wymowa: IPA: naˈʥ̑ɛ̇ja /naˈʥeja/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • speranza   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Credere che un desiderio possa realizzarsi in futuro.
   
  oczekiwanie spełnienia się upragnionej rzeczy; wiara, że to się wydarzy
 • sperare   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
osoba, rzecz, działanie z którą wiążemy oczekiwania, pragnienia

Did you mean: Nadzieja

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (10)

Cena nadziei
Difesa ad oltranza
Dworzec nadziei
Central do Brasil
mieć nadzieję
desiderare; sperare; speranza
nadzieję
sperare; speranza
porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie
lasciate ogni speranza, voi ch'entrate
przylądek dobrej nadziei
capo di buona speranza
tracić nadzieję
perdere la speranza; rassegnarsi
Wzgórze nadziei
Ritorno a Cold Mountain

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nadzieja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mam nadzieję, że majowy szczyt Partnerstwa Wschodniego nie będzie jedynie podsumowaniem dwuletniego okresu wdrażania tej inicjatywy, ale że przyniesie konkretne rezultaty w zakresie ruchu bezwizowego, handlu oraz energetyki.
it Mi auguro che il Vertice del partenariato orientale previsto per maggio non si limiti a riassumere l'attuazione di queste iniziative nei due anni di esistenza del partenariato, ma produca risultati tangibili nei settori del commercio, dell'energia e dell'esenzione dal visto.
pl Konferencja w Kopenhadze i jej powodzenie stanowi źródło nadziei, nie tylko dla Europy, ale także dla całego świata.
it Il vertice di Copenaghen e il successo della conferenza alimentano le speranze non solo dell'Europa ma del mondo intero.
pl Dlatego mam nadzieję, że otrzymamy kolejną szansę na pokazanie, że na serio nie chcemy dopuścić do konfliktu między konkurencyjnością a wzniosłymi ambicjami w zakresie polityki klimatycznej, a zamiast tego umożliwiamy sytuację, w której te dwa czynniki wzajemnie się wspierają.
it Mi auguro che avremo un'altra opportunità per dimostrare la nostra seria intenzione di evitare che la competitività e le nobili ambizioni in ambito di politica climatica si scontrino, cercando invece di far procedere i due settori di pari passo.
pl Podobnie, oczekujemy od Komisji wniosków dotyczących sposobów płynnego przystosowania ruchu drogowego wiążącego się z przekraczaniem granic zewnętrznych do inteligentnej infrastruktury Europy, którą mamy nadzieję stworzyć.
it Allo stesso modo, ci attendiamo che la Commissione avanzi delle proposte circa le migliori modalità di adeguamento dei flussi di traffico provenienti da paesi terzi all'infrastruttura intelligente su cui l'Unione sta puntando.
pl Mamy zatem przed sobą jeszcze tydzień i mam nadzieję, że uda nam się ostatecznie podjąć decyzję w pierwszym czytaniu w lipcu, gdyż 98% drogi już pokonaliśmy.
it Manca quindi ancora una settimana, e spero che alla fine riusciremo a prendere una decisione in prima lettura in luglio, perché abbiamo già raggiunto il traguardo al 98 per cento.
pl wyraża zadowolenie z koncentrującego się na współpracy podejścia prezydencji luksemburskiej i brytyjskiej oraz oczekuje, że będzie ono kontynuowane podczas prezydencji austriackiej i fińskiej poprzez przyjęcie wspólnego rocznego programu; uważa, że tego rodzaju współpraca zwiększy koordynację i spójność działań UE i ma nadzieję, że ta tendencja będzie kontynuowana i wzmacniana w przyszłości
it si compiace dell'impostazione incentrata sulla cooperazione scelta dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito e auspica vivamente che essa venga mantenuta durante le Presidenze austriaca e finlandese attraverso l'adozione di un programma annuale comune; ritiene che tale cooperazione dovrebbe far aumentare il coordinamento e la coerenza dell'azione dell'UE e spera che tale tendenza proseguirà e sarà ulteriormente rafforzata in futuro
