wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
   
  bud. budownictwo świątynia chrześcijańska;
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   

Did you mean: Kościół

Picture dictionary

chiesa
chiesa
chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (59)

Apostolski Kościół Ormiański
Chiesa apostolica armena
Doktor Kościoła
Dottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia
Chiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Grecki Kościół Prawosławny
Chiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół Prawosławny
Chiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół Prawosławny
Cristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła Katolickiego
Catechismo della Chiesa Cattolica
Kościoły pokoju
Chiese della Pace
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejski
Chiesa cattolica caldea
kościół katolicki
chiesa cattolica
Kościół katolicki
Chiesa cattolica
Kościół katolicki w Czechach
Chiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w Estonii
Chiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolicki
Chiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w Krakowie
Basilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed Tynem
Chiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronicki
Chiesa maronita
Kościół melchicki
Chiesa cattolica greco-melchita
Kościół Nowoapostolski
Chiesa Neo-Apostolica
Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie
Chiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio Maggiore
Basilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w Rawennie
Basilica di San Vitale
Kościół Santa Croce
Basilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we Florencji
Basilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w Paryżu
Chiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Szatana
Chiesa di Satana
Kościół Szkocki
Chiesa di Scozia
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Rzymie
Chiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na Velabrum
Chiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w Sofii
Chiesa di San Giorgio
kościół wolny
libera chiesa
Kościół Wyznający
Chiesa Confessante
Kościół Zjednoczeniowy
Chiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiego
Critiche alla Chiesa cattolica
Ojcowie Kościoła
Padre della Chiesa
Ormiański Kościół Ewangelicki
Chiesa evangelica armena
porwanie kościoła
rapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół Jezusa
Vera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół Polski
Chiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół Prawosławny
Chiesa ortodossa russa
stosunek Państwo-Kościół
rapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada Kościołów
Consiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ubolewa na faktem, że nowa ustawa w sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot religijnych i instytucji religijnych z dnia ‧ września ‧ r. do tej pory nie doprowadziła do tego, że przedstawiciele różnych wyznań mają poczucie posiadania takich samych możliwości wyznawania i propagowania swej wiary oraz posiadania, używania i budowy budynków w tym celu, jak dwa tradycyjnie największe wyznania w kraju- Macedoński Kościół Prawosławny i islam; przypomina, że obowiązkiem władz jest ochrona tolerancji wobec osób o innych przekonaniach oraz prawa do różnorodności religijnej
it deplora che la nuova legge del ‧ settembre ‧ concernente lo status giuridico di una chiesa, una comunità religiosa e un gruppo religioso non abbia ancora trasmesso ai membri delle varie comunità religiose la consapevolezza che, per quanto concerne la pratica e la diffusione della loro fede nonché il possesso, l'utilizzo e la costruzione di edifici religiosi, godono delle stesse opportunità delle due denominazioni principali del paese, ossia la Chiesa ortodossa macedone e l'Islam; ricorda che le autorità hanno il compito di garantire la tolleranza nei confronti di credenze diverse nonché il diritto alla diversità religiosa
pl Znamy już relację Szwecji o problemie kawałków ciasta serwowanych na tyłach kościoła.
it Abbiamo già sentito raccontare la storia della Svezia sul problema delle fette di torta servite nel retro della chiesa.
pl Rodzina schroniła się w swoim kościele po tym, jak islamscy terroryści rozpoczęli zdecydowany atak na domy chrześcijan.
it La famiglia aveva trovato rifugio in quel luogo di culto dopo che i terroristi islamici avevano iniziato ad attaccare, senza esclusione di colpi, le abitazioni dei cristiani.
pl Zburzono tam pięćset kościołów ortodoksyjnych, podczas gdy na całym obszarze Unii Europejskiej budowane są meczety.
it Sono state distrutte cinquecento chiese ortodosse, mentre dappertutto nell'Unione europea i musulmani costruiscono moschee.
pl Ten kościół był pusty przez lata, a teraz sam spójrz
it Questa chiesa e ' rimasta vuota per anni, e guardala adesso
pl W 1979 roku, rok po wyborze Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, kiedy we Włoszech i w innych krajach odbywały się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, działał pan w półtajnym związku zawodowym Solidarność, który walczył o demokrację i wolność w pańskim kraju.
it Nel 1979, appena un anno dopo l'elezione di Karol Wojtyla a Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, mentre in Italia e in altri paesi si votava per eleggere il primo Parlamento europeo, lei era impegnato in un sindacato allora semiclandestino, Solidarność, che si batteva per portare democrazia e libertà nel suo paese.
pl I wtedy zebrał się rozgniewany tłum, zapędził dziewczyny do kościoła i podpalił go
it Una folla ostile giunse...... chiuse le donne nella chiesa e appiccò il fuoco
pl Filozof hiszpański - Unamuno - na temat ideologii powiedział kiedyś, że w obronie Kościoła przyjmuje stanowisko antyklerykalne.
it Su questo tema ideologico, un filosofo spagnolo, Unamuno, una volta ha detto di essere anticlericale in difesa della chiesa.
