Tłumaczenia na język włoski:

  • parti di piante per la propagazione   

Przykładowe zdania z "cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obejmuje rośliny rozmnażane przez cebule, bulwy i kłącza
it Comprende piante ornamentali con bulbi, bulbo-tuberi, rizomi e tuberi
pl Cebula nadająca się do przechowywania, o barwie białoperłowej do białomiedzianej, posiadająca kształt dużej bulwy o formie zaokrąglonej lub przypominającej romb, błyszcząca, pokryta cienkimi i przezroczystymi łuskami
it Cipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide
pl Cebule, łodygi bulwiaste i bulwy kwiatów
it Bulbi e tuberi da fiore
pl Warzywa uprawiane dla korzeni, cebul lub bulw (poza ziemniakami
it Ortaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate
pl Małe części roślin, szczególnie cebule lub bulwy, używane do rozmnażania roślin
it Parti di pianta, specialmente bulbi o tuberi, usate per la propagazione delle piante
pl Nasiona pochodzą z bulw należących do gatunku Allium cépa L., posiadających cechy tradycyjnej odmiany słodkiej cebuli z Sewennów, a mianowicie
it Le sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes
pl Pobrać czystym i zdezynfekowanym skalpelem lub nożem do warzyw skórkę przy pępku bulwy, w taki sposób, by odsłonić przede wszystkim tkanki naczyniowe
it Rimuovere la buccia con un bisturi o con un coltello per ortaggi intorno all
pl Wszystkie zakupione nasiona i sadzonki, w tym cebulki, podziemne łodygi bulwiaste i bulwy
it Tutte le sementi e piante acquistate, compresi i bulbi e i tuberi
pl Drzewa i inne rośliny żywe, bulwy, korzenie i tym podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne
it Piante vive e prodotti della floricoltura
pl Bufor ten jest stosowany do zawieszania i rozcieńczania ekstraktów z bulw ziemniaka po zagęszczeniu przez wirowanie
it Questo tampone è impiegato per riportare in sospensione e diluire l’estratto di coni ombelicali di patate concentrato in sedimento mediante centrifugazione
pl Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka został wykryty w roślinach Solanum jasminoides Paxton i Brugmansia Pers. spp
it Il viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata è stato trovato su piante di Solanum jasminoides Paxton e di Brugmansia Pers. spp
pl Udział bulw zaatakowanych zarazą ziemniaka, mokrą zgnilizną i suchą zgnilizną oraz bulw uszkodzonych przez mróz, wysoką temperaturę lub kontakt z solą nie może przekraczać ‧ %
it La proporzione di tuberi affetti da marciume bruno, molle o secco e danneggiati dal gelo, dal sole o dal sale non può essere superiore all'‧ %
pl cylindryczna bulwa o długości ‧–‧ cm i średnicy nie mniejszej niż ‧,‧ cm; długie, gęste, włókniste korzenie; cienka, płowa skórka; kruchy, biały miąższ i gęsty śluz; słodkawy i łagodny, ale wyraźny, szczypiący w język smak po ugotowaniu; zawartość wody ‧–‧ % (trzy miesiące po zbiorach
it tubero cilindrico di ‧-‧ cm di lunghezza con diametro non inferiore a ‧,‧ cm, radici fibrose lunghe e dense e tegumento sottile e fulvo; la polpa bianca e soda, ricca di un succo denso, squisitamente dolce e delicata ma saporita, acquisisce un gusto pungente dopo la cottura; il contenuto di acqua è del ‧-‧ % (tre mesi dopo la raccolta
pl Dzięki temu szczególnemu środowisku, wynikającemu z połączenia cech terenu (pedologia i hydrografia) i klimatu (opady deszczu w okresie jesienno-zimowym, temperatura w okresie wiosennym umiarkowana już od końca lutego i osiągająca optymalny poziom około ‧ °C w czasie formowania się bulw), ziemniak, który rozwija się na tych terenach, nabiera cech fizycznych, takich jak struktura i granulometria miąższu, oraz organoleptycznych, takich jak specyficzny zapach i smak, stanowiących o jego wyjątkowej jakości
