Tłumaczenia na język włoski:

 • Giovanni I di Castiglia   
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
 • Giovanni I di Napoli   
   
  Jan I (książę Neapolu)
   
  Jan I (książę Neapolu)
 • Johann Josef I del Liechtenstein   
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)

Przykładowe zdania z "Jan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ivars Godmanis, Kristiina Ojuland i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE
it Ivars Godmanis, Kristiina Ojuland e Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE
pl Głos zabrali: Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Roger Helmer, niezrzeszony, Philip Bushill-Matthews, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Mario Borghezio, Mary Lou McDonald, Luca Romagnoli, Mihael Brejc, Jo Leinen, Andrew Duff, Jim Allister, Avril Doyle, Andrzej Jan Szejna, Silvana Koch-Mehrin, Philip Claeys, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Romana Jordan Cizelj, Libor Rouček, Gay Mitchell, Enrique Barón Crespo i Ljudmila Novak
it Intervengono Hartmut Nassauer, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Roger Helmer, non iscritto, Philip Bushill-Matthews, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Mario Borghezio, Mary Lou McDonald, Luca Romagnoli, Mihael Brejc, Jo Leinen, Andrew Duff, Jim Allister, Avril Doyle, Andrzej Jan Szejna, Silvana Koch-Mehrin, Philip Claeys, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Romana Jordan Cizelj, Libor Rouček, Gay Mitchell, Enrique Barón Crespo e Ljudmila Novak
pl Głos zabrali: Thomas Ulmer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Harald Ettl w imieniu grupy PSE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Thomas Mann, Jan Andersson, Gabriele Zimmer, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Georgios Toussas, Jacky Henin i Vladimír Špidla
it Intervengono Thomas Ulmer (relatore per parere della commissione ENVI), José Albino Silva Peneda, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jiří Maštálka, a nome del gruppo GUE/NGL, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Thomas Mann, Jan Andersson, Gabriele Zimmer, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Georgios Toussas, Jacky Henin e Vladimír Špidla
pl Głos zabrali: Jim Allister, Tunne Kelam, Hannes Swoboda, Philippe Morillon, Mirosław Mariusz Piotrowski, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Samuli Pohjamo, Mario Borghezio, Rihards Pīks, Ana Maria Gomes, Andrzej Tomasz Zapałowski, Alojz Peterle, Maria Eleni Koppa, Jana Hybášková, Libor Rouček, Józef Pinior, Adrian Severin, Luis Yañez-Barnuevo García i Proinsias De Rossa
it Intervengono Jim Allister, Tunne Kelam, Hannes Swoboda, Philippe Morillon, Mirosław Mariusz Piotrowski, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Samuli Pohjamo, Mario Borghezio, Rihards Pīks, Ana Maria Gomes, Andrzej Tomasz Zapałowski, Alojz Peterle, Maria Eleni Koppa, Jana Hybášková, Libor Rouček, Józef Pinior, Adrian Severin, Luis Yañez-Barnuevo García e Proinsias De Rossa
pl Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci, w imieniu grupy UEN, Joost Lagendijk, w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Georgiou, w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys, w imieniu grupy ITS, Jim Allister, niezrzeszony, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Feleknas Uca, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Gerard Batten, Koenraad Dillen i Charles Tannock
it Intervengono Ria Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL, Georgios Georgiou, a nome del gruppo IND/DEM, Philip Claeys, a nome del gruppo ITS, Jim Allister, non iscritto, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Feleknas Uca, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Gerard Batten, Koenraad Dillen e Charles Tannock
pl Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan i Iuliu Winkler, w imieniu grupy PPE
it Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan e Iuliu Winkler, a nome del gruppo PPE
pl Statki wspólnotowe zostają niniejszym upoważnione do dokonywania połowów, w granicach kwoty wymienionej w załączniku I, na wodach objętych jurysdykcją w zakresie rybołówstwa Estonii, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski oraz strefy połowowej wokół Jan Mayen oraz Federacji Rosyjskiej, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. ‧, ‧ oraz
it Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all
pl Niniejszym zezwala się statkom wspólnotowym na dokonywanie połowów w granicach kwoty określonej w załączniku I na wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia i Norwegia oraz na wodach obszaru połowowego wokół Jan Mayen, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. ‧, ‧ oraz
it Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli ‧, ‧ e
pl Głos zabrali: Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki i Andris Piebalgs
it Intervengono Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki e Andris Piebalgs
pl Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, James Hugh Allister niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Cecilia Malmström, Elisabeth Schroedter, Eva-Britt Svensson, Kathy Sinnott, Roberts Zīle, Gunnar Hökmark, Richard Falbr, Jens-Peter Bonde, Proinsias De Rossa i José Manuel Barroso
it Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, James Hugh Allister, non iscritto, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Cecilia Malmström, Elisabeth Schroedter, Eva-Britt Svensson, Kathy Sinnott, Roberts Zīle, Gunnar Hökmark, Richard Falbr, Jens-Peter Bonde, Proinsias De Rossa e José Manuel Barroso
