Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nieistotne u rówieśników
 
Przewaga
 
Hierarchia według wieku (najmłodsi na końcu)

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego określonej w art. ‧ rozporządzenia
fr des indications sur la revendication de l
pl kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwa
fr une catégorie d’actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d’autres catégories d’actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
pl Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧a, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
fr Le présent article n
pl Jedynym skutkiem starszeństwa na podstawie niniejszego rozporządzenia jest uznanie, w przypadku gdy właściciel wspólnotowego znaku towarowego zrzeka się wcześniejszego znaku towarowego lub zezwala na jego wygaśnięcie, że ma on nadal te same prawa, które miałby, gdyby wcześniejszy znak towarowy nadal był zarejestrowany
fr Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée
pl Na poparcie swojej skargi, skarżący zwraca uwagę, że zaskarżona decyzja naruszyła art. ‧, akapit ‧, regulaminu pracowniczego, jak również zasadę równego traktowania i niedyskryminacji, w związku z tym, że została podjęta bez zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego ze względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe poprzedzające jego zatrudnienie
fr A l'appui de son recours, le requérant fait valoir que la décision attaquée violerait l'article ‧, paragraphe ‧, du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, en ce qu'elle a été prise sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'ancienneté d'échelon pour sa formation et son expérience professionnelle antérieure à son recrutement
pl Właściciel międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską może zastrzec bezpośrednio przed Urzędem starszeństwo jednego lub większej liczby wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia począwszy od daty, w której Urząd, działając na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia, opublikował fakt, że żadna decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego z międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską nie została notyfikowana, lub jeżeli jakakolwiek taka decyzja o odmowie została uchylona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia
fr Le titulaire d
pl brak uzasadnienia i naruszenie prawa, ponieważ SSP bardzo zdawkowo wypowiedział się na temat dyskryminacji członków personelu tymczasowego zatrudnionych przez Komisję Europejską w porównaniu z członkami personelu tymczasowego zatrudnionymi przez Parlament Europejski oraz Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej, którzy przy ich zaszeregowaniu zachowali grupę i starszeństwo służbowe bez względu na to jakie zaszeregowanie zostało podane w ogłoszeniu o konkursie, który pomyślnie przeszli
fr d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, le TFP s’étant prononcé de façon très marginale sur la discrimination entre agents temporaires recrutés par la Commission européenne et agents temporaires recrutés par le Parlement européen et la Cour des Comptes de l’Union européenne, ces derniers ayant, lors de leur classement, gardé leur grade et leur ancienneté indépendamment du classement prévu dans l’avis de concours qu’ils avaient réussi
pl Ponadto, Urząd zawiadamia Biuro Międzynarodowe o każdym przypadku wycofania lub ograniczenia zastrzeżenia starszeństwa
fr Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d
pl Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskim
fr Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article ‧, paragraphe ‧, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article
pl Krajowe zgłoszenie znaku towarowego lub wskazanie Państwa Członkowskiego będącego stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego wynikające z przekształcenia wskazania Wspólnoty Europejskiej przez rejestrację międzynarodową korzysta, w odniesieniu do zainteresowanego Państwa Członkowskiego, z daty rejestracji międzynarodowej w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ Protokołu madryckiego lub z daty rozszerzenia na Wspólnotę Europejską w zastosowaniu art. ‧ ter ust. ‧ Protokołu madryckiego, jeżeli to drugie zostało dokonane później niż rejestracja międzynarodowa, lub z daty pierwszeństwa tej rejestracji i, tam gdzie ma to zastosowanie, zasady starszeństwa znaku towarowego tego państwa, zastrzeżonej na mocy art
fr La demande de marque nationale ou la désignation d
pl kryterium starszeństwa wniosku wyrażonego w sposób czynny i powtarzalny
fr ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente
pl Jeżeli braki określone w ust. ‧ dotyczą zastrzeżenia zasady starszeństwa, zgłoszenie traci prawo do zasady starszeństwa
fr Si les irrégularités visées au paragraphe ‧ concernent la revendication de l
pl Zgodnie z tą zasadą pracownik, który jest przesuwany w ramach tej samej grupy funkcyjnej nie może zostać zaklasyfikowany do niższej kategorii zaszeregowania lub na niższy stopień starszeństwa aniżeli te, które posiadał na poprzednim stanowisku
fr Selon ce principe, l'agent qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste
pl W przypadku gdy zgłaszający zgodnie z art. ‧ rozporządzenia zamierza zastrzec zasadę starszeństwa jednego lub kilku wcześniej zarejestrowanych znaków po dokonaniu zgłoszenia, oświadczenie o zasadzie starszeństwa wskazujące Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, w których lub dla których znak został zarejestrowany, datę, z którą odpowiednia rejestracja stała się skuteczna, numer odpowiedniej rejestracji oraz towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany, przedstawia się w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia
fr Lorsque le demandeur entend se prévaloir de l
pl Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧, zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w Państwie Członkowskim
fr Le titulaire d
pl Wnioskujący o międzynarodową rejestrację wskazującą Wspólnotę Europejską może zgodnie z art. ‧ zastrzec w zgłoszeniu międzynarodowym zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, w tym znaku towarowego zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w Państwie Członkowskim
fr Le demandeur d
pl jeżeli chodzi o starszeństwo stopnia w chwili naboru, naruszenie decyzji Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. i ‧ września ‧ r. dotyczących kryteriów mających zastosowanie do awansu do grupy zaszeregowania i zaklasyfikowania na stopień w chwili naboru, naruszenie art. ‧ ust. ‧ Regulaminu i zasady równości, jak również niedopełnienie obowiązku uzasadnienia swoich decyzji
fr quant à l'ancienneté d'échelon à la date du recrutement, la violation des décisions de la Commission du ‧ juin ‧ et du ‧er septembre ‧, relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, la violation de l'article ‧, paragraphe ‧, du statut et du principe d'égalité ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation des actes
pl Wydzielone zgłoszenie zachowuje datę dokonania zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnego
fr La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d
pl Wydzielona rejestracja zachowuje datę zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnego
fr L'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine
pl Jeżeli braki dotyczą jedynie niektórych towarów i usług, prawo starszeństwa wygasa jedynie w zakresie, w jakim dotyczy tych towarów i usług
fr Si les insuffisances ne portent que sur certains des produits et services, le droit d
pl Zastrzeżenie starszeństwa krajowego znaku towarowego
fr Revendication de l'ancienneté de la marque nationale
pl Dowody wymagane na mocy ust. ‧ przedstawia się Urzędowi w terminie trzech miesięcy daty otrzymania oświadczenia o zasadzie starszeństwa
fr La preuve exigée en vertu du paragraphe ‧ est fournie à l
pl Na czas obejmujący okres od ‧ czerwca ‧ r. do ‧ sierpnia ‧ r. wielka izba ma następujący skład: Pan Prezes Vesterdorf, Pani i Panowie prezesi izb Lindh, Azizi, Pirrung i Legal, sędziowie izby w składzie powiększonym, która miałaby rozstrzygać w danej sprawie w przypadku, kiedy byłaby ona przydzielona izbie w składzie pięciu sędziów, jak również czterech innych sędziów wyznaczonych na przemian przez Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z grona sędziów wszystkich pozostałych izb, w porządku obowiązującym tych sędziów w ramach ich izb według starszeństwa służbowego, zgodnie z postanowieniami art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji
fr La grande chambre est composée, pour la période allant du ‧er juin ‧ au ‧ août ‧, de M. le Président Vesterdorf, de Mme et MM. les présidents de chambre Lindh, Azizi, Pirrung et Legal, des juges de la chambre élargie qui auraient eu à juger l'affaire en question si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges ainsi que de quatre autres juges désignés par le Président du Tribunal selon un tour de rôle parmi les juges de chacune des autres chambres dans l'ordre du rang que ces juges prennent au sein de leurs chambres d'après l'ancienneté de fonctions conformément à l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
pl Takie papiery wartościowe mogę zawierać różne produkty, takie jak dłużne papiery wartościowe, certyfikaty i warranty lub ten sam produkt na podstawie tego samego programu i mogą mieć różne właściwości przede wszystkim w odniesieniu do zasady starszeństwa, typów pierwszeństwa lub podstaw, na których bazie ustala się kwoty wykupu lub płatności kuponu
fr Ces valeurs mobilières peuvent comprendre différents produits, tels que les titres de créance, les certificats et warrants, ou le même produit dans le cadre du même programme, et peuvent présenter des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne le rang, les types de sous-jacents ou la base de calcul du remboursement ou du coupon
pl Sprawa T-‧/‧ P: Wyrok Sądu z dnia ‧ lipca ‧ r.- Lafili przeciwko Komisji (Odwołanie- Służba publiczna- Urzędnicy- Dopuszczalność- Pojęcie strony przegrywającej sprawę w pierwszej instancji- Awans- Zaszeregowanie do grupy i na stopień- Mnożnik wyższy od ‧- Przeliczenie zgodnie z zasadą starszeństwa zawodowego dla danego stopnia zaszeregowania- Artykuł ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego
fr Affaire T-‧/‧ P: Arrêt du Tribunal du ‧ juillet ‧- Lafili/Commission (Pourvoi- Fonction publique- Fonctionnaires- Recevabilité- Notion de partie ayant succombé en première instance- Promotion- Classement en grade et en échelon- Facteur de multiplication supérieur à l’unité- Conversion en ancienneté dans l’échelon- Article ‧ de l’annexe ‧ du statut
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.