigenze e ai diritti di tutte le vittime, garantendo che esse siano trattate in quanto tali e non come criminali
pl Prawo do odszkodowania
it Diritto a compensazione
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Oberster Gerichtshof- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. c) i ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wiążącym instytucję zamawiającą rozstrzygnięciem organu odwoławczego- Udzielenie zamówienia niezgodne z prawem ze względu na naruszenie przepisów krajowych- Przesłanki skargi o odszkodowanie- Zasada skuteczności
it Domanda di pronuncia pregiudiziale- Oberster Gerichtshof- Interpretazione degli artt. ‧, n. ‧, e ‧, nn. ‧, lett. c), e ‧, della direttiva del Consiglio ‧ dicembre ‧, ‧/‧/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L ‧, pag. ‧)- Affidamento di un appalto pubblico in conformità a una decisione dell’organo di ricorso avente efficacia vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice- Illegittimità dell’affidamento dell’appalto pubblico a motivo di una violazione della normativa nazionale- Presupposti per un ricorso per risarcimento danni- Principio di effettività
pl Każdy może wystąpić do sądów lub organów właściwych na mocy prawa krajowego któregokolwiek z państw członkowskich z wnioskiem o dostęp do informacji, skorygowanie, usunięcie lub uzyskanie informacji lub o odszkodowanie w związku z dotyczącym go wpisem
it Chiunque può adire la giurisdizione o l’autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda
pl uznanie, że stan postępowania umożliwia wydanie wyroku w sprawie i rozstrzygnięcie jej co do istoty poprzez przyznanie wnoszącym odwołanie prawa do odszkodowania za szkody, za których powstanie odpowiedzialność ponoszą, z tytułu zgodnego lub niezgodnego z prawem działania, pozwane
it ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito
pl Zagwarantowane muszą być prawa obywateli, takie jak możliwość dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, a także otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ich prywatności.
it Bisogna tutelare i diritti dei cittadini, quali la possibilità di accedere ai dati, di modificarli e cancellarli, nonché di ricevere un risarcimento dei danni in caso di violazione della vita privata.
pl Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega łącząca się spółka, przewiduje procedurę kontroli i zmian w odniesieniu do stosunku wymiany akcji, lub procedurę odszkodowania dla akcjonariuszy mniejszościowych, bez wstrzymywania rejestracji łączenia się spółek, to procedury te stosuje się tylko w przypadku, gdy pozostałe łączące się spółki, znajdujące się w Państwach Członkowskich, których prawo nie określa takiej procedury, wyraźnie zaakceptują, przy przyjmowaniu planu połączenia zgodnie z art. ‧ ust. ‧, możliwość akcjonariuszy tej łączącej się spółki do odwołania się od takich procedur
it Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una società che si fonde prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle azioni, ovvero una procedura di compensazione degli azionisti di minoranza, senza impedire l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 845630 zdań frazy prawo do odszkodowania.Znalezione w 79,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.