wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation       
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • signification       
  (  f) (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • articulation       
  (Noun  ) (noun   )
 • élocution   
  (Noun  ) (noun   )
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Les Houches   
 • Moi aus si docteur   
 • a     
  (noun   )
 • accent       
  (noun   )
 • ai   
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour             
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur       
  (noun   )
 • eu   
 • i     
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • partiel   
  (Noun  ) (adjv   )
 • peur       
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl na piśmie- (IT) Popieram wymowę tej rezolucji, ponieważ uważam, że polityka walutowa euro powinna pozostać wyłącznie w gestii instytucji europejskich, bo to pozwoliłoby na uniknięcie dublowania struktur, co byłoby szkodliwe dla integracji europejskiej.
fr par écrit. - (IT) Je soutiens la formulation de cette résolution parce que je pense que la politique monétaire de l'euro devrait rester une compétence exclusive des institutions européennes, ce qui éviterait la mise en place de doubles structures qui seraient préjudiciables à l'intégration européenne.
pl Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.
fr Dans l'ensemble, l'idée de base qui anime ce rapport est très bonne: il souligne parfaitement la nécessité d'accorder une place spéciale aux enfants dans l'action extérieure de l'UE.
pl Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.
fr Nous ne soutiendrons pas toute nouvelle dilution du rapport.
pl Taką samą wymowę ma odrzucenie pojedynczego zezwolenia, a więc odrzucenie przez Parlament Europejski propozycji, która była zdecydowanie zbyt dyskryminująca wobec obcokrajowców.
fr Je mettrai sur le même plan le rejet du permis unique, par lequel le Parlement européen rejetait une proposition par trop discriminatoire à l'égard des étrangers.
pl Układ eksperymentalny musi być uzasadniony zakładanym stosowaniem dodatku i mieć dostateczną wymowę statystyczną
fr Le protocole expérimental utilisé doit être justifié par rapport à l
pl Powiedzieliśmy, że chcemy większej harmonizacji i wydaje się, że taka jest ogólna wymowa otrzymanych odpowiedzi.
fr Nous avons tous indiqué que nous voulons davantage d'harmonisation, et cela semble être la substance générale des réponses obtenues.
pl - Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!
fr (EN) Monsieur le Président, je vous félicite d'être parvenu à prononcer mon nom, qui n'est pas des plus faciles!
pl W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku Komisji
fr En échange, le Conseil a décidé de renforcer, au considérant ‧, la déclaration pertinente figurant au considérant ‧ de la proposition de la Commission
pl Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.
fr C'est également l'orientation globale du rapport et nous apprécions l'accord sur ce point.
pl Wymowa Tang
fr Prononciation Tang &
pl Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnej
fr reconnaît qu'un agenda explicitement social sous-tend ces trois lignes de force
pl Podsumowując, chciałbym wyrazić swoja wdzięczność, - i z góry przeprosić panią komisarz za słabą wymowę w języku duńskim - panom Thorkildowi Birkmosemu, Henningowi Lyngsø Fogedowi i Jørgenowi Hingemu z Duńskiego Rolniczego Urzędu Doradczego, którzy sporządzili to wspaniałe opracowanie. Chciałbym także podziękować panu Nicolasowi Nevezowi, który współpracował z Komisją ds.
fr En conclusion, je voudrais exprimer ma gratitude - je demande à l'avance à la commissaire d'excuser ma prononciation approximative du danois - à Thorkild Birkmose, Henning Lyngsø Foged et Jørgen Hinge du service consultatif danois pour l'agriculture qui a élaboré cette excellente étude.
pl Obawiam się, panie komisarzu Kallas, że z pańskiej relacji i pańskiego ujęcia wymowy przedmiotowego sprawozdania przebija doświadczenie Petera Mandelsona.
fr Je crains, Monsieur Kallas, que dans vos observations et vos idées concernant le présent rapport, on ne remarque l'expérience de M. Peter Mandelson dans les fibres de votre être.
pl Spory pomiędzy Rosją, Norwegią, USA i Kanadą mają oczywiście również wymowę geopolityczną.
fr Les litiges entre la Russie, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont bien entendu également une importance sur le plan géopolitique.
