Tłumaczenia na język włoski:

 • Giovanni I di Castiglia   
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
 • Giovanni I di Napoli   
   
  Jan I (książę Neapolu)
 • Johann Josef I del Liechtenstein   
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)

Przykładowe zdania z "Jan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff i Günter GloserIntervengono Laima Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Jan Tadeusz Masiel, a nome del gruppo UEN, Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff e Günter Gloser
Głos zabrali: Andrew Duff, Brian Crowley, Malcolm Harbour, Margrietus van den Berg, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Radwan, Genowefa Grabowska, Kyösti Virrankoski, John Bowis, Inés Ayala Sender, Diana Wallis, Robert Sturdy, Anne E. Jensen, Georg Jarzembowski, Alexander Stubb, Margot Wallström i Hannes SwobodaIntervengono Andrew Duff, Brian Crowley, Malcolm Harbour, Margrietus van den Berg, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Radwan, Genowefa Grabowska, Kyösti Virrankoski, John Bowis, Inés Ayala Sender, Diana Wallis, Robert Sturdy, Anne E. Jensen, Georg Jarzembowski, Alexander Stubb, Margot Wallström e Hannes Swoboda
Głos zabrali: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji), Elisa Ferreira, Jan Andersson i Evgeni KirilovIntervengono Alexandr Vondra, Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione), Elisa Ferreira, Jan Andersson e Evgeni Kirilov
Głos zabrali: Edit Bauer w imieniu grupy PPE-DE, Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy PSE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marian Harkin i Vladimír ŠpidlaIntervengono Edit Bauer, a nome del gruppo PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, a nome del gruppo PSE, Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, Věra Flasarová, a nome del gruppo GUE/NGL, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Rolandas Pavilionis, a nome del gruppo UEN, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marian Harkin e Vladimír Špidla
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska i Jan CremersIntervengono con la procedura catch the eye Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska e Jan Cremers
Johan Van Hecke, Marios Matsakis i Jan Mulder w imieniu grupy ALDEJohan Van Hecke, Marios Matsakis e Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE
Głos zabrali: Rainer Wieland w imieniu grupy PPE-DE i Andrzej Jan Szejna w imieniu grupy PSEIntervengono Rainer Wieland, a nome del gruppo PPE-DE, e Andrzej Jan Szejna, a nome del gruppo PSE
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Emilio Menéndez del Valle, Neena Gill, Jo Leinen, Thijs Berman i Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy PSE, w sprawie przygotowań do szczytu UE-Indie (Marsylia, ‧ września ‧ r.) (BPasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Emilio Menéndez del Valle, Neena Gill, Jo Leinen, Thijs Berman e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla preparazione del Vertice UE-India (Marsiglia, ‧ settembre ‧) (B
Zastanawiam się jednakże nad jednym: czy to możliwe, że przyglądając się propozycjom nazwisk - na przykład wymieniając choćby tylko trzy, takie jak Jan Peter Balkenende, David Miliband i Herman Van Rompuy - nikt nie zauważył, że wszyscy trzej kandydaci regularnie uczęszczają na posiedzenia zarówno grupy Bilderberg, jak i Komisji Trójstronnej?Ma io mi domando una cosa: esaminando i nomi che circolano - per esempio, mi limito a tre, Balkenende, Miliband e Van Rompuy - ma è mai possibile che nessuno osservi che tutti e tre sono frequentatori delle riunioni vuoi del gruppo Bilderberg, vuoi della Trilaterale?
Głos zabrali: Jacques Barrot (Wiceprzewodniczący Komisji) i Jan Kohout (urzędujący Przewodniczący RadyIntervengono Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) e Jan Kohout (Presidente in carica del Consiglio
Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Českém Krumlově- Republika Czeska)- Jan Vorel przeciwko Nemocnice Český Krumlov (Artykuł ‧ § ‧ akapit pierwszy regulaminu Trybunału Sprawiedliwości- Polityka społeczna- Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników- Dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE- Pojęcie „czasu pracy”- Okres niewykonywania pracy podczas dyżuru zakładowego pełnionego przez lekarza w miejscu pracy- Kwalifikacja- Wpływ na wynagrodzenie pracownikaCausa C-‧/‧: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) ‧ gennaio ‧- (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českém Krumlově- Repubblica ceca)- Jan Vorel/Nemocnice Český Krumlov (Art. ‧, n. ‧, primo comma, del regolamento di procedura- Politica sociale- Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori- Direttive ‧/‧/CE e ‧/‧/CE- Nozione di «orario di lavoro»- Periodi di inattività nell'ambito di un servizio di guardia garantito da un medico nel luogo di lavoro- Qualificazione- Incidenza sulla retribuzione dell'interessato
Głos zabrali: Nils Lundgren, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Vladimír Remek, Nigel Farage, Hans-Peter Martin, Francisco José Millán Mon, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Elly de Groen-Kouwenhoven, Jean-Claude Martinez, Guido Podestà, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen, Sophia in 't Veld, Kinga Gál i Helmut KuhneIntervengono Nils Lundgren, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Vladimír Remek, Nigel Farage, Hans-Peter Martin, Francisco José Millán Mon, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Elly de Groen-Kouwenhoven, Jean-Claude Martinez, Guido Podestà, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen, Sophia in 't Veld, Kinga Gál e Helmut Kuhne
Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Daniel Strož w imieniu grupy GUE/NGL, i Andrzej Jan SzejnaIntervengono Jean-Paul Gauzès, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, Daniel Strož, a nome del gruppo GUE/NGL, e Andrzej Jan Szejna
Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Kader Arif w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, i Angelika Werthmann niezrzeszonaIntervengono Daniel Caspary, a nome del gruppo PPE, Kader Arif, a nome del gruppo S&D, Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE, Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE, Syed Kamall, a nome del gruppo ECR, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, a nome del gruppo EFD, e Angelika Werthmann, non iscritto
Głos zabrali: Benoît Hamon (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Syed Kamall, w imieniu grupy PPE-DE, Elisa Ferreira, w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó, w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN, Pierre Jonckheer, w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov, w imieniu grupy GUE/NGL, Graham Booth, w imieniu grupy IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, w imieniu grupy ITS, Roger Helmer, niezrzeszony, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir i Jan Tadeusz MasielIntervengono Benoît Hamon (relatore per parere della commissione ECON), Syed Kamall, a nome del gruppo PPE-DE, Elisa Ferreira, a nome del gruppo PSE, Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Graham Booth, a nome del gruppo IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, a nome del gruppo ITS, Roger Helmer, non iscritto, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir e Jan Tadeusz Masiel
Daniel Caspary i Robert Sturdy, w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma i Erika Mann, w imieniu grupy PSE, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan, w imieniu grupy UEN, Ona Juknevičienė, w imieniu grupy ALDE w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem (BDaniel Caspary e Robert Sturdy, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma e Erika Mann, a nome del gruppo PSE, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka e Adam Bielan, a nome del gruppo UEN, Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, sull'Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan (B
Zawiadomienie Islandii na mocy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów- Ogłoszenie pierwszej rundy licencyjnej ‧- Szelf kontynentalny między Islandią a Jan Mayen obszar DrekiComunicato dell'Islanda concernente la direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi- Bando della prima tornata di concessione delle licenze del ‧ per la piattaforma continentale tra l'Islanda e Jan Mayen area Dreki
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Andrzej Jan Szejna, Jim Allister i Czesław Adam SiekierskiIntervengono con la procedura catch the eye Paul Rübig, Andrzej Jan Szejna, Jim Allister e Czesław Adam Siekierski
Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D, Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu niezrzeszony, Zuzana Roithová, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis i Jan BřezinaIntervengono Richard Seeber, a nome del gruppo PPE, Csaba Sándor Tabajdi, a nome del gruppo S&D, Michail Tremopoulos, a nome del gruppo Verts/ALE, Nikolaos Chountis, a nome del gruppo GUE/NGL, Jaroslav Paška, a nome del gruppo EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, non iscritto, Zuzana Roithová, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis e Jan Březina
Głos zabrali: Martine Roure, Nicholson of Winterbourne, Othmar Karas, Véronique De Keyser, Tunne Kelam, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Carlos Coelho, Csaba Őry, Jan Peter Balkenende i Poul NielsonIntervengono Martine Roure, Nicholson of Winterbourne, Othmar Karas, Véronique De Keyser, Tunne Kelam, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Carlos Coelho, Csaba Őry, Jan Peter Balkenende e Poul Nielson
Głos zabrali: Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla i Ieke van den Burg, w celu postawienia pytania, na które odpowiedzi udzielił Vladimír ŠpidlaIntervengono Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla e Ieke van den Burg, per porre una domanda cui risponde Vladimír Špidla
Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, i Carl Lang niezrzeszonyIntervengono Anna Záborská, a nome del gruppo PPE-DE, Ole Christensen, a nome del gruppo PSE, Jan Jerzy Kułakowski, a nome del gruppo ALDE, Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, e Carl Lang, non iscritto
Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Niels Busk w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Sergio Berlato w imieniu grupy UEN, Peter Baco niezrzeszony, Agnes Schierhuber, Katerina Batzeli, Kyösti Tapio Virrankoski, Margrete Auken, Jacky Henin, Witold Tomczak, Liam Aylward i Jan Tadeusz MasielIntervengono Albert Deß, a nome del gruppo PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Niels Busk, a nome del gruppo ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Diamanto Manolakou, a nome del gruppo GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM, Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN, Peter Baco, non iscritto, Agnes Schierhuber, Katerina Batzeli, Kyösti Tapio Virrankoski, Margrete Auken, Jacky Henin, Witold Tomczak, Liam Aylward e Jan Tadeusz Masiel
Raül Romeva i Rueda i Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przewidywanego porozumienia międzynarodowego dotyczącego udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów o płatnościach finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania (BRaül Romeva i Rueda e Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla proposta di accordo internazionale per mettere a disposizione del Dipartimento del tesoro statunitense dati di messaggeria finanziaria al fine di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento (B
Głos zabrali: Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki i Andris PiebalgsIntervengono Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki e Andris Piebalgs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117844 zdań frazy Jan I.Znalezione w 85,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.