Tłumaczenia na język francuski:

  • condition de la retraite   

Przykładowe zdania z "warunki przejścia na emeryturę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wykładni zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, o którym stanowi dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, należy dokonać w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak to, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, w oparciu o które za ważne uznaje się klauzule o obowiązkowym przejściu na emeryturę, zawarte w układach zbiorowych pracy i stawiające jako jedyne wymogi ukończenie przez pracownika określonego wieku umożliwiającego nabycie uprawnień emerytalnych, ustalonego przez uregulowanie krajowe na ‧ lat, i spełnienie pozostałych kryteriów z zakresu zabezpieczenia społecznego umożliwiających nabycie uprawnień do emerytury z systemu składkowego, gdy
fr L'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en œuvre par la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à ‧ ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Juzgado de lo Social de Madrid- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Uregulowania krajowe o charakterze transponującym zawierające przepisy przejściowe uznające za zgodne z prawem zawarte w porozumieniach zbiorowych klauzule obowiązkowego przejścia na emeryturę, nieuzasadnione celami polityki zatrudnienia
fr Demande de décision préjudicielle- Juzgado de lo Social de Madrid- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Réglementation nationale de transposition comportant une disposition transitoire considérant valables les clauses de départ obligatoire à la retraite fixées dans des conventions collectives et non justifiées par des objectifs de la politique de l'emploi
pl Jednak te coroczne WPE na mniejszą skalę (średnio ‧ pracowników rocznie) były proponowane wyłącznie pracownikom już uprawnionym do przejścia na emeryturę lecz mogącym kontynuować pracę aż do spełnienia warunków obowiązkowego przejścia na emeryturę
fr Toutefois, ces RPV annuels de moindre importance (‧ salariés en moyenne par an) n’étaient proposés qu’à des salariés qui avaient déjà droit à une retraite mais qui pouvaient continuer de travailler jusqu’au moment où ils rempliraient les conditions de la retraite obligatoire
pl wspieranie aktywnego starzenia się, w tym odpowiednich warunków pracy, poprawy opieki zdrowotnej w pracy oraz odpowiednich zachęt do podejmowania pracy i przedłużenia okresu życia zawodowego przez pracowników, jeżeli chcą oni później przejść na emeryturę
fr promouvoir le vieillissement actif, y compris par des conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail), et des mesures adéquates favorisant le travail et encourageant les travailleurs à prolonger leur vie active s'ils le désirent, retardant ainsi des départs à la retraite
pl Program ten musi dawać pierwszeństwo produkcji, wysokiej jakości usługom publicznym, tworzeniu miejsc pracy z prawami, pensjami, godziwymi emeryturami i warunkami przejścia na emeryturę, integracji społecznej oraz sprawiedliwemu podziałowi i rozdziałowi bogactwa.
fr Ce programme doit avoir comme priorités la production, des services publics de qualité, la création d'emplois assortis de droits, les salaires, des conditions de pension et de retraite décentes, l'inclusion sociale, et une division et une répartition équitables des richesses.
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy)- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek- Pojęcia obiektywnie i racjonalnie uzasadnionego różnego traktowania ze względu na wiek oraz konieczności odpowiedniego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę- Przepis krajowy, zgodnie z którym maksymalny wiek rekrutacji do służby pożarniczej wynosi ‧ lat
fr Demande de décision préjudicielle- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne)- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧ et ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Interdiction de discriminations fondées sur l'âge- Notions de différences de traitement fondées sur l'âge objectivement et raisonnablement justifiées ainsi que de nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite- Disposition nationale fixant à ‧ ans l'âge maximal de recrutement de fonctionnaires de la carrière des pompiers
pl nieprzestrzeganie zasady ochrony praw nabytych, w związku ze zmianą dokonaną w podstawowych warunkach zatrudnienia, uwzględnianych w dacie przejścia na emeryturę
fr le non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension
pl uważa, że system podatkowy państw członkowskich może być czynnikiem zniechęcającym do przenoszenia własności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zwiększając ryzyko likwidacji lub zamknięcia przedsiębiorstwa; wzywa więc państwa członkowskie do dokonania starannego przeglądu ich krajowych przepisów prawnych i podatkowych w celu poprawy warunków do przenoszenia własności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku choroby właściciela lub jego przejścia na emeryturę; wyraża przekonanie, że takie ulepszenia ułatwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zachowanie zatrudnienia, jak również ponowną inwestycję zysków
fr reconnaît que la fiscalité des États membres peut représenter un élément dissuasif pour la transmission d'entreprises, en particulier d'entreprises familiales, en augmentant le risque de liquidation ou de fermeture de la société; invite donc les États membres à réviser avec soin leur cadre juridique et fiscal afin d'améliorer les conditions en matière de transmission d'entreprises, tout particulièrement en cas de retraite ou de maladie du propriétaire; est convaincu qu'une telle amélioration facilitera la poursuite des activités des entreprises et, en particulier, des entreprises familiales, tout comme elle favorisera le maintien des emplois et le réinvestissement des bénéfices
pl korzystniejsze warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku zwolnienia
fr meilleures conditions de mise à la retraite anticipée en cas de licenciement
