wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
   
  bud. budownictwo świątynia chrześcijańska;
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   

Picture dictionary

chiesa
chiesa
chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (59)

Apostolski Kościół OrmiańskiChiesa apostolica armena
Doktor KościołaDottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i PodkarpaciaChiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Ewangelicki Kościół Pamięci cesarza Wilhelma IKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
Grecki Kościół PrawosławnyChiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół PrawosławnyChiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół PrawosławnyCristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła KatolickiegoCatechismo della Chiesa Cattolica
Katolickie Kościoły wschodnieChiesa sui iuris
Kościoły pokojuChiese della Pace
Kościółchiesa
Kościół Adwentystów Dnia SiódmegoChiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejskiChiesa cattolica caldea
Kościół Il Gesù w RzymieChiesa del Gesù
kościół katolickichiesa cattolica
Kościół katolickiChiesa cattolica
Kościół katolicki obrządku etiopskiegoChiesa cattolica etiope
Kościół katolicki obrządku koptyjskiegoChiesa cattolica copta
Kościół katolicki obrządku ormiańskiegoChiesa armeno-cattolica
Kościół katolicki w CzechachChiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w EstoniiChiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolickiChiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w KrakowieBasilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed TynemChiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronickiChiesa maronita
Kościół melchickiChiesa cattolica greco-melchita
Kościół nestoriańskiChiesa assira
Kościół NowoapostolskiChiesa Neo-Apostolica
Kościół rzymskokatolicki na UkrainieChiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio MaggioreBasilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w RawennieBasilica di San Vitale
Kościół Sant’Ambrogio we FlorencjiChiesa di Sant’Ambrogio
Kościół Santa CroceBasilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we FlorencjiBasilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w ParyżuChiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Starokatolicki we WłoszechChiesa vetero-cattolica
Kościół SzatanaChiesa di Satana
Kościół SzkockiChiesa di Scozia
Kościół św. Elżbiety w BratysławieChiesa Blu
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w RzymieChiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na VelabrumChiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w SofiiChiesa di San Giorgio
Kościół św. Michała w HildesheimChiesa di San Michele
Kościół św. Szczepana w MoguncjiChiesa di Santo Stefano
kościół wolnylibera chiesa
Kościół WyznającyChiesa Confessante
Kościół ZjednoczeniowyChiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiegoCritiche alla Chiesa cattolica
Ojcowie KościołaPadre della Chiesa
Ormiański Kościół EwangelickiChiesa evangelica armena
Patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiegoPatriarcato di Cilicia degli Armeni
Podział administracyjny Kościoła katolickiego w PolsceChiesa cattolica in Polonia
porwanie kościołarapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół JezusaVera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół PolskiChiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół PrawosławnyChiesa ortodossa russa
Rozdział państwa od kościołaLaicismo
stosunek Państwo-Kościółrapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada KościołówConsiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
Artykuł wywodzi się także z Deklaracji nr ‧ do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu w sprawie statusu kościołów i organizacji niewyznaniowych, włączonej obecnie do artykułu ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejL'articolo si ispira alla dichiarazione n. ‧ allegata all’Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo ‧ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialogRiconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni
z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowej ustawy w sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot religijnych i instytucji religijnych, która wejdzie w życie w maju ‧ r. i położy wreszcie kres skargom małych wspólnot wyznaniowych, w szczególności wspólnot, które powstały lub rozwinęły się w minionych dekadach w wyniku zagranicznej działalności misyjnej lub poprzez odłączenie się od istniejących kościołów, dotyczącym zakazu budowy, posiadania lub używania budynków służących za sale modlitewneplaude all'adozione della nuova legge sullo status legale delle chiese, delle comunità religiose e degli istituti religiosi, che entrerà in vigore a partire dal maggio ‧, e che porrà definitivamente fine alle proteste delle piccole comunità religiose, in particolare quelle che negli ultimi decenni sono sorte o hanno conosciuto un'espansione a seguito dell'invio di missionari stranieri dall'estero o a seguito della separazione da chiese esistenti, circa il fatto che esse non possono costruire, possedere o utilizzare edifici da impiegare come luoghi di preghiera
