wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język francuski:

 • sport       
  (Noun  m) (noun   )
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Activité individuelle ou en groupe effectuée pour s'entrainer physiquement ou pour le plaisir, prenant souvent la forme de compétitions.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowanej dla przyjemności lub współzawodnictwa;
 • éducation physique   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (13)

Górniczy Ośrodek SportuStadion GOS
Krwawy sportBloodsport
MÄski sportWe are Marshall
ośrodek sportów zimowychstation de sports d'hiver
ośrodek sportu i rekreakcjibase de loisirs
Sport Áncash HuarazSport Áncash
Sport Boys CallaoSport Boys
Sport elektronicznySport électronique
Sport w PolsceSport en Pologne
sport zawodowysport professionnel
sporty (rośliny)sport (en horticulture)
sporty zimowesport d’hiver; sports d'hiver
środki rekreacji i sportów wodnychinfrastructure de loisirs aquatiques

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
Biała księga na temat sportuLe Livre blanc sur le sport
Wzywa, by władze lokalne i regionalne wykorzystywały sport w celu szerzenia tolerancji i zrozumienia w kontekście integracji społecznej i zwalczania dyskryminacjiinvite les collectivités locales et régionales à utiliser le sport pour promouvoir la tolérance et la compréhension dans le contexte de l'inclusion sociale et de la lutte contre les discriminations
zachęcania młodzieży do udziału w wielkich międzynarodowych imprezach, w szczególności w świetle opracowanej przez Komisję białej księgi w sprawie sportu i związanego z nią planu działaniafavoriser la participation des jeunes volontaires aux grands rendez-vous internationaux, notamment en tenant compte du Livre blanc de la Commission sur le sport et du plan d'action qui s'y rapporte
Oświadczenie Rady Europejskiej w sprawie sportu z dnia ‧–‧ grudnia ‧ r. w konkluzjach Rady Europejskiej – załącznikDéclaration du Conseil européen des ‧ et ‧ décembre ‧ sur le sport, annexe V des conclusions du Conseil européen
Sport jest częścią europejskiej kultury od wielu tysięcy lat.Le sport fait partie de la culture européenne depuis plusieurs milliers d'années.
Jednak nie możemy zaakceptować tego, że wychowanie fizyczne miałoby być obowiązkowe dla wszystkich i rodzicielski "opt-out” Zjednoczonego Królestwa miałby być zniesiony przez Unię Europejską, zważywszy że wiele grup ma zastrzeżenia religijne bądź kulturowe w stosunku do sportu oraz że niektóre niepełnosprawne dzieci mogą nie być fizycznie w stanie wziąć udziału w pewnych dyscyplinach sportowych, nawet jeśliby chciały.Cependant, nous ne pouvons accepter que l'éducation physique soit rendue obligatoire pour tous et que l'UE abolisse l'exemption parentale britannique, car de nombreux groupes avancent des objections culturelles ou religieuses à la pratique sportive, et certains enfants handicapés peuvent ne pas être physiquement capables de pratiquer certains sports, même s'ils ont le désir de le faire.
Edukacja poprzez sport oraz gry i zabawy na świeżym powietrzuÉducation par le sport et les activités de plein air
Lubi sport tak jak i naukę.Il aime les études, mais aussi le sport.
Musi się to zaczynać w okresie szkoły, na lekcjach wychowania fizycznego, i rozciągać się aż do wysokowydajnościowego treningu w sporcie najwyższej klasy, dlatego że tutaj w stanowczo za małym stopniu uwzględnia się kobiece cechy i kobiece wymagania biologiczne.Cela doit commencer pendant la scolarité, pendant les heures d'éducation physique, et s'étendre à l'entraînement de haut niveau dans le sport de haute compétition, car il est fait bien trop peu cas des caractéristiques féminines et des exigences biologiques des femmes.