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L ‧, str. ‧) – Zakres stosowania – Przepisy krajowe pozwalające pracodawcom na rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami w wieku ‧ i więcej lat ze względu na przejście na emeryturę
fr Demande de décision préjudicielle- High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)- Interprétation des art. ‧, par. ‧, et ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Champ d'application- Règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de ‧ ans ou plus pour motif de mise à la retraite
pl wspierać aktywne starzenie się, w szczególności przez wspieranie warunków pracy sprzyjających zachowaniu pracy-takich jak dostęp do ustawicznego kształcenia, uznawanie szczególnego znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, nowatorskie i elastyczne formy organizacji pracy-oraz eliminację środków zachęcających do wczesnego opuszczenia rynku pracy, w szczególności przez reformę systemów przejścia na wcześniejszą emeryturę i zapewnienie opłacalności pozostania aktywnym na rynku pracy
fr promouvoir le vieillissement actif, notamment en encourageant les conditions de travail débouchant sur le maintien au travail, comme l
pl zaleca państwom członkowskim podjęcie działań niezbędnych, aby pracy w ciężkich i niebezpiecznych warunkach towarzyszyły odpowiednie uprawnienia w zakresie ochrony socjalnej, zarówno w czasie aktywności zawodowej pracowników, jak i po przejściu na emeryturę
fr recommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite
pl Rolnicy w Bułgarii, którym przyznano kwoty mleczne mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem, że w chwili przejścia na emeryturę nie ukończyli ‧ roku życia
fr Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de ‧ ans au moment du transfert
pl Apeluję do państw członkowskich, by monitorowały działania mające na celu ułatwienie przejścia od edukacji do zatrudnienia w drodze opracowywania zintegrowanych programów doradztwa zawodowego, by stworzyły większe możliwości szkolenia dla szkoleniowców, jak również by zapewniły warunki ułatwiające tworzenie partnerstw w obszarze nauczania, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym.
fr J'invite les États membres à contrôler la manière dont la transition de l'école à la vie active est facilitée, par le biais de programmes intégrés d'orientation et de conseil en carrière, à offrir de meilleures possibilités de formation aux formateurs et à jeter les bases d'un partenariat favorisant l'apprentissage, notamment au niveau local et régional.
pl mając na uwadze oświadczenie Rady, że Unia Europejska natychmiast wznowi normalne stosunki z Autonomią Palestyńską oraz stworzy warunki dla pilnej pomocy praktycznej i finansowej, łącznie z bezpośrednim wsparciem finansowym dla rządu, wsparciem dla palestyńskiej policji cywilnej poprzez wznowienie misji policyjnej Unii Europejskiej na terytoriach palestyńskich (EUPOL COPPS) oraz misjiszkoleniowo-doradczej UE na przejściu granicznym w Rafah
fr considérant que le Conseil a déclaré que l'Union européenne rétablirait immédiatement des relations normales avec l'Autorité palestinienne et qu'elle créerait les conditions permettant d'apporter d'urgence un soutien pratique et financier, y compris la fourniture d'un soutien financier direct au gouvernement, la fourniture d'un soutien à la police civile palestinienne par la reprise des activités de l'EUPOL COPPS et la reprise de la mission de l'Union d'assistance à la frontière à Rafah
pl Jeżeli dla ułatwienia przejścia z systemu istniejącego w Bułgarii i Rumunii na system wynikający ze stosowania wspólnej polityki rolnej na warunkach określonych w niniejszym Protokole, niezbędne są środki przejściowe, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą, o której mowa w artykule ‧ ustęp ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż- lub w stosownych przypadkach- z procedurą, o której mowa w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych lub ustaw europejskich zastępujących je, lub też zgodnie z odpowiednią procedurą określoną w mających zastosowanie przepisach
fr Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ septembre ‧ portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable
pl Jeżeli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia z istniejącego w nowych Państwach Członkowskich systemu do systemu wynikającego z zastosowania wspólnej polityki rolnej na warunkach wskazanych w niniejszym Protokole, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule ‧ ustęp ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ roku w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru lub- tam gdzie jest to stosowne- z procedurą, o której mowa w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych lub ustaw europejskich zastępujących te rozporządzenia, lub z odpowiednią procedurą określoną w mającym zastosowanie ustawodawstwie
fr Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ juin ‧ portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable
pl W tych odmiennych warunkach postanowienia zalecenia Komisji z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie środków ułatwiających przygotowanie podmiotów gospodarczych do przejścia na euro nie zawierają adekwatnych rozwiązań dla kwestii wynikających ze zmiany kontekstu
fr Dans ces circonstances différentes, les dispositions de la recommandation de la Commission du ‧ octobre ‧ sur les moyens de faciliter la préparation des acteurs économiques au passage vers l’euro n’apportent pas de réponse appropriée aux questions soulevées par le changement de contexte
pl Sekretarz Generalny Narodowej Ligi na rzecz Demokracji trzynaście spośród osiemnastu ostatnich lat spędziła jako więzień polityczny w areszcie domowym, a ostatnio 1900 osób zostało aresztowanych i przebywają w uwłaczających godności człowieka warunkach jedynie za wyrażanie woli wprowadzenia demokracji w Birmie, albo nawet za skierowanie prośby o pomoc humanitarną, która była niezbędna po przejściu cyklonu.
