Tłumaczenia na język włoski:

 • Giovanni I di Castiglia   
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
 • Giovanni I di Napoli   
   
  Jan I (książę Neapolu)
 • Johann Josef I del Liechtenstein   
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)

Przykładowe zdania z "Jan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: László Surján w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Guy-Quint w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Sergej Kozlík niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Jeffrey Titford, Jean-Claude Martinez, Reimer Böge, Costas Botopoulos i Jan Mulder
it Intervengono László Surján, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Anne E. Jensen, a nome del gruppo ALDE, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc, a nome del gruppo UEN, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Sergej Kozlík, non iscritto, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Jeffrey Titford, Jean-Claude Martinez, Reimer Böge, Costas Botopoulos e Jan Mulder
pl Głos zabrali: Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE, Harlem Désir w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif i José Manuel Barroso
it Intervengono Nirj Deva, a nome del gruppo PPE-DE, Harlem Désir, a nome del gruppo PSE, Silvana Koch-Mehrin, a nome del gruppo ALDE, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif e José Manuel Barroso
pl delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią-Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem: Jan Olbrycht już nie jest członkiem
it delegazione per le relazioni con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo: Jan Olbrycht non è più membro
pl Głos zabrali: Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Silvana Koch-Mehrin, Brian Crowley, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Harlem Désir, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jim Allister, József Szájer, Jo Leinen, Gerardo Galeote, Andrzej Jan Szejna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Margie Sudre, Zbigniew Zaleski, Angela Merkel (urzędująca Przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji
it Intervengono Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Silvana Koch-Mehrin, Brian Crowley, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Harlem Désir, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jim Allister, József Szájer, Jo Leinen, Gerardo Galeote, Andrzej Jan Szejna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Margie Sudre e Zbigniew Zaleski, Angela Merkel (Presidente in carica del Consiglio) e José Manuel Barroso (Presidente della Commissione
pl Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Niels Busk w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Sergio Berlato w imieniu grupy UEN, Peter Baco niezrzeszony, Agnes Schierhuber, Katerina Batzeli, Kyösti Tapio Virrankoski, Margrete Auken, Jacky Henin, Witold Tomczak, Liam Aylward i Jan Tadeusz Masiel
it Intervengono Albert Deß, a nome del gruppo PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Niels Busk, a nome del gruppo ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Diamanto Manolakou, a nome del gruppo GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM, Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN, Peter Baco, non iscritto, Agnes Schierhuber, Katerina Batzeli, Kyösti Tapio Virrankoski, Margrete Auken, Jacky Henin, Witold Tomczak, Liam Aylward e Jan Tadeusz Masiel
pl Głos zabrali: Albert Jan Maat w imieniu grupy PPE-DE, Thijs Berman w imieniu grupy PSE, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, María Esther Herranz García, Linda McAvan, Margrete Auken, Erik Meijer, Hélène Goudin, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Janusz Wojciechowski, Dan Jørgensen, Evelin Lichtenberger, Caroline Lucas i Markos Kyprianou
it Intervengono Albert Jan Maat, a nome del gruppo PPE-DE, Thijs Berman, a nome del gruppo PSE, Marian Harkin, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Thomas Wise, a nome del gruppo IND/DEM, María Esther Herranz García, Linda McAvan, Margrete Auken, Erik Meijer, Hélène Goudin, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Janusz Wojciechowski, Dan Jørgensen, Evelin Lichtenberger, Caroline Lucas e Markos Kyprianou
pl Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici i Alexandra Dobolyi w imieniu grupy PSE, w sprawie procesu akcesyjnego Bułgarii i Rumunii (B
it Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici e Alexandra Dobolyi, a nome del gruppo PSE, sul processo di adesione della Bulgaria e della Romania (B
pl Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Ignasi Guardans Cambó, Jan Tadeusz Masiel, Claude Turmes, Daniel Strož, Slavi Binev, Nicolae Vlad Popa, Csaba Sándor Tabajdi, Tunne Kelam, Neena Gill, Viktória Mohácsi, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Gacek, Jörg Leichtfried, Toomas Savi, Bogusław Rogalski, Milan Horáček, Zsolt László Becsey, Proinsias De Rossa, Csaba Sógor, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Magor Imre Csibi, Jaromír Kohlíček, László Tőkés, Anna Záborská, Ioannis Gklavakis i Silvia-Adriana Ţicău
it Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Ignasi Guardans Cambó, Jan Tadeusz Masiel, Claude Turmes, Daniel Strož, Slavi Binev, Nicolae Vlad Popa, Csaba Sándor Tabajdi, Tunne Kelam, Neena Gill, Viktória Mohácsi, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Gacek, Jörg Leichtfried, Toomas Savi, Bogusław Rogalski, Milan Horáček, Zsolt László Becsey, Proinsias De Rossa, Csaba Sógor, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Magor Imre Csibi, Jaromír Kohlíček, László Tőkés, Anna Záborská, Ioannis Gklavakis e Silvia-Adriana Ţicău
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson i Richard Corbett
it Intervengono con la procedura catch the eye Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson e Richard Corbett
pl Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker i Magda Kósáné Kovács, w imieniu grupy PSE
it Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker e Magda Kósáné Kovács, a nome del gruppo PSE
pl Głos zabrali: Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET), Geoffrey Van Orden (sprawozdawca) i Jan Marinus Wiersma (zastępca sprawozdawcy
it Intervengono Elmar Brok (presidente della commissione AFET), Geoffrey Van Orden (relatore) e Jan Marinus Wiersma (relatore supplente
pl Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski, w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi, w imieniu grupy ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen, w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati i Bilyana Ilieva Raeva
