wymowa: IPA: ˈzdãɲɛ [ˈzdaɲɛ]  

Tłumaczenia na język francuski:

 • phrase       
  (Noun  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • proposition       
  (  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • expression                 
  (Noun  f) (noun   )
 • avis       
  (  m) (noun   )
   
  opinia
 • opinion       
  (  f) (noun   )
   
  opinia
 • condamnation   
  (noun   )
 • dire     
  (verb, noun   )
 • déclaration       
  (noun   )
 • jugement       
  (noun   )
 • locution       
  (Noun  f) (noun   )
 • pensée         
  (noun   )
 • période       
  (noun   )
 • sens       
  (noun   )
 • sentence       
  (noun   )
 • à mon avis   
  (Adverb  )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → zdać

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (11)

moim zdaniem
à mon avis
ostra wymiana zdań
passe d'armes
przykładowe zdanie
phrase d'exemple
równoważnik zdania
phrase nominale
wyrobić sobie własne zdanie na temat czegoś
se faire une idée personnelle de qqch
zdać
passer
zdać sobie sprawę
se rendre compte; réaliser
zdanie podrzędne
proposition subordonnée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zdanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wyraża zaniepokojenie utrzymującymi się w Bośni i Hercegowinie barierami etnicznymi, które utrudniają rozwój tożsamości narodowej; jest zdania, że ustalenia konstytucyjne w porozumieniu z Dayton utrudniają pokonanie tych barier; przypomina, że doświadczenie UE uczy, iż wspólna tożsamość pozostaje w pełnej zgodzie z poszanowaniem tradycji kulturowych i religijnych społeczeństw tworzących większą całość
fr se dit préoccupé par la persistance de barrières ethniques en BiH, qui entravent le développement d'une identité nationale; considère que le régime constitutionnel prévu par l'Accord de Dayton rend plus difficile l'élimination de ces barrières; rappelle que l'UE est d'avis qu'une identité commune est pleinement compatible avec le respect des traditions culturelles et religieuses des populations concernées
pl na piśmie. - (SV) Zdaniem sprawozdawcy organizacja zrzeszająca podmioty społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim powinna mieć wyraźną wartość dodaną w porównaniu z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
fr par écrit. - (SV) Le rapporteur réclame qu'une organisation destinée aux acteurs de la société civile, opérant au niveau européen, apporte une valeur ajoutée substantielle par rapport aux organisations nationales, régionales et locales de la société civile.
pl Właściciele zabierali swoje książki, a urywki zdań jak pokorne ukłony wyrażały zachwyt i komplementy – a więc to tak wygląda, jak się jest pisarzem?
fr Un à un les livres revenaient à leurs propriétaires, lesquels égrenaient comme autant d’hommages quelques mots ravis et flatteurs: c’était donc cela, être un écrivain?
pl że osoby, których to dotyczy, zdały test specjalistyczny wprowadzony przez właściwe władze włoskie w celu ustalenia, że posiadana przez nie wiedza i umiejętności są na poziomie porównywalnym z poziomem osób, które posiadają kwalifikacje wymienione dla Włoch w załączniku A
fr que ces personnes ont passé avec succès l
pl uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. ‧ ust. ‧, akapit drugi, w związku z art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust ‧, art. ‧ ust. ‧i ‧, art. ‧ i art. ‧ ust. ‧, akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie, Traktatu WE (C
fr vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, deuxième alinéa, en liaison avec l'article ‧, paragraphe ‧, l'article ‧, l'article ‧, paragraphe ‧, l'article ‧, paragraphes ‧ et ‧, l'article ‧ et l'article ‧, paragraphe ‧, premier alinéa, première et deuxième phrases, du traité CE (C
pl W prostym przykładzie, proszę wziąć pod uwagę osobę, która ma podpisać umowę wynajmu samochodu na lotnisku: konsument nie ma możliwości przeczytania treści umowy, nie jest świadom praw, którym podlega umowa, a jeżeli nie ma ochrony prawnej - jest zdany całkowicie na osobę proponującą umowę.
