Tłumaczenia na język włoski:

  • pagamenti compensativi   

Przykładowe zdania z "kwoty odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli odbiorca wypłaci odszkodowanie za szkodę spowodowaną korzystaniem z nieprawidłowo przekazanych danych, właściwy organ, które dane te przekazał, zwraca odbiorcy kwotę wypłaconego odszkodowania, uwzględniając ewentualne błędy leżące po stronie odbiorcySe il destinatario provvede al risarcimento del danno causato dall’uso di dati impropriamente trasmessi, l’autorità competente che trasmette i dati risarcisce il destinatario dell’importo pagato per tali danni, tenendo conto di eventuali errori commessi dal destinatario
w każdym razie zasądzenie kwoty ‧.‧ EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i straty moralne jakoby poniesione przez wnoszącą odwołanie, która to suma została oszacowana tymczasowo zgodnie z zasadą słusznościconcedere comunque EUR ‧ quale risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente, importo valutato ex bono et aequo in via provvisoria
W takiej sytuacji, składnik aktywów z tytułu odszkodowania ujmuje się i wycenia przy zastosowaniu założeń zgodnych z przyjętymi do wyceny pozycji, której dotyczy odszkodowanie, w oparciu o ocenę kierownictwa, co do ściągalności składnika aktywów z tytułu odszkodowania oraz wszelkich innych wynikających z umowy ograniczeń dotyczących kwoty objętej odszkodowaniemIn tali circostanze, l’attività derivante da indennizzi deve essere rilevata e valutata adottando ipotesi coerenti con quelle adottate per valutare l’elemento indennizzato, subordinatamente alla valutazione della direzione aziendale circa la recuperabilità dell’attività derivante da indennizzi e le limitazioni contrattuali sull’importo indennizzato
Zgodnie z tym orzecznictwem władze francuskie uważają, że jest więcej niż prawdopodobne, że sąd ustanowiłby kwotę dodatkowych odszkodowań w oparciu o odszkodowania, które zostałyby wypłacone w ramach planu socjalnego przedstawionego przed likwidacjąSecondo questa giurisprudenza, le autorità francesi ritengono che sarebbe stato alquanto verosimile che un giudice fissasse l’importo delle indennità complementari in base a quelle che sarebbero state versate nel quadro di un piano sociale presentato prima della liquidazione
zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty ‧,‧ EUR tytułem odszkodowania za wyrządzone szkody, która to kwota nie obejmuje szkód materialnych i na osobie oraz poniesionych kosztów w związku ze skargęcondannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di EUR ‧,‧, esclusi i danni materiali e personali e le spese del ricorso
zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej odszkodowania w kwocie ‧,‧ EUR tytułem wyrównania szkód poniesionych przez skarżącą w związku z uczestnictwem w tym postępowaniu przetargowymcondannare la Commissione al pagamento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della procedura d’appalto in questione, per un importo di EUR
Kierownik Działu ds. rolnictwa ustala odszkodowanie dla Pana Sotiris Siimitras na kwotę ‧ EURsecondo le stime del direttore del dipartimento dell'Agricoltura, l'importo che sarà versato al sig
zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania, ustalonego tymczasowo na kwotę ‧ EUR (dwadzieścia pięć tysięcy EUR) za szkodę poniesioną w związku z zaskarżonymi decyzjamicondannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito provvisoriamente a EUR ‧ (venticinquemila euro) per il danno materiale subito a causa delle decisioni impugnate
odnotowuje sprawozdanie Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie porozumienia na rynku wind i schodów ruchomych, którego członkowie zostali ukarani karami w kwocie ponad ‧ EUR; oczekuje na przedstawienie przez Komisję do września ‧ r. sprawozdania, które wykazałoby, w jakim stopniu instytucje europejskie także padły ofiarą tego porozumienia w przypadku różnych projektów budowlanych, oraz jakie podjęto kroki w celu dochodzenia odszkodowaniaprende atto delle relazioni della Commissione del ‧ febbraio ‧ concernenti un cartello degli ascensori e delle scale mobili ai cui membri sono state comminate sanzioni per un ammontare di oltre ‧ EUR; auspica che entro il mese di settembre ‧ la Commissione presenti una relazione dalla quale risulti in che misura anche le Istituzioni della Comunità sono state vittime di tale cartello nell'esecuzione dei loro diversi progetti edilizi e quali iniziative sono state adottate per far valere il diritto al risarcimento
