Tłumaczenia na język włoski:

  • Backgammon su Internet   

Przykładowe zdania z "Internetowy backgammon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W celu wypełnienia zgłoszenia należy kierować się instrukcjami dotyczącymi poszczególnych etapów procedury, opublikowanymi na stronie internetowej EPSO
it Per iscriversi, seguire le istruzioni figuranti sul sito Internet dell'EPSO, relative alle varie fasi
pl Mam nadzieję, że to internetowe narzędzie będzie nadal rozbudowywane i aktualizowane we wszystkich oficjalnych językach.
it Spero che tale strumento online continui a essere sviluppato e aggiornato in tutte le lingue ufficiali.
pl Poza tym użytkownicy, którzy chcieliby mieć możliwość przeglądania w całości dzieła lub dokumentu o chronionym dostępie, kierowani byliby do prywatnych stron internetowych, specjalizujących się w zabezpieczonym rozpowszechnianiu treści cyfrowych, gdzie użytkownicy ci korzystaliby z szeregu opcji za stosowną opłatą, przekazywaną posiadaczom praw autorskich.
it Per andare oltre, per sfogliare virtualmente l'opera o accedere all'integralità del documento soggetto a diritti, gli utenti saranno indirizzati verso operatori privati specializzati nella diffusione digitale sicura, dove saranno loro offerte diverse opzioni mediante una giusta remunerazione ai titolari dei diritti.
pl Adres internetowy
it Indirizzo web
pl Październik ‧ r. (pomoc nie zostanie przyznana przed opublikowaniem streszczenia na stronie internetowej Komisji Europejskiej
it Ottobre ‧ (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione
pl do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
it fino al ‧ % dei costi sovvenzionabili per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, di concorsi, di mostre e fiere nonché per l'elaborazione di pubblicazioni e di siti web
pl Badanie rynku mające na celu zdefiniowanie właściwych rynków produktowych potwierdziło, że jeśli chodzi o wykonywanie praw do publikacji utworów muzycznych, należy wprowadzić rozróżnienie na kategorie praw, tj. prawa mechaniczne, prawa do wykonań, prawa do synchronizacji, prawa do druku i prawa internetowe
it La ricerca di mercato volta a definire i mercati del prodotto rilevanti ha confermato che, per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'edizione musicale, è necessario distinguere varie categorie, ovvero diritti di riproduzione meccanica, diritti d'esecuzione, diritti di sincronizzazione, diritti di stampa e diritti online
pl Państwa członkowskie powinny powiadomić o istnieniu takich numerów w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, na przykład na swoich stronach internetowych
it È opportuno che gli Stati membri rendano nota l'esistenza di tali numeri in un modo accessibile a tutti gli interessati, ad esempio, attraverso i loro siti Internet
pl W poprzednim przykładzie wyświetlany był dokument tekstowy. Dla dokumentów HTML niezbędne jest podanie typu MIME poprzez text/html: data: text/html, lt; titlegt; Testlt;/titlegt; lt; pgt; To jest testlt;/pgt;. Wyświetlona zostanie strona internetowa taka sama jak w przypadku załadowania pliku o takiej zawartości
it L' ultimo esempio era un documento di testo. Per i documenti HTML bisogna specificare il tipo MIME text/html: data: text/html, lt; titlegt; Testcaselt;/titlegt; lt; pgt; This is a testcaselt;/pgt;. Questo produrrà esattamente lo stesso output del caso in cui il contenuto fosse in un documento separato
pl materiały reklamowe jak katalogi lub strony internetowe zawierające informacje na temat danego produktu pod warunkiem, że informacje są neutralne i wszystkie podmioty danego sektora mają takie same możliwości prezentowania swoich produktów
it pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sul prodotto interessato dalla filiera a condizione che le informazioni siano neutre e tutti i soggetti aderenti alla filiera abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni
pl Adres strony internetowej przekazywany jest Komisji wraz z informacjami dotyczącymi pomocy wymaganymi na mocy ust
it L'indirizzo del sito web è comunicato alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative all'aiuto di cui al paragrafo
pl Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na następującej stronie internetowej
it Il testo integrale del presente invito a presentare proposte è reperibile su Internet
