wymowa: IPA: ˈɕʨ̑ɛʃka ʥ̑vjjɛ̃ŋˈkɔva

Tłumaczenia na język włoski:

  • colonna sonora   
    (Noun  f)
     
    oprawa dźwiękowa filmu, spektaklu, audycji zapisana na odpowiednim nośniku;
  • sonoro   
    (Noun  ) (adjv   )

Did you mean: Ścieżka dźwiękowa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

Ścieżka dźwiękowa
Colonna sonora

Przykładowe zdania z "ścieżka dźwiękowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS) musi automatycznie zapewnić za pomocą sygnałów dźwiękowych, które mogą być uzupełnione sygnałami wizualnymi, szybkie i łatwo rozpoznawalne ostrzeżenie załogi lotniczej o prędkości schodzenia, odległości od powierzchni ziemi, utracie wysokości po starcie lub podczas odejścia na drugi krąg, nieprawidłowej konfiguracji lądowania oraz zejściu poniżej wyznaczonej ścieżki schodzenia
it Il sistema di avviso di prossimità al terreno deve fornire automaticamente e tempestivamente un allarme distinto all’equipaggio di condotta, per mezzo di segnali acustici, cui possono aggiungersi segnali visivi, in caso di eccesso di velocità di discesa, prossimità al suolo, perdita di quota dopo il decollo o l’avvicinamento mancato e in caso di configurazione di atterraggio anomala e di deviazione dalla traiettoria del sentiero di discesa
pl Środki pozwalające na osiągnięcie dostępności powinny obejmować między innymi: język migowy, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna oraz prosta w obsłudze nawigacja
it I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero ricomprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l'audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione
pl Środki pozwalające na osiągnięcie dostępności powinny obejmować między innymi: język migowy, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna oraz prosta w obsłudze nawigacja
it I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l’audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione
pl Ścieżka dźwiękowa
it Ecco la colonna sonora
pl Usługi uzupełniające obejmują- lecz się do nich nie ograniczają- usługi mające na celu usprawnienie dostępu niepełnosprawnych użytkowników końcowych, takie jak wideotekst, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna i język migowy
it I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e il linguaggio dei segni
pl Piosenka to tylko wiązka ścieżek dźwiękowych
it Una canzone è solo un mucchio di tracce separate che lavorano insieme
pl wspieranie wielojęzycznych aspektów europejskiej produkcji filmowej (dubbing, napisy, wielojęzyczna produkcja i międzynarodowa ścieżka dźwiękowa
it sostenere il multilinguismo delle opere europee (doppiaggio, sottotitolaggio, produzione multilingue, colonna sonora internazionale
pl Usługi uzupełniające obejmują – lecz się do nich nie ograniczają – usługi mające na celu usprawnienie dostępu niepełnosprawnych użytkowników końcowych, takie jak wideotekst, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna i język migowy
it I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e il linguaggio dei segni
pl Spróbuj odegrać dźwięk przy pomocy artsplay/ścieżka/do/jakiegoś/pliku/dźwiękowego. Spróbuj różnych formatów: ogg, mp‧ i wav. Wszelkie komunikaty o błędach mogą być pomocne w indentyfikacji problemu
it Prova a suonare qualcosa con artsplay/path/qualche/file/audio. Prova diversi formati: ogg, mp‧ e wav. Ogni messaggio di errore può essere utile per indirizzarti nella giusta direzione
pl Dysk jest optycznym nośnikiem danych cyfrowych, ścieżki dźwiękowej i wideo
it Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali, musica e video
pl Ta część wsparcia, która jest przeznaczona na finansowanie różnorodności językowej prac (łącznie z produkcją ścieżki dźwiękowej-muzyki i efektów) przybierze postać dotacji
it La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica (compresa la produzione di colonne sonore, musica e effetti) delle opere avrà la forma di sovvenzione
pl Ręcznie zapisane listy odtwarzania używają ścieżki względnej: zaznacz tą opcję, żeby & amarok-mianownik; zapisywał w listach odtwarzania lokalizację plików dźwiękowych względem lokalizacji listy odtwarzania. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, & amarok-mianownik; będzie zapisywał w listach odtwarzania dokładną, bezwzględną lokalizację plików dźwiękowych
it Playlist salvate manualmente usano percorso relativo: spunta questa casella affinché & amarok; salvi le playlist con la posizione del file audio rispettando la posizione della playlist. Se deselezionata & amarok; salverà l' esatta posizione del file audio nella playlist
pl Zamiast stopniowego tłumaczenia debat i następnie dysponowania po kilku miesiącach pisemnymi zapisami przetłumaczonymi na każdy język, proponujemy przejście na system, w którym debaty są przechowywane w formie elektronicznej i gdzie każdy obywatel może w łatwy sposób uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Internetu już następnego dnia oraz obejrzeć zapis wideo debaty, ze ścieżką dźwiękową w każdym języku, zachowaną z kabin tłumaczy.
it Invece di tradurre gradualmente i dibattiti e avere poi, alcuni mesi dopo, un resoconto tradotto scritto completo in tutte le lingue, proponiamo un passaggio a un sistema in cui i dibattiti sono registrati elettronicamente e ai quali i cittadini possono accedere via Internet il giorno dopo. Potrebbero così vedere un resoconto visivo del dibattito, con registrazione sonora per ogni lingua estratta dalle cabine di interpretazione.
