Tłumaczenia na język włoski:

  • Backgammon su Internet   

Przykładowe zdania z "Internetowy backgammon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w językach angielskim, francuskim i niemieckim na następującej stronie internetowej
it Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli per la domanda sono disponibili in inglese, francese e tedesco sul seguente sito web
pl do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych, oraz kosztów usług zastępstwa
it fino al ‧ % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e i servizi di sostituzione
pl Mówili już o tym moi przedmówcy, ale chciałbym przypomnieć, że nie zarejestrowano żadnych innych partii politycznych, nie zniesiono zagrożenia wyrejestrowania partii już istniejących, pisma, które mogłyby uzyskać prawo do używania kolportażu tego prawa nie uzyskały, ponawiają się ataki cybernetyczne na strony internetowe, takie jak strony Radia Wolna Europa.
it Gli onorevoli che sono intervenuti prima di me vi hanno già fatto riferimento, ma vorrei ci ricordassimo che non è stato registrato nessun altro partito politico, la minaccia di eliminare la registrazione dei partiti già esistenti non è stata revocata, i giornali che avrebbero dovuto ricevere il diritto alla distribuzione non l'hanno ricevuto, si sono ripetuti attacchi dal web contro siti Internet, come quello di Radio Free Europe.
pl Adres internetowy
it Indirizzo web
pl korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania i zamieszczania opinii w kwestiach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych (np. na blogach, na stronach serwisów społecznościowych
it utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere e trasmettere opinioni su temi politici o civili attraverso siti Web (ad esempio, blog, social network
pl Adres internetowy
it Sito Internet
pl Jeżeli chodzi o wdrażanie programu Bezpieczniejszy Internet (‧-‧), EKES podkreśla znaczenie intensyfikacji dialogu z podmiotami uczestniczącymi w społecznościach internetowych, w szczególności z młodymi ludźmi, poprzez propagowanie zaangażowania ich w dyskusję, opracowywanie i tworzenie rozwiązań na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu
it Nell'ambito dell'applicazione del Safer Internet Programme (‧-‧), il CESE sottolinea l'importanza di intensificare il dialogo con coloro che si servono dei social network, in particolare i giovani, promuovendo il loro coinvolgimento nella discussione, nella concezione e nell'elaborazione di soluzioni per un uso più sicuro di Internet
pl konkretnych działań Komisji, takich jak analizy i badania, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźników i wspólnej metodyki, zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych statystycznych, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wspieranie sieci ekspertów krajowych i zarządzanie nimi, analiza, monitorowanie i ocena
it azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione
pl W odniesieniu do dostępu do strony internetowej TI, GME wyraża zgodę na ustanowienie proporcjonalnego dostępu w ramach godzinnych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych oraz rocznych okien czasowych w cenie odpowiednio ‧ EUR, ‧ EUR, ‧ EUR, ‧ EUR i ‧ EUR
it Per quanto riguarda l'accesso al sito web TI, GME s'impegna a fornire una suddivisione proporzionata in fasce orarie, giornaliere, settimanali, mensili e annuali ad un prezzo, rispettivamente, di ‧, ‧, ‧, ‧ e ‧ EUR
pl O przekazach wynoszących więcej niż ‧ EUR lub równowartość tej kwoty należy uprzednio poinformować na piśmie właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V
it Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a ‧ EUR o equivalente
pl informacje kontaktowe, główną osobę do kontaktów oraz, gdzie ma to zastosowanie, adres strony internetowej
it estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web
pl Usługa, która nie spełnia wszystkich tych warunków, np. opcja click-through na internetowej stronie obsługi klienta, nie jest publicznie dostępną usługą telefoniczną
it Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un’applicazione click-through su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico
pl Na jednej ze stron w portalu internetowym Komisji można znaleźć dane niektórych beneficjentów funduszy europejskich w państwach członkowskich.
it Sul sito Internet della Commissione c'è una pagina in cui si possono visualizzare alcuni dei beneficiari di fondi europei negli Stati membri.
