wymowa: IPA: ˈzdãɲɛ [ˈzdaɲɛ]  

Tłumaczenia na język francuski:

 • phrase       
  (Noun  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • proposition       
  (  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • avis       
  (  m) (noun   )
   
  opinia
 • opinion       
  (  f) (noun   )
   
  opinia
 • expression                 
  (Noun  f) (noun   )
 • locution       
  (Noun  f) (noun   )
 • condamnation   
  (noun   )
 • dire     
  (verb, noun   )
 • déclaration       
  (noun   )
 • estimation     
  (noun   )
 • jugement       
  (noun   )
 • pensée         
  (noun   )
 • position       
  (noun   )
 • période       
  (noun   )
 • sens       
  (noun   )
 • sentence       
  (noun   )
 • tribunal       
  (Noun  ) (noun   )
 • à mon avis   
  (Adverb  )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → zdać

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (19)

część zdania
partie de la phrase; syntagme
moim zdaniem
à mon avis
ostra wymiana zdań
passe d'armes
przykładowe zdanie
phrase d'exemple
równoważnik zdania
phrase nominale
wyrobić sobie własne zdanie na temat czegoś
se faire une idée personnelle de qqch
zdać
passer
zdać sobie sprawę
se rendre compte; réaliser; prendre conscience
zdanie bezokolicznikowe
proposition infinitive
zdanie odrębne
opinion dissidente
zdanie podrzędne
proposition subordonnée; proposition relative; subordonnée
zdanie pojedyncze
phrase simple
zdanie względne
proposition relative
zdanie złożone
phrase complexe
zmienić zdanie
raviser; changer d'avis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zdanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dyrektor określa, które stanowiska mają zostać obsadzone w wyniku egzaminu lub konkursu, oraz określa testy, które muszą zdać kandydaci na poszczególne stanowiska
fr Le directeur détermine les postes pour lesquels le recrutement est assuré par voie d’examen ou de concours, ainsi que les épreuves auxquelles les candidats à ces emplois doivent se présenter
pl Jeżeli decyzja nie została skorygowana w ciągu jednego miesiąca od otrzymania uzasadnienia powodów odwołania, Agencja, na mocy drugiego zdania art. ‧ ust. ‧, bezzwłocznie podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku albo o jego odrzuceniu, przekazując odwołanie do rozstrzygnięcia komisji odwoławczej
fr Si la décision n'est pas réformée dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs du recours, l'Agence décide, dans les meilleurs délais, si elle suspend l'application de la décision conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, deuxième phrase, et défère le recours à la chambre de recours
pl Wystarczy przejechać się po drogach Belgii czy Holandii, aby zdać sobie sprawę, że system osiągnął swój kres.
fr Il suffit de se balader sur les routes de Belgique ou des Pays-Bas pour se rendre compte qu'on a atteint les limites du système.
pl zauważa, że agencje wspólnotowe często nie mają ani dobrego wizerunku ani dobrej prasy, że niektóre z nich nie zasługują na taki negatywny obraz oraz że należy to obywatelom europejskim udowodnić, uzasadniając tak często, jak to tylko konieczne, i przy wykorzystaniu odpowiednich środków, rację istnienia agencji oraz ich wyniki; wnosi, aby Komisja podjęła w tym celu działania, wykorzystując niezbędne jej zdaniem środki
fr constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu'il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires
pl instytucja/podmiot zamawiający jest zdania, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dopuszczalne jest udzielenie zamówienia bez uprzedniego opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la présente directive
pl Zagłosowałem za tym wnioskiem w sprawie zmiany prawodawstwa, gdyż moim zdaniem z punktu widzenia odbudowy zaufania społecznego do instytucji oraz trwałego wzrostu w UE środki te należy wdrożyć jak najszybciej.
fr J'ai voté pour cette proposition de modification législative parce que je crois qu'il est crucial de veiller à la mise en œuvre aussi rapide que possible de ces mesures pour rétablir la confiance du public dans les institutions et pour assurer une croissance durable dans l'Union européenne.
