Tłumaczenia na język francuski:

  • judiciaire   
    (noun, adjv   )
  • juridique     
    (adjv   )
  • palatial   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Prawny, jurydyczny
 
dotyczący prawnika albo prawa
 
sądowniczy
 
Sądowy
 
Jurystyczny
 
prawny
 
Jurydyczny

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawniczainformatique juridique
zawód prawniczyprofession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lubdestinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou
Środki te przeznaczone są na broszury informujące społeczeństwo lub środowisko prawnicze o działalności EurojustuCe crédit est destiné à couvrir les brochures pour l’information du public ou des contreparties judiciaires concernant les activités d’Eurojust
Członek o wykształceniu prawniczym i jego zastępca są absolwentami wydziału prawa i mogą wykazać się uznanym doświadczeniem w zakresie prawa wspólnotowego i międzynarodowegoLe membre qualifié sur le plan juridique et son suppléant doivent être des diplômés en droit, qualifiés pour cette fonction grâce à une expérience reconnue en droit communautaire et international
Odnośnie do usług prawniczych ze względu na ciągłość działania (trwające postępowania sądowe Eurofound) utrzymano tego samego wykonawcęPour les services juridiques, l’attributaire du marché a été retenu pour des raisons de continuité des activités (Eurofound avait plusieurs affaires en cours
Chwileczkę, czy jestem w błędzie... czy nie dostaliśmy się do tej samej szkoły prawniczej?Je dêIire, ou on est entrês dans Ia même universitê?
Czuję się świetnie używając prawniczego żargonu na co dzieńJ' utilise des termesjuridiques tous lesjours
Zdaniem Komitetu ważne jest, by dalej informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o tych prawachLe Comité estime qu'il est important de continuer à informer tant le public que les représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des hommes de loi, sur leurs droits
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawodów prawniczych i interesu ogólnego w funkcjonowaniu systemów prawnychRésolution du Parlement européen sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques
Chciałbym podkreślić, że dwa dokumenty prawnicze - zmodernizowany kodeks celny i decyzja dotycząca informatyzacji procedur celnych - sprawią, że służby celne Unii Europejskiej funkcjonować będą lepiej, szybciej i nawet taniej.Je voudrais souligner que les deux documents juridiques, à savoir le code des douanes modernisé et la décision sur la douane électronique, amélioreront le fonctionnement des services douaniers de l'Union européenne, qu'ils accéléreront les procédures et réduiront les coûts.
Przewodniczący lub jeden z członków oraz jeden z zastępców muszą mieć uprawnienia prawniczeLe président ou l’un des membres ainsi que son suppléant doivent avoir une formation juridique
Dane usługi te nie będą działaniami ciągłymi lub okresowymi, nie będą też związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub wydatki na reklamęLesdites prestations ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas non plus être en rapport avec les dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise, telles que les frais afférents à des services ordinaires de conseil fiscal ordinaire ou à des services réguliers de conseil juridique et les dépenses de publicité
głęboko ubolewa z powodu zawieszenia przewodniczącego sądu najwyższego, Iftikhara Mohammada Chaudhry'ego, na podstawie zarzutów dopuszczenia się rzekomych uchybień, co powszechnie postrzegano jako próbę utrzymania przez rząd kontroli nad sądownictwem w roku wyborczym; wzywa do przestrzegania zasady niezawisłości sądownictwa i zasad państwa prawa; wzywa rząd Pakistanu do podjęcia odpowiednich kroków w celu odwrócenia obecnej negatywnej tendencji w tym zakresie i do powstrzymania się od wszelkich ingerencji politycznych w sprawę rozpatrywaną aktualnie w sądzie najwyższym; dostrzega silne wyrazy solidarności okazywanej przez całe środowisko prawniczedéplore le limogeage du juge Chaudhry, président de la Cour suprême, au motif qu'il aurait commis des actes d'inconduite, allégations largement interprétées comme une tentative du gouvernement pakistanais pour garder la mainmise sur le pouvoir judiciaire en une année électorale; demande l'indépendance du pouvoir judiciaire et le respect de l'état de droit; invite instamment le gouvernement pakistanais à prendre des mesures de nature à inverser l'actuelle évolution négative dans ce domaine et à s'abstenir de toute intervention politique dans les affaires dont est actuellement saisie la Cour suprême; prend acte de la puissante solidarité dont l'ensemble du milieu juridique au Pakistan a fait preuve à l'égard du président de la Cour suprême
Do celów niniejszej decyzji określenie przedstawiciele zawodów prawniczych oznacza sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, personel akademicki i naukowy, urzędników ministerstw, urzędników sądowych, komorników, tłumaczy sądowych i przedstawicieli innych zawodów związanych z sądownictwem w dziedzinie prawa cywilnegoAux fins de la présente décision, on entend par praticiens du droit, les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les notaires, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires des ministères, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil
z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję faktu, że reformy najlepiej przeprowadzać na szczeblu krajowym oraz że organy Państw Członkowskich, a w szczególności organy ustawodawcze, mogą w najlepszy sposób określić zasady mające zastosowanie do zawodów prawniczychse félicite que la Commission reconnaisse que les réformes s'accomplissent le mieux au niveau national et que les autorités des États membres, notamment les organes législatifs, sont le mieux à même de définir les règles applicables à la profession juridique