mając na uwadze, że zdecydowana większość działalności sportowej odbywa się na zasadzie niezarobkowej, a w przypadku wielu spośród tych działań ich powszechna dostępność zależy od wsparcia finansowego; mając na uwadze, że pomoc finansowa jest ważna dla sportu na poziomie najbliższym obywatelom oraz dla powszechności sportu, z zastrzeżeniem zgodności z prawem wspólnotowym; mając na uwadze, że zorganizowane dyscypliny sportu w prawie wszystkich państwach członkowskich opierają się na specyficznych nienastawionych na zysk strukturach zarządzania, które na poziomie najbliższym obywatelom silnie zależą od zaangażowania wolontariuszy, posiadają specyficzne formy osobowości prawnej lub status zapewniający wstępne warunki niezbędne do uzyskania szeregu finansowych i podatkowych korzyściconsidérant que la vaste majorité des activités sportives s'inscrit dans le cadre de structures à but non lucratif, dont beaucoup dépendent d'aides financières pour assurer à tous les citoyens un accès au sport; considérant que les aides financières en faveur du sport de masse et du sport pour tous sont importantes, pour autant qu'elles soient octroyées dans le respect du droit communautaire; considérant que, dans presque tous les États membres, l'organisation du sport repose sur des organismes dirigeants sans but lucratif présents au niveau local et largement dépendants de l'engagement de bénévoles, dont les formes spécifiques de personnalité ou de statut juridiques constituent les conditions préalables à l'octroi de toute une série d'avantages financiers et fiscaux
mając na uwadze, że ekonomiczne aspekty zawodowej piłki nożnej podlegają prawu wspólnotowemu, a orzecznictwo uwzględnia specyfikę sportu oraz rolę społeczną i edukacyjną piłki nożnej w Europieconsidérant que les aspects économiques du football professionnel relèvent du droit communautaire, et que la jurisprudence reconnaît la spécificité du sport et le rôle social et éducatif joué par le football en Europe
W dzisiejszych czasach ciągle słyszymy o sporcie profesjonalnym, a ja jestem szczególnie zainteresowany wolontariatem w obszarze sportu oraz koncepcją "sport dla wszystkich”.De nos jours, nous entendons tout le temps parler du sport professionnel mais je suis particulièrement intéressé par le bénévolat dans le sport et par le concept du "sport pour tous".
To ratuje sport krajowy.Elle sauvera le sport national.
Mówiąc inaczej, ten, komu potrzebny jest samochód typu SUV (Sport Utility Vehicle) mogący przewieźć więcej osób i więcej towarów, będzie skłonny zapłacić więcej, ponieważ rzeczywiście niezbędny jest mu taki pojazd, natomiast jeśli nie ma takich potrzeb, uzna za stosowniejsze dokonanie wyboru w niższej kategoriiEn d'autres mots, celui qui a besoin d'un véhicule utilitaire de sport SUV (Sports Utility Vehicle) capable de transporter un nombre élevé de passagers et des charges importantes sera disposé à payer davantage parce qu'il a réellement besoin d'un tel véhicule; en revanche, une personne qui n'est pas confrontée à ces exigences trouvera plus commode de s'orienter vers un segment inférieur
uwzględniając art. ‧ Traktatu EU oraz art. ‧ Traktatu WE zmieniony Traktatem Lizbońskim, dotyczące wkładu UE we wspieranie europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, a jednocześnie biorąc pod uwagę szczególny charakter sportu, jego struktury oparte na działalności wolontariackiej oraz jego funkcję społeczną i wychowawcząvu l'article ‧ du traité UE et l'article ‧ du traité CE tels que modifiés par le traité de Lisbonne relatifs à la contribution qu'apporte l'Union européenne à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative
To właśnie do polityków należy taka decyzja i nie należy mieszać w to sportu ani sportowców.C'est aux politiques que cette décision appartient en leur qualité de politiques, et ni le sport ni les sportifs ne devraient y être mêlés.
Kultura, media i sportCulture, médias et sports
na piśmie. - Generalnie popieram białą księgę Manolisa Mavrommatisa na temat sportu.par écrit. - (EN) D'une manière générale, je soutiens le rapport de Manolis Mavrommatis sur le Livre blanc sur le sport.
