Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przyciski Importuj... i Eksportuj... powodują wczytanie lub zapisanie listy filtrów jako pliku tekstowego. Wiersze rozpoczynające się do wykrzyknika (!) zostaną potraktowane jako komentarze. Mogą one posłużyć do wyjaśnienia któregoś wpisu lub opisania zestawu filtrówImporta ed esporta leggono o scrivono la lista dei filtri attualmente in uso su un file di semplice testo. Le righe che iniziano con un punto esclamativo (!) sono trattate come commenti e possono essere usate per spiegare o descrivere un insieme di filtri
Załącznik W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Portugalii i Finlandii: Państwo członkowskie Data przyjęcia euro Data wymiany pieniądza gotówkowego Państwo członkowskie korzystające z okresu stopniowego wycofywaniaAllegato Nell' allegato del regolamento (CE) n ‧ tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga: Stato membro Data di adozione dell' euro Data di sostituzione del denaro liquido Adozione di un periodo di « abbandono graduale "
Tryb wiersza poleceń do generacji obrazówModalità a riga di comando per la generazione di immagini
dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzeniasono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento
Wiersz ‧ odnosi się jedynie do pszenicy durum kwalifikującej się do dodatku do płatności obszarowej, przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrLa riga ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się wiersze w brzmieniuNell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧ sono aggiunte le righe seguenti
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się wiersze w brzmieniusono aggiunte le seguenti righe relative agli Stati Uniti d’America
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych dodaje się następujące wierszeSi aggiungono le seguenti righe per gli Stati Uniti
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Luksemburga i NiderlandówNell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative al Lussemburgo e ai Paesi Bassi è inserita la seguente riga
W załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wierszNell’allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ è aggiunta la riga seguente
Wiersz ‧ odnosi się do gruntu odłogowanego i wykorzystywanego pod uprawę strączkowych roślin pastewnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tiret drugie rozporządzenia (WE) nrLa linea ‧ riguarda la messa a riposo di superfici utilizzate per colture di leguminose foraggere in applicazione dell
dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzeniasono inserite le righe per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento
W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz nr ‧ otrzymuje brzmienieNell’allegato I della direttiva ‧/‧/CEE la voce numero ‧ è sostituita dalla seguente
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wiersz dotyczący E ‧ zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzeniaNell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧ il testo relativo E ‧ è sostituito dall'allegato I del presente regolamento
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz odnoszący się do karbofuranu otrzymuje następujące brzmienieNella direttiva ‧/‧/CEE, allegato II, parte A, la riga relativa al carbofuran è sostituita dalla seguente
Dane techniczne paliw wzorcowych lpg używanych do badania pojazdów pod względem wartości granicznych emisji podanych w wierszach b‧, b‧ lub c tabel w pkt ‧.‧.‧ niniejszego regulaminuCaratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di tipo GPL usati per le prove dei veicoli in relazione ai limiti di emissione indicati alle righe b‧, b‧ o c delle tabelle che figurano al punto ‧.‧.‧ del presente regolamento
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ między pozycjami dotyczącymi Słowenii i Finlandii dodaje się następujący wierszNell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative alla Slovenia e alla Finlandia è inserita la seguente riga
do tabeli dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznejnella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe
W załączniku V do decyzji ‧/‧/WE w odniesieniu do Kanady dodaje się wiersz w następującym brzmieniuNell'allegato V della decisione ‧/‧/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada
W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz ‧ otrzymuje następujące brzmienieNell'allegato I della direttiva ‧/‧/CE, la riga ‧ è sostituita dalla seguente
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się następujące wiersze w odniesieniu do acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronuNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin, thiacloprid e tribenuron
Opis produktów zostaje zamieszczony w polu do tego przeznaczonym bez pozostawiania wolnych wierszyLa descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature
Wiersz nr ‧ odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych w produkcji roślin uprawnych innych niż spożywcze, za które nie należą się dopłaty na mocy zasad wdrażających art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (np. burak cukrowy, karczochy Jerusalem oraz korzenie cykoriiLa riga ‧ riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell'articolo ‧, paragrafo ‧, primo trattino, del regolamento (CE) n. ‧/‧ (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria
Ctrl; G Edycja idź do wierszaCtrl; G Modifica Vai alla riga
w części A załącznika ‧ dodaje się wiersze dotyczące kaptanu, etionu i folpetu, jak określono w załączniku I do niniejszej dyrektywyNell’allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative a captan, ethion e folpet come previsto all’allegato I della presente direttiva
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 785521 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 61,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.