wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation       
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • signification       
  (  f) (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Les Houches   
 • Moi aus si docteur   
 • a     
  (noun   )
 • accent       
  (noun   )
 • ai   
 • articulation       
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour             
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur       
  (noun   )
 • eu   
 • i     
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur       
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przecież nie w szkole, gdzie zamknięty za wysokim murem, żył samotnie pośród kpiących z jego wymowy i ubioru zamożniejszych albo bystrzejszych kolegów, dokarmianych przez odwiedzające ich matki przynoszonymi w mufkach ciastkami?
fr Etait-ce son temps de collège, où il restait enfermé entre ces hauts murs, seul au milieu de ses camarades plus riches ou plus forts que lui dans leurs classes, qu’il faisait rire par son accent, qui se moquaient de ses habits, et dont les mères venaient au parloir avec des pâtisseries dans leur manchon?
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
fr Une raison à cela, qui renforce le message du rapport, réside dans les mauvaises conditions de travail et dans le système de salaires inéquitables appliqué à certains groupes défavorisés.
pl Uwaga na wymowę
fr Attention a la prononciation
pl Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.
fr Dans l'ensemble, l'idée de base qui anime ce rapport est très bonne: il souligne parfaitement la nécessité d'accorder une place spéciale aux enfants dans l'action extérieure de l'UE.
pl Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.
fr Ce rapport a vraiment été édulcoré par ceux qui, au sein de cette Assemblée, ne veulent pas d'un dialogue actif avec les citoyens de l'Europe.
pl Pamiętaj o dobrej wymowie
fr Et attention à tes voyelles
pl - Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!
fr (EN) Monsieur le Président, je vous félicite d'être parvenu à prononcer mon nom, qui n'est pas des plus faciles!
pl Brał Iekcje dykcji i ćwiczył wymowę, pracował bez wytchnienia
fr Il prit des cours de diction, exerça sa voix et son élocution et travailla d' arrache- pied
pl Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.
fr Sachant que certains amendements peuvent changer la signification du rapport, notre vote sur le "produit" final dépendra de l'adoption d'amendements.
pl W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku Komisji
fr En échange, le Conseil a décidé de renforcer, au considérant ‧, la déclaration pertinente figurant au considérant ‧ de la proposition de la Commission
pl " O świetnej wymowie
fr " Beau parleur
pl na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.
fr par écrit. - (EN) Les quatre députés européens irlandais du Fine Gael ont voté en faveur du rapport sur l'acte pour un marché unique pour les entreprises et la croissance parce que nous soutenons l'intention globale de cette résolution. Nous ne sommes cependant pas favorables à l'ACCIS, comme nous l'avons clarifié dans des explications antérieures.
pl Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli pacjent lub osoba sprawująca opiekę nad pacjentem stwierdzi nagłą zmianę jego stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub odrętwienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy, nawet występujące przez krótki czas
fr Un traitement médical doit être immédiatement mis en place si vous ou votre aidant remarquez un changement brutal de votre état mental ou une soudaine faiblesse ou insensibilité au niveau du visage, des bras ou des jambes, en particulier d un seul côté, ou une élocution confuse même pendant une période de temps courte
pl Już nigdy nie zgodzę się na współpracę z kimś,- kto ma wadę wymowy!- Oh, tak?
fr C' est la dernière fois que je travaille avec quelqu' un qui a un défaut d' élocution
pl Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.
fr L'idée maîtresse soulevée par ce rapport est celle d'une approche horizontale promouvant l'innovation dans tous les secteurs d'activité, dans l'ensemble de l'économie et dans la société en général.
pl W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.
fr Je suis tout à fait d'accord avec ce que la députée sous-entendait dans sa question, à savoir que, sans une politique économique et une politique de l'emploi globale, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre la pauvreté.
pl Łatwo więc zrozumieć, jakie możliwości otwierają się wraz z rozszerzeniem systemu oznaczeń geograficznych również na produkty pochodzenia pozarolnego oraz zgodność tego kroku z wymową obowiązujących od dawna wspólnotowych wytycznych w kwestii rozwoju obszarów wiejskich (zielona księga z ‧ r., komunikat w sprawie przyszłości środowiska wiejskiego z ‧ r., deklaracja z Cork z ‧ r
fr On comprend dès lors aisément les opportunités que l'extension du système des IG, notamment à des produits d'origine non agricole, est susceptible de créer et à quel point cette démarche s'inscrit dans la ligne des orientations communautaires établies depuis longtemps en matière de développement rural (Livre vert de ‧; communication sur L'avenir du monde rural de ‧; déclaration de Cork de
pl " Wymowa decyduje o pozycji Anglika
fr " Son langage est d' abord Ce qui classe un Anglais
pl Wymowa japońska Kun
fr Prononciation japonaise Kun &
pl MedaI for Good Speech on the Stage, W Nowym Jorku, wspominał:,, W teatrze zacząłem pracować jako goniec ".,, Wywoływałem aktorów z garderoby na scenę ".,, Prawie nikt nie brał mnie poważnie z powodu mojej wady wymowy ".,, Nie wymawiałem ' r '
fr le prix d' élocution des acteurs de théâtre, à New York, il raconta:" J' ai débuté au théâtre comme chasseur. " " Je devais appeler les comédiens sur scène. "
pl Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.
fr Voici ce que la Commission et nous-mêmes comprenons clairement dans la formulation du Traité.
pl Może uczyć młodsze dzieci... i pomagać pani poprawić wymowę, panno Minchin
fr Elle pourra aider les plus petites... et réussira peut- être à améliorer votre prononciation
pl " nie daja przykladu ludziom, których wymowa rani uszy
fr " Ne fait- il pas la loi du Canada aux lndes?
pl Wymowa mandaryńska
fr Prononciation mandarine &
pl Przyszło mi raz przewodzić procesowi człowieka, którego jedyną winą było, że przetłumaczył z greki księgę sprzeczną w swej wymowie z Biblią
fr Un jour, j' ai présidé le procès d' un homme... dont le crime était d' avoir traduit un livre grec, qui contredisait les Ecritures
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,531 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.