wymowa: IPA: naˈʥ̑ɛ̇ja /naˈʥeja/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • speranza   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Credere che un desiderio possa realizzarsi in futuro.
   
  oczekiwanie spełnienia się upragnionej rzeczy; wiara, że to się wydarzy

Pozostałe znaczenia:

 
osoba, rzecz, działanie z którą wiążemy oczekiwania, pragnienia

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (7)

Cena nadziei
Difesa ad oltranza
mieć nadzieję
desiderare; sperare; speranza
nadzieję
sperare; speranza
porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie
lasciate ogni speranza, voi ch'entrate
przylądek dobrej nadziei
capo di buona speranza
Wzgórze nadziei
Ritorno a Cold Mountain

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nadzieja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.
it Onorevoli colleghi, sono tra coloro i quali sono convinti che abbiamo bisogno di una riforma urgente dei nostri sistemi sociali; anche io credo che sia possibile conciliare l'efficienza economica e la speranza di miglioramenti sociali, conciliare la libertà e la giustizia, ed è proprio questo il motivo per cui dobbiamo fissare limiti e standard sociali minimi per tutti gli Stati membri.
pl (NL) Jako koordynator do spraw polityki regionalnej Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, wiążę z 2009 r. duże nadzieje.
it (NL) In qualità di coordinatore del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei per la politica regionale, ho nutrite speranze per il 2009.
pl Teraz sprawa przyszłości: większość tych, którzy będą głosować za przyjęciem budżetu, miała przynajmniej nadzieję, że budżet ten nie powtórzy się w roku 2012 i w roku 2013, ale niczego nie można być mniej pewnym.
it Passiamo adesso al futuro: la maggioranza di quanti voteranno per questo bilancio si auguravano, almeno, che questo bilancio non sarebbe stato riproposto nel 2012 e nel 2013, ma non vi è nulla di meno certo.
pl Mam nadzieję, że uczyni to przed latem i że wtedy będziemy mogli ogłosić zaproszenia do składania wniosków na sześć pakietów prac głównych, jakie zostały określone.
it Ci auguriamo che ciò avvenga prima dell'estate e che sia possibile pubblicare inviti a presentare proposte per i sei pacchetti di lavoro principali che abbiamo individuato.
pl Jako przedstawicielka przyjaznej Parlamentowi prezydencji, będę dążyć do jak najbardziej harmonijnej współpracy z Parlamentem Europejskim i mam też nadzieję, że będę mogła współpracować z Parlamentem jako rzetelnym partnerem. <
it A nome della Presidenza e in uno spirito di apertura al dialogo con il Parlamento, mi impegno a collaborare nella massima armonia con questa Camera, nell'auspicio che si dimostri un interlocutore altrettanto leale.
pl Jednakże, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo wewnątrz naszych granic, musimy dać nadzieję tym, którzy znaleźli się po ich drugiej stronie.
it Ma per portare la sicurezza al nostro interno, dobbiamo portare speranza oltrefrontiera.
pl Dlatego mam nadzieję, że dyskusje będą trwały nadal.
it Per questo spero che le discussioni proseguano.
pl Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wykorzystać tych środków, ale nie mogę wykluczyć takiej ewentualności.
it Ci auguriamo di non dovere attingere mai a tali risorse, ma non si può escludere tale possibilità.
pl Mam nadzieję, że pani poseł Angelilli uda się przekonać przywódcę jej partii, który jest jednocześnie przewodniczącym włoskiej Izby Deputowanych, że integracja Romów jest możliwa, wbrew temu co publicznie oświadczył.
it Io spero, che l'onorevole Angelilli possa convincere il leader del suo partito, nonché presidente della Camera in Italia, che i Rom si possono integrare, contrariamente a quello che ha dichiarato pubblicamente.