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
fr Une raison à cela, qui renforce le message du rapport, réside dans les mauvaises conditions de travail et dans le système de salaires inéquitables appliqué à certains groupes défavorisés.
pl Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowana
fr par conséquent, tout en approuvant les objectifs et les actions définis dans la communication, invite la Commission à prendre acte de son avis et à adopter les mesures nécessaires pour améliorer encore la communication
pl na piśmie. - Popieramy ogólną wymowę sprawozdania dotyczącego oceny funkcjonowania WPR.
fr par écrit. - (EN) Nous soutenons l'idée générale du rapport sur le bilan de santé de la PAC.
pl Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.
fr Sachant que certains amendements peuvent changer la signification du rapport, notre vote sur le "produit" final dépendra de l'adoption d'amendements.
pl Jeśli do wieczora nie nauczysz sie poprawnej wymowy samoglosek, nie dostaniesz obiadu, kolacji ani czekoladek
fr Je vous garantis que vous saurez vos voyelles avant ce soir, sinon... ni déjeuner, ni diner... et pas de chocolats
pl To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.
fr C'est précisément l'esprit qui fait défaut au texte, même si le mot "social" apparaît sans cesse.
pl Wymowa koreańska
fr Prononciation coréenne &
pl wzywa także Komisję do wzmocnienia rocznego sprawozdania z działalności oraz procesu syntezy sprawozdania, a także jego wymowy co do zapewnienia, na podstawie którego Trybunał Obrachunkowy może sformułować Oświadczenie o wiarygodności; przyznaje, iż zostały już powzięte pierwsze kroki, aby ulepszyć zrozumienie tego procesu i pogłębić znaczenie rocznych sprawozdań z działalności, zastrzeżeń, i oświadczeń; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię ulepszenia sprawozdań oraz wzmocnienia dalszych działań będących wynikiem spostrzeżeń w nich zawartych; zachęca w szczególności Komisję do wyjaśnienia definicji wątpliwości, zastrzeżeń i innych uwag w rocznych sprawozdaniach z działalności, które mogą wskazywać na wyjątki od reguł
fr demande par ailleurs à la Commission de renforcer la procédure de rapport d'activité annuel et de rapport de synthèse ainsi que les assurances sur lesquelles la Cour des comptes peut s'appuyer pour émettre sa déclaration d'assurance; reconnaît que les premiers pas ont été franchis dans la voie de l'amélioration de la perception de cette procédure ainsi que des rapports d'activité annuels, des réserves et des déclarations; invite la Commission à accorder une attention particulière à l'amélioration des rapports ainsi que des suites données aux observations contenues dans ceux-ci; invite plus particulièrement la Commission à clarifier la définition des réserves et des autres observations reprises dans les rapports d'activité annuels qui pourraient traduire des dérogations aux règles
pl Cieszy mnie również, że dyrektywa stanie się w istocie rozporządzeniem i będzie mieć większą wymowę prawną.
fr Je me réjouis par ailleurs du fait que la directive revêtira concrètement la forme d'un règlement et insistera davantage sur l'aspect juridique.
pl wzywa także Komisję do wzmocnienia rocznego sprawozdania z działalności oraz procesu syntezy sprawozdania, a także jego wymowy co do zapewnienia, na podstawie którego Trybunał Obrachunkowy może sformułować oświadczenie o wiarygodności; przyznaje, iż zostały już powzięte pierwsze kroki, aby ulepszyć zrozumienie tego procesu i pogłębić znaczenie rocznych sprawozdań z działalności, zastrzeżeń, i oświadczeń; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię ulepszenia sprawozdań oraz wzmocnienia dalszych działań będących wynikiem spostrzeżeń w nich zawartych; zachęca w szczególności Komisję do wyjaśnienia definicji wątpliwości, zastrzeżeń i innych uwag w rocznych sprawozdaniach z działalności, które mogą wskazywać na wyjątki od reguł
fr demande par ailleurs à la Commission de renforcer la procédure de rapport d'activité annuel et de rapport de synthèse ainsi que les assurances sur lesquelles la Cour des comptes peut s'appuyer pour émettre sa déclaration d'assurance; reconnaît que les premiers pas ont été franchis dans la voie de l'amélioration de la perception de cette procédure ainsi que des rapports d'activité annuels, des réserves et des déclarations; invite la Commission à accorder une attention particulière à l'amélioration des rapports ainsi que des suites données aux observations contenues dans ceux-ci; invite plus particulièrement la Commission à clarifier la définition des réserves et des autres observations reprises dans les rapports d'activité annuels qui pourraient traduire des dérogations aux règles
pl W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii trzeci pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę.
fr Dans le contexte du Partenariat oriental de l'UE et de la dimension orientale, ce troisième paquet s'exprime clairement.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,391 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.