ewentualnie, zasądzenie na rzecz skarżącej tytułem odszkodowania za utracone korzyści za okres między czerwcem ‧ r i grudniem ‧ r., kwoty w wysokości podlegającej ustaleniu w toku postępowania, po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, za porozumieniem stron, a w razie braku takiego porozumienia- końcowym wyrokiem Sąduin subordine, concedere alla ricorrente, a titolo di compensazione per lucro cessante nel periodo giugno ‧-dicembre ‧, una somma che sarà precisata nel corso del procedimento mediante decisione interlocutoria del Tribunale previo accordo tra le parti e in caso di mancato raggiungimento di tale accordo, dalla sentenza con la quale il Tribunale concluderà il giudizio
W razie uszkodzenia bagażu przewoźnik obowiązany jest zapłacić, bez dalszego odszkodowania, kwotę, która odpowiada obniżeniu się wartości bagażuIn caso di avaria dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un’indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli
tytułem subsydiarnym, w razie nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, zasądzenie od Komisji kwoty ‧.‧ EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowaniain via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda di annullamento della decisione impugnata, condannare la Commissione a versare alla ricorrente un importo pari a ‧ EUR (duecentomila EUR) a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali sofferti dalla ricorrente
Ponadto Włochy sprecyzowały, że jeżeli przedsiębiorca rolny zawarł umowę ubezpieczenia dotyczącą pokrycia szkód wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, Włochy zobowiązują się odjąć od kwoty odszkodowania ewentualne sumy otrzymane, oprócz zwykłych wydatków nieponoszonych przez rolników, w celu uniknięcia ryzyka nadmiernych rekompensatHa specificato altresì che, qualora l’imprenditore agricolo abbia stipulato un contratto assicurativo riguardante la copertura dei danni da intemperie, l’Italia si impegna a detrarre dall’indennizzo le eventuali somme percepite, oltre alle spese ordinarie non sostenute dall’agricoltore, al fine di evitare ogni rischio di sovracompensazione
zasądzenie od Komisji odszkodowania za poniesioną przez skarżących szkodę majątkową oraz zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę moralną w wyniku popełnionych przez Komisję naruszeń, w ustalonej wstępnie i na zasadzie słuszności kwocie jednego miliona eurocondannare la Commissione per gli illeciti commessi, al risarcimento del danno materiale e morale subito dai ricorrenti, valutato, in via provvisoria ed equitativa, ad un milione di EUR
Organ odszkodowawczy, który wypłacił odszkodowanie stronie poszkodowanej w państwie członkowskim jej miejsca zamieszkania, uprawniony jest do domagania się zwrotu kwoty wypłaconej tytułem odszkodowania od organu odszkodowawczego w państwie członkowskim, w którym zarejestrowane jest przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które wystawiło polisęL’organismo d’indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell’organismo d’indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo
Maksymalna kwalifikowana kwota odszkodowania przypadająca na jedno zwierzę wypłacana właścicielowi zwierząt jest oparta na wartości rynkowej, którą posiadały zwierzęta przed zakażeniem lub ubojemL’importo massimo, per animale, dell’indennizzo dei proprietari degli animali si basa sul valore di mercato degli animali prima della loro contaminazione o del loro abbattimento
EKES twierdzi, że zamiast handlować kwotami, Komisja powinna przestudiować możliwość wprowadzenia europejskiego funduszu restrukturyzacji przemysłu cukrowego, który, zważając między innymi na potrzeby reorientacji rolników i pracowników przemysłu, wypłacałby na początek odszkodowanie za odstąpione kwoty, po przeprowadzeniu uzgodnień branżowych pomiędzy producentami cukru a zainteresowanymi plantatorami buraków cukrowych, a zatem zmniejszyłaby się konieczność obniżania kwotIl Comitato reputa che, al posto del commercio delle quote, la Commissione dovrebbe piuttosto valutare l'ipotesi di creare un fondo europeo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, che, tenuto conto in particolare delle necessità di riconversione degli agricoltori e dei dipendenti dell'industria saccarifera, al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione versi un'indennità per le quote resesi disponibili, previo accordo interprofessionale tra i produttori di zucchero e i bieticoltori interessati, riducendo quindi in misura corrispondente la necessità di diminuire le quote
