wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język francuski:

 • sport       
  (Noun  m) (noun   )
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Activité individuelle ou en groupe effectuée pour s'entrainer physiquement ou pour le plaisir, prenant souvent la forme de compétitions.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowanej dla przyjemności lub współzawodnictwa;
 • éducation physique   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (13)

Krwawy sport
Bloodsport
MÄski sport
We are Marshall
ośrodek sportów zimowych
station de sports d'hiver
Sport elektroniczny
Sport électronique
Sport w Polsce
Sport en Pologne
sport zawodowy
sport professionnel
sporty (rośliny)
sport (en horticulture)
sporty zimowe
sport d’hiver; sports d'hiver
środki rekreacji i sportów wodnych
infrastructure de loisirs aquatiques

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (EL) Panie przewodniczący! Przez całe życie niezmiernie kochałem sport, zarówno jako uczestnik, jak i widz.
fr (EL) Monsieur le Président, toute ma vie j'ai adoré le sport, aussi bien en tant que participant que spectateur.
pl Promowały działania związane z włączeniem społecznym w działaniach sportowych i poprzez te działania w przypadku osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem poprawy infrastruktury i lepszej dostępności obiektów i imprez sportowych oraz badań dotyczących specjalistycznych urządzeń sportowych, a także by traktowały sport priorytetowo
fr à promouvoir des actions liées à l'inclusion sociale, dans le sport et grâce au sport, des personnes handicapées, y compris l'amélioration des infrastructures et de l'accessibilité des installations et équipements sportifs, ainsi que la recherche portant sur les appareils sportifs adaptés, et accorder la priorité aux activités sportives
pl należy uwzględnić interesy różnych podmiotów działających w sektorze sportu, w tym podmiotów o wymiarze europejskim, np. organizacji zrzeszających, federacji europejskich i krajowych, klubów oraz sportowców obu płci
fr il convient de tenir compte des intérêts des différents acteurs du monde sportif, y compris les acteurs d'envergure européenne, tels que les organisations faîtières ainsi que les fédérations, les clubs et les sportifs européens et nationaux
pl USŁUGI W ZAKRESIE SPORTU I POZOSTAŁE USŁUGI REKREACYJNE
fr SERVICES SPORTIFS ET AUTRES SERVICES RÉCRÉATIFS
pl wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki, w których talent dzieci wykorzystywany jest do celów odnoszenia sukcesów na zawodach sportowych, i nalega, aby sport profesjonalny, w którym uczestniczą dzieci, przestrzegał ich podstawowych praw i nadrzędnego interesu
fr demande aux États membres d'accorder une attention particulière aux situations d'exploitation du talent des enfants dans l'optique de la réussite à des compétitions sportives et insiste pour que le sport professionnel impliquant des enfants respecte les droits fondamentaux et l'intérêt supérieur de ces derniers
pl Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Labour Court- Irlandia)- Impact przeciwko Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport
fr Arrêt de la Cour (grande chambre) du ‧ avril ‧ (demande de décision préjudicielle de la Labour Court- Irlande)- Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport
pl Integrowanie i promowanie pozytywnych wartości wspólnych dla turystyki i sportu może stanowić skuteczny sposób integrowania społeczności, miejscowości i państw
fr L'intégration et la valorisation des valeurs positives communes au tourisme et au sport peuvent constituer de puissants outils d'intégration au niveau des populations, des villes et des États
pl Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane dnia ‧ stycznia ‧ przez Ministerie van Volksgezondheid, Welzjin en Sport, Inspectie voor de gezondheidszorg, Postbus ‧, ‧ HW Rijswijk, Holandia
fr Le nom et l adresse du fabricant responsable de la libération du lot concerné doivent figurer sur la notice du médicament
pl Rada ta mogłaby być pomocna w konstruowaniu pierwszej polityki UE dotyczącej sportu, jak i programu sportowego, lecz nie spowoduje konieczności zmiany architektury lub przyznania ogólnego odstępstwa.
fr Il pourrait contribuer à l'élaboration de la première politique et du premier programme de l'UE en matière de sport, mais il n'impliquera pas une modification d'architecture ou une dérogation générale.
pl W deklaracji apelujemy o zwrócenie koniecznej uwagi na sport uprawiany na poziomie podstawowym w komunikacie w sprawie sportu oraz o zapewnienie wystarczającego finansowania programu UE na rzecz sportu.
fr Dans ce document, nous demandons que soit portée une attention particulière à la communication sur le sport et aussi que soit garanti un financement suffisant du programme "Sport pour tous" de l'UE.
pl W pracach nad zwiększaniem znaczenia zagadnień dotyczących młodzieży w innych właściwych politykach europejskich kwestię priorytetową stanowić będą: walka z dyskryminacją, zdrowy styl życia, w tym sport, i badania naukowe dotyczące młodzieży
fr lors de l'intégration d'une dimension jeunesse dans d'autres politiques européennes pertinentes, la priorité sera donnée à la lutte contre la discrimination, aux modes de vie sains, y compris le sport, et à la recherche sur les questions liées à la jeunesse
pl W kwestii szczególnego charakteru sportu Komisja Europejska będzie przewodniczyć otwartemu dialogowi z organizacjami sportowymi, państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim w ramach sektorowych rozmów dotyczących sportu.
