Tłumaczenia na język włoski:

  • Commonwealth delle nazioni   
  • Commonwealth   

Did you mean: wspólnota narodów

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

Igrzyska Wspólnoty Narodów
Giochi del Commonwealth
wspólnota narodów
commonwealth delle nazioni; commonwealth britannico; Commonwealth Britannico

Przykładowe zdania z "Wspólnota Narodów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
it Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del ‧ aprile ‧ sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
pl ratyfikacja i wejście w życie Protokołu z Kioto do Konwencji ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu do ‧ r. oraz wypełnienie jego zobowiązań zmniejszenia emisji do ‧ % do grudnia ‧ r. w porównaniu z poziomami z ‧ r. dla Wspólnoty Europejskiej jako całości, zgodnie ze zobowiązaniem każdego z Państw Członkowskich, określonym w konkluzjach Rady z dnia ‧ i ‧ czerwca ‧ r
it ratifica e entrata in vigore del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico entro il ‧ e realizzazione dell
pl Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
it Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Gromadzenie danych prowadzi do powstawania systemów nadzoru. W związku z tym statki naszych partnerów handlowych, zwłaszcza z naszej Wspólnoty Narodów, będą mogły być odsyłane w wyniku wojny handlowej prowadzonej przez UE.
it La raccolta dei dati comporta la creazione di sistemi di controllo e alle navi dei nostri partner commerciali, in particolare del Commonwealth, potrebbero essere vietato l'accesso nel caso di conflitti commerciali.
pl Wspólnota podpisała Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia ‧ grudnia ‧ roku, odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi (Umowa NZ w sprawie zasobów ryb z ‧ r
it La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del ‧ dicembre ‧, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (accordo delle Nazioni Unite del ‧ sulla conservazione delle risorse alieutiche
pl Cele Wspólnoty ustanowione w Traktacie obejmują stworzenie podstaw dla coraz ściślejszego związku między narodami Europy, rozwijanie bliższych stosunków między Państwami Członkowskimi i zagwarantowanie postępu gospodarczego i społecznego Wspólnoty poprzez wspólne działanie zmierzające do zlikwidowania barier dzielących Europę
it considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un
pl wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia ‧ grudnia ‧ r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi
it La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del ‧ dicembre ‧ relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny (COM‧ – ‧/‧– C‧-‧/‧ – ‧/‧(AVC
it Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del ‧ aprile ‧ sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. ‧ della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina (COM‧ – ‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(AVC
pl sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), UE i Wspólnoty lub w ramach prowadzonych przez UE i ONZ operacji zarządzania kryzysowego
it alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU
pl Do otrzymywania pomocy Wspólnoty bezpośrednio uprawnione są następujące podmioty: państwo, podmioty działające pod jurysdykcją i administracją Organizacji Narodów Zjednoczonych, organy federalne, regionalne i lokalne, organy publiczne i częściowo publiczne, partnerzy społeczni, organizacje wspierające przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielnie, spółdzielnie kredytowe, towarzystwa, fundacje i organizacje pozarządowe
it Possono beneficiare direttamente dell
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
it Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità al regolamento n. ‧ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli (COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
pl NACE Rev.‧ powiązana jest bezpośrednio z CPA Statistical Classification of Products by Activity Klasyfikacja Produktów wg Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, która z kolei oparta jest na CPC Central Product Classification Narodów Zjednoczonych (Centralna Klasyfikacja Produktów
it La NACE Rev. ‧ è altresì direttamente collegata alla Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (CPA), a sua volta basata sulla Classificazione centrale dei prodotti (CPC) elaborata dalle Nazioni Unite
pl Badania w dziedzinie NiN powinny być bezpiecznie i zgodne z zasadami etyki oraz powinny wnosić wkład w zrównoważony rozwój, służąc celom Wspólnoty w tej dziedzinie oraz przyczyniając się do realizacji milenijnych celów rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
it Le attività di ricerca nelle N&N dovrebbero essere sicure ed etiche e contribuire allo sviluppo sostenibile al servizio degli obiettivi di sostenibilità della Comunità nonché degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite
pl nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, bądź dla programów rozwoju instytucjonalnego Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Wspólnoty
it equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell
pl podtrzymuje swoje nieustanne poparcie, pomoc i zaangażowanie na rzecz ustanowienia przez naród ukraiński wolnego i otwartego systemu demokratycznego, stworzenia zdrowej gospodarki rynkowej i zajęcia prawowitego miejsca we wspólnocie narodów demokratycznych
it si impegna con il popolo ucraino a continuare a sostenerlo e ad assisterlo nei suoi sforzi volti ad istituire un sistema democratico libero e aperto, a creare una prospera economia di mercato e a fare in modo che il paese occupi il posto che gli spetta nella comunità delle nazioni democratiche
pl Pojawić się musi w końcu Europa narodów, która sprzyjać będzie ochronie Wspólnoty i zapewniać preferencyjne traktowanie Europejczykom.
it Deve emergere, infine, un'Europa delle nazioni che promuova l'assistenza comunitaria e la priorità agli europei.
pl Wspólnota stosuje regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego
it La Comunità europea applica il regolamento n. ‧ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, relativo all'omologazione dei veicoli per la protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale
pl PRZYWOŁUJĄC FAKT, że Wspólnota i Gwinea Bissau są sygnatariuszami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i zgodnie z tą konwencją Gwinea Bissau ustanowiła wyłączną strefę ekonomiczną rozciągającą się na ‧ mil morskich od jej wybrzeża, w której sprawuje suwerenną władzę do celów badań, ochrony i zarządzania zasobami tej strefy
it RICORDANDO che la Comunità e la Guinea-Bissau sono firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, in conformità di tale Convenzione, la Guinea-Bissau ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a ‧ miglia marine dalle proprie coste, all’interno della quale esercita i propri diritti di sovranità ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse di detta zona
pl Zważywszy, że Wspólnota Europejska jest członkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982, Komisja Europejska zawsze promowała swobodę żeglugi we wszystkich jej aspektach oraz rozwój odpowiednich narzędzi zapobiegających bezprawnym czynom skierowanym przeciwko statkom.
it Dato che la Comunità europea è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la Commissione europea si è sempre impegnata nella promozione della libertà di navigazione in tutte le sue componenti e per lo sviluppo di strumenti adeguati che consentano di prevenire gli atti illegali commessi contro le navi.
pl Unia Europejska jest wciąż wspólnotą opartą o narody, o państwa narodowe.
it L'Unione europea è ancora una comunità basata sulle nazioni, su Stati nazione.
pl Art. ‧ i ‧ nie mają również zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wwożonych do Birmy/Związku Myanmar przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i działających na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, i przeznaczonych wyłącznie do ich osobistego użytku
it Gli articoli ‧ e ‧ non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Birmania/Myanmar da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale
pl wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych
it relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112050 zdań frazy Wspólnota Narodów.Znalezione w 8,908 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.