fr Il suffit de prendre l'exemple d'une personne qui doit signer un contrat de location de voiture à l'aéroport: elle n'est pas en mesure de lire le contrat, elle ne sait pas quel est le droit applicable et, à moins d'avoir une protection juridique, elle est totalement entre les mains de celui qui lui propose le contrat.
pl na końcu ust. ‧ dodaje się zdanie w brzmieniu
fr à la fin du paragraphe ‧, la phrase suivante est ajoutée
pl W swoim komunikacie Komisja przyjęła ogólnie prawidłowe podejście, chociaż zdaniem Parlamentu było ono nieodpowiednie.
fr De manière générale, on peut dire que la communication de la Commission suivait une approche correcte mais inappropriée, comme l'a estimé le Parlement.
pl Takie były zamierzenia i zgodnie z nimi nasza grupa również przedstawiła projekt rezolucji, w którym zamieszczamy kilka punktów pokrywających się z niektórymi wyrażonymi opiniami i które moim zdaniem trzeba przywołać.
fr Telle était l'intention, et c'est dans cette intention que notre groupe a également présenté une proposition de résolution, dans laquelle nous avons soulevé plusieurs points coïncidant avec certains des avis qui ont été exprimés et qu'il me semble important de rappeler.
pl Komisja jest zdania, że pomoc dużym spółkom w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych może wzmocnić ogólną kondycję finansową i strategiczną beneficjentami tym samym wpłynąć na warunki konkurencji na rynku UE
fr La Commission considère que les aides à l'investissement direct de grandes entreprises est de nature à renforcer la position financière et stratégique globale du bénéficiaire et risquent donc d'affecter les conditions de la concurrence sur le marché communautaire
pl Moim zdaniem sprawą całkowicie zasadniczą i pilną jest znalezienie rozwiązania umożliwiającego szybkość, przejrzystość i skuteczność w kwestii wydawania wiz tym studentom.
fr Il est à mes yeux absolument vital et urgent de trouver une solution assurant vitesse, transparence et efficacité dans le traitement des demandes de visa pour ces étudiants.
pl Dobrze, ale musisz wrócić... i dokończyć przynajmniej połowę./ Więcej szczegółów na ten temat.../ przekaże wam Alan Freeman./ Dziękujemy ci, Eric./ Dziennikarz ' San Francisco Chronicle ',/ Armistead Maupin twierdzi.../ że ten nowy list to fałszerstwo./ Na dodatek został napisany.../ przez człowieka, który ścigał zabójcę,/ Davida Toschi./ Maupin, szanowany pisarz,/ stwierdził oficjalnie.../ że, jego zdaniem, Toschi napisał ten list,/ by zdobyć przychylność czytelników
fr Notre enquête sur le retour du tueur au code commence avec Alan Freeman.Merci, Eric. Le journaliste du Chronicle Armistead Maupin pense que non seulement cette lettre est une contrefaçon, mais qu' elle a été écrite par l' homme même qui enquête sur le tueur
pl W ppkt ‧.‧ zdanie czwarte otrzymuje brzmienie
fr La quatrième phrase du point ‧.‧ est modifiée comme suit
pl W kwestii wymiany informacji poufnych (poprawki nr ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧), Rada jest zdania, że poprawki te mogą spowodować wystąpienie problemów dotyczących poufności określonych informacji
fr En ce qui concerne les amendements relatifs à l'échange d'informations confidentielles (amendements ‧, ‧, ‧, ‧ et ‧), le Conseil pense qu'ils pourraient créer quelques problèmes liés à la confidentialité des informations en question
pl Niemniej Komitet jest zdania, że wsparcie ze strony UE może przynieść oczywistą korzyść, jeśli chodzi o rozwój miast, pod warunkiem wykazania, że podjęcie działań ze strony UE jest konieczne do łatwiejszego rozwiązania problemów wpływających na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii
fr Le Comité pense toutefois que l'appui de l'UE peut offrir un avantage évident dans le domaine du développement urbain dès lors qu'il est démontré que son intervention est requise pour faciliter la résolution de problèmes qui affectent sa cohésion économique, sociale et territoriale
pl Strona skarżąca jest zdania, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr ‧/‧ jest wadliwe ze względu na