fr Sur la question de la spécificité du sport, la Commission européenne mènera et soutiendra un dialogue ouvert avec les organisations sportives, les États membres et le Parlement européen dans le cadre du dialogue structuré sur le sport.
pl Odbyliśmy rozmowy, w szczególności z prezesem UEFA, Michelem Platinim, w oparciu o Białą księgę na temat sportu, o planie działania "Pierre de Coubertin”, który został zaprezentowany przez Komisję w czerwcu tego roku.
fr Nous avons eu des échanges notamment avec le président de l'UEFA, Michel Platini, et nous nous sommes appuyés sur le livre blanc sur le sport, le plan d'action Pierre de Coubertin qui a été présenté par la Commission au mois de juillet dernier.
pl uwzględniając rezolucję przyjętą jednomyślnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ‧ r., zatytułowaną Budowanie pokojowego i lepszego świata poprzez sport i wartości olimpijskie
fr vu la résolution adoptée à l'unanimité par les Nations unies, en ‧, intitulée Pour l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique
pl Oczywiście, sport pełni ważną funkcję społeczną, na przykład dzięki temu, że zwalcza takie problemy jak rasizm.
fr En effet, le sport a une fonction sociale importante, en luttant contre des problèmes tels que le racisme par exemple.
pl Środki te służą także pokryciu składek na ubezpieczenie od wypadków przy uprawianiu sportów dla osób korzystających z centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu
fr Ce crédit est également destiné à couvrir les primes d’assurance accidents-activités sportives pour les utilisateurs du centre sportif du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg
pl Możemy tylko mieć nadzieję, że biała księga na temat sportu podziała jak pobudka i odwróci tą tendencję raz na zawsze, nadrabiając zbyt wielki brak wrażliwości i zbyt liczne grzechy zaniechania.
fr Nous ne pouvons qu'espérer que le Livre blanc sur le sport provoquera une prise de conscience et qu'il inversera la tendance une bonne fois pour toutes, de sorte à compenser le manque excessif de sensibilité et un bien trop grand nombre d'omissions.
pl Ostatnio Komisja zamknęła procedurę konsultacji publicznych w sprawie finansowania sportu na szczeblu lokalnym.
fr La Commission a récemment clos sa consultation publique sur le financement des sports de masse.
pl W Biarritz odbyliśmy konferencję ministerialną z udziałem najważniejszym partnerów; wcześniej jednak odbyło się forum z udziałem ponad 200 interesariuszy z bardzo różnych dziedzin sportu.
fr Nous avons organisé à Biarritz une conférence ministérielle impliquant des partenaires majeurs, mais avant cela il y avait eu un forum regroupant plus de 200 parties prenantes de différents domaines du sport.
pl W odpowiedzi tej istnieje wiele dodatkowych kwestii, zatem większa wiarygodność oznacza współpracę instytucji UE, ustawodawców krajowych, lecz również organów zarządzających sportem.
fr Cette réponse comporte de nombreux sujets collatéraux, donc plus de crédibilité signifie coopération entre les institutions de l'UE, les législateurs nationaux, mais aussi les organes directeurs du monde sportif.
pl jest zdecydowany znaleźć właściwe finansowanie dla nowych lub dodatkowych polityk, które mogą wynikać z ewentualnego wejścia w życie traktatu lizbońskiego (np. polityka energetyczna i kosmiczna, badania w ramach działu ‧a; współpraca sądownicza w ramach działu ‧a; młodzież, sport, polityka informacyjna i komunikacyjna, zdrowie publiczne w ramach działu ‧b; pomoc humanitarna, Europejska Służba Działań Zewnętrznych w ramach działu
fr est déterminé à trouver un financement approprié pour les politiques nouvelles ou supplémentaires qui pourraient suivre l'entrée en vigueur possible du traité de Lisbonne (telles que les politiques de l'énergie et de l'espace, ainsi que la recherche à la rubrique ‧a, la coopération judiciaire à la rubrique ‧a, la jeunesse, les sports, la politique d'information et de communication et la santé publique à la rubrique ‧b, l'aide humanitaire et le service européen pour l'action extérieure à la rubrique
pl Przed 10 laty w moim sprawozdaniu dotyczącym roli Unii Europejskiej w dziedzinie sportu apelowaliśmy o wydanie białej księgi. Cieszę się, że dziś będziemy mogli nad nią głosować.
fr Il y a dix ans, dans mon rapport sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport, nous avions demandé un Livre blanc, et je suis ravie que nous puissions le voter aujourd'hui.
pl Jako sprawozdawczyni Komisji Kultury i Edukacji pragnę podkreślić główny wkład poczyniony przez naszą komisję, który oczywiście dotyczył obszarów wchodzących w nasze kompetencje, takich jak edukacja, kultura, sport i komunikacja.
fr En tant que rapporteur pour la commission de la culture, j'aimerais mettre en avant les principales contributions de notre commission, qui concernent bien entendu des questions relevant de notre domaine de compétence comme l'éducation, la culture, les sports et la communication.
pl Jednocześnie w ciągu dwóch tygodni ukazały się konkluzje Rady Europejskiej, a nie codziennie zdarza się, aby premierzy i prezydenci rozmawiali na temat sportu.
fr En même temps, les conclusions du Conseil européen ont été rendues en deux semaines, et ce n'est pas tous les jours que les Premiers ministres et les présidents parlent de sport.
pl W traktacie lizbońskim, który ma zostać przyjęty w ‧ r., poświęcono sportowi oddzielny ustęp, w wyniku czego znalazł się on wreszcie wśród obszarów wchodzących w zakres kompetencji UE
fr Le Traité réformateur, qui, nous l'espérons, sera adopté en ‧, consacre un paragraphe distinct au sport et en fait donc enfin une compétence communautaire
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1798 zdań frazy sport.Znalezione w 0,523 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.