Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Hierarchia według wieku (najmłodsi na końcu)
 
nieistotne u rówieśników
 
Przewaga

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧, zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w Państwie CzłonkowskimLe titulaire d
Zastrzeżenie zasady starszeństwa po zarejestrowaniu wspólnotowego znaku towarowegoRevendication de l
Jeżeli wymogi, o których mowa w ust. ‧, nie zostały spełnione w wyznaczonym terminie, prawo starszeństwa w odniesieniu do międzynarodowej rejestracji wygasaSi les exigences visées à l
odpowiednio dowiedzione starszeństwo wnioskuancienneté de la demande dûment établie
Zastrzeżenie starszeństwa krajowego znaku towarowegoRevendication de l'ancienneté de la marque nationale
Krajowe zgłoszenie znaku towarowego lub wskazanie Państwa Członkowskiego będącego stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego wynikające z przekształcenia wskazania Wspólnoty Europejskiej przez rejestrację międzynarodową korzysta, w odniesieniu do zainteresowanego Państwa Członkowskiego, z daty rejestracji międzynarodowej w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ Protokołu madryckiego lub z daty rozszerzenia na Wspólnotę Europejską w zastosowaniu art. ‧ ter ust. ‧ Protokołu madryckiego, jeżeli to drugie zostało dokonane później niż rejestracja międzynarodowa, lub z daty pierwszeństwa tej rejestracji i, tam gdzie ma to zastosowanie, zasady starszeństwa znaku towarowego tego państwa, zastrzeżonej na mocy artLa demande de marque nationale ou la désignation d
Zasada starszeństwa służbowegoBonification d'ancienneté d'échelon
Wydzielone zgłoszenie zachowuje datę dokonania zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnegoLa demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d
Na czas obejmujący okres od ‧ czerwca ‧ r. do ‧ sierpnia ‧ r. wielka izba ma następujący skład: Pan Prezes Vesterdorf, Pani i Panowie prezesi izb Lindh, Azizi, Pirrung i Legal, sędziowie izby w składzie powiększonym, która miałaby rozstrzygać w danej sprawie w przypadku, kiedy byłaby ona przydzielona izbie w składzie pięciu sędziów, jak również czterech innych sędziów wyznaczonych na przemian przez Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z grona sędziów wszystkich pozostałych izb, w porządku obowiązującym tych sędziów w ramach ich izb według starszeństwa służbowego, zgodnie z postanowieniami art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej InstancjiLa grande chambre est composée, pour la période allant du ‧er juin ‧ au ‧ août ‧, de M. le Président Vesterdorf, de Mme et MM. les présidents de chambre Lindh, Azizi, Pirrung et Legal, des juges de la chambre élargie qui auraient eu à juger l'affaire en question si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges ainsi que de quatre autres juges désignés par le Président du Tribunal selon un tour de rôle parmi les juges de chacune des autres chambres dans l'ordre du rang que ces juges prennent au sein de leurs chambres d'après l'ancienneté de fonctions conformément à l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego określonej w art. ‧ rozporządzeniades indications sur la revendication de l
Wydzielona rejestracja zachowuje datę zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnegoL'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine
Komisja nie zastosowała wobec skarżącego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego w wymiarze ‧ miesięcy w chwili mianowaniala Commission n'a pas accordé au requérant une bonification d'ancienneté d'échelon de ‧ mois au moment de son recrutement
Jedynym skutkiem starszeństwa na podstawie niniejszego rozporządzenia jest uznanie, w przypadku gdy właściciel wspólnotowego znaku towarowego zrzeka się wcześniejszego znaku towarowego lub zezwala na jego wygaśnięcie, że ma on nadal te same prawa, które miałby, gdyby wcześniejszy znak towarowy nadal był zarejestrowanyLe seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée
Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧a, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu artLe présent article n
kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwaune catégorie d’actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d’autres catégories d’actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
Dowody wymagane na mocy ust. ‧ przedstawia się Urzędowi w terminie trzech miesięcy daty otrzymania oświadczenia o zasadzie starszeństwaLa preuve exigée en vertu du paragraphe ‧ est fournie à l
jeżeli chodzi o starszeństwo stopnia w chwili naboru, naruszenie decyzji Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. i ‧ września ‧ r. dotyczących kryteriów mających zastosowanie do awansu do grupy zaszeregowania i zaklasyfikowania na stopień w chwili naboru, naruszenie art. ‧ ust. ‧ Regulaminu i zasady równości, jak również niedopełnienie obowiązku uzasadnienia swoich decyzjiquant à l'ancienneté d'échelon à la date du recrutement, la violation des décisions de la Commission du ‧ juin ‧ et du ‧er septembre ‧, relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, la violation de l'article ‧, paragraphe ‧, du statut et du principe d'égalité ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation des actes
Na poparcie swojej skargi, skarżący zwraca uwagę, że zaskarżona decyzja naruszyła art. ‧, akapit ‧, regulaminu pracowniczego, jak również zasadę równego traktowania i niedyskryminacji, w związku z tym, że została podjęta bez zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego ze względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe poprzedzające jego zatrudnienieA l'appui de son recours, le requérant fait valoir que la décision attaquée violerait l'article ‧, paragraphe ‧, du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, en ce qu'elle a été prise sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'ancienneté d'échelon pour sa formation et son expérience professionnelle antérieure à son recrutement
Ponadto, Urząd zawiadamia Biuro Międzynarodowe o każdym przypadku wycofania lub ograniczenia zastrzeżenia starszeństwaIl informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d
wskazanie towarów i usług, dla których zastrzega się zasadę starszeństwala mention des produits et des services pour lesquels l
Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu artLe présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article ‧, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article ‧ ou d'une ancienneté au sens de l'article
Jeżeli wymagania regulujące zastrzeżenie zasady starszeństwa nie są spełnione, Urząd powiadamia zgłaszającego o brakachSi les conditions qui régissent la revendication d
wykreślenie zasady starszeństwa znaku krajowegola radiation de l
Wydzielone zgłoszenie zachowuje datę dokonania zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnegoLa demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine
datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego i, gdy ma to zastosowanie, dane szczegółowe zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzenia oraz dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzeniala date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire et, le cas échéant, les renseignements relatifs à la revendication de priorité de cette demande ou de cette marque, conformément aux articles ‧ et ‧ du règlement, et les renseignements relatifs à la revendication d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,213 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.