wymowa: IPA: naˈʥ̑ɛ̇ja /naˈʥeja/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • speranza   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Credere che un desiderio possa realizzarsi in futuro.
   
  oczekiwanie spełnienia się upragnionej rzeczy; wiara, że to się wydarzy

Pozostałe znaczenia:

 
osoba, rzecz, działanie z którą wiążemy oczekiwania, pragnienia

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (7)

Cena nadziei
Difesa ad oltranza
mieć nadzieję
desiderare; sperare; speranza
nadzieję
sperare; speranza
porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie
lasciate ogni speranza, voi ch'entrate
przylądek dobrej nadziei
capo di buona speranza
Wzgórze nadziei
Ritorno a Cold Mountain

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nadzieja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Byłem zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania i mam nadzieję, że w przyszłej kadencji debata poświęcona tej kwestii będzie kontynuowana w sposób bardzo konsekwentny.
it Ho sempre appoggiato con convinzione tale misura, e spero che la discussione in merito prosegua con vigore anche nella prossima legislatura.
pl Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych urzędów, mam nadzieję, że ten urząd - jeśli chodzi o kwestie budżetu, struktur i kapitału ludzkiego - będzie miał możliwość dobrego funkcjonowania.
it Mi auguro che questa, come le altre due Autorità sarà messa in condizioni, a livello di budget, strutture e capitale umano di poter lavorare al meglio.
pl To prawda, że w Radzie toczyły się ożywione dyskusje dotyczące najlepszych sposobów zapewnienia, aby peryferyjne państwa członkowskie nie poczuły się odizolowane; w końcu w Radzie uformowała się większość kwalifikowana i mam nadzieję - a uważam, że obecna dyskusja na to wskazuje - że tak będzie także w Parlamencie.
it Indubbiamente in Consiglio si sono tenuti accesi dibattiti su come evitare che gli Stati membri periferici si sentissero esclusi e alla fine si è formata una maggioranza qualificata,; mi auguro che lo stesso sia avvenuto anche in Parlamento come dimostrerebbe la discussione odierna.
pl Mam nadzieję, że nasz rząd wyciągnie wnioski z działań innych państw członkowskich i również przyłączy się do wspierania naszych bezrobotnych.
it Spero che il nostro governo impari dalle iniziative di altri Stati membri e partecipi anch'esso al sostegno ai nostri disoccupati.
pl Mam nadzieję, że na nikim nie wylądowałem
it Spero di non aver schiacciato nessuno con mio atterraggio
pl Mam nadzieję, że to internetowe narzędzie będzie nadal rozbudowywane i aktualizowane we wszystkich oficjalnych językach.
it Spero che tale strumento online continui a essere sviluppato e aggiornato in tutte le lingue ufficiali.
pl Mam nadzieję, że jako sprawozdawca będę w stanie sporządzić sprawozdanie na temat karuzel VAT, które będzie równie dobre jak sprawozdanie na temat oszustw dotyczących papierosów.
it Mi auguro che, in veste di relatore, potrò elaborare una buona relazione sui caroselli IVA come il mio documento sulle frodi in materia di sigarette.
pl Począwszy od teraz jeden milion europejskich obywateli, czyli zaledwie 0,2 % unijnej ludności, może zwrócić się do Komisji, by przedłożyła wniosek dotyczący aktu prawnego w danej dziedzinie. To ważny krok w kierunku demokracji partycypacyjnej, który powinien umożliwić i wesprzeć debaty transgraniczne w Europie, ponieważ inicjatywa musi być zgłoszona przez obywateli mieszkających w różnych państwach członkowskich; to znaczący krok ku zbliżeniu obywateli Europy, przy czym mamy nadzieję, że ten nowy instrument będzie faktycznie wykorzystywany przez europejskich obywateli, że będzie skuteczny i że Komisja Europejska będzie w stanie wcielać w życie propozycje zgłaszane przez obywateli.
it Da oggi in poi un milione di cittadini, ovvero solo lo 0,2 percento della popolazione dell'Unione europea, potrà chiedere alla Commissione di avanzare proposte legislative su taluni argomenti: si tratta di un passo importante verso una democrazia partecipativa, che dovrebbe consentire e stimolare il dibattito in Europa giacché le iniziative devono essere promosse dai cittadini che risiedono nei diversi Stati membri; un passo significativo verso un legame più forte fra i cittadini europei, nella speranza che utilizzino concretamente questo nuovo strumento, che possa rivelarsi efficace e che la Commissione possa accogliere le proposte avanzate dai cittadini.
pl Mamy nadzieję, iż możliwe będzie zakończenie negocjacji w tym roku.
it Auspichiamo che i negoziati possano concludersi entro quest'anno.
pl Mam nadzieję, że w przyszłych postępowaniach Pan Komisarz będzie pamiętał o tym przypadku.
it Mi auguro che lei tenga presente questo caso nelle controversie future.
pl Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję przedyskutować to spokojnie z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi.
it Spero che avremo l'opportunità di discutere con calma della questione con i nostri amici americani.
pl Stosowanie tych ram jest dobrowolne i mam nadzieję, że pan komisarz Figeľ ma rację, kiedy mówi, że ramy te odzwierciedlają nie tylko naszą różnorodność, ale także naszą dojrzałość.
