wymowa: IPA: ˈzdãɲɛ [ˈzdaɲɛ]  

Tłumaczenia na język francuski:

 • phrase       
  (Noun  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • proposition       
  (  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • expression                 
  (Noun  f) (noun   )
 • avis       
  (  m) (noun   )
   
  opinia
 • opinion       
  (  f) (noun   )
   
  opinia
 • condamnation   
  (noun   )
 • dire     
  (verb, noun   )
 • déclaration       
  (noun   )
 • jugement       
  (noun   )
 • locution       
  (Noun  f) (noun   )
 • pensée         
  (noun   )
 • période       
  (noun   )
 • sens       
  (noun   )
 • sentence       
  (noun   )
 • à mon avis   
  (Adverb  )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → zdać

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (11)

moim zdaniem
à mon avis
ostra wymiana zdań
passe d'armes
przykładowe zdanie
phrase d'exemple
równoważnik zdania
phrase nominale
wyrobić sobie własne zdanie na temat czegoś
se faire une idée personnelle de qqch
zdać
passer
zdać sobie sprawę
se rendre compte; réaliser
zdanie podrzędne
proposition subordonnée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zdanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl jest zdania, że wszyscy sędziowie krajowi powinni mieć dostęp do baz danych zawierających oczekujące na rozpatrzenie wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym ze wszystkich państw członkowskich; uważa, że równie pożyteczne byłoby podawanie dalszych informacji o orzeczeniach sądów krajowych, które złożyły wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, co poruszył już Trybunał Sprawiedliwości w nocie informacyjnej dotyczącej składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym
fr estime que tous les juges nationaux devraient avoir accès aux bases de données contenant les procédures préjudicielles engagées par les juridictions nationales de tous les États membres; considère qu'il est également utile que les décisions des juridictions de renvoi appliquant un arrêt préjudiciel soient davantage rendues publiques, comme le suggère d'ores et déjà la note informative de la Cour de justice sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales
pl W związku z tym, że temat naszej debaty jest taki a nie inny, chciałbym przypomnieć niektóre z najbardziej oczywistych wniosków, które moim zdaniem możemy wyciągnąć z nieudanego zamachu w Detroit.
fr Puisqu'il s'agit du sujet de notre débat, je voudrais mentionner quelques-unes des conclusions les plus évidentes que nous pouvons, à mon sens, tirer de l'attaque manquée de Detroit.
pl Wspólny organ nadzorczy kieruje do zarządu niezbędne jego zdaniem uwagi
fr L’autorité de contrôle commune formule, à l’attention du conseil d’administration, toutes les observations qu’elle estime nécessaires
pl Zdaniem Komitetu głównym mankamentem komunikatu jest, że nie zwrócono w nim wystarczającej uwagi na liczne już istniejące przykłady współpracy i umowy (zob. pkt ‧.‧) oraz na ich inicjatorów i instrumenty, co powoduje, że nie w pełni poinformowany czytelnik komunikatu odbiera zbyt negatywny obraz sytuacji wyjściowej
fr Le Comité regrette toutefois que la communication ne fasse pas suffisamment référence aux nombreuses coopérations et aux multiples accords en la matière (voir paragraphe ‧.‧), ni à leurs initiateurs ou aux instruments utilisés, ce qui risque de créer chez un lecteur non averti une image négative de la situation de départ
pl w pkt ‧ lit. a) pkt i) tiret pierwsze, pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie
fr au point ‧ a) i), premier tiret, la première phrase est remplacée par ce qui suit
pl uważa, że ambitny rozdział dotyczący trwałego rozwoju stanowi zasadniczą część każdej umowy i podkreśla, że niezbędne jest egzekwowanie tych uzgodnionych standardów; jest zdania, że aby to osiągnąć, rozdział ten musi podlegać standardowemu mechanizmowi rozstrzygania sporów
fr estime qu’un chapitre ambitieux sur le développement durable est un élément essentiel de tout accord et souligne que le respect des normes convenues est primordial; est d’avis que, pour ce faire, ce chapitre doit être soumis au mécanisme standard de règlement des litiges
pl podkreśla, że zgodnie z doświadczeniem zebranym przez UE niezwykle istotną rolę w procesie poprawy stosunków między dwoma krajami pełni zwiększenie wzajemnych przepływów handlowych; jest zdania, że w przypadku Dżammu i Kaszmiru szczególnie ważny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego jest handel ponad linią kontroli, który umożliwi rozwój i spowoduje uwolnienie potencjału gospodarczego; zaleca, by priorytetem stały się przedsięwzięcia związane z transportem i infrastrukturą
fr souligne que, comme le montre l'expérience de l'Union européenne elle-même, le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux constitue un des éléments clés permettant d'améliorer les relations entre pays; estime que, dans le cas du Jammu-et-Cachemire, les échanges de part et d'autre de la ligne de contrôle sont absolument essentiels pour favoriser la croissance économique et le développement, et pour débloquer son potentiel économique; recommande que les projets de développement des transports et des infrastructures deviennent prioritaires
pl Panie przewodniczący! Wspomnę jedynie dwie kwestie, które zdaniem mojej grupy są niezmiernie ważne w odniesieniu do programu sztokholmskiego.
fr - (EN) Monsieur le Président, juste deux points que mon groupe considère comme absolument essentiels à propos du programme de Stockholm.
pl Rada jest zdania, że jej wspólne stanowisko wnosi znaczną wartość dodaną w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów
