Tłumaczenia na język francuski:

  • nitrate réductase   

Przykładowe zdania z "reduktaza azotanowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Redukcja azotanów i azotynów (denitryfikacja-reduktaza azotanowa i azotynowa) bezbarwna bezbarwnaréduction du nitrate au-delà du stade du nitrite (dénitrification-réductase des nitrates et nitrites) inclolore incolore
Redukcja azotanów do azotynów (tylko reduktaza azotanowa) czerwonaréduction du nitrate en nitrite (uniquement réductase des nitrates) rouge
Ilość azotu azotanowego obecna w porcji badanej nie może przekraczać maksymalnej ilości podanej w tabeliLa quantité d
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według DevardaDétermination de l
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według UlschaDétermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch
Oznaczanie różnych postaci azotu w nawozach zawierających azot wyłącznie w postaci azotanowej, amonowej i amidowejDétermination des teneurs des différentes formes d
Inwestycje dotyczyły modernizacji istniejących budynków w celu zwiększenia pojemności składowania odchodów zwierzęcych i podniesienia jakości urządzeń służących do składowania, pozwalającej na osiągnięcie poziomu wymaganego przez normy określone w dyrektywie azotanowejLes investissements visaient, quant à eux, l'aménagement de bâtiments existants afin d'augmenter les capacités de stockage des déjections animales et d'améliorer les équipements de stockage pour se mettre au niveau exigé par les normes de la directive nitrates
Dotyczy: powiązania pomiędzy dyrektywą azotanową a polityką rozwoju obszarów wiejskichObjet: Couplage de la directive nitrates et de la politique rurale
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według ArndaDétermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd
sól azotanowa do peklowaniasel nitrité
Komisja uważa, że inwestycje dokonane w strefach nie objętych zagrożeniem w rozumieniu dyrektywy azotanowej, w których nie występują wymagane przez tą dyrektywę warunki, mogły korzystać z podwyższonych udziałów pomocy w związku z faktem, że stosowane były inne, mniej wymagające normy niż określone w dyrektywie oraz przewidziane prace przewyższały minimalne wymagania w tych regionachLa Commission est d'avis que les investissements réalisés dans des zones non vulnérables au sens de la directive nitrates, où les conditions y exigées ne sont pas d'application, pouvaient en tout cas bénéficier des taux relevés du fait que des normes moins exigeantes que celles envisagées dans ladite directive étaient d'application et que les travaux prévus allaient au-delà des exigences minimales existantes dans ces régions
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapniaPréalablement à l
EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według UlschaEN ‧: Engrais- Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch
Azot azotanowy oblicza się z różnicy między wynikamiEst obtenu par différence entre les résultats
Żelazo zredukowane wodorem, proszek (wyliczona ilość powinna zredukować, co najmniej ‧ g azotu azotanowegoPoudre de fer réduit à l
Azot azotanowyAzote nitrique
Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowyDétermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres dans les engrais contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique
W tym przypadku jest oczywiste, że mamy do czynienia z inwestycją mającą na celu ochronę i poprawę środowiska naturalnego, dla których obowiązującą normą środowiskową była, w szczególności, dyrektywa azotanowaDans le cas d'espèce, il est évident qu'il s'agit d'investissements visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement, vis-à-vis desquels la norme environnementale applicable était, notamment, la directive nitrates
Dokument określa uproszczone metody oznaczania różnych postaci azotu w nawozach zawierających wyłącznie azot w postaci azotanowej, amonowej i amidowejLe présent document a pour objet de fixer une méthode simplifiée de détermination des différentes formes d
proponuje przeprowadzenie dokładnej oceny i analizy dyrektyw, które zostały już wprowadzone w Unii Europejskiej, jak na przykład dyrektywa w sprawie ochrony wód gruntowych i dyrektywa azotanowa, oceniając przy tym i analizując, w jakim stopniu państwa członkowskie spełniają obowiązujące rolników wymogi w zakresie stosowania systemu współzależności; stwierdza, że na podstawie tej analizy można określić, w razie potrzeby, wiążące środki na rzecz wspierania jakości gleby i że przy jej pomocy możliwa będzie również wszechstronna wymiana informacji w UE w zakresie wspierania jakości glebypropose qu'il soit procédé à une évaluation et à une analyse approfondies des directives déjà mises en vre dans l'Union, comme la directive sur les eaux souterraines et la directive sur les nitrates, ainsi que de la mesure dans laquelle les États membres satisfont aux critères de conditionnalité applicables aux agriculteurs; estime que cette analyse doit permettre, si nécessaire, de mettre sur pied des règles contraignantes pour promouvoir la qualité des sols; ajoute que cette analyse devrait également permettre d'assurer un échange d'informations au sein de l'Union afin de promouvoir la qualité des sols
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny efektów krzyżowych odpowiednich dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska, takich jak dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko oraz ramowa dyrektywa wodna; zauważa w związku z tym zachętę zawartą w dyrektywie azotanowej do stosowania nawozów mineralnych (zidentyfikowanych jako główne źródło emisji amoniaku w rolnictwie) zamiast nawozów pochodzenia zwierzęcegodemande à la Commission d'évaluer les effets croisés de directives pertinentes relatives à l'environnement, telles que la directive relative aux nitrates, la directive relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la directive-cadre sur l'eau; souligne dans ce contexte particulièrement l'incitation, qui figure dans la directive relative aux nitrates, d'utiliser des engrais minéraux (définis comme étant l'une des principales sources d'émissions d'ammoniac dans le secteur agricole) au lieu d'engrais animaux
Wszystkie nawozy azotowe, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci azotanowej, lub w postaci amonowej i azotanowejLa présente méthode est applicable à tous les engrais azotés, y compris les engrais composés où l
energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe oraz opracowane specjalnie do celów wojskowychmonomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino et spécialement conçus pour l'usage militaire
azot amonowy sam i w obecności azotu azotanowego oznacza się wg metodyen présence uniquement d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 71 zdań frazy reduktaza azotanowa.Znalezione w 0,584 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.