Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nieistotne u rówieśników
 
Przewaga
 
Hierarchia według wieku (najmłodsi na końcu)

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po to, żeby odebrać matce przedmiot jej miłości, tego syna, ukarać ją, że go kocha tak mocno, tak źle, a zwłaszcza po to, żeby ocalić młodszego braciszka, dziecko moje, w co wierzyłam, przed siłą życiową tego starszego brata wiszącą nad jego życiem jak czarna zasłona zaciemniająca dzień, przed prawem starszeństwa, ustanowionym przez niego, które, reprezentowane przez ludzkie stworzenie, było przecież prawem zwierzęcia i w każdej chwili, codziennie wzbudzało lęk o życie małego braciszka, strach, który dosięgnął kiedyś serca i zabił go.
fr C’était pour enlever de devant ma mère l’objet de son amour, ce fils, la punir de l’aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère, je le croyais aussi, mon petit frère, mon enfant, de la vie vivante de ce frère aîné posée au-dessus de la sienne, de ce voile noir sur le jour, de cette loi représentée par lui, édictée par lui, un être humain, et qui était une loi animale, et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur dans cette vie, peur qui une fois a atteint son coeur et l’a fait mourir.
pl Ponieważ wyliczenia dokonuje się w wartości realnej, stawka inflacji netto, stawka zmiany rocznej w skali płac oraz roczna stawka podwyżki w związku z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansu są stawkami podwyżki inflacji netto
fr Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d
pl Jeżeli Umawiające się Strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyboru trzeciego arbitra w terminie ‧ dni, o którym mowa w ust. ‧, koniecznego wyboru dokonuje prezes lub członek Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (mając na uwadze kolejność według starszeństwa) na wniosek jednej z Umawiających się Stron w terminie kolejnych ‧ dni, stosując przy tym kryteria określone w ust. ‧, zgodnie z praktyką obowiązującą w Trybunale
fr Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe ‧, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe ‧ et conformément à la pratique de la Cour
pl Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskim
fr Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article ‧, paragraphe ‧, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article
pl Wnioskujący o międzynarodową rejestrację wskazującą Wspólnotę Europejską może zgodnie z art. ‧ zastrzec w zgłoszeniu międzynarodowym zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym znaku towarowego zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskim
fr Le demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article
pl gdy ma to zastosowanie, dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa na podstawie art. ‧ rozporządzenia
fr le cas échéant, des indications concernant la revendication de l
pl Wydzielone zgłoszenie zachowuje datę dokonania zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnego
fr La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine
pl Starszeństwo zastrzeżone dla wspólnotowego znaku towarowego wygasa, jeżeli wcześniejszy znak towarowy, na podstawie którego zastrzeżono starszeństwo, wygasa lub zostaje unieważniony, lub jeżeli jego zrzeczenie się nastąpiło przed rejestracją wspólnotowego znaku towarowego
fr L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire
pl ISP = szacowana roczna stopa wzrostu związana z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansu
fr ISP= taux annuel estimé d
pl Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który jest właścicielem wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, włącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w krajach Beneluksu lub wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie przepisów międzynarodowych ze skutkiem w Państwie Członkowskim dla identycznych towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest ten wcześniejszy znak, lub towarów lub usług zawartych w nich, może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowany
fr Le titulaire d
pl Jeżeli braki dotyczą jedynie niektórych towarów i usług, prawo starszeństwa wygasa jedynie w zakresie, w jakim dotyczy tych towarów i usług
fr Si les insuffisances ne portent que sur certains des produits et services, le droit d
pl Jeżeli mnożnik jest wyższy od ‧, różnicę przelicza się zgodnie z zasadą starszeństwa zawodowego dla danego stopnia
fr Si ce facteur dépasse l
pl Wniosek na podstawie art. ‧ rozporządzenia w celu uzyskania zasady starszeństwa jednego lub kilku wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych określonej w art. ‧ rozporządzenia zawiera
fr Une demande en revendication de l
pl Na czas obejmujący okres od ‧ czerwca ‧ r. do ‧ sierpnia ‧ r. wielka izba ma następujący skład: Pan Prezes Vesterdorf, Pani i Panowie prezesi izb Lindh, Azizi, Pirrung i Legal, sędziowie izby w składzie powiększonym, która miałaby rozstrzygać w danej sprawie w przypadku, kiedy byłaby ona przydzielona izbie w składzie pięciu sędziów, jak również czterech innych sędziów wyznaczonych na przemian przez Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z grona sędziów wszystkich pozostałych izb, w porządku obowiązującym tych sędziów w ramach ich izb według starszeństwa służbowego, zgodnie z postanowieniami art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji
fr La grande chambre est composée, pour la période allant du ‧er juin ‧ au ‧ août ‧, de M. le Président Vesterdorf, de Mme et MM. les présidents de chambre Lindh, Azizi, Pirrung et Legal, des juges de la chambre élargie qui auraient eu à juger l'affaire en question si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges ainsi que de quatre autres juges désignés par le Président du Tribunal selon un tour de rôle parmi les juges de chacune des autres chambres dans l'ordre du rang que ces juges prennent au sein de leurs chambres d'après l'ancienneté de fonctions conformément à l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
pl Procedura określona w art. ‧ ust. ‧ niniejszego Załącznika nie ma negatywnego wpływu na stopień zajmowany przez urzędnika oraz zasadę starszeństwa zawodowego
fr La procédure décrite à l
pl Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który jest właścicielem wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, włącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w krajach Beneluksu lub wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie przepisów międzynarodowych ze skutkiem w państwie członkowskim dla identycznych towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest ten wcześniejszy znak, lub towarów lub usług zawartych w nich, może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowany
fr Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée
pl dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego określonej w art. ‧ rozporządzenia
fr des indications sur la revendication de l
pl kryterium starszeństwa wniosku wyrażonego w sposób czynny i powtarzalny
fr ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente
pl Jeżeli jedna z tych izb składa się z większej liczby sędziów niż ta, w której obraduje ona zgodnie z art. ‧ § ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, prezes izby wyznacza, w momencie złożenia wstępnego sprawozdania, o którym mowa w art. ‧ regulaminu, innego, niż sędzia sprawozdawca, sędziego lub sędziów, którzy nie uczestniczą na przemian w orzekaniu w danej sprawach, uwzględniając porządek wnikający z starszeństwa służbowego sędziów przydzielonych do izby, przewidziany przez art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji
fr Pour autant qu'une de ces chambres comporte un nombre de juges supérieur à celui avec lequel elle siège conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement de procédure du Tribunal, le président de chambre désigne, au moment du dépôt du rapport préalable visé à l'article ‧ du règlement de procédure, le ou les juges autres que le juge rapporteur qui ne participent pas au jugement à tour de rôle pour chaque affaire, en tenant compte de l'ordre de l'ancienneté de fonctions des juges affectés à la chambre, prévu par l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
pl Krajowe zgłoszenie znaku towarowego lub wskazanie państwa członkowskiego będącego stroną protokołu madryckiego lub porozumienia madryckiego, wynikające z przekształcenia wskazania Wspólnoty Europejskiej przez rejestrację międzynarodową, korzysta, w odniesieniu do zainteresowanego państwa członkowskiego, z daty rejestracji międzynarodowej w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ protokołu madryckiego lub z daty rozszerzenia na Wspólnotę Europejską w zastosowaniu art. ‧b ust. ‧ protokołu madryckiego, jeżeli to drugie zostało dokonane później niż rejestracja międzynarodowa, lub z daty pierwszeństwa tej rejestracji i, tam gdzie ma to zastosowanie, zasady starszeństwa znaku towarowego tego państwa, zastrzeżonej na mocy art
fr La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid issue de la transformation de la désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article ‧, paragraphe ‧, du protocole de Madrid, de la date d'extension à la Communauté européenne en vertu de l'article ‧ ter, paragraphe ‧, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article
pl Ponadto, Urząd zawiadamia Biuro Międzynarodowe o każdym przypadku wycofania lub ograniczenia zastrzeżenia starszeństwa
fr Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d
pl W odniesieniu do swych żądań skarżący podnosi w szczególności, że przy zatrudnieniu go jako urzędnika posiadał już doświadczenie zawodowe przekraczające osiem lat uprawniające do zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego
fr Eu égard à ses prétentions, le requérant fait notamment valoir que, lors de son recrutement en tant que fonctionnaire, il justifiait déjà d'une expérience professionnelle bonifiable de plus de huit ans
pl Prognozowane wynagrodzenie podstawowe (PS) z chwilą przejścia w stan spoczynku wylicza się, począwszy od wynagrodzenia podstawowego z dnia ‧ grudnia roku poprzedniego oraz uwzględniając stawkę wzrostu rocznego w tabeli wynagrodzeń oraz oszacowaną roczną stopę wzrostu w związku z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansu, w sposób następujący
fr Le traitement de base de projection (PS) à l
pl Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
fr Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article ‧, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article ‧ ou d'une ancienneté au sens de l'article
pl Zgodnie z tą zasadą pracownik, który jest przesuwany w ramach tej samej grupy funkcyjnej nie może zostać zaklasyfikowany do niższej kategorii zaszeregowania lub na niższy stopień starszeństwa aniżeli te, które posiadał na poprzednim stanowisku
fr Selon ce principe, l'agent qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,224 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.