Tłumaczenia na język włoski:

 • Giovanni I di Castiglia   
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
 • Giovanni I di Napoli   
   
  Jan I (książę Neapolu)
 • Johann Josef I del Liechtenstein   
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)

Przykładowe zdania z "Jan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy, w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN, Gisela Kallenbach, w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro, w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin, w imieniu grupy IND/DEM, Carl Lang, w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain i Elisabeth Schroedter
it Intervengono Lambert van Nistelrooij, a nome del gruppo PPE-DE, Alain Hutchinson, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a nome del gruppo UEN, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Hélène Goudin, a nome del gruppo IND/DEM, Carl Lang, a nome del gruppo ITS, Jana Bobošíková, non iscritto, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain e Elisabeth Schroedter
pl Głos zabrali: Feleknas Uca (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Harlem Désir (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Philip Bushill-Matthews, w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes, w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė, w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN, Sepp Kusstatscher, w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark, w imieniu grupy IND/DEM, Cristian Stănescu, w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen i Vladimír Špidla
it Intervengono Feleknas Uca (relatore per parere della commissione DEVE), Harlem Désir (relatore per parere della commissione INTA), Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Cristian Stănescu, a nome del gruppo ITS, Alessandro Battilocchio, non iscritto, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen e Vladimír Špidla
pl Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Simon Busuttil, Saïd El Khadraoui, Judith Sargentini, Cornelia Ernst, Manfred Weber, Tanja Fajon, Eva Lichtenberger i Carlos Coelho
it Intervengono Axel Voss, a nome del gruppo PPE, Birgit Sippel, a nome del gruppo S&D, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo ECR, Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Simon Busuttil, Saïd El Khadraoui, Judith Sargentini, Cornelia Ernst, Manfred Weber, Tanja Fajon, Eva Lichtenberger e Carlos Coelho
pl Sprawozdanie Anne Laperrouze- A‧-‧/‧: Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle i Mairead McGuinness
it Relazione Anne Laperrouze- A‧-‧/‧: Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle e Mairead McGuinness
pl Głos zabrali: Marie-Line Reynaud (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Richard Falbr w imieniu grupy PSE, Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, i Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony
it Intervengono Marie-Line Reynaud (relatore per parere della commissione LIBE), Edit Bauer (relatore per parere della commissione FEMM), Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Richard Falbr, a nome del gruppo PSE, Jan Jerzy Kułakowski, a nome del gruppo ALDE, Tatjana Ždanoka, a nome del gruppo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, e Jan Tadeusz Masiel, non iscritto
pl Głos zabrali: Rainer Wieland w imieniu grupy PPE-DE i Andrzej Jan Szejna w imieniu grupy PSE
it Intervengono Rainer Wieland, a nome del gruppo PPE-DE, e Andrzej Jan Szejna, a nome del gruppo PSE
pl Głos zabrali: Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi i Atzo Nicolaï
it Intervengono Michał Tomasz Kamiński, a nome del gruppo UEN, Ryszard Czarnecki, non iscritto, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi e Atzo Nicolaï
pl Głos zabrali: Alexander Stubb w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Konrad Szymański, Barbara Kudrycka, Michael Cashman, Sarah Ludford, Raül Romeva i Rueda, Philip Claeys, Roselyne Bachelot-Narquin, Lissy Gröner, Holger Krahmer, Elisabeth Schroedter, Józef Pinior, Emine Bozkurt, Luis Yañez-Barnuevo García, Vittorio Agnoletto i Franco Frattini
it Intervengono Alexander Stubb, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Konrad Szymański, Barbara Kudrycka, Michael Cashman, Sarah Ludford, Raül Romeva i Rueda, Philip Claeys, Roselyne Bachelot-Narquin, Lissy Gröner, Holger Krahmer, Elisabeth Schroedter, Józef Pinior, Emine Bozkurt, Luis Yañez-Barnuevo García, Vittorio Agnoletto e Franco Frattini
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos i Alajos Mészáros
it Intervengono con la procedura catch the eye Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos e Alajos Mészáros
pl Głos zabrali: Jonathan Evans w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Bernard Wojciechowski w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková, niezrzeszona, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour i Małgorzata Handzlik
it Intervengono Jonathan Evans, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, a nome del gruppo UEN, Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, a nome del gruppo IND/DEM, Jana Bobošíková, non iscritto, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour e Małgorzata Handzlik
pl Jan Andersson, w celu sprostowania szwedzkiej wersji ustępów ‧ i
it Jan Andersson per apportare una correzione alla versione svedese dei paragrafi ‧ e
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Lucas Hartong i Jan Mulder biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
it A norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o non sia stato deciso in merito a una contestazione, Lucas Hartong e Jan Mulder siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo
pl Karl von Wogau i Giorgos Dimitrakopoulos w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Philippe Morillon w imieniu grupy ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie kryteriów mających zastosowanie do operacji Unii Europejskiej zmierzających do zaprowadzenia pokoju w Demokratycznej Republice Konga (B
it Karl von Wogau e Giorgos Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE-DE, Ana Maria Gomes e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Philippe Morillon, a nome del gruppo ALDE, Ìirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, sui criteri per le operazioni comunitarie di mantenimento della pace nella Repubblica democratica del Congo (B
pl Głos zabrali: Philip Claeys niezrzeszony, József Szájer, Józef Pinior, Jan Jerzy Kułakowski, Tatjana Ždanoka, Giusto Catania, Nigel Farage, Ģirts Valdis Kristovskis i Jana Bobošíková
it Intervengono Philip Claeys, non iscritto, József Szájer, Józef Pinior, Jan Jerzy Kułakowski, Tatjana Ždanoka, Giusto Catania, Nigel Farage, Ģirts Valdis Kristovskis e Jana Bobošíková
pl Armin Laschet, Elisabeth Jeggle i Albert Jan Maat w imieniu grupy PPE-DE
it Armin Laschet, Elisabeth Jeggle e Albert Jan Maat, a nome del gruppo PPE-DE
pl Jan Kohout (urzędujący Przewodniczący Rady) i Jacques Barrot (Wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia
it Jan Kohout (Presidente in carica del Consiglio) e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) rendono le dichiarazioni
pl Głos zabrali: Jan Kohout i Jacques Barrot
it Intervengono Jan Kohout e Jacques Barrot
pl odnotowuje zadowolenie użytkowników z nowej infrastruktury audiowizualnej w budynku JAN w Brukseli, którą zainstalowano między ‧ a ‧ r. w celu zapewnienia nowoczesnego sprzętu dla mediów i służb wewnętrznych
it rileva la soddisfazione degli utenti delle nuove infrastrutture audiovisive dell’edificio JAN di Bruxelles, realizzate fra il ‧ e il ‧ per fornire moderni impianti ai servizi mediatici e interni
pl Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Frank Vanhecke w imieniu grupy ITS, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Roger Helmer niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková i Charles Tannock
it Intervengono Joseph Daul, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Godfrey Bloom, a nome del gruppo IND/DEM, Frank Vanhecke, a nome del gruppo ITS, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Roger Helmer, non iscritto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková e Charles Tannock
pl Głos zabrali: Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE, Harlem Désir w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif i José Manuel Barroso
it Intervengono Nirj Deva, a nome del gruppo PPE-DE, Harlem Désir, a nome del gruppo PSE, Silvana Koch-Mehrin, a nome del gruppo ALDE, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif e José Manuel Barroso
pl Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Sarah Ludford, Angelika Beer, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jacek Protasiewicz, Ignasi Guardans Cambó, Alojz Peterle, Hans Winkler i Olli Rehn
it Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Jelko Kacin, a nome del gruppo ALDE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL e Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Sarah Ludford, Angelika Beer, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jacek Protasiewicz, Ignasi Guardans Cambó, Alojz Peterle, Hans Winkler e Olli Rehn
pl Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Ernst Strasser, Kinga Göncz, Sarah Ludford, Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Eva-Britt Svensson, Jaroslav Paška, Carlos Coelho, Emine Bozkurt, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, John Bufton, Monika Hohlmeier, Tanja Fajon, Cecilia Wikström, Sylvie Guillaume, Nathalie Griesbeck, Ioan Enciu, Charles Goerens i Proinsias De Rossa
it Intervengono Simon Busuttil, a nome del gruppo PPE, Birgit Sippel, a nome del gruppo S&D, Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE, Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Marie-Christine Vergiat, a nome del gruppo GUE/NGL, Mario Borghezio, a nome del gruppo EFD, Ernst Strasser, Kinga Göncz, Sarah Ludford, Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Eva-Britt Svensson, Jaroslav Paška, Carlos Coelho, Emine Bozkurt, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, John Bufton, Monika Hohlmeier, Tanja Fajon, Cecilia Wikström, Sylvie Guillaume, Nathalie Griesbeck, Ioan Enciu, Charles Goerens e Proinsias De Rossa
pl Głos zabrali: Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil i Franco Frattini
it Intervengono Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Cem Özdemir, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil e Franco Frattini
pl Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie Kenii: nieudanego aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira (B
it Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba e Adam Bielan, a nome del gruppo ECR, sul Kenya: mancato arresto del Presidente del Sudan Omar el-Béchir (B
pl Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen niezrzeszony, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli i Olli Rehn
it Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Lissy Gröner, a nome del gruppo PSE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Feleknas Uca, a nome del gruppo GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM, Koenraad Dillen, non iscritto, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli e Olli Rehn
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117844 zdań frazy Jan I.Znalezione w 237,087 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.