pl Mając na uwadze cele Rady Europejskiej ustalone na szczytach w Tampere i w Hadze, Komitet jest zdania, iż poszanowanie praw człowieka oraz równe traktowanie powinny leżeć u podstaw europejskiej polityki imigracyjnej
fr Le Comité, dans la ligne des objectifs des Conseils européens de Tampere et de La Haye, estime que le respect des droits de l'homme et l'égalité de traitement doivent constituer le socle de la politique européenne d'immigration
pl zważywszy na pilną potrzebę strukturalnego wsparcia wielu regionów UE w nowym okresie programowania jest zdania, że wszystkie zasoby przeznaczone na politykę spójności powinny zostać wykorzystane na ten właśnie cel; z powyższych względów domaga się możliwości ponownego wykorzystania niewydanych środków dzięki regułom n+‧ w ramach podpozycji ‧b przez te regiony, które mają możliwości ich absorpcji w oparciu o zasadę wydajności i sprawiedliwości
fr estime que, eu égard au besoin sérieux de financement structurel pour de nombreuses régions de l'Union européenne au cours de la nouvelle période de programmation, il y aurait lieu de dépenser à cette fin toutes les ressources attribuées à la politique de cohésion; demande, par voie de conséquence, qu'il soit possible de réutiliser des ressources non dépensées en raison des règles N+‧ à l'intérieur de la sous-rubrique ‧b en faveur des régions qui sont en état de les absorber, ce, sur la base des principes d'efficacité et d'équité
pl Moim zdaniem - a należę do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja - to właśnie Chorwaci naciskają, ale nie spotykają się z pozytywnym odzewem Komisji Europejskiej.
fr En ce qui me concerne - je suis membre de la commission parlementaire mixte Union européenne-Croatie -, ce sont les Croates qui poussent, sans toutefois obtenir de réponse positive de la part de la Commission européenne.
pl Sprzeciwiam się bezgranicznemu zwiększeniu produkcji, ponieważ moim zdaniem niczego by to nie rozwiązało.
fr Je suis opposé à l'ouverture des vannes de la production, car je pense que cela ne résoudrait rien.
pl Mimo że organizacje międzynarodowe, jak na przykład Fair Play Alliance, skupiają się na warunkach produkcji pamiątek z przyszłorocznej olimpiady, to jestem zdania, że Parlament Europejski powinien zająć stanowisko w tej sprawie.
fr Bien que des organisations internationales comme l'Alliance Fair Play, par exemple, se concentrent sur les conditions de fabrication des souvenirs des Jeux olympiques de l'année prochaine, je pense que le Parlement européen doit prendre position en l'espèce.
pl uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. ‧ w związku z art. ‧ ust. ‧ zdanie pierwsze oraz art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy Traktatu
fr vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article ‧, en liaison avec l'article ‧, paragraphe ‧, première phrase, et avec l'article ‧, paragraphe ‧, premier alinéa
pl Mam nadzieję, że nie zaistnieje ryzyko sprowokowania kolejnej wielkiej debaty na temat instytucji, gdyż to moim zdaniem nie doprowadziłoby nas nigdzie w obecnym klimacie, jeszcze bardziej odwracając naszą uwagę od rozwiązania kryzysu.
fr On ne va pas prendre le risque, j'espère, d'ouvrir à nouveau un grand débat sur les institutions, ce qui ne nous mènerait nulle part, à mon avis, dans le contexte actuel, et nous éloignerait encore davantage de l'énergie qu'on doit consacrer au combat contre la crise.
pl Komisja jest zdania, że udzielanie pomocy w celu równoważenia niezgodnej z prawem domniemanej pomocy innego Państwa Członkowskiego WE jest sprzeczne z Traktatem WE, i miała też wątpliwości co do tego, czy zgłoszona pomoc jest zgodna z przepisami
fr La Commission estime que l’octroi d’une aide destinée à contrebalancer une aide illégale d’un autre État membre de l’Union européenne est contraire au traité CE et elle exprime dès lors des doutes quant à la compatibilité de l’aide notifiée