it Intervengono Jacek Saryusz-Wolski, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, a nome del gruppo UEN, Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM, Jana Bobošíková, non iscritto, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati e Bilyana Ilieva Raeva
pl Głos zabrali: Ioannis Gklavakis w imieniu grupy PPE-DE, Bogdan Golik w imieniu grupy PSE, Niels Busk w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Markus Pieper, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Neil Parish, Luis Manuel Capoulas Santos, Jim Higgins, Wiesław Stefan Kuc, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf i Mariann Fischer Boel
it Intervengono Ioannis Gklavakis, a nome del gruppo PPE-DE, Bogdan Golik, a nome del gruppo PSE, Niels Busk, a nome del gruppo ALDE, Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, Diamanto Manolakou, a nome del gruppo GUE/NGL, Jeffrey Titford, a nome del gruppo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Markus Pieper, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Neil Parish, Luis Manuel Capoulas Santos, Jim Higgins, Wiesław Stefan Kuc, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf e Mariann Fischer Boel
pl Charles Tannock, Albert Jan Maat i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Iraku- irackiej wspólnoty asyryjskiej i sytuacji w irackich więzieniach (B
it Charles Tannock, Albert Jan Maat e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sull'Iraq: comunità assira dell'Iraq e situazione nelle prigioni irachene (B
pl Głos zabrali: Glenys Kinnock (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Béla Glattfelder (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Terence Wynn (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Albert Deß w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli w imieniu grupy PSE, Niels Busk w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Verges w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Sergio Berlato w imieniu grupy UEN, Peter Baco niezrzeszony, Ville Itälä, Vincenzo Lavarra, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Diamanto Manolakou, Jeffrey Titford, Janusz Wojciechowski, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Margrietus van den Berg, Jan Mulder, Kartika Tamara Liotard, Andrzej Tomasz Zapałowski, Gintaras Didžiokas i Andreas Mölzer
it Intervengono Glenys Kinnock (relatore per parere della commissione DEVE), Béla Glattfelder (relatore per parere della commissione INTA), Terence Wynn (relatore per parere della commissione CONT), Albert Deß, a nome del gruppo PPE-DE, Katerina Batzeli, a nome del gruppo PSE, Niels Busk, a nome del gruppo ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Paul Verges, a nome del gruppo GUE/NGL, Witold Tomczak, a nome del gruppo IND/DEM, Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN, Peter Baco, non iscritto, Ville Itälä, Vincenzo Lavarra, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Diamanto Manolakou, Jeffrey Titford, Janusz Wojciechowski, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Margrietus van den Berg, Jan Mulder, Kartika Tamara Liotard, Andrzej Tomasz Zapałowski, Gintaras Didžiokas e Andreas Mölzer
pl Głos zabrali: Roselyne Bachelot-Narquin w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt i Vladimír Špidla
it Intervengono Roselyne Bachelot-Narquin, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Alessandro Battilocchio, non iscritto, Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt e Vladimír Špidla
pl Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder i Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE
it Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder e Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE
pl Jan Marinus Wiersma, Józef Pinior i Joseph Muscat w imieniu grupy PSE
it Jan Marinus Wiersma, Józef Pinior e Joseph Muscat, a nome del gruppo PSE
pl Głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu i Dariusz Rosati
it Intervengono Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu e Dariusz Rosati
pl Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE
it Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda e Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE
pl Jan Kohout (urzędujący Przewodniczący Rady) i Catherine Ashton (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania
it Jan Kohout (Presidente in carica del Consiglio) e Catherine Ashton (membro della Commissione) rispondono alle interrogazioni
pl Głos zabrali: Feleknas Uca (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Harlem Désir (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Philip Bushill-Matthews, w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes, w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė, w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN, Sepp Kusstatscher, w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark, w imieniu grupy IND/DEM, Cristian Stănescu, w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen i Vladimír Špidla
it Intervengono Feleknas Uca (relatore per parere della commissione DEVE), Harlem Désir (relatore per parere della commissione INTA), Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Cristian Stănescu, a nome del gruppo ITS, Alessandro Battilocchio, non iscritto, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen e Vladimír Špidla
pl Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie stosunków z Federacją Rosyjską (B
it Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sulle relazioni con la Federazione russa (B
pl Głos zabrali: Bernhard Rapkay (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Roberto Musacchio (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Gabriele Stauner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Iles Braghetto, w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson, w imieniu grupy PSE, i Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE
it Intervengono Bernhard Rapkay (relatore per parere della commissione ECON), Roberto Musacchio (relatore per parere della commissione ENVI), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (relatore per parere della commissione IMCO), Gabriele Stauner (relatore per parere della commissione JURI), Edit Bauer (relatore per parere della commissione FEMM), Iles Braghetto, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, e Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE
pl Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, w sprawie pakietu socjalnego (B
it Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo UEN, sul pacchetto sociale (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117844 zdań frazy Jan I.Znalezione w 140,258 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.