fr La secrétaire générale de la Ligue pour la démocratie a passé treize des dix-huit dernières années comme prisonnière politique assignée à résidence et, dernièrement, 1 900 personnes ont été appréhendées - et vivent dans des conditions en violation flagrante des droits de l'homme - pour avoir fait part de leur désir d'instaurer la démocratie en Birmanie, voire pour avoir seulement demandé de l'aide des secours humanitaires après le passage du cyclone.
pl Jak państwo powiedzieliście, potrzebny jest pośpiech: pośpiech, ponieważ mogą przejść kolejne cyklony, które mogą jeszcze bardziej pogorszyć warunki życia ludzi; pośpiech w odbudowie domów i takich budynków, jak szkoły i szpitale, w czasie gdy haitański rząd zaczyna ewakuować niektóre obozy; pośpiech w skuteczniejszej koordynacji opieki i dystrybucji żywności, a także pośpiech w opracowaniu nowych projektów rolnych opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju, które zapewnią Haiti bezpieczeństwo żywnościowe.
fr Or, comme vous l'avez dit, il y a urgence: urgence parce que d'autres cyclones peuvent intervenir et aggraveraient encore davantage les conditions de vie des populations; urgence à reconstruire des maisons et des bâtiments, comme des écoles et des hôpitaux, alors que le gouvernement haïtien commence à évacuer certains campements; urgence à mieux coordonner et répartir l'aide alimentaire et les soins, et urgence, également, à développer un nouveau projet agricole et rural durable pour que Haïti dispose de sa sécurité alimentaire.
pl uważa, że należy dbać o to, by wprowadzenie ekologicznego rolnictwa na uprzywilejowanych warunkach, w szczególności na obszarach wrażliwych, nie spowodowało zachwiania równowagi podaży produktów ekologicznych; przejście na rolnictwo ekologiczne powinno więc być wspierane w oparciu o określone rynki zbytu
fr estime qu'il faut veiller à ce qu'une introduction privilégiée de l'agriculture biologique, notamment dans les zones sensibles, ne provoque pas un déséquilibre de l'offre de produits biologiques; c'est pourquoi, les reconversions en agriculture biologique devraient être soutenues en fonction des débouchés identifiés
pl Oba scenariusze zakładają pewne przejścia do zaostrzenia warunków udzielania kredytów w rezultacie ostatniego kryzysu na rynkach finansowych
fr Les deux scénarios supposent un certain resserrement des conditions de crédit résultant des perturbations récentes des marchés financiers
pl Wreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opieki
fr Enfin, la limitation du recours à l'hospitalisation ne peut pas être obtenue si la réponse ambulatoire ne dispose pas de services permettant de prévenir les hospitalisations évitables; d'accueillir et d'accompagner les patients hospitalisés au long cours susceptibles de sortir après une préparation adéquate; d'accompagner, pour les maintenir dans la communauté à des conditions acceptables et respectueuses de leurs besoins, les patients qui ne sont pas hospitalisés; d'aller et venir entre ambulatoire et hospitalisation pour les patients qui le nécessitent
pl W odniesieniu do przejść granicznych, urzędów celnych i służb, o których mowa w ust. ‧ i na warunkach określonych przez Umawiające się Strony właściwe organy przewidują w wyjątkowych przypadkach możliwość przeprowadzenia kontroli i formalności poza godzinami otwarcia na szczególny i uzasadniony wniosek złożony w godzinach otwarcia, za pobraniem, w stosownych przypadkach, zapłaty za wykonaną usługę
fr Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe ‧, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d’accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d’ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d’ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus
pl Na zasadzie odstępstwa od art. ‧, pracownicy transgraniczni dobrze znani straży granicznej ze względu na częste przekraczanie granicy na tym samym przejściu granicznym i wobec których, zgodnie z wynikami początkowego sprawdzenia, nie dokonano wpisu w SIS lub krajowej bazie danych, podlegają jedynie wyrywkowej kontroli w celu sprawdzenia posiadania ważnego dokumentu uprawniającego ich do przekroczenia granicy oraz spełnienia warunków wjazdu
fr Par dérogation à l'article ‧, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu'ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu'à des vérifications par sondage afin de vérifier qu'ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'entrée
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 936593 zdań frazy warunki przejścia na emeryturę.Znalezione w 138,083 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.