Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audio
codec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na zrzucie poniżej znajduje się zawartość katalogu Ogg Vorbis. Ukazuje on wszystkie piosenki w formacie Ogg. Ba! Widać nawet ich rozmiary! Ale przecież oboje wiemy, że płyta audio nie zawiera plików Ogg. Co więc się stało?
it Nell' immagine qui sotto, puoi vedere il contenuto della cartella Ogg Vorbis. Questa mostra tutte le canzoni in formato Ogg, persino la loro grandezza! Ma tutti e due sappiamo che un CD audio non contiene tracce Ogg. Quindi cosa sta succedendo esattamente?
pl Stosowanie technologii zastępczych dla obwodów obróbki dźwięku analogowego, w których unika się stosowania transoptorów opartych na kadmie we wszystkich profesjonalnych urządzeniach audio, powinno być wykonalne do dnia ‧ grudnia ‧ r
it Le tecnologie necessarie a sostituire i circuiti analogici per il trattamento del suono, onde evitare l’uso di optoaccoppiatori al cadmio in tutte le applicazioni audio professionali, dovrebbero essere disponibili a partire dal ‧ dicembre
pl Produkcja sprzętu elektronicznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu audio
it Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl W tym zakresie Komisja Europejska oraz poszczególni wydawcy powinni zapewnić osobom niepełnosprawnym specjalne cyfrowe wersje dzieł, np. audio.
it A questo proposito, la Commissione europea e gli editori privati devono fornire ai disabili versioni digitali speciali delle opere, come l'audio lettura.
pl korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do automatycznego odbierania plików audio lub wideo o określonej tematyce przez podcast
it uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire del servizio di podcasting per ricevere automaticamente i documenti audio o video che interessano
pl Nie, pole siłowe zapobiega innemu kontaktowi niż audio
it No, il campo di forza consente solo il contatto audio
pl przedsiębiorstwo D&M Holdings Inc.: projektowanie, produkcja, marketing i dystrybucja elektronicznego sprzętu audio-wizualnego
it per D&M Holdings Inc.: progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti elettronici audiovisivi
pl Ile książek audio masz na swoim iPodzie?
it Quanti audiolibri avete sul vostro iPod?
pl Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych
it Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, videoconferenze e audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati
pl Nowoczesne technologie umożliwiają wymianę opinii ekspertów w ramach wirtualnych posiedzeń przy użyciu urządzeń audio lub wideo bądź oprogramowania online
it Grazie alle moderne tecnologie gli esperti possono scambiare le loro opinioni in riunioni virtuali, per mezzo di dispositivi audio o video o applicazioni on line
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu ‧ września ‧ r.- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden AB
it Causa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il ‧ settembre ‧- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
pl Dotyczy: podatku VAT na książki audio
it Oggetto: IVA sugli audiolibri
pl Kontrola sprzętu fotograficznego i audio
it Controllo degli apparecchi fotografici e degli apparecchi di registrazione audiovisiva
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it spese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych
it Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
pl w przypadku Harman: produkcja sprzętu audio Hi-Fi oraz systemów elektronicznych
it per Harman: produzione di prodotti audio hi-fi e di sistemi elettronici
pl Przeglądarka Audio CD
it Navigazione del CD audio
pl zwrócono szczególną uwagę na dostęp osób niepełnosprawnych, oraz co roku publikowano spis programów usług pomocniczych dla osób niepełnosprawnych (napisy, opis audio, język migowy itp.) oraz, aby zdefiniowano plany działań na rzecz rozszerzenia tych usług
it si accordi una particolare attenzione all'accesso delle persone disabili, si pubblichi annualmente un inventario dei programmi di servizi di assistenza ai disabili (sottotitolatura, descrizione audio, linguaggio dei segni,...) e si definiscano piani di azione per accrescere l'offerta di tali servizi
pl unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych TRAXDATA o nr ‧ i TEAM TRAXDATA o nr ‧ w odniesieniu do następujących usług z klasy ‧: usługi związane z rozrywką i edukacją; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, [...] usługi gier elektronicznych świadczone przy pomocy Internetu; publikacja książek, czasopism i periodyków; [...] usługi centrów rozrywki; [...] wypożyczanie kaset video, audio, płyt kompaktowych i filmów kinematograficznych; usługi doradztwa i konsultingu w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług
it pronunciare la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. ‧ e TEAM TRAXDATA n. ‧, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe ‧: servizi in materia di educazione e di divertimento; organizzazione e conduzione di conferenze, congressi, seminari, simposi, (...) servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; pubblicazioni di libri, riviste e periodici; (...) sale giochi; (...) noleggio di videocassette, audiocassette, compact disc e pellicole cinematografiche; consulenza riguardante i suddetti servizi
pl w ramach reprezentującej państwa członkowskie grupy ekspertów ds. cyfryzacji i ochrony zasobów cyfrowych we współpracy z biblioteką Europeana opracowały plan zaleceń co do równomiernego poszerzania treści dostępnych na portalu Europeana, uwzględniający wszystkie państwa członkowskie, wszystkie sektory (tekst, audio, dźwięk, obraz) oraz obejmujący arcydzieła europejskiego dziedzictwa kulturowego wybrane przez państwa członkowskie; by w ramach tej grupy kontynuowały współpracę z biblioteką w sprawach związanych z modelem zarządzania stroną internetową i jej finansowania oraz kierunkiem jej rozwoju
it elaborare, nel quadro del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale e in collaborazione con Europeana, una tabella di marcia contenente raccomandazioni per accrescere in modo equilibrato i contenuti accessibili tramite Europeana, coprendo tutti gli Stati membri e i settori (testo, audio, suono, immagine) e includendo i capolavori del patrimonio culturale europeo, scelti dagli Stati membri; proseguire, nell'ambito di tale Gruppo di esperti, la collaborazione con Europeana sulle questioni relative alla gestione e al modello di finanziamento nonché all'orientamento strategico del sito
pl Kadm w fotorezystorach przeznaczonych dla transoptorów stosowanych w profesjonalnych urządzeniach audio do dnia ‧ grudnia ‧ r
it Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori utilizzati in apparecchiature audio professionali fino al ‧ dicembre
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
it spese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
pl Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne mogą przyczynić się na wiele różnych sposobów do zwiększenia wartości turystycznej dóbr kulturalnych: poprzez tworzenie stron internetowych, kanałów telewizji satelitarnej i cyfrowej, wykorzystanie audio- i wideoklipów w telefonach komórkowych najnowszej generacji, rekonstrukcję zabytków i otoczenia historyczno-artystycznego z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej
it Realizzazione di siti Internet e canali televisivi satellitari e digitali, utilizzo di audio e video clip per telefoni cellulari di ultima generazione, realizzazione di ricostruzioni di monumenti e ambienti storico-artistici attraverso l'utilizzo di tecniche di realtà virtuale: numerosi sono i contributi che le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione possono offrire alla valorizzazione dei beni culturali in funzione turistica
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 0,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.