pl Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ uważam, że taki związek między Chorwacją i UE przyczyni się nie tylko do skuteczniejszej walki ze zjawiskiem, jakim są narkotyki i narkomania, ale również zaowocuje większą solidarnością UE i Chorwacji, która kandyduje do przystąpienia do UE i która - mam nadzieję - stanie się wkrótce pełnoprawnym państwem członkowskim.
it Ho votato a favore del testo, in quanto il collegamento tra la Croazia e l'UE,oltre a rafforzare la lotta contro il fenomeno della droga e delle tossicodipendenze, favorirà una maggiore solidarietà tra l'Unione europea e la Croazia, un paese candidato all'adesione che - lo auspico vivamente - a breve diventerà membro a pieno titolo.
pl Mogę pana zapewnić, panie pośle, że informacje na temat odzewu w sprawie księgi zostały już - jak mniemam - opublikowane na stronie internetowej dyrekcji generalnej ds. handlu. Opublikujemy jednak również łatwo dostępną, mamy nadzieję, wersję czy prezentację poszczególnych opinii na temat zielonej księgi, aby można się było poważnie nad nimi zastanowić jeszcze zanim Komisja złoży swoje propozycje.
it Posso garantire all'onorevole deputato che le informazioni sulle risposte sono, credo di già, pubblicate sul sito web della DG Commercio, ma dovremo pubblicare anche quella che è, spero, una versione facilmente accessibile o la presentazione delle risposte al Libro verde che abbiamo ricevuto, al fine di consentire che via sia un tempo utile per riflettere su tali risposte prima che la Commissione presenti le nostre proposte.
pl W liście z dnia ‧ kwietnia ‧ r. pan Alpha Oumar Konaré, Przewodniczący Komisji UA zwrócił uwagę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) na fakt, że wobec wyzwania, jakie sytuacja w Darfurze wciąż stawia przed UA i jej partnerami z jednej strony oraz strategicznego wymiaru partnerstwa między UA a UE z drugiej strony, ma on nadzieję, że może liczyć na znaczące poparcie UE i jej Państw Członkowskich dla wysiłków UA oraz wzmocnienia misji AMIS II
it In una lettera del ‧ aprile ‧, Alpha Oumar Konaré, Presidente della Commissione dell'UA, ha comunicato al Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) che, tenuto conto della sfida che la situazione nel Darfur continua a porre all'UA e ai suoi partner, da un lato, e della dimensione strategica del partenariato tra l'UA e l'Unione europea, dall'altro, sperava di poter contare sul sostegno sostanziale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri agli sforzi dell'UA e al rafforzamento di AMIS II
pl Mam nadzieję, że opracowana zostanie również nowa forma współpracy pomiędzy urzędnikami i petentami.
it Mi auguro anche che si sviluppi finalmente una nuova forma di cooperazione tra funzionari e utenti.
pl Mam nadzieję, że w trakcie realizacji programu będzie też kontynuowany program Erasmus dla młodych przedsiębiorców.
it Spero che, nel corso di questo programma, proseguirà anche il programma ERASMUS per giovani imprenditori.
pl W trakcie tej konferencji będziemy omawiać strategię dla rejonu Morza Bałtyckiego i mamy nadzieję, że zainteresowane jej urzeczywistnieniem i w ogóle przedyskutowaniem zagadnień dotyczących makroregionów państwa podejmą znaczące zobowiązania w tym kierunku.
it Discuteremo della strategia per la regione del Mar Baltico e ci auguriamo di raccogliere il forte impegno dei paesi coinvolti affinché lavorino per tradurre la strategia in realtà e discutano di macroregioni in generale.
pl Ma nadzieję, że zielona księga pobudzi i pogłębi zaangażowanie wspólnotowej polityki rolnej na rzecz produktów wysokiej jakości
it si augura che dal Libro verde anche l'impegno della politica agricola comunitaria nei confronti delle produzioni di qualità potrà ricevere un maggiore impulso e un rafforzamento
pl Obecna dynamika polityczna daje ogromną nadzieję na to, że możemy zawrzeć przedmiotową umowę i ująć w niej stosunkowo zdecydowane przepisy.
it L'attuale dinamica politica fa ben sperare sulla possibilità di concludere questo accordo e di inserirvi disposizioni relativamente rigide.