pl 2) Po drugie, mam nadzieję, że w trakcie ratyfikacji państwa członkowskie nie zaczną wykorzystywać Traktatu jako narzędzia politycznego, jak to miało miejsce w Słowacji, gdzie opozycja, choć popierała Traktat, uzależniła ratyfikację od wycofania przez partię rządzącą projektu ustawy, na która nie chciała się zgodzić.
it 2) Secondo, spero che nel corso della ratifica gli Stati membri non inizino a impiegare il Trattato quale strumento politico, come accaduto in Slovacchia, dove l'opposizione, nonostante fosse a favore del Trattato, ha subordinato la ratifica alla rinuncia di un progetto di legge da parte del partito di governo, con il quale l'opposizione non concordava.
pl Jeżeli wprowadzimy to, co wymieniłem, mam nadzieję, że 20 milionów małych przedsiębiorstw będzie skutecznie i swobodnie funkcjonować na wspólnym rynku europejskim.
it Se prenderemo provvedimenti nelle aree che ho indicato, spero che venti milioni di piccole imprese saranno in grado di operare efficacemente e liberamente nel mercato unico europeo.
pl wyraził nadzieję, że Agencja szybko zareaguje na zachęty ETO dotyczące wyjaśnienia statusu środków udostępnianych specjalistycznym instytucjom na finansowanie programów pożyczek w specjalnych obszarach, oraz przyjmie odpowiednie rozwiązania co do sposobu zapisywania tych środków w sprawozdaniach finansowych agencji
it atteso che l'Agenzia rispondesse prontamente all'invito della CCE a chiarire lo status dei fondi messi a disposizione degli organismi specializzati per il finanziamento di programmi relativi alla concessione di prestiti in settori specifici e adottasse le soluzioni idonee in merito al modo in cui tali fondi dovrebbero essere registrati nei rendiconti finanziari dell'Agenzia
pl Miałem nadzieję, że awansujemy z otwartego oceanu na suchy ląd
it Speravo fossi passata dall' oceano alla terra ferma
pl Mam nadzieję, że stosunki handlowe między UE i Księstwem Andory okażą się owocne i że omawiany wniosek w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji tego celu.
it Mi auguro che le relazioni commerciali fra l'UE e Andorra possano prosperare e che la proposta contribuisca in modo significativo al raggiungimento di questo obiettivo.
pl Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości będziemy świadkami przyjęcia przez Komisję Europejską odmiennego podejścia, ponieważ to nienormalne, aby rolnicy zawsze byli ofiarami porozumień handlowych.
it Auspichiamo, tuttavia, di assistere in futuro a un nuovo atteggiamento da parte della Commissione europea perché non è normale che gli agricoltori europei debbano sempre essere i perdenti di qualunque accordo commerciale.
pl Mam nadzieję, że nic mu nie powiedziałaś
it non gliel' hai detto, vero?
pl Szkoda, że pan urzędujący przewodniczący Rady wyszedł, ponieważ mam dla niego wiadomość. Mam nadzieję, że pan Jouyet ją mu przekaże.
it (EN) Signora Presidente, è un peccato che il presidente Sarkozy sia andato via perché avevo un messaggio per lui, ma spero che il presidente in carica del Consiglio Jouyet possa trasmetterglielo.
pl Mam nadzieję, że pani poseł Sinnott, która podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami wykorzysta fakt, że traktat lizboński zmieni obraz sytuacji i oraz posłuży się tym doświadczeniem w organizowaniu wsparcia dla traktatu lizbońskiego w Irlandii.
it Mi auguro che l'onorevole Sinnott, che ha condiviso con noi la sua esperienza, faccia leva sul fatto che il trattato di Lisbona cambierebbe la situazione per organizzare in Irlanda il sostegno in tal senso.
pl Mam nadzieję, że moje uwagi dotyczące wspomnianych zagadnień pomogły je wyjaśnić i upewniły państwa co do niektórych kwestii podniesionych tu w Parlamencie.
it Confido che le spiegazioni da me offerte su questi punti specifici siano servite a chiarirli e a dare qualche garanzia in merito ad alcune delle interrogazioni presentate in Parlamento.