pl Moim zdaniem ten oczywisty fakt usprawiedliwia szczegółowe propozycje, które będą miały nie tylko charakter krótkoterminowy, ale też średnioterminowy i długoterminowy; propozycje, nad którymi, panie komisarzu, wspólnie pracujemy w ramach Komisji Rybołówstwa; propozycje, które zostaną szczegółowo omówione przez resztę moich koleżanek i kolegów, jak również które zostaną przedstawione w projekcie rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie jutro.
fr C'est une évidence qui, à mes yeux, justifie les propositions de détail qui ne portent pas seulement sur le court terme, mais sur le moyen et sur le long terme, sur lesquelles nous travaillons ensemble, Monsieur le Commissaire, au sein de la commission de la pêche et qui vont vous être développées plus avant par l'ensemble de mes collègues et par le projet de résolution qui sera soumis au vote demain.
pl ostatnie zdanie pkt J/‧ załącznika I nie stosuje się do Norwegii
fr la dernière phrase du point J/‧ de l
pl oczekuje, że Eurojust zda sprawozdanie z dalszych postępów w tej dziedzinie w przedstawianym przez dyrektora rocznym sprawozdaniu z działalności za rok budżetowy
fr demande à Eurojust de faire part des nouveaux progrès qu'il fera dans ce domaine dans le rapport annuel d'activité de son directeur pour l'exercice
pl Moim zdaniem, w Izbie tej potrzebujemy debat i przedkładania argumentów.
fr Je pense que nous avons besoin de débats et de présenter des arguments, au sein de ce Parlement.
pl Moim zdaniem kobiety nie rozumieją męskiej seksualności
fr Les femmes ne comprennent pas notre sexualité et vice- versa
pl Moim zdaniem należy uwzględnić uwarunkowania środowiskowe i społeczne.
fr À mon sens, il convient aussi de tenir compte de critères environnementaux et sociaux.
pl jest zdania, że niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej stanowi jedno z największych wyzwań, przed którym stoi UE w stosunkach dwustronnych z władzami chińskimi; w związku z tym zwraca się do Komisji o zintensyfikowanie wobec Chin działań zmierzających do pełnego poszanowania porozumień TRIPS oraz lepszego wykonywania wyroków sądowych
fr estime que la protection insuffisante des DPI représente l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'Union dans ses relations bilatérales avec les autorités chinoises; aussi, demande à la Commission d'intensifier son action auprès de la Chine en vue d'un plein respect des accords ADPIC et d'une amélioration de la mise en œuvre des décisions de justice
pl Komitet jest zdania, że należy podnieść wartość usług doradczych, ściśle związanych z operacjami finansowania hipotecznego, przy użyciu niezależnych mechanizmów cenowych, które byłyby niemniej wykazane przy obliczaniu kosztu operacji
fr Le CESE est d'avis que les services de conseil, étroitement liés à des opérations de financement hypothécaire, doivent être valorisés au moyen de mécanismes de prix autonomes, précisés dans le calcul du coût de l'opération
pl Wciśnij by zapisać konfigurację wykrywania granicy zdania do pliku
fr Cliquez ici pour enregistrer cette configuration de détecteur de fins de phrases dans un fichier
pl Hynix wskazał, iż odroczenie terminu wdrożenia nowych przepisów zostało dokonane przez RRK, gdy zdał on sobie sprawę z tego, że natychmiastowe wejście w życie byłoby sprzeczne z zasadą nieretroaktywności i stałą praktyką, zgodnie z którą przepisy podatkowe wchodzą w życie na początku roku podatkowego
fr Hynix a fait valoir que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition avait été reportée lorsque les pouvoirs publics coréens se sont rendu compte qu'une entrée en vigueur immédiate aurait été contraire au principe de non-rétroactivité et à la pratique établie selon laquelle les dispositions fiscales entrent en vigueur au début de l'année fiscale
pl W nadchodzących latach przewiduje się dodatkowe wydatki, wykraczające poza te początkowo zaplanowane w programie i - moim zdaniem - do ukończenia prac nad projektem potrzebne będą dodatkowe środki finansowe.
fr D'autres dépenses sont prévues dans un délai de quelques années, outre celles prévues au départ par le programme, et je crois qu'il est probable que des sommes supplémentaires soient nécessaires pour l'achèvement du projet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20599 zdań frazy zdanie.Znalezione w 4,463 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.