Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audio
codec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie, pole siłowe zapobiega innemu kontaktowi niż audio
it No, il campo di forza consente solo il contatto audio
pl W Instytucie Sztuki Nowoczesnej w Middlesbrough Kapitan " Zmysł kierunku " postanowił zrobić przewodnik audio aby oprowadzać zwiedzających po naszej wystawie
it All' Istituto di Arte Moderna di Middlesbrough, il Capitano Senso dell' Orientamento decise di creare un' audio- guida per guidare i visitatori all' interno della mostra
pl przedsiębiorstwo D&M Holdings Inc.: projektowanie, produkcja, marketing i dystrybucja elektronicznego sprzętu audio-wizualnego
it per D&M Holdings Inc.: progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti elettronici audiovisivi
pl W przypadku każdego systemu, w tym systemu audio, należy przed jego wprowadzeniem uwzględnić wpływ, jaki może on wywierać na kierowcę
it Tutti i sistemi, compresi i sistemi audio, devono essere progettati tenendo conto dei loro effetti potenziali sul conducente
pl Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych
it Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
pl Włóż płytę do napędu, kliknij na pozycję " Odtwarzaj płytę CD audio ", znajdującą się w menu. Włączy się przeglądarka plików z kilkoma katalogami. Aby tylko zgrać muzykę, wejdź do katalogu " wav ", zaznacz jakieś utwory i przeciągnij je do wybranego katalogu w Konquerorze. Jeśli chcesz automatycznie zakodować nagrania, przeciągnij je z katalogów " mp‧ " lub " ogg "
it Inserire il CD, poi premere su " Riproduci cd audio " nel menu. Si aprirà il navigatore dei file a mostrare un albero con numerose cartelle. Per estrazioni normali, andare nella cartella " wav ", selezionare alcune tracce e trascinarle nella destinazione desiderata in una finestra di Konqueror. Per una codifica automatica, trascinare invece file da cartelle " mp‧ " o " ogg "
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatki na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie
it le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, opłat z tytułu konserwacji, napraw i konserwacji urządzeń, opłat abonamentowych oraz kosztów połączeń (telefonicznych, teleksowych, telegraficznych, przez Internet, telewizyjnych, audio- i wideokonferencji, w tym transmisji danych
it Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
pl Dotyczy: podatku VAT na książki audio
it Oggetto: IVA sugli audiolibri
pl Muzyka/Audio
it Musica e audio
pl przedsiębiorstwo Polyconcept: rozwój, zaopatrzenie, marketing i dystrybucja produktów promocyjnych (tj. pióra, zapalniczki, zegarki, torby, produkty audio telefony
it per Polyconcept: sviluppo, commissione, marketing e distribuzione di prodotti promozionali e legati allo stile di vita (quali penne, accendini, orologi, borse, prodotti audio e telefoni
pl Wciąż je spisuj.Nasze audio wychwytuje jedynie ‧ % tego, co mówi Hanssen
it Continua a scriverli, perdiamo il ‧ % di quello che Hanssen dice là dentro
pl Zgrywanie & CD; Audio
it Estrattore di & CD; audio
pl Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne mogą przyczynić się na wiele różnych sposobów do zwiększenia wartości turystycznej dóbr kulturalnych: poprzez tworzenie stron internetowych, kanałów telewizji satelitarnej i cyfrowej, wykorzystanie audio- i wideoklipów w telefonach komórkowych najnowszej generacji, rekonstrukcję zabytków i otoczenia historyczno-artystycznego z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej
it Realizzazione di siti Internet e canali televisivi satellitari e digitali, utilizzo di audio e video clip per telefoni cellulari di ultima generazione, realizzazione di ricostruzioni di monumenti e ambienti storico-artistici attraverso l'utilizzo di tecniche di realtà virtuale: numerosi sono i contributi che le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione possono offrire alla valorizzazione dei beni culturali in funzione turistica
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu ‧ września ‧ r.- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden AB
it Causa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il ‧ settembre ‧- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
pl Może się wydawać, że & amarok-mianownik; posiada te same stare funkcje co każdy przeciętny odtwarzacz audio, ale my poszliśmy o krok dalej. Jedno spojrzenie na przeglądarkę konktekstową powie Ci, dlaczego & amarok-mianownik; zostawia inne odtwarzacze w tyle. Przeglądarka kontekstowa pokazuje wszelkiego rodzaju informacje związane z odtwarzanym w danym momencie utworem-od okładki albumu, poprzez inne utwory tego samego wykonawcy, aż do związanych z nim innych wykonawców-to ciekawy sposób, żeby dowiedzieć się czegoś o Twojej kolekcji!
it Potrebbe sembrare che & amarok; abbia le stesse vecchie caratteristiche che si trovano in media in ogni lettore audio, ma non ci siamo fermati qui. Uno sguardo al navigatore per contesti e capirai perché & amarok; è un passo avanti agli altri. Il navigatore per contesti mostra tutte le informazioni relative alla traccia attuale-dalla copertina dell' album, all' altra musica dello stesso artista, agli artisti simili-un modo divertente ed educativo per conoscere la propria collezione!
