Tłumaczenia na język francuski:

  • enseignement obligatoire   

Przykładowe zdania z "szkolnictwo obowiązkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jako instrument upowszechniania uczenia się przez całe życie, EQF obejmuje kwalifikacje zdobyte na wszystkich poziomach, od tych zdobytych w drodze edukacji obowiązkowej lub kształcenia dla dorosłych do tych uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym lub na drodze kształcenia i szkolenia zawodowego.
fr En tant qu'instrument visant à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, le CEC englobe les qualifications à tous les niveaux depuis celles acquises par l'enseignement obligatoire ou l'enseignement pour adultes jusqu'à celles accordées par l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
pl EKES uważa, że bez uszczerbku dla swobody dokonywania wyboru przez władze krajowe do usług świadczonych w interesie krajowym, regionalnym lub lokalnym należy zaliczyć – nie ograniczając się do tego zakresu – usługi związane z obowiązkowym systemem szkolnictwa, ochroną zdrowia, opieką społeczną, działalnością kulturalną i charytatywną – bez względu na to, czy będą one miały charakter społeczny czy też świadczone będą na zasadzie solidarności – a także usługi audiowizualne oraz usługi w zakresie dostarczania wody i gospodarowania ściekami
fr Sans préjudice du libre choix des autorités nationales, le CESE considère que parmi ces services d’intérêt national, régional ou communal, il faudrait inclure, sans prétendre être exhaustifs, les services relevant du système obligatoire d’éducation, de santé et de protection sociale, les activités culturelles, caritatives, à caractère social ou solidaire ou des dons ainsi que les services audiovisuels et les services de distribution de l’eau et d’assainissement
pl Sytuacji tej można zaradzić, jak to już mówił także poprzedni mówca, poprzez wprowadzenie codziennych obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w państwach członkowskich od poziomu szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.
fr On pourrait donc remédier à cette situation, comme l'a dit le précédent orateur, en rendant obligatoires des cours d'éducation physique quotidiens dans les États membres, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
pl które obejmuje kurs kształcenia i szkolenia o łącznym czasie trwania co najmniej piętnastu lat, z tego osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie co najmniej pięć lat średniego szkolnictwa technicznego lub handlowego, zakończone maturalnym egzaminem technicznym lub handlowym, uzupełnione przez co najmniej dwa lata kształcenia i szkolenia w miejscu zatrudnienia zakończonego egzaminem zawodowym
fr qui représentent un cycle d
pl kontynuować reformy systemu szkolnictwa oraz zwiększyć wydatki na szkolnictwo obowiązkowe i wyższe, przyspieszyć realizację reformy systemu uczenia się przez całe życie oraz podnieść jakość nauczania i dostosować je do potrzeb rynku, zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększyć wskaźnik udziału dorosłych w edukacji
fr poursuive les réformes du système éducatif et accroisse les investissements en matière d’éducation obligatoire et supérieure, accélère la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage tout au long de la vie et améliore la qualité de la main-d’œuvre et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, réduise le taux d’abandon précoce du système scolaire et augmente le taux de participation aux formations pour adultes
pl W świetle powyższego chciałbym powiedzieć, że wiele problemów w Europie mogłoby zostać rozwiązanych dzięki skutecznemu kształceniu wszystkich osób mieszkających w kraju w ramach szkolnictwa obowiązkowego.
fr Dans ce contexte, je voudrais dire que nombre de problèmes en Europe pourrait être résolus moyennant l'organisation d'un système efficace d'apprentissage obligatoire pour tous les résidents d'un pays.
pl które odpowiadają kursom technicznym z zakresu szkoły średniej trwającym łącznie co najmniej trzynaście lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz pięcioletni okres szkoły średniej, na który składa się trzyletnie studium zawodowe, zakończone egzaminem absolwenckim technika i uzupełnione o
fr qui représentent des cycles d
pl zważywszy że Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dzieci z ‧ r. zobowiązuje wszystkie państwa do pełnej realizacji prawa do wykształcenia przy szczególnym skoncentrowaniu się na bezpłatnym i obowiązkowym szkolnictwie podstawowym
fr considérant que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de ‧, engage tous les États à parvenir à la pleine réalisation du droit à l'éducation, et notamment à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
pl propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostęp do programów edukacyjnych dla dziewcząt, dzieci z obszarów objętych konfliktami oraz dzieci z marginalizowanych i bardziej wrażliwych grup społecznych; działanie na rzecz obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dzieci
fr la promotion de l'éducation primaire de haute qualité pour tous jusqu'à l'âge de ‧ ans, en veillant tout particulièrement à faciliter l'accès aux programmes d'éducation pour les filles, les enfants dans les zones affectées par des conflits et les enfants issus de catégories sociales marginalisées et défavorisées; la promotion de l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants
pl zaleca włączenie do ram kształcenia wszystkich nauczycieli na każdym poziomie szkolnictwa obowiązkowych modułów dotyczących pedagogicznych aspektów mediów w celu osiągnięcia bogatego programu szkolenia; w związku z tym wzywa właściwe władze krajowe do zapoznania nauczycieli wszystkich specjalności i rodzajów szkół ze stosowaniem audiowizualnych pomocy naukowych oraz z zagadnieniami związanymi z edukacją medialną
fr recommande que des modules obligatoires ayant pour thème l'éducation aux médias soient intégrés dans la formation des enseignants de tous niveaux afin d'assurer un apprentissage intensif; invite les autorités nationales compétentes à familiariser les enseignants de toute discipline et de tout type d'établissement avec l'utilisation du matériel didactique audiovisuel et les problèmes liés à l'éducation aux médias
pl które odpowiadają kursowi szkolenia i kształcenia zawodowego o łącznej długości dziewiętnastu lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz ośmioletni okres szkoły średniej, obejmujący cztery lata kształcenia technicznego, zakończony egzaminem państwowym i uzupełniony trzyletnim teoretycznym i praktycznym szkoleniem zawodowym
fr qui représente un cycle d
pl przyznanie w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeństwa uzyskiwaniu wykształcenia podstawowego wysokiej jakości, po którym następuje kształcenie zawodowe, oraz zmniejszaniu nierówności w zakresie dostępu do edukacji; promowanie obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dzieci
fr en accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de ‧ ans
pl promowanie harmonizacji i ujednolicenia działań darczyńców na rzecz promowania powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego szkolnictwa wysokiej jakości poprzez inicjatywy międzynarodowe lub inicjatywy z udziałem kilku krajów
fr l'amélioration de l'harmonisation et l'alignement entre bailleurs de fonds en vue de promouvoir un enseignement primaire obligatoire, gratuit et de haute qualité pour tous par des initiatives internationales ou multinationales
pl Zdecydowanie podkreśla, że szkolnictwo podstawowe, jako podstawowe prawo jednostki, musi być bezpłatne, obowiązkowe i gwarantowane przez państwo oraz że wynika z tego, że wszelkie koszty związane z edukacją (rejestracja, stołówki, transport, mundurki i materiały) musi ponosić państwo
fr souligne avec force que l'éducation primaire, en tant que droit fondamental de la personne, doit être gratuite et obligatoire, et garantie par l'État, et que, par conséquent, tous les frais liés à l'enseignement (inscription, cantine, transport, uniforme et matériel) doivent être pris en charge par l'État
pl wnioskodawca posiadający stopień akademicki w dyscyplinie technicznej otrzymany na uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego uznanej przez właściwy organ, trzy lata doświadczenia w pracy w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, wraz z sześcioma miesiącami obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej
fr un demandeur titulaire d
pl Mogą one obejmować promocję umów o współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i kształcenia w Europie oraz Makau, w szczególności w odniesieniu do nauki, techniki i kształcenia zawodowego
fr Elles pourront inclure la promotion d
pl Jakość edukacji szkolnej musi być zapewniona na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach szkolnictwa, bez względu na różnice w celach edukacji, metody i potrzeby niezależnie od rankingów osiągnięć szkół, jeżeli takie istnieją
fr La qualité de l
pl Współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus Mundus lub innych programów dwuregionalnych należy postrzegać jako inwestycję w najbardziej wartościowy kapitał kraju: kapitał ludzki.
fr La coopération en matière d'enseignement supérieur au titre du programme Erasmus Mundus ou d'autres systèmes bi-régionaux doit être perçue comme un investissement dans le capital le plus précieux d'un pays, ses ressources humaines.
pl Pierwszy poziom (korzystam z faktu, że jest pan komisarz Figel' i że zajmuje się szkolnictwem, edukacją) - to systemy edukacyjne.
fr Le premier niveau - et je profite de la présence du commissaire Figel' chargé de l'enseignement et de l'éducation -, c'est précisément l'éducation.
pl Wdrożenie krajowej ustawy o szkolnictwie wyższym, a tym samym umożliwienie wdrożenia głównych założeń procesu bolońskiego i lizbońskiej konwencji o uznawaniu kwalifikacji
fr Mettre en œuvre la loi sur l'enseignement supérieur adoptée au niveau de l'État central et préparer ainsi le terrain pour la mise en œuvre des principaux volets du processus de Bologne et de la convention de Lisbonne sur la reconnaissance
pl Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧- Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży- Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany
fr Appel de propositions- EACEA/‧/‧- Programme de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse entre l'Union européenne et le Canada- Partenariats pour des échanges transatlantiques
pl Dotyczy: dostępu obywateli europejskich do szkolnictwa wyższego
fr Objet: Accès à l'enseignement supérieur pour les ressortissants européens
pl Inni specjaliści szkolnictwa
fr Autres spécialistes de l’enseignement
pl Potrzebny jest również czynny i nieprzerwany rozwój szkolnictwa wyższego w Europie, nawet jeśli nietrudno jest pozyskać przeszkolonych i wykształconych ludzi skądinąd.
fr Il faut également poursuivre activement le développement de l'enseignement supérieur en Europe, et ce même s'il est facile de recruter des travailleurs qualifiés à l'extérieur.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8661 zdań frazy szkolnictwo obowiązkowe.Znalezione w 3,775 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.