Tłumaczenia na język francuski:

  • condition de la retraite   

Przykładowe zdania z "warunki przejścia na emeryturę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wykładni zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, o którym stanowi dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, należy dokonać w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak to, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, w oparciu o które za ważne uznaje się klauzule o obowiązkowym przejściu na emeryturę, zawarte w układach zbiorowych pracy i stawiające jako jedyne wymogi ukończenie przez pracownika określonego wieku umożliwiającego nabycie uprawnień emerytalnych, ustalonego przez uregulowanie krajowe na ‧ lat, i spełnienie pozostałych kryteriów z zakresu zabezpieczenia społecznego umożliwiających nabycie uprawnień do emerytury z systemu składkowego, gdy
fr L'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en œuvre par la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à ‧ ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que
pl wspierać aktywne starzenie się, w szczególności przez wspieranie warunków pracy sprzyjających zachowaniu pracy-takich jak dostęp do ustawicznego kształcenia, uznawanie szczególnego znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, nowatorskie i elastyczne formy organizacji pracy-oraz eliminację środków zachęcających do wczesnego opuszczenia rynku pracy, w szczególności przez reformę systemów przejścia na wcześniejszą emeryturę i zapewnienie opłacalności pozostania aktywnym na rynku pracy
fr promouvoir le vieillissement actif, notamment en encourageant les conditions de travail débouchant sur le maintien au travail, comme l
pl uważa, że system podatkowy państw członkowskich może być czynnikiem zniechęcającym do przenoszenia własności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zwiększając ryzyko likwidacji lub zamknięcia przedsiębiorstwa; wzywa więc państwa członkowskie do dokonania starannego przeglądu ich krajowych przepisów prawnych i podatkowych w celu poprawy warunków do przenoszenia własności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku choroby właściciela lub jego przejścia na emeryturę; wyraża przekonanie, że takie ulepszenia ułatwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zachowanie zatrudnienia, jak również ponowną inwestycję zysków
fr reconnaît que la fiscalité des États membres peut représenter un élément dissuasif pour la transmission d'entreprises, en particulier d'entreprises familiales, en augmentant le risque de liquidation ou de fermeture de la société; invite donc les États membres à réviser avec soin leur cadre juridique et fiscal afin d'améliorer les conditions en matière de transmission d'entreprises, tout particulièrement en cas de retraite ou de maladie du propriétaire; est convaincu qu'une telle amélioration facilitera la poursuite des activités des entreprises et, en particulier, des entreprises familiales, tout comme elle favorisera le maintien des emplois et le réinvestissement des bénéfices
pl zaleca państwom członkowskim podjęcie działań niezbędnych, aby pracy w ciężkich i niebezpiecznych warunkach towarzyszyły odpowiednie uprawnienia w zakresie ochrony socjalnej, zarówno w czasie aktywności zawodowej pracowników, jak i po przejściu na emeryturę
fr recommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite
pl wspieranie aktywnego starzenia się, w tym odpowiednich warunków pracy, poprawy opieki zdrowotnej w pracy oraz odpowiednich zachęt do podejmowania pracy i przedłużenia okresu życia zawodowego przez pracowników, jeżeli chcą oni później przejść na emeryturę
fr promouvoir le vieillissement actif, y compris par des conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail), et des mesures adéquates favorisant le travail et encourageant les travailleurs à prolonger leur vie active s'ils le désirent, retardant ainsi des départs à la retraite
pl korzystniejsze warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku zwolnienia
fr meilleures conditions de mise à la retraite anticipée en cas de licenciement
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Juzgado de lo Social de Madrid- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Uregulowania krajowe o charakterze transponującym zawierające przepisy przejściowe uznające za zgodne z prawem zawarte w porozumieniach zbiorowych klauzule obowiązkowego przejścia na emeryturę, nieuzasadnione celami polityki zatrudnienia
fr Demande de décision préjudicielle- Juzgado de lo Social de Madrid- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Réglementation nationale de transposition comportant une disposition transitoire considérant valables les clauses de départ obligatoire à la retraite fixées dans des conventions collectives et non justifiées par des objectifs de la politique de l'emploi
pl Program ten musi dawać pierwszeństwo produkcji, wysokiej jakości usługom publicznym, tworzeniu miejsc pracy z prawami, pensjami, godziwymi emeryturami i warunkami przejścia na emeryturę, integracji społecznej oraz sprawiedliwemu podziałowi i rozdziałowi bogactwa.
