Tłumaczenia na język włoski:

  • montanti compensativi   
  • pagamenti compensativi   

Przykładowe zdania z "kwoty odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odszkodowania przyznane w ramach rekompensaty, w kwocie ‧,‧ milionów EUR, stanowią zatem ‧,‧/‧, czyli ‧,‧ % obrotów
it Gli indennizzi accordati a compensazione, per un importo di ‧,‧ milioni di EUR, rappresentano pertanto ‧,‧/‧, ossia ‧,‧ % del fatturato
pl nieskonsultowana reklama z informacjami dotyczącymi kwoty odszkodowania i zakresu systemu gwarancji depozytów mogłaby w każdym razie zaszkodzić stabilności systemu bankowego lub zakłócić zaufanie deponentów
it che, tuttavia, l
pl w konsekwencji uchylenie, cofnięcie- w tym wystawionych not kredytowych- a w każdym razie stwierdzenie nieważności not debetowych, na podstawie których Komisja żądała zwrotu kwot wypłaconych spółce ELEGIA oraz wypłaty odszkodowania
it Per l’effetto annullare, revocare- anche attraverso l’emissione di corrispondenti note di credito- o comunque dichiarare l’illegittimità delle note di debito con cui la Commissione ha richiesto la restituzione di quanto già corrisposto a ELESIA e il pagamento dei danni
pl stwierdzenie, że Parlament Europejski jest odpowiedzialny za krzywdę odniesioną przez skarżącą i co za tym idzie przyznanie skarżącej kwoty ‧ EUR lub innej, ewentualnie nawet wyższej kwoty podlegającej ustaleniu przez Sąd, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami
it dichiarare il Parlamento europeo responsabile del danno patito dalla ricorrente e pertanto riconoscere a quest’ultima il risarcimento di danni nella misura di ‧ EUR, ovvero della maggior somma da determinarsi ad opera del Tribunale
pl kwoty ‧ NOK tytułem odszkodowania za zawartą z LILAS umowę dzierżawy (patrz poniżej ustęp Dzierżawa bazy lotniczej Lista
it NOK come compensazione per il contratto di locazione stipulato con la LILAS (cfr. capitolo Locazione della base aerea di Lista
pl Od kwoty pomocy odjęte zostaną wszelkie ewentualne odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń i koszty nieponiesione wskutek niekorzystnych zjawisk klimatycznych
it Dall’importo dell’aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche
pl zobowiązanie strony pozwanej do zapłacenia na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości ‧ EUR, jak sprecyzowano w załączniku nr ‧ (i następnych) wraz z odsetkami od tej kwoty
it Condannare il convenuto a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, un importo di EUR ‧, come dettagliato nell'Allegato ‧, oltre ai danni ulteriori e agli interessi
pl Jakiekolwiek zawieszenie obsługi połączenia spowoduje przeliczenie kwoty dofinansowania proporcjonalnie do ilości niewykonanych lotów, z zastrzeżeniem możliwości ewentualnego postępowania w sprawie odszkodowania za poniesione szkody
it Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni
pl Ponadto Włochy sprecyzowały, że jeżeli przedsiębiorca rolny zawarł umowę ubezpieczenia dotyczącą pokrycia szkód wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, Włochy zobowiązują się odjąć od kwoty odszkodowania ewentualne sumy otrzymane, oprócz zwykłych wydatków nieponoszonych przez rolników, w celu uniknięcia ryzyka nadmiernych rekompensat
it Ha specificato altresì che, qualora l’imprenditore agricolo abbia stipulato un contratto assicurativo riguardante la copertura dei danni da intemperie, l’Italia si impegna a detrarre dall’indennizzo le eventuali somme percepite, oltre alle spese ordinarie non sostenute dall’agricoltore, al fine di evitare ogni rischio di sovracompensazione
pl zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty, której wysokość pozostawia się swobodnemu uznaniu Sądu tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę, polegającą na utracie szansy bycia powołanym do wyższej grupy zaszeregowania
it condannare la convenuta a versare al ricorrente un importo che sarà determinato discrezionalmente dal Tribunale, a titolo di risarcimento del danno materiale da lui subito, consistente nella perdita dell'opportunità di essere nominato in un grado superiore
pl W przypadku gdy umowa nie została wykonana lub jej wykonanie zostało opóźnione, zastępca sekretarza generalnego zapewnia, że Państwa Członkowskie określone w art. ‧, wraz z Islandią i Norwegią otrzymują odpowiednią odszkodowanie za wszelkie szkody, odsetki i koszty poprzez odjęcie od kwoty depozytu niezależnie od tego, czy został wniesiony przez dostawcę, wykonawcę, czy przez stronę trzecią
it In caso di mancata esecuzione di un contratto o di ritardo nella sua esecuzione, il segretario generale aggiunto assicura che gli Stati membri di cui all
pl Państwa Członkowskie przyjmują przepisy zapewniające, że jeśli oferta nie zostanie przedstawiona w terminie trzech miesięcy, od kwoty odszkodowania zaoferowanego przez zakład ubezpieczeń lub przyznanego przez sąd stronie poszkodowanej płatne będą odsetki
it Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l
pl Powyższa asygnowana kwota ma objąć odszkodowania i rekompensaty do zapłacenia przez Europejskie Kolegium Policyjne
it Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai danni e ai risarcimenti dei quali l’Accademia europea di polizia potrebbe essere responsabile
pl zasądzenie od ECHA na rzecz skarżącej odszkodowania w kwocie ‧ EUR z tytułu szkód poniesionych w związku z tym postępowaniem przetargowym
it condannare l'ECHA a risarcire alla ricorrente i danni subiti a causa del procedimento di appalto in oggetto, pari a ‧ EUR
pl Od kwoty pomocy odjęte zostaną wszelkie ewentualne odszkodowania otrzymane z tytułu programów ubezpieczenia i koszty nieponiesione wskutek niekorzystnych zjawisk klimatycznych
