wymowa: IPA: ˈzdãɲɛ [ˈzdaɲɛ]  

Tłumaczenia na język francuski:

 • phrase       
  (Noun  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • proposition       
  (  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • expression                 
  (Noun  f) (noun   )
 • avis       
  (  m) (noun   )
   
  opinia
 • opinion       
  (  f) (noun   )
   
  opinia
 • condamnation   
  (noun   )
 • dire     
  (verb, noun   )
 • déclaration       
  (noun   )
 • jugement       
  (noun   )
 • locution       
  (Noun  f) (noun   )
 • pensée         
  (noun   )
 • période       
  (noun   )
 • sens       
  (noun   )
 • sentence       
  (noun   )
 • à mon avis   
  (Adverb  )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → zdać

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (9)

moim zdaniemà mon avis
ostra wymiana zdańpasse d'armes
przykładowe zdaniephrase d'exemple
równoważnik zdaniaphrase nominale
szyk wyrazów w zdaniuordre des mots
zdaćpasser
zdać sobie sprawęse rendre compte; réaliser
zdanie podrzędneproposition subordonnée
zmieniać zdanieraviser

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zdanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Są dwa aspekty, w przypadku których moim zdaniem Unia Europejska istotnie wnosi wartość dodaną.Il y a deux points sur lesquels, selon moi, l'Union européenne apporte effectivement de la valeur ajoutée.
Zdaniem Rady stabilizacja sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa w tym regionie leżą w interesie międzynarodowym i w interesie Unii Europejskiej.Le Conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la communauté internationale et de l'Union européenne d'améliorer la stabilité et la sécurité dans la région.
Zdaniem władz belgijskich wydatki Techspace Aero na badania i rozwój wzrosły z kwoty [...] rocznie przed rozpoczęciem programu do kwoty [...] rocznie w roku obrachunkowymSelon les autorités belges, les dépenses de R & D de Techspace Aero sont passées de [...]* par an avant le lancement du programme à [...]* par an durant l’exercice
z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USAse félicite de la participation de représentants de six nouvelles commissions du Parlement au DTL et appuie les efforts actuels visant à établir un système d'alerte précoce au sein du Parlement; estime qu'il faudrait prévoir, au plus tard dans le cadre du budget ‧ du Parlement, la création d'un poste permanent à Washington, afin que le Parlement et le DTL maintiennent un contact permanent avec la Chambre des représentants et le Sénat américains
w art. ‧ dodaje się zdanie w brzmieniuÀ l’article ‧, la phrase suivante est ajoutée
Zdaniem Komitetu, przede wszystkim te ostatnie przepisy stanowią esencję uzasadnienia zmian do dyrektywy, gdyż są przykładem równowagi pomiędzy potrzebą nałożenia dodatkowych obowiązków, chęcią ograniczenia kosztów administracyjnych (choć dotyczy to niewielkiej części przedsiębiorstw) oraz udostępnienia szerszego zakresu informacji organom finansowymDe l'avis du Comité, ces dernières prescriptions réglementaires résument, plus que toutes, la raison d'être de la modification de la directive, et trouvent un équilibre entre les exigences d'obligations supplémentaires, les motivations de réduction des coûts administratifs (une faible part des entreprises serait concernée) et la mise à disposition de davantage d'informations par les autorités fiscales
Spośród przytaczanych przez Komisję negatywnych skutków braku możliwości odliczania strat transgranicznych, zdaniem Komitetu największe znaczenie mają problemy związane z zakładaniem przedsiębiorstwParmi les effets négatifs que relève la Commission dans l'hypothèse où il n'existe pas de compensation transfrontalière des pertes, nous pensons que le plus grave est celui qui tient aux difficultés d'établissement
Zakaz zawarty w art. ‧ WE zmierza zdaniem Komisji nie tylko do zapobieżenia dyskryminacji zagranicznych uczestników rynku względem krajowych, lecz obejmuje każdy środek, który utrudnia wykonywanie swobody przepływu kapitału w jakikolwiek sposóbL'interdiction de l'article ‧ CE vise en effet non seulement à empêcher une discrimination des opérateurs économiques étrangers par rapport aux opérateurs nationaux, mais couvre toute mesure qui entrave, d'une manière ou d'une autre, l'exercice de la libre circulation des capitaux