fr Ce programme doit avoir comme priorités la production, des services publics de qualité, la création d'emplois assortis de droits, les salaires, des conditions de pension et de retraite décentes, l'inclusion sociale, et une division et une répartition équitables des richesses.
pl Jednak te coroczne WPE na mniejszą skalę (średnio ‧ pracowników rocznie) były proponowane wyłącznie pracownikom już uprawnionym do przejścia na emeryturę lecz mogącym kontynuować pracę aż do spełnienia warunków obowiązkowego przejścia na emeryturę
fr Toutefois, ces RPV annuels de moindre importance (‧ salariés en moyenne par an) n’étaient proposés qu’à des salariés qui avaient déjà droit à une retraite mais qui pouvaient continuer de travailler jusqu’au moment où ils rempliraient les conditions de la retraite obligatoire
pl nieprzestrzeganie zasady ochrony praw nabytych, w związku ze zmianą dokonaną w podstawowych warunkach zatrudnienia, uwzględnianych w dacie przejścia na emeryturę
fr le non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy)- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek- Pojęcia obiektywnie i racjonalnie uzasadnionego różnego traktowania ze względu na wiek oraz konieczności odpowiedniego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę- Przepis krajowy, zgodnie z którym maksymalny wiek rekrutacji do służby pożarniczej wynosi ‧ lat
fr Demande de décision préjudicielle- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne)- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧ et ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Interdiction de discriminations fondées sur l'âge- Notions de différences de traitement fondées sur l'âge objectivement et raisonnablement justifiées ainsi que de nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite- Disposition nationale fixant à ‧ ans l'âge maximal de recrutement de fonctionnaires de la carrière des pompiers
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L ‧, str. ‧) – Zakres stosowania – Przepisy krajowe pozwalające pracodawcom na rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami w wieku ‧ i więcej lat ze względu na przejście na emeryturę
fr Demande de décision préjudicielle- High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)- Interprétation des art. ‧, par. ‧, et ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Champ d'application- Règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de ‧ ans ou plus pour motif de mise à la retraite
pl Rolnicy w Bułgarii, którym przyznano kwoty mleczne mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem, że w chwili przejścia na emeryturę nie ukończyli ‧ roku życia
fr Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de ‧ ans au moment du transfert
pl Prędkość pojazdu oraz chwilę uruchomienia hamulców należy wyznaczyć w taki sposób, aby przy układzie przeciwblokującym pracującym w pełnym cyklu na nawierzchni o wysokiej przyczepności przejście z jednej nawierzchni na drugą nastąpiło przy wysokiej i przy niskiej prędkości, w warunkach określonych w pkt
fr La vitesse de marche et le moment de l’actionnement des freins doivent être calculés de façon que le système antiblocage fonctionnant pleinement sur le revêtement à fort coefficient d’adhérence, le passage d’un revêtement à l’autre s’effectue à haute et à basse vitesses, dans les conditions énoncées au paragraphe
pl Strony zgadzają się, że będą dążyć, początkowo na warunkach wynikających z obowiązującej Umowy o współpracy i wymianie handlowej, do znalezienia środków, które umożliwią im przyczynienie się do poprawy wyżej wymienionej infrastruktury, w szczególności do realizacji projektów dotyczących tranzytu przez terytorium Rumunii, takich jak modernizacja przejść granicznych, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, przebudowa wiaduktów oraz zwiększenie przepustowości dróg od zachodniej granicy Rumunii do przejść granicznych na granicy z Bułgarią na Dunaju, bez uszczerbku dla oceny projektów zgodnie z obowiązującymi procedurami
fr Les parties conviennent de rechercher, initialement dans le cadre de l
pl Państwa Członkowskie oceniają kwalifikację organizacji producentów do pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia, aby stwierdzić, czy pomoc jest właściwie uzasadniona, przy czym uwzględnione będą warunki i data przyznania wcześniejszej pomocy publicznej organizacjom producentów, z których pochodzą członkowie danej organizacji producentów oraz wszelkie przejścia członków między organizacjami producentów
fr Les États membres évaluent l
pl Zgadzam się także z Parlamentem, że zamknięcie przejść granicznych w Strefie Gazy ma bardzo niekorzystny wpływ na warunki życia już ubogiej ludności, a także dla wymaganej pomocy humanitarnej.
