Tłumaczenia na język włoski:

  • Libro dei Proverbi   

Przykładowe zdania z "Księga Przysłów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, bo oprócz tego, że umożliwia ono podejmowanie bardziej kompleksowych i uzasadnionych decyzji politycznych, pobrzmiewa w nim przysłowie "nie dziedziczymy ziemi od naszych przodków, ale pożyczamy ją od naszych dzieci”.Ho votato a favore della relazione, in quanto, oltre a consentire l'assunzione di decisioni in maniera più completa e ragionata, il testo è in linea con il detto secondo cui non ereditiamo la Terra dai nostri avi, la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Istnieje węgierskie przysłowie, które mówi, że człowiek mądry uczy się na błędach innych ludzi.Un proverbio ungherese afferma che il saggio impara dalle disgrazie altrui.
Panie komisarzu, jesteśmy pewni, że znakomicie wykonuje pan swoją pracę, ale jak mówi inne koreańskie przysłowie "pytaj o drogę, nawet jeśli ją znasz”.Signor Commissario, siamo sicuri che lei farà un ottimo lavoro ma, per usare un altro proverbio coreano, "chiedi la strada anche quando la sai".
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.Sembra proprio che stiamo puntando tutto su una carta sola.
Chciałbym jednak zacytować angielskie przysłowie: the proof of the pudding is in the eating.Vorrei però citare un proverbio inglese: "the proof of the pudding is in the eating”, ossia sono i risultati a contare.
(DE) Pani Przewodnicząca! Wszyscy znają afrykańskie przysłowie, które głosi: "bieda jest jak lew; jeśli nie walczysz, zostajesz zjedzony”.Signora Presidente, tutti conoscono il proverbio africano che asserisce che la povertà è come un leone: se non lo si combatte si viene divorati.
Chciałabym przywołać często cytowane stare indiańskie przysłowie: "Dopiero po ścięciu ostatniego drzewa, dopiero po zatruciu ostatniej rzeki i dopiero po złowieniu ostatniej ryby odkryjemy, że pieniędzy nie można zjeść”.Permettetemi di ripetere un detto indiano assai spesso citato: "Solo quando avrete tagliato l'ultimo albero, solo quando avrete avvelenato l'ultimo fiume, solo quando avrete catturato l'ultimo pesce; solo allora vi accorgerete che il denaro non si può mangiare”.
Wiemy, że Komisja stawiała twarde warunki, ale - jak mówi koreańskie przysłowie - "nawet najlepsi popełniają błędy”.Sappiamo che la Commissione ha negoziato duramente, però, come recita un proverbio coreano, "anche i più bravi fanno errori".
Jednak, jak rzecze przysłowie, droga do piekła wybrukowana jest dobrymi intencjami.Tuttavia, come si suol dire, "la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni".
Jestem jednak również przekonany o słuszności starego przysłowia "Pomóż sobie, a Bóg ci pomoże” i z tego względu uważam również, że bardzo istotne jest wzmocnienie mechanizmów ochrony ludności.Sono tuttavia anche convinto che il vecchio proverbio "Aiutati che il ciel ti aiuta” sia un assioma importante e, per questo motivo, credo anche che sia molto importante creare dei meccanismi di protezione civile.
Niezbędne jest jednak niezwłoczne wprowadzenie surowych wymogów i skutecznych środków, w tym sankcji, w przeciwnym razie wszystko będzie się dalej działo w sposób potwierdzający prawdę przysłowia "dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”.Ciò di cui abbiamo bisogno, tuttavia, sono requisiti rapidi e severi e misure efficaci, tra cui sanzioni, altrimenti tutto procederà in un modo tale da dimostrare la verità del detto "la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni”.
Ivan Sorapan w Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua (Hiszpańskie leki zawarte w popularnych przysłowiach naszego języka, ‧) napisał w odniesieniu do Estremadury, żeNel libro del ‧ Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, Ivan Sorapan riferendosi all'Estremadura dice
- (NL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana posła Moreno Sáncheza automatycznie nasuwa na myśl holenderskie przysłowie "zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, które oznacza, że dramatyczne czasy wymagają drastycznych środków.- (NL) Signor Presidente, leggendo la relazione Moreno Sánchez viene subito in mente il detto olandese "zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, che significa che tempi difficili richiedono misure drastiche.
