Tłumaczenia na język włoski:

  • parti di piante per la propagazione   

Przykładowe zdania z "cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obejmuje rośliny rozmnażane przez cebule, bulwy i kłączaComprende piante ornamentali con bulbi, bulbo-tuberi, rizomi e tuberi
Cebule, łodygi bulwiaste i bulwy kwiatówBulbi e tuberi da fiore
Cebula nadająca się do przechowywania, o barwie białoperłowej do białomiedzianej, posiadająca kształt dużej bulwy o formie zaokrąglonej lub przypominającej romb, błyszcząca, pokryta cienkimi i przezroczystymi łuskamiCipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide
Małe części roślin, szczególnie cebule lub bulwy, używane do rozmnażania roślinParti di pianta, specialmente bulbi o tuberi, usate per la propagazione delle piante
Nasiona pochodzą z bulw należących do gatunku Allium cépa L., posiadających cechy tradycyjnej odmiany słodkiej cebuli z Sewennów, a mianowicieLe sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes
Warzywa uprawiane dla korzeni, cebul lub bulw (poza ziemniakamiOrtaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate
Umyć ‧ bulw pod wodą bieżącą i usunąć skórkę wokół piętki każdej bulwy, posługując się każdorazowo dezynfekowanym skalpelem lub skrobaczką do ziemniakówLavare ‧ tuberi in acqua corrente e rimuovere l
Nasiona są produkowane wyłącznie z bulw uzyskanych z obszaru określonego w art. ‧ specyfikacji produktu i odpowiednio wyselekcjonowanychLe sementi da utilizzare sono prodotte esclusivamente con bulbi ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio indicato all'articolo ‧ del disciplinare
Topinambur lub okowita ze słonecznika bulwiastego to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji i destylacji do poniżej ‧ % obj. bulw słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus LIl topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di ‧ % vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L
w ciągu wszystkich lat wegetacji, omawianych w poprzednich tiret, zostaną podjęte środki, zmierzające do wyeliminowania samosiewów ziemniaka i pomidora oraz innych roślin żywicielskich organizmu, łącznie z chwastami psiankowatymi, ponadto będą prowadzone kontrole urzędowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, a w przypadkach uprawy materiału siewnego ziemniaka na produkcję materiału siewnego, będzie prowadzona kontrola bulwin ciascuno degli anni di coltura di cui ai precedenti trattini, vengono prese misure per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro ed altre piante ospiti dell
Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwyRadici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi
Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobnePiante vive e prodotti della floricoltura
Cipolla Rossa di Tropea Calabria znana jest dzięki swoim cechom jakościowym i organoleptycznym, takim jak delikatność bulw, słodki smak, wyjątkowa łatwostrawność i niska zawartość substancji siarkowych, dzięki czemu nie jest ostra ani cierpka w smaku, co czyni ją łatwostrawnąLa Cipolla Rossa di Tropea Calabria è conosciuta per le sue caratteristiche qualitative e organolettiche quali la tenerezza dei bulbi, la dolcezza, la particolare digeribilità, ed il tenore di sostanze solforose molto basso che la rendono poco piccante e acre, determinandone un alto grado di digeribilità
nie będą sadzone bulwy, rośliny ziemniaka i inne rośliny żywicielskie dla danego organizmu, łącznie z roślinami i nasionami pomidora, dopóki dana jednostka nie zostanie poddana urzędowo uznanym środkom, prowadzącym do wyeliminowania organizmu i usunięcia wszelkiego materiału roślinnego żywicielskiego dla danego organizmu, łącznie-z pełnym zastąpieniem podłoża uprawowego-oczyszczeniem, a w razie potrzeby-dezynfekcją podejrzanej jednostki oraz wszelkiego wyposażenia. Następnie trzeba uzyskać zgodę na produkcję ziemniaka lub pomidora ze strony upoważnionych organów urzędowych, orazè vietato mettere a dimora tuberi-seme o piante di patata, od altre piante ospiti dell
Uzupełniający koncentrat paszowy, dostarczany przez producenta pasz lub wyprodukowany w gospodarstwie, składa się wyłącznie z: ziaren zbóż/odpadów młynarskich lub produktów ubocznych przemysłu młynarskiego/nasion oleistych/produktów lub produktów ubocznych z nasion oleistych (makuchy)/produktów i produktów ubocznych z ziaren roślin strączkowych/miąższu pochodzącego z bulw, korzeni lub owoców/melasy/suszonej lucerny/przetworów mlecznych/olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego/minerałów (węglany, fosforany, sól, magnezyt)/drożdży i ich produktów ubocznychL’alimento concentrato complementare, fornito da un produttore di alimenti o prodotto nell’azienda agricola, è costituito esclusivamente a partire da: cereali/derivati o sottoprodotti di cereali/semi oleosi/prodotti e sottoprodotti di semi oleosi (pannelli)/prodotti e sottoprodotti di semi leguminosi/polpe di tuberi, radici o frutti/melassa/erba medica disidratata/prodotti lattieri/oli e grassi vegetali/minerali (carbonati, fosfati, sale, magnesio)/lieviti e prodotti collaterali di lieviti
Bufor ten jest stosowany do zawieszania i rozcieńczania ekstraktów z bulw ziemniaka po zagęszczeniu przez wirowanieQuesto tampone è impiegato per riportare in sospensione e diluire l’estratto di coni ombelicali di patate concentrato in sedimento mediante centrifugazione
