wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język francuski:

 • sport       
  (Noun  m) (noun   )
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Activité individuelle ou en groupe effectuée pour s'entrainer physiquement ou pour le plaisir, prenant souvent la forme de compétitions.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowanej dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Exercice physique
 • athlétisme       
  (noun   )
 • éducation physique   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (22)

ESPN Classic Sport
ESPN Classic
Helmond Sport
Helmond Sport
Krwawy sport
Bloodsport
MÄski sport
We are Marshall
ośrodek sportów zimowych
station de sports d'hiver
sport drużynowy
sport collectif
Sport elektroniczny
Sport électronique
Sport Recife
Sport Club do Recife
sport samochodowy
automobilisme; sport automobile
Sport w Polsce
Sport en Pologne
sport zawodowy
sport professionnel
sport zespołowy
sport collectif
sport zimowy
sports d'hiver; sport d'hiver
sporty
sport; mutant
sporty (rośliny)
sport (en horticulture)
sporty zimowe
sport d’hiver; sports d'hiver
środki rekreacji i sportów wodnych
infrastructure de loisirs aquatiques

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z przyjemnością przyjąłem propozycję, aby zastępować go dziś tutaj między innymi dlatego, że spora część tego, co wchodzi w zakres moich kompetencji, jest blisko związana ze sportem.
fr C'est avec plaisir que j'ai accepté la proposition de le remplacer, notamment parce que les domaines qui relèvent de ma compétence sont étroitement liés au sport.
pl EKES jest zdania, że dla celów podejmowania decyzji bardzo pomocne byłoby ustanowienie na szczeblu UE systemu znormalizowanych statystyk dotyczących sportu
fr Le CESE estime qu'il serait judicieux, pour améliorer la prise de décisions, de créer un système de statistiques sportives unique au niveau européen
pl Ponieważ sport funkcjonuje w dużej mierze na szczeblu krajowym, państwa członkowskie muszą posiadać możliwość samoregulacji.
fr Le sport étant surtout à caractère national, les États membres doivent pouvoir opter pour l'autoréglementation.
pl Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu
fr Professionnels associés à l'art, les sports et les loisirs
pl Obecnie Komisja realizuje działania przygotowawcze w dziedzinie sportu w celu przygotowania przyszłych działań UE zgodnie z decyzjami budżetowymi podjętymi przez Parlament. Działania przygotowawcze w 2009 roku już wyraźnie pokazały duże zainteresowanie w dziedzinie HEPA, ponieważ 64 % wniosków w sprawie działań dotyczy właśnie tego obszaru.
fr La Commission mène actuellement une action préparatoire dans le domaine du sport afin de préparer les actions futures de l'UE dans le respect des décisions budgétaires prises par le parlement, et l'action préparatoire de 2009 a déjà révélé un grand intérêt en matière d'HEPA, qui concerne 64 % des candidatures dans le cadre de cette action.
pl Rolą UE nie jest zarządzanie tymi sportami, a tym bardziej występowanie w roli jakiegoś rodzaju policji sportowej.
fr L'UE n'a pas à réguler ces sports ni à jouer le rôle de police du sport.
pl w obrębie UE prowadzony jest z zainteresowanymi podmiotami ze świata sportu dialog na różnych szczeblach, zwłaszcza w ramach Forum Sportu UE
fr du fait que des discussions ont eu lieu, à l'échelle de l'UE, avec les acteurs du sport à différents niveaux, en particulier dans le cadre du forum de l'UE sur le sport
pl problemy związane z finansowaniem sportu w ujęciu ogólnym oraz tradycyjnymi sposobami finansowania, a także- w ujęciu bardziej szczegółowym- w zakresie sposobów finansowania sportu na szczeblu lokalnym
fr le financement du sport et les défis liés aux modes de financement traditionnels et notamment les modalités de financement au niveau local
pl Oświadczenie Rady Europejskiej w sprawie sportu z dnia ‧–‧ grudnia ‧ r. w konkluzjach Rady Europejskiej – załącznik
fr Déclaration du Conseil européen des ‧ et ‧ décembre ‧ sur le sport, annexe V des conclusions du Conseil européen
pl Myślę, że to jest to coś, co pomija się w tej debacie, nawet jeżeli ludzie utrzymują, że na poziomie UE należałoby podejmować więcej inicjatyw dotyczących sportu.
fr Il s'agit là d'un point qui me semble être omis dans ce débat, notamment si on affirme qu'il faudrait prendre plus d'initiatives en matière sportive au niveau de l'UE.
pl Aktywność fizyczna jest ważna, ale twoje zainteresowanie sportem...- jest przesadzone!
fr L' activité physique, c' est important, mais tu exagères
pl Wzywa społeczności lokalne i regionalne do tego, aby włączyły się we wspieranie lub wdrażanie inicjatyw w zakresie edukacji europejskiej na drodze partnerstw placówek edukacyjnych, materialnego wspierania inicjatyw stowarzyszeń młodzieży lub pracujących dla młodzieży, przyjmowania klas europejskiej młodzieży, otwierania dla nich placówek związanych z czasem wolnym i sportem oraz ich własnych instytucji, na zasadzie podziału kompetencji z instytucjami europejskimi