fr La partie requérante soutient que le règlement modifiant le règlement no ‧/‧ est entaché
pl zwraca uwagę, że głównym elementem skutecznej gotowości jest terminowość wykonanych prac oraz odpowiednia ilościowo produkcja szczepionek i środków przeciwwirusowych; wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do współpracy z przemysłem farmaceutycznym w celu podjęcia kroków niezbędnych do produkcji nowych szczepionek w możliwie najkrótszym czasie, która to produkcja, zdaniem naukowców, zajmie od trzech do ośmiu miesięcy
fr fait valoir qu'une préparation efficace passe fondamentalement par l'élaboration dans les délais et par la production quantitativement suffisante de vaccins et d'antiviraux; appelle la Commission et les États membres à coopérer avec les secteurs concernés afin de prendre les mesures nécessaires à la production de nouveaux vaccins dans les plus brefs délais, qui peuvent, selon les scientifiques, être de trois à huit mois
pl następujące dalej zdanie szóste otrzymuje brzmienie
fr la sixième phrase, une fois apportée la modification ci-dessus, est remplacée par le texte suivant
pl Zdaniem skarżącej z tych względów naruszenie przez Komisję prawa wspólnotowego pociągnęło za sobą naruszenie szeregu zasad prawnych
fr Elle allègue que, dans de telles circonstances, la violation du droit communautaire constitue une violation suffisamment caractérisée de la loi
pl Moim zdaniem, kluczowym problemem tego kraju jest, że niestety - i tutaj powtórzę to, co powiedziała Doris Pack - priorytety wciąż często ustalają nacjonaliści.
fr À mon sens, le problème crucial de ce pays est que, malheureusement - et je ferais ici écho à ce que Doris Pack a dit - les nationalistes semblent encore souvent établir les priorités.
pl Komisja jest zdania, że wszystkie warunki rozszerzenia pomocy makrofinansowej na te państwa zostały spełnione.
fr La Commission estime effectivement que les conditions d'une extension de l'assistance macrofinancière à ces quatre pays sont pleinement remplies.
pl Moim zdaniem być może i prawdopodobnie po stronie tego drugiego.
fr Je pense que c'est sans doute et probablement la faute de ce dernier.
pl ponownie wyraża pogląd dotyczący korzyści wynikających z przeniesienia obciążeń podatkowych z pracy na degradację środowiska i uważa, że jest to skuteczny sposób podejścia do problemów związanych zarówno ze środowiskiem, jak i z zatrudnieniem; jest również zdania, że należy zmniejszyć obciążenia związane z zatrudnieniem, aby stworzyć więcej miejsc pracy i zwalczać nielegalną działalność gospodarczą
fr rappelle son avis selon lequel le déplacement, du travail vers la dégradation environnementale, de la charge fiscale constitue une façon efficace de faire face aux questions tant environnementales que d'emploi, et est d'avis que la charge qui pèse sur le travail doit être réduite pour créer davantage d'emplois et pour lutter contre l'économie souterraine
pl Zgodnie z pierwszym zdaniem art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego środki obowiązujące w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL należy rozszerzyć na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei
fr Conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, première phrase, dudit règlement, les mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
pl ubolewa, iż lokalne wybory przeprowadzone wiosną były- zdaniem obserwatorów z ramienia OBWE- pełne nieprawidłowości oraz wzywa władze Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do natychmiastowego podjęcia kroków koniecznych do przyjęcia standardów wyborczych zgodnych z wymaganiami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
fr regrette que les élections locales de mars ‧ aient été, selon les observateurs de l'OSCE, entachées d'irrégularités et invite les autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour aligner les normes électorales sur les critères du Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'homme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20599 zdań frazy zdanie.Znalezione w 6,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.