wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język węgierski:

  • kiejtés   
    (Noun  )
  • artikuláció   
  • ékesszólás   

Pozostałe znaczenia:

 
sposób artykulacji dźwięków mowy
 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.
hu Úgy vélem, a PPE- és a Liberális képviselőcsoportok, személyesen Watson úr is, különleges felelősséggel bírnak a holnap szavazásra kerülő jelentés felvizezése okán.
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
hu Ennek oka - erősítve a jelentést - a nem méltányos munkafeltételekben és az egyes hátrányos helyzetű csoportok méltánytalan bérezésében rejlik.
pl Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.
hu Összességében nagyon jónak tartom a jelentést, mivel rávilágít, hogy milyen különleges figyelmet kell szentelni a gyermekeknek az Európai Unió külső fellépéseiben.
pl Zarządca infrastruktury może dodać kolejne litery, razem z wymową dla każdej dodanej litery, jeżeli wymaga tego alfabet używanego przez niego języka lub języków operacyjnych
hu A pályahálózat-működtető hozzáadhat további betűket az egyes hozzáadott betűk fonetikus kiejtésével együtt, ha a pályahálózat-működtető egy vagy több munkanyelvének ábécéje azt szükségessé teszi
pl Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.
hu Ezt a jelentést lényegesen felhígították azok itt a Parlamentben, akik nem akarnak aktív párbeszédet Európa állampolgáraival.
pl Pamiętaj o dobrej wymowie
hu Emlékezz a magánhangzókra
pl " O świetnej wymowie
hu " A szép beszédnek
pl - Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!
hu - Elnök úr, gratulálok önnek, hogy ki tudta ejteni a meglehetősen bonyolult nevemet!
pl Przedsiębiorstwo kolejowe może dodać dalsze wskazówki na temat wymowy, jeśli uzna to za konieczne
hu A vasúttársaság további kiejtési útmutatókat is hozzáadhat, ha azt szükségesnek ítéli
pl Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.
hu Mivel a módosítások némelyike megváltoztathatja a jelentés értelmét, a "végtermékre” vonatkozó szavazásunk attól függ, hogy elfogadásra kerülnek-e a módosítások.
pl W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku Komisji
hu Ugyanakkor a Tanács a Bizottság javaslatának preambulumbekezdésében foglalt vonatkozó nyilatkozat preambulumbekezdésben való megerősítéséről határozott
pl Wymów moje imię!
hu Mondd ki a nevem!
pl na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.
hu írásban. - Az ír Fine Gael párt négy európai parlamenti képviselője a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piaci intézkedéscsomagról szóló jelentés mellett szavazott, mert általánosságban támogatjuk ezt az állásfoglalást, azonban nem támogatjuk a kkta-t, ahogy azt már korábbi szavazatindoklásainkban kifejtettük.
pl Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli pacjent lub osoba sprawująca opiekę nad pacjentem stwierdzi nagłą zmianę jego stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub odrętwienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy, nawet występujące przez krótki czas
hu Azonnali orvosi ellátás szükséges, ha Ön vagy gondozója a szellemi állapot hirtelen változását vagy az arc, a karok vagy a lábak, főleg egyik oldali hirtelen gyengeségét vagy érzéketlenségét, vagy zavart beszéd jelentkezését észleli, még abban az esetben is, ha ez csak rövid ideig tart
pl W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.
hu Teljesen egyetértek azzal, amire a kérdésben is utaltak, mármint hogy átfogó gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika nélkül nem vehetjük fel sikeresen a harcot a szegénységgel.
pl Łatwo więc zrozumieć, jakie możliwości otwierają się wraz z rozszerzeniem systemu oznaczeń geograficznych również na produkty pochodzenia pozarolnego oraz zgodność tego kroku z wymową obowiązujących od dawna wspólnotowych wytycznych w kwestii rozwoju obszarów wiejskich (zielona księga z ‧ r., komunikat w sprawie przyszłości środowiska wiejskiego z ‧ r., deklaracja z Cork z ‧ r
hu Mindebből kitűnik, milyen lehetőségekkel járhat a földrajzi jelzések nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztése, és mennyiben felel ez meg a vidékfejlesztés terén már régóta létező közösségi irányvonalaknak (‧-ös fehér könyv, a vidék jövőjéről szóló ‧-as közlemény, az ‧-ös corki nyilatkozat
pl Ponadto minimalny wymów objęcia "praktycznie całego handlu” to nie mniej niż 80% handlu pomiędzy partnerami.
hu Továbbá, a "lényegében minden iparágra” kiterjedő minimális követelmény a partnerek közti kereskedelem nem kevesebb, mint 80%-a lesz.
pl Wymowa japońska Kun
hu Japán kun-olvasatú kiejtés
pl odsetki narosłe zakupione wraz z papierem wartościo wym) a) Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje
hu az értékpapírral megvásárolt, felhal mozott kamat). a) Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek
pl Nauczyłem ją poprawnej wymowy
hu Én tanítottam meg szépen beszélni
pl Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.
hu Mi a Bizottsággal együtt egyértelműen úgy értelmezzük, hogy a Szerződés ezt állapítja meg.
pl Spotkan/e z prawdz/wym Shermanem McCoyem wszystko zepsuło
hu Ta/á/kozásom az/ gaz/ Sherman McCoyja/ m/ndent e/rontott
pl Może uczyć młodsze dzieci... i pomagać pani poprawić wymowę, panno Minchin
hu Korrepetálhatná a fiatalabbakat...... és javíthatná az ön kiejtését is, Miss Minchin
pl Wymowa mandaryńska
hu Kínai kiejtés
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,737 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.