Tłumaczenia na język włoski:

  • pagamenti compensativi   

Przykładowe zdania z "kwoty odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niezwłocznie po otrzymaniu przez organ wykonujący informacji o jakimkolwiek działaniu podjętym w państwie członkowskim tego organu w celu zwrotu wyegzekwowanych kwot lub uzyskania odszkodowania w związku z dochodzeniem zakwestionowanych należności na podstawie art. ‧ ust. ‧ akapit drugi dyrektywy ‧/‧/WE, organ ten niezwłocznie powiadamia o tym organ wnioskującyOgni azione intrapresa nello Stato membro dell’autorità adita per ottenere la restituzione di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, secondo comma, della direttiva ‧/‧/CE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata
zasądzenie od Fundacji na rzecz skarżącej, tytułem naprawienia szkody materialnej spowodowanej sprzecznością z prawem zaskarżonych decyzji, kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu i emeryturze, do których byłaby uprawniona, gdyby świadczyła pracę na rzecz Fundacji do momentu osiągnięcia wieku ‧ lat, pomniejszonej o kwotę odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy oraz kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jak również kwotę emerytury, które otrzymała lub otrzyma z tytułu zwolnienia jej z pracycondannare la Fondazione a versarle, come risarcimento del danno materiale che le è stato arrecato dalla illegittimità delle decisioni controverse, una somma corrispondente alla retribuzione e alla pensione di cui ella avrebbe beneficiato se avesse potuto proseguire la sua carriera alla Fondazione fino all'età di ‧ anni, previa deduzione delle indennità di licenziamento e di disoccupazione nonché della pensione che ella ha percepito o percepirà per il suo licenziamento
Łączna kwota odszkodowania nie może przekraczać ‧ jednostek obrachunkowychL'indennità totale da pagare non supera ‧ unità di conto
solidarne zasądzenie od Rady i Komisji na jej rzecz kwoty ‧ euro, ewentualnie kwoty ‧ euro, tytułem odszkodowania, w każdym przypadku powiększonej o stawkę odsetek ustawowych naliczanych od chwili wniesienia niniejszej skargicondannare in solido il Consiglio e la Commissione a versare alla sig.ra Hardy la somma di EUR ‧, in subordine la somma di EUR ‧, aumentata in ogni caso, del tasso di interesse legale a decorrere dalla proposizione del presente ricorso, a titolo di risarcimento
% poniesionych wydatków lub strat, pomniejszone o kwoty uzyskane tytułem wypłaty odszkodowania oraz o sumę kosztów nieponiesionych z powodu chorób roślin lub epidemii szkodników% della spesa sostenuta o della perdita subita, dedotte le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie
zobowiązanie strony pozwanej do zapłacenia na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości ‧ EUR, jak sprecyzowano w załączniku nr ‧ (i następnych) wraz z odsetkami od tej kwotyCondannare il convenuto a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, un importo di EUR ‧, come dettagliato nell'Allegato ‧, oltre ai danni ulteriori e agli interessi
obciążenie strony pozwanej zapłatą, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia oraz naruszenia kariery zawodowej skarżących, kwoty ‧ EUR, z zastrzeżeniem jej zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie postępowaniacondannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e del pregiudizio per la carriera dei ricorrenti, di una somma pari a EUR ‧, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di causa
Różnica między kwotą odszkodowania a ceną zakupuDifferenza tra l'importo d'indennizzo e il valore dell'acquisto
Od kwoty pomocy odjęte zostaną wszelkie ewentualne odszkodowania otrzymane z tytułu programów ubezpieczeń i koszty nieponiesione wskutek niekorzystnych zjawisk klimatycznychDall’importo dell’aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche
Trzeba to naprawić, na przykład poprzez zapewnienie pomocy sektorowi ubezpieczeń polegającej na wyznaczeniu maksymalnej kwoty pojedynczego odszkodowania obowiązującej w całej Europie.Occorre porvi rimedio, fra l'altro, agevolando il settore assicurativo con la fissazione di un unico massimale di risarcimento su scala europea.
