Tłumaczenia na język włoski:

  • Backgammon su Internet   

Przykładowe zdania z "Internetowy backgammon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Telewizja internetowa i telewizja mobilna także powinny mieć przyszłość w Europie, nie tylko jako produkt ekonomiczny, ale także jako podstawowa gwarancja wolności informacji i pluralizmu mediów.
it Anche la TV via Internet e la TV mobile avranno un futuro in Europa, non solo come prodotti economici, ma anche come garanti fondamentali della libertà d'informazione e del pluralismo dei media.
pl Państwa członkowskie udostępniają publicznie, poprzez opublikowanie na swoich stronach internetowych, wykaz miejsc kontroli zatwierdzonych zgodnie z ust
it Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del primo paragrafo
pl W tym zakresie ani język, ani waluta używane na stronie internetowej nie mają znaczenia
it In questo ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente
pl Administratorzy witryn internetowych, wspierający punkty centralne
it Webmaster, assistente punto focale
pl strona internetowa i baza danych EKES-u poświęcone samoregulacji i współregulacji
it la banca dati e il sito del CESE sull'autoregolamentazione e la coregolamentazione
pl Na stronie internetowej Agencji ogłasza się datę wpływu odwołania wszczynającego postępowanie, nazwiska lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę stron, przedmiot sporu, żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów i głównych argumentów na poparcie odwołania
it Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di registrazione dell'atto di ricorso, il nome e l'indirizzo delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti
pl Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi
it Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura
pl Mogę pana zapewnić, panie pośle, że informacje na temat odzewu w sprawie księgi zostały już - jak mniemam - opublikowane na stronie internetowej dyrekcji generalnej ds. handlu. Opublikujemy jednak również łatwo dostępną, mamy nadzieję, wersję czy prezentację poszczególnych opinii na temat zielonej księgi, aby można się było poważnie nad nimi zastanowić jeszcze zanim Komisja złoży swoje propozycje.
it Posso garantire all'onorevole deputato che le informazioni sulle risposte sono, credo di già, pubblicate sul sito web della DG Commercio, ma dovremo pubblicare anche quella che è, spero, una versione facilmente accessibile o la presentazione delle risposte al Libro verde che abbiamo ricevuto, al fine di consentire che via sia un tempo utile per riflettere su tali risposte prima che la Commissione presenti le nostre proposte.
pl Strona internetowa dla celów marketingowych związanych z własnymi produktami
it sito Web finalizzato alla commercializzazione dei propri prodotti
pl Strona internetowa
it Indirizzo web
pl przyznawana jest pomoc do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji i stron internetowych oraz usług zastępstwa
it fino al ‧ % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, i siti web e i servizi di sostituzione
pl & kde; dostarcza kompletnego środowiska biurkowego, włączając przeglądarkę stron internetowych, menedżera plików, menedżera okien, system pomocy, centrum sterowania, niezliczone narzędzia i programy użytkowe, a także rosnącą liczbę programów, włączając (ale nie ograniczając się do nich) programy pocztowe i do odczytu grup dyskusyjnych, programy do rysowania, przeglądarkę & PostScript; i & DVI; itd
it & kde; fornisce un Ambiente Desktop completo: comprende un navigatore web, un gestore di file, un gestore di finestre, un centro di assistenza, un sistema di configurazione, numerosissimi strumenti e utility, oltre a un numero sempre crescente di applicazioni, tra cui (ma non solo!) client di posta elettronica e news, programmi di disegno, visualizzatori & PostScript; e & DVI; e così via
pl Udział w redagowaniu specyfikacji produktów oraz dokładnej koncepcji stron internetowych klasycznych i tych przeznaczonych dla urządzeń przenośnych
it Intervenire nella fase di redazione della finalità e dei contenuti concettuali particolareggiati dei siti Internet classici e/o per terminali mobili
pl orzecznictwa krajowego, w szczególności odnoszącego się do przepisów regulujących odpowiedzialność pośredników internetowych, łącznie z decyzjami podjętymi w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów (art. ‧ oraz art. ‧.‧ dyrektywy
it gli orientamenti giurisprudenziali nazionali, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la responsabilità, comprese le decisioni prese nell’ambito della composizione extragiudiziale delle controversie (articolo ‧ e articolo ‧, paragrafo ‧ della direttiva
pl Takie informacje użyteczności publicznej należy w razie potrzeby uaktualniać i przedstawiać w sposób zrozumiały w formie elektronicznej i papierowej, zależnie od decyzji państwa członkowskiego, także na stronach internetowych krajowych organów publicznych
it Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali
pl używanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej lub do filtrowania stron internetowych
it utilizzo di software per il controllo parentale o di filtraggio
pl Okaże się, czy domniemane żądania władz USA o udostępnienie danych użytkowników przez firmy internetowe takie jak Google, Facebook i Amazon są prawdziwe.
