Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audiocodec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie, pole siłowe zapobiega innemu kontaktowi niż audioNo, il campo di forza consente solo il contatto audio
Kadm w fotorezystorach przeznaczonych dla transoptorów stosowanych w profesjonalnych urządzeniach audio do dnia ‧ grudnia ‧ rCadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori utilizzati in apparecchiature audio professionali fino al ‧ dicembre
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
w ramach reprezentującej państwa członkowskie grupy ekspertów ds. cyfryzacji i ochrony zasobów cyfrowych we współpracy z biblioteką Europeana opracowały plan zaleceń co do równomiernego poszerzania treści dostępnych na portalu Europeana, uwzględniający wszystkie państwa członkowskie, wszystkie sektory (tekst, audio, dźwięk, obraz) oraz obejmujący arcydzieła europejskiego dziedzictwa kulturowego wybrane przez państwa członkowskie; by w ramach tej grupy kontynuowały współpracę z biblioteką w sprawach związanych z modelem zarządzania stroną internetową i jej finansowania oraz kierunkiem jej rozwojuelaborare, nel quadro del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale e in collaborazione con Europeana, una tabella di marcia contenente raccomandazioni per accrescere in modo equilibrato i contenuti accessibili tramite Europeana, coprendo tutti gli Stati membri e i settori (testo, audio, suono, immagine) e includendo i capolavori del patrimonio culturale europeo, scelti dagli Stati membri; proseguire, nell'ambito di tale Gruppo di esperti, la collaborazione con Europeana sulle questioni relative alla gestione e al modello di finanziamento nonché all'orientamento strategico del sito
I, Blaster, ma wyczesane audioE, blaster, ha un fantastico impianto stereo
Strona powodowa: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside ABRicorrenti: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB
Ma pani dowód w postaci nagrania audio?E voi cos' avete, una registrazione audio?
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Wyjście audio używane do odtwarzania dźwiękuOutput audio da usare per riprodurre il suono
Wydaje mi się absurdalne, że podczas kontroli granicznych sprzęt techniczny zawierający nagrania audio i wideo na własny użytek może być skonfiskowany.Mi pare assurdo che durante i controlli alle frontiere si possano confiscare apparecchiature tecniche contenenti registrazioni audio e video per uso personale.
produkcja narzędzi wideo, audio i audiowizualnych (takich jak programy i audycje radiowe lub telewizyjne, filmy dokumentalne, debaty telewizyjne i radiowe itdproduzione di strumenti visivi, audio e audiovisivi (quali programmi radiofonici e/o televisivi, documentari, talk show ecc
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznegodi materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d'interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea
Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danychStanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, videoconferenze e audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznegodi materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea
W przypadku każdego systemu, w tym systemu audio, należy przed jego wprowadzeniem uwzględnić wpływ, jaki może on wywierać na kierowcęTutti i sistemi, compresi i sistemi audio, devono essere progettati tenendo conto dei loro effetti potenziali sul conducente
Działania składające się na takie wydarzenie mogą przybierać różne formy, począwszy od prostej konferencji, a skończywszy na szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej obejmującej kilka typów działań informacyjnych (takich jakich konferencje, produkcje audio-wizualne czy warsztaty objazdowe) przeprowadzonych w jednym regionie lub w różnych regionach państw członkowskichLe attività comprese in un evento di questo tipo possono andare dalla semplice conferenza ad una vasta compagna di informazione comprendente vari tipi di attività (come conferenze, produzioni audiovisive, seminari itineranti ecc.) realizzate in una o più regioni degli Stati membri
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danychStanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
Biorąc przykład z europejskiej normy ‧ (odnośnie do: BSI ‧-‧, BS EN ‧:‧, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [metody pomiaru pobieranej mocy urządzeń dźwiękowych, wizyjnych i pokrewnych], załącznik A), EPA ustanowił procedurę testową, zgodnie z którą liczba jednostek wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszej jednostkiAttingendo alla norma europea ‧ (BSI ‧-‧, BS EN ‧:‧, Metodi di misura della potenza assorbita da apparecchiature audio, video e da quelle ad esse collegate, allegato A), l’EPA ha istituito una procedura di prova in base alla quale il numero di unità da sottoporre a prova dipende dal risultato della prova della prima unità
Dodatkowe szkolenia z zakresu analogowych i cyfrowych technik audioFormazione supplementare nel campo del'audio analogico e digitale
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
złącze do podłączenia testowego sygnału audio i wideoterminal di ingresso per i segnali audio e video di prova
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Nagrywanie płyt audio CD jest łatwe dzięki integracji & amarok-dopelniacz; z K‧B. Aby nagrać album, najpierw otwórz przeglądarkę kolekcji. Następnie, rozwijając listę wykonawcy w widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na album, który chcesz nagrać. W menu podręcznym, kliknij Nagraj ten album, a wyświetlone zostanie okno informujące o wyborze trybu nagrywania. Wybierz Tryb audio, a otwarty zostanie K‧B, gotowy do nagrania albumuMasterizzare un cd audio in & amarok; è facile grazie all' integrazione con K‧B. Per masterizzare un album, aprire prima il navigatore della collezione. Poi, espandendo la cartella di un artista nella vista ad albero, premere con il tasto destro sull' album prescelto. Si aprirà un menu a comparsa in cui premere Masterizza questo album ed una finestra di dialogo comparirà chiedendo di scegliere una modalità di masterizzazione. Dalla finestra di dialogo scegliere Modalità audio, K‧B si aprirà pronto per masterizzare l' album
Pliki audio mogą się chwilę kopiować, ale serwery są całkiem głośne, więc, powinny dać ci ochronęI file audio potrebbero metterci un po ', ma i server sono abbastanza rumorosi, e ti copriranno
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 1,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.