Jednakże zgodnie ze wspaniałym przysłowiem lepiej zapobiegać niż leczyć.Tuttavia, secondo uno straordinario proverbio, prevenire è meglio che curare.
Ponieważ, jak mówi przysłowie łacińskie, "bona pecunia non olet", a więc eufemicznie, dobry pieniądz pachnie albo nie ma złego zapachu, to kto wie, czy nawet Brytyjczycy się nie przekonają, że może warto wprowadzić euro, ponieważ takie rozmaite korzyści to przynosi.Come dicevano i latini, bona pecunia non olet, o, per usare un eufemismo, i soldi buoni odorano ma non puzzano, così, chissà, forse persino i britannici finiranno per pensare che potrebbe essere una buona idea introdurre l'euro, dal momento che porta con sé una tale abbondanza di vantaggi.
Jest stare przysłowie, które mówi, że jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo.Come dice un vecchio detto, siamo forti quanto il nostro anello più debole.
(ES) Panie przewodniczący! Chciałabym poświęcić kilka sekund z przydzielonego mi czasu, żeby zwrócić się tylko do tych, którzy zajmują miejsca na końcu sali, tam z prawej strony, dedykując im tradycyjne przysłowie mieszkańców Kastylii: "A palabras necias, oídos sordos - niemądre słowa trafią w próżnię”.(ES)Signor Presidente, le chiedo alcuni secondifuori dal tempo che mi è stato assegnato per indirizzareai banchi qui dietro, a destra, un detto proverbiale castigliano: "A palabras necias, oídos sordos” ("a parole stupide, orecchie sorde”).
Wydaje się wreszcie, że dążąc do kwot i procentów nie skończymy w ten sposób, który czeskie przysłowie obrazowo określa jako "wylanie dziecka z kąpielą”.Sembra alla fine che prevedendo quote e percentuali non smetteremo di fare quello che un proverbio ceco descrive, in modo colorito, come "gettare il bambino insieme all'acqua sporca”
(BG) Jak mówi łacińskie przysłowie: to, co naturalne jest dobre.(BG) Un proverbio latino dice che naturale è buono.
Przeciąganie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji finansowej niemal do końca roku stanowi formę nacisku politycznego, a jak sami państwo wiedzą wszystkie narody słowiańskie mają podobne przysłowie: źle się pracuje z pustym żołądkiem.Rifiutarsi di concedere la sovvenzione fino all'ultimo giorno dell'anno è una forma di pressione politica e lei stesso conoscerà il proverbio diffuso in versioni simili presso tutti i popoli slavi, che recita: "Una borsa vuota non si tiene in piedi”.
Przepraszam każdego, komu o tej późnej porze nie od razu przychodzi na myśl interpretacja tego przysłowia, ale pomimo że w Holandii mnichów pozostało już bardzo niewielu, wciąż używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że trzeba stosować takie same normy w jednakowych sytuacjach.Le mie scuse a chiunque debba fornirne un'interpretazione a quest'ora tarda ma, sebbene nei Paesi Bassi i monaci non siano tanto più di moda, ancora citiamo questo proverbio per dire che a parità di situazioni occorre applicare gli stessi standard.
(SK) Przysłowie mówi, że dobre umowy są zawierane przez równorzędnych partnerów.(SK) Signor Presidente, un detto dice che i buoni accordi vengono concordati tra partner paritari.
Poza tym w związku z nieetycznymi praktykami eksportowania do krajów trzeciego świata bez jakichkolwiek skrupułów wielu substancji uznawanych za szkodliwe, zacytuję popularne w Polsce przysłowie: "Nie rób drugiemu co tobie nie miłe".Inoltre, per quanto riguarda la pratica senza scrupoli e indebita di esportare ai paesi terzi sostanze di cui è nota la nocività, citerei un proverbio polacco: "fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy Księga Przysłów.Znalezione w 3,085 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.