Tłumaczenia na język włoski:

  • verniciatura   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

lakierować
laccare; verniciare; mettere lo smalto su

Przykładowe zdania z "lakierowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odnośnie lakierowania samochodów sportowych Włochy przedłożyły kosztorys inwestycyjny dla nowej lakierni w Modenie, aby wykazać, że lakierowanie w zakładzie w Modenie byłoby tańsze niż zlecanie go na zewnątrz, a w związku z tym pogłębiłoby w nieznacznym stopniu niekorzystne uwarunkowania Cutro
it Per quanto riguarda la verniciatura delle automobili sportive, l’Italia ha presentato una stima dei costi dell’investimento in un nuovo impianto di verniciatura a Modena, per dimostrare che la verniciatura effettuata nello stabilimento di Modena sarebbe meno costosa che non affidandola all’esterno, il che aggraverebbe quindi, in lieve misura, l’handicap a Cutro
pl W odniesieniu do aspektów operacyjnych AKK Włochy wyjaśniają, że stwierdzona różnica dotycząca zapotrzebowania na robotników jest częściowo wynikiem błędu w AKK, gdyż w rozwiązaniu alternatywnym niewłaściwie oceniono liczbę kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych niezajmujących się produkcją, co częściowo wynika z nieuwzględnienia faktu, że w Modenie zapotrzebowanie na robotników byłoby mniejsze, gdyby lakierowanie mogło odbywać się poza zakładem
it Riguardo agli aspetti operativi dell’ACB, l’Italia spiega che la constatata differenza tra il rispettivo fabbisogno di manodopera è dovuta in parte a un errore presente nell’ACB, in quanto nella soluzione alternativa si è sottovalutato il numero di dirigenti e d’impiegati non addetti alla produzione manuale, e in parte al fatto che a Modena il fabbisogno di manodopera sarebbe inferiore, poiché la verniciatura potrebbe effettuarsi all’esterno
pl Obejmuje ona również związane z tym techniki lakierowania, powlekania i laminowania
it Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione
pl oddzielanego lakierowanego papieru warstwowego
it con pellicola di resina
pl powłoka z politetraftalanu etylowego, lakierowana
it film di polietilene tereftalato, laccato
pl Zawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimerem
it Contiene anche: film di polietilene tereftalato, laccato, alfa-tocoferolo, poli(butilmetacrilato, metil-metacrilato), copolimero acrilico, olio di silicone, dimeticone, film di poliestere, rivestito da fluoropolimero
pl Stwierdzono również, że producenci eksportujący w ChRL produkują w znacznym stopniu świece wytwarzane ręcznie lub świece specjalne, poddawane dalszej obróbce, takiej jak nadrukowywanie, rzeźbienie lub lakierowanie
it È stato inoltre sostenuto che i produttori esportatori della RPC fabbricano in larga misura candele fatte a mano o speciali, completandole con rifiniture come la stampa, la raschiatura e la verniciatura
pl osoba zajmująca się naprawą i lakierowaniem nadwozia pojazdów mechanicznych (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs
it riparatore-pittore di veicoli automotori (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs
pl Na poparcie tej argumentacji Włochy przedstawiły szacunek kosztów operacyjnych i kosztów inwestycji niezbędnych do realizacji lakierowania w zakładzie w Modenie, wykazując, że AKK wskazuje, że zmiana ta ma bardzo niewielki wpływ i przyczynia się do zwiększenia obciążenia Cutro
it A sostegno di questa sua argomentazione, l’Italia ha fornito stime dei costi di funzionamento e d’investimento necessari per effettuare la verniciatura all’interno dello stabilimento di Modena, mostrando che nell’ACB questa modifica ha un’incidenza molto scarsa e tende ad accentuare l’handicap di Cutro
pl lakierowanej lub nielakierowanej błony celulozowej, nieobjętych dyrektywą Komisji ‧/EWG[‧]
it le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva ‧/CEE della Commissione
pl Zawiesina pod ciśnieniem, w pojemniku aluminiowym węwnętrznie lakierowanym o pojemności ‧ ml, zamkniętym zastawką dozującą
it La sospensione è contenuta in contenitore sotto pressione da ‧ ml in lega di alluminio, laccato all interno, sigillato con una valvola dosatrice
pl Lakierowanie- czynność, za pomocą której nakłada się lakier lub powłokę klejową na materiał elastyczny do celów dalszego uszczelnienia materiału stanowiącego opakowanie
it laccatura- un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio
pl Sam lakierujesz?
it Lhai verniciata tu?
pl Żadnego lakierowania, tapirowania, czysta elegancja
it Niente spray, niente gel
pl Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (kauczuk butylowy laminowany żywicą fluorowaną), z kapslem (aluminium) i z nakładką (typu „ flip-off ” z fioletowego polipropylenu) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I) z korkiem (elastomer chlorobutylowy laminowany żywicą fluorowaną), z kapslem (lakierowane aluminium) i nakładką (typu „ flip-off ” z białego polipropylenu
it Polvere in flaconcino (vetro di tipo I) con tappo (gomma butile rivestito in fluororesina), ghiera (alluminio) e tappo (a scatto, polipropilene violetto) e ‧ ml di solvente in flaconcino (vetro di tipo I) con tappo (elastomero di clorobutile rivestito in fluororesina), ghiera (laccata in alluminio) e tappo (a scatto, polipropilene bianco
pl lakierowanie- czynność, za pomocą której nakłada się lakier lub spoiwo na materiał elastyczny do celów dalszego uszczelnienia materiału stanowiącego opakowanie
it laccatura- un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio
pl CPA ‧.‧.‧: Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
it CPA ‧.‧.‧: Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
pl Przykładowo, w uwagach dotyczących decyzji o wszczęciu postępowania Włochy utrzymywały, iż zlecenie na zewnątrz lakierowania samochodów sportowych w Modenie nie pogłębiłoby sztucznie obciążenia Cutro
it Per esempio, nelle osservazioni riguardanti la decisione di avvio del procedimento, l’Italia ha sostenuto che far effettuare all’esterno le operazioni di verniciatura delle automobili sportive a Modena non accentua artificiosamente l’handicap di Cutro
pl Głównymi wykładanymi przedmiotami będą pneumatyka, robotyka, sterowanie programowalne, elektryczność i elektronika, zarządzanie kosztami, umiejętności społeczne, techniki zarządzania, nadwozia, lakierowanie i specjalistyczne oprogramowania dla przemysłu motoryzacyjnego
it Le principali materie trattate sono la pneumatica, la robotica, la programmazione della logica di comando, l’elettricità e l’elettronica, la gestione dei costi, le attitudini sociali, le tecniche di gestione, la carrozzeria, la pittura e i programmi informatici specifici per l’industria automobilistica
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy lakierowanie.Znalezione w 0,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.