wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
   
  bud. budownictwo świątynia chrześcijańska;
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   
 • tempio   
  (noun   )

Did you mean: Kościół

Picture dictionary

chiesa
chiesa
chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (62)

Apostolski Kościół Ormiański
Chiesa apostolica armena
doktor Kościoła
dottore della Chiesa
Doktor Kościoła
Dottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia
Chiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Grecki Kościół Prawosławny
Chiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół Prawosławny
Chiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół Prawosławny
Cristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła Katolickiego
Catechismo della Chiesa Cattolica
Kościoły pokoju
Chiese della Pace
Kościół
chiesa; Chiesa Cattolica
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejski
Chiesa cattolica caldea
kościół katolicki
chiesa cattolica
Kościół katolicki
Chiesa cattolica; Chiesa Cattolica
Kościół katolicki w Czechach
Chiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w Estonii
Chiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolicki
Chiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w Krakowie
Basilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed Tynem
Chiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronicki
Chiesa maronita
Kościół melchicki
Chiesa cattolica greco-melchita
Kościół Nowoapostolski
Chiesa Neo-Apostolica
kościół parafialny
chiesa parrocchiale
Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie
Chiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio Maggiore
Basilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w Rawennie
Basilica di San Vitale
Kościół Santa Croce
Basilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we Florencji
Basilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w Paryżu
Chiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Szatana
Chiesa di Satana
Kościół Szkocki
Chiesa di Scozia
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Rzymie
Chiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na Velabrum
Chiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w Sofii
Chiesa di San Giorgio
kościół wolny
libera chiesa
Kościół Wyznający
Chiesa Confessante
Kościół Zjednoczeniowy
Chiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiego
Critiche alla Chiesa cattolica
ojciec Kościoła
padre della Chiesa
Ojcowie Kościoła
Padre della Chiesa
Ormiański Kościół Ewangelicki
Chiesa evangelica armena
porwanie kościoła
rapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół Jezusa
Vera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół Polski
Chiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół Prawosławny
Chiesa ortodossa russa
stosunek Państwo-Kościół
rapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada Kościołów
Consiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Herezja uwłacza nauce Kościoła
it L' eresia é un affronto agli insegnamenti della Chiesa
pl Zapalimy je, kiedy wrócimy z kościoła
it l' accenderemo in chiesa
pl Kościół odrzuca nasze teorie
it La Chiesa respinge queste cose
pl Dotyczy: odrestaurowania kościoła Hagia Sophia w ramach programu Kultura
it Oggetto: Restauro del monumento di Santa Sofia tramite il progetto Cultura
pl na piśmie. - Nie zgadzam się z poprawką 2, w której krytykuje się kościół katolicki i jego przywódcę, papieża Benedykta, za poglądy na używanie prezerwatyw, ale Wysoka Izba mądrze odrzuciła tę poprawkę.
it Intervengo in merito all'emendamento n. 2, che criticava la chiesa cattolica romana e il suo leader, Papa Benedetto XVI, per le posizioni espresse in merito all'uso dei preservativi, saggiamente respinto dalla Camera.
pl Naszym zdaniem ustanowienie kodeksu postępowania dla tych, którzy mają wstęp do Parlamentu w imieniu stowarzyszeń prywatnych czy przedsiębiorstw jest inicjatywą słuszną. Jesteśmy także przekonani, że nie należy stosować takich samych zasad do kościołów, partii politycznych, związków zawodowych i instytucji publicznych.
it Riteniamo corretto prevedere un codice di condotta per coloro che frequentano per conto di associazioni o ditte private il parlamento europeo come riteniamo che sia giusto non applicare le stesse norme alle chiese, ai partiti politici, ai sindacati e agli enti pubblici.
pl Kościół to nie tylko modlitwa
it John, la Chiesa deve servire a qualcosa di più delle preghiere
pl mając świadomość, że prześladowanie religijne w Chinach jest ogólnym problemem, który dotyczy wielu kościołów i wspólnot religijnych, mianowicie chrześcijan, buddystów tybetańskich, muzułmanów i innych
it ben consapevole del fatto che la persecuzione religiosa in Cina è un problema di carattere generale e che colpisce molte chiese e comunità religiose, in particolare i cristiani, i buddisti tibetani e i musulmani, tra gli altri
pl Do żadnego kościoła
it Né ad una chiesa
pl Starcia pod kościołem św. Menasa to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest tragedia egipskich chrześcijan oraz milczenie organizacji międzynarodowych.