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, & kde; odtworzy dźwięk za każdym razem, gdy powiadomienie zostanie zainicjowane. Aby wskazać dźwięk do odtworzenia, użyj pola tekstowego po prawej stronie pola opcji. Wpisz w nim ścieżkę do pliku dźwiękowego. Możesz użyć przycisku z ikoną katalogu (znajdującego się po prawej stronie okna dialogowego), aby przeglądać pliki. Aby sprawdzić jaki dźwięk jest odtwarzany, kliknij na przycisku odtwarzania (mały przycisk po prawej stronie napisu Odtwórz dźwięk
it Se questa casella è attivata, & kde; riprodurrà un suono ogni qualvolta viene generata questa notifica. Per specificare un suono, utilizza la casella di teso a destra della casella di selezione per inserire la posizione del file del suono che desideri far riprodurre a & kde;. Puoi utilizzare il pulsante cartella (posizionato all' estrema destra della finestra di dialogo) per navigare attraverso l' albero delle cartelle. Per testare il tuo suono, fai clic sul pulsante di riproduzione (il piccolo pulsante sulla destra di Riproduci un suono
pl Mam wielką przyjemność przedstawić wam... ścieżkę dźwiękową
it È dunque con immenso piacere che vi presento... la colonna sonora
pl Środki pozwalające na osiągnięcie dostępności powinny obejmować między innymi język migowy, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękową ścieżkę narracyjną oraz prostą w obsłudze nawigację
it I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l’audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione
pl W przypadku, gdy pierwsze przedsiębiorstwo przekazuje zawartość programu (składającą się z obrazu, dźwięków otoczenia i komentarza w języku angielskim) w postaci kodowanej do drugiego przedsiębiorstwa, które z kolei nadaje zawartość programu dla publiczności (dodając do niego swoje logo oraz ewentualnie dodatkową ścieżkę dźwiękową z komentarzem
it nel caso in cui una prima impresa trasmette il contenuto di un programma, (compreso immagini, suono e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmette al pubblico il contenuto del programma (al quale ha aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo
pl Czy mówisz o ścieżce dźwiękowej?
it Ti riferisci alla musica di fondo?
pl Wprowadzanie systemu wsparcia dla tworzenia zestawu promocyjnego europejskich utworów filmowych (zawierającego kopię filmu z napisami, międzynarodową ścieżkę dźwiękową obejmującą muzykę i efekty dźwiękowe oraz materiały promocyjne
it instaurare un sistema di sostegno alla creazione di un kit di promozione delle opere cinematografiche europee (comprendente una copia sottotitolata, una colonna sonora internazionale- musica ed effetti- e materiale promozionale
pl Jeśli przełącznik jest ustawiony na tę opcję, & kde; nie będzie używać systemu dźwięku & kde; do odtworzenia dźwięku. Jest to wskazane, jeżeli format tego pliku dźwiękowego nie jest obsługiwany przez system powiadomień & kde; lub gdy nie używasz systemu dźwięku & arts;. Po włączeniu tej opcji, musisz podać pełną ścieżkę do programu, który ma zostać użyty, w polu tekstowym po prawej. Możesz użyć przycisku z ikoną katalogu (znajdującego się po prawej stronie okna dialogowego), aby przeglądać pliki
it Se è presente una marca in questo pulsante radio, & kde; non utilizzerà il sistema sonoro di & kde; per riprodurre i suoni. Questa è una scelta indicata qualora il formato sonoro che volete utilizzare non è supportato dal sistema di notifiche di & kde; o se non volete utilizzare il demone sonoro & arts;. Dopo aver selezionato questo pulsante, occorre inserire il percorso completo ed il nome del programma che desiderate utilizzare all' interno del campo testuale. Potete utilizzare il pulsante cartella (posizionato lungo il lato destro) per navigare attraverso l' albero delle cartelle
pl Kolejna opcja pozwala na ustawienie innego niż systemowy dźwięku dzwonka. Po zaznaczeniu opcji Użyj własnego dzwonka należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku dźwiękowego w polu Dźwięk do odtworzenia. Można też skorzystać z przycisku Przeglądaj aby otworzyć okno dialogowe wyboru pliku i odszukać właściwy plik dźwiękowy
it La seguente casella in basso può essere utilizzata per riprodurre un suono diverso quando viene attivata la campanella di sistema. Per attivarla, metti una spunta nella casella etichetta con Usa campanella personalizzata ed inserisci il percorso completo di un file sonoro nella casella di testo Suono da riprodurre. Se vuoi, puoi selezionare il pulsante Sfoglia per navigare tra le cartelle per trovare il file esatto
pl Ostatnia kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę, dotyczy znaczenia odpowiedniej informacji na nabywców pojadów, aby umożliwić im wybranie ścieżki przez to pole minowe, a w szczególności musimy pozbyć się reklamy wprowadzającej w błąd.
it Infine, vorrei insistere sull'importanza di informazioni adeguate agli acquirenti perché trovino la strada giusta in questo campi minato e, in particolare, che si eliminino le pubblicità ingannevoli.
pl instrukcja użytkowania w locie (AFM) musi określać maksymalny dopuszczalny kąt ścieżki schodzenia, wszelkie inne ograniczenia, procedury normalne, nienormalne lub awaryjne dla stromego podejścia, jak również poprawki do danych dotyczących długości pola startu podczas stosowania kryteriów stromego podejścia
it il manuale di volo del velivolo deve specificare l’angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per l’avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1823 zdań frazy ścieżka dźwiękowa.Znalezione w 1,191 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.