Tłumaczenia na język włoski:

  • Libro dei Proverbi   

Przykładowe zdania z "Księga Przysłów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
it Sembra proprio che stiamo puntando tutto su una carta sola.
pl Greckie przysłowie mówi: "zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla zasad”.
it C'è un proverbio greco che dice: "Le norme sono fatte per gli uomini e non gli uomini per le norme”.
pl Jestem jednak również przekonany o słuszności starego przysłowia "Pomóż sobie, a Bóg ci pomoże” i z tego względu uważam również, że bardzo istotne jest wzmocnienie mechanizmów ochrony ludności.
it Sono tuttavia anche convinto che il vecchio proverbio "Aiutati che il ciel ti aiuta” sia un assioma importante e, per questo motivo, credo anche che sia molto importante creare dei meccanismi di protezione civile.
pl Pani przewodnicząca! Każda bezstronna osoba, która śledziła przebieg tych dwóch spraw w WTO dojdzie do wniosku, że, jak mówi przysłowie, na jedno wychodzi.
it (EN) Signora Presidente, ogni persona sensata che abbia seguito i due casi nell'OMC arriverebbe realmente alla conclusione che, per usare una frase inglese, "sei dell'uno e mezza dozzina dell'altro” (sono uguali).
pl Przysłowie o gorzkich ziołach rzadko miało tak dobre zastosowanie, jak w tym przypadku.
it Raramente questo proverbio sulle erbe amare si dimostra così calzante come nell'argomento in discussione.
pl Wiemy, że Komisja stawiała twarde warunki, ale - jak mówi koreańskie przysłowie - "nawet najlepsi popełniają błędy”.
it Sappiamo che la Commissione ha negoziato duramente, però, come recita un proverbio coreano, "anche i più bravi fanno errori".
pl Mimo to, sedno tego łacińskiego przysłowia pozostaje wciąż aktualne.
it Tuttavia, il principio che ispirava la massima latina conserva oggi il suo significato.
pl Obecnie Parlament Europejski działa skutecznie, a jak mówi chińskie przysłowie "Lepiej jest z wrogiem - dobrze”.
it Il Parlamento europeo com'è oggi lavora in modo efficace e, come dice il proverbio cinese, "Meglio lasciare le cose come stanno”.
pl Funkcjonuje tam nawet przysłowie "jeżeli jesteś wystarczająco duży, żeby unieść nóż, jesteś na tyle dorosły, żeby walczyć za swoje plemię”.
it In Yemen c'è perfino un detto: "se hai l'età per usare un coltello, hai l'età per combattere per la tua tribù”.
pl Istnieje węgierskie przysłowie, które mówi, że człowiek mądry uczy się na błędach innych ludzi.
it Un proverbio ungherese afferma che il saggio impara dalle disgrazie altrui.
pl Myślę, że w tym celu mogę posłużyć się holenderskim przysłowiem, które mówi, że: "Wszyscy mnisi z tego samego zakonu powinni nosić takie same habity”.
it Ritengo che il modo migliore per farlo sia citare un proverbio danese che recita: "Tutti i monaci appartenenti allo stesso ordine dovrebbero indossare lo stesso abito”.
pl Jest stare przysłowie, które mówi, że jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo.
it Come dice un vecchio detto, siamo forti quanto il nostro anello più debole.
pl Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.
it Da ultimo, per citare un adagio polacco, volenti o nolenti in questo modo stiamo buttando il bambino con l'acqua sporca.
pl Niezbędne jest jednak niezwłoczne wprowadzenie surowych wymogów i skutecznych środków, w tym sankcji, w przeciwnym razie wszystko będzie się dalej działo w sposób potwierdzający prawdę przysłowia "dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”.
it Ciò di cui abbiamo bisogno, tuttavia, sono requisiti rapidi e severi e misure efficaci, tra cui sanzioni, altrimenti tutto procederà in un modo tale da dimostrare la verità del detto "la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni”.
pl Jak mówi przysłowie: jeśli chcesz znaleźć miejsce na tym świecie, miej kamień zamiast serca
it Come dice il proverbio: se a questo mondo vuoi trovare il tuo posto, al posto del cuore mettici un rospo!
pl Znam inne przysłowie, senatorze
it C' è un altro vecchio proverbio, senatore
pl Chciałbym jednak zacytować angielskie przysłowie: the proof of the pudding is in the eating.
it Vorrei però citare un proverbio inglese: "the proof of the pudding is in the eating”, ossia sono i risultati a contare.
pl Niestety, musimy zdać sobie sprawę, że to stare łacińskie przysłowie pecunia non olet ("pieniądze nie śmierdzą”) ciągle jest niezwykle popularne wśród naszych rządów.
it Purtroppo dobbiamo prendere atto che il vecchio proverbio latino "pecunia non olet” è ancora estremamente apprezzato dai nostri governi.
pl (PL) W moim kraju jest takie powiedzenie, takie przysłowie, że jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, to możesz się tym nie przejmować, ale jak pięć osób mówi ci, że jesteś pijany, to lepiej idź do łóżka, połóż się spać.
it (PL) Nel mio paese abbiamo un proverbio, un adagio che dice che se una persona ti dice che sei ubriaco non ti devi preoccupare, ma se te lo dicono cinque persone faresti meglio ad andare a letto, stenderti e andare a dormire.
pl Również wśród przysłów używanych na tym obszarze znane jest powiedzenie Per San Michelo la castagna nel panéro (Na Świętego Michała kasztan w koszyku
it Anche nei proverbi utilizzati nell’areale è noto il detto per San Michelo la castagna nel panéro
pl Przysłowie mówi, że diabeł tkwi w szczegółach.
it Un proverbio dice "il diavolo sta nei dettagli”.
pl W odniesieniu do przysłowia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, chciałabym odnieść się do udanej formuły Hunger Project, międzynarodowej organizacji, która już osiągnęła wspaniałe, trwałe wyniki w wielu krajach za pomocą zintegrowanego podejścia.
it Per quanto riguarda il prevenire è meglio che curare, vorrei fare riferimento alla formula del successo di Hunger Project, un'organizzazione internazionale che ha già ottenuto risultati eccellenti e duraturi in svariati paesi mediante un approccio integrato.
pl Jak jednak mówi przysłowie, "kto płaci, ten wymaga”, nie należy zatem obrażać tych, którzy się na tę zapłatę składają.
it Tuttavia, come si dice, "chi paga il pifferaio sceglie la musica”, per cui è sensato non offendere i contributori netti.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy Księga Przysłów.Znalezione w 1,509 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.