Tłumaczenia na język włoski:

  • diritto di compensazione   
     
    prawo do otrzymania kwoty rekompensującej poniesione straty albo doznane krzywdy

Przykładowe zdania z "prawo do odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Następnie skarżąca wniosła kolejną skargę (sprawa T-‧/‧ MyTravel przeciwko Komisji) w celu dochodzenia odszkodowania, które jej zdaniem poniosła w wyniku błędów Komisji i naruszenia przez nią prawa wspólnotowego w postępowaniu, doprowadziło do stwierdzenia nieważności
it La ricorrente ha poi proposto un ulteriore ricorso (causa T-‧/‧, MyTravel/Commissione) chiedendo il risarcimento dei danni asseritamene subiti a causa degli errori e delle violazioni del diritto comunitario commessi dalla Commissione nella gestione della vicenda che ha condotto all'annullamento
pl Rikstrafiken zastrzega sobie prawo do występowania o odszkodowanie
it Rikstrafiken si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni
pl mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawowe
it considerando che, in base al presente trattato, i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini dell'Unione nei riguardi delle misure AFSJ sono ancora più limitati che in altre aree di attività dell'Unione europea; che i poteri della CGCE sono limitati, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e che, inoltre, alcuni Stati membri ancora ostacolano il dialogo tra tribunali europei e nazionali in tale settore; considerando che il Consiglio dovrebbe posporre l'adozione di qualsiasi misura che potrebbe riguardare i diritti fondamentali a dopo la ratifica del trattato di Lisbona
pl Główne kwestie, które doprowadziły do porozumienia na forum komitetu pojednawczego, to: zakres, odstępstwa czasowe, odszkodowania i pomoc w razie wypadku, prawa pasażerów w razie odwołania lub opóźnienia oraz prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
it I punti principali attraverso cui si è giunti ad un accordo durante il Comitato di conciliazione sono: ambito di applicazione; deroghe limitate nel tempo; risarcimento ed assistenza in caso di incidente; diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo; diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.
pl zasądzenie odszkodowania wraz z (i) odsetkami za zwłokę jako rekompensaty szkód dla jego kariery (ii) oraz dodatkowego odszkodowania w formie zgodnego z prawem i prawidłowego wynagrodzenia, w szczególności na podstawie przepisu przejściowego art. ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym od dnia ‧ maja ‧ r. lub ewentualnie obniżenie wysokości składek emerytalnych w oparciu o zasadę równego wynagrodzenia
it Condannare il convenuto al risarcimento del danno subito, ivi compresi gli interessi di mora e compensativi per il danno alla carriera subito dal ricorrente, nonché per gli altri danni attinenti alla regolare retribuzione, in particolare per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. ‧ dell'allegato ‧ dello Statuto del personale, in vigore al ‧o maggio ‧, ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione dei contributi al regime pensionistico sulla base del principio della parità di trattamento retributivo
pl Jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności cywilnej nie powinno uniemożliwić poszkodowanym stronom dochodzenia prawa do sprawiedliwego odszkodowania
it La limitazione della responsabilità civile non dovrebbe impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite
pl Strona WE i państwa CARIFORUM sygnatariusze gwarantują, że właściwe organy sądowe mogą nakazać, na żądanie wnioskodawcy i bez względu na odszkodowania należne właścicielowi prawa z powodu naruszenia oraz bez żadnego rodzaju rekompensaty, ostateczne wycofanie z obrotu handlowego albo zniszczenie towarów, w stosunku do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej
it Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l’autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale
pl Postanowienie to stosuje się jednak do spraw o odszkodowanie z tytułu nienależytej dbałości o lokal i spowodowanie szkody w pomieszczeniu, które osoba prywatna wynajęła na kilkutygodniowe wakacje, nawet jeżeli powództwo nie zostaje wytoczone bezpośrednio przez właściciela nieruchomości, lecz przez organizatora wyjazdów grupowych, od którego dana osoba wynajęła pomieszczenie i który wszczął postępowanie prawne po nabyciu praw właściciela nieruchomości w drodze subrogacji
it Quest’ultima è invece applicabile a un’azione di risarcimento danni per cattiva manutenzione dei locali e per danni causati a un alloggio preso in locazione da un privato per un periodo di vacanza, anche quando l’azione sia intentata non dal proprietario dell’immobile, ma da un operatore turistico professionale che abbia dato in locazione l’alloggio e agisca contro il conduttore a seguito di surroga nei diritti del proprietario dell’immobile
