Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audio
codec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: zerowej stawki podatku od wartości dodanej (VAT) lub stawki w wysokości ‧% na książki audio
it Oggetto: Aliquote Iva dello ‧% o del ‧% sugli audiolibri
pl sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego
it di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea
pl Na zrzucie poniżej znajduje się zawartość katalogu Ogg Vorbis. Ukazuje on wszystkie piosenki w formacie Ogg. Ba! Widać nawet ich rozmiary! Ale przecież oboje wiemy, że płyta audio nie zawiera plików Ogg. Co więc się stało?
it Nell' immagine qui sotto, puoi vedere il contenuto della cartella Ogg Vorbis. Questa mostra tutte le canzoni in formato Ogg, persino la loro grandezza! Ma tutti e due sappiamo che un CD audio non contiene tracce Ogg. Quindi cosa sta succedendo esattamente?
pl Urządzenie audio dla wybranego wyjścia
it Dispositivo audio da usare per l' output scelto
pl Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych
it Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati
pl Cechy charakterystyczne, które należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do pobierania i/lub słuchania muzyki i/lub pobierania i/lub oglądania filmów (również krótkich) lub plików wideo i/lub do wymiany plików (filmów, muzyki, nagrań wideo) w połączeniach peer-to-peer i/lub do automatycznego odbierania plików audio lub wideo o określonej tematyce przez podcast
it Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi per scaricare e/o ascoltare musica e/o per scaricare e/o guardare film, cortometraggi o documenti video e/o per la condivisione di file peer-to-peer per scambiare film, musica o documenti video e/o per fruire del servizio di podcasting per ricevere automaticamente i documenti audio o video che interessano
pl monitor telewizyjny oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania na zintegrowanym ekranie sygnału wideo pochodzącego z różnych źródeł, w tym sygnału telewizyjnego, który opcjonalnie kontroluje i odtwarza sygnały audio z zewnętrznego urządzenia źródłowego, który jest połączony za pomocą standardowych złącz do odbioru sygnału wideo, w tym cinch (component, composite), SCART, HDMI oraz przyszłych standardów bezprzewodowych (ale z wyłączeniem sygnałów wideo nieobjętych normalizacją, takich jak DVI i SDI), ale nie jest dostosowany do odbioru i przetwarzania sygnałów telewizyjnych
it monitor televisivo, un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione
pl Ile książek audio masz na swoim iPodzie?
it Quanti audiolibri avete sul vostro iPod?
pl pełne kampanie informacyjne obejmujące kilka kanałów komunikacyjnych (np. działania łączące obecność na targach z konferencjami i produkcjami audio-wizualnymi
it campagne di informazione complete comprendenti vari tipi di attività di comunicazione (ad esempio, azioni che combinano la partecipazione a fiere con conferenze e produzioni audiovisive
pl Wciąż je spisuj.Nasze audio wychwytuje jedynie ‧ % tego, co mówi Hanssen
it Continua a scriverli, perdiamo il ‧/o di quello che Hanssen dice là dentro
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych
it Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
pl Produkcja sprzętu elektronicznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu audio
it Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
pl To jest w pewnym sensie cała reszta. Spróbuj przejrzeć wszystkie pozycje. Jeśli w napędzie & CD; lub DVD znajduje się płyta & CD; Audio, będzie można zobaczyć jej zawartość w folderze Przeglądarka Audio CD (możesz nawet skompresować utwory z płyty i przegrać je na twardy dysk kopiując pliki z tego folderu
it Questo è in qualche modo il " resto ". Prova a navigare tra i differenti elementi. Se un & CD; audio si trova all' interno del tuo dispositivo per & CD; o DVD, sarai in grado di trovare tutte le informazioni su di esso ed anche di più nell' elemento Navigazione dei CD audio (puoi addirittura comprimere i file audio e salvarli sul tuo disco fisso con questa funzione
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie
it le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl Wciąż je spisuj.Nasze audio wychwytuje jedynie ‧ % tego, co mówi Hanssen
it Continua a scriverli, perdiamo il ‧ % di quello che Hanssen dice là dentro
pl przystępne formaty oznaczają formaty, dzięki którym wszyscy pasażerowie mają dostęp do tych samych informacji, między innymi za pośrednictwem tekstu, alfabetu Braille'a, formatów audio, wideo i/lub formatów elektronicznych
it formati accessibili, la possibilità per i passeggeri di accedere alle stesse informazioni, ad esempio in formato testo, braille, audio, video e/o in formato elettronico
pl Biorąc przykład z europejskiej normy ‧ (odnośnie do: BSI ‧-‧, BS EN ‧:‧, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [metody pomiaru pobieranej mocy urządzeń dźwiękowych, wizyjnych i pokrewnych], załącznik A), EPA ustanowił procedurę testową, zgodnie z którą liczba jednostek wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszej jednostki
it Attingendo alla norma europea ‧ (BSI ‧-‧, BS EN ‧:‧, Metodi di misura della potenza assorbita da apparecchiature audio, video e da quelle ad esse collegate, allegato A), l’EPA ha istituito una procedura di prova in base alla quale il numero di unità da sottoporre a prova dipende dal risultato della prova della prima unità
pl produkcja narzędzi wideo, audio i audiowizualnych (takich jak programy i audycje radiowe lub telewizyjne, filmy dokumentalne, debaty telewizyjne i radiowe itd
it produzione di strumenti visivi, audio e audiovisivi (quali programmi radiofonici e/o televisivi, documentari, talk show ecc
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it spese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl doświadczają bezpośredniej krzywdy jako ofiary wykorzystywania seksualnego, co jest dokumentowane poprzez fotografie, filmy lub pliki audio, a następnie rozpowszechniane w trybie online (materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci
it maltrattamenti diretti come vittime di abusi sessuali documentati da fotografie, filmati o registrazioni audio e trasmessi in linea (materiale pedopornografico
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it spese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl w przypadku Harman: produkcja sprzętu audio Hi-Fi oraz systemów elektronicznych
it per Harman: produzione di prodotti audio hi-fi e di sistemi elettronici
pl Pliki audio mogą się chwilę kopiować, ale serwery są całkiem głośne, więc, powinny dać ci ochronę
it I file audio potrebbero metterci un po ', ma i server sono abbastanza rumorosi, e ti copriranno
pl przedsiębiorstwo Avid: produkcja i sprzedaż cyfrowych produktów audio i video, oprogramowanie i sprzęt komputerowy na potrzeby wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów cyfrowych
it per Avid: produzione e vendita di software audio e video digitali e di prodotti hardware per la produzione, manifattura, gestione e distribuzione di media digitali
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 0,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.