pl W celu przezwyciężenia tej bariery i biorąc pod uwagę, że Lichtenstein należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest częścią jednolitego rynku, poparłem podpisanie omawianego Protokołu, mając nadzieję, że teraz możliwe będzie w końcu przystąpienie Lichtensteinu do dorobku Schengen.
it Per superare tale barriera, e dato che il Liechtenstein fa parte dello Spazio economico europeo e del mercato unico, ho dato il mio consenso alla conclusione di questo protocollo, nella speranza di poter finalmente conseguire l'obiettivo dell'associazione del Liechtenstein all'acquis di Schengen.
pl Ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet, powinno nas to skłonić do zatrzymania się, zastanowienia się i, miejmy nadzieję, również działania w przyszłości na szczeblu europejskim, a także na szczeblu międzynarodowym.
it Questa notizia dovrebbe indurci a fermarci e riflettere, in questa che è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nonché possibilmente anche ad agire in futuro a livello europeo, oltre che internazionale.
pl Nie ma nic poza nadzieją
it Nulla va oltre la speranza
pl Mam zatem nadzieję, że Komisja zareaguje, szczególnie w przededniu szczytu kopenhaskiego, na którym zagadnienia energetyczne - zwłaszcza sprawa energii odnawialnej - będą miały oczywiście fundamentalne znaczenie.
it Mi auguro che la Commissione fornisca una risposta, soprattutto alla vigilia del vertice di Copenhagen, in cui la questione energetica, e in particolare delle energie rinnovabili, sarà di fondamentale importanza.
pl W tym kontekście uważam, że istnieją elementy o charakterze symbolicznym i mam nadzieję, że Parlament zagłosuje dzisiaj jednomyślnie za zwalczaniem systemów wywożenia zysków za granicę i rajów podatkowych.
it In proposito, credo che vi siano elementi simbolici e spero che, con il suo voto odierno, il Parlamento dichiari inequivocabilmente di essere contrario al sistema offshore e ai paradisi fiscali.
pl W przyszłości sytuacja nie może tak wyglądać i mam nadzieję, że zdołamy zapoczątkować konstruktywny dialog z Radą na temat przyszłości.
it Non sarà possibile continuare così in futuro e, a tal proposito, mi auguro sia possibile avviare un dialogo costruttivo con il Consiglio circa le prospettive future.
pl Musimy zdobyć Boga za nasze uczynki, wzrost jego oceny, jak mamy nadzieję wzrośnie do raju po śmierci
it Dobbiamo... meritare Dio attraverso le nostre azioni, conquistando la sua stima, nella speranza di ascendere al Paradiso dopo la morte
pl Zanim skończę, chciałabym podkreślić, że dzisiejsza debata będzie stanowiła istotny wkład w przygotowanie reformy WPRyb, wysyłając również ważny polityczny sygnał - sygnał pozytywny - mężczyznom i kobietom z europejskiego sektora rybołówstwa, którzy są gotowi poddać się większej dyscyplinie, ale oczekują również iskierki nadziei na przyszłość.
it Prima di chiudere il mio intervento, vorrei ricordare che la discussione odierna offrirà un significativo contributo alla preparazione della riforma della PCP, lanciando al contempo un importante segnale politico, un segnale positivo, agli uomini e alle donne che sono attivi nel settore europeo della pesca; essi infatti sono pronti a rispettare una disciplina rigorosa, ma si aspettano un messaggio di speranza per il futuro.
pl uznał, że problemy związane z wykonaniem budżetu wynikały z faktu, że EUROJUST znajdował się w fazie rozruchu, i wyraził nadzieję, że problemy te zostaną rozwiązane w roku budżetowym
it riconosciuto che i problemi connessi con l'esecuzione del bilancio erano dovuti al fatto che EUROJUST si trovava in fase di avviamento e si attendeva che tali problemi fossero risolti a partire dall'esercizio
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10718 zdań frazy nadzieja.Znalezione w 1,874 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.