wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Odejść
 
umrzeć
 
Skonać
 
Spocząć na zawsze
 
Umrzeć
 
Wygasnąć, dobiec końca
 
Zawinąć się z tego świata
 
Kopnąć w kalendarz
 
Dokonać żywota
 
Skończyć
 
Złożyć kości

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (3)

Johnny i zmarliJohnny et les morts
zmarlidéfunts; mort
zmarłymorte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że Riad al-Hamood, kurdyjski działacz społeczeństwa obywatelskiego, nauczyciel języka arabskiego i aktywny członek Komitetu na rzecz Odnowy Społeczeństwa Obywatelskiego, aresztowany ‧ czerwca ‧r.- po przemówieniu wygłoszonym na pogrzebie islamskiego uczonego, który zmarł w areszcie w tajemniczych okolicznościach w odosobnieniu- jest poważnie narażony na brutalne traktowanieconsidérant que Riad al-Hamood, militant kurde de la société civile, professeur d'arabe et membre actif des Comités pour le renouveau de la société civile, qui a été arrêté le ‧ juin ‧ après avoir prononcé un discours lors des obsèques d'un spécialiste de l'islam décédé dans des circonstances mystérieuses alors qu'il était détenu en isolement cellulaire, est probablement exposé à de mauvais traitements
Wartości te wyznawał też hrabia János Eszterházy, słowacko-węgierski polityk, którego w 1947 roku komuniści skazali na podstawie sfabrykowanych oskarżeń i który zmarł męczeńską śmiercią w więzieniu w Mirovie w 1957 roku.Le comte János Eszterházy, un homme politique hongrois de Slovaquie qui les partageait aussi, a été condamné par les communistes en 1947 sur la base d'accusations fallacieuses et il est mort en martyr dans la prison de Mirov en 1957.
odnotowuje, że w obrębie UE istnieją znaczne rozbieżności w zakresie źródeł (żywy lub zmarły dawca) narządów, występują istotne różnice między podejmowanymi przez państwa członkowskie pomyślnymi próbami zwiększania liczby dawców, a także rozbieżności w zakresie wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa dawstwa oraz różnice w edukacji i szkoleniu personelu medycznego i paramedycznego; jest zdania, że różnice te mogą być częściowo uzasadnione połączeniem czynników natury gospodarczej, strukturalnej, administracyjnej, kulturowej, etycznej, religijnej, historycznej, społecznej i prawnej, mimo że czynnikiem krytycznym wydaje się być sposób przebiegu całego procesu prowadzącego do dawstwa i przeszczepuprend acte des différences importantes entre États membres en ce qui concerne la source des organes (donneurs décédés ou donneurs vivants), l'élargissement de la population des donneurs, les exigences de qualité et de sécurité, l'approche organisationnelle du don et de la transplantation d'organes, ainsi que les différences en ce qui concerne les études et la formation du personnel médical et paramédical; estime que ces disparités s'expliquent en partie par une combinaison des facteurs économique, structurel, administratif, culturel, moral, religieux, historique, social et juridique, même si le facteur critique semble être la manière dont s'organise l'ensemble du processus conduisant au don puis à la transplantation
Wszyscy zmarli na włośnicęToute la famille est morte de la trichinose
zawsze myślę... jak, kiedy oni mieli strajk w gazecie w Nowym Jorku... większość z tych starych facetów zmarłoChaque fois, je pense quelors de la grève des journaux à New York, beaucoup de ces vieillards sont morts
Orlando Zapata Tamayo, czterdziestodwuletni czarnoskóry robotnik budowlany, który tylko prosił o polepszenie warunków, w jakich przetrzymywany był w więzieniu, zmarł po 86 dniach strajku głodowego i siedmiu latach uwięzienia za domaganie się poszanowania praw człowieka.M. Orlando Zapata Tamayo, un maçon noir âgé de 42 ans, qui demandait seulement l'amélioration de ses conditions de détention, est mort après 86 jours de grève de la faim et sept ans d'emprisonnement pour avoir réclamé le respect des droits de l'homme.
Zmarli wstający z grobów!Tremblements de terre, volcans
Jedną z takich osób była moja matka, która zmarła w ubiegłym roku.Ma mère faisait partie de ces statistiques. Elle est décédée l'an dernier.
Wskutek użycia tej broni urodziły się tysiące zmutowanych dzieci i tysiące ludzi zmarły na raka, a wielkie obszary zostały zniszczone. Wyprodukowała ją znana firma Monsanto.Des milliers de bébés naissent avec des malformations, des milliers de personnes meurent d'un cancer et des régions entières sont empoisonnées par l'usage de cette arme qui avait été fabriquée par la célèbre société Monsanto.
Ponad 200 osób zmarło w wyniku protestów z 14 marca, a 5 000 Tybetańczyków zostało uwięzionych, większość bez procesu.Les manifestations du 14 mars ont coûté la vie à 200 personnes et près de 5 000 Tibétains ont été emprisonnés, pour la plupart sans aucune forme de procès.
Przewodniczący w imieniu Parlamentu uczcił pamięć Gastona Thorna, byłego posła do Parlamentu Europejskiego, premiera Luksemburga i przewodniczącego Komisji, który zmarł ‧.‧.‧ r., oraz pamięć Raymonda Barre'a, byłego premiera Francji i wiceprzewodniczącego Komisji, który zmarł ‧.‧.‧ rM. le Président, au nom du Parlement, rend hommage à la mémoire de Gaston Thorn, ancien député au Parlement européen, Premier ministre luxembourgeois et Président de la Commission, décédé le ‧.‧.‧, ainsi qu'à la mémoire de Raymond Barre, ancien Premier ministre français et vice-président de la Commission, décédé le
adresat (adresaci) zmarł (zmarlidestinataire(s) décédé(s
na piśmie. - (PT) Orlando Zapata Tamayo zmarł z głodu, ponieważ żądał, aby go odpowiednio tratowano: jako więźnia politycznego prześladowanego przez reżim, który mimo zmiany przywódcy nadal wydaje mierne wyroki na swoich obywateli, zakazując im zrzeszania się czy swobodnego wyrażania opinii.Orlando Zapata Tamayo est mort de faim car il avait demandé à être traité pour ce qu'il était, à savoir un prisonnier politique persécuté par un régime qui continue, en dépit du changement de dirigeant, à régner sur son peuple d'une main de fer et qui lui interdit de s'associer ou de s'exprimer librement.
Charles Foster Kane, zmarł!Charles Foster Kane mourait!
Kiedy zmarła moja żona, Susan, nie umiałem sobie z tym poradzićQuand ma femme, Susan, est morte, je ne l' ai pas accepté du tout
Były minister George Thomson zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 87 lat.George Thomson, ancien ministre, est décédé la semaine dernière à l'âge de 87 ans.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 657 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 0,442 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.