pl Mam szczerą nadzieję, że moje sugestie spotkają się z akceptacją koleżanek i kolegów oraz uzyskają pełne, bezapelacyjne poparcie pana komisarza Barniera, któremu chciałbym ponownie przekazać wyrazy najwyższego szacunku.
it Auspico davvero fortemente che queste mie riflessioni incontrino la convergenza dei colleghi e l'attenta e autorevole condivisione del Commissario Barnier, cui rinnovo i sensi della mia profonda stima.
pl Popiera zatem silne zaangażowanie regionów oraz ma nadzieję, że właściwe organy regionalne motywować będą liczne gminy na swoim terenie do przystąpienia do porozumienia
it auspica quindi un forte impegno delle regioni ed esprime la speranza che le autorità regionali competenti incoraggino all'adesione un gran numero di comuni del loro territorio
pl Mam nadzieję, że ten temat nie pójdzie w niepamięć i że raz jeszcze pojawi się w porządku dziennym, ponieważ wiele państw członkowskich dotychczas nie wprowadziło zakazu palenia w miejscach publicznych, chociaż miały one sposobność, by to zrobić.
it Mi auguro che questo aspetto della questione non finisca nel dimenticatoio ma sia iscritto nuovamente in bella evidenza nell'attuale agenda europea, dato che molti Stati membri non hanno ancora imposto un divieto di fumo nei luoghi pubblici, pur avendo avuto l'opportunità di farlo.
pl Należy mieć nadzieję, że sprawozdanie to zostanie jutro przegłosowane w tej Izbie znaczną większością głosów, aby wysłać bardzo czytelny sygnał do wszystkich zainteresowanych, że problem zabijania kobiet w Ameryce Środkowej, a w istocie też w innych częściach świata, jest kwestią, która powinna przyciągnąć naszą pełną uwagę i wymaga podjęcia bardzo drastycznych i skutecznych środków zaradczych.
it C'è da augurarsi che questa relazione venga approvata con larga maggioranza in quest'Aula, in modo da inviare un segnale molto chiaro a tutte le parti interessate, che l'uccisione delle donne in America centrale, così come in altre parti del mondo, è una questione che riscuote tutta la nostra attenzione e merita l'adozione di provvedimenti molto drastici ed efficaci.
pl Mam nadzieję, że w przyszłości znajdziemy rozwiązania i środki, które wzmocnią równość płci i szans kobiet w rodzinie i społeczeństwie.
it Mi auguro che in futuro si riescano a individuare soluzioni e misure che rafforzino l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per le donne nella famiglia e nella società.
pl Żywimy nadzieję, że zostanie on wzmocniony wraz z wejściem w życie zreformowanego Traktatu, który obejmie jako część integralną Kartę Praw Podstawowych, jak to wspomniała sprawozdawczyni, pani Angelilli, której gratuluję jej umiejętności syntezy i prezentacji dzisiejszego sprawozdania.
it Confidiamo nel fatto che sarà rafforzata con l'entrata in vigore del Trattato di riforma, che includerà come parte integrante la Carta dei diritti fondamentali, come ha osservato la relatrice, l'onorevole Angelilli, con cui mi congratulo per le sue capacità di sintesi e per la presentazione del testo di oggi.
pl Mimo to mam nadzieję, że pozwolicie mi na powtórzenie złożonych wczoraj wieczorem życzeń dla mojego przyjaciela, Malcolma Harboura.
it Spero che, ciononostante, mi consentiate di rinnovare gli auguri di buon compleanno che ho espresso ieri sera all'amico Malcolm Harbour.
pl Mam nadzieję, że Komisja dotrzyma obietnicy ponownego wynegocjowania dostępu do określonych, już zaakceptowanych, programów operacyjnych, tak by możliwe było ponowne przyznanie funduszy na te środki, które zapewnią większy potencjalny wzrost gospodarczy.
it Auspico che la Commissione mantenga l'impegno di rinegoziare determinati assi dei programmi operativi già approvati affinché i fondi possano venire stanziati nuovamente per progetti in grado di offrire un maggiore potenziale di crescita economica.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10718 zdań frazy nadzieja.Znalezione w 3,981 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.