wymowa: IPA: ˌstɔ̃matɔˈlɔɟja

Tłumaczenia na język francuski:

 • stomatologie   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka;
 • dentisterie   
  (noun   )
 • médecine dentaire   
 • odontologie   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

StomatologiaChirurgien-dentiste
stomatologia weterynaryjnadentisterie vétérinaire

Przykładowe zdania z "stomatologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
StomatologiaEtudes dentaires
Dotyczy: Europejskiej Karty Zdrowia i stomatologiiObjet: Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie
W przypadku pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, niewystarczająca higiena jamy ustnej, choroba przyzębia) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej stomatologii zapobiegawczejUn examen dentaire avec soins dentaires préventifs appropriés doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patients ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple: cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccodentaire, maladie parodontale
odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologiiconnaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire
Wydanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) jest uzależnione również od posiadania jednego z dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/EWGquant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmiotyLe programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes
W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stanLa chirurgie dentaire peut aggraver l état des patients développant une ostéonécrose de la mâchoire pendant un traitement par bisphosphonate
odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których oparta jest stomatologia i odpowiednie zrozumienie metod naukowych łącznie z zasadami pomiaru funkcji biologicznych, oceną naukową ustalonych faktów i analizą danychune connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l
Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologiąMatières spécifiquement odonto-stomatologiques
stomatologiastomatologie
stomatologia dziecięcaPédodontie
odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się stomatologia, i dobre zrozumienie metod naukowych, w tym zasad dokonywania pomiarów czynności biologicznych, oceny naukowo ustalonych stanów faktycznych i analizy danychconnaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données
stomatologia zachowawczaDentisterie conservatrice
STOMATOLOGIASTOMATOLOGIE
szkolenie prowadzące do uzyskania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii i chirurgii jamy ustnej oraz chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) również wymaga ukończenia kursu lekarza dentysty, o którym mowa w art. ‧ dyrektywy Rady nr ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w odniesieniu do działalności lekarzy dentystówquant à la formation conduisant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
stomatologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa (podstawowe wykształcenie medyczne i stomatologicznechirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
Państwa Członkowskie uzależnią przyznanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji danej osoby jako lekarza dentysty od posiadania jednego z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji w dziedzinie stomatologii, określonych w art. ‧, lub posiadania dokumentów, określonych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGLes États membres subordonnent la délivrance d
Program studiów zakończonych uzyskaniem dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmiotyLe programme d
społeczne aspekty stomatologiiAspects sociaux de la pratique odontologique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy stomatologia.Znalezione w 0,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.