Tłumaczenia na język włoski:

  • verniciatura   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

lakierowaćlaccare; verniciare

Przykładowe zdania z "lakierowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sam lakierujesz?Lhai verniciata tu?
Zawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimeremContiene anche: film di polietilene tereftalato, laccato, alfa-tocoferolo, poli(butilmetacrilato, metil-metacrilato), copolimero acrilico, olio di silicone, dimeticone, film di poliestere, rivestito da fluoropolimero
lakierowanie- czynność, za pomocą której nakłada się lakier lub spoiwo na materiał elastyczny do celów dalszego uszczelnienia materiału stanowiącego opakowanielaccatura- un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio
powłoka z politetraftalanu etylowego, lakierowanafilm di polietilene tereftalato, laccato
Zawiesina pod ciśnieniem, w pojemniku aluminiowym węwnętrznie lakierowanym o pojemności ‧ ml, zamkniętym zastawką dozującąLa sospensione è contenuta in contenitore sotto pressione da ‧ ml in lega di alluminio, laccato all interno, sigillato con una valvola dosatrice
Zdaniem Włoch wiele z inwestycji przewidzianych w Cutro nie byłoby koniecznych w rozwiązaniu alternatywnym, gdyż możliwe byłoby dokonywanie omawianych operacji gdzie indziej (lakierowanie i testy silników) bądź też leasing dostępnych infrastruktur (trasa testowa w okolicach ModenySecondo l’Italia, molti degli investimenti previsti a Cutro non sarebbero necessari nella soluzione alternativa, perché sarebbe possibile far effettuare altrove le operazioni in oggetto (verniciatura e collaudo dei motori) o prendere in locazione infrastrutture disponibili (una pista di collaudo nelle vicinanze di Modena
oddzielanego lakierowanego papieru warstwowegocon pellicola di resina
CPA ‧.‧.‧: Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowaneCPA ‧.‧.‧: Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
Na poparcie tej argumentacji Włochy przedstawiły szacunek kosztów operacyjnych i kosztów inwestycji niezbędnych do realizacji lakierowania w zakładzie w Modenie, wykazując, że AKK wskazuje, że zmiana ta ma bardzo niewielki wpływ i przyczynia się do zwiększenia obciążenia CutroA sostegno di questa sua argomentazione, l’Italia ha fornito stime dei costi di funzionamento e d’investimento necessari per effettuare la verniciatura all’interno dello stabilimento di Modena, mostrando che nell’ACB questa modifica ha un’incidenza molto scarsa e tende ad accentuare l’handicap di Cutro
Niemniej Włochy przesłały nowe, bardziej szczegółowe informacje, w których porównywane są inwestycje w zakresie prasowania, spawania i lakierowania samochodów sportowych (Cutro w stosunku do Modeny) oraz końcowy montaż i lakierowanie modelu Simbir (Cutro w stosunku do TimisoaryNondimeno, l’Italia ha inviato nuove informazioni, più particolareggiate, nelle quali si comparano gli investimenti da realizzare a Cutro e nelle ubicazioni alternative per la pressatura, la saldatura e la verniciatura delle automobili sportive (Cutro rispetto a Modena) e per l’assemblaggio finale e la verniciatura per il modello Simbir (Cutro rispetto a Timisoara
Odnośnie lakierowania samochodów sportowych Włochy przedłożyły kosztorys inwestycyjny dla nowej lakierni w Modenie, aby wykazać, że lakierowanie w zakładzie w Modenie byłoby tańsze niż zlecanie go na zewnątrz, a w związku z tym pogłębiłoby w nieznacznym stopniu niekorzystne uwarunkowania CutroPer quanto riguarda la verniciatura delle automobili sportive, l’Italia ha presentato una stima dei costi dell’investimento in un nuovo impianto di verniciatura a Modena, per dimostrare che la verniciatura effettuata nello stabilimento di Modena sarebbe meno costosa che non affidandola all’esterno, il che aggraverebbe quindi, in lieve misura, l’handicap a Cutro
