Tłumaczenia na język włoski:

  • telaio   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
futryna okienna
 
krosno, rama w otworze okiennym
 
Futryna, okna lub drzwi
 
rama przylegająca do otworu w ścianie przeznaczonego na drzwi lub okno
 
framuga, futryna, rama
 
odrzwia
 
futryna
 
Framuga
 
oboknie
 
rama ramiak
 
Rama okna

Przykładowe zdania z "ościeżnica", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku pojazdów, które nie posiadają słupka B, tabliczkę instalacyjną należy umocować na ościeżnicy po stronie kierowcy pojazdu, tak aby zawsze była dobrze widocznaNel caso dei veicoli sprovvisti di montante B a targhetta di montaggio viene apposta sul telaio della portiera dal lato del conducente del veicolo e deve essere chiaramente visibile in tutti i casi
CPA ‧.‧.‧: Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznychCPA ‧.‧.‧: Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; imposte, persiane, tende, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche
Aby osiągnąć zamierzony cel, urządzenia muszą ograniczać zakres otwarcia okien do takiej maksymalnej odległości pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem okna, aby skutecznie zapobiec przedostaniu się dziecka, biorąc w szczególności pod uwagę możliwości rozwojowe i wymiary antropometryczne dzieci w różnym wiekuPer raggiungere l’obiettivo prefissato i dispositivi devono limitare la distanza di apertura fra la cornice e il battente della finestra in modo che la distanza massima di apertura impedisca il passaggio di un bambino; è necessario tenere particolarmente in considerazione le abilità di sviluppo e le misure antropometriche di bambini di diverse età
Drzwi i ich ościeżnice w przegrodach klasyPer le porte e i relativi telai, sistemati su divisioni di classe B, come pure per i dispositivi per tenerle chiuse, deve essere previsto un meccanismo di chiusura che garantisca una resistenza al fuoco equivalente a quella delle divisioni sulle quali sono sistemate. Nella parte inferiore di dette porte possono tuttavia essere praticate aperture per la ventilazione
CPA ‧.‧.‧: Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewnaCPA ‧.‧.‧: Finestre, porte finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno
drzwi przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą zapewniać od strony, z której drzwi są otwierane, minimalny prześwit wynoszący ‧,‧ m między krawędzią wewnętrzną ościeżnicy po stronie zamka a sąsiadującą ścianą prostopadłą do płaszczyzny drzwiper le porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta, dalla direzione di apertura della porta vi è una distanza minima di ‧,‧ m tra il bordo interno dell'intelaiatura della porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare adiacente
Budowa wszystkich drzwi i ościeżnic w przegrodach klasyTutte le porte, e i relativi telai, sistemati sulle divisioni di classe A, come pure i dispositivi per tenerle chiuse, devono essere costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco e al passaggio del fumo e delle fiamme equivalenti, per quanto possibile, a quella delle paratie nelle quali le porte sono installate
Wszystkie drzwi i ościeżnice w takich grodziach powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być tak skonstruowane i zmontowane, aby zapewnić zadowalającą odporność ogniowąTutte le porte e le intelaiature situate in tali paratie devono essere di materiale non combustibile e devono essere costruite e montate in modo da assicurare un
Takie drzwi i ich ościeżnice powinny być wykonane ze stali lub innego równoważnego materiałuTali porte e relativi telai devono essere in acciaio o altro materiale equivalente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10 zdań frazy ościeżnica.Znalezione w 0,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.