wymowa: IPA: ˌstɔ̃matɔˈlɔɟja

Tłumaczenia na język francuski:

 • odontologie   
  (Noun  ) (noun   )
 • dentisterie   
  (Noun  ) (noun   )
 • stomatologie   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka;
 • médecine dentaire   
  (Noun  )

Did you mean: Stomatologia

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

Stomatologia
Chirurgien-dentiste
stomatologia weterynaryjna
dentisterie vétérinaire

Przykładowe zdania z "stomatologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii
fr connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire
pl społeczne aspekty stomatologii
fr Aspects sociaux de la pratique odontologique
pl odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się stomatologia, i dobre zrozumienie metod naukowych, w tym zasad dokonywania pomiarów czynności biologicznych, oceny naukowo ustalonych stanów faktycznych i analizy danych
fr connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données
pl Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmioty
fr Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après
pl w momencie opublikowania niniejszej dyrektywy, zawód dentysty we Włoszech jest wykonywany wyłącznie przez lekarzy, niezależnie od tego czy specjalizują się oni w odonto-stomatologii czy też nie
fr considérant que, au moment de la notification de la présente directive, les activités de l
pl STOMATOLOGIA
fr STOMATOLOGIE
pl Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmioty
fr Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes
pl Dotyczy: egzaminów wstępnych na kierunkach medycyna i stomatologia
fr Objet: Épreuves d'admission à la Faculté de médecine et d'odontologie en Italie
pl Dotyczy: Europejskiej Karty Zdrowia i stomatologii
fr Objet: Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie
pl stomatologia zachowawcza
fr Dentisterie conservatrice
pl stomatologia dziecięca
fr Pédodontie
pl W przypadku pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, niewystarczająca higiena jamy ustnej, choroba przyzębia) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej stomatologii zapobiegawczej
fr Un examen dentaire avec soins dentaires préventifs appropriés doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patients ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple: cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccodentaire, maladie parodontale
pl W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stan
fr La chirurgie dentaire peut aggraver l état des patients développant une ostéonécrose de la mâchoire pendant un traitement par bisphosphonate
pl Stomatologia to moja pasja
fr Le truc de dentiste, c' est juste un loisir
pl Stomatologia?
fr Chirurgie buccale?
pl odpowiednią wiedzę na temat ogólnego stanu, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych oraz wpływu środowiska naturalnego i społecznego na stan zdrowia człowieka w zakresie, w jakim czynniki te mają wpływ na stomatologię
fr une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l
pl stomatologia zapobiegawcza
fr Dentisterie préventive
pl stomatologia
fr stomatologie
pl Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologią
fr Matières spécifiquement odonto-stomatologiques
pl Wydanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) jest uzależnione również od posiadania jednego z dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/EWG
fr quant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
pl środki znieczulające i uspokojenie polekowe w stomatologii
fr Anesthésie et sédation en dentisterie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy stomatologia.Znalezione w 0,279 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.