Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyciski Importuj... i Eksportuj... powodują wczytanie lub zapisanie listy filtrów jako pliku tekstowego. Wiersze rozpoczynające się do wykrzyknika (!) zostaną potraktowane jako komentarze. Mogą one posłużyć do wyjaśnienia któregoś wpisu lub opisania zestawu filtrów
it Importa ed esporta leggono o scrivono la lista dei filtri attualmente in uso su un file di semplice testo. Le righe che iniziano con un punto esclamativo (!) sono trattate come commenti e possono essere usate per spiegare o descrivere un insieme di filtri
pl Załącznik W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Portugalii i Finlandii: Państwo członkowskie Data przyjęcia euro Data wymiany pieniądza gotówkowego Państwo członkowskie korzystające z okresu stopniowego wycofywania
it Allegato Nell' allegato del regolamento (CE) n ‧ tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga: Stato membro Data di adozione dell' euro Data di sostituzione del denaro liquido Adozione di un periodo di « abbandono graduale "
pl Tryb wiersza poleceń do generacji obrazów
it Modalità a riga di comando per la generazione di immagini
pl dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia
it sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento
pl Wiersz ‧ odnosi się jedynie do pszenicy durum kwalifikującej się do dodatku do płatności obszarowej, przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
it La riga ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
pl W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się wiersze w brzmieniu
it Nell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧ sono aggiunte le righe seguenti
pl w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się wiersze w brzmieniu
it sono aggiunte le seguenti righe relative agli Stati Uniti d’America
pl w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych dodaje się następujące wiersze
it Si aggiungono le seguenti righe per gli Stati Uniti
pl W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów
it Nell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative al Lussemburgo e ai Paesi Bassi è inserita la seguente riga
pl W załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz
it Nell’allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ è aggiunta la riga seguente
pl Wiersz ‧ odnosi się do gruntu odłogowanego i wykorzystywanego pod uprawę strączkowych roślin pastewnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tiret drugie rozporządzenia (WE) nr
it La linea ‧ riguarda la messa a riposo di superfici utilizzate per colture di leguminose foraggere in applicazione dell
pl dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia
it sono inserite le righe per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento
pl W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz nr ‧ otrzymuje brzmienie
it Nell’allegato I della direttiva ‧/‧/CEE la voce numero ‧ è sostituita dalla seguente
pl W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wiersz dotyczący E ‧ zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia
it Nell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧ il testo relativo E ‧ è sostituito dall'allegato I del presente regolamento
pl W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz odnoszący się do karbofuranu otrzymuje następujące brzmienie
it Nella direttiva ‧/‧/CEE, allegato II, parte A, la riga relativa al carbofuran è sostituita dalla seguente
pl Dane techniczne paliw wzorcowych lpg używanych do badania pojazdów pod względem wartości granicznych emisji podanych w wierszach b‧, b‧ lub c tabel w pkt ‧.‧.‧ niniejszego regulaminu
it Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di tipo GPL usati per le prove dei veicoli in relazione ai limiti di emissione indicati alle righe b‧, b‧ o c delle tabelle che figurano al punto ‧.‧.‧ del presente regolamento
pl W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ między pozycjami dotyczącymi Słowenii i Finlandii dodaje się następujący wiersz
it Nell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative alla Slovenia e alla Finlandia è inserita la seguente riga
pl do tabeli dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznej
it nella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe
pl W załączniku V do decyzji ‧/‧/WE w odniesieniu do Kanady dodaje się wiersz w następującym brzmieniu
it Nell'allegato V della decisione ‧/‧/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada
pl W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz ‧ otrzymuje następujące brzmienie
it Nell'allegato I della direttiva ‧/‧/CE, la riga ‧ è sostituita dalla seguente
pl W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się następujące wiersze w odniesieniu do acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu
it Nell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin, thiacloprid e tribenuron
pl Opis produktów zostaje zamieszczony w polu do tego przeznaczonym bez pozostawiania wolnych wierszy
it La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature
pl Wiersz nr ‧ odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych w produkcji roślin uprawnych innych niż spożywcze, za które nie należą się dopłaty na mocy zasad wdrażających art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (np. burak cukrowy, karczochy Jerusalem oraz korzenie cykorii
it La riga ‧ riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell'articolo ‧, paragrafo ‧, primo trattino, del regolamento (CE) n. ‧/‧ (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria
pl Ctrl; G Edycja idź do wiersza
it Ctrl; G Modifica Vai alla riga
pl w części A załącznika ‧ dodaje się wiersze dotyczące kaptanu, etionu i folpetu, jak określono w załączniku I do niniejszej dyrektywy
it Nell’allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative a captan, ethion e folpet come previsto all’allegato I della presente direttiva
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 785521 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 66,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.