Naszym zdaniem kwoty pieniężne, które wchodzą w grę, należy oceniać według takich samych zasad, a nie tak jak proponuje się obecnie w przedziale 50 000 euro przy mniejszych obrotach, natomiast przy większych w przedziałach większych, w związku z czym trudno jest te kwoty dokładnie ustalić.Nous croyons que les montants des fonds consacrés doivent être mesurés de manière identique, au lieu de ce qui est proposé aujourd'hui, à savoir que les petites opérations sont mesurées en tranches de 50 000 euros, alors que les plus grandes sont mesurées en tranches plus élevées, ce qui rend difficile de déterminer avec exactitude les montants en jeu.
Przedsiębiorstwo inwestycyjne, które z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zwrócić w terminie kredytu śróddziennego, podlega sankcjom określonym w poniższych zdaniachSi une entreprise d'investissement n'est pas en mesure, pour un motif quelconque, de rembourser à temps le crédit intrajournalier, elle est soumise à des pénalités fixées conformément aux dispositions suivantes
Komisja wielokrotnie wspomniała pewne aspekty, które mają moim zdaniem zasadnicze znaczenie, tak jak potrzeba zapewnienia większej elastyczności, prostoty, skuteczności i zorientowania na rezultaty w definiowaniu i wdrażaniu tej polityki.La Commission a mentionné à plusieurs reprises certains aspects que je considère essentiels, comme la nécessité que cette politique soit plus flexible, plus simple, plus efficace et plus axée sur les résultats dans sa définition et sa mise en œuvre.
Artykuł ‧ ust. ‧ zdanie drugieArticle ‧, paragraphe ‧, seconde phrase
GECB jest zdania, że art. ‧ ust. ‧ lit. b) ma w danym przypadku zastosowanie, ponieważ wówczas doszło do poważnego zagrożenia stabilności całego sektora bankowego, zbliżonego do klęski żywiołowejLa GECB estime que l'article ‧, paragraphe ‧, point b), peut être appliqué dans le cas présent, car à l'époque des faits, la stabilité de tout le secteur bancaire a été fortement menacée, ce qui a été vécu comme une calamité naturelle
W odpowiedzi na to, co moim zdaniem jest spowodowane przez propagowany do tej pory model biznesowy oraz poziom chciwości w Europie, uważam, że mając na uwadze przyszłość, musimy na pierwszym miejscu postawić ludzi.En réponse à ces événements, imputables selon moi au modèle d'entreprise prôné jusqu'à présent et à notre niveau de cupidité en Europe, je pense que face à un tel avenir, nous devons d'abord penser aux individus.
Urząd jest zdania, że ramami odniesienia do celów oceny selektywności środka jest norweska ustawa podatkowa, która jednoznacznie przewiduje w swojej sekcji ‧.‧ (g) nr ‧ zwolnienie podatkowe na korzyść Norsk Tipping ASL’Autorité considère que le cadre de référence pour l’appréciation du caractère sélectif est la loi fiscale norvégienne qui prévoit, en sa section ‧.‧, point g), no ‧, une exonération explicite en faveur de Norsk Tipping AS
Zdaniem mojej delegacji Kosowa nie można stawiać w jednym szeregu z krajami Bałkanów Zachodnich.Selon ma délégation, le Kosovo ne peut pas être mis sur le même pied que les pays des Balkans occidentaux.
Zdaniem EIOD podmioty świadczące takie usługi informatyczne są odpowiedzialne za usługę, którą wykonują, oraz za dalsze przekazywanie danych stronie trzeciejLe CEPD estime que les organismes qui fournissent ces services informatiques sont responsables du service qu'ils offrent et du transfert ultérieur de données à un tiers
Moim zdaniem dyrektywa 2004/38/WE jest istotnym punktem odniesienia, gwarantującym pełne potwierdzenie prawa do przemieszczania się obywateli UE, zapobiegając jakiejkolwiek formie dyskryminacji i ustanawiając zasadę pełnej integracji.Je considère que la directive 2004/38/CE est un système de référence valable, garantissant la pleine affirmation du droit de circulation des citoyens de l'UE, excluant toute forme de discrimination et établissant le principe de la pleine intégration.