pl zdaje sobie sprawę z faktu, że coraz więcej turystów rezerwuje podróże (transport, zakwaterowanie itd.) bezpośrednio za pomocą mediów elektronicznych, unikając pośrednictwa organizatorów wycieczek i biur podróży, których udział w rynku zmniejsza się (z ‧ % w ‧ r. do ‧ % w ‧ r.) i które wciąż podlegają regulacjom prawnym, takim jak dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zorganizowanych podróży; podkreśla, że ta anomalia musi zostać poddana korekcie poprzez objęcie dyrektywą ‧/‧/EWG wszystkich stron internetowych oferujących co najmniej jedną usługę na sprzedaż, takie jak usługi oferowane przez tanie linie lotnicze lub inne podmioty na tym rynku
it è consapevole del fatto che sempre più turisti prenotano i viaggi (trasporto, sistemazione alberghiera, ecc.) direttamente, utilizzando i mezzi elettronici ed evitando intermediari, cioè operatori turistici e agenzie di viaggio, la cui quota di mercato diminuisce (dal ‧ % nel ‧ al ‧ % nel ‧), ma che sono ancora soggetti a un regime giuridico, quale la direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio, del ‧ giugno ‧, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso; sottolinea che questa anomalia deve essere rettificata incorporando nella direttiva ‧/‧/CEE tutti i siti web che offrono in vendita più di un servizio, quali quelli offerti dalle compagnie aeree low cost ed altri attori in questo mercato
pl Zgromadzone dane oraz opracowania sporządzone w trakcie działań realizowanych na mocy art. ‧ ust. ‧ lit. a) są, po zakończeniu realizacji odnośnego działania, publikowane na strone internetowej organizacji podmiotów gospodarczych
it I dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo ‧, paragrafo ‧, lettera a), sono pubblicati sul sito Internet dell’organizzazione di operatori una volta conclusa la pertinente attività
pl Ponadto, połączenia internetowe często nie są osobiste.
it Inoltre, i collegamenti a Internet spesso non sono personali.
pl W przyszłości liczba oddziałów banku będzie nadal powoli spadać, ponieważ klienci coraz częściej korzystają z możliwości dokonywania transakcji drogą internetową
it In futuro il numero delle filiali continuerà ad essere leggermente in regresso, poiché i clienti effettueranno sempre più transazioni tramite Internet
pl Informacje te będą dostępne dla władz państw członkowskich UE w krajach przywozu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z naszym biurem certyfikacyjnym
it Queste informazioni saranno accessibili alle autorità degli Stati membri dell’UE nei paesi importatori tramite l’apposito sito web canadese o la linea telefonica diretta dell’ufficio certificati
pl w przypadku UPC Sweden: operator telewizji kablowej i dostawca usług internetowych w Szwecji
it per UPC Sweden: fornitura di servizi televisivi via cavo e internet in Svezia
pl Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie internetowej
it Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo
pl Więcej informacji na temat wywozu substancji zubożających warstwę ozonową znajduje się na następującej stronie internetowej
it È possibile reperire ulteriori informazioni sulle esportazioni di ODS alla pagina
pl Tylko zatwierdzone centra pozyskiwania nasienia wymienione zgodnie z art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/EWG na stronach internetowych Komisji
it Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo ‧, paragrafo ‧, e all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), della direttiva ‧/‧/CEE sui siti della Commissione
pl Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach w adresach ich stron internetowych wymienionych w załączniku II, zanim takie zmiany zostaną wprowadzone
it Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II
pl Teksty te są dostępne na stronach internetowych
it Questi testi sono disponibili su
pl Wniosek przedkłada się właściwym organom w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma siedzibę, stosownie do wskazań stron internetowych wymienionych w załączniku IV
it La domanda è presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, indicate nei siti web di cui all’allegato IV
pl uważa, że Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu w regularnych odstępach czasu, i ewentualnie publikować na swojej stronie internetowej, zestawienie kwot pozostających do odzyskania w rozbiciu na kwoty łączne niezapłacone przez poszczególne dyrekcje generalne (DG) oraz okresy opóźnień we wnoszeniu każdej kwoty
it ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento a intervalli regolari- e se possibile pubblicare sul suo sito web- un riepilogo degli importi in attesa di essere recuperati, ripartiti per Direzione generale (DG) e in ordine cronologico
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6206 zdań frazy Internetowy backgammon.Znalezione w 2,81 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.