Tłumaczenia na język włoski:

  • Libro dei Proverbi   

Przykładowe zdania z "Księga Przysłów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Panie przewodniczący! Węgierskie przysłowie mówi: "dobry ksiądz uczy się przez śmiercią”.
it (EN) Signor Presidente, il proverbio ungherese dice "un buon prete impara fino alla morte”.
pl Poza tym w związku z nieetycznymi praktykami eksportowania do krajów trzeciego świata bez jakichkolwiek skrupułów wielu substancji uznawanych za szkodliwe, zacytuję popularne w Polsce przysłowie: "Nie rób drugiemu co tobie nie miłe".
it Inoltre, per quanto riguarda la pratica senza scrupoli e indebita di esportare ai paesi terzi sostanze di cui è nota la nocività, citerei un proverbio polacco: "fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te”.
pl Mamy takie niemieckie przysłowie: Steter Tropfen höhlt den Stein (Kropla drąży skałę).
it C'è un detto in Germania: Steter Tropfen höhlt den Stein (a goccia a goccia s'incava la pietra).
pl Przepraszam każdego, komu o tej późnej porze nie od razu przychodzi na myśl interpretacja tego przysłowia, ale pomimo że w Holandii mnichów pozostało już bardzo niewielu, wciąż używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że trzeba stosować takie same normy w jednakowych sytuacjach.
it Le mie scuse a chiunque debba fornirne un'interpretazione a quest'ora tarda ma, sebbene nei Paesi Bassi i monaci non siano tanto più di moda, ancora citiamo questo proverbio per dire che a parità di situazioni occorre applicare gli stessi standard.
pl Przysłowie o gorzkich ziołach rzadko miało tak dobre zastosowanie, jak w tym przypadku.
it Raramente questo proverbio sulle erbe amare si dimostra così calzante come nell'argomento in discussione.
pl Również wśród przysłów używanych na tym obszarze znane jest powiedzenie Per San Michelo la castagna nel panéro (Na Świętego Michała kasztan w koszyku
it Anche nei proverbi utilizzati nell’areale è noto il detto per San Michelo la castagna nel panéro
pl Stare przysłowie mόwi
it C' è un vecchio detto, signorina Sallie
pl (NL) Panie Przewodniczący! Nie zaszkodziłoby, gdyby Parlament Europejski - choć jeden raz - dał dobry przykład i bronił zasady mówiącej o tym, że Unia Europejska powinna postępować w myśl przysłowia "krawiec kraje, jak mu materii staje”.
it (NL) Signor Presidente, non farebbe male al Parlamento europeo dare per una volta il buon esempio e difendere il principio secondo cui l'Unione europea non dovrebbe fare il passo più lungo della gamba.
pl (EL) Panie przewodniczący! Pewne przysłowie mówi: "życie człowieka wisi na jednej nitce”.
it (EL) Signor Presidente, c'è un detto che recita "la nostra vita è appesa a un filo”.
pl Jednakże zgodnie ze wspaniałym przysłowiem lepiej zapobiegać niż leczyć.
it Tuttavia, secondo uno straordinario proverbio, prevenire è meglio che curare.
pl - (NL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana posła Moreno Sáncheza automatycznie nasuwa na myśl holenderskie przysłowie "zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, które oznacza, że dramatyczne czasy wymagają drastycznych środków.
it - (NL) Signor Presidente, leggendo la relazione Moreno Sánchez viene subito in mente il detto olandese "zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, che significa che tempi difficili richiedono misure drastiche.
pl Mówiłeś coś o przysłowiu
it Stava parlando di un detto
pl (ES) Panie przewodniczący! Chciałabym poświęcić kilka sekund z przydzielonego mi czasu, żeby zwrócić się tylko do tych, którzy zajmują miejsca na końcu sali, tam z prawej strony, dedykując im tradycyjne przysłowie mieszkańców Kastylii: "A palabras necias, oídos sordos - niemądre słowa trafią w próżnię”.
it (ES)Signor Presidente, le chiedo alcuni secondifuori dal tempo che mi è stato assegnato per indirizzareai banchi qui dietro, a destra, un detto proverbiale castigliano: "A palabras necias, oídos sordos” ("a parole stupide, orecchie sorde”).
pl Funkcjonuje tam nawet przysłowie "jeżeli jesteś wystarczająco duży, żeby unieść nóż, jesteś na tyle dorosły, żeby walczyć za swoje plemię”.
it In Yemen c'è perfino un detto: "se hai l'età per usare un coltello, hai l'età per combattere per la tua tribù”.
pl Jest to odpowiedni sygnał, który dziś z tego miejsca trzeba nadać; nie dopuśćmy do tego, aby spełniło się chińskie przysłowie, które mówi, że gdy palec wskazuje niebo tylko głupiec patrzy na palec. Panie przewodniczący!
it Questo è il giusto segnale da inviare da quest'Aula oggi; non agiamo come nel proverbio cinese che dice che quando il saggio indica il cielo, lo stolto guarda il dito.
pl Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
it Sembra proprio che stiamo puntando tutto su una carta sola.
pl W tym przypadku jestem rad, że owo przysłowie się nie sprawdziło, a powiodła się mediacja byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Nicholasa Sarkozy'ego.
it In questo caso, sono felice che il proverbio si sbagli e che l'allora presidente del Consiglio europeo Sarkozy sia riuscito a mediare la crisi.
pl W Polsce mamy na takie okoliczności przysłowie "Kto szybko daje, dwa razy daje".
it Come dice il proverbio polacco: "Chi dà rapidamente, dà il doppio”.
pl Wiemy, że Komisja stawiała twarde warunki, ale - jak mówi koreańskie przysłowie - "nawet najlepsi popełniają błędy”.
it Sappiamo che la Commissione ha negoziato duramente, però, come recita un proverbio coreano, "anche i più bravi fanno errori".
pl Jest stare przysłowie, które mówi, że jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo.
it Come dice un vecchio detto, siamo forti quanto il nostro anello più debole.
pl Będę w biurze, gdyby potrzebne były inne informacje... o powiedzeniach, zwrotach i przysłowiach
it Ho un orario di ufficio fisso, se ci sono ulteriori informazioni che le abbisognano... su detti, qualche proverbio, motti di spirito
pl (GA) Na koniec chciałbym zatem przytoczyć przysłowie w moim własnym języku, które mówi, że dobry początek to połowa roboty.
it (GA) Vorrei concludere con un proverbio: "Chi ben comincia è a metà dell'opera”.
pl Do pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.
it In un certo senso, in questo caso trova conferma il detto tedesco, einmal ist keinmal.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy Księga Przysłów.Znalezione w 1,108 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.