wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
   
  bud. budownictwo świątynia chrześcijańska;
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   

Picture dictionary

chiesa
chiesa
chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (59)

Apostolski Kościół OrmiańskiChiesa apostolica armena
Doktor KościołaDottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i PodkarpaciaChiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Ewangelicki Kościół Pamięci cesarza Wilhelma IKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
Grecki Kościół PrawosławnyChiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół PrawosławnyChiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół PrawosławnyCristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła KatolickiegoCatechismo della Chiesa Cattolica
Katolickie Kościoły wschodnieChiesa sui iuris
Kościoły pokojuChiese della Pace
Kościółchiesa
Kościół Adwentystów Dnia SiódmegoChiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejskiChiesa cattolica caldea
Kościół Il Gesù w RzymieChiesa del Gesù
kościół katolickichiesa cattolica
Kościół katolickiChiesa cattolica
Kościół katolicki obrządku etiopskiegoChiesa cattolica etiope
Kościół katolicki obrządku koptyjskiegoChiesa cattolica copta
Kościół katolicki obrządku ormiańskiegoChiesa armeno-cattolica
Kościół katolicki w CzechachChiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w EstoniiChiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolickiChiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w KrakowieBasilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed TynemChiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronickiChiesa maronita
Kościół melchickiChiesa cattolica greco-melchita
Kościół nestoriańskiChiesa assira
Kościół NowoapostolskiChiesa Neo-Apostolica
Kościół rzymskokatolicki na UkrainieChiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio MaggioreBasilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w RawennieBasilica di San Vitale
Kościół Sant’Ambrogio we FlorencjiChiesa di Sant’Ambrogio
Kościół Santa CroceBasilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we FlorencjiBasilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w ParyżuChiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Starokatolicki we WłoszechChiesa vetero-cattolica
Kościół SzatanaChiesa di Satana
Kościół SzkockiChiesa di Scozia
Kościół św. Elżbiety w BratysławieChiesa Blu
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w RzymieChiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na VelabrumChiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w SofiiChiesa di San Giorgio
Kościół św. Michała w HildesheimChiesa di San Michele
Kościół św. Szczepana w MoguncjiChiesa di Santo Stefano
kościół wolnylibera chiesa
Kościół WyznającyChiesa Confessante
Kościół ZjednoczeniowyChiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiegoCritiche alla Chiesa cattolica
Ojcowie KościołaPadre della Chiesa
Ormiański Kościół EwangelickiChiesa evangelica armena
Patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiegoPatriarcato di Cilicia degli Armeni
Podział administracyjny Kościoła katolickiego w PolsceChiesa cattolica in Polonia
porwanie kościołarapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół JezusaVera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół PolskiChiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół PrawosławnyChiesa ortodossa russa
Rozdział państwa od kościołaLaicismo
stosunek Państwo-Kościółrapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada KościołówConsiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
ubolewa na faktem, że nowa ustawa w sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot religijnych i instytucji religijnych z dnia ‧ września ‧ r. do tej pory nie doprowadziła do tego, że przedstawiciele różnych wyznań mają poczucie posiadania takich samych możliwości wyznawania i propagowania swej wiary oraz posiadania, używania i budowy budynków w tym celu, jak dwa tradycyjnie największe wyznania w kraju- Macedoński Kościół Prawosławny i islam; przypomina, że obowiązkiem władz jest ochrona tolerancji wobec osób o innych przekonaniach oraz prawa do różnorodności religijnejdeplora che la nuova legge del ‧ settembre ‧ concernente lo status giuridico di una chiesa, una comunità religiosa e un gruppo religioso non abbia ancora trasmesso ai membri delle varie comunità religiose la consapevolezza che, per quanto concerne la pratica e la diffusione della loro fede nonché il possesso, l'utilizzo e la costruzione di edifici religiosi, godono delle stesse opportunità delle due denominazioni principali del paese, ossia la Chiesa ortodossa macedone e l'Islam; ricorda che le autorità hanno il compito di garantire la tolleranza nei confronti di credenze diverse nonché il diritto alla diversità religiosa
Znamy już relację Szwecji o problemie kawałków ciasta serwowanych na tyłach kościoła.Abbiamo già sentito raccontare la storia della Svezia sul problema delle fette di torta servite nel retro della chiesa.
