Tłumaczenia na język włoski:

  • infisso   
    (Noun  )
  • telaio   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
futryna okienna
 
futryna
 
Framuga
 
krosno, rama w otworze okiennym
 
Futryna, okna lub drzwi
 
rama przylegająca do otworu w ścianie przeznaczonego na drzwi lub okno
 
framuga, futryna, rama
 
odrzwia
 
oboknie
 
rama ramiak
 
Rama okna

Przykładowe zdania z "ościeżnica", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystkie drzwi i ościeżnice w takich grodziach powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być tak skonstruowane i zmontowane, aby zapewnić zadowalającą odporność ogniową
it Tutte le porte e le intelaiature situate in tali paratie devono essere di materiale non combustibile e devono essere costruite e montate in modo da assicurare un
pl Drzwi i ich ościeżnice w przegrodach klasy
it Per le porte e i relativi telai, sistemati su divisioni di classe B, come pure per i dispositivi per tenerle chiuse, deve essere previsto un meccanismo di chiusura che garantisca una resistenza al fuoco equivalente a quella delle divisioni sulle quali sono sistemate. Nella parte inferiore di dette porte possono tuttavia essere praticate aperture per la ventilazione
pl Takie drzwi i ich ościeżnice powinny być wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału
it Tali porte e relativi telai devono essere in acciaio o altro materiale equivalente
pl CPA ‧.‧.‧: Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
it CPA ‧.‧.‧: Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; imposte, persiane, tende, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche
pl Aby osiągnąć zamierzony cel, urządzenia muszą ograniczać zakres otwarcia okien do takiej maksymalnej odległości pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem okna, aby skutecznie zapobiec przedostaniu się dziecka, biorąc w szczególności pod uwagę możliwości rozwojowe i wymiary antropometryczne dzieci w różnym wieku
it Per raggiungere l’obiettivo prefissato i dispositivi devono limitare la distanza di apertura fra la cornice e il battente della finestra in modo che la distanza massima di apertura impedisca il passaggio di un bambino; è necessario tenere particolarmente in considerazione le abilità di sviluppo e le misure antropometriche di bambini di diverse età
pl CPA ‧.‧.‧: Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
it CPA ‧.‧.‧: Finestre, porte finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno
pl drzwi przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą zapewniać od strony, z której drzwi są otwierane, minimalny prześwit wynoszący ‧,‧ m między krawędzią wewnętrzną ościeżnicy po stronie zamka a sąsiadującą ścianą prostopadłą do płaszczyzny drzwi
it per le porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta, dalla direzione di apertura della porta vi è una distanza minima di ‧,‧ m tra il bordo interno dell'intelaiatura della porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare adiacente
pl Budowa wszystkich drzwi i ościeżnic w przegrodach klasy
it Tutte le porte, e i relativi telai, sistemati sulle divisioni di classe A, come pure i dispositivi per tenerle chiuse, devono essere costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco e al passaggio del fumo e delle fiamme equivalenti, per quanto possibile, a quella delle paratie nelle quali le porte sono installate
pl W przypadku pojazdów, które nie posiadają słupka B, tabliczkę instalacyjną należy umocować na ościeżnicy po stronie kierowcy pojazdu, tak aby zawsze była dobrze widoczna
it Nel caso dei veicoli sprovvisti di montante B a targhetta di montaggio viene apposta sul telaio della portiera dal lato del conducente del veicolo e deve essere chiaramente visibile in tutti i casi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10 zdań frazy ościeżnica.Znalezione w 0,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.