Przewoźnicy mogą określić kwotę minimalną, poniżej której odszkodowanie nie będzie wypłacaneI vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti
Wartość jednostkowa za zwierzę lub produkt, uwzględniona przy obliczaniu wkładu finansowego Wspólnoty, jest ograniczona do średniej wartości jednostkowej obliczonej na podstawie całkowitej kwoty odszkodowania za omawiane zwierzęta lub produkty, następnie podzielona przez liczbę odpowiednich zwierząt lub produktówIl valore unitario per animale o prodotto di cui si tiene conto ai fini del calcolo della partecipazione finanziaria della Comunità è limitato al valore unitario medio calcolato in base all’importo totale dell’indennizzo corrisposto per gli animali o i prodotti interessati, diviso per il numero degli animali o dei prodotti stessi
określenie maksymalnej kwoty odszkodowania lub wzoru umożliwiającego obliczenie takiej kwotyfissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo
o zasądzenie od pozwanego tymczasowego odszkodowania w kwocie ‧ euro, w przypadku kiedy nie będzie możliwe przywrócenie awansu zawodowego skarżącego do poprzedniego stopniacondannare la convenuta al pagamento di un'indennità fissata provvisoriamente in un importo di EUR ‧ nel caso in cui, per ipotesi, le sia impossibile ricostruire la carriera per gradi del ricorrente
tytułem żądania ewentualnego, o przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania, aby- po ponownym wysłuchaniu skarżących- rozstrzygnął o kwotach należnego im odszkodowania oraz o obciążenie Komisji całością kosztów niniejszego postępowania (w tym także kosztami poniesionymi przez wnoszące odwołanie) oraz kosztami postępowania przed Sądem Pierwszej Instancjiin subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sugli importi dei risarcimenti da pagare alle ricorrenti, dopo averle nuovamente sentite, e condannare la Commissione alle spese (comprese quelle delle ricorrenti) nel procedimento di impugnazione e nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale
zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania łącznie z odsetkami za poniesioną krzywdę moralną oraz szkodę majątkową ocenioną, na zasadzie ex aequo et bono oraz z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia, na kwotę ‧.‧ eurocondannare la convenuta a versare alla ricorrente il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, liquidati in ‧EUR in via equitativa, con riserva di incremento
W wypadku przesyłek bagażowych odsetki przysługują, gdy kwota odszkodowania przekracza ‧ jednostek obrachunkowych na jeden kwit bagażowyPer quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l’indennità supera ‧ unità di conto per scontrino bagagli
W swoim pierwszym zarzucie, składającym się z dwóch części, wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd nie powinien był zastosować zastrzeżenia nadużycia proceduralnego celem uzasadnienia niedopuszczalności jego skargi o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej, skoro bardzo ograniczony zakres stosowania tego zastrzeżenia dotyczył jedynie wyjątkowych przypadków, w których skarga o odszkodowanie ma na celu uzyskanie zapłaty kwoty identycznej z kwotą, jaka wnoszący odwołanie uzyskałby w przypadku uwzględnienia skargi o stwierdzenie nieważnościCon il primo motivo, suddiviso in due parti, egli afferma che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la riserva dello sviamento di procedura per motivare l’irricevibilità del suo ricorso di responsabilità extracontrattuale, in quanto l’ambito di applicazione assai limitato di tale riserva riguarderebbe soltanto i casi eccezionali in cui il ricorso di risarcimento danni è diretto a conseguire il pagamento di una somma identica a quella che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di accoglimento di un ricorso di annullamento
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44758 zdań frazy kwoty odszkodowania.Znalezione w 5,9 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.