Tłumaczenia na język włoski:

  • Libro dei Proverbi   

Przykładowe zdania z "Księga Przysłów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wydaje się wreszcie, że dążąc do kwot i procentów nie skończymy w ten sposób, który czeskie przysłowie obrazowo określa jako "wylanie dziecka z kąpielą”.
it Sembra alla fine che prevedendo quote e percentuali non smetteremo di fare quello che un proverbio ceco descrive, in modo colorito, come "gettare il bambino insieme all'acqua sporca”
pl (PL) W moim kraju jest takie powiedzenie, takie przysłowie, że jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, to możesz się tym nie przejmować, ale jak pięć osób mówi ci, że jesteś pijany, to lepiej idź do łóżka, połóż się spać.
it (PL) Nel mio paese abbiamo un proverbio, un adagio che dice che se una persona ti dice che sei ubriaco non ti devi preoccupare, ma se te lo dicono cinque persone faresti meglio ad andare a letto, stenderti e andare a dormire.
pl Jak mówi przysłowie: jeśli chcesz znaleźć miejsce na tym świecie, miej kamień zamiast serca
it Come dice il proverbio: se a questo mondo vuoi trovare il tuo posto, al posto del cuore mettici un rospo!
pl (NL) Panie przewodniczący! Ja także z pełnym przekonaniem głosowałem przeciw rezolucji, ponieważ - jak głosi przysłowie - kiedy lis pięknie przemawia, pilnuj swoich gęsi.
it (NL) Signor Presidente, anch'io ho votato di cuore contro la risoluzione, come quando la volpe predica "attento alle oche!”.
pl Jest francuskie przysłowie, które mówi: "nasze czyny podążają za nami”.
it Un proverbio francese dice che i nostri atti ci seguono.
pl Wiemy, że Komisja stawiała twarde warunki, ale - jak mówi koreańskie przysłowie - "nawet najlepsi popełniają błędy”.
it Sappiamo che la Commissione ha negoziato duramente, però, come recita un proverbio coreano, "anche i più bravi fanno errori".
pl Na zakończenie chciałbym poinformować mojego kolegę posła, pana Cornilleta, że przysłowie o rybach jest autorstwa Mao Tse-tunga, a nie René Dumonta.
it Desidero concludere informando il collega, l'onorevole Cornillet, che il detto relativo al pesce è di Mao Tse-tung e non di René Dumont.
pl Obecnie Parlament Europejski działa skutecznie, a jak mówi chińskie przysłowie "Lepiej jest z wrogiem - dobrze”.
it Il Parlamento europeo com'è oggi lavora in modo efficace e, come dice il proverbio cinese, "Meglio lasciare le cose come stanno”.
pl Niestety, musimy zdać sobie sprawę, że to stare łacińskie przysłowie pecunia non olet ("pieniądze nie śmierdzą”) ciągle jest niezwykle popularne wśród naszych rządów.
it Purtroppo dobbiamo prendere atto che il vecchio proverbio latino "pecunia non olet” è ancora estremamente apprezzato dai nostri governi.
pl Chciałbym jednak zacytować angielskie przysłowie: the proof of the pudding is in the eating.
it Vorrei però citare un proverbio inglese: "the proof of the pudding is in the eating”, ossia sono i risultati a contare.
pl To przysłowie nigdy nie było tak trafne, jak w przypadku godnej pożałowania sagi negocjacji akcesyjnych z Turcją.
it Questo detto non è stato mai tanto indicato come nel caso di questa deplorevole saga dei negoziati di adesione con la Turchia.
pl w imieniu grupy PSE. - (LT) Dobre płoty to dobre sąsiedztwo, jak mówi stare angielskie przysłowie.
it a nome del gruppo PSE. - (LT) Per parafrasare un antico proverbio inglese: "I buoni recinti fanno i buoni vicini”.
pl Chciałabym przywołać często cytowane stare indiańskie przysłowie: "Dopiero po ścięciu ostatniego drzewa, dopiero po zatruciu ostatniej rzeki i dopiero po złowieniu ostatniej ryby odkryjemy, że pieniędzy nie można zjeść”.
it Permettetemi di ripetere un detto indiano assai spesso citato: "Solo quando avrete tagliato l'ultimo albero, solo quando avrete avvelenato l'ultimo fiume, solo quando avrete catturato l'ultimo pesce; solo allora vi accorgerete che il denaro non si può mangiare”.
pl Jednakże zgodnie ze wspaniałym przysłowiem lepiej zapobiegać niż leczyć.
it Tuttavia, secondo uno straordinario proverbio, prevenire è meglio che curare.
pl Jest irlandzkie przysłowie
it In lrlanda c' è un detto
pl Ivan Sorapan w Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua (Hiszpańskie leki zawarte w popularnych przysłowiach naszego języka, ‧) napisał w odniesieniu do Estremadury, że
it Nel libro del ‧ Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, Ivan Sorapan riferendosi all'Estremadura dice
pl Będę w biurze, gdyby potrzebne były inne informacje... o powiedzeniach, zwrotach i przysłowiach
it Ho un orario di ufficio fisso, se ci sono ulteriori informazioni che le abbisognano... su detti, qualche proverbio, motti di spirito
pl Poza tym w związku z nieetycznymi praktykami eksportowania do krajów trzeciego świata bez jakichkolwiek skrupułów wielu substancji uznawanych za szkodliwe, zacytuję popularne w Polsce przysłowie: "Nie rób drugiemu co tobie nie miłe".
it Inoltre, per quanto riguarda la pratica senza scrupoli e indebita di esportare ai paesi terzi sostanze di cui è nota la nocività, citerei un proverbio polacco: "fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te”.
pl Znam inne przysłowie, senatorze
it C' è un altro vecchio proverbio, senatore
pl Jest takie indyjskie przysłowie
it In india abbiamo un detto
pl Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.
it Da ultimo, per citare un adagio polacco, volenti o nolenti in questo modo stiamo buttando il bambino con l'acqua sporca.
pl Jest takie greckie przysłowie, które mówi, że rozum tworzy kapitał, a nie odwrotnie; musimy więc rozpoznać, podkreślać i rozwijać umiejętności oraz zdolności młodych ludzi. Będzie to możliwe, jeśli zapewnimy im możliwość znalezienia zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i umiejętnościami.
it Un proverbio greco dice che sono le teste a fare il capitale e non il contrario. Per questo dobbiamo individuare, evidenziare e sviluppare le competenze e le capacità dei nostri giovani; a questo scopo è necessario garantire loro un lavoro adeguato alle qualifiche e competenze di cui dispongono.
pl (EL) Panie przewodniczący! Pewne przysłowie mówi: "życie człowieka wisi na jednej nitce”.
it (EL) Signor Presidente, c'è un detto che recita "la nostra vita è appesa a un filo”.
pl Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.
it Un vecchio proverbio rumeno recita "non ci si può nascondere dietro un dito”.
pl (NL) Panie Przewodniczący! Nie zaszkodziłoby, gdyby Parlament Europejski - choć jeden raz - dał dobry przykład i bronił zasady mówiącej o tym, że Unia Europejska powinna postępować w myśl przysłowia "krawiec kraje, jak mu materii staje”.
it (NL) Signor Presidente, non farebbe male al Parlamento europeo dare per una volta il buon esempio e difendere il principio secondo cui l'Unione europea non dovrebbe fare il passo più lungo della gamba.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy Księga Przysłów.Znalezione w 2,102 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.