fr Je suis également d'accord avec le Parlement: la fermeture des points de passage de Gaza a des conséquences désastreuses sur les moyens de subsistance d'une population déjà appauvrie, ainsi que sur l'intervention humanitaire requise.
pl Jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy dokona modyfikacji zasad lub warunków dotyczących przyznania instrumentów kapitałowych, w odniesieniu do których nie zastosowano postanowień MSSF ‧, jednostka nie jest zobowiązana stosować postanowień paragrafów ‧–‧ MSSF ‧, jeżeli modyfikacja nastąpiła przed datą przejścia na MSSF
fr Si un premier adoptant modifie les caractéristiques ou conditions d’une attribution d’instruments de capitaux propres à laquelle IFRS ‧ n’a pas été appliquée, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les paragraphes ‧ à ‧ de IFRS ‧ si la modification est intervenue avant la date de transition aux IFRS
pl Odstępstwo to może być stosowane jedynie na odnośnym przejściu granicznym i tak długo, jak długo spełnione są powyższe warunki
fr Cette dérogation ne peut être appliquée au point de passage frontalier concerné qu'aussi longtemps que les conditions susmentionnées sont remplies
pl W celu zapewnienia płynnego przejścia tych regionów do reformowanego systemu horyzontalnej pomocy państwa, który jest stopniowo wdrażany w formie planu działania w zakresie pomocy państwa, państwa członkowskie w drodze wyjątku mogą wyznaczyć dodatkowe regiony jako kwalifikujące się do pomocy regionalnej na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. c) do dnia ‧ stycznia ‧ r., jeśli spełniają one niżej wymienione warunki
fr Afin de faciliter la transition souple de ces régions vers le nouveau régime d'aides horizontales qui sera mis en place progressivement dans le contexte du Plan d'action pour les aides d'état, les Etats membres pourront exceptionnellement désigner des régions supplémentaires pour bénéficier de la dérogation en vertu de l'article ‧, paragraphe ‧, point c), jusqu'au ‧er janvier ‧, sous réserve du respect des conditions suivantes
pl wręczenie towaru, zgodnie z umową najmu towarów na czas określony lub sprzedaży towarów na warunkach odroczonej płatności, która przewiduje, że w normalnym toku zdarzeń przejście własności następuje najpóźniej z chwilą zapłaty ostatniej raty
fr la remise matérielle d
pl Jeżeli dla ułatwienia przejścia z systemu istniejącego w Bułgarii i Rumunii na system wynikający ze stosowania wspólnej polityki rolnej na warunkach określonych w niniejszym Protokole, niezbędne są środki przejściowe, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą, o której mowa w artykule ‧ ustęp ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż- lub w stosownych przypadkach- z procedurą, o której mowa w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych lub ustaw europejskich zastępujących je, lub też zgodnie z odpowiednią procedurą określoną w mających zastosowanie przepisach
fr Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ septembre ‧ portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable
pl Rada, stanowiąc na warunkach i zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule ‧ ustęp ‧ niniejszego Traktatu, podejmuje wszelkie decyzje niezbędne, aby umożliwić Zjednoczonemu Królestwu przejście do trzeciego etapu
fr le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article ‧, paragraphe ‧, du traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase
pl dokładniejszej ocenie, czy i na jakich warunkach przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną jest opłacalne; pomaga ono zatem uniknąć podejmowania niewłaściwych decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem
fr de mieux évaluer si et dans quelles circonstances la conversion de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique est rentable et d'éviter ainsi que les exploitations ne prennent de mauvaises décisions
pl dokładniejszej ocenie czy i na jakich warunkach przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną jest opłacalne; zapobieganiu podejmowaniu nieodpowiednich decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem
fr de mieux évaluer si et dans quelles circonstances la conversion de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique est rentable et d'éviter ainsi que les exploitations ne prennent de mauvaises décisions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 936588 zdań frazy warunki przejścia na emeryturę.Znalezione w 112,65 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.