it Grazie a questo ambiente particolare, dato dall’integrazione tra suolo (pedologia e idrografia) e clima (piovoso nel periodo autunno–vernino, con temperature primaverili tiepide già da fine febbraio e ottimali cioè intorno ai ‧ °C durante la formazione dei tuberi), la patata che qui si sviluppa possiede caratteristiche fisiche come la tessitura, la granulometria della polpa ed organolettiche come odore e gusto particolari, che ne determinano una specifica qualità
pl W osadzie z części przystolonowych bulw ziemniaka i fragmentów łodygi prawdopodobne jest występowanie w tle populacji fluoryzujących komórek o nietypowej morfologii oraz dających reakcje krzyżowe bakterii saprofitycznych o wielkości i budowie podobnej do R. solanacearum choć znacznie rzadziej niż w przypadku testu IF
it Nei precipitati di coni ombelicali e frammenti di fusto di patata è possibile che si manifesti, sia pure con minor frequenza rispetto al saggio IF, la presenza di una popolazione di fondo di cellule fluorescenti con morfologia atipica e di batteri saprofiti a reazione incrociata simili per dimensioni e morfologia a R. solanacearum
pl Wykopanie z ziemi wszystkich porażonych bulw (ziemniaków) i ich złożenie na kontrolowanych wysypiskach
it ritirare dal terreno tutti i tuberi (patate) danneggiati e depositarli in discariche controllate
pl Część XIII: Drzewa i inne rośliny żywe, bulwy, korzenie i tym podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne
it Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura
pl System pomocy regionalnej dla owoców i roślin jadalnych, korzeni i bulw, kwiatów i roślin żywych okazał się nieodpowiedni, szczególnie ze względu na powolność, złożoność procedur i sposób, w jaki ukształtowana była struktura systemu proponowanej pomocy
it Il regime di aiuto all
pl określają jako skażone bulwy lub rośliny, przesyłkę i/lub partię oraz maszynę, pojazd, statek, skład lub ich jednostki oraz wszelkie inne przedmioty łącznie z opakowaniami, z których pobrana była próbka oraz, w miarę potrzeby, miejsce(-a) produkcji i pole(-a), z których bulwy lub rośliny zostały zebrane
it dichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione e/o una partita, i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui è stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l
pl DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE
it PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
pl obejmują, jako wynik analizy prowadzonej na mocy art. ‧, bulwy lub rośliny mające takie same genetyczne pochodzenie, co bulwy lub rośliny zakreślone jako skażone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i w odniesieniu do których badania wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia
it dopo le prove di cui all
pl Pomoc przyznaje się na owoce, jadalne warzywa, korzenie i bulwy, kwiaty i żywe rośliny wyszczególnione w działach ‧, ‧ i ‧ Nomenklatury Scalonej, zbierane na Wyspach Kanaryjskich i przeznaczone na dostawy na rynek Wysp Kanaryjskich
it È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive dei capitoli ‧, ‧ e ‧ della nomenclatura combinata, raccolti nelle isole Canarie e destinati all
pl Bulwy, korzenie, ich produkty i produkty uboczne
it Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti
pl diagnostyki śluzaka w bulwach ziemniaka oraz w roślinach ziemniaka i pomidora i niektórych innych roślinach żywicielskich
it la diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e dell’avvizzimento batterico nelle piante di patata e di pomodoro e in alcune altre piante ospiti
pl Nasiona są produkowane wyłącznie z bulw uzyskanych z obszaru określonego w art. ‧ specyfikacji produktu i odpowiednio wyselekcjonowanych
it Le sementi da utilizzare sono prodotte esclusivamente con bulbi ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio indicato all'articolo ‧ del disciplinare
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117781 zdań frazy cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy).Znalezione w 143,941 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.