pl mając na uwadze, że Państwa Członkowskie są zobowiązane do przestrzegania Karty, kiedy stosują prawo wspólnotowe lub kiedy są zobowiązane do jego stosowania w sytuacjach, w których zastosowanie mają postanowienia Karty; mając na uwadze, że występuje bliski związek między, z jednej strony, metodą przyznawania zamówień a, z drugiej strony, sposobami wywłaszczania i ustalania odpowiedniego odszkodowania
it considerando che gli Stati membri sono obbligati a rispettare la Carta quando applicano, o sonocostretti ad applicare, la legislazione comunitaria in situazioni in cui le disposizioni della Carta sonopertinenti; considerando che esiste uno stretto collegamento tra, da un lato, il metodo per l'aggiudicazionedegli appalti e, dall'altro, le modalità di esproprio delle proprietà immobiliari e la determinazionedei relativi indennizzi
pl nalega na konieczność odpowiedniego informowania pasażerów o wykorzystywaniu ich danych oraz o przysługujących im prawach, w szczególności o prawie do odszkodowania oraz o prawie do informacji, na jakiej podstawie podróżującego zatrzymano, oraz aby obowiązek ten spoczywał na liniach lotniczych; jest zdania, że DHS i Komisja Europejska muszą przyjąć odpowiedzialność za informacje przekazywane pasażerom i proponuje udostępnić wszystkim pasażerom Krótką notatkę dotyczącą podróżowania między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zaproponowaną przez grupę roboczą powołaną zgodnie z art. ‧ (WP
it insiste affinché i passeggeri siano adeguatamente informati quanto all'utilizzo dei loro dati nonché dei loro diritti- in particolare il diritto di ricorso e il diritto ad essere informati del motivo per cui si viene fermati- e che i relativi obblighi spettino alle compagnie aeree; ritiene che il dipartimento per la sicurezza interna USA e la Commissione europea debbano assumersi la responsabilità dell'informazione da fornire ai passeggeri e propone che la nota sintetica per i viaggi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti suggerita dal gruppo di lavoro articolo ‧ (WP ‧) sia resa disponibile per tutti i passeggeri
pl jako alternatywę do lit. a) mogą one, w stosownych przypadkach, wymierzyć odszkodowanie jako płatność ryczałtową na podstawie przynajmniej takich elementów, jak wysokość honorariów albo opłat należnych w przypadku złożenia przez naruszającego wniosku o upoważnienie do używania przedmiotowych praw własności intelektualnej
it in alternativa alla lettera a) possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, perlomeno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione
pl Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie
it L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere un risarcimento in caso di danni
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, popierającego prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, na przykład prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do transportu oraz do odszkodowania za utratę lub zniszczenie wózków inwalidzkich i innego sprzętu umożliwiającego przemieszczanie się.
it Ho votato a favore della relazione, che sostiene i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, quali l'accesso non discriminatorio ai trasporti e il diritto di risarcimento in caso di smarrimento o danno alle sedie a rotelle o ad altre attrezzature per la mobilità.
pl Wyrokiem z dnia ‧ października ‧ r., o uchylenie którego strona wnosi w niniejszej sprawie, Sąd do spraw Służby Publicznej uchylił decyzję Europejskiej Fundacji Kształcenia z dnia ‧ czerwca ‧ r. o rozwiązaniu umowy P. Landgren na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego i zobowiązał strony do porozumienia się w sprawie odszkodowania pieniężnego za niezgodną z prawem decyzję
it Con sentenza ‧ ottobre ‧ il cui annullamento viene chiesto nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione ‧ giugno ‧ relativa alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato della sig.ra Landgren in quanto agente temporanea e ha invitato le parti a concordare la compensazione pecuniaria derivante dall'illegittimità della decisione
pl Prawo krajowe określa, czy i w jakiej mierze przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody wynikające z obrażeń ciała, inne niż przewidziane w art. ‧ i
it Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli ‧ e
pl W odniesieniu do sprawozdania mojego kolegi Dircka Sterckxa w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym chciałbym powiedzieć, że jest ono zasadniczo rozsądne, skupiając się na ochronie pasażerów, przewidując środki obejmujące odszkodowanie w przypadku opóźnień, prawo do transportu osób o ograniczonej sprawności ruchowej i odpowiedzialność przewoźnika za pasażerów i ich bagaż.
it Per quanto riguarda in particolare la relazione del collega Sterckx in merito ai diritti e ai doveri dei viaggiatori ferroviari, l'essenziale di tale relazione va nella buona direzione, ossia quella della tutela dei passeggeri, prevedendo segnatamente le indennità per il ritardo dei treni, il diritto al trasporto delle persone a mobilità ridotta, o ancora la responsabilità del vettore verso i passeggeri e i loro bagagli.