it Dall’importo dell’aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa dell’ avversità atmosferica
pl zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego kwoty ‧.‧ EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody materialne oraz uszczerbek dla kariery skarżącego, z zastrzeżeniem podwyższenia bądź obniżenia jej wysokości w trakcie postępowania
it condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per danni morali e materiali e per pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo pari a EUR ‧, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di procedimento
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie stu czterdziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu EUR (‧ EUR) oraz
it accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. ‧ CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR
pl zasądzenie od EMEA na rzecz skarżącego kwoty ‧ euro tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za niezgodne z prawem działanie administracji
it condannare l'EMEA a versare al ricorrente l'importo di ‧ euro a titolo di risarcimento danni per violazione dei doveri d'ufficio
pl zasądzenie od pozwanej odszkodowania w kwocie ‧ euro, z zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia, obniżenia lub uściślenia tej kwoty
it condannare la convenuta a pagare un indennizzo di euro ‧, con espressa riserva di maggiorarlo, di diminuirlo o di precisarlo ulteriormente
pl Ponadto przedmiotowe sprawozdanie obejmuje prawa pasażerów, które uznaję za niezwykle istotne, czyli obowiązkowe odszkodowanie za utracony bagaż, zwrot pewnej kwoty kosztów w razie śmieci lub fizycznych obrażeń pasażera, jak również odszkodowanie w wysokości 50 % ceny biletu, oprócz całkowitego zwrotu jego wartości, jeżeli przewoźnik odwoła kurs i z tego względu nie będzie w stanie zrealizować swojej umowy przewozowej.
it Inoltre, la relazione si sofferma su alcuni diritti dei passeggeri che considero molto importanti, quali il risarcimento obbligatorio per lo smarrimento del bagaglio, il rimborso di una determinata percentuale dei costi in caso di decesso o lesione fisica del passeggero, oltre al risarcimento fino al 50 per cento del valore del biglietto, in aggiunta al rimborso totale del prezzo del biglietto nel caso in cui l'operatore sopprima una corsa e sia pertanto impossibilitato a onorare il contratto di trasporto.
pl Ewentualny udział finansowy NBCZ jest ograniczony do kwoty ‧ miliardów CZK na każde oddzielnie podane odszkodowanie zgodnie z pkt ‧.‧ umowy o wypłacie odszkodowań
it L'esposizione finanziaria di ČNB può sembrare limitata alla somma di ‧ Mrd CZK per ogni indennizzo discendente dall'articolo ‧.‧ dell'accordo d'indennizzo
pl W celu poprawy zarządzania, bardziej efektywnego wykorzystania funduszy wspólnotowych oraz zwiększenia przejrzystości konieczne jest również ustalenie w przypadku każdego z programów (z wyjątkiem wieloletnich programów zwalczania niektórych chorób zwierząt wodnych, w przypadku których wkład finansowy zostanie ustalony po zatwierdzeniu technicznym programów), w odpowiednich przypadkach, średniej kwoty, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim w związku z niektórymi kosztami, takimi jak koszty testów użytych w państwach członkowskich oraz odszkodowanie dla właścicieli w związku z poniesionymi przez nich stratami spowodowanymi ubojem lub ubojem selektywnym zwierząt
it Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare per ogni programma (eccetto i programmi pluriennali di eradicazione di talune malattie degli animali acquatici per le quali sarà fissato un contributo finanziario in seguito all'approvazione tecnica) gli importi medi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri a fronte di talune spese sostenute dai medesimi, per esempio, per i test, e come indennizzo ai proprietari per le perdite subite a causa della macellazione o dell'abbattimento di animali
pl ewentualnie, zasądzenie na rzecz skarżącej tytułem odszkodowania za utracone korzyści za okres między czerwcem ‧ r i grudniem ‧ r., kwoty w wysokości podlegającej ustaleniu w toku postępowania, po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, za porozumieniem stron, a w razie braku takiego porozumienia- końcowym wyrokiem Sądu
it in subordine, concedere alla ricorrente, a titolo di compensazione per lucro cessante nel periodo giugno ‧-dicembre ‧, una somma che sarà precisata nel corso del procedimento mediante decisione interlocutoria del Tribunale previo accordo tra le parti e in caso di mancato raggiungimento di tale accordo, dalla sentenza con la quale il Tribunale concluderà il giudizio
pl Jeżeli orzeczono wypłatę odszkodowania przez podmiot otrzymujący w związku z wykorzystaniem przez niego przekazanych nieścisłych danych, podmiot dostarczający dane zwraca podmiotowi otrzymującemu całą kwotę wypłaconego odszkodowania
it Se l'autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l'autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all'autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento
pl Oprócz tych sankcji właściwe jest zapewnienie, aby od kwoty odszkodowania zaoferowanego przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe lub przyznanej przez sąd stronie poszkodowanej zapłacono odsetki, jeżeli oferty nie przedstawiono w wyżej wspomnianym przewidzianym terminie
it Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44758 zdań frazy kwoty odszkodowania.Znalezione w 6,496 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.