Tłumaczenia na język włoski:

  • Commonwealth   
  • Commonwealth delle nazioni   

Did you mean: wspólnota narodów

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

Igrzyska Wspólnoty Narodów
Giochi del Commonwealth
wspólnota narodów
commonwealth delle nazioni; commonwealth britannico

Przykładowe zdania z "Wspólnota Narodów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Rosnąca liczba Państw Członkowskich zamierza uregulować kwestię stosowania systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych w wyniku decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczącej zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań
it Un numero sempre maggiore di Stati membri intende regolamentare l'uso degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore sulla base della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ aprile ‧ riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni
pl W Komunikacie końcowym szefowie rządów państw Wspólnoty Narodów zapisali propozycję opracowania wspólnych standardów międzynarodowych dotyczących handlu bronią konwencjonalną oraz poparli apele o rozpoczęcie prac nad traktatem o handlu bronią w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych
it Per quanto riguarda le SALW, i capi di governo hanno espresso, tra l'altro, profonda preoccupazione per la produzione illecita, il traffico e la disponibilità incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro, che alimentano i conflitti, aumentano i livelli di violenza armata e minano lo sviluppo
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ tiret drugie
it vista la decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ novembre ‧, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, in particolare l’articolo ‧, paragrafo ‧, secondo trattino
pl W celu ułatwienia dostępu do rynków krajów spoza Wspólnoty powinna istnieć równoważność w zakresie obejmującym motocykle dwukołowe między wymogami niniejszej dyrektywy a wymogami rozporządzenia nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ
it Per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, si dovrebbe stabilire, per quanto riguarda i motocicli a due ruote, l’equivalenza delle prescrizioni contenute nella presente direttiva con quelle del regolamento n. ‧ della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE
pl OŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ W SPRAWIE WPROWADZENIA W ŻYCIE RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
it DICHIARAZIONE CONCERNENTE L
pl zachęca naród białoruski do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych; uznaje wielką wagę tych wyborów, których wynik może zdecydowanie wpłynąć na przyszłość Białorusi oraz na jej ponowną integrację z międzynarodową wspólnotą demokratyczną
it incoraggia la popolazione bielorussa a partecipare alle prossime elezioni presidenziali; riconosce la grande importanza di tale consultazione elettorale, il cui esito può influire in modo decisivo sul futuro della Bielorussia e sulla sua reintegrazione in seno alla comunità democratica internazionale
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymogów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymogów (Zmienione Porozumienie z ‧ r.), w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ tiret drugie
it vista la decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ novembre ‧, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del ‧ riveduto), in particolare l'articolo ‧, paragrafo ‧, e l'articolo ‧, paragrafo ‧, secondo trattino
pl Z uwagi na fakt, iż regulamin ten ma zastosowanie we Wspólnocie, konieczne jest zapewnienie zgodności wymogów ustanowionych dyrektywą ‧/‧/WE z ustanowionymi w regulaminie EKG Organizacji Narodów Zjednoczonych nr
it Poiché tale regolamento è applicabile nella Comunità è necessario far corrispondere i requisiti elencati nella direttiva ‧/‧/CE e quelli elencati nel regolamento UN-ECE n
pl DEKLARACJA W SPRAWIE KOMPETENCJI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH REGULOWANYCH KONWENCJĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
it DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELL’AMBITO DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
pl W odniesieniu do załącznika ‧ art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ oraz odpowiadając na pytanie delegacji USA, delegacja UE wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy członkami Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego są prócz państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej: Republika Albanii, Bośnia i Hercegowina, Republika Chorwacji, Republika Islandii, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Czarnogóry, Królestwo Norwegii, Republika Serbii i Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
it Riguardo all'articolo ‧, paragrafi ‧, ‧ e ‧, all'articolo ‧, paragrafo ‧, e all'articolo ‧, paragrafo ‧, dell'allegato ‧ e in risposta alla delegazione USA, la delegazione dell'UE ha spiegato che alla data della firma dell'accordo i membri dello spazio aereo comune europeo comprendono, oltre agli Stati membri della Comunità europea, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e l'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo
pl Decyzją Rady ‧/WE [‧] Wspólnota zaakceptowała porozumienie Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG) w sprawie przyjęcia jednolitych warunków technicznych dla pojazdów kołowych oraz wyposażenia i części, które mogą być instalowane i/lub używane w pojazdach kołowych ora
it Con decisione ‧/CE del Consiglio, la Comunità ha aderito all
pl Nie pozwala nam się prowadzić handlu na odpowiednim poziomie z naszymi tradycyjnymi partnerami z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
it Non ci è permesso di intrattenere sufficienti scambi commerciali con i nostri partner tradizionali del Commonwealth britannico.
pl mając na uwadze, że nowy prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, potwierdził w przemówieniu inauguracyjnym swoje zobowiązanie do ustanowienia dojrzałego i skutecznego systemu prawnego, będącego głównym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego w Rosji, zwiększenia wpływu Rosji na wspólnotę międzynarodową oraz większego otwarcia Rosji na świat i ułatwienia dialogu na równych zasadach z innymi narodami, mając na uwadze, że pierwszym krokiem, jaki uczynił prezydent Miedwiediew, była zapowiedź utworzenia Rady Antykorupcyjnej, której sam będzie przewodniczył