Wiemy o tajemnych spotkaniach tu w Londynie, gdzie kościół jest atakowany, zabronione księgi są rozpowszechnianeSappiamo di incontri segreti qui nella Citta ' di Londra, dove la Chiesa e ' attaccata, dove vengono distribuiti libri infamanti
Autorzy petycji poszukują sposobu rozstrzygnięcia losu bułgarskiego kościoła prawosławnego nie poprzez kształtowane od stuleci prawo kanoniczne, lecz poprzez interwencję instytucji świeckiej - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.I presentatori della petizione intendono decidere del destino della Chiesa ortodossa bulgara non secondo i canoni della Chiesa, che si sono andati formando nel corso di secoli, bensì per mezzo di un intervento di un'istituzione secolare, cioè la Corte di giustizia di Strasburgo.
Wznosicie pomniki męczennikom, ustawiacie je w kościołach i kanonizujecie ichVoi costruite monumenti ai martiri,li mettete nelle chiese e li fate canonizzare
Nie naIeżysz już do kościołaSei fuori dalla Chiesa, Natalio
Miała pani być na koncercie w kościeleLei doveva essere in chiesa
Pod warunkiem, że jej przepisy są przestrzegane, niniejsza dyrektywa nie narusza więc prawa kościołów i innych organizacji publicznych lub prywatnych, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, działających zgodnie z krajowymi przepisami konstytucyjnymi i ustawodawczymi, do wymagania od osób pracujących dla nich działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacjiA condizione che le sue disposizioni siano d
Dziesiątki osób, w tym dzieci, zginęło w wyniku ataków na kościoły w Iraku, Egipcie i Syrii.Attacchi durante cerimonie religiose in Iraq, Egitto e Siria hanno causato la morte di decine di persone, bambini inclusi.
Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.Compito della chiesa cattolica romana è guidare i fedeli, non farsi guidare.
Powiedziano tutaj kilka prawdziwych słów na temat szariatu i Konferencji Islamskiej, ale musimy pamiętać, że Albańczycy są tolerancyjni wobec wszystkich trzech głównych religii w ich kraju, w tym wobec kościoła prawosławnego i katolickiego.Sono state dette cose giuste sulla sharia e sulla Conferenza islamica, dobbiamo però ricordare che gli albanesi sono tolleranti nei confronti delle tre principali religioni del loro paese, comprese la chiesa ortodossa orientale e la chiesa cattolica.
stosunki między kościołem a państwem,rapporto tra chiesa e Stato
Taki rodzaj kościoła, gdzie wybiera się co dogodne, a resztę zostawia się na półceDi chi va in chiesa, prende quello che gli conviene e trascura il resto
Nietolerancja wobec mniejszości religijnych, w tym dużej mniejszości chrześcijan kościoła koptyjskiego, który obecny jest w Egipcie od wieków, również rośnie.È in aumento anche l'intolleranza per le minoranze religiose, tra cui l'importante minoranza dei cristiani copti, presente in Egitto da secoli.
Jeżeli chodzi o Malezję, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakami na kościoły w krajach, które tradycyjnie były znane z tolerancji i umiarkowania.Per quanto riguarda quest'ultimo paese vorrei prima di tutto dire che siamo profondamente preoccupati per gli attacchi alle chiese in quello che è sempre stato, tradizionalmente, un paese tollerante e moderato.
Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że to dobrze, że udało nam się wypracować jasne zasady dla władz lokalnych i regionalnych, a nawet dla kościołów, w których znalazły odzwierciedlenie ich interesy.Desidero sottolineare ancora una volta l'importanza di aver definito regolamenti chiari per le autorità locali e regionali, e anche per le chiese, che ne rispecchiano gli interessi.
Mam na myśli przede wszystkim tak ważną sprawę, jak rozdział kościoła od państwa, a zwłaszcza równość mężczyzn i kobiet.Penso in primo luogo all'importante separazione fra Stato e chiesa e soprattutto all'uguaglianza fra uomini e donne.
Przegrała Gruzja, chociaż może pocieszyć się wsparciem rosyjskiego kościoła prawosławnego, który w dalszym ciągu twierdzi, że mieszkańcy Abchazji i Południowej Osetii są obywatelami Gruzji.Il perdente è la Georgia, sebbene, a dire il vero, si possa consolare con il sostegno della Chiesa ortodossa russa, che continua a sostenere che gli abitanti dell'Abcasia e dell'Ossezia del Sud sono cittadini georgiani.
Ma tam być Westley.Czeka w kościele, ma łzy w oczachCon Westley che aspetta in chiesa, con le lacrime agli occhi
Rumuński Kościół Prawosławny w czasach komunizmu był objęty zakazem.La chiesa greco-cattolica rumena venne vietata durante il periodo comunista.
Spal kościół, kapitanieBruciate la chiesa, capitano
Zadanie dla Europy: doprowadzić do uwolnienia duchownego i położyć kres stałej inwigilacji kościołów domowych w Republice Islamskiej.Obiettivo per l'Europa, la liberazione del sacerdote e la fine dei continui controlli esercitati dallo Stato sulle chiese domestiche nella Repubblica islamica.
Przed kościołemEro vicino alla chiesa
Na zakończenie ponownie podkreślam, że wolontariat zasługuje na nasze szerokie poparcie w działaniach kościołów, polityków i reszty społeczeństwa.Infine, per fare ancora una volta il punto della situazione, il volontariato merita il nostro ampio sostegno nella chiesa, nella politica e in altri settori della società.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 685 zdań frazy kościół.Znalezione w 1,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.