Tłumaczenia na język francuski:

  • nitrate réductase   

Przykładowe zdania z "reduktaza azotanowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Redukcja azotanów i azotynów (denitryfikacja-reduktaza azotanowa i azotynowa) bezbarwna bezbarwna
fr réduction du nitrate au-delà du stade du nitrite (dénitrification-réductase des nitrates et nitrites) inclolore incolore
pl Redukcja azotanów do azotynów (tylko reduktaza azotanowa) czerwona
fr réduction du nitrate en nitrite (uniquement réductase des nitrates) rouge
pl Ilość azotu azotanowego obecna w porcji badanej nie może przekraczać maksymalnej ilości podanej w tabeli
fr La quantité d
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
fr Détermination de l
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Ulscha
fr Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch
pl Oznaczanie różnych postaci azotu w nawozach zawierających azot wyłącznie w postaci azotanowej, amonowej i amidowej
fr Détermination des teneurs des différentes formes d
pl Inwestycje dotyczyły modernizacji istniejących budynków w celu zwiększenia pojemności składowania odchodów zwierzęcych i podniesienia jakości urządzeń służących do składowania, pozwalającej na osiągnięcie poziomu wymaganego przez normy określone w dyrektywie azotanowej
fr Les investissements visaient, quant à eux, l'aménagement de bâtiments existants afin d'augmenter les capacités de stockage des déjections animales et d'améliorer les équipements de stockage pour se mettre au niveau exigé par les normes de la directive nitrates
pl Dotyczy: powiązania pomiędzy dyrektywą azotanową a polityką rozwoju obszarów wiejskich
fr Objet: Couplage de la directive nitrates et de la politique rurale
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Arnda
fr Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd
pl sól azotanowa do peklowania
fr sel nitrité
pl Komisja uważa, że inwestycje dokonane w strefach nie objętych zagrożeniem w rozumieniu dyrektywy azotanowej, w których nie występują wymagane przez tą dyrektywę warunki, mogły korzystać z podwyższonych udziałów pomocy w związku z faktem, że stosowane były inne, mniej wymagające normy niż określone w dyrektywie oraz przewidziane prace przewyższały minimalne wymagania w tych regionach
fr La Commission est d'avis que les investissements réalisés dans des zones non vulnérables au sens de la directive nitrates, où les conditions y exigées ne sont pas d'application, pouvaient en tout cas bénéficier des taux relevés du fait que des normes moins exigeantes que celles envisagées dans ladite directive étaient d'application et que les travaux prévus allaient au-delà des exigences minimales existantes dans ces régions
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapnia
fr Préalablement à l
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Ulscha
fr EN ‧: Engrais- Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch
pl Azot azotanowy oblicza się z różnicy między wynikami
fr Est obtenu par différence entre les résultats
pl Żelazo zredukowane wodorem, proszek (wyliczona ilość powinna zredukować, co najmniej ‧ g azotu azotanowego
fr Poudre de fer réduit à l
pl Azot azotanowy
fr Azote nitrique
pl Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowy
fr Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres dans les engrais contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique
pl W tym przypadku jest oczywiste, że mamy do czynienia z inwestycją mającą na celu ochronę i poprawę środowiska naturalnego, dla których obowiązującą normą środowiskową była, w szczególności, dyrektywa azotanowa
fr Dans le cas d'espèce, il est évident qu'il s'agit d'investissements visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement, vis-à-vis desquels la norme environnementale applicable était, notamment, la directive nitrates
pl Dokument określa uproszczone metody oznaczania różnych postaci azotu w nawozach zawierających wyłącznie azot w postaci azotanowej, amonowej i amidowej
fr Le présent document a pour objet de fixer une méthode simplifiée de détermination des différentes formes d
pl proponuje przeprowadzenie dokładnej oceny i analizy dyrektyw, które zostały już wprowadzone w Unii Europejskiej, jak na przykład dyrektywa w sprawie ochrony wód gruntowych i dyrektywa azotanowa, oceniając przy tym i analizując, w jakim stopniu państwa członkowskie spełniają obowiązujące rolników wymogi w zakresie stosowania systemu współzależności; stwierdza, że na podstawie tej analizy można określić, w razie potrzeby, wiążące środki na rzecz wspierania jakości gleby i że przy jej pomocy możliwa będzie również wszechstronna wymiana informacji w UE w zakresie wspierania jakości gleby
fr propose qu'il soit procédé à une évaluation et à une analyse approfondies des directives déjà mises en vre dans l'Union, comme la directive sur les eaux souterraines et la directive sur les nitrates, ainsi que de la mesure dans laquelle les États membres satisfont aux critères de conditionnalité applicables aux agriculteurs; estime que cette analyse doit permettre, si nécessaire, de mettre sur pied des règles contraignantes pour promouvoir la qualité des sols; ajoute que cette analyse devrait également permettre d'assurer un échange d'informations au sein de l'Union afin de promouvoir la qualité des sols
pl wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny efektów krzyżowych odpowiednich dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska, takich jak dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko oraz ramowa dyrektywa wodna; zauważa w związku z tym zachętę zawartą w dyrektywie azotanowej do stosowania nawozów mineralnych (zidentyfikowanych jako główne źródło emisji amoniaku w rolnictwie) zamiast nawozów pochodzenia zwierzęcego
fr demande à la Commission d'évaluer les effets croisés de directives pertinentes relatives à l'environnement, telles que la directive relative aux nitrates, la directive relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la directive-cadre sur l'eau; souligne dans ce contexte particulièrement l'incitation, qui figure dans la directive relative aux nitrates, d'utiliser des engrais minéraux (définis comme étant l'une des principales sources d'émissions d'ammoniac dans le secteur agricole) au lieu d'engrais animaux
pl Wszystkie nawozy azotowe, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci azotanowej, lub w postaci amonowej i azotanowej
fr La présente méthode est applicable à tous les engrais azotés, y compris les engrais composés où l
pl energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe oraz opracowane specjalnie do celów wojskowych
fr monomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino et spécialement conçus pour l'usage militaire
pl azot amonowy sam i w obecności azotu azotanowego oznacza się wg metody
fr en présence uniquement d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 71 zdań frazy reduktaza azotanowa.Znalezione w 0,624 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.