it Resta da vedere se le voci ampiamente diffuse, secondo cui le autorità statunitensi avrebbero richiesto i dati personali degli utenti ad altre aziende operanti su Internet, come Google, Facebook e Amazon, risulteranno fondate.
pl Pełny tekst przewodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod następującym adresem
it Il testo completo delle linee guida e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo
pl W konkretnych przypadkach, jeżeli przewiduje to umowa o dotację, konsorcjum publikuje zaproszenie do składania wniosków i powszechnie o nim informuje, wykorzystując określone nośniki informacji, przede wszystkim strony internetowe siódmego programu ramowego, prasę specjalistyczną, broszury oraz krajowe punkty kontaktowe utworzone przez państwa członkowskie i państwa stowarzyszone
it In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza
pl zauważa, że KR opublikował udzielone zamówienia na swojej stronie internetowej
it rileva che il CdR ha pubblicato sul suo sito web i contratti aggiudicati
pl Jak obrazowo stwierdziła komisarz Reding, (...) Jeżeli w Europie ma być możliwe używanie takich najnowszych narzędzi internetowych jak inteligentne etykiety w sklepach, w fabrykach i na lotniskach, inteligentne i energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia czy też wewnętrzne sieci i systemy nawigacyjne w samochodach, to zapotrzebowanie na adresy IP wzrośnie tysiąckrotnie (...
it Come ha dichiarato la commissaria Reding, se i cittadini europei vorranno utilizzare i dispositivi Internet più recenti, come le etichette intelligenti nei negozi, nelle fabbriche e negli aeroporti, i sistemi di riscaldamento e di illuminazione intelligenti che assicurano un risparmio energetico, nonché i sistemi di rete e di navigazione installati a bordo delle automobili, saremo di fronte ad un aumento esponenziale della domanda di indirizzi IP
pl Oznacza to, że użytkownicy iPadów nie mogą już zamawiać gazet bądź czasopism bezpośrednio na stronach internetowych odnośnych wydawców.
it Ciò comporta che gli utilizzatori di iPad non possono più ordinare giornali o periodici per iPad attraverso i negozi on-line degli editori in questione.
pl udziela porad w zakresie środków zmniejszających obciążenia administracyjne, zaproponowanych przez konsultantów, w drodze konsultacji internetowych oraz w lokalnych grupach roboczych w państwach członkowskich
it formulerà pareri sulle misure di riduzione degli oneri amministrativi suggerite dai consulenti, mediante una consultazione via Internet e workshop locali da tenersi negli Stati membri
pl Prawie wszystkie BP – a często również internetowe BP – nadal działają tylko w jednym kraju, z wyjątkiem kilku BP, które prowadzą działalność w całej Europie (lub na całym świecie
it Quasi tutte le agenzie di viaggi, comprese quelle on line, sono attive, ancora adesso, in un solo paese, ad eccezione di alcune che hanno attività paneuropee (o mondiali
pl w przypadku GMG: gazety, czasopisma; przedsiębiorstwa radiowe i internetowe
it per GMG: editoria di quotidiani e riviste, radio ed internet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6206 zdań frazy Internetowy backgammon.Znalezione w 1,88 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.