wymowa: IPA: ˌstɔ̃matɔˈlɔɟja

Tłumaczenia na język francuski:

 • stomatologie   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka;
 • dentisterie   
  (noun   )
 • médecine dentaire   
 • odontologie   
  (noun   )

Did you mean: Stomatologia

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

Stomatologia
Chirurgien-dentiste
stomatologia weterynaryjna
dentisterie vétérinaire

Przykładowe zdania z "stomatologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Program studiów zakończonych uzyskaniem dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmioty
fr Le programme d
pl stomatologia zapobiegawcza
fr Dentisterie préventive
pl szkolenie prowadzące do uzyskania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii i chirurgii jamy ustnej oraz chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) również wymaga ukończenia kursu lekarza dentysty, o którym mowa w art. ‧ dyrektywy Rady nr ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w odniesieniu do działalności lekarzy dentystów
fr quant à la formation conduisant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
pl społeczne aspekty stomatologii
fr Aspects sociaux de la pratique odontologique
pl Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologią
fr Matières spécifiquement odonto-stomatologiques
pl odpowiednią wiedzę na temat ogólnego stanu, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych oraz wpływu środowiska naturalnego i społecznego na stan zdrowia człowieka w zakresie, w jakim czynniki te mają wpływ na stomatologię
fr une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l
pl W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stan
fr La chirurgie dentaire peut aggraver l état des patients développant une ostéonécrose de la mâchoire pendant un traitement par bisphosphonate
pl odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii
fr connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire
pl stomatologia zachowawcza
fr Dentisterie conservatrice
pl Dotyczy: egzaminów wstępnych na kierunkach medycyna i stomatologia
fr Objet: Épreuves d'admission à la Faculté de médecine et d'odontologie en Italie
pl stomatologia
fr stomatologie
pl W przypadku pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, niewystarczająca higiena jamy ustnej, choroba przyzębia) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej stomatologii zapobiegawczej
fr Un examen dentaire avec soins dentaires préventifs appropriés doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patients ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple: cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccodentaire, maladie parodontale
pl Dotyczy: materiału syntetycznego stosowanego w stomatologii
fr Objet: Matières plastiques utilisées pour les soins dentaires
pl Dotyczy: Europejskiej Karty Zdrowia i stomatologii
fr Objet: Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie
pl środki znieczulające i uspokojenie polekowe w stomatologii
fr Anesthésie et sédation en dentisterie
pl Państwa Członkowskie uzależnią przyznanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji danej osoby jako lekarza dentysty od posiadania jednego z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji w dziedzinie stomatologii, określonych w art. ‧, lub posiadania dokumentów, określonych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG
fr Les États membres subordonnent la délivrance d
pl Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmioty
fr Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après
pl stomatologia, chirurgia szczękowo-twarzowa i jamy ustnej (podstawowe wykształcenie medyczne i stomatologiczne
fr chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
pl stomatologia dziecięca
fr Pédodontie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy stomatologia.Znalezione w 0,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.