wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
   
  bud. budownictwo świątynia chrześcijańska;
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   

Did you mean: Kościół

Picture dictionary

chiesa
chiesa
chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (59)

Apostolski Kościół Ormiański
Chiesa apostolica armena
Doktor Kościoła
Dottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia
Chiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Grecki Kościół Prawosławny
Chiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół Prawosławny
Chiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół Prawosławny
Cristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła Katolickiego
Catechismo della Chiesa Cattolica
Kościoły pokoju
Chiese della Pace
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejski
Chiesa cattolica caldea
kościół katolicki
chiesa cattolica
Kościół katolicki
Chiesa cattolica
Kościół katolicki w Czechach
Chiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w Estonii
Chiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolicki
Chiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w Krakowie
Basilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed Tynem
Chiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronicki
Chiesa maronita
Kościół melchicki
Chiesa cattolica greco-melchita
Kościół Nowoapostolski
Chiesa Neo-Apostolica
Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie
Chiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio Maggiore
Basilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w Rawennie
Basilica di San Vitale
Kościół Santa Croce
Basilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we Florencji
Basilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w Paryżu
Chiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Szatana
Chiesa di Satana
Kościół Szkocki
Chiesa di Scozia
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Rzymie
Chiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na Velabrum
Chiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w Sofii
Chiesa di San Giorgio
kościół wolny
libera chiesa
Kościół Wyznający
Chiesa Confessante
Kościół Zjednoczeniowy
Chiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiego
Critiche alla Chiesa cattolica
Ojcowie Kościoła
Padre della Chiesa
Ormiański Kościół Ewangelicki
Chiesa evangelica armena
porwanie kościoła
rapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół Jezusa
Vera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół Polski
Chiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół Prawosławny
Chiesa ortodossa russa
stosunek Państwo-Kościół
rapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada Kościołów
Consiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Artykuł wywodzi się także z Deklaracji nr ‧ do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu w sprawie statusu kościołów i organizacji niewyznaniowych, włączonej obecnie do artykułu ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
it L'articolo si ispira alla dichiarazione n. ‧ allegata all’Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo ‧ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
pl Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog
it Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni
pl z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowej ustawy w sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot religijnych i instytucji religijnych, która wejdzie w życie w maju ‧ r. i położy wreszcie kres skargom małych wspólnot wyznaniowych, w szczególności wspólnot, które powstały lub rozwinęły się w minionych dekadach w wyniku zagranicznej działalności misyjnej lub poprzez odłączenie się od istniejących kościołów, dotyczącym zakazu budowy, posiadania lub używania budynków służących za sale modlitewne
it plaude all'adozione della nuova legge sullo status legale delle chiese, delle comunità religiose e degli istituti religiosi, che entrerà in vigore a partire dal maggio ‧, e che porrà definitivamente fine alle proteste delle piccole comunità religiose, in particolare quelle che negli ultimi decenni sono sorte o hanno conosciuto un'espansione a seguito dell'invio di missionari stranieri dall'estero o a seguito della separazione da chiese esistenti, circa il fatto che esse non possono costruire, possedere o utilizzare edifici da impiegare come luoghi di preghiera
pl Wiemy o tajemnych spotkaniach tu w Londynie, gdzie kościół jest atakowany, zabronione księgi są rozpowszechniane
it Sappiamo di incontri segreti qui nella Citta ' di Londra, dove la Chiesa e ' attaccata, dove vengono distribuiti libri infamanti
pl Autorzy petycji poszukują sposobu rozstrzygnięcia losu bułgarskiego kościoła prawosławnego nie poprzez kształtowane od stuleci prawo kanoniczne, lecz poprzez interwencję instytucji świeckiej - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.