Poza jednorazową reakcją na gwałtowny wzrost cen zbóż, który wywołał kryzys hodowli, Parlament chciałby także poruszyć kwestię pozycji, jaką zdaniem Unii Europejskiej powinno mieć rolnictwo europejskie na rynku światowym, a mianowicie produktów podlegających surowym standardom nałożonym na naszych partnerów handlowych, by zapewnić uczciwą konkurencję.Au delà de la réponse ponctuelle à la forte hausse du prix des céréales à l'origine de la crise de l'élevage, le Parlement souhaite poser la question de la place que l'Union européenne veut préserver à l'agriculture européenne sur le marché mondial, à savoir des productions avec des normes strictes et imposées à nos partenaires commerciaux afin d'avoir une concurrence saine.
Nie zamierzam więc zmieniać zdania w tym względzie - definiowanie usług socjalnych, w tym mieszkalnictwa socjalnego, na szczeblu lokalnym oraz wyłączanie usług socjalnych z zakresu konkurencji oraz zakresu stosowania prawa dotyczącego pomocy państwa winno być zasadą lub prawem samorządów lokalnych.Je n'ai donc nullement l'intention de changer ma position à cet égard: cela doit être un principe ou un droit des entités autonomes locales de définir les services sociaux, y compris le logement social, à l'échelon local et d'exclure les services sociaux du champ de la concurrence et de la législation sur les aides d'État.
Jeżeli administrator rejestru zda sobie sprawę z konieczności zawieszenia dostępu do rachunków lub innych operacji rejestru, to uprzednio powiadamia o tym zawieszeniu wszystkich stosownych posiadaczy rachunków i weryfikatorów oraz Centralnego Administratora i innych administratorów rejestrów, o ile jest to praktycznie możliweSi l'administrateur de registre se rend compte qu'il est nécessaire d'interrompre l'accès aux comptes ou d'autres activités du registre, il avertit tous les titulaires de compte et les vérificateurs concernés, l'administrateur central et les autres administrateurs de registre de cette interruption aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie), jako że moim zdaniem porozumienie osiągnięte z Radą spełnia cel, jakim jest przyczynianie się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, poprzez uproszczenie obowiązujących przepisów i nadanie im większej spójności.J'ai voté pour le rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la limitation de l'utilisation de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques (refonte) car je pense que l'accord conclu avec le Conseil répond à l'objectif visant à contribuer à améliorer considérablement la protection de la santé publique et de l'environnement et à apporter plus de cohérence à la réglementation actuelle.
Zdaniem Komisji przepisy te mogą mieć poważny wpływ na liberalizację rynków łączności elektronicznej, którą umożliwiły wspólnotowe ramy prawne, a także na otwarcie tych rynków na konkurencjęD'après la Commission, ces dispositions risqueraient d'affecter sérieusement la libéralisation des marchés des communications électroniques que le cadre réglementaire communautaire a permise ainsi que l'ouverture à la concurrence de ces marchés
Przedmiotowa umowa dotyczy niektórych aspektów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, nie zagłębia sie jednak w problematykę utworzenia w pełni otwartej przestrzeni powietrznej między obydwoma krajami, ponieważ to, zdaniem sprawozdawczyni, powinno być przedmiotem odrębnego zalecenia.Cet accord concerne certains aspects de la sécurité de l'aviation civile, sans traiter de questions telles que l'ouverture de l'espace aérien entre ces deux pays. Celle-ci devrait, d'après la rapporteure, faire l'objet d'une recommandation distincte.
Jeśli ten rząd zostanie utworzony w terminie, jego pierwszym zadaniem będzie, moim zdaniem, reforma konstytucjonalna. Bez reformy konstytucji nie ma gwarancji, iż wewnętrzna stabilizacja sił politycznych na Ukrainie wystarczy, aby uniknąć kolejnych wyborów, w szczególności dlatego, iż niektórzy już myślą o zorganizowaniu nowych wyborów parlamentarnych w czasie wyborów prezydenckich.Si ce gouvernement est formé, sa première tâche, à mon avis, sera de réformer la Constitution, car sans réforme de la Constitution, il n'est pas sûr du tout que la stabilité interne des forces politiques en Ukraine suffise à éviter la tenue d'autres élections, d'autant que certaines personnes pensent déjà convoquer de nouvelles élections législatives en même temps que l'élection présidentielle.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20598 zdań frazy zdanie.Znalezione w 5,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.