Dostęp do programu otwarty jest dla instytucji oraz organizacji publicznych lub prywatnych, w tym organizacji zawodowych, szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli zawodów prawniczych oraz dla organizacji pozarządowych działających w państwach członkowskichLe présent programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation initiale et continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens du droit, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales des États membres
Przy okazji przekazania aktywów kopalni Cassandra spółka Ellinikos Xrysos zwolniona została z obowiązku uiszczenia opłaty rejestracyjnej lub innych opłat oraz przyznana jej została obniżka opłat za usługi prawne, tj. opłat za usługi prawnicze, opłat notarialnych i inLors du transfert des actifs des mines de Kassandra, Ellinikos Xrysos a été déliée de l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement ou autres taxes et a bénéficié d'une réduction des honoraires d'avocats, des frais de notaire et autres charges
uznaje, że stawki opłat i inne urzędowe taryfy dla adwokatów i osób wykonujących inne zawody prawnicze, nawet w przypadku usług pozasądowych, nie naruszają art. ‧ ani art. ‧ Traktatu WE, pod warunkiem że ich przyjęcie jest uzasadnione prawnym interesem publicznym, a Państwa Członkowskie aktywnie nadzorują zaangażowanie podmiotów prywatnych w proces decyzyjnyconsidère que des barèmes d'honoraires ou autres tarifications obligatoires applicables par les avocats et les membres des professions juridiques, même pour des services extrajudiciaires, ne sont pas contraires aux articles ‧ et ‧ du traité, à condition que leur adoption soit justifiée par le souci de répondre à un intérêt public légitime et que les États membres surveillent activement la participation des acteurs privés au processus décisionnel
Zgodnie z terminologią prawniczą Cornu majątek to całość majątku i zobowiązań należących do tej samej osoby (to znaczy jej praw i obciążeń posiadających wartość pieniężną); takie sformułowanie obejmuje również długiSelon le vocabulaire juridique Cornu, le patrimoine est un ensemble des biens et des obligations d’une même personne (c’est-à-dire de ses droits et charges appréciables en argent), formulation qui inclurait également les dettes
przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnej wysokości honorariów i zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczychdestinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques
mając na uwadze, że konflikty interesów, które mogą wynikać z modelu biznesowego stosowanego przez instytucje finansowe, agencje ratingowe oraz firmy audytorskie i prawnicze, muszą być rozwiązywane i monitorowaneconsidérant qu'il importe de prendre en compte et de surveiller les conflits d'intérêts qui peuvent résulter du modèle économique utilisé par les institutions financières, les agences de notation du crédit, les cabinets d'audit et les cabinets juridiques
mając na uwadze, że obowiązek zachowania niezależności przez osoby wykonujące zawody prawnicze, a także obowiązek unikania konfliktów interesów i zachowania tajemnicy zawodowej są w szczególnym stopniu zagrożone, gdy osoby te mają prawo wykonywania zawodu w ramach organizacji pozwalającej osobom, które nie wykonują zawodu prawniczego, na kontrolę lub udział w kontroli działalności organizacji poprzez inwestycje kapitałowe lub w inny sposób, lub w ramach wielodyscyplinarnych spółek osobowych z osobami wykonującymi zawód, który nie podlega ekwiwalentnym obowiązkom zawodowymconsidérant que le devoir qu'ont les membres des professions juridiques de maintenir leur indépendance, leur devoir d'éviter les conflits d'intérêts et leur devoir de respecter la confidentialité avec le client sont particulièrement mis en péril, d'une part, lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur profession dans une organisation qui permet à des professionnels extérieurs aux professions juridiques de contrôler les affaires de ladite organisation, ou de participer à leur contrôle, par voie d'investissements financiers ou par d'autres moyens ou, d'autre part, dans le cas de partenariats multidisciplinaires avec des professionnels qui ne sont pas tenus par des obligations professionnelles équivalentes
W szczególności, nie jest on właściwy dla zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom najmniej uprzywilejowanym, lub zagwarantowania ochrony adresatom usług prawniczych lub zapewnienia dobrego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwościEn particulier, celle-ci n'apparaît pas propre à garantir l'accès à la justice aux moins favorisés, ou à garantir la protection des destinataires des services juridiques, ou encore à assurer le bon fonctionnement de la justice
Dziś kobiety posiadają wysokie kwalifikacje, lecz liczba kobiet na stanowiskach zarządczych nie zmieniła się od kilku lat, choć na wydziałach ekonomicznych, biznesowych i prawniczych studiuje więcej studentek niż studentów.Les femmes sont aujourd'hui hautement qualifiées, mais leur nombre à des postes de direction est demeuré inchangé au cours des dernières années. Pourtant, les étudiantes en économie, en affaires et en droit sont plus nombreuses que leurs homologues masculins.
Rada Odwoławcza składa się z członków posiadających kwalifikacje techniczne i prawniczeLa chambre de recours est composée de membres qualifiés des points de vue technique et juridique
ZAWODY PRAWNICZEPROFESSIONS JURIDIQUES
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 393 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,834 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.