Tłumaczenia na język włoski:

  • parti di piante per la propagazione   

Przykładowe zdania z "cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cebule, łodygi bulwiaste i bulwy kwiatów
it Bulbi e tuberi da fiore
pl Obejmuje rośliny rozmnażane przez cebule, bulwy i kłącza
it Comprende piante ornamentali con bulbi, bulbo-tuberi, rizomi e tuberi
pl Cebula nadająca się do przechowywania, o barwie białoperłowej do białomiedzianej, posiadająca kształt dużej bulwy o formie zaokrąglonej lub przypominającej romb, błyszcząca, pokryta cienkimi i przezroczystymi łuskami
it Cipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide
pl Małe części roślin, szczególnie cebule lub bulwy, używane do rozmnażania roślin
it Parti di pianta, specialmente bulbi o tuberi, usate per la propagazione delle piante
pl Nasiona pochodzą z bulw należących do gatunku Allium cépa L., posiadających cechy tradycyjnej odmiany słodkiej cebuli z Sewennów, a mianowicie
it Le sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes
pl Warzywa uprawiane dla korzeni, cebul lub bulw (poza ziemniakami
it Ortaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate
pl Następujące cukry, skrobia oraz inne produkty ze zbóż i bulw
it I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi
pl Sortowanie bulw (ziemniaków) przed magazynowaniem, usunięcie wszystkich bulw wykazujących objawy porażenia i składowanie w kontrolowanych pojemnikach na odpady
it selezionare i tuberi (patate) prima di immagazzinarli, eliminare tutti quelli che presentano danni e depositarli in contenitori per rifiuti controllati
pl Analizy przeprowadza się na takich bulwach lub roślinach, które są konieczne do ustalenia prawdopodobnego pierwotnego źródła infekcji i rozmiaru prawdopodobnego skażenia w celu oceny stopnia ryzyka
it Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l
pl miejsce(-a) produkcji lub obiekty związane z produkcją bulw czy roślin, określone jako skażone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a), łącznie z tymi wspólnie użytkującymi sprzęt i urządzenia do produkcji, bezpośrednio lub poprzez wspólnych kontrahentów
it luogo o luoghi di produzione o imprese che abbiano qualche collegamento nel ciclo produttivo con i tuberi o le piante vegetali dichiarati contaminati ai sensi dell
pl Bulwy, korzenie, ich produkty i produkty uboczne
it Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti
pl Bulwy, korzenie i ich produkty oraz produkty uboczne
it Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti
pl System pomocy regionalnej dla owoców i roślin jadalnych, korzeni i bulw, kwiatów i roślin żywych okazał się nieodpowiedni, szczególnie ze względu na powolność, złożoność procedur i sposób, w jaki ukształtowana była struktura systemu proponowanej pomocy
it Il regime di aiuto all
pl W osadzie z części przystolonowych bulw ziemniaka i fragmentów łodygi prawdopodobne jest występowanie w tle populacji fluoryzujących komórek o nietypowej morfologii oraz dających reakcje krzyżowe bakterii saprofitycznych o wielkości i budowie podobnej do R. solanacearum choć znacznie rzadziej niż w przypadku testu IF
it Nei precipitati di coni ombelicali e frammenti di fusto di patata è possibile che si manifesti, sia pure con minor frequenza rispetto al saggio IF, la presenza di una popolazione di fondo di cellule fluorescenti con morfologia atipica e di batteri saprofiti a reazione incrociata simili per dimensioni e morfologia a R. solanacearum
pl Bulwy białego czosnku z Lomagne wprowadzane są do obrotu w kategoriach Extra lub w kategorii I z odpowiednimi ograniczeniami, jak na przykład minimalna średnica wynosząca ‧ mm
it I bulbi di ail blanc de Lomagne sono commercializzati per categoria: categoria extra o categoria I; quest'ultima è soggetta ad alcune restrizioni; fra le altre cose, i bulbi devono avere un diametro minimo di ‧ mm
pl Chronione oznaczenie geograficzne (CHOG) Cipolla Rossa di Tropea Calabria oznacza bulwy z gatunku Allium Cepa ograniczające się wyłącznie do wymienionych poniżej odmian lokalnych, odróżniających się kształtem bulwy i wcześniejszym dojrzewaniem spowodowanym okresem oddziaływania światła
