Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (Noun  ) (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nieistotne u rówieśników
 
Przewaga
 
Hierarchia według wieku (najmłodsi na końcu)

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
fr Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, à l'article ‧, paragraphe ‧, aux articles ‧ et ‧, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article ‧, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article ‧ ou d'une ancienneté au sens de l'article
pl kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwa
fr une catégorie d’actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d’autres catégories d’actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
pl Starszeństwo zastrzeżone dla wspólnotowego znaku towarowego wygasa, jeżeli wcześniejszy znak towarowy, na podstawie którego zastrzeżono starszeństwo, wygasa lub zostaje unieważniony, lub jeżeli jego zrzeczenie się nastąpiło przed rejestracją wspólnotowego znaku towarowego
fr L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire
pl Jeżeli braki określone w ust. ‧ dotyczą zastrzeżenia zasady starszeństwa, zgłoszenie traci prawo do zasady starszeństwa
fr Si les irrégularités visées au paragraphe ‧ concernent la revendication de l
pl Zastrzeżenie starszeństwa po rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
fr Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire
pl Zgłoszenie krajowego znaku towarowego wynikające z konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego korzysta, w odniesieniu do danego państwa członkowskiego, z daty zgłoszenia lub z daty pierwszeństwa, oraz zgłoszenia lub znaku towarowego, w odpowiednim przypadku, ze starszeństwa znaku towarowego tego państwa zastrzeżonej na mocy art. ‧ lub
fr La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article ‧ ou à l'article
pl Jeżeli Umawiające się Strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyboru trzeciego arbitra w terminie ‧ dni, jak określono w ust. ‧, koniecznego wyboru dokonuje prezes lub członek Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (mając na uwadze kolejność według starszeństwa) na wniosek jednej z Umawiających się Stron w terminie kolejnych ‧ dni, stosując przy tym kryteria określone w ust. ‧, zgodnie z praktyką obowiązującą w Trybunale
fr Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe ‧, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe ‧ du présent article et conformément à la pratique de la Cour
pl Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧a, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
fr Le présent article n
pl Sprawa T-‧/‧ P: Wyrok Sądu z dnia ‧ lipca ‧ r.- Lafili przeciwko Komisji (Odwołanie- Służba publiczna- Urzędnicy- Dopuszczalność- Pojęcie strony przegrywającej sprawę w pierwszej instancji- Awans- Zaszeregowanie do grupy i na stopień- Mnożnik wyższy od ‧- Przeliczenie zgodnie z zasadą starszeństwa zawodowego dla danego stopnia zaszeregowania- Artykuł ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego
fr Affaire T-‧/‧ P: Arrêt du Tribunal du ‧ juillet ‧- Lafili/Commission (Pourvoi- Fonction publique- Fonctionnaires- Recevabilité- Notion de partie ayant succombé en première instance- Promotion- Classement en grade et en échelon- Facteur de multiplication supérieur à l’unité- Conversion en ancienneté dans l’échelon- Article ‧ de l’annexe ‧ du statut
pl W odniesieniu do swych żądań skarżący podnosi w szczególności, że przy zatrudnieniu go jako urzędnika posiadał już doświadczenie zawodowe przekraczające osiem lat uprawniające do zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego
fr Eu égard à ses prétentions, le requérant fait notamment valoir que, lors de son recrutement en tant que fonctionnaire, il justifiait déjà d'une expérience professionnelle bonifiable de plus de huit ans
pl wskazanie towarów i usług, dla których zastrzega się zasadę starszeństwa
fr la mention des produits et des services pour lesquels l
pl odpowiednio dowiedzione starszeństwo wniosku
fr ancienneté de la demande dûment établie
pl Jeżeli wymagania regulujące zastrzeżenie zasady starszeństwa nie są spełnione, Urząd powiadamia zgłaszającego o brakach
fr Si les conditions qui régissent la revendication d
pl Ponieważ wyliczenia dokonuje się w wartości realnej, stawka inflacji netto, stawka zmiany rocznej w skali płac oraz roczna stawka podwyżki w związku z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansu są stawkami podwyżki inflacji netto
fr Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d
pl dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego określonej w art. ‧ rozporządzenia, na podstawie art. ‧ rozporządzenia
fr des indications sur la revendication de l
pl datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego i, gdy ma to zastosowanie, dane szczegółowe zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzenia oraz dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzenia
fr la date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire et, le cas échéant, les renseignements relatifs à la revendication de priorité de cette demande ou de cette marque, conformément aux articles ‧ et ‧ du règlement, et les renseignements relatifs à la revendication d
pl uchylenie decyzji Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o powołaniu skarżącego jako urzędnika na okres próbny- w tej części, w której nie klasyfikuje go ona przy naborze w grupie zaszeregowania A‧ i wydana została bez zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego stosownie do art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ wewnętrznych dyrektyw z dnia ‧ października ‧ r
fr annuler la décision de la Commission du ‧ avril ‧ de nommer fonctionnaire le requérant stagiaire en ce qu'elle ne fixe pas son classement de recrutement au grade A‧ et a été adoptée sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'échelon conformément à l'article ‧ du statut et de l'article ‧ des directives internes du ‧ octobre
pl W przypadku gdy zgłaszający zgodnie z art. ‧ rozporządzenia zamierza zastrzec zasadę starszeństwa jednego lub kilku wcześniej zarejestrowanych znaków po dokonaniu zgłoszenia, oświadczenie o zasadzie starszeństwa wskazujące Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, w których lub dla których znak został zarejestrowany, datę, z którą odpowiednia rejestracja stała się skuteczna, numer odpowiedniej rejestracji oraz towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany, przedstawia się w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia
fr Lorsque le demandeur entend se prévaloir de l
pl Jeżeli mnożnik jest wyższy od ‧, różnicę przelicza się zgodnie z zasadą starszeństwa zawodowego dla danego stopnia
fr Si ce facteur dépasse l
pl kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwa
fr une catégorie d'actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d'autres catégories d'actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
pl Jeżeli jedna z tych izb składa się z większej liczby sędziów niż ta, w której obraduje ona zgodnie z art. ‧ § ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, prezes izby wyznacza, w momencie złożenia wstępnego sprawozdania, o którym mowa w art. ‧ regulaminu, innego, niż sędzia sprawozdawca, sędziego lub sędziów, którzy nie uczestniczą na przemian w orzekaniu w danej sprawach, uwzględniając porządek wnikający z starszeństwa służbowego sędziów przydzielonych do izby, przewidziany przez art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji
fr Pour autant qu'une de ces chambres comporte un nombre de juges supérieur à celui avec lequel elle siège conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement de procédure du Tribunal, le président de chambre désigne, au moment du dépôt du rapport préalable visé à l'article ‧ du règlement de procédure, le ou les juges autres que le juge rapporteur qui ne participent pas au jugement à tour de rôle pour chaque affaire, en tenant compte de l'ordre de l'ancienneté de fonctions des juges affectés à la chambre, prévu par l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
pl Dowody wymagane na mocy ust. ‧ przedstawia się Urzędowi w terminie trzech miesięcy daty otrzymania oświadczenia o zasadzie starszeństwa
fr La preuve exigée en vertu du paragraphe ‧ est fournie à l
pl Zastrzeżenie starszeństwa krajowego znaku towarowego
fr Revendication de l'ancienneté de la marque nationale
pl Po to, żeby odebrać matce przedmiot jej miłości, tego syna, ukarać ją, że go kocha tak mocno, tak źle, a zwłaszcza po to, żeby ocalić młodszego braciszka, dziecko moje, w co wierzyłam, przed siłą życiową tego starszego brata wiszącą nad jego życiem jak czarna zasłona zaciemniająca dzień, przed prawem starszeństwa, ustanowionym przez niego, które, reprezentowane przez ludzkie stworzenie, było przecież prawem zwierzęcia i w każdej chwili, codziennie wzbudzało lęk o życie małego braciszka, strach, który dosięgnął kiedyś serca i zabił go.
fr C’était pour enlever de devant ma mère l’objet de son amour, ce fils, la punir de l’aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère, je le croyais aussi, mon petit frère, mon enfant, de la vie vivante de ce frère aîné posée au-dessus de la sienne, de ce voile noir sur le jour, de cette loi représentée par lui, édictée par lui, un être humain, et qui était une loi animale, et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur dans cette vie, peur qui une fois a atteint son coeur et l’a fait mourir.
pl Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który jest właścicielem wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, włącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w krajach Beneluksu lub wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie przepisów międzynarodowych ze skutkiem w państwie członkowskim dla identycznych towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest ten wcześniejszy znak, lub towarów lub usług zawartych w nich, może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowany
fr Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,376 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.