wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Odejść
 
umrzeć
 
Skonać
 
Spocząć na zawsze
 
Umrzeć
 
Wygasnąć, dobiec końca
 
Zawinąć się z tego świata
 
Kopnąć w kalendarz
 
Dokonać żywota
 
Skończyć
 
Złożyć kości

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (3)

Johnny i zmarli
Johnny et les morts
zmarli
défunts; mort
zmarły
morte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Miesięczna kwota renty rodzinnej wypłacana wdowie pracownika, który zmarł w trakcie zatrudnienia lub podczas zwolnienia w celu odbycia służby wojskowej, będzie wynosić ‧% ostatniego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez pracownika i nie może być niższa od liczby określającej minimum utrzymania, określonego w art. ‧ załącznika VI.”
fr LE MONTANT MENSUEL DE LA PENSION DE SURVIE DONT BENEFICIE LA VEUVE D
pl Wiem, zmarła
fr Elle est morte
pl Jego starszy brat zmarł w ubiegłym miesiącu.
fr Son frère est décédé le mois dernier.
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Gerechtshof te 's-Hertogenbosch- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ WE oraz art. ‧ ust. ‧ WE, a także deklaracji (nr ‧) dotyczącej art. ‧ (dawniej art. ‧d) traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską załączonego do aktu końcowego z Maastricht- Przepis podatkowy państwa członkowskiego dotyczący prawa spadkowego, zgodnie z którym obywatel tego państwa, który w nim zamieszkiwał, a który zmarł w dziesięć lat po opuszczeniu terytorium tego państwa, jest uznawany za zamieszkałego nadal w tym państwie dla celów zastosowania tego prawa- Obywatel mający w chwili śmierci miejsce zamieszkania w państwie trzecim
fr Demande de décision préjudicielle- Gerechtshof te 's-Hertogenbosch- Interprétation des art. ‧ CE, par. ‧, et ‧ CE, par. ‧, et de la Déclaration (no ‧) relative à l'art. ‧ (ex-article ‧ D) du traité instituant la Communauté européenne annexée à l'acte final de Maastricht- Disposition fiscale d'un État membre relative aux droits de succession en vertu de laquelle un ressortissant de cet État, ayant résidé dans l'État et qui est décédé dans les dix ans après avoir quitté le territoire national, est réputé résident de l'État pour l'application desdits droits- Ressortissant résidant dans un pays tiers au moment du décès
pl W zeszłym roku, tylko z tej przecznicy, od narkotyków zmarło ośmioro dzieci
fr Huit gamins de ce seul bloc sont morts d' overdose l' année dernière
pl W pozostałych krajach Unii Europejskiej - co należy z przykrością przyznać - narządy nie są wykorzystywane nie dlatego, że członkowie rodzin nie chcą na to wyrazić swej zgody, że zmarły nie posiadał karty dawcy lub też uprzednio oświadczył, że nie odda swoich narządów. Większość narządów w Europie ulega zmarnowaniu z tej prostej przyczyny, że lekarze nie mają dość czasu, by się tym zajmować.
fr Dans d'autres pays européens, malheureusement, des organes sont gaspillés, non pas en raison du refus des familles de consentir à un prélèvement, du fait que la victime n'aurait pas disposé de carte de donneur ou aurait expressément exprimé son refus de donner, mais, pour la plupart des organes gaspillés en Europe, simplement parce que les médecins n'ont pas le temps de s'en préoccuper.
pl Zmarły już dwadzieścia dwie osoby.
fr Vingt-deux personnes sont déjà décédées.
pl artykuły do wykonywania rzemiosła lub zawodu, inne niż przenośne instrumenty do uprawiania sztuki, których zmarły potrzebował do wykonywania rzemiosła lub zawodu
fr les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l’exercice de la profession du défunt
pl Orlando Zapata Tamayo, czterdziestodwuletni czarnoskóry robotnik budowlany, który tylko prosił o polepszenie warunków, w jakich przetrzymywany był w więzieniu, zmarł po 86 dniach strajku głodowego i siedmiu latach uwięzienia za domaganie się poszanowania praw człowieka.
fr M. Orlando Zapata Tamayo, un maçon noir âgé de 42 ans, qui demandait seulement l'amélioration de ses conditions de détention, est mort après 86 jours de grève de la faim et sept ans d'emprisonnement pour avoir réclamé le respect des droits de l'homme.
pl Zmarł wczoraj w nocy
fr La nuit dernière
pl Trzy dni później zmarł.
fr Il est mort 3 jours après.
pl ChwiIę potem zmarł
fr Il parlait très peu de lui
pl Dawcy zmarli
fr Donneurs décédés
pl Zmarły znaczy popsuty?
fr Morts, ça veut dire qu' ils sont brisés?
pl Jednakże jeżeli członek Komisji lub Trybunału zmarł podczas sprawowania mandatu, renta rodzinna jest wyliczana na podstawie emerytury równej ‧ % podstawowego wynagrodzenia otrzymywanego w chwili śmierci
fr TOUTEFOIS, SI LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR EST DECEDE AU COURS DE SON MANDAT, LA PENSION DE SURVIE EST CALCULEE SUR LA BASE D
pl Rozwiązaniem tego problemu niedoboru narządów jest stanowcze domniemanie, że wszyscy zmarli są dawcami, o ile w odpowiednim czasie nie sprzeciwi się temu bliska rodzina lub dawca jeszcze za życia.
fr La réponse à ce problème de disponibilité d'organes consiste à présumer que toute personne décédée est un donneur sauf opposition d'un proche parent en temps voulu ou celle du donneur en son vivant.
pl Tak się dzieje od kiedy moja mama zmarła leżąc przede mną
fr C' est comme ça depuis que maman est morte sous mes yeux
pl Mieliśmy...... sprzeczkę, ale moja mam zmarła około ‧ lata temu
fr On a eut une...... une confrontation.Mais ma mère est morte il y a environ ‧ ans
pl Niemal wszystkie osoby, które zmarły były niepełnosprawne bądź starsze i przebywały w domach opieki lub były pod opieką domową lub na wypoczynku, podczas gdy ich rodziny wyjechały na wakacje.
fr La majorité des personnes décédées étaient soit handicapées, soit âgées, et en maison de santé ou en foyer d'accueil spécialisé, ou en service de soins de remplacement pendant les vacances de leur famille.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 657 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 0,82 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.