it L'applicazione di tale quadro è volontaria e spero che il commissario Figeľ abbia ragione quando afferma che rispecchia non soltanto la nostra diversità, bensì anche la nostra maturità.
pl Mam nadzieję że pomogłem w schwytaniu zabójcy
it Confido di avervi messi sulla buona strada per trovare l' assassino
pl Wyrażam uznanie dla odwagi prezydent Litwy, pani Dalii Grybauskaitė, która wystąpiła publicznie przeciwko dyskryminacji, i mam nadzieję, że inni pójdą w jej ślady.
it Rivolgo un plauso al coraggio del Presidente lituano, Dalia Grybauskaitė, che si è schierata contro la discriminazione in pubblico e spero che altri seguano il suo esempio.
pl Kończąc, chciałabym wyrazić nadzieję, że Agencja będzie potrafiła rozwijać się bez wchodzenia w konflikt z Eurocontrol.
it Per concludere, vorrei esprimere la speranza che l'agenzia possa svilupparsi senza entrare in conflitto con Eurocontrol.
pl Ponieważ kwestie te dotyczą naszych metafizycznych celów i nadziei, dobrze by było mieć po swojej stronie Unię Europejską.
it Siccome la materia tocca le nostre aspettative e le nostre aspirazioni ultraterrene, sarebbe bene avere l'UE al nostro fianco.
pl Z zadowoleniem przyjmujemy tę inicjatywę i mamy nadzieję, że niebawem zostanie przyjęta.
it Plaudiamo a tale iniziativa e auspichiamo che sia approvata in tempi brevi.
pl Grupa PSE, korzystając z rady partnerów społecznych uwzględnionych w dyrektywie oraz z dodatkowych modyfikacji uzgodnionych podczas naszych negocjacji, ma nadzieję dostarczyć części składowe do zbudowania nowej dynamiki działań.
it Grazie all'inserimento nella direttiva del parere delle parti sociali e alle modifiche aggiuntive apportate durante le nostre trattative, il gruppo socialista si augura di mettere a disposizione alcuni elementi costitutivi per dare il via a una nuova dinamica.
pl Mam nadzieję, że Rada będzie mogła poprawić te ustalenia w satysfakcjonujący sposób.
it Spero che il Consiglio riesca a migliorare le cose in maniera soddisfacente.
pl Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że poprzednie niefortunne głosowanie nad prawem litewskim, które jeszcze nie weszło w życie, pomogło wielu kolegom zrozumieć niebezpieczeństwo przekształcenia Unii Europejskiej w Związek Radziecki, przed którym trzeba Unię obronić.
it (EN) Signor Presidente, spero che la precedente votazione sfortunata su una legge lituana che deve ancora entrare in vigore abbia aiutato molti colleghi a capire il pericolo, da evitare, che l'Unione europea si trasformi in Unione sovietica.
pl Zachęcając Turcję do kontynuowania reform, Parlament Europejski ma nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka i ustaw równościowych, które przyniosą korzyści tureckim obywatelom.
it Incoraggiando la Turchia a continuare l'attuazione delle riforme, il Parlamento europeo spera di vedere miglioramenti nel campo dei diritti dell'uomo e delle leggi sull'uguaglianza a vantaggio dei cittadini turchi.
pl wzywa Komisję i Radę do natychmiastowej i konkretnej odpowiedzi na rosnące nadzieje narodu ukraińskiego, który coraz bardziej liczy na UE, oraz do rozważenia dalszego wzmocnienia środków zawartych w planie działania europejskiej polityki sąsiedztwa, które mają na celu wspieranie przyszłego rozwoju demokracji na Ukrainie, w szczególności w odniesieniu do wzmacniania rządów prawa oraz kontynuacji i umocnienia reform społecznych i gospodarczych; wzywa również Państwa Członkowskie do podjęcia podobnych inicjatyw i projektów, aby zapewnić konkretną pomoc, przyczyniając się do dalszej demokratyzacji i wspierając proces reform na Ukrainie
it esorta la Commissione e il Consiglio a rispondere prontamente e concretamente alle crescenti speranze del popolo ucraino il quale guarda con sempre maggiore intensità in direzione dell'UE e a prendere in considerazione un ulteriore rafforzamento delle misure del piano d'azione della politica europea di vicinato volte a sostenere l'ulteriore sviluppo democratico in Ucraina, in particolare per quanto riguarda il consolidamento del rispetto dello Stato di diritto e il potenziamento continuo della riforma sociale ed economica; esorta altresì gli Stati membri a intraprendere iniziative analoghe e progetti concreti di sostegno che contribuiscano a portare avanti la democratizzazione e il processo di riforma in Ucraina
pl Mamy nadzieję, że nasza współpraca z nową Komisją będzie konstruktywna.
it Spero che la nostra collaborazione con la nuova Commissione sia costruttiva.
pl Do aktualnej politycznej i społecznej sytuacji na Białorusi odnoszę się z obawą, lecz muszę powiedzieć, że również z nadzieją.
it Guardo all'attuale situazione politica e sociale in Bielorussia con una certa apprensione, ma, devo dire, anche con grande speranza.
pl Myślę i mam nadzieję, że Afryka w poszukiwaniu wartości nie patrzy na Chiny, z ich agresywną inwazją gospodarczą, którą obserwujemy obecnie.
it Penso e spero che i valori per l'Africa non arrivino dalla Cina, con la sua aggressiva invasione economica attualmente cui stiamo attualmente assistendo.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10718 zdań frazy nadzieja.Znalezione w 1,397 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.