wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Odejść
 
umrzeć
 
Skonać
 
Spocząć na zawsze
 
Umrzeć
 
Wygasnąć, dobiec końca
 
Zawinąć się z tego świata
 
Kopnąć w kalendarz
 
Dokonać żywota
 
Skończyć
 
Złożyć kości

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (4)

Johnny i zmarli
Johnny et les morts
zmarcie
décès; mort
zmarli
défunts; mort; morts; milieu; cœur; profondeur
zmarły
morte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu; décédée; feue; défunte; regrettée; regretté

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jego matka zmarła kiedy był mały, więc wychowała go babcia.
fr Sa mère est morte quand il était jeune et sa grand-mère l'a élevé.
pl Zarówno w 1993 r., jak i w 2003 r. Węgry były krajem, w którym największa ilość osób zmarła na raka, najczęściej na raka płuc, jelita grubego i piersi.
fr En 1993 et à nouveau en 2003, la Hongrie s'est trouvée en première position en nombre de décès dus au cancer, les formes les plus courantes étant le cancer du poumon, le cancer du côlon et le cancer du sein.
pl Otrzymałem informację od służb Parlamentu, że zmarł ojciec pani poseł Klamt i z tego powodu jest ona nieobecna.
fr Les services du Parlement m'informent que le père de Mme Klamt vient de décéder et que celle-ci est donc absente.
pl Tybetańskie grupy na emigracji doniosły, że w czasie protestów zmarło co najmniej 800 osób.
fr Les groupes tibétains en exil parlent eux d'au moins 800 morts lors des manifestations.
pl Zmarła w nocy
fr Elle est décédée la nuit dernière
pl Mówi: zawołałam go tak jak w dzieciństwie. Mówi: wcale się nie zlękłam. Podbiegła do znikającej postaci. Obaj zmarli w dniu i godzinie ptaków i zjaw.
fr Elle dit : je l’ai appelé comme quand j’étais petite. Elle dit : je n’ai pas eu peur. Elle a couru vers l’image disparue. Les deux étaient morts aux dates et aux heures des oiseaux, des images.
pl Molly, jego matka, Zmarła wiele lat temu
fr Maureen, la mère de Des, est morte il y a longtemps
pl Mamusia zmarła
fr Maman est morte
pl artykułów do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty do uprawiania sztuki, których zmarły potrzebował do wykonywania rzemiosła lub zawodu
fr LES MATERIELS A USAGE PROFESSIONNEL, AUTRES QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D
pl Chcę wspomnieć o losie parlamentarzystów, którzy znajdują się dzisiaj w więzieniach w Birmie, tych parlamentarzystów, którzy zostali aresztowani jesienią w 2007 roku oraz tych parlamentarzystów, którzy zginęli, zmarli, w niewyjaśnionych okolicznościach, w momencie, kiedy byli zatrzymani, a także tych parlamentarzystów, na których dokonano zamachów, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.
fr Je voudrais parler du sort de parlementaires aujourd'hui derrière les barreaux en Birmanie: tant les députés qui ont été appréhendés à l'automne 2007 que ceux qui ont disparu ou sont décédés dans des circonstances inconnues au moment de leur arrestation, ainsi que ceux qui ont péri dans un assassinat et dans des circonstances inexpliquées.
pl Zmarli leżeli na podwórkach, a na koniec pozostawali w swoich chatach.
fr Les morts restaient dans les cours et, à la fin, ils restaient dans les maisons.
pl mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i na ich obszarze istnieją poważne różnice w zakresie wskaźników dotyczących przeszczepów, źródeł (tzw. żywy lub zmarły dawca) narządów, a nawet rozbieżności w zakresie wymogów jakościowych i minimalnych wymogów bezpieczeństwa dawstwa i przeszczepiania narządów, natomiast podejście organizacyjne do przeszczepiania jest różne w poszczególnych państwach członkowskich, prowadząc do niejednakowych norm w obrębie UE
fr observant qu'il existe des différences importantes entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci en ce qui concerne les taux de transplantation, les sources d'organes (donneurs vivants ou morts) et même des disparités quant aux exigences de qualité et de sécurité en matière de don et de transplantation d'organes, pendant que l'approche organisationnelle de la transplantation varie d'un État membre à l'autre, ce qui entraîne des normes hétérogènes au sein de l'Union
pl Po roku współczynnik przeżywalności pacjentów w grupie leczonej produktem Advagraf wynosił ‧, ‧ %, a w grupie otrzymującej Prograf ‧, ‧ %; zmarło ‧ pacjentów leczonych produktem Advagraf (‧ kobiet, ‧ mężczyzn) i ‧ pacjentów leczonych produktem Prograf (‧ kobiet, ‧ mężczyzn
fr Les taux de survie patient à ‧ mois étaient de ‧ % pour Advagraf et de ‧ % pour Prograf; dans le bras Advagraf, ‧ patients sont décédés (‧ femmes, ‧ hommes) et dans le bras Prograf, ‧ patients sont décédés (‧ femmes, ‧ hommes
pl Przedsiębiorstwo Elementis zwróciło uwagę na fakt, że jeden ze świadków zmarł w dniu ‧ stycznia ‧ r
fr Elementis a fait remarquer qu'un témoin était décédé le ‧ janvier
pl Czy z punktu widzenia ogólnej zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, ustanowionej w art. [‧] traktatu [WE], postanowienia art. ‧-‧ francuskiego kodeksu postępowania karnego są zgodne czy też są niezgodne z prawem wspólnotowym w sytuacji wykluczenia uprawnienia obywatela państwa członkowskiego- mającego miejsce zamieszkania we Francji, ojca dziecka będącego obywatelem francuskim, które zmarło poza granicami kraju- do zadośćuczynienia wypłacanego przez Fonds de Garantie wyłącznie z racji jego obywatelstwa?
fr Au regard du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l'article [‧] du Traité [CE], les dispositions de l'article ‧-‧ du Code français de Procédure Pénale sont-elles compatibles ou non avec le droit communautaire en ce qu'un ressortissant de la Communauté européenne, résidant en France, père d'un enfant de nationalité française, décédé hors du territoire national, serait exclu du bénéfice de l'indemnisation servie par le Fonds de Garantie, au seul motif de sa nationalité?
pl Ellen Ripley zmarła ‧ lat temu
fr Ellen Ripley est morte il y a ‧ ans
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 657 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 0,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.