cylindryczna bulwa o długości ‧–‧ cm i średnicy nie mniejszej niż ‧,‧ cm; rzadkie, włókniste korzenie; ciemnobrązowa skórka, purpurowe plamki na jaśniejszej skórce; włóknista struktura miąższu, biały przekrój poprzeczny, duża zawartość skrobi; doskonały słodki smak po ugotowaniu; zawartość wody ‧–‧ % (trzy miesiące po zbiorachtubero cilindrico di ‧-‧ cm di lunghezza con diametro non inferiore a ‧,‧ cm, radici fibrose rade e tegumento di color marrone scuro o, quando è di colore più chiaro, con macchie viola; la polpa, di consistenza fibrosa, presenta un solco longitudinale bianco e un abbondante contenuto di amido e acquisisce un delizioso sapore dolce dopo la cottura; il contenuto di acqua è del ‧-‧ % (tre mesi dopo la raccolta
środki powinny uwzględniać, po pierwsze to, że choroba może pozostawać w formie latentnej i być niezauważalna zarówno w uprawie jak i w składowanych bulwach i dlatego można jej skutecznie zapobiegać jedynie przez produkcję i uprawę sadzeniaków wolnych od infekcji, a po drugie to, że w celu jej wykrycia niezbędne jest przeprowadzanie systematycznych urzędowych badańconsiderando che tali disposizioni devono innanzitutto tenere conto del fatto che la malattia può rimanere ad uno stato latente e non essere scoperta durante il periodo di crescita delle patate o di magazzinaggio dei tuberi e che essa può quindi essere efficacemente combattuta soltanto mediante la produzione e l
Zaleca się badanie potomnych bulw lub podstaw łodygi dla gatunków nietworzących bulw, zaleca się jeden normalny cykl wegetatywny po badaniach, określonych w pkt ‧ isi raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti ‧ e
Specyfikacja produkcji przewiduje między innymi, że pierwszą czynnością jest przygotowanie terenu upraw przez bruzdowanie, które przeprowadza się jesienią w roku poprzedzającym sadzenie, co umożliwia oddziaływanie zimowych czynników atmosferycznych, takich jak deszcz i mróz, które rozbijają większe bryły ziemi i umożliwiają powstanie struktury gleby odpowiedniej do wysadzenia bulwy nasiennejIl disciplinare prevede tra l’altro che la prima operazione consiste nella preparazione del terreno con l’assolcatura, effettuata nell’autunno precedente la semina, che permette agli agenti atmosferici invernali, quali la pioggia ed il gelo, di agire disgregando le zolle di terreno più grossolane e creare una tessitura idonea ad accogliere il tubero-seme
zapewniać nadzór, sprawowany przez własne upoważnione organy urzędowe, plantacji ziemniaka lub pomidorów w fazie wegetacji, zmagazynowanych bulw i owoców lub w fazie produkcji, razem z zabudowaniami, w których pracują maszyny do zakontraktowanej produkcji ziemniaka lub pomidoragarantiscono il controllo, attraverso i propri organismi ufficiali responsabili, delle imprese dove viene effettuata la coltivazione, il magazzinaggio o la manipolazione dei tuberi di patata o dei pomodori, nonché delle imprese che gestiscono su base contrattuale i macchinari occorrenti
Państwa członkowskie, jeśli to konieczne, zmieniają środki, które przyjęły w celu ochrony swojego terytorium przed wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, w sposób zapewniający ich zgodność z niniejszą decyzjąSe necessario, gli Stati membri modificheranno i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata in modo che tali provvedimenti siano conformi alla presente decisione
Na wniosek Egiptu i w świetle informacji dostarczonych przez to państwo Komisja stwierdziła, że ryzyko rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith poprzez wprowadzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie zostało wystarczająco opanowane, pod warunkiem przestrzegania określonych wymagańCome richiesto dall’Egitto e alla luce delle informazioni fornite da tale paese, la Commissione ha potuto stabilire che il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith derivante dall’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari di zone indenni da organismi nocivi dell’Egitto è stato ridotto in misura sufficiente purché siano rispettate determinate condizioni
urzędowo sprawdzane na obecność szarej pleśni ziemniaczanej powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith na polu podczas sezonu wzrostu a uznane za wolne od takich symptomów w trakcie takich inspekcji i po pobraniu próbki ‧ bulw z pięciu feddanów (= ‧ hektara) lub ‧ bulw z jednego feddana (= ‧ hektara) lub części tej ilości z mniejszych pól ziemniaczanych tak blisko terminu zbiorów jak to możliwe dla badań laboratoryjnych włączając w to próbę inkubacyjną i optyczną kontrolę ciętych bulw na obecność symptomów szarej pleśni powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a uznane za wolne od tych symptomów w tych kontrolachsottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo, per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi nel corso di tali ispezioni; va prelevato un campione di ‧ tuberi per cinque feddans (=‧ ettari) o ‧ tuberi per feddan (=‧ ettari) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli immediatamente prima della raccolta per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d
cylindryczna bulwa o długości ‧–‧ cm i średnicy nie mniejszej niż ‧,‧ cm; cienkie, włókniste korzenie; cienka, orzechowa skórka; miękki, mączysty miąższ; doskonały słodki smak po ugotowaniu; zawartość wody ‧–‧ % (trzy miesiące po zbiorachtubero cilindrico di ‧-‧ cm di lunghezza con diametro non inferiore a ‧,‧ cm, radici fibrose sottili e tegumento sottile color nocciola; la polpa è tenera e farinosa e acquisisce un delizioso sapore dolce dopo la cottura; il contenuto di acqua è del ‧-‧ % (tre mesi dopo la raccolta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117781 zdań frazy cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy).Znalezione w 117,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.