Tłumaczenia na język francuski:

  • mulette des peintres   

Przykładowe zdania z "skójka malarska", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: wypadków spowodowanych przez roztwory do usuwania powłok malarskich zawierające dichlorometanObjet: Accidents provoqués par des décapants contenant du dichlorométhane
Płótna malarskieToiles peintes
zakłady malarskie i lakierniczeentreprises de peinture et de vernissage
prac malarskichtravaux de peinture
Jak w każdym dziele malarskim - o charakterze religijnym lub innym i niezależnie od talentu artysty - podmiot przedstawiany jest dwuwymiarowo.Car, comme dans toute peinture, religieuse ou pas, et quel que soit le talent de l'artiste, l'objet est bidimensionnel.
jako plastyfikatorów w farbach, powłokach malarskich i szczeliwachcomme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité
W ten sposób. mając lat sześć, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2.C’est ainsi que j’ai abandonné, à l’âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. J’avais été découragé par l’insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2.
Opowiedz mi o tym przyjęciu malarskimParlez- moi de cette soirée peinture
prace malarskie i tynkarskie związane z remontami i naprawami prywatnych, ponadpiętnastoletnich budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługitravaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et la réparation portant sur des logements privés de plus de quinze ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni
dopuszczenie do rejestracji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ ID SOLUTIONS dla towarów etykiety i pudełka z papieru i tektury (nieprzeznaczone do identyfikacji osób); materiały introligatorskie; spoiwa (kleje) do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; klisze i matryce do druku ręcznego z klasy ‧; iadmettre à l’enregistrement la demande de marque communautaire no ‧ ID SOLUTIONS, désignant les produits suivants relevant de la classe ‧: étiquettes et boîtes en papier ou en carton (non destinées à l’identification des personnes); articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; et
Należy zatem nałożyć surowsze ograniczenia w stosunku do wyrobów zawierających związki DBT, zezwalając na ich dalsze stosowanie przez dodatkowy okres, jedynie jeśli niedostępne są żadne odpowiednie alternatywy, jak w przypadku katalizatorów w szczeliwach typu RTV-‧ i RTV-‧, farbach i powłokach malarskich lub też w przypadku stabilizatorów PCW w niektórych produktach (np. tkaninach powlekanych, profilach PCW), aby umożliwić opracowanie odpowiednich alternatyw, lub jeśli dane wyroby objęte są już innymi, bardziej szczególnymi uregulowaniamiDes restrictions plus sévères devraient donc être imposées pour les produits contenant des composés du DBT, n’autorisant la poursuite de l’utilisation pour une période supplémentaire que lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions appropriées, comme pour les catalyseurs dans les mastics, peintures et revêtements RTV-‧ et RTV-‧ ou les stabilisants pour PVC dans certains produits (par exemple les tissus enduits, les profilés en PVC), afin que des solutions de substitution appropriées puissent être adoptées, ou lorsque les articles concernés sont déjà réglementés par d’autres dispositions plus spécifiques
To nowe zastosowanie dla folii malarskiejNous l' avons vraiment " plastiqué ", n' est- ce pas M.Rudd?
utrzymywanie (prace malarskie i porządkoweentretien-travaux de peinture et de nettoyage
Johnny stal na progu wspanialej kariery malarskiejGraziosi commençait une prometteuse carriére artistique
Naszym zamiarem było zwolnienie mikropodmiotów z obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowej. Mikropodmiotów - czyli firm, które są szczególnie małe, mają niewielu pracowników, minimalne obroty i zyski, i które funkcjonują efektywnie tylko na skalę regionalną czy lokalną, jak np. mała piekarnia, firma malarska czy dekoratorska.Nous voulions libérer les micro-entités de certaines obligations comptables. Par micro-entités, nous entendons des entreprises d'une taille particulièrement réduite, employant peu de salariés, dégageant un chiffre d'affaires et des bénéfices minimes et qui, en pratique, ne sont actives qu'au niveau régional ou local.
systemy malarskiesystèmes de peinture
Już w młodym wieku ujawnił talent malarski.Dans sa jeunesse il a révélé du talent pour la peinture.
stosowanie SCCP o zawartości chloru niemniejszej niż ‧ % jako plastyfikatorów do farb, powłok malarskich i szczeliw bądź jako środków zmniejszających palność w gumie, tworzywach sztucznych i tkaninach, które nie podlega ograniczeniom dotyczącym wprowadzenia do obrotu i stosowania na mocy dyrektywy, jest w Niderlandach zabronionel’emploi de PCCC à degré de chloration égal ou supérieur à ‧ % comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité et comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques ou textiles est interdit aux Pays-Bas, alors qu’il ne doit faire l’objet d’aucune limitation en matière de mise sur le marché et d’emploi dans le cadre de la directive
usługi hydrauliczne, elektryczne, stolarskie, szklarskie, malarskie, dekoratorskie, cyklinowanie itd. związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem mieszkaniaServices de plombiers, d
dopuszczenie do rejestracji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ IDENTIFICATION SOLUTIONS dla towarów etykiety i pudełka z papieru i tektury (nieprzeznaczone do identyfikacji osób); materiały introligatorskie; spoiwa (kleje) do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; klisze i matryce do druku ręcznego z klasy ‧; iadmettre à l’enregistrement la demande de marque communautaire no ‧ IDENTIFICATION SOLUTIONS, désignant les produits suivants relevant de la classe ‧: étiquettes et boîtes en papier ou en carton (non destinées à l’identification des personnes); articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; et
Podsumowując, w decyzji ‧/‧/WE zatwierdzono przepisy krajowe, o ile nie obowiązują one w przypadku stosowania SCCP jako składników innych substancji lub preparatów w stężeniach poniżej ‧ % przeznaczonych do użycia jako plastyfikatory w farbach, powłokach malarskich i szczeliwach lub środki zmniejszające palność w gumie i tkaninachEn résumé, la décision ‧/‧/CE autorise les dispositions nationales dans la mesure où elles ne s’appliquent pas à l’utilisation de PCCC en tant que constituants d’autres substances et préparations à des concentrations inférieures à ‧ % destinées à être employées comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité et comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs et textiles
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28 zdań frazy skójka malarska.Znalezione w 0,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.