Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG, w specjalnej kolumnie dotyczącej zwierząt z rodziny koniowatych, dodaje się następujące wiersze, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISO
it Nella parte ‧ dell
pl Pozycje oznaczone a)–o) odnoszą się do odpowiadających im wierszy w tabeli
it Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella
pl W części B załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE wiersz dotyczący szczególnej potrzeby żywieniowej Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności otrzymuje brzmienie
it Nella parte B dell'allegato I della direttiva ‧/‧/CE, la riga relativa al particolare fine nutrizionale Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica è sostituita dalla seguente
pl Opis produktów jest zamieszczany w polu do tego przeznaczonym bez pozostawienia wolnych wierszy
it La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature
pl właściwe uwagi do każdego wiersza dochodu
it gli opportuni commenti per ogni linea di entrata
pl Przyciski Importuj... i Eksportuj... powodują wczytanie lub zapisanie listy filtrów jako pliku tekstowego. Wiersze rozpoczynające się do wykrzyknika (!) zostaną potraktowane jako komentarze. Mogą one posłużyć do wyjaśnienia któregoś wpisu lub opisania zestawu filtrów
it Importa ed esporta leggono o scrivono la lista dei filtri attualmente in uso su un file di semplice testo. Le righe che iniziano con un punto esclamativo (!) sono trattate come commenti e possono essere usate per spiegare o descrivere un insieme di filtri
pl W załączniku V do decyzji ‧/‧/WE w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący wiersz
it Nell’allegato V della decisione ‧/‧/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada
pl W literaturze szwabskiej istnieje wiele wierszy i opowiadań nawiązujących do Maultasche
it La letteratura sveva è ricca di poemi e di racconti dedicati alla Maultasche
pl Wiersz dotyczący substancji czynnej ‧-CPA (kwas ‧-chlorofenoksyoctowy) w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ otrzymuje brzmienie
it Nell’allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧, la riga relativa alla sostanza attiva ‧-CPA (acido ‧-clorofenossiacetico) è sostituita dalla seguente
pl W załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG część A następujący wiersz otrzymuje brzmienie
it Nell’allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE la riga seguente è modificata come segue
pl Wiersz nr ‧ odnosi się tylko do pszenicy durum, która kwalifikuje się do dopłaty uzupełniającej do płatności obszarowej przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
it La riga ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
pl Idź do następnego wiersza
it Vai alla riga successiva
pl W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz odnoszący się do atrazyny otrzymuje brzmienie
it Nell’allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE, la riga relativa all'atrazina è sostituita dalla seguente
pl w polu ‧ tabela Lista skrótów do dokumentów pomiędzy wierszem T‧M a wierszem Inne wprowadza się wiersze w brzmieniu
it alla casella ‧, nella tabella Elenco delle abbreviazioni dei documenti, tra le righe T‧M e Altro sono inserite la righe seguenti
pl W załączniku do decyzji ‧/‧/WE, w tabeli w części A wykreśla się wiersz dotyczący substancji oznaczonej numerem FL ‧ ‧ (‧-metylobuta-‧,‧-dien
it Nella parte A dell’allegato della decisione ‧/‧/CE la riga della tabella relativa alla sostanza con il numero FL ‧ ‧ (‧-metilbuta-‧,‧-diene) è soppressa
pl Następny wiersz składa się z przycisku i listy rozwijanej. Są one używane do włączenia każdego powiadomienia określonego typu. Wybierz typ powiadomienia z listy rozwijanej po prawej i naciśnij przycisku Włącz wszystko. To spowoduje włączenie wszystkich powiadomień tego typu
it La riga seguente consiste di un pulsante e di una casella a cascata. Questa viene utilizzata per attivare tutte le notifiche di un singolo tipo. Basta selezionare il tipo di notifica dalla casella a cascata (sulla destra) e fare clic sul pulsante etichettato Abilita tutti. Verranno così abilitate tutte le notifiche di quel tipo
pl & konsole-mianownik; jest graficznym emulatorem terminala, nazywanym konsolą lub powłoką. Zastępuje on stary, dobrze znany ekran tekstowy, jednak potrafi dzielić miejsce na pulpicie z programami, działającymi w trybie graficznym. Użytkownicy systemu & Windows; mogą go porównać do wiersza poleceń MS-DOS, który oferował analogiczną funkcjonalność do tej oferowanej przez DOS. Należy jednak pamiętać, że system & UNIX-mianownik; z CLI oferuje znacznie lepszą funkcjonalność niż DOS!
it & konsole; è ciò che è noto come un emulatore di terminale X, spesso chiamato terminale o shell. Ti dà l' equivalente di un buon vecchio schermo testuale sul tuo desktop, ma uno che può facilmente condividere lo schermo con le tue applicazioni grafiche. Gli utenti & Windows; potrebbero avere familiarità con il Prompt di MS-DOS, che ha la funzione analoga di offrire una linea di comando DOS sotto & Windows; (sebbene le CLI di & UNIX; offrano molta più potenza e facilità d' uso del DOS!
pl Opis produktów musi być zamieszczony w polu do tego przeznaczonym bez pozostawiania wolnych wierszy
it La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature
pl W związku z tym należy ponownie zdefiniować paliwa referencyjne używane podczas badań homologacji typu silników do badania poziomów emisji, określone w wierszach B‧, B‧ i C tabel zamieszczonych w załączniku I do dyrektywy ‧/‧/WE, celem lepszego odzwierciedlenia, tam gdzie dotyczy, zawartości siarki w olejach napędowych, które są dostępne na rynku od ‧ stycznia ‧ r. i które są wykorzystywane w silnikach wyposażonych w zaawansowane układy kontroli emisji spalin
it È pertanto opportuno ridefinire i carburanti di riferimento utilizzati per le prove di omologazione dei motori in base ai valori limite di emissione di cui alle righe B‧, B‧ e C delle tabelle che figurano nell'allegato I della direttiva ‧/‧/CE in modo da riflettere meglio, se applicabile, il tenore di zolfo dei carburanti diesel che sono disponibili sul mercato dal ‧o gennaio ‧ e che sono utilizzati dai motori che dispongono di sistemi avanzati di controllo delle emissioni
pl Wiersz ‧ odnosi się tylko do pszenicy durum, która kwalifikuje się do uzupełnienia dopłaty obszarowej zapewnionej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
it La riga ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
pl Dane techniczne paliw wzorcowych lpg używanych do badania pojazdów pod względem wartości granicznych emisji podanych w wierszach b‧, b‧ lub c tabel w pkt ‧.‧.‧ niniejszego regulaminu
it Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di tipo GPL usati per le prove dei veicoli in relazione ai limiti di emissione indicati alle righe b‧, b‧ o c delle tabelle che figurano al punto ‧.‧.‧ del presente regolamento
pl W Załączniku do decyzji ‧/‧/WE dodaje się następujący wiersz
it Nell’allegato della decisione ‧/‧/CE viene aggiunta la seguente riga
pl W punkcie Zmiany skreśla się wiersz Zmiana(-y) do pozycji
it Nella sezione Modifiche, cancellare la riga Modifiche alla/e voce/i
pl W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się wiersz w brzmieniu
it Nell’allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE è aggiunta la seguente riga
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 785521 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 165,163 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.