fr appelle les collectivités locales et régionales à s'impliquer dans le soutien ou la mise en œuvre des initiatives de cette éducation à l'Europe que ce soit par l'organisation de jumelages d'établissements scolaires, l'encouragement matériel des initiatives des associations de jeunes ou œuvrant pour les jeunes, l'accueil de classes de jeunes européens, l'ouverture de leurs structures de loisirs ou sportives et de leurs propres institutions en insistant sur les compétences partagées avec les institutions européennes
pl Oznacza to, że wyników możemy się spodziewać pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku, a społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty sportu zostaną poddane analizie, która pomoże nam przygotować zalecenia dotyczące kolejnego etapu całego procesu.
fr Cela signifie que nous pouvons espérer avoir les résultats à la fin de l'année ou début 2010 et les aspects sociaux, économiques et juridiques du bénévolat dans le sport feront partie de l'analyse, qui nous aidera à préparer des recommandations pour la phase suivante du processus.
pl podkreśla znaczenie dialogu społecznego promowanego przez Komisję jako wartościowej platformy służącej wspieraniu konsultacji społecznych i trwałych relacji między pracodawcą i przedstawicielami pracowników i zapewnieniu pewności prawnej i przestrzegania umów w sporcie; w tym zakresie przyjmuje z zadowoleniem fakt, że EPFL i Fifpro, wzajemnie uznając się za partnerów społecznych, wspólnie wystąpiły do Komisji Europejskiej o oficjalne powołanie unijnej komisji dialogu społecznego w sektorze zawodowej piłki nożnej, z udziałem klubów UEFA jako równorzędnych partnerów
fr souligne l'importance du dialogue social promu par la Commission comme une plateforme précieuse pour promouvoir la concertation sociale et des relations stables entre représentants des employeurs et des employés et pour garantir la sécurité juridique et la stabilité contractuelle dans le sport; à cet égard, se félicite du fait que l'EPFL et la FIFPro, se reconnaissant mutuellement comme partenaires sociaux, ont demandé conjointement à la Commission la création officielle d'un comité européen du dialogue social dans le secteur du football professionnel, auquel les clubs et l'UEFA participeront sur un pied d'égalité
pl Jestem zdania, że zanim będą mogły powstać nowe podstawy prawne na mocy traktatu lizbońskiego, powinniśmy uznać szczególną rolę sportu w naszym społeczeństwie.
fr Avant qu'il y ait ces nouvelles bases juridiques liées au traité de Lisbonne, je crois que nous devons prendre conscience de la spécificité du sport dans notre société.
pl Chodzi mi o to, żeby zasady bardzo ważne dla osób uprawiających sporty powietrzne były dostępne także w językach niemieckim i francuskim - a więc w dwóch pozostałych, powszechnie używanych językach roboczych.
fr J'essaie de rendre les règlements revêtant une importance vitale pour les personnes pratiquant l'aviation sportive accessibles en allemand et en français également, c'est-à-dire dans les deux langues de travail les plus largement répandues.
pl Ponownie w centrum naszej uwagi znajduje się doping, ponieważ co roku w niemal każdej dyscyplinie sportu zdarzają się jego niefortunne przypadki.
fr C'est une fois de plus sur le dopage que l'attention se centre puisqu'il y en a chaque année de malheureux exemples dans quasiment tous les sports.
pl uwzględniając rezolucje z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie roli Unii Europejskiej w obszarze sportu oraz z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie kobiet i sportu
fr vu ses résolutions du ‧ juin ‧ sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport et du ‧ juin ‧ sur les femmes et le sport
pl Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber i Giovanni Claudio Fava, w sprawie przemocy i sportu
fr Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber et Claudio Fava, sur la violence et le sport
pl On nie lubi sportu, ja też nie.
fr Il n'aime pas le sport. Moi non plus.
pl Jeżeli poszczególne kraje mają utracić te przepływy pieniężne na rzecz Bahamów i rajów podatkowych, to chciałbym zapytać, czy można byłoby część z tych pieniędzy ściągnąć z powrotem, aby wspierać sport w różnych krajach.
fr Si nous devons perdre des flux d'argent de certains pays vers les Bahamas et les paradis fiscaux, alors je voudrais savoir si cet argent ne pourrait pas être ramené pour soutenir le sport dans les différents pays.
pl W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata
fr Sport, plus particulièrement les agents des joueurs (débat
pl na piśmie. - Sport to ważna część codziennego życia.
fr par écrit. - (EN) Le sport fait partie de la vie quotidienne.
pl Warunkiem wstępnym jest położenie mniejszego nacisku na sport jako widowisko – należy propagować szeroki udział oraz sporty rekreacyjne i niewymagające rywalizacji
fr Il conviendra préalablement d'insister moins sur le sport en tant qu'activité de spectateur, la participation de masse devra être promue ainsi que des sports de loisirs et non compétitifs
pl Bauer jest chory i nie mogę uaktualnić sekcji obstawiania wyników meczów.- Znasz się na sporcie?- Trochę
fr " Mais voici d' abord un petit quiz pour gagner un passe VIP pour la prochaine tournée d' été de Jessica. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1798 zdań frazy sport.Znalezione w 0,563 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.