Zdrowie i sportLa santé et le sport
wzywa Komisję do opracowania przejrzystych wytycznych w zakresie przepisów dotyczących pomocy państwowej takiej jak pomoc finansowa lub inna udzielana przez władze publiczne szkołom w celu tworzenia oraz modernizacji szkolnych sal i urządzeń sportowych, a także ulepszania i dywersyfikacji istniejącego wyposażenia i sprzetu, gdyż w wielu szkołach sprzęt sportowy jest nieodpowiedni lub całkowicie zniszczony określających, jakie formy pomocy państwa postrzegane są jako dopuszczalne i konieczne, aby skutecznie wykorzystywać społeczne, kulturowe, zdrowotne oraz edukacyjne funkcje sportudemande à la Commission de mettre au point des lignes directrices claires sur les règles régissant les aides d'État, établissant quel type d'aide d'État est considéré comme acceptable et nécessaire pour remplir avec succès les fonctions sociales, culturelles, de protection de la santé et éducatives du sport, notamment l'aide financière ou autre accordée par les autorités nationales pour la création ou la modernisation des installations sportives scolaires et pour l'amélioration et la diversification des équipements et installations existants, vu l'inadaptation ou la vétusté à tous égards des équipements sportifs dans bon nombre d'écoles
dotacje przydzielone na pokrycie wydatków na imprezy specjalne organizowane w celu podkreślenia i podniesienia świadomości Europejskiego Roku Edukacji przez Sportoctroi de subventions pour couvrir les dépenses de manifestations spécifiques afin de mettre en relief l
Ułatwiały, we współpracy z właściwymi podmiotami, dawanie przykładu włączenia społecznego, łącząc sport z projektami dotyczącymi włączenia społecznego, koncentrując się w szczególności na organizacjach lokalnych pozostających w bliskich kontaktach z obywatelamià encourager, en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, à donner l'exemple en matière d'inclusion sociale en associant le sport à des projets d'inclusion, l'accent étant mis tant particulièrement sur les organisations locales qui sont en contact étroit avec les citoyens
Przyjęcie białej księgi i ustanowienie zintegrowanej struktury na szczeblu europejskim, w celu rozwijania, promowania i wdrażania wspólnych polityk w odniesieniu do każdego rodzaju sportu, poczynając od sportu dla najmłodszych, aż do sportu zawodowego, nie zapominając oczywiście o osobach niepełnosprawnych, otworzy przed wszystkimi obywatelami możliwość udziału i osobistego zaangażowania w tą wspólnotę oraz wzbogaci dialog międzykulturowy.L'adoption du Livre blanc et la création d'une structure intégrée au niveau européen pour définir, promouvoir et mettre en œuvre des politiques communes dans chaque type de sport, du sport destiné aux plus jeunes jusqu'au sport professionnel, sans oublier, bien sûr, les personnes handicapées, offriront à tous les citoyens des possibilités de participer et de s'impliquer personnellement dans la vie de leur communauté, et contribueront à encourager le dialogue interculturel.
(DE) Pani przewodnicząca! My, fani piłki nożnej, przekonujemy się właśnie, co dobrego jest w sporcie: duch zespoły, radość ze zwycięstwa oraz, tak jak to miało miejsce wczorajszego wieczora, szacunek dla przeciwnika.(DE) Madame la Présidente, nous, les fans de football, vivons actuellement les aspects positifs du sport: l'esprit d'équipe, la joie de gagner et, comme hier soir, le respect de l'équipe adverse.
w imieniu grupy PSE. - (NL) Panie przewodniczący! Parlament włożył dużo wysiłku w pracę nad białą księgą na temat sportu i udzielił pełnego poparcia wnioskowi skierowanemu do Komisji Europejskiej dotyczącego przygotowania jasnych wytycznych dotyczących stosowania prawa europejskiego w odniesieniu do sportu.au nom du groupe PSE. - (NL) Monsieur le Président, le Parlement a fourni un travail important concernant le Livre blanc sur le sport et a apporté son soutien inconditionnel à la demande adressée à la Commission européenne pour qu'elle produise des directives claires sur l'application du droit communautaire au domaine du sport.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1798 zdań frazy sport.Znalezione w 0,823 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.