Tłumaczenia na język francuski:

  • enseignement obligatoire   

Przykładowe zdania z "szkolnictwo obowiązkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl które odpowiadają kursom technicznym z zakresu szkoły średniej trwającym łącznie co najmniej trzynaście lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz pięcioletni okres szkoły średniej, na który składa się trzyletnie studium zawodowe, zakończone egzaminem absolwenckim technika i uzupełnione o
fr qui représentent des cycles d
pl Jako instrument upowszechniania uczenia się przez całe życie, EQF obejmuje kwalifikacje zdobyte na wszystkich poziomach, od tych zdobytych w drodze edukacji obowiązkowej lub kształcenia dla dorosłych do tych uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym lub na drodze kształcenia i szkolenia zawodowego.
fr En tant qu'instrument visant à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, le CEC englobe les qualifications à tous les niveaux depuis celles acquises par l'enseignement obligatoire ou l'enseignement pour adultes jusqu'à celles accordées par l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
pl przyznanie w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeństwa uzyskiwaniu wykształcenia podstawowego wysokiej jakości, po którym następuje kształcenie zawodowe, oraz zmniejszaniu nierówności w zakresie dostępu do edukacji; promowanie obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dzieci
fr en accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de ‧ ans
pl W świetle powyższego chciałbym powiedzieć, że wiele problemów w Europie mogłoby zostać rozwiązanych dzięki skutecznemu kształceniu wszystkich osób mieszkających w kraju w ramach szkolnictwa obowiązkowego.
fr Dans ce contexte, je voudrais dire que nombre de problèmes en Europe pourrait être résolus moyennant l'organisation d'un système efficace d'apprentissage obligatoire pour tous les résidents d'un pays.
pl kontynuować reformy systemu szkolnictwa oraz zwiększyć wydatki na szkolnictwo obowiązkowe i wyższe, przyspieszyć realizację reformy systemu uczenia się przez całe życie oraz podnieść jakość nauczania i dostosować je do potrzeb rynku, zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększyć wskaźnik udziału dorosłych w edukacji
fr poursuive les réformes du système éducatif et accroisse les investissements en matière d’éducation obligatoire et supérieure, accélère la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage tout au long de la vie et améliore la qualité de la main-d’œuvre et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, réduise le taux d’abandon précoce du système scolaire et augmente le taux de participation aux formations pour adultes
pl promowanie harmonizacji i ujednolicenia działań darczyńców na rzecz promowania powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego szkolnictwa wysokiej jakości poprzez inicjatywy międzynarodowe lub inicjatywy z udziałem kilku krajów
fr l'amélioration de l'harmonisation et l'alignement entre bailleurs de fonds en vue de promouvoir un enseignement primaire obligatoire, gratuit et de haute qualité pour tous par des initiatives internationales ou multinationales
pl propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostęp do programów edukacyjnych dla dziewcząt, dzieci z obszarów objętych konfliktami oraz dzieci z marginalizowanych i bardziej wrażliwych grup społecznych; działanie na rzecz obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dzieci
fr la promotion de l'éducation primaire de haute qualité pour tous jusqu'à l'âge de ‧ ans, en veillant tout particulièrement à faciliter l'accès aux programmes d'éducation pour les filles, les enfants dans les zones affectées par des conflits et les enfants issus de catégories sociales marginalisées et défavorisées; la promotion de l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants
pl które obejmuje kurs kształcenia i szkolenia o łącznym czasie trwania co najmniej piętnastu lat, z tego osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie co najmniej pięć lat średniego szkolnictwa technicznego lub handlowego, zakończone maturalnym egzaminem technicznym lub handlowym, uzupełnione przez co najmniej dwa lata kształcenia i szkolenia w miejscu zatrudnienia zakończonego egzaminem zawodowym
fr qui représentent un cycle d
pl zważywszy że Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dzieci z ‧ r. zobowiązuje wszystkie państwa do pełnej realizacji prawa do wykształcenia przy szczególnym skoncentrowaniu się na bezpłatnym i obowiązkowym szkolnictwie podstawowym
fr considérant que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de ‧, engage tous les États à parvenir à la pleine réalisation du droit à l'éducation, et notamment à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
pl które odpowiadają kursowi szkolenia i kształcenia zawodowego o łącznej długości dziewiętnastu lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz ośmioletni okres szkoły średniej, obejmujący cztery lata kształcenia technicznego, zakończony egzaminem państwowym i uzupełniony trzyletnim teoretycznym i praktycznym szkoleniem zawodowym
fr qui représente un cycle d
pl Sytuacji tej można zaradzić, jak to już mówił także poprzedni mówca, poprzez wprowadzenie codziennych obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w państwach członkowskich od poziomu szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.