pl Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa państw trzecich, dotyczących odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowego prawa prywatnego, niniejsze przepisy stosuje się również wobec stron poszkodowanych zamieszkałych w państwie członkowskim i uprawnionych do odszkodowania w związku ze stratą lub szkodą powstałą w wyniku wypadku, który miał miejsce w państwie trzecim, którego narodowe biuro ubezpieczeniowe przyłączyło się do systemu zielonej karty, w każdym przypadku, jeżeli wypadek taki został spowodowany użytkowaniem pojazdów ubezpieczonych i mających stałe miejsce postoju w państwie członkowskim
it Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro
pl Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art
it Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo
pl zauważa, że niektóre państwa członkowskie przewidują, iż egzekwowaniem przepisów przyjętych w ramach wdrażania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych mogą zajmować się jedynie określone organy regulacyjne oraz że konsumenci nie dysponują prawem do bezpośredniego odwołania, a zatem nie mogą występować o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych; wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do rozważenia konieczności przyznania konsumentom prawa do bezpośredniego odwołania się w celu zapewnienia wystarczającej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
it nota che, in base a quanto stabilito da alcuni Stati membri, soltanto alcuni organismi normativi sono competenti per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in fase di attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e che suddetti Stati non hanno previsto il diritto di ricorso diretto per i consumatori, i quali, in tal modo, non possono presentare domande di risarcimento per i danni derivanti da pratiche commerciali sleali; invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a considerare la necessità di riconoscere ai consumatori il diritto di ricorso diretto, al fine di garantire loro una protezione adeguata dalle pratiche commerciali sleali
pl Zagwarantowane muszą być prawa obywateli, takie jak możliwość dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, a także otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ich prywatności.
it Bisogna tutelare i diritti dei cittadini, quali la possibilità di accedere ai dati, di modificarli e cancellarli, nonché di ricevere un risarcimento dei danni in caso di violazione della vita privata.
pl Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania
it Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare
pl wzywa do przyznania organom sądowniczym odpowiedzialnym za stosowanie prawa konkurencji prawa do żądania dostępu do informacji mających znaczenie dla wyniku spraw o odszkodowanie, pod warunkiem uprzedniego przesłuchania drugiej strony i za wyjątkiem pilnych przypadków, za pośrednictwem proporcjonalnych środków stosowanych pod nadzorem tych organów; zwraca uwagę, że w przypadku uzyskiwania dostępu do informacji mających znaczenie dla wyniku postępowania muszą być przestrzegane zasady zachowania tajemnicy zawodowej w relacjach pomiędzy prawnikami i ich klientami, zasady zachowania tajemnicy handlowej podmiotów gospodarczych oraz ustawodawstwo dotyczące tajemnicy państwowej; wzywa Komisję do jak najszybszego sporządzenia komunikatu w sprawie przetwarzania informacji poufnych przez władze stosujące wspólnotowe prawo konkurencji
it chiede che le autorità giudiziarie responsabili dell'applicazione del diritto della concorrenza abbiano il potere di ordinare l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini della risoluzione dei procedimenti di risarcimento del danno, con un'udienza preliminare dell'altra parte salvo nei casi urgenti, attraverso misure proporzionate sotto la loro supervisione; osserva che nell'accesso a informazioni rilevanti ai fini della risoluzione del procedimento devono essere rispettati la legittimità del segreto professionale nelle relazioni tra gli avvocati e i loro clienti, i segreti commerciali degli operatori economici e la legislazione relativa ai segreti ufficiali; chiede alla Commissione di elaborare, il più rapidamente possibile, una comunicazione concernente il trattamento delle informazioni riservate da parte delle autorità che applicano il diritto comunitario della concorrenza
pl Pasażerowie będą mieć szersze prawa do odszkodowania i pomocy w razie opóźnień, utraconych połączeń i odwołanych pociągów, a procedura składnia skarg, której w przeszłości brakowało, stworzy zaufanie pomiędzy pasażerami a usługodawcami.
it I passeggeri avranno maggiori diritti a essere indennizzati e assistiti in caso di ritardo, mancata coincidenza o cancellazione di treni e la procedura per i reclami, assente in passato, instaurerà un clima di fiducia tra passeggeri e fornitori di servizi.
pl Rikstrafiken zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie
it Inoltre, Rikstrafiken si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni
pl Każda osoba może wystąpić do sądów lub organów właściwych na mocy prawa krajowego któregokolwiek z państw członkowskich z wnioskiem o skorygowanie, usunięcie lub uzyskanie informacji albo o uzyskanie odszkodowania w związku z wpisem jej dotyczącym
it Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione nazionale di qualsiasi Stato membro per rettificare, cancellare o ottenere informazioni o indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 845630 zdań frazy prawo do odszkodowania.Znalezione w 77,197 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.