pl stworzenie i utrzymanie strony internetowej na temat działań prowadzonych przez organizacje podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek w dziedzinach określonych w lit. a), b), c) i d
it creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d
pl korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania informacji na strony czatów, blogów, grup dyskusyjnych, serwisów społecznościowych lub forów dyskusyjnych, lub do korzystania z komunikatorów internetowych
it utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a chat, social network, blog, newsgroup o forum di discussione on line, utilizzo di servizi di messaggeria istantanea
pl & kde; jest dostarczane z dużą ilością dokumentacji do programów i składników środowiska. Choć możliwe jest przeglądanie dokumentacji aż do znalezienia odpowiedniego fragmentu, może być to czasochłonne. Aby Ci to ułatwić, & kde; oferuje wyszukiwarkę tekstową zwaną ht://dig, podobną w działaniu do wyszukiwarek internetowych, a tak prawdę powiedziawszy to niektóre z używanych przez Ciebie wyszukiwarek może z niej korzystać. Po prostu kliknij na zakładkę Szukaj w & khelpcenter;, wpisz poszukiwane słowo, wciśnij przycisk Szukaj i przejrzyj wyniki
it & kde; viene fornito con molta documentazione per le applicazioni ed i componenti. Sebbene sia possibile sfogliare i manuali finché non si trova l' informazione che si cerca, ciò è un compito lento e noioso. Per renderti la vita più semplice, & kde; permette la ricerca su tutto il testo con l' aiuto di un programma chiamato ht://dig. Funziona in modo simile ai motori di ricerca del Web, ed in effetti alcuni motori noti potrebbero usarlo. Fai clic sulla linguetta Cerca di & khelpcenter;, inserisci la parola che ti interessa, fai clic su Search ed oplà!
pl W przypadku gdy DaimlerChrysler lub inne przedsiębiorstwo działające w jego imieniu udostępni autoryzowanym podmiotom zajmującym się naprawami informację techniczną w danym języku UE, DaimlerChrysler zadba, aby ta wersja językowa została bezzwłocznie zamieszczona na stronie internetowej TI
it Quando DaimlerChrysler o altra impresa che agisca per conto di DaimlerChrysler mette a disposizione dei riparatori autorizzati un’informazione tecnica in una particolare lingua dell’UE, DaimlerChrysler garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI
pl Elektroniczny rejestr operacji przetwarzania danych realizowanych przez Komisję wspomniany w art. ‧ ust. ‧ niniejszej decyzji jest udostępniany wszystkim pracownikom instytucji i organów Wspólnoty za pośrednictwem strony inspektora w intranecie Komisji oraz dla wszystkich osób mających dostęp do Internetu za pośrednictwem strony internetowej EUROPA
it Il registro elettronico dei trattamenti della Commissione, di cui all’articolo ‧, paragrafo ‧, è accessibile dal sito web del responsabile della protezione dei dati sull’Intranet della Commissione per tutto il personale delle istituzioni e degli organismi comunitari, e dal sito web Europa per chiunque abbia accesso a Internet
pl Według informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej szczytu w Kopenhadze, Szkocja przejęła "światowe przywództwo w dziedzinie ochrony klimatu”.
it Secondo quanto indicato dal sito Internet del vertice di Copenaghen, la Scozia ha assunto "la leadership mondiale per la protezione climatica”.
pl Powinny zostać sporządzone na oryginalnych formularzach dostępnych na stronie internetowej wskazanej w pkt ‧.‧, zarówno w przypadku samego wniosku jak i budżetu
it devono essere redatte utilizzando i moduli originali per la domanda e la dotazione finanziaria reperibili all'indirizzo Internet indicato al punto
pl Dotyczy to zagadnień związanych z Internetem, jak na przykład sposobu, w jaki państwa mogą interweniować, gdy są zdania, że obywatele w sposób niezgodny z prawem korzystają z treści internetowych, co nazywamy po niemiecku "Internet sparen”, jak również zarządzania siecią.
it Mi riferisco alle questioni relative a Internet, ad esempio al modo in cui gli Stati possono intervenire se ritengono che i cittadini stiano accedendo illegalmente a un contenuto Internet, un'operazione che noi in tedesco chiamiamo Internet sparen, e la gestione delle reti.
pl Komisja może opublikować na swych stronach internetowych sprawozdanie zawierające podsumowanie działalności zespołu oraz wszelkie wnioski lub dokumenty robocze związane z jego działalnością
it La Commissione può pubblicare sul suo sito Web una relazione riassuntiva dell’attività del gruppo nonché conclusioni o documenti di lavoro tratti dalle attività di quest’ultimo
pl Państwo członkowskie publikuje pełny tekst programów pomocy wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz poinformuje Komisję o adresie internetowym publikacji
it Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione
pl Poza poszukiwaniem stron internetowych gloryfikujących terroryzm, trudno będzie kontrolować komunikację między niektórymi grupami, biorąc pod uwagę obecne technologie kodowania i ukrywania zakodowanych informacji w formie pisemnej lub ustnej
it Ma al di là della caccia ai siti web che esaltano il terrorismo, sarà difficile controllare le comunicazioni tra certi gruppi, tenuto conto delle tecnologie attuali di criptaggio e di occultamento delle informazioni, scritte od orali
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6206 zdań frazy Internetowy backgammon.Znalezione w 2,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.