pl Kobiety nie są dyskryminowane przez prawo w żaden sposób, a wszelkie przejawy przemocy wobec kobiet są powszechnie potępiane, zarówno przez obywateli, jak i przez Kościół katolicki.
it Le donne non subiscono in alcun modo discriminazioni per legge e tutti i casi di violenza contro le donne sono universalmente condannati, sia dai cittadini che dalla chiesa cattolica.
pl Przypomnijmy, iż kiedy w XVII wieku Galileusz ogłosił, iż ziemia kręci się wokół słońca, Kościół Katolicki groził mu torturami za ośmielenie się zaprzeczać ogólnie przyjętemu faktowi, iż ziemia jest centrum wszechświata.
it Non dimentichiamo che, quando Galileo affermò nel XVII secolo che la Terra ruotava intorno al Sole, fu minacciato di tortura dalla Chiesa cattolica per avere osato contraddire la verità consolidata di un universo geocentrico.
pl Dotyczy: kościoła przekształconego w szkołę tańca w okupowanej Kyrenii
it Oggetto: Trasformazione di una chiesa in una scuola di ballo nella regione occupata di Kyrenia (Cipro
pl Wzywa Komisję Europejską i innych donatorów do integracji programów odbudowy i rozwoju poczynając od początkowej fazy po zakończeniu konfliktu, a to dlatego, że poszczególne fazy procesu odbudowy częściowo się pokrywają; podkreśla, że często jeszcze w trakcie trwania konfliktu zbrojnego możliwe jest uczynienie pierwszych kroków ukierunkowanych na pomoc humanitarną i odbudowę, i że w związku z tym programy te należy inicjować możliwie jak najwcześniej; zdecydowanie zaleca, aby od samego początku w realizację tych programów włączały się kościoły i wspólnoty lub organizacje religijne, przywódcy tradycyjnych społeczności, niezależne politycznie organizacje pozarządowe i całe społeczeństwo obywatelskie, a także by kobiety uczestniczyły w nich na równych prawach
it invita la Commissione europea e gli altri donatori ad integrare l'idea del risanamento e dello sviluppo fin dall'inizio della situazione post-bellica, visto che le varie fasi del processo di risanamento si sovrappongono; sottolinea che sovente, anche durante il conflitto armato, è possibile compiere i primi passi in fatto di aiuti d'urgenza e di risanamento, per cui tali programmi dovrebbero essere varati il più presto possibile; raccomanda caldamente che le chiese e le comunità o organizzazioni religiose, i leader tradizionali delle comunità locali, le ONG politicamente indipendenti e la società civile nel suo complesso siano associati e partecipino a tali programmi sin dalle prime fasi, e che le donne vi prendano parte su un piano di parità
pl Jeżeli chodzi o Malezję, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakami na kościoły w krajach, które tradycyjnie były znane z tolerancji i umiarkowania.
it Per quanto riguarda quest'ultimo paese vorrei prima di tutto dire che siamo profondamente preoccupati per gli attacchi alle chiese in quello che è sempre stato, tradizionalmente, un paese tollerante e moderato.
pl Nie mówię o kościele
it Non intendo la chiesa
pl Widzieliśmy ją w naszych kościołach, rodzinach i społecznościach, gdzie początkowo przymykano oczy, dopóki nie dochodziło do wybuchu skandali, o których słyszymy w różnych państwach członkowskich.
it Lo abbiamo riscontrato nelle chiese, nelle famiglie e nelle comunità, dove l'aver voltato la testa dall'altra parte ha causato alcuni degli scandali cui abbiamo assistito nei nostri Stati membri.
pl z zadowoleniem przyjmuje pozytywny proces rehabilitacji i pojednania w Rwandzie; namawia Rwandę do czynienia jeszcze większych wysiłków, aby zapobiegać łamaniu praw człowieka i doprowadzić do trwałego pokoju w Afryce Środkowej; wyraża najwyższe zaniepokojenie wzrostem liczby ataków na organizacje obywatelskie, kościoły oraz szkoły w Rwandzie; i wyraża głębokie zaniepokojenie liczbą sędziów i pracowników sądownictwa, którzy zostali zmuszeni do odejścia w ramach tzw. reform sądownictwa
it saluta con soddisfazione il positivo processo di ricostruzione e di riconciliazione nel Ruanda; invita il paese a compiere sforzi ancora maggiori per impedire violazioni dei diritti umani e per instaurare una pace durevole nell'Africa centrale; è allarmato dall'aumento degli attacchi perpetrati in Ruanda contro organizzazioni della società civile, chiese e scuole ed è molto preoccupato dal numero di giudici e personale giudiziario costretti a dimettersi a seguito delle cosiddette riforme giudiziarie
pl Tego nie powiedzą w kościele
it È questo ciò che non ti dicono in chiesa
pl Papież Jan Paweł II mówił: "Prześladowanie obejmuje różne rodzaje dyskryminacji wobec wiernych i wobec całej rodziny Kościoła.
it Papa Giovanni Paolo II ha detto: "Le persecuzioni... prendono diverse forme di discriminazione dei credenti, e di tutta la comunità della Chiesa.
pl Mówiłam, że byłam w kościele
it Ti ho detto che sono stata in chiesa
pl Wierzę również jednak, że po dzisiejszym głosowaniu kościoły pozostaną naszymi partnerami i nie zostaną sklasyfikowane jako grupy lobbingowe.
it Tuttavia, ritengo anche che dopo la votazione odierna le chiese rimarranno nostri partner e non verranno classificate come gruppi di lobby.
pl Dotyczy: aresztowania przywódcy domowego kościoła w Wietnamie
it Oggetto: Arresto del leader di una chiesa domestica in Vietnam
pl Dotyczy: patriarchatu Kościoła greckokatolickiego w Turcji
it Oggetto: Patriarcato greco ortodosso in Turchia
pl zwraca się do rządu Wietnamu o poszanowanie wolności wyznaniowej i o przywrócenie prawnego statusu wszystkim wspólnotom religijnym, zwłaszcza Zjednoczonemu Kościołowi Buddyjskiemu Wietnamu
it chiede al governo vietnamita di rispettare la libertà religiosa e ripristinare lo statuto legale di tutte le comunità religiose, in particolare della Chiesa buddista unificata del Vietnam
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 685 zdań frazy kościół.Znalezione w 0,531 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.