fr Le Conseil estime que sa position commune apporte une valeur ajoutée non négligeable par rapport à la législation en vigueur
pl Uważamy to za korzystne i jesteśmy zdania, że Unia Europejska powinna kontynuować politykę zaangażowania.
fr Nous estimons qu'il s'agit d'un progrès et que l'Union européenne devrait poursuivre sa politique d'engagement.
pl informacji o przypadkach, w których dane, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, nie były prawnie wymagane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie
fr les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l'article ‧, paragraphe ‧, n'était pas obligatoire, conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, deuxième phrase
pl Co sie dzieje jak tu się nie zda?
fr Que se passe- t- il quand on échoue ici?
pl kurs wymiany oznacza nieodwołalnie ustalony kurs wymiany przyjęty przez Radę dla waluty każdego z uczestniczących Państw Członkowskich zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zdanie pierwsze Traktatu lub zgodnie z ust. ‧ tego artykułu
fr taux de conversion: le taux de conversion irrévocablement fixé que le Conseil a arrêté pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, première phrase, du traité ou conformément au paragraphe ‧ dudit article
pl Komisja jest zdania, że dalsze oszczędności można osiągnąć jedynie poprzez ponowne negocjowanie umowy
fr La Commission estime par ailleurs que seule une renégociation de la convention permettrait de réaliser des économies supplémentaires
pl Zdaniem Komisji należy przeformułować przyjętą w 2003 roku dyrektywę w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu zapewnienia jasności i pewności prawa.
fr Selon la Commission, il est souhaitable de reformuler la directive actuelle relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, adoptée en 2003, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique.
pl Jeśli wartość maksymalnej płatności w przypadku zdarzenia kredytowego jest mniejsza niż wymóg kapitałowy według metody podanej w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, wówczas taką maksymalną kwotę płatności można przyjąć jako wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego
fr Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique
pl Moim zdaniem powinna ona następować praktycznie automatycznie, aby po przyjęciu przez nas przepisów prawa były one włączane do zbioru prawa UE, tworząc nowy kodeks UE.
fr Selon moi, elle devrait être presque automatique de manière à ce que, lorsque nous adoptons de nouvelles règles juridiques, elles soient incorporées à l'ensemble du droit communautaire pour constituer le nouveau code communautaire.
pl Ale może zmienisz zdanie
fr Vous pourriez changer d' avis
pl EKES jest zdania, że dla celów podejmowania decyzji bardzo pomocne byłoby ustanowienie na szczeblu UE systemu znormalizowanych statystyk dotyczących sportu
fr Le CESE estime qu'il serait judicieux, pour améliorer la prise de décisions, de créer un système de statistiques sportives unique au niveau européen
pl Jesteśmy wdzięczni Komisarzowi Špidli za jego zaangażowanie w udzielenie europejskiej odpowiedzi na większość europejskich kwestii i prosimy go o jasne wypowiedzi dotyczące działań podjętych przez rząd włoski i zdanie sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu.
fr Nous sommes reconnaissants au commissaire Špidla pour sa promesse d'apporter une réponse européenne à un problème européen majeur et lui demandons de parler clairement des mesures adoptées par le gouvernement italien et de faire un rapport au Parlement européen.
pl Komitet zawsze był zdania, że procedury komitologii, w które zaangażowani są wyłącznie przedstawiciele Komisji i rządów państw członkowskich i które mają na celu- w zależności od charakteru powołanego komitetu- zarządzanie, regulowanie lub doradzanie związane z monitorowaniem i wdrażaniem aktów prawnych powinny być bardziej przejrzyste i bardziej zrozumiałe dla osób zamieszkujących na obszarze UE, a zwłaszcza dla osób, których te akty dotyczą
fr Le Comité a toujours considéré que les procédures de Comitologie, impliquant uniquement des représentants de la Commission et des gouvernements des Etats-membres et destinées, selon la nature du comité institué, à la gestion, à la consultation ou à la réglementation découlant du suivi et de l'application des actes législatifs, devaient être plus transparentes et plus compréhensibles pour les personnes résidant sur le territoire européen, et tout particulièrement pour celles concernées par ces actes
pl uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. ‧ wraz z art. ‧ ust. ‧ zdanie pierwsze
fr vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article ‧ en liaison avec son article ‧ paragraphe ‧ première phrase
pl Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie odpadną
fr ll était impossible de les enlever
pl Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ moim zdaniem należy, zwłaszcza w czasie kryzysu, wspierać i ożywiać gospodarkę, a jednocześnie koncentrować się na sektorach, które jeszcze nie są nasycone, a wręcz przeciwnie, wymagają dalszego rozwoju i inwestycji.
fr J'ai voté pour ce rapport parce que je crois qu'il est essentiel, particulièrement en temps de crise, de soutenir et de relancer l'économie, tout en se concentrant sur des secteurs qui ne sont pas encore saturés, mais qui, au contraire, ont besoin de développement et d'investissement.
pl mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących przepisów bez zmian co do istoty
fr considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20599 zdań frazy zdanie.Znalezione w 7,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.