it Gli scontri nelle vicinanze della chiesa di San Mena sono solo la punta dell'iceberg rispetto alla tragedia dei cristiani egiziani e al silenzio delle organizzazioni internazionali.
pl Idziemy do kościoła?
it Andiamo al ricovero?
pl Środki zostaną wykorzystane na wsparcie dla organizacji typu non-profit (takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego szczebla lokalnego i międzynarodowego oraz instytucje publiczne) prowadzących trwałe działania z zakresu ochrony, restauracji i rozwijania cennych obiektów kulturalnych (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, zabytki itp.) w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących
it Lo stanziamento sarà utilizzato per sostenere organizzazioni senza scopo di lucro (quali le organizzazioni della società civile a livello locale e internazionale e le istituzioni pubbliche) che realizzano azioni di conservazione, recupero e sviluppo sostenibile di siti in relazione a beni culturali di valore (chiese, moschee, biblioteche, musei, monumenti, ecc.) nei paesi candidati e nei paesi potenziali candidati
pl Proszę przyjąć ten kwiat od Kościoła Sumienia
it Mi scusi, prenda questo fiore della chiesa della coscienza religiosa
pl Kościół świętego Michała
it La chiesa di San Michele
pl Dzwoni w którymś kościele?
it Nulla di tutto cio ' le suona familiare?
pl kościoły i ich instytucje
it le chiese e le loro istituzioni
pl podkreśla, że aby starania mediacyjne doprowadziły do znaczącego i owocnego dialogu narodowego, działać muszą zacząć inne podmioty zewnętrzne oprócz prezydenta Mbeki, a dialog wewnętrzny nie powinien być ograniczony do dwóch partii politycznych, ale raczej powinien obejmować inne podmioty w społeczeństwie obywatelskim takie jak organizacje pozarządowe, kościoły i związki zawodowe oraz parlament
it sottolinea che, affinché lo sforzo di mediazione possa condurre a un dialogo nazionale significativo e produttivo, è necessario coinvolgere altri attori esteri che si affianchino al Presidente Thabo Mbeki, e che il dialogo interno non deve essere limitato ai due partiti politici bensì deve includere altri attori della società civile quali le ONG, le chiese e i sindacati e il parlamento
pl Wbrew powszechnemu przekonaniu, szacunek do Kościoła wzrośnie.- Jak za dawnych czasów
it Contrariamente a quanto si vuol far credere, il rispetto per la Chiesa e per i suoi ministri sarà ripristinato e difeso
pl Równocześnie dyrektywa jasno odnosi się do Deklaracji nr 11 w sprawie statusu Kościołów i organizacji niewyznaniowych, w której Unia Europejska w wyraźny sposób uznała, że szanuje i nie narusza statusu, z którego, na mocy prawa krajowego, korzystają Kościoły i wspólnoty religijne w państwach członkowskich.
it Allo stesso tempo, la direttiva fa esplicito riferimento alla dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ai sensi della quale l'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.
pl Rozdział kościoła od państwa jest ogromnie korzystny dla demokracji i chciałbym, byśmy zadbali o to, że obie instytucje wykonywać będą swe zadania przy zachowaniu wzajemnego szacunku.
it La separazione tra Chiesa e Stato è uno dei capisaldi della nostra democrazia e dovremmo far sì che entrambe le istituzioni adempiano ai propri compiti nel reciproco rispetto.
pl UE nie może pogodzić się z decyzją władz Białorusi o ograniczeniu dostępu do Internetu ani z brakiem gwarancji wolności prasy, wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolności praktykowania religii w świątyniach nienależących do białoruskiego Kościoła prawosławnego, jak też z brakiem innych praw i wolności politycznych.
it L'Unione europea non può avallare le limitazioni imposte dalle autorità bielorusse all'accesso a Internet o la mancata tutela di una serie di libertà: stampa, riunione pacifica e associazione, culto per le Chiese diverse da quella ortodossa bielorussa, oltre agli altri diritti e alle libertà politiche.
pl Rodzina schroniła się w swoim kościele po tym, jak islamscy terroryści rozpoczęli zdecydowany atak na domy chrześcijan.
it La famiglia aveva trovato rifugio in quel luogo di culto dopo che i terroristi islamici avevano iniziato ad attaccare, senza esclusione di colpi, le abitazioni dei cristiani.
pl Miejsca zwolnione z podatku obejmują sądy, kościoły, cmentarze, ogrody publiczne, nienadające się do zamieszkania wojskowe budynki obronne, obiekty obrony cywilnej, latarnie morskie i Muzeum Gibraltarskie
it Fra le strutture esentate sono comprese corti di giustizia, chiese, cimiteri, giardini pubblici, strutture inabitabili di difesa militare, strutture di difesa civile, fari e il museo di Gibilterra
pl Nie wiedziałem, że zaczęli budowę kościoła i sądu
it Non avevo visto costruire una chiesa o un tribunale prima del crollo
pl Zburzono tam pięćset kościołów ortodoksyjnych, podczas gdy na całym obszarze Unii Europejskiej budowane są meczety.
it Sono state distrutte cinquecento chiese ortodosse, mentre dappertutto nell'Unione europea i musulmani costruiscono moschee.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 685 zdań frazy kościół.Znalezione w 0,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.