Tłumaczenia na język włoski:

  • Commonwealth   
  • Commonwealth delle nazioni   

Did you mean: wspólnota narodów

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

Igrzyska Wspólnoty Narodów
Giochi del Commonwealth
wspólnota narodów
commonwealth delle nazioni; commonwealth britannico

Przykładowe zdania z "Wspólnota Narodów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wspólnota zatwierdziła w drodze decyzji ‧/WE[‧] Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, zawierającą przepisy i zasady odnoszące się do ochrony i zarządzania żywymi zasobami morza
it La Comunità ha approvato con decisione ‧/CE la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive
pl Decyzja Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
it Decisione del Consiglio, del ‧ novembre ‧, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
pl W przypadku bananów wykluczyłoby to za jednym zamachem dostawców brytyjskich, którzy nabywają banany w krajach karaibskich Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, tym samym tworząc nowe lukratywne możliwości dla francuskich wysp Gwadelupy i Martyniki.
it Nel caso delle banane, con un sol colpo si potrebbero estromettere i fornitori britannici che si approvvigionano nei paesi caraibici del Commonwealth britannico, offrendo così una nuova lucrosa opportunità alle isole francesi di Guadalupa e Martinica.
pl Art. ‧ i ‧ nie stosuje się do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej Państw Członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji działających na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, wyłącznie do ich osobistego użytku
it Gli articoli ‧ e ‧ non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw G-‧, rządom i parlamentom Zimbabwe i Republiki Południowej Afryki, sekretarzowi generalnemu Commonwealthu, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewodniczącemu Komisji i Rady Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, sekretarzowi generalnemu Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju oraz przewodniczącemu FIFA
it incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi dei paesi G‧, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe, e del Sud Africa, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della commissione e del consiglio esecutivo dell'UA, al parlamento pan-africano, al Segretario generale della SADC e al Presidente della FIFA
pl W kontekście dużej epidemii pryszczycy w późnych latach pięćdziesiątych zarówno we Wspólnocie jak i w sąsiadujących krajach, została utworzona Europejska Komisja ds. zwalczania pryszczycy (EKZP) w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ds. Wyżywienia i Rolnictwa
it A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni
pl W RAMACH Konwencji Narodów Zjednoczonych z ‧ r. o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, podpisanej dnia ‧ grudnia ‧ r. w Wiedniu, zwanej dalej Konwencją z ‧ roku, oraz zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Chińskiej Republice Ludowej i w państwach członkowskich Wspólnoty
it NEL QUADRO della convenzione delle Nazioni Unite del ‧ contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, firmata a Vienna il ‧ dicembre ‧, in seguito denominata la convenzione del ‧ e in conformità delle disposizioni di legge vigenti nella Repubblica popolare cinese e negli Stati membri della Comunità
pl Wspólnota, na podstawie decyzji ‧/EWG[‧], przystąpiła do Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, zwanej dalej
it considerando che il ‧ ottobre ‧ la Comunità ha concluso, con la decisione ‧/CEE, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata « convenzione di Vienna », ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all
pl Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, która nie dotyczy mnie jako sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, ale jako uczestnika wspólnoty demokratycznych narodów, dbałych o prawa człowieka i suwerenność europejskich narodów.
it Desidero richiamare la vostra attenzione su un altro problema che mi riguarda, non come relatore del Parlamento europeo, ma quale membro di una comunità di paesi democratici preoccupati per i diritti umani e la sovranità di tutte le nazioni d'Europa.
pl Priorytetem będzie obecnie powołanie wybranego bezpośrednio przez naród egipski w wolnych wyborach rządu, który przy wsparciu międzynarodowym będzie mógł dojść do pełnej demokracji, gdzie wspólnoty chrześcijan koptyjskich nie będą już ofiarami obecnych wydarzeń, a wszystkie wspólnoty religijne będą żyć w pokoju i swobodnie głosić swoją wiarę w całym kraju.
it Ora la priorità sarà ricostituire un governo espressione diretta del popolo egiziano attraverso elezioni libere, in grado di affrontare col supporto internazionale la fase di transizione verso una piena democrazia, dove le comunità cristiane copte non siano più vittime degli avvenimenti attuali e tutte le comunità religiose possano vivere in pace e professare liberamente la propria fede in tutto il paese.
pl Pomoc Wspólnoty przewidziana w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, uchylającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ i zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i (EWG) nr ‧/‧ oraz decyzje ‧/‧/WE i ‧/‧/WE (program CARDS) realizowana jest w Serbii i Czarnogórze, w tym w Kosowie w rozumieniu rezolucji nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia ‧ czerwca ‧ r., oraz w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii przez Europejską Agencję Odbudowy ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr
it L’assistenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. ‧/‧ e modifica dei regolamenti (CEE) n. ‧/‧, (CEE) n. ‧/‧ e delle decisioni ‧/‧/CE e ‧/‧/CE (il programma CARDS) viene fornita in Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza del ‧ giugno ‧ e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall’Agenzia europea per la ricostruzione, istituita dal regolamento (CE) n
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (Zrewidowane porozumienie z ‧ r.), w szczególności jego art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ tiret drugie i art. ‧ ust
it vista la decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ novembre ‧, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del ‧ riveduto), in particolare l’articolo ‧, paragrafo ‧, l’articolo ‧, paragrafo ‧, secondo trattino, e l’articolo ‧, paragrafo
pl Wspólnota zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia przestrzegania przez jej statki postanowień niniejszej umowy, jak i ustawodawstwa dotyczącego połowów na wodach, które podlegają jurysdykcji Mauretanii, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza
it La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione mauritana che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Mauritania, in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
pl Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich (ECOWAS) i wkrótce z całą pewnością Parlament Europejski, domagają się poszanowania oficjalnie ogłoszonych wyników wyborów i urząd objęcia urzędu przez nowego prezydenta Republiki, uznanego przez Niezależną Komisję Wyborczą, która - przypominam - jest instytucją zatwierdzoną przez ONZ.
it L'Unione europea, le Nazioni Unite, l'Unione africana, l'Assemblea parlamentare congiunta ACP-UE, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) e, sicuramente molto presto, anche il Parlamento europeo, chiedono il rispetto della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e l'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica ivoriana, riconosciuto dalla commissione elettorale indipendente che, ricordo, è un organismo accreditato delle Nazioni unite.
pl podtrzymuje swoje nieustanne poparcie, pomoc i zaangażowanie na rzecz ustanowienia przez naród ukraiński wolnego i otwartego systemu demokratycznego, stworzenia zdrowej gospodarki rynkowej i zajęcia prawowitego miejsca we wspólnocie narodów demokratycznych
it si impegna con il popolo ucraino a continuare a sostenerlo e ad assisterlo nei suoi sforzi volti ad istituire un sistema democratico libero e aperto, a creare una prospera economia di mercato e a fare in modo che il paese occupi il posto che gli spetta nella comunità delle nazioni democratiche
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
it Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli (COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
pl Zarówno Wspólnota, jak i jej państwa członkowskie są stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) zatwierdzonej decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczącą zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji UNCLOS i Porozumienia z dnia ‧ lipca ‧ r. odnoszącego się do wdrożenia jej części XI
it Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione ‧/‧/CE del Consiglio, del ‧ marzo ‧, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell’UNCLOS e dell’accordo del ‧ luglio ‧ relativo all’attuazione delle parte ‧ della convenzione
pl wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia (compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL
it relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA
pl uwzględniając swoje stanowisko z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Komisji w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
it vista la sua posizione del ‧ aprile ‧ sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
pl w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M‧ lub M‧ w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych
it ai fini dell’adesione della Comunità al regolamento n. ‧ della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M‧ o M‧ per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione
pl wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
it Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
pl Publikacja wspólna Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji Wspólnoty Europejskiej, OECD i Banku Światowego
it Pubblicazione congiunta delle Nazioni Unite, del Fondo monetario internazionale, della Commissione delle Comunità europee, dell
pl Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od wszystkich członków społeczności międzynarodowej współpracy w działaniu na rzecz ochrony i zarządzania biologicznymi zasobami mórz
it La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e conservazione delle risorse biologiche marine
pl Pomysłodawcy pierwszych traktatów przewidywali już wtedy, że Wspólnoty Europejskie mogłyby otworzyć się na wszystkie narody europejskie, gdy tylko uwolnią się one od dyktatury, oraz stać się wzorem nowego porządku światowego opartego na zasadach państwa prawa, otwartości i zaufania
it Gli ispiratori dei primi Trattati immaginavano già che le Comunità europee potessero aprirsi a tutti i popoli d'Europa, una volta liberati dalle dittature, e rappresentare dunque un modello per un nuovo ordine mondiale basato sullo Stato di diritto, sull'apertura e sulla fiducia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112050 zdań frazy Wspólnota Narodów.Znalezione w 9,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.