Tłumaczenia na język francuski:

  • nitrate réductase   

Przykładowe zdania z "reduktaza azotanowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Redukcja azotanów i azotynów (denitryfikacja-reduktaza azotanowa i azotynowa) bezbarwna bezbarwna
fr réduction du nitrate au-delà du stade du nitrite (dénitrification-réductase des nitrates et nitrites) inclolore incolore
pl Redukcja azotanów do azotynów (tylko reduktaza azotanowa) czerwona
fr réduction du nitrate en nitrite (uniquement réductase des nitrates) rouge
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
fr Détermination de l
pl Azot całkowity rozpuszczalny z wyjątkiem azotu azotanowego
fr Azote total soluble à l
pl Co więcej, Komisja proponuje przyjęcie zasad określonych już wcześniej w dyrektywie azotanowej lub w ramowej dyrektywie wodnej.
fr Qui plus est, la Commission propose des dispositions déjà contenues dans la directive concernant les nitrates, la directive-cadre sur l'eau ou la directive concernant les eaux souterraines.
pl Przesunięcie terminu w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą azotanową byłoby rozsądnym i sensownym posunięciem Komisji i pokazałoby, że istnieje wspólne myślenie w zakresie wdrażania polityki UE.
fr Il serait raisonnable et bien inspiré de la part de la Commission de proroger ce délai afin de garantir la conformité avec la directive sur les nitrates. Elle montrerait ainsi qu'elle a de la suite dans les idées en matière de mise en œuvre de la politique de l'Union européenne.
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
fr Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda
pl W tym przypadku jest oczywiste, że mamy do czynienia z inwestycją mającą na celu ochronę i poprawę środowiska naturalnego, dla których obowiązującą normą środowiskową była, w szczególności, dyrektywa azotanowa
fr Dans le cas d'espèce, il est évident qu'il s'agit d'investissements visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement, vis-à-vis desquels la norme environnementale applicable était, notamment, la directive nitrates
pl Żelazo zredukowane wodorem, proszek (wyliczona ilość powinna zredukować, co najmniej ‧ g azotu azotanowego
fr Poudre de fer réduit à l
pl Aktywność reduktazy azotanowej i denitryfikacja (Bradbury, ‧ r
fr Activité de réduction des nitrates et dénitrification (Bradbury
pl energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe, opracowane specjalnie do celów wojskowych
fr monomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino, spécialement conçus pour des fins militaires
pl Azot azotanowy
fr Azote nitrique
pl Także i w tych produktach N występuje w formie grupy azotanowej lub amonowej, zaś wzajemny stosunek tych grup wynosi ok
fr Dans ces produits, N a également été évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal et le rapport entre les deux était aussi d’environ
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Devarda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
fr Le présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
fr EN ‧: Engrais- Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda
pl sól azotanowa do peklowania
fr sel nitrité
pl 1, gdyż rozrzucanie obornika jest sprzeczne z celem dyrektywy IPPC, jakim jest ograniczanie emisji pochodzących z dużych instalacji przemysłowych. Ponadto kwestia ta jest już uwzględniona w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE) oraz dyrektywie azotanowej (91/676/EWG).
fr En outre, cette question est déjà couverte par la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) et la directive sur les nitrates (91/676/CEE).
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapnia
fr Préalablement à l
pl Myślę, że za to, o czym tu dyskutujemy, odpowiada w znacznej mierze dyrektywa azotanowa w swym obecnym brzmieniu.
fr Je voudrais vous faire remarquer que la directive Nitrates, dans sa forme actuelle, fait en grande partie ce dont nous sommes en train de parler.
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowana jest odpowiednia metoda analizy, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu zawierającą ‧-‧ g azotu azotanowego zgodnie z wybranym wariantem
fr Préalablement à l
pl Wszystkie nawozy azotowe, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci azotanowej, lub w postaci amonowej i azotanowej
fr La présente méthode est applicable à tous les engrais azotés, y compris les engrais composés où l
pl Żelazo zredukowane wodorem, proszek (wyliczona ilość żelaza powinna wystarczyć do zredukowania co najmniej ‧ mg azotu azotanowego
fr Fer pour analyse, réduit à l
pl Odważyć z dokładnością do ‧ g, taką ilość próbki, która zawiera nie więcej niż ‧ mg azotu azotanowego
fr Peser, à ‧ mg près, une quantité d
pl Ponadto w przeciwieństwie do niektórych innych norm wspólnotowych, dyrektywa azotanowa nie zawiera konkretnych zobowiązań, do których podmioty ekonomiczne miały obowiązek się dostosować bez uprzedniego działania Państwa Członkowskiego
fr De plus, contrairement à certaines autres normes communautaires, la directive nitrates ne contient pas des obligations précises auxquelles les opérateurs économiques devraient s'accorder sans l'intervention préalable de l'État membre
pl Ilość azotu azotanowego obecna w porcji badanej nie może przekraczać maksymalnej ilości podanej w tabeli
fr La quantité d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 71 zdań frazy reduktaza azotanowa.Znalezione w 0,721 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.