it I presentatori della petizione intendono decidere del destino della Chiesa ortodossa bulgara non secondo i canoni della Chiesa, che si sono andati formando nel corso di secoli, bensì per mezzo di un intervento di un'istituzione secolare, cioè la Corte di giustizia di Strasburgo.
pl Wznosicie pomniki męczennikom, ustawiacie je w kościołach i kanonizujecie ich
it Voi costruite monumenti ai martiri,li mettete nelle chiese e li fate canonizzare
pl Nie naIeżysz już do kościoła
it Sei fuori dalla Chiesa, Natalio
pl Miała pani być na koncercie w kościele
it Lei doveva essere in chiesa
pl Pod warunkiem, że jej przepisy są przestrzegane, niniejsza dyrektywa nie narusza więc prawa kościołów i innych organizacji publicznych lub prywatnych, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, działających zgodnie z krajowymi przepisami konstytucyjnymi i ustawodawczymi, do wymagania od osób pracujących dla nich działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacji
it A condizione che le sue disposizioni siano d
pl Dziesiątki osób, w tym dzieci, zginęło w wyniku ataków na kościoły w Iraku, Egipcie i Syrii.
it Attacchi durante cerimonie religiose in Iraq, Egitto e Siria hanno causato la morte di decine di persone, bambini inclusi.
pl Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.
it Compito della chiesa cattolica romana è guidare i fedeli, non farsi guidare.
pl Powiedziano tutaj kilka prawdziwych słów na temat szariatu i Konferencji Islamskiej, ale musimy pamiętać, że Albańczycy są tolerancyjni wobec wszystkich trzech głównych religii w ich kraju, w tym wobec kościoła prawosławnego i katolickiego.
it Sono state dette cose giuste sulla sharia e sulla Conferenza islamica, dobbiamo però ricordare che gli albanesi sono tolleranti nei confronti delle tre principali religioni del loro paese, comprese la chiesa ortodossa orientale e la chiesa cattolica.
pl stosunki między kościołem a państwem,
it rapporto tra chiesa e Stato
pl Taki rodzaj kościoła, gdzie wybiera się co dogodne, a resztę zostawia się na półce
it Di chi va in chiesa, prende quello che gli conviene e trascura il resto
pl Nietolerancja wobec mniejszości religijnych, w tym dużej mniejszości chrześcijan kościoła koptyjskiego, który obecny jest w Egipcie od wieków, również rośnie.
it È in aumento anche l'intolleranza per le minoranze religiose, tra cui l'importante minoranza dei cristiani copti, presente in Egitto da secoli.
pl Jeżeli chodzi o Malezję, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakami na kościoły w krajach, które tradycyjnie były znane z tolerancji i umiarkowania.
it Per quanto riguarda quest'ultimo paese vorrei prima di tutto dire che siamo profondamente preoccupati per gli attacchi alle chiese in quello che è sempre stato, tradizionalmente, un paese tollerante e moderato.
pl Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że to dobrze, że udało nam się wypracować jasne zasady dla władz lokalnych i regionalnych, a nawet dla kościołów, w których znalazły odzwierciedlenie ich interesy.
it Desidero sottolineare ancora una volta l'importanza di aver definito regolamenti chiari per le autorità locali e regionali, e anche per le chiese, che ne rispecchiano gli interessi.
pl Mam na myśli przede wszystkim tak ważną sprawę, jak rozdział kościoła od państwa, a zwłaszcza równość mężczyzn i kobiet.
it Penso in primo luogo all'importante separazione fra Stato e chiesa e soprattutto all'uguaglianza fra uomini e donne.
pl Przegrała Gruzja, chociaż może pocieszyć się wsparciem rosyjskiego kościoła prawosławnego, który w dalszym ciągu twierdzi, że mieszkańcy Abchazji i Południowej Osetii są obywatelami Gruzji.
it Il perdente è la Georgia, sebbene, a dire il vero, si possa consolare con il sostegno della Chiesa ortodossa russa, che continua a sostenere che gli abitanti dell'Abcasia e dell'Ossezia del Sud sono cittadini georgiani.
pl Ma tam być Westley.Czeka w kościele, ma łzy w oczach
it Con Westley che aspetta in chiesa, con le lacrime agli occhi
pl Rumuński Kościół Prawosławny w czasach komunizmu był objęty zakazem.
it La chiesa greco-cattolica rumena venne vietata durante il periodo comunista.
pl Spal kościół, kapitanie
it Bruciate la chiesa, capitano
pl Zadanie dla Europy: doprowadzić do uwolnienia duchownego i położyć kres stałej inwigilacji kościołów domowych w Republice Islamskiej.
it Obiettivo per l'Europa, la liberazione del sacerdote e la fine dei continui controlli esercitati dallo Stato sulle chiese domestiche nella Repubblica islamica.
pl Przed kościołem
it Ero vicino alla chiesa
pl Na zakończenie ponownie podkreślam, że wolontariat zasługuje na nasze szerokie poparcie w działaniach kościołów, polityków i reszty społeczeństwa.
it Infine, per fare ancora una volta il punto della situazione, il volontariato merita il nostro ampio sostegno nella chiesa, nella politica e in altri settori della società.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 685 zdań frazy kościół.Znalezione w 0,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.