it considerando che il nuovo Presidente russo, Dmitry Medvedev, ha confermato nel discorso inaugurale il suo impegno all'instaurazione di un sistema giuridico maturo ed efficace quale condizione indispensabile per lo sviluppo economico e sociale della Russia, per il rafforzamento del ruolo della Russia nella comunità internazionale e per aprire maggiormente la Russia al mondo e facilitare il dialogo da pari a pari con gli altri popoli; considerando che il Presidente Medvedev come primo passo in tale direzione ha decretato la creazione di un Consiglio anticorruzione che sarà da lui presieduto
pl zaproponowanie Unii Europejskiej i Państwom Członkowskim wspierania, w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, wysiłków prowadzonych w celu przyjęcia ogólnej definicji terroryzmu oraz zawarcia Ogólnej Konwencji w sprawie Terroryzmu Międzynarodowego; jednocześnie przestępstwa terroryzmu w Państwach Członkowskich należy uznać za niepodlegające przedawnieniu, co będzie wyrazem potępienia przez wspólnotę międzynarodową, która osądzać je będzie jako najcięższe i niedopuszczalne zbrodnie przeciw ludzkości
it proporre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere nel quadro delle Nazioni Unite gli sforzi in corso ai fini dell'adozione di una definizione globale di terrorismo e della conclusione, nel più breve tempo possibile, della Convenzione globale sul terrorismo internazionale; al tempo stesso si promuoverà l'imprescrittibilità dei reati di terrorismo negli Stati membri per tradurre in atto la riprovazione della comunità internazionale che li considera fra i crimini contro l'umanità più gravi e intollerabili
pl Wspólnota stosuje Regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M‧ lub M‧ w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych
it La Comunità applica il regolamento n. ‧ della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M‧ o M‧ per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione
pl w imieniu grupy GUE/NGL. - (DE) Panie przewodniczący, urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu! Pomimo iż postęp negocjacji z Mercosurem jest nieznaczny, Unia Europejska powinna wyraźnie zasygnalizować rządowi brazylijskiemu i innym naszym partnerom, że nie będziemy zawierać żadnych dwustronnych umów z poszczególnymi rządami, które są przeciwne procesowi integracji w odnośnych regionach: z Brazylią, która jest członkiem Mercosuru i potencjalnym członkiem Unii Narodów Południowoamerykańskich, ani też z Kolumbią czy Peru, które należą do Wspólnoty Andyjskiej i być może również przystąpią do Unii Narodów Południowoamerykańskich.
it a nome del gruppo GUE/NGL. - (DE) Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, anche se i negoziati con il Mercosur avanzano lentamente, l'UE dovrebbe inviare un chiaro segnale al governo brasiliano e agli altri nostri partner che non concluderà nessun accordo bilaterale con singoli governi che ostacolano il processo di integrazione nelle rispettive regioni: non con il Brasile, che è membro del Mercosur e potenzialmente in futuro anche dell'Unasur, non con la Colombia o il Perù, che sono membri della Comunità andina delle nazioni e anche membri potenziali dell'Unasur.
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom państw grupy G‧, rządom oraz parlamentom Zimbabwe i RPA, Sekretarzowi Generalnemu Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Przewodniczącym Komisji i Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, Sekretarzowi Generalnemu oraz rządom państw Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej
it incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi del G‧, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sudafrica, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al parlamento panafricano nonché al Segretario generale e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe
pl bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich wynikających z przesyłania informacji w ramach postanowień konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie narkotyków, wspieranie włączania danych o narkotykach i narkomanii, zebranych w państwach członkowskich lub pochodzących ze Wspólnoty, do międzynarodowych programów monitorowania i kontroli narkotyków, szczególnie tych ustanowionych przez ONZ i jej wyspecjalizowane agencje
it fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe, promuovere l'integrazione dei dati sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe, in particolare quelli creati dall'ONU e dalle sue istituzioni specializzate
pl *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- Komisja Handlu Zagranicznego
it *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità al regolamento n. ‧ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- Commissione per il commercio internazionale
pl wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia (compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr ‧/‧ wspólnego komitetu WEOL ustanowionego na mocy Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, zmieniającej załącznik I do umowy
it Decisione della Commissione, del ‧ marzo ‧, sulla posizione della Comunità per quanto riguarda la decisione n. ‧/‧ del Comitato misto ECAA istituito nell’ambito dell’accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo, che modifica l’allegato I dell’accordo
pl promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji; oraz
it favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti con una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture e istituzioni; e
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
it Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
pl Wspólnota stosuje Regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów
it La Comunità applica il regolamento n. ‧ della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112050 zdań frazy Wspólnota Narodów.Znalezione w 15,515 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.