Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audiocodec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na zrzucie poniżej znajduje się zawartość katalogu Ogg Vorbis. Ukazuje on wszystkie piosenki w formacie Ogg. Ba! Widać nawet ich rozmiary! Ale przecież oboje wiemy, że płyta audio nie zawiera plików Ogg. Co więc się stało?Nell' immagine qui sotto, puoi vedere il contenuto della cartella Ogg Vorbis. Questa mostra tutte le canzoni in formato Ogg, persino la loro grandezza! Ma tutti e due sappiamo che un CD audio non contiene tracce Ogg. Quindi cosa sta succedendo esattamente?
Stosowanie technologii zastępczych dla obwodów obróbki dźwięku analogowego, w których unika się stosowania transoptorów opartych na kadmie we wszystkich profesjonalnych urządzeniach audio, powinno być wykonalne do dnia ‧ grudnia ‧ rLe tecnologie necessarie a sostituire i circuiti analogici per il trattamento del suono, onde evitare l’uso di optoaccoppiatori al cadmio in tutte le applicazioni audio professionali, dovrebbero essere disponibili a partire dal ‧ dicembre
Produkcja sprzętu elektronicznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu audioCostruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
W tym zakresie Komisja Europejska oraz poszczególni wydawcy powinni zapewnić osobom niepełnosprawnym specjalne cyfrowe wersje dzieł, np. audio.A questo proposito, la Commissione europea e gli editori privati devono fornire ai disabili versioni digitali speciali delle opere, come l'audio lettura.
korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do automatycznego odbierania plików audio lub wideo o określonej tematyce przez podcastuso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire del servizio di podcasting per ricevere automaticamente i documenti audio o video che interessano
Nie, pole siłowe zapobiega innemu kontaktowi niż audioNo, il campo di forza consente solo il contatto audio
przedsiębiorstwo D&M Holdings Inc.: projektowanie, produkcja, marketing i dystrybucja elektronicznego sprzętu audio-wizualnegoper D&M Holdings Inc.: progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti elettronici audiovisivi
Ile książek audio masz na swoim iPodzie?Quanti audiolibri avete sul vostro iPod?
Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danychStanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, videoconferenze e audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati
Nowoczesne technologie umożliwiają wymianę opinii ekspertów w ramach wirtualnych posiedzeń przy użyciu urządzeń audio lub wideo bądź oprogramowania onlineGrazie alle moderne tecnologie gli esperti possono scambiare le loro opinioni in riunioni virtuali, per mezzo di dispositivi audio o video o applicazioni on line
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu ‧ września ‧ r.- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden ABCausa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il ‧ settembre ‧- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
Dotyczy: podatku VAT na książki audioOggetto: IVA sugli audiolibri
Kontrola sprzętu fotograficznego i audioControllo degli apparecchi fotografici e degli apparecchi di registrazione audiovisiva
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danychStanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
w przypadku Harman: produkcja sprzętu audio Hi-Fi oraz systemów elektronicznychper Harman: produzione di prodotti audio hi-fi e di sistemi elettronici
Przeglądarka Audio CDNavigazione del CD audio
zwrócono szczególną uwagę na dostęp osób niepełnosprawnych, oraz co roku publikowano spis programów usług pomocniczych dla osób niepełnosprawnych (napisy, opis audio, język migowy itp.) oraz, aby zdefiniowano plany działań na rzecz rozszerzenia tych usługsi accordi una particolare attenzione all'accesso delle persone disabili, si pubblichi annualmente un inventario dei programmi di servizi di assistenza ai disabili (sottotitolatura, descrizione audio, linguaggio dei segni,...) e si definiscano piani di azione per accrescere l'offerta di tali servizi
unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych TRAXDATA o nr ‧ i TEAM TRAXDATA o nr ‧ w odniesieniu do następujących usług z klasy ‧: usługi związane z rozrywką i edukacją; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, [...] usługi gier elektronicznych świadczone przy pomocy Internetu; publikacja książek, czasopism i periodyków; [...] usługi centrów rozrywki; [...] wypożyczanie kaset video, audio, płyt kompaktowych i filmów kinematograficznych; usługi doradztwa i konsultingu w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usługpronunciare la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. ‧ e TEAM TRAXDATA n. ‧, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe ‧: servizi in materia di educazione e di divertimento; organizzazione e conduzione di conferenze, congressi, seminari, simposi, (...) servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; pubblicazioni di libri, riviste e periodici; (...) sale giochi; (...) noleggio di videocassette, audiocassette, compact disc e pellicole cinematografiche; consulenza riguardante i suddetti servizi
w ramach reprezentującej państwa członkowskie grupy ekspertów ds. cyfryzacji i ochrony zasobów cyfrowych we współpracy z biblioteką Europeana opracowały plan zaleceń co do równomiernego poszerzania treści dostępnych na portalu Europeana, uwzględniający wszystkie państwa członkowskie, wszystkie sektory (tekst, audio, dźwięk, obraz) oraz obejmujący arcydzieła europejskiego dziedzictwa kulturowego wybrane przez państwa członkowskie; by w ramach tej grupy kontynuowały współpracę z biblioteką w sprawach związanych z modelem zarządzania stroną internetową i jej finansowania oraz kierunkiem jej rozwojuelaborare, nel quadro del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale e in collaborazione con Europeana, una tabella di marcia contenente raccomandazioni per accrescere in modo equilibrato i contenuti accessibili tramite Europeana, coprendo tutti gli Stati membri e i settori (testo, audio, suono, immagine) e includendo i capolavori del patrimonio culturale europeo, scelti dagli Stati membri; proseguire, nell'ambito di tale Gruppo di esperti, la collaborazione con Europeana sulle questioni relative alla gestione e al modello di finanziamento nonché all'orientamento strategico del sito
Kadm w fotorezystorach przeznaczonych dla transoptorów stosowanych w profesjonalnych urządzeniach audio do dnia ‧ grudnia ‧ rCadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori utilizzati in apparecchiature audio professionali fino al ‧ dicembre
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne mogą przyczynić się na wiele różnych sposobów do zwiększenia wartości turystycznej dóbr kulturalnych: poprzez tworzenie stron internetowych, kanałów telewizji satelitarnej i cyfrowej, wykorzystanie audio- i wideoklipów w telefonach komórkowych najnowszej generacji, rekonstrukcję zabytków i otoczenia historyczno-artystycznego z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnejRealizzazione di siti Internet e canali televisivi satellitari e digitali, utilizzo di audio e video clip per telefoni cellulari di ultima generazione, realizzazione di ricostruzioni di monumenti e ambienti storico-artistici attraverso l'utilizzo di tecniche di realtà virtuale: numerosi sono i contributi che le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione possono offrire alla valorizzazione dei beni culturali in funzione turistica
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.