zasądzenie od ECHA na rzecz skarżącej odszkodowania w kwocie ‧ EUR z tytułu szkód poniesionych w związku z tym postępowaniem przetargowymcondannare l'ECHA a risarcire alla ricorrente i danni subiti a causa del procedimento di appalto in oggetto, pari a ‧ EUR
zasądzenie od Europejskiej Fundacji Kształcenia kwoty ‧ EUR tytułem odszkodowaniacondannare la Fondazione europea per la formazione professionale a pagare la somma di ‧ EUR a titolo di risarcimento del danno materiale
Po drugie, zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącego z tytułu poniesionej szkody materialnej oraz szkód, jakie poniesie w trakcie kariery zawodowej z powodu opóźnień w awansowaniu go, wynikających z zaskarżonej decyzji oraz obciążenie strony pozwanej wypłatą kwoty ‧ EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdęDall'altro, la condanna della convenuta a risarcire il ricorrente del danno economico da questi sofferto e che egli soffrirà per tutta la sua carriera a causa dei ritardi delle sue promozioni determinati dalla decisione impugnata, nonché a pagare al ricorrente la somma di euro ‧ a titolo di risarcimento del danno morale
Każdy zakład ubezpieczeniowy powiadamia właściwe władze rodzimego Państwa Członkowskiego, oddzielnie dla transakcji przeprowadzanych w ramach prawa przedsiębiorczości oraz dla transakcji przeprowadzanych w ramach swobody świadczenia usług, o kwocie składek, odszkodowań i prowizji, niepomniejszonych o reasekurację, w podziale na Państwa Członkowskie i na zespoły grup ubezpieczeń, a także, w odniesieniu do grupy ‧ w pkt A Załącznika do dyrektywy ‧/EWG, z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, o częstotliwości występowania i średniej wysokości odszkodowaniaOgni impresa di assicurazione deve comunicare all
zezwolenie sprzedawcy lub dostawcy na zatrzymanie sum wpłaconych przez konsumenta, gdy ten decyduje się nie zawierać ani nie wykonywać umowy, bez zapewnienia konsumentowi prawa do odszkodowania w wysokości równoważnej kwoty ze strony sprzedawcy lub dostawcy, jeśli któryś z nich jest stroną unieważniającą umowępermettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest
obciążenie Rady UE obowiązkiem wypłaty na rzecz skarżącego kwoty ‧ EUR bez podatku lub ‧ EUR brutto tytułem odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie ze stawką EBC z dnia wpisania skargi do rejestru Sąducondannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR ‧ al netto di tasse, vale a dire EUR ‧ tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso
Zaliczka nie stanowi uznania odpowiedzialności i może być potrącona z kolejnych kwot wypłacanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ale nie podlega zwrotowi- za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda powstała na skutek zaniedbania ze strony pasażera lub z jego winy albo gdy osoba, która otrzymała zaliczkę nie była uprawniona do odszkodowaniaUn pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non è retribuibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento
zasądzenie odszkodowania zgodnie z art. ‧ TFUE z tytułu poniesionych strat w wyniku naruszeń w wysokości określonej przez Sąd lub takich kwot, które Sąd uzna za stosowneCondannare la convenuta al risarcimento, ai sensi dell’art. ‧ TFUE, dei danni subiti dal ricorrente a causa di talune violazioni, con le modalità e nella misura che il Tribunale riterrà adeguate
Zważywszy że pomoc ta została już uznana lub zostaje niniejszym uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem w oparciu o art. ‧ ust. ‧ lit. b), kwotę uzupełniającego odszkodowania w wysokości ‧,‧ % obrotów należy włączyć do łącznej pomocy otrzymanej przez prowadzących hodowle wodne (wartość ‧,‧ %, czyli ‧,‧ milionów EUR/‧ milionów EUR, została wyliczona w skali kraju; tę samą wartość można przyjąć jako średnią dla poszczególnych gospodarstwDato che gli aiuti in questione sono stati o sono dichiarati compatibili con il mercato comune sulla base dell’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), un importo d’indennizzo complementare pari al ‧,‧ % del fatturato deve essere integrato nell’aiuto globale ricevuto dagli acquacoltori (questa percentuale del ‧,‧ %, pari a ‧,‧ milioni di EUR/‧ milioni di EUR, è stata calcolata a livello nazionale; la stessa percentuale può essere adottata come media per ciascuna azienda
następnie do uzyskanej kwoty dodać kwotę rezerw na niewypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji ustaloną na koniec roku budżetowegosi aggiunge l
zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości ‧.‧ EUR, z wyraźnym zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia, obniżenia lub uściślenia tej kwotycondannare la convenuta a pagare un indennizzo di euro ‧, con espressa riserva di maggiorarlo, di diminuirlo o di precisarlo ulteriormente
Jeżeli pojazd samochodowy towarzyszący podróżnemu zostanie z winy przewoźnika z opóźnieniem załadowany lub wydany, przewoźnik płaci odszkodowanie, pod warunkiem, że osoba uprawniona udowodni, że w wyniku tego powstała szkoda; przy czym kwota odszkodowania nie może przekraczać wysokości opłaty za przewóz pojazduIn caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto
Jakiekolwiek zawieszenie obsługi połączenia spowoduje przeliczenie kwoty dofinansowania proporcjonalnie do ilości niewykonanych lotów, z zastrzeżeniem możliwości ewentualnego postępowania w sprawie odszkodowania za poniesione szkodyQualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni
zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty ‧ EUR tytułem odszkodowaniacondannare la parte convenuta a pagare al ricorrente una somma di EUR ‧ di risarcimento danni
Komisja zapłaci każdemu ze skarżących odszkodowanie w kwocie wskazanej dla każdego z nich w kolumnie ‧ załącznika ‧ do niniejszego wyrokuLa Commissione è condannata a pagare a ciascun ricorrente un indennizzo corrispondente alla somma indicata per ciascuno di essi nella colonna ‧ dell'allegato ‧ alla presente sentenza
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44758 zdań frazy kwoty odszkodowania.Znalezione w 14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.