pl Głos zabrali: Giulietto Chiesa (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Esko Seppänen (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Vladimír Remek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jamila Madeira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE, Jean Louis Cottigny w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Pierre Jonckheer, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Donata Gottardi, Philip Bushill-Matthews, Brigitte Douay, Iles Braghetto, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis, Ivo Belet i Vladimír Špidla
it Intervengono Giulietto Chiesa (relatore per parere della commissione INTA), Esko Seppänen (relatore per parere della commissione BUDG), Vladimír Remek (relatore per parere della commissione ITRE), Jamila Madeira (relatore per parere della commissione REGI), Ria Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Jean Louis Cottigny, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Pierre Jonckheer, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Donata Gottardi, Philip Bushill-Matthews, Brigitte Douay, Iles Braghetto, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis, Ivo Belet e Vladimír Špidla
pl Głos zabrali: Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr i Karin Jöns
it Intervengono Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr e Karin Jöns
pl Głos zabrali: Genowefa Grabowska, Marek Aleksander Czarnecki, Mario Borghezio, Luca Romagnoli, Herbert Reul, Jörg Leichtfried, Toomas Savi, Geoffrey Van Orden, Marianne Mikko, Olle Schmidt, Jas Gawronski, Daciana Octavia Sârbu, Mihael Brejc, Iliana Malinova Iotova, Hubert Pirker, Andrzej Jan Szejna, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell i Libor Rouček
it Intervengono Genowefa Grabowska, Marek Aleksander Czarnecki, Mario Borghezio, Luca Romagnoli, Herbert Reul, Jörg Leichtfried, Toomas Savi, Geoffrey Van Orden, Marianne Mikko, Olle Schmidt, Jas Gawronski, Daciana Octavia Sârbu, Mihael Brejc, Iliana Malinova Iotova, Hubert Pirker, Andrzej Jan Szejna, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell e Libor Rouček
pl Głos zabrali: Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo i Jan Marinus Wiersma
it Intervengono Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo e Jan Marinus Wiersma
pl Głos zabrali: Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Anna Ibrisagic, Józef Pinior i Charles Tannock
it Intervengono Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten e Erik Meijer, Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Luca Romagnoli, non iscritto, Anna Ibrisagic, Józef Pinior e Charles Tannock
pl Głos zabrali: Cristina Gutiérrez-Cortines, w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender, w imieniu grupy PSE, Jan Mulder, w imieniu grupy ALDE, Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis i Czesław Adam Siekierski
it Intervengono Cristina Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE-DE, Inés Ayala Sender, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis e Czesław Adam Siekierski
pl Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan, w imieniu grupy UEN
it Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki e Adam Bielan, a nome del gruppo UEN
pl Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler i Neelie Kroes
it Intervengono Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE, Ieke van den Burg, a nome del gruppo PSE, Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan, a nome del gruppo UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler e Neelie Kroes
pl Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes i Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej (B
it Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (B
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Lucas Hartong i Jan Mulder biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
it A norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o non sia stato deciso in merito a una contestazione, Lucas Hartong e Jan Mulder siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Jan Cremers et Hanne Dahl biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
it Conformemente all'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o non sia stato deciso in merito a una contestazione, Jan Cremers et Hanne Dahl siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo
pl Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie przyszłości dauhańskiej agendy rozwoju WTO (B
it Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo UEN, sul futuro dell'Agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC (B
pl Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska i Jan Jerzy Kułakowski, w imieniu grup PPE-DE, PSE, ALDE i UEN, (B
it Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska e Jan Jerzy Kułakowski, a nome dei gruppi PPE-DE, PSE, ALDE e UEN, sul ‧o anniversario di Solidarnosc e il suo messaggio all'Europa (B
pl Głos zabrali: Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Esther Herranz García w imieniu grupy PPE-DE, Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat i Csaba Sándor Tabajdi
it Intervengono Åsa Westlund (relatore per parere della commissione ENVI), Esther Herranz García, a nome del gruppo PPE-DE, Marc Tarabella, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, a nome del gruppo GUE/NGL, Jeffrey Titford, a nome del gruppo IND/DEM, Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, Jean-Claude Martinez, non iscritto, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat e Csaba Sándor Tabajdi
pl Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec i Joseph Muscat w imieniu grupy PSE, w sprawie Białorusi przed wyborami prezydenckimi rozpisanymi na ‧ marca (B
it Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec e Joseph Muscat, a nome del gruppo PSE, sulla Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del ‧ marzo (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117844 zdań frazy Jan I.Znalezione w 76,757 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.