pl monitor telewizyjny oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania na zintegrowanym ekranie sygnału wideo pochodzącego z różnych źródeł, w tym sygnału telewizyjnego, który opcjonalnie kontroluje i odtwarza sygnały audio z zewnętrznego urządzenia źródłowego, który jest połączony za pomocą standardowych złącz do odbioru sygnału wideo, w tym cinch (component, composite), SCART, HDMI oraz przyszłych standardów bezprzewodowych (ale z wyłączeniem sygnałów wideo nieobjętych normalizacją, takich jak DVI i SDI), ale nie jest dostosowany do odbioru i przetwarzania sygnałów telewizyjnych
it monitor televisivo, un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione
pl sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego
it di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d'interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea
pl Dotyczy: zerowej stawki podatku od wartości dodanej (VAT) lub stawki w wysokości ‧% na książki audio
it Oggetto: Aliquote Iva dello ‧% o del ‧% sugli audiolibri
pl podkreśla, iż jednym z elementów prewencji i walki z przestępczością nieletnich jest rozwijanie polityki komunikacyjnej umożliwiającej uwrażliwienie społeczeństwa na problemy, wyeliminowanie przemocy ze środków masowego przekazu i popieranie tych środków masowego przekazu, których planowanie programów nie skupia się wyłącznie na programach obrazujących przemoc; apeluje w związku z tym o określenie europejskich standardów mających na celu ograniczenie propagowania przemocy zarówno w mediach audio-wizualnych, jak i drukowanych
it sottolinea che uno degli elementi di prevenzione e di lotta contro la delinquenza giovanile consiste nello sviluppo di una politica di comunicazione che consenta di sensibilizzare il pubblico ai problemi, nell'eliminazione della violenza dai mezzi di comunicazione e nella promozione dei mezzi audiovisivi la cui programmazione non sia incentrata esclusivamente su programmi violenti; chiede di conseguenza che vengano fissate norme europee intese limitare la diffusione della violenza sia nei mezzi di comunicazione audiovisivi che nella stampa scritta
pl Wydaje mi się absurdalne, że podczas kontroli granicznych sprzęt techniczny zawierający nagrania audio i wideo na własny użytek może być skonfiskowany.
it Mi pare assurdo che durante i controlli alle frontiere si possano confiscare apparecchiature tecniche contenenti registrazioni audio e video per uso personale.
pl W tym zakresie Komisja Europejska oraz poszczególni wydawcy powinni zapewnić osobom niepełnosprawnym specjalne cyfrowe wersje dzieł, np. audio.
it A questo proposito, la Commissione europea e gli editori privati devono fornire ai disabili versioni digitali speciali delle opere, come l'audio lettura.
pl Nagrywanie płyt audio CD jest łatwe dzięki integracji & amarok-dopelniacz; z K‧B. Aby nagrać album, najpierw otwórz przeglądarkę kolekcji. Następnie, rozwijając listę wykonawcy w widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na album, który chcesz nagrać. W menu podręcznym, kliknij Nagraj ten album, a wyświetlone zostanie okno informujące o wyborze trybu nagrywania. Wybierz Tryb audio, a otwarty zostanie K‧B, gotowy do nagrania albumu
it Masterizzare un cd audio in & amarok; è facile grazie all' integrazione con K‧B. Per masterizzare un album, aprire prima il navigatore della collezione. Poi, espandendo la cartella di un artista nella vista ad albero, premere con il tasto destro sull' album prescelto. Si aprirà un menu a comparsa in cui premere Masterizza questo album ed una finestra di dialogo comparirà chiedendo di scegliere una modalità di masterizzazione. Dalla finestra di dialogo scegliere Modalità audio, K‧B si aprirà pronto per masterizzare l' album
pl unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych TRAXDATA o nr ‧ i TEAM TRAXDATA o nr ‧ w odniesieniu do następujących usług z klasy ‧: usługi związane z rozrywką i edukacją; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, [...] usługi gier elektronicznych świadczone przy pomocy Internetu; publikacja książek, czasopism i periodyków; [...] usługi centrów rozrywki; [...] wypożyczanie kaset video, audio, płyt kompaktowych i filmów kinematograficznych; usługi doradztwa i konsultingu w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług
it pronunciare la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. ‧ e TEAM TRAXDATA n. ‧, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe ‧: servizi in materia di educazione e di divertimento; organizzazione e conduzione di conferenze, congressi, seminari, simposi, (...) servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; pubblicazioni di libri, riviste e periodici; (...) sale giochi; (...) noleggio di videocassette, audiocassette, compact disc e pellicole cinematografiche; consulenza riguardante i suddetti servizi
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it spese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 0,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.