Tłumaczenia na język francuski:

  • nitrate réductase   

Przykładowe zdania z "reduktaza azotanowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Redukcja azotanów i azotynów (denitryfikacja-reduktaza azotanowa i azotynowa) bezbarwna bezbarwna
fr réduction du nitrate au-delà du stade du nitrite (dénitrification-réductase des nitrates et nitrites) inclolore incolore
pl Redukcja azotanów do azotynów (tylko reduktaza azotanowa) czerwona
fr réduction du nitrate en nitrite (uniquement réductase des nitrates) rouge
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Arnda
fr Détermination de l
pl Dotyczy: dyrektywy azotanowej
fr Objet: Directive concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
pl Program PMPOA ma na celu w szczególności działanie w sprawie przestrzegania przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (zwanej dalej dyrektywą 'azotanową'), jak również przepisów krajowych związanych z wprowadzeniem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
fr Le PMPOA vise particulièrement au respect de la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ décembre ‧ concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la directive nitrates), ainsi que des dispositions nationales pour l'introduction d'un code de bonnes pratiques agricoles
pl wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny efektów krzyżowych odpowiednich dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska, takich jak dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko oraz ramowa dyrektywa wodna; zauważa w związku z tym zachętę zawartą w dyrektywie azotanowej do stosowania nawozów mineralnych (zidentyfikowanych jako główne źródło emisji amoniaku w rolnictwie) zamiast nawozów pochodzenia zwierzęcego
fr demande à la Commission d'évaluer les effets croisés de directives pertinentes relatives à l'environnement, telles que la directive relative aux nitrates, la directive relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la directive-cadre sur l'eau; souligne dans ce contexte particulièrement l'incitation, qui figure dans la directive relative aux nitrates, d'utiliser des engrais minéraux (définis comme étant l'une des principales sources d'émissions d'ammoniac dans le secteur agricole) au lieu d'engrais animaux
pl Podłoże azotanowe inokulować w dwóch powtórzeniach
fr Inoculer le milieu nitrate en double
pl Z tego względu Komisja ciągle dalszym ciągu uważa, że w świetle szczególnych okoliczności związanych z dyrektywą azotanową, spoczywające na hodowcach zobowiązania mogły być uznawane za nowe normy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr
fr Pour cette raison, la Commission est toujours d'avis que, à la lumière des circonstances particulières entourant la directive nitrates, les obligations qui pesaient sur les éleveurs pouvaient être considérées comme des normes nouvelles au sens du règlement (CE) no
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Arnda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
fr Le présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowana jest odpowiednia metoda analizy, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu zawierającą ‧-‧ g azotu azotanowego zgodnie z wybranym wariantem
fr Préalablement à l
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Devarda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
fr Le présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowy
fr EN ‧: Engrais- Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapnia
fr Préalablement à l
pl energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe, opracowane specjalnie do celów wojskowych
fr monomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino, spécialement conçus pour des fins militaires
pl Odważyć z dokładnością do ‧ g, taką ilość próbki, która zawiera nie więcej niż ‧ mg azotu azotanowego
fr Peser, à ‧ mg près, une quantité d
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Arnda
fr Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd
pl azot amonowy sam i w obecności azotu azotanowego oznacza się wg metody
fr en présence uniquement d
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
fr EN ‧: Engrais- Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda
pl Oznaczanie azotu amonowego oraz azotu amonowego i azotanowego w nawozach
fr Détermination de l
pl Inwestycje dotyczyły modernizacji istniejących budynków w celu zwiększenia pojemności składowania odchodów zwierzęcych i podniesienia jakości urządzeń służących do składowania, pozwalającej na osiągnięcie poziomu wymaganego przez normy określone w dyrektywie azotanowej
fr Les investissements visaient, quant à eux, l'aménagement de bâtiments existants afin d'augmenter les capacités de stockage des déjections animales et d'améliorer les équipements de stockage pour se mettre au niveau exigé par les normes de la directive nitrates
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Ulscha
fr Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch
pl Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowy
fr Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres dans les engrais contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
fr Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda
pl Przesunięcie terminu w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą azotanową byłoby rozsądnym i sensownym posunięciem Komisji i pokazałoby, że istnieje wspólne myślenie w zakresie wdrażania polityki UE.
fr Il serait raisonnable et bien inspiré de la part de la Commission de proroger ce délai afin de garantir la conformité avec la directive sur les nitrates. Elle montrerait ainsi qu'elle a de la suite dans les idées en matière de mise en œuvre de la politique de l'Union européenne.
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Arnda
fr EN ‧: Engrais- Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 71 zdań frazy reduktaza azotanowa.Znalezione w 0,307 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.