Tłumaczenia na język włoski:

  • numero della portata   
  • prestazione della portata al parto   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotu
it Comunque, nei conigli in gravidanza cui erano state somministrate dosi giornaliere da ‧ a ‧ g/kg si aveva riassorbimento fetale e riduzione della prole
pl W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nie
it In studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno-tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
pl Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludzi
it A livelli di esposizione più bassi di quelli ottenuti a dosi terapeutiche nell uomo, posaconazolo ha causato modifiche dello scheletro e malformazioni, distocia, aumento del periodo di gestazione, riduzione della dimensione media della nidiata e della vitalità postnatale
pl W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królików
it Negli studi sullo sviluppo embriofetale, dasatinib ha, allo stesso modo, indotto lesioni embrionali con associata diminuzione della dimensione della cucciolata nei ratti così come alterazioni scheletriche fetali sia nei ratti sia nei conigli
pl W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej
it In studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
pl W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej
it In studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno-tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
pl Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliwe
it Dopo lo svezzamento i membri della stessa nidiata dovrebbero rimanere il più possibile insieme nello stabulario di riproduzione
pl Rodzicie cię porzucili, bo byłeś najmniejszy z całego miotu
it I tuoi genitori ti avevano abbandonato perchè eri il più gracile della nidiata
pl Przy dwukrotnie większej ekspozycji ogólnoustrojowej w porównaniu do maksymalnej ekspozycji terapeutycznej u ludzi wystąpił wzrost utraty poimplantacyjnej, zmniejszenie mas ciała miotów i zmniejszenie przeżycia młodych w czasie pierwszych trzech dni laktacji u szczurów
it Ad un livello di esposizione sistemica doppio rispetto all esposizione terapeutica massima nell uomo, è stato osservato un aumento dell aborto dopo l impianto, una riduzione del peso del neonato e una riduzione della sopravvivenza dei neonati di ratti nei primi tre giorni di lattazione
pl Badanie przed i postnatalne myszy wykazało statystycznie istotne ograniczenie przeżycia i wzrostu miotów w okresie karmienia przy podawaniu odpowiednio ‧-i ‧-krotnie większej dawki niż maksymalna dawka zalecana dla ludzi, przy czym efekt ograniczający przeżycie miotów rozpoczynał się przy dawce ‧ mg/kg/dobę
it Uno studio di sviluppo pre e post-natale sui topi ha dimostrato una ridotta sopravvivenza e una ridotta crescita della prole statisticamente significative durante il periodo di svezzamento a livelli di esposizione rispettivamente ‧ e ‧ volte la dose massima raccomandata nell uomo, con un effetto tendenziale sulla sopravvivenza della prole a partire dalla dose di ‧ mg/kg/die
pl W badaniach toksyczności reprodukcyjnej obserwowano u szczurów nieznaczne związane z leczeniem ograniczenie przyrostu masy ciała u matki i płodów, nieznaczne zwiększenie śmiertelności miotu oraz zwiększenie częstości występowania wad płodowych w postaci nadliczbowego żebra i niepełnego kostnienia segmentów mostka przy ekspozycji ustrojowej na poziomie przekraczającym co najmniej ‧-krotnie ekspozycję u ludzi określoną na podstawie wartości AUC dla zalecanej dawki dobowej
it Studi di tossicità riproduttiva hanno mostrato lievi diminuzioni correlate al trattamento del peso medio della madre e del feto, lievi aumenti della mortalità dei cuccioli, e un' incidenza aumentata di coste soprannumerarie e ossificazione incompleta dello sternebro nel feto a livelli di esposizione sistemica pari ad almeno ‧ volte l' esposizione umana in base all' AUC del dosaggio giornaliero raccomandato nell' uomo
pl Podawanie samicom szczurów cydofowiru raz w tygodniu dożylnie w dawce ‧, ‧ mg/kg mc./tydzień przez ‧ tygodni przed okresem godowym i przez ‧ tygodnie po okresie godowym, powodowało zmniejszenie liczby młodych w miocie i zmniejszenie liczby żywych urodzeń przypadających na jeden miot oraz zwiększenie liczby wczesnych resorpcji płodów przypadającej na jeden miot
it Le femmine di ratti trattate per via endovenosa una volta alla settimana con dosi pari a ‧ mg/kg/settimana o più elevate, per periodi fino a ‧ settimane prima dell accoppiamento e per ‧ settimane dopo l accoppiamento, hanno evidenziato una riduzione nel numero della prole e dei nati vivi per nidiata ed un aumento dei casi di riassorbimento precoce del feto per nidiata
pl W najlepszym wypadku, króliki trzymane w grupie powinny pochodzić z tego samego miotu, przechowywanego nierozdzielnie od momentu odstawienia od matki
it Gli esemplari ideali per la coabitazione dovrebbero essere i componenti di una stessa nidiata che sono rimasti insieme dallo svezzamento
pl Tenekteplaza podawana w okresie środkowozarodkowym powodowała śmierć całego miotu
it Tenecteplase ha provocato la morte di tutte le nidiate durante il periodo centrale dell organogenesi
pl Gatunki monogamiczne hoduje się w grupach rodzinnych, obejmujących jedną parę hodowlaną oraz dwa lub więcej mioty jej potomstwa
it Le specie monogame saranno allevate in gruppi familiari con una coppia riproduttrice e due o più nidiate di progenie
pl Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliwe
it Dopo lo svezzamento i membri della stessa nidiata dovrebbero rimanere insieme nello stesso stabulario il più a lungo possibile
pl W badaniu dotyczącym rozwoju w okresie okołoporodowym i poporodowym dichlorowodorek histaminy podawany w wysokich dawkach wywoływał działania toksyczne u matki, a u potomstwa obserwowano wpływ toksyczny w okresie laktacji (mniejsza liczba żywych osobników w miocie w dniu ‧. w porównaniu z okresem laktacji w dniu ‧.), ale nie po zakończeniu karmienia
it Nello studio sullo sviluppo perinatale/postnatale, dosi elevate di istamina dicloridrato hanno causato tossicità nella madre; nella prole si è avuta tossicità durante l allattamento (il numero di cuccioli vivi al ‧° giorno era inferiore rispetto al ‧° giorno di allattamento) ma non dopo lo svezzamento
pl Jest rzeczą szczególnie ważną, aby w tym okresie pies miał zapewniony kontakt społeczny z innymi osobnikami z tego samego miotu, dorosłymi psami (np. suką) oraz z ludźmi, a także, aby został zaznajomiony z warunkami otoczenia, które najprawdopodobniej napotka w dalszych okresach spędzonych w ośrodku
it In questo periodo di tempo è estremamente importante che intrattengano contatti sociali con gli altri cuccioli della nidiata, con cani adulti (ad esempio la madre) e con le persone e che si abituino alle condizioni ambientali che probabilmente incontreranno successivamente
pl U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
it Nei conigli, riduzioni del peso dell utero gravido e del numero di feti vivi sono state causate dall aumento dei riassorbimenti fetali, delle perdite post-impianto e delle perdite totali della prole in ‧ su ‧ femmine gravide a livelli di esposizione plasmatica ‧ volte superiori a quelli osservati nella clinica
pl U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
it Nei ratti, la mortalità embrio-fetale si è manifestata con riduzioni significative nel numero dei feti vivi, aumento del numero di riassorbimenti, aumento delle perdite post-impianto e delle perdite totali della prole in ‧ su ‧ femmine gravide a livelli di esposizione plasmatica di ‧ volte superiori a quelli osservati nella clinica
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 423 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 0,51 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.