Rodzina schroniła się w swoim kościele po tym, jak islamscy terroryści rozpoczęli zdecydowany atak na domy chrześcijan.La famiglia aveva trovato rifugio in quel luogo di culto dopo che i terroristi islamici avevano iniziato ad attaccare, senza esclusione di colpi, le abitazioni dei cristiani.
Zburzono tam pięćset kościołów ortodoksyjnych, podczas gdy na całym obszarze Unii Europejskiej budowane są meczety.Sono state distrutte cinquecento chiese ortodosse, mentre dappertutto nell'Unione europea i musulmani costruiscono moschee.
Ten kościół był pusty przez lata, a teraz sam spójrzQuesta chiesa e ' rimasta vuota per anni, e guardala adesso
W 1979 roku, rok po wyborze Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, kiedy we Włoszech i w innych krajach odbywały się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, działał pan w półtajnym związku zawodowym Solidarność, który walczył o demokrację i wolność w pańskim kraju.Nel 1979, appena un anno dopo l'elezione di Karol Wojtyla a Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, mentre in Italia e in altri paesi si votava per eleggere il primo Parlamento europeo, lei era impegnato in un sindacato allora semiclandestino, Solidarność, che si batteva per portare democrazia e libertà nel suo paese.
I wtedy zebrał się rozgniewany tłum, zapędził dziewczyny do kościoła i podpalił goUna folla ostile giunse...... chiuse le donne nella chiesa e appiccò il fuoco
Filozof hiszpański - Unamuno - na temat ideologii powiedział kiedyś, że w obronie Kościoła przyjmuje stanowisko antyklerykalne.Su questo tema ideologico, un filosofo spagnolo, Unamuno, una volta ha detto di essere anticlericale in difesa della chiesa.
Kobiety nie są dyskryminowane przez prawo w żaden sposób, a wszelkie przejawy przemocy wobec kobiet są powszechnie potępiane, zarówno przez obywateli, jak i przez Kościół katolicki.Le donne non subiscono in alcun modo discriminazioni per legge e tutti i casi di violenza contro le donne sono universalmente condannati, sia dai cittadini che dalla chiesa cattolica.
Przypomnijmy, iż kiedy w XVII wieku Galileusz ogłosił, iż ziemia kręci się wokół słońca, Kościół Katolicki groził mu torturami za ośmielenie się zaprzeczać ogólnie przyjętemu faktowi, iż ziemia jest centrum wszechświata.Non dimentichiamo che, quando Galileo affermò nel XVII secolo che la Terra ruotava intorno al Sole, fu minacciato di tortura dalla Chiesa cattolica per avere osato contraddire la verità consolidata di un universo geocentrico.
Dotyczy: kościoła przekształconego w szkołę tańca w okupowanej KyreniiOggetto: Trasformazione di una chiesa in una scuola di ballo nella regione occupata di Kyrenia (Cipro
Wzywa Komisję Europejską i innych donatorów do integracji programów odbudowy i rozwoju poczynając od początkowej fazy po zakończeniu konfliktu, a to dlatego, że poszczególne fazy procesu odbudowy częściowo się pokrywają; podkreśla, że często jeszcze w trakcie trwania konfliktu zbrojnego możliwe jest uczynienie pierwszych kroków ukierunkowanych na pomoc humanitarną i odbudowę, i że w związku z tym programy te należy inicjować możliwie jak najwcześniej; zdecydowanie zaleca, aby od samego początku w realizację tych programów włączały się kościoły i wspólnoty lub organizacje religijne, przywódcy tradycyjnych społeczności, niezależne politycznie organizacje pozarządowe i całe społeczeństwo obywatelskie, a także by kobiety uczestniczyły w nich na równych prawachinvita la Commissione europea e gli altri donatori ad integrare l'idea del risanamento e dello sviluppo fin dall'inizio della situazione post-bellica, visto che le varie fasi del processo di risanamento si sovrappongono; sottolinea che sovente, anche durante il conflitto armato, è possibile compiere i primi passi in fatto di aiuti d'urgenza e di risanamento, per cui tali programmi dovrebbero essere varati il più presto possibile; raccomanda caldamente che le chiese e le comunità o organizzazioni religiose, i leader tradizionali delle comunità locali, le ONG politicamente indipendenti e la società civile nel suo complesso siano associati e partecipino a tali programmi sin dalle prime fasi, e che le donne vi prendano parte su un piano di parità
Jeżeli chodzi o Malezję, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakami na kościoły w krajach, które tradycyjnie były znane z tolerancji i umiarkowania.Per quanto riguarda quest'ultimo paese vorrei prima di tutto dire che siamo profondamente preoccupati per gli attacchi alle chiese in quello che è sempre stato, tradizionalmente, un paese tollerante e moderato.
