Tłumaczenia na język włoski:

  • verniciatura   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

lakierowaćlaccare; verniciare

Przykładowe zdania z "lakierowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
powłoka z politetraftalanu etylowego, lakierowanafilm di polietilene tereftalato, laccato
Stwierdzono również, że producenci eksportujący w ChRL produkują w znacznym stopniu świece wytwarzane ręcznie lub świece specjalne, poddawane dalszej obróbce, takiej jak nadrukowywanie, rzeźbienie lub lakierowanieÈ stato inoltre sostenuto che i produttori esportatori della RPC fabbricano in larga misura candele fatte a mano o speciali, completandole con rifiniture come la stampa, la raschiatura e la verniciatura
Zawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimeremContiene anche: film di polietilene tereftalato, laccato, alfa-tocoferolo, poli(butilmetacrilato, metil-metacrilato), copolimero acrilico, olio di silicone, dimeticone, film di poliestere, rivestito da fluoropolimero
CPA ‧.‧.‧: Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowaneCPA ‧.‧.‧: Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
Zawiesina pod ciśnieniem, w pojemniku aluminiowym węwnętrznie lakierowanym o pojemności ‧ ml, zamkniętym zastawką dozującąLa sospensione è contenuta in contenitore sotto pressione da ‧ ml in lega di alluminio, laccato all interno, sigillato con una valvola dosatrice
Przykładowo, w uwagach dotyczących decyzji o wszczęciu postępowania Włochy utrzymywały, iż zlecenie na zewnątrz lakierowania samochodów sportowych w Modenie nie pogłębiłoby sztucznie obciążenia CutroPer esempio, nelle osservazioni riguardanti la decisione di avvio del procedimento, l’Italia ha sostenuto che far effettuare all’esterno le operazioni di verniciatura delle automobili sportive a Modena non accentua artificiosamente l’handicap di Cutro
Obejmuje ona również związane z tym techniki lakierowania, powlekania i laminowaniaSono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione
Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (kauczuk butylowy laminowany żywicą fluorowaną), z kapslem (aluminium) i z nakładką (typu „ flip-off ” z fioletowego polipropylenu) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I) z korkiem (elastomer chlorobutylowy laminowany żywicą fluorowaną), z kapslem (lakierowane aluminium) i nakładką (typu „ flip-off ” z białego polipropylenuPolvere in flaconcino (vetro di tipo I) con tappo (gomma butile rivestito in fluororesina), ghiera (alluminio) e tappo (a scatto, polipropilene violetto) e ‧ ml di solvente in flaconcino (vetro di tipo I) con tappo (elastomero di clorobutile rivestito in fluororesina), ghiera (laccata in alluminio) e tappo (a scatto, polipropilene bianco
lakierowanej lub nielakierowanej błony celulozowej, nieobjętych dyrektywą Komisji ‧/EWG[‧]le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva ‧/CEE della Commissione
oddzielanego lakierowanego papieru warstwowegocon pellicola di resina
Niemniej Włochy przesłały nowe, bardziej szczegółowe informacje, w których porównywane są inwestycje w zakresie prasowania, spawania i lakierowania samochodów sportowych (Cutro w stosunku do Modeny) oraz końcowy montaż i lakierowanie modelu Simbir (Cutro w stosunku do TimisoaryNondimeno, l’Italia ha inviato nuove informazioni, più particolareggiate, nelle quali si comparano gli investimenti da realizzare a Cutro e nelle ubicazioni alternative per la pressatura, la saldatura e la verniciatura delle automobili sportive (Cutro rispetto a Modena) e per l’assemblaggio finale e la verniciatura per il modello Simbir (Cutro rispetto a Timisoara
Głównymi wykładanymi przedmiotami będą pneumatyka, robotyka, sterowanie programowalne, elektryczność i elektronika, zarządzanie kosztami, umiejętności społeczne, techniki zarządzania, nadwozia, lakierowanie i specjalistyczne oprogramowania dla przemysłu motoryzacyjnegoLe principali materie trattate sono la pneumatica, la robotica, la programmazione della logica di comando, l’elettricità e l’elettronica, la gestione dei costi, le attitudini sociali, le tecniche di gestione, la carrozzeria, la pittura e i programmi informatici specifici per l’industria automobilistica
Sam lakierujesz?Lhai verniciata tu?
Na poparcie tej argumentacji Włochy przedstawiły szacunek kosztów operacyjnych i kosztów inwestycji niezbędnych do realizacji lakierowania w zakładzie w Modenie, wykazując, że AKK wskazuje, że zmiana ta ma bardzo niewielki wpływ i przyczynia się do zwiększenia obciążenia CutroA sostegno di questa sua argomentazione, l’Italia ha fornito stime dei costi di funzionamento e d’investimento necessari per effettuare la verniciatura all’interno dello stabilimento di Modena, mostrando che nell’ACB questa modifica ha un’incidenza molto scarsa e tende ad accentuare l’handicap di Cutro
osoba zajmująca się naprawą i lakierowaniem nadwozia pojazdów mechanicznych (débosseleur-peintre de véhicules automoteursriparatore-pittore di veicoli automotori (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs
Zdaniem Włoch wiele z inwestycji przewidzianych w Cutro nie byłoby koniecznych w rozwiązaniu alternatywnym, gdyż możliwe byłoby dokonywanie omawianych operacji gdzie indziej (lakierowanie i testy silników) bądź też leasing dostępnych infrastruktur (trasa testowa w okolicach ModenySecondo l’Italia, molti degli investimenti previsti a Cutro non sarebbero necessari nella soluzione alternativa, perché sarebbe possibile far effettuare altrove le operazioni in oggetto (verniciatura e collaudo dei motori) o prendere in locazione infrastrutture disponibili (una pista di collaudo nelle vicinanze di Modena
W odniesieniu do aspektów operacyjnych AKK Włochy wyjaśniają, że stwierdzona różnica dotycząca zapotrzebowania na robotników jest częściowo wynikiem błędu w AKK, gdyż w rozwiązaniu alternatywnym niewłaściwie oceniono liczbę kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych niezajmujących się produkcją, co częściowo wynika z nieuwzględnienia faktu, że w Modenie zapotrzebowanie na robotników byłoby mniejsze, gdyby lakierowanie mogło odbywać się poza zakłademRiguardo agli aspetti operativi dell’ACB, l’Italia spiega che la constatata differenza tra il rispettivo fabbisogno di manodopera è dovuta in parte a un errore presente nell’ACB, in quanto nella soluzione alternativa si è sottovalutato il numero di dirigenti e d’impiegati non addetti alla produzione manuale, e in parte al fatto che a Modena il fabbisogno di manodopera sarebbe inferiore, poiché la verniciatura potrebbe effettuarsi all’esterno
Odnośnie lakierowania samochodów sportowych Włochy przedłożyły kosztorys inwestycyjny dla nowej lakierni w Modenie, aby wykazać, że lakierowanie w zakładzie w Modenie byłoby tańsze niż zlecanie go na zewnątrz, a w związku z tym pogłębiłoby w nieznacznym stopniu niekorzystne uwarunkowania CutroPer quanto riguarda la verniciatura delle automobili sportive, l’Italia ha presentato una stima dei costi dell’investimento in un nuovo impianto di verniciatura a Modena, per dimostrare che la verniciatura effettuata nello stabilimento di Modena sarebbe meno costosa che non affidandola all’esterno, il che aggraverebbe quindi, in lieve misura, l’handicap a Cutro
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy lakierowanie.Znalezione w 0,5 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.