Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do dupy ten wiersz, Darnell
it Che poesia tremenda, Darnell
pl w części A dodaje się następujący wiersz w odniesieniu do chlorfenwinfosu
it nella parte A è aggiunta la seguente riga per il clorfenvinfos
pl w załączniku ‧ skreśla się wiersz ‧, odnoszący się do systemu płatności jednolitej
it nell’allegato ‧ è soppressa la riga ‧ relativa al regime di pagamento unico
pl Skreśla się wiersz dotyczący fenbukonazolu w załączniku do decyzji ‧/‧/WE
it La riga riguardante il fenbuconazolo nell’allegato della decisione ‧/‧/CE è cancellata
pl Z tabeli ‧ wynika, że nawet po zsumowaniu wszystkich przychodów BAV (z tytułu administracji i zysków, patrz wiersz I) suma wszystkich płatności otrzymanych przez BAV w okresie od ‧ r. do ‧ r. jest niższa niż szacunkowa rynkowa cena za użytkowanie terenu (obecnie ‧ EUR rocznie
it Dalla tabella ‧ emerge che, anche calcolando tutte le entrate di BAV (amministrazione e utili, vedi riga I), la somma complessiva dei pagamenti ottenuti da BAV tra il ‧ e il ‧ è inferiore al valore di mercato stimato per l’uso del terreno (che ammonta attualmente a ‧ EUR l’anno
pl Podając mniejszą liczbę wierszy, niż znajduje się obecnie w słowniku, można doprowadzić do utraty danych
it Specificare un numero di righe inferiore della dimensione attuale del vocabolario può portare ad una perdita di dati
pl wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧ zastępuje się wierszami określonymi w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
it le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine ‧.‧, ‧.‧ e ‧.‧ sono sostituite dalle righe di cui all'allegato ‧ del presente regolamento
pl W załączniku do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ wiersze dotyczące uwagi nr ‧, grupa ‧-Urugwaj i uwagi nr ‧ otrzymują brzmienie
it Nell'allegato del regolamento (UE) n. ‧/‧, le righe corrispondenti alle note n. ‧, gruppo ‧-Uruguay, e n. ‧, sono sostituite dal testo seguente
pl W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz nr ‧ otrzymuje brzmienie
it Nell’allegato I della direttiva ‧/‧/CEE la riga ‧ è sostituita dalla seguente
pl Homologacja B, (wiersz B)- Pojazdy homologowane względem wymaganych poziomów emisji zanieczyszczeń gazowych w odniesieniu do silników zasilanych benzyną (bezołowiową) lub benzyną bezołowiową i gazem płynnym lub ziemnym
it Omologazione B, (riga B)- Veicoli omologati in base ai livelli di emissione di inquinanti gassosi prescritti per i motori alimentati a benzina (senza piombo) o a benzina senza piombo e GPL o GN
pl dodaje się wiersze tabeli zawarte w załączniku I do niniejszego rozporządzenia
it sono aggiunte le righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento
pl W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wiersz dla numeru kontyngentu ‧.‧ otrzymuje następujące brzmienie
it Nell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, la riga corrispondente al numero d’ordine ‧.‧ è sostituita dalla seguente
pl W załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz
it Nell’allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ è aggiunta la riga seguente
pl w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący wiersz
it Si inserisce la seguente riga per il Canada
pl Wiersze w tabeli w odniesieniu do numerów porządkowych ‧.‧ i ‧.‧ zastępuje się następującymi wierszami
it Le righe della tabella relative ai numeri d’ordine ‧.‧ e ‧.‧ sono sostituite dal testo seguente
pl Punkt ‧ dodatku do załącznika ‧ uzupełnia się następującymi wierszami po pkt
it Al punto ‧ dell’appendice dell’allegato ‧ sono aggiunti i punti seguenti dopo il punto
pl W części B załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersze odnoszące się do benomylu, karbendazymu i tiofanatu metylowego otrzymują następujące brzmienie
it Nell’allegato II, parte B, della direttiva ‧/‧/CEE, il testo delle righe relative al benomil, carbendazim e tiofanato metile è sostituto dal seguente
pl Użytecznym programem dostępowym do kalendarza & kde; z wiersza poleceń jest program konsolekalendar, który znajduje się w pakiecie kdepim razem z & korganizer-narzednik
it Un buon programma per accedere a un calendario di & kde; dalla riga di comando è konsolekalendar, che è incluso nel pacchetto kdepim insieme a & korganizer
pl Pozycje oznaczone lit. a)- o) odnoszą się do odpowiadających im wierszy w tabeli
it Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella
pl Jeśli jeszcze nie istnieje, dodaj do ~/. xinitrc wiersz z poleceniem uruchamiającym Twoje ulubione środowisko lub menedżera okien
it Se ancora non esiste, aggiungi una linea in ~/. xinitrc per avviare il tuo window manager o ambiente desktop preferito
pl W załączniku do dyrektywy ‧/‧/WE wiersz odnoszący się do manganu, zamieszczony w drugiej części tabeli I dotyczącej składników mineralnych, otrzymuje brzmienie
it Nell'allegato della direttiva ‧/‧/CE, la riga relativa al manganese nella seconda parte della tabella ‧ è sostituita dalla seguente
pl Zakładka Frazy pozwala na zdefiniowanie automatycznie generowanych wierszy, które są dodawane do odpowiedzi na wiadomości, wiadomości przesłanych dalej, i znaku, który jest dodawany przed cytowanym tekstem. Są to specjalne kombinacje znaków i znaku & percnt; które spowodują wyświetlenie określonych wartości pokazanych także u góry zakładki Frazy. Możesz dodać frazy odpowiedzi w innym języku niż Twój domyślny język & kde; za pomocą przycisku Dodaj.... Następnie możesz wybrać pomiędzy językami na liście rozwijanej Język. Będzie to działąć tylko dla języków, dla których zainstalowałeś pakiet i‧n
it La scheda Frasi permette di definire le frasi generate automaticamente da aggiungere ai messaggi di risposta ed ai messaggi inoltrati, e i caratteri da inserire prima del testo citato. Ci sono sequenze di caratteri speciale, precedute da & percnt; che inseriranno certi valori. Questi sono mostrati in cima alla sezione Frasi. Puoi aggiungere frasi di risposta in linguaggi diversi da quello predefinito di & kde; usando il pulsante Aggiungi.... Ti verranno proposte diverse lingue attraverso il selettore Lingue. Le lingue disponibili sono solo quelle per cui è stato installato il relativo pacchetto i‧n
pl Rząd brytyjski naprawdę wierzył - a czytając między wierszami dowiedziałem się, jak doszedł do tego wniosku - że będzie potrzebować stałej jednostki koordynacyjnej i że będzie musiał w tym celu podwoić liczbę ludzi, w związku z czym zamiast prowadzić wymianę informacji drogą elektroniczną będzie mieć do dyspozycji dużo pracowników.
it Il governo britannico ritiene - e posso dedurre come sia arrivato a quella conclusione leggendo fra le righe - che avrebbe avuto bisogno di un'unità di coordinamento permanente e avrebbe dovuto assegnare a essa del personale, avendo quindi concentrato molto personale in un posto anziché limitarsi a scambiare informazioni elettronicamente.
pl Opis produktów jest zamieszczany w polu do tego przeznaczonym bez pozostawienia wolnych wierszy
it La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 785521 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 102,877 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.