Tłumaczenia na język włoski:

  • Backgammon su Internet   

Przykładowe zdania z "Internetowy backgammon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Skróty internetowe
it Scorciatoie di Internet
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów szkolenia rolników i pracowników rolnych, kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz udziału w nich, a także kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
it fino al ‧ % dei costi ammissibili concernenti la qualificazione degli agricoltori nelle aziende agricole, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e la partecipazione ai medesimi nonché le spese relative alla preparazione di pubblicazioni, cataloghi e siti web
pl W momencie opublikowania listy PS na swojej stronie internetowej EBC przesyła ją do KBC przez system wymiany danych RIAD
it Nello stesso momento in cui l’elenco di SV viene pubblicato sul suo sito, la BCE lo trasmette alle BCN tramite il sistema di scambio dei dati RIAD
pl realizacja wspólnego celu w odniesieniu do informacji doprowadziła do powstania portalu internetowego, który Komisja uruchomiła w powiązaniu z sieciami Eurodesk, ERYICA (Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży) i EYCA (Europejskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych
it l'attuazione dell'obiettivo comune informazione ha permesso la realizzazione del portale Internet da parte della Commissione in collaborazione con le reti Eurodesk, ERYICA (Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani) e EYCA (Associazione della Carta europea per le gioventù
pl W celu zapewnienia doradztwa i pomocy zarówno miastom kandydującym, jak i wybranym zostanie utworzona strona internetowa poświęcona Europejskim Stolicom Kultury(składanie wniosków, selekcja, realizacja, odsyłacze), która będzie na bieżąco prowadzona i regularnie aktualizowana przez Komisję
it Onde fornire sostegno e assistenza sia alle città candidate che a quelle designate, è opportuno che la Commissione attivi un sito Internet dedicato al tema Capitale europea della cultura (contenente candidature, selezione, attuazione e link), provvedendo alla sua gestione e al suo regolare aggiornamento
pl Takie informacje użyteczności publicznej należy w razie potrzeby uaktualniać i przedstawiać w sposób zrozumiały w formie elektronicznej i papierowej, zależnie od decyzji państwa członkowskiego, także na stronach internetowych krajowych organów publicznych
it Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali
pl Czy odpowiedzi udzielone na powyższe pytania dotyczą także zarejestrowanych przez autora reklamy haseł, o których mowa w pytaniu pierwszym, w których ten znak towarowy jest świadomie podawany z drobnymi błędami w pisowni, przez co możliwości wyszukiwania przez społeczność korzystającą z internetu stają się bardziej celowe, gdy się przyjmie, że znak towarowy na stronie internetowej klienta jest podawany prawidłowo?
it Se le soluzioni date alle questioni che precedono valgano anche per le parole chiave registrate dall'inserzionista, di cui alla prima questione, in cui il marchio è consapevolmente riprodotto con piccoli errori, per cui diventano più efficaci le possibilità di ricerca per il pubblico che utilizza Internet, ammesso che sul sito Internet dell'inserzionista il marchio venga riportato correttamente
pl Komisja opublikuje na swojej stronie internetowej streszczenie zgłoszenia w oparciu o informacje przekazane przez państwo członkowskie w standardowym formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia
it La Commissione pubblica una sintesi della notifica sul proprio sito Internet sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, e utilizza a tal fine il modulo standard contenuto nell'allegato I della presente comunicazione
pl Aby otworzyć & konqueror-dopelniacz; w trybie przeglądarki internetowej kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę z wizerunkiem kuli ziemskiej umieszczoną na pulpicie lub panelu
it Per aprire & konqueror; in modalità di navigazione web invece, fai clic con il pulsante sinistro sull' icona del mondo
pl Wszystkie informacje na jego temat są dostępne na stronie internetowej.
it Ogni informazione su di lui è disponibile sul sito web.
pl Abyśmy mogli im to zapewnić, potrzebujemy oczywiście portalu internetowego, ale wspólnego - poprosiliśmy już Pana o jego stworzenie.
it A tal fine occorre certamente un portale Internet, ma un portale comune, come abbiamo già fatto presente.
pl Inne kwestie, które mogą przeszkodzić w wykorzystywaniu internetowych platform wymiany to zróżnicowanie krajowych przepisów i metod wdrożenia dyrektyw UE
it Altre difficoltà che potrebbero impedire l'utilizzo delle piattaforme commerciali su Internet sono da ricondurre alle differenze esistenti tra gli Stati membri, sia a livello delle legislazioni nazionali sia a quello dell'attuazione delle direttive UE
pl Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
it Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto
pl z zadowoleniem przyjmuje powodzenie portalu internetowego Twój głos w Europie i zachęca Komisję do opracowania dalszych skutecznych sposobów zasięgania opinii zainteresowanych stron w sprawie każdego aspektu wniosku legislacyjnego, łącznie z oceną wpływu, przed wystąpieniem z tym wnioskiem
it plaude al successo del portale web Your Voice in Europe e invita la Commissione a sviluppare nuovi ed efficaci modi per consultare le parti interessate prima del lancio di una proposta legislativa su tutti gli aspetti afferenti alla proposta, inclusa l'analisi di impatto
pl W szczególności dbają o to, by sieć, w tym strona internetowa sieci, była lepiej znana lokalnym organom sądowym
it Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web
pl Czy w ramach celu, jakim jest zwalczanie przestępczości karnej w cyberprzestrzeni i tworzenia bezpieczniejszego Internetu dla wszystkich, Komisja podejmuje jakieś konkretne działania służące zwalczaniu witryn internetowych, które podżegają do nienawiści rasowej i przemocy?
it Nell'ambito dell'obiettivo di lotta contro i reati informatici e creazione di un ambiente Internet più sicuro per tutti, intende la Commissione intraprendere azioni specifiche per contrastare i siti web che incitano all'odio razziale e alla violenza?
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na uwolnienie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki
it In deroga all'articolo ‧, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady ‧/‧/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki (notyfikowana jako dokument nr C
it Decisione della Commissione, del ‧ settembre ‧, che attua la direttiva ‧/‧/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria [notificata con il numero C ‧]
pl Adres internetowy
it Indirizzo web
pl Pani przewodnicząca, chciałabym zgłosić uwagę do porządku dziennego. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Parlamentu Pytania ustne moje pytanie było trzecie na liście.
it (EN) Signora Presidente, su una mozione di procedura, secondo il sito web del Parlamento relativo alle interrogazioni orali, la mia interrogazione era la n.
pl Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną
it Creazione e gestione della rete informativa su Internet
pl Wszystkie zgłoszenia należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można pobrać ze strony internetowej
it Tutte le candidature devono essere presentate tramite l'atto di candidatura ufficiale, che può anche essere scaricato dal sito Internet
pl Środki te obejmują koszty związane z informacjami dla społeczeństwa oraz materiałami i wydarzeniami mającymi na celu poprawę komunikacji oraz działalność projektową Centrum i jej stronę internetową
it Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet
pl Decyzja taka publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Transportu
it La decisione è pubblicata sul sito Internet del ministero dei Trasporti
pl Informacje na temat programu eTEN ‧ są dostępne na stronie internetowej pod adresem
it Le informazioni sul programma eTEN ‧ sono reperibili sul sito Internet del programma eTEN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6206 zdań frazy Internetowy backgammon.Znalezione w 1,297 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.