fr On pourrait donc remédier à cette situation, comme l'a dit le précédent orateur, en rendant obligatoires des cours d'éducation physique quotidiens dans les États membres, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
pl Zdecydowanie podkreśla, że szkolnictwo podstawowe, jako podstawowe prawo jednostki, musi być bezpłatne, obowiązkowe i gwarantowane przez państwo oraz że wynika z tego, że wszelkie koszty związane z edukacją (rejestracja, stołówki, transport, mundurki i materiały) musi ponosić państwo
fr souligne avec force que l'éducation primaire, en tant que droit fondamental de la personne, doit être gratuite et obligatoire, et garantie par l'État, et que, par conséquent, tous les frais liés à l'enseignement (inscription, cantine, transport, uniforme et matériel) doivent être pris en charge par l'État
pl zaleca włączenie do ram kształcenia wszystkich nauczycieli na każdym poziomie szkolnictwa obowiązkowych modułów dotyczących pedagogicznych aspektów mediów w celu osiągnięcia bogatego programu szkolenia; w związku z tym wzywa właściwe władze krajowe do zapoznania nauczycieli wszystkich specjalności i rodzajów szkół ze stosowaniem audiowizualnych pomocy naukowych oraz z zagadnieniami związanymi z edukacją medialną
fr recommande que des modules obligatoires ayant pour thème l'éducation aux médias soient intégrés dans la formation des enseignants de tous niveaux afin d'assurer un apprentissage intensif; invite les autorités nationales compétentes à familiariser les enseignants de toute discipline et de tout type d'établissement avec l'utilisation du matériel didactique audiovisuel et les problèmes liés à l'éducation aux médias
pl EKES uważa, że bez uszczerbku dla swobody dokonywania wyboru przez władze krajowe do usług świadczonych w interesie krajowym, regionalnym lub lokalnym należy zaliczyć – nie ograniczając się do tego zakresu – usługi związane z obowiązkowym systemem szkolnictwa, ochroną zdrowia, opieką społeczną, działalnością kulturalną i charytatywną – bez względu na to, czy będą one miały charakter społeczny czy też świadczone będą na zasadzie solidarności – a także usługi audiowizualne oraz usługi w zakresie dostarczania wody i gospodarowania ściekami
fr Sans préjudice du libre choix des autorités nationales, le CESE considère que parmi ces services d’intérêt national, régional ou communal, il faudrait inclure, sans prétendre être exhaustifs, les services relevant du système obligatoire d’éducation, de santé et de protection sociale, les activités culturelles, caritatives, à caractère social ou solidaire ou des dons ainsi que les services audiovisuels et les services de distribution de l’eau et d’assainissement
pl Strony zapewniają wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, które tworzą wspólne konsorcja WE/USA w celu uruchomienia wspólnych projektów w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego
fr Les parties apportent leur soutien aux institutions d
pl bez uszczerbku dla języka wykładowego zapewniają stosowanie co najmniej dwóch języków europejskich używanych w państwach członkowskich, w których znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w programach partnerstwa Erasmus Mundus, oraz, w stosownych przypadkach, językowe szkolenia przygotowawcze i pomoc językową dla stypendystów, w szczególności poprzez kursy organizowane przez dane instytucje
fr sans préjudice de la langue d'enseignement, prévoient la pratique des langues parlées dans les pays où sont situés les établissements d'enseignement supérieur participant aux partenariats Erasmus Mundus et, le cas échéant, une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les bénéficiaires de bourses, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements
pl Choć w sprawozdaniach krajowych państwa członkowskie nie wspomniały wyraźnie o roli, jaką kształcenie i szkolenie powinno odegrać w kontekście pogorszenia koniunktury gospodarczej, to kwestie, które w tych sprawozdaniach poruszyły – zwłaszcza postępy w stosowaniu podejścia opartego na kompetencjach oraz w unowocześnianiu kształcenia i szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego – są kluczem do skutecznego wyprowadzenia Europy z kryzysu