Żadnego lakierowania, tapirowania, czysta elegancjaNiente spray, niente gel
W odniesieniu do aspektów operacyjnych AKK Włochy wyjaśniają, że stwierdzona różnica dotycząca zapotrzebowania na robotników jest częściowo wynikiem błędu w AKK, gdyż w rozwiązaniu alternatywnym niewłaściwie oceniono liczbę kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych niezajmujących się produkcją, co częściowo wynika z nieuwzględnienia faktu, że w Modenie zapotrzebowanie na robotników byłoby mniejsze, gdyby lakierowanie mogło odbywać się poza zakłademRiguardo agli aspetti operativi dell’ACB, l’Italia spiega che la constatata differenza tra il rispettivo fabbisogno di manodopera è dovuta in parte a un errore presente nell’ACB, in quanto nella soluzione alternativa si è sottovalutato il numero di dirigenti e d’impiegati non addetti alla produzione manuale, e in parte al fatto che a Modena il fabbisogno di manodopera sarebbe inferiore, poiché la verniciatura potrebbe effettuarsi all’esterno
osoba zajmująca się naprawą i lakierowaniem nadwozia pojazdów mechanicznych (débosseleur-peintre de véhicules automoteursriparatore-pittore di veicoli automotori (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs
Przykładowo, w uwagach dotyczących decyzji o wszczęciu postępowania Włochy utrzymywały, iż zlecenie na zewnątrz lakierowania samochodów sportowych w Modenie nie pogłębiłoby sztucznie obciążenia CutroPer esempio, nelle osservazioni riguardanti la decisione di avvio del procedimento, l’Italia ha sostenuto che far effettuare all’esterno le operazioni di verniciatura delle automobili sportive a Modena non accentua artificiosamente l’handicap di Cutro
do wytwarzania dymu zabrania się stosowania drewna malowanego, lakierowanego, klejonego lub poddanego innym zabiegom chemicznej konserwacjiI materiali utilizzati per la produzione di fumo mediante combustione di legno dipinto, verniciato, incollato o trattato con conservanti devono essere vietati
Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (kauczuk butylowy laminowany żywicą fluorowaną), z kapslem (aluminium) i z nakładką (typu „ flip-off ” z fioletowego polipropylenu) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I) z korkiem (elastomer chlorobutylowy laminowany żywicą fluorowaną), z kapslem (lakierowane aluminium) i nakładką (typu „ flip-off ” z białego polipropylenuPolvere in flaconcino (vetro di tipo I) con tappo (gomma butile rivestito in fluororesina), ghiera (alluminio) e tappo (a scatto, polipropilene violetto) e ‧ ml di solvente in flaconcino (vetro di tipo I) con tappo (elastomero di clorobutile rivestito in fluororesina), ghiera (laccata in alluminio) e tappo (a scatto, polipropilene bianco
Głównymi wykładanymi przedmiotami będą pneumatyka, robotyka, sterowanie programowalne, elektryczność i elektronika, zarządzanie kosztami, umiejętności społeczne, techniki zarządzania, nadwozia, lakierowanie i specjalistyczne oprogramowania dla przemysłu motoryzacyjnegoLe principali materie trattate sono la pneumatica, la robotica, la programmazione della logica di comando, l’elettricità e l’elettronica, la gestione dei costi, le attitudini sociali, le tecniche di gestione, la carrozzeria, la pittura e i programmi informatici specifici per l’industria automobilistica
Obejmuje ona również związane z tym techniki lakierowania, powlekania i laminowaniaSono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione
Lakierowanie- czynność, za pomocą której nakłada się lakier lub powłokę klejową na materiał elastyczny do celów dalszego uszczelnienia materiału stanowiącego opakowanielaccatura- un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy lakierowanie.Znalezione w 1,298 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.