it L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P) Cipolla Rossa di Tropea Calabria, individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall'influenza del fotoperiodo
pl Należy wskazać wykorzystywane części rośliny (liście, kwiaty, nasiona, owoce, bulwy itd.), zaś w przypadku roślin mniej znanych – miejsce uprawy, kryteria identyfikacji i inne istotne informacje o roślinie
it Occorre indicare le parti della pianta utilizzate (foglie, fiori, semi, frutti, tuberi, ecc.) e per le pianto meno note il luogo di coltivazione, i criteri di identificazione e altri aspetti pertinenti di queste piante
pl Bulwy są myte, czyszczone z jakichkolwiek substancji zewnętrznych i ponownie ważone
it I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati
pl rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające normy jakości bulw kwiatowych, cebulek i bulw
it regolamento (CEE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ marzo ‧, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore
pl cylindryczna bulwa o długości ‧–‧ cm i średnicy nie mniejszej niż ‧,‧ cm; cienkie, włókniste korzenie; cienka, orzechowa skórka; miękki, mączysty miąższ; doskonały słodki smak po ugotowaniu; zawartość wody ‧–‧ % (trzy miesiące po zbiorach
it tubero cilindrico di ‧-‧ cm di lunghezza con diametro non inferiore a ‧,‧ cm, radici fibrose sottili e tegumento sottile color nocciola; la polpa è tenera e farinosa e acquisisce un delizioso sapore dolce dopo la cottura; il contenuto di acqua è del ‧-‧ % (tre mesi dopo la raccolta
pl Próbki te zostaną poddane kontroli urzędowej lub pod urzędowym nadzorem, poprzez nacięcie bulw i kontrolę wzrokową, oraz
it Questi campioni debbono essere sottoposti a ispezione visuale ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, comportante il sezionamento dei tuberi, e inoltre
pl Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy
it Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi
pl Państwa Członkowskie stanowią, że podejrzewane wystąpienie lub potwierdzona obecność organizmu w roślinach ziemniaka i bulwach lub bulwach zebranych, składowanych lub wprowadzonych do obrotu na ich terytorium zgłaszane jest właściwym organom
it Gli Stati membri provvedono affinché ogniqualvolta si sospetti o venga confermata la presenza nel loro territorio dell
pl Wskazując na istotę wykonania w jak najkrótszym czasie w miejscu produkcji wszystkich czynności związanych z obróbką i pakowaniem, należy podkreślić, że bulwa Cipollotto Nocerino jest spożywana na surowo jako świeży produkt, a jej najważniejsze właściwości (przyjemny zapach, połysk, delikatność, smak, kruchość, twardość), które uczyniły z niej wyjątkowy i uznany produkt, bezpowrotnie zostałyby utracone w przypadku ewentualnych dodatkowych czynności i/lub transportu w inne miejsce
it Per ben evidenziare l'importanza di eseguire sui luoghi di produzione in tempi brevi tutte le fasi di lavorazione e confezionamento, va sottolineato che il bulbo del Cipollotto Nocerino è consumato crudo allo stato fresco e le sue principali caratteristiche (fragranza, brillantezza, delicatezza, sapidità, croccantezza, turgidità) che ne hanno fatto un prodotto unico e di pregio verrebbero irrimediabilmente compromesse con eventuali ulteriori manipolazioni e/o trasferimenti in altri luoghi
pl Producenci ziemniaka z île de Ré potrafią wyzyskać klimatyczne i pedologiczne zalety tych ziem, z korzyścia dla uprawy bulw ziemniaczanych, zgodnie z praktyką silnie zakorzenioną w lokalnych obyczajach
it I produttori di patate dell’isola di Ré hanno saputo approfittare di queste risorse pedoclimatiche per ottenere un ottimo prodotto attraverso pratiche radicate nelle abitudini locali
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117781 zdań frazy cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy).Znalezione w 79,09 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.