fr Bien que les États membres n'aient pas explicitement articulé leurs rapports autour des réponses à apporter à la récession sur le plan de l'éducation et la formation, les problématiques qu'ils y ont abordées (notamment les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'une stratégie axée sur les compétences, ainsi que la modernisation de l'EFP et de l'enseignement supérieur) ont un rôle crucial à jouer dans la sortie de crise de l'Europe
pl pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego
fr aux personnels de l'enseignement supérieur
pl Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego powinna być zatwierdzona
fr Il convient d
pl mając na uwadze znaczące środki finansowe, jakie Unia Europejska przekazuje Pakistanowi na działania służące ograniczeniu ubóstwa oraz rozwój edukacji zdrowotnej i szkolnictwa państwowego
fr considérant que l'Union européenne fournit au Pakistan des financements importants pour la lutte contre la pauvreté, pour la santé et pour l'enseignement public
pl Obecnie w polityce panują polityczne spory partyjne i bezgraniczna nieufność. Nie ma w niej miejsca na wiarygodną politykę na rzecz rozwiązania problemu wspólnego zaopatrzenia w energię, tworzenia funkcjonującego wspólnego rynku, poprawy systemu szkolnictwa i przyciągania inwestorów.
fr Au lieu de tout faire pour assurer un approvisionnement commun en énergie, créer un marché commun fonctionnel, améliorer le système éducatif et attirer les investisseurs dans le pays grâce à des politiques crédibles, la politique est dominée par les querelles entre partis et une méfiance infinie.
pl ponownie stwierdza, iż powinny zostać powzięte dodatkowe środki w celu zapewnienia ochrony mniejszości węgierskiej zgodnie z zasadą pomocniczości i autonomii kulturalnej; wzywa władze Rumunii do pełnego utrzymania szkolnictwa wyższego mniejszości węgierskiej poprzez dostarczenie niezbędnych środków finansowych
fr réaffirme que des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la protection de la minorité hongroise, conformément aux principes de subsidiarité et d'autonomie culturelle; invite les autorités roumaines à soutenir pleinement l'amélioration du niveau d'éducation pour la minorité hongroise en mettant à disposition les ressources financières requises
pl Przyjęcie Europejskiego paktu o imigracji i azylu to ogromny krok w tym kierunku. Wskutek tego polityka imigracyjna staje się bardziej spójna, możliwa do kontroli, oraz związana z potrzebami rynku pracy w państwach europejskich a także z dostępnymi zasobami mieszkaniowymi, służby zdrowia i szkolnictwa.
fr L'adoption du pacte européen sur l'immigration et l'asile a été un pas énorme dans cette direction, résultant en une politique de l'immigration plus cohérente, contrôlée et liée aux besoins du marché du travail dans les pays européens, ainsi qu'aux ressources disponibles en termes de logement, de santé et d'éducation.
pl przypomina pierwsze inicjatywy wysunięte podczas paryskiego szczytu na rzecz Morza Śródziemnego dnia ‧ lipca ‧r.: oczyszczenie Morza Śródziemnego, autostrady morskie i lądowe, ochrona cywilna, śródziemnomorski plan słoneczny, szkolnictwo wyższe i badania naukowe, inicjatywa śródziemnomorska na rzecz rozwoju przedsiębiorstw
fr rappelle les premières initiatives proposées lors du sommet de Paris pour la Méditerranée le ‧ juillet ‧: dépollution de la Méditerranée, autoroutes de la mer et autoroutes terrestres, protection civile, plan solaire méditerranéen, enseignement supérieur et recherche, initiative méditerranéenne de développement des entreprises
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8661 zdań frazy szkolnictwo obowiązkowe.Znalezione w 3,395 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.