Nie mówię o kościeleNon intendo la chiesa
Widzieliśmy ją w naszych kościołach, rodzinach i społecznościach, gdzie początkowo przymykano oczy, dopóki nie dochodziło do wybuchu skandali, o których słyszymy w różnych państwach członkowskich.Lo abbiamo riscontrato nelle chiese, nelle famiglie e nelle comunità, dove l'aver voltato la testa dall'altra parte ha causato alcuni degli scandali cui abbiamo assistito nei nostri Stati membri.
z zadowoleniem przyjmuje pozytywny proces rehabilitacji i pojednania w Rwandzie; namawia Rwandę do czynienia jeszcze większych wysiłków, aby zapobiegać łamaniu praw człowieka i doprowadzić do trwałego pokoju w Afryce Środkowej; wyraża najwyższe zaniepokojenie wzrostem liczby ataków na organizacje obywatelskie, kościoły oraz szkoły w Rwandzie; i wyraża głębokie zaniepokojenie liczbą sędziów i pracowników sądownictwa, którzy zostali zmuszeni do odejścia w ramach tzw. reform sądownictwasaluta con soddisfazione il positivo processo di ricostruzione e di riconciliazione nel Ruanda; invita il paese a compiere sforzi ancora maggiori per impedire violazioni dei diritti umani e per instaurare una pace durevole nell'Africa centrale; è allarmato dall'aumento degli attacchi perpetrati in Ruanda contro organizzazioni della società civile, chiese e scuole ed è molto preoccupato dal numero di giudici e personale giudiziario costretti a dimettersi a seguito delle cosiddette riforme giudiziarie
Tego nie powiedzą w kościeleÈ questo ciò che non ti dicono in chiesa
Papież Jan Paweł II mówił: "Prześladowanie obejmuje różne rodzaje dyskryminacji wobec wiernych i wobec całej rodziny Kościoła.Papa Giovanni Paolo II ha detto: "Le persecuzioni... prendono diverse forme di discriminazione dei credenti, e di tutta la comunità della Chiesa.
Mówiłam, że byłam w kościeleTi ho detto che sono stata in chiesa
Wierzę również jednak, że po dzisiejszym głosowaniu kościoły pozostaną naszymi partnerami i nie zostaną sklasyfikowane jako grupy lobbingowe.Tuttavia, ritengo anche che dopo la votazione odierna le chiese rimarranno nostri partner e non verranno classificate come gruppi di lobby.
Dotyczy: aresztowania przywódcy domowego kościoła w WietnamieOggetto: Arresto del leader di una chiesa domestica in Vietnam
Dotyczy: patriarchatu Kościoła greckokatolickiego w TurcjiOggetto: Patriarcato greco ortodosso in Turchia
zwraca się do rządu Wietnamu o poszanowanie wolności wyznaniowej i o przywrócenie prawnego statusu wszystkim wspólnotom religijnym, zwłaszcza Zjednoczonemu Kościołowi Buddyjskiemu Wietnamuchiede al governo vietnamita di rispettare la libertà religiosa e ripristinare lo statuto legale di tutte le comunità religiose, in particolare della Chiesa buddista unificata del Vietnam
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 685 zdań frazy kościół.Znalezione w 0,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.