Tłumaczenia na język francuski:

  • judiciaire   
    (noun, adjv   )
  • juridique     
    (adjv   )
  • palatial   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Prawny, jurydyczny
 
dotyczący prawnika albo prawa
 
sądowniczy
 
Sądowy
 
Jurystyczny
 
prawny
 
Jurydyczny

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawnicza
informatique juridique
zawód prawniczy
profession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl odnotowuje wysokie kwalifikacje wymagane do dostępu do zawodów prawniczych, potrzebę ochrony tych kwalifikacji, które charakteryzują zawody prawnicze, w interesie obywateli Europy, oraz potrzebę ustanowienia szczególnej relacji opartej na zaufaniu pomiędzy osobami wykonującymi zawody prawnicze i ich klientami
fr note les hautes qualifications requises pour accéder aux professions juridiques, la nécessité de protéger, dans l'intérêt des citoyens européens, ces qualifications qui caractérisent lesdites professions et la nécessité d'établir une relation particulière fondée sur la confiance entre les membres des professions juridiques et leurs clients
pl Zdaniem Komitetu ważne jest, by dalej informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o tych prawach
fr Le Comité estime qu'il est important de continuer à informer tant le public que les représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des hommes de loi, sur leurs droits
pl Projekt ma na celu ustanowienie stosunków partnerstwa dla organizacji wsparcia sądowego ze strony licznych stowarzyszeń adwokackich, organizacji pozarządowych stowarzyszających prawników oraz związków zawodowych przedstawicieli zawodów prawniczych w krajach trzecich
fr Le projet a pour but d’établir des relations de partenariat pour l’organisation de soutien judiciaire avec les multiples associations d’avocats, organisations non gouvernementales réunissant des juristes, syndicats de professions judiciaires des pays tiers
pl Z tych to względów, EKES zaleca Komisji rozpatrzenie możliwości obowiązkowego zastępstwa prawnego przez prawnika lub osobę wykonującą zawód prawniczy w przypadku, gdy sumy roszczeń przewyższają daną kwotę (np. EUR
fr Compte tenu de ce qui précède, le CESE conseille à la Commission de réfléchir à l'obligation de se faire représenter par un avocat ou un autre professionnel de la justice à partir d'un montant déterminé (‧.‧ euros, par exemple
pl Rok 2007 był jednak także rokiem, w którym odwołano seminarium prawnicze przygotowujące do dialogu na temat praw człowieka, ponieważ władze chińskie odmówiły pozwolenia na udział dwóm konkretnym organizacjom pozarządowym - jedna z nich to dobrze znana organizacja, którą reprezentuje obrończyni praw człowieka Sharon Hom.
fr Cela dit, 2007 a également été l'année qui a vu l'annulation du séminaire juridique qui prépare le dialogue "droits de l'homme" parce que les autorités chinoises refusaient la participation de deux ONG dont celle, bien connue, de Mme Sharon Hom, militante des droits de l'homme.
pl Poza żargonem prawniczym istnieje jedna rzeczywistość - rzeczywisty fakt, że Stany Zjednoczone posiadają wieloletnie i silne dwustronne kontakty z państwami członkowskimi i oczywistym jest, że rozmowy będą prowadzone bezpośrednio z nimi.
fr Abstraction faite de l'aspect juridique, il existe une réalité: les États-Unis ont des liens bilatéraux anciens et solides avec les États membres et il est évident que des pourparlers seront menés directement avec eux.
pl Inne nauki prawnicze
fr Autres - Droit
pl Reprezentacja stron przez adwokata lub innego przedstawiciela zawodu prawniczego nie powinna być obowiązkowa
fr Les parties ne devraient pas être obligées d'être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit
pl Zawody prawnicze
fr Professions juridiques et intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques
pl Potem imigrowaliśmy do stanów Wróciłem tu na studia prawnicze
fr On a ensuite émigré aux États- Unis, puis je suis revenu étudier à l' Université de Dublin
pl Przewodniczący posiada kwalifikacje prawnicze
fr Le président est qualifié du point de vue juridique
pl Dostęp do programu otwarty jest dla instytucji oraz organizacji publicznych lub prywatnych, w tym organizacji zawodowych, szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli zawodów prawniczych oraz dla organizacji pozarządowych działających w państwach członkowskich
fr Le présent programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation initiale et continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens du droit, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales des États membres
pl Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów prawniczych w innym państwie członkowskim
fr Candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre
pl Będą mieć rację w zakresie prawniczych, nadmiernie uproszczonych, teoretycznych podstaw, ale w zakresie uczciwości i planowania długoterminowego można by to przyrównać do wystawienia przeciwko sobie mierzącego ponad 180 cm wzrostu mistrza i mającego poniżej jednego metra wzrostu dziecka na ringu bokserskim na dokładnie takich samych zasadach.
fr Ils ont peut-être raison d'un point de vue strictement légaliste et simplifié à outrance mais, sur les plans de la loyauté et de la planification à long terme, c'est comme si on mettait un champion de 1m80 face à un enfant de 1m sur un ring de boxe en leur appliquant des critères identiques.
pl Dziś kobiety posiadają wysokie kwalifikacje, lecz liczba kobiet na stanowiskach zarządczych nie zmieniła się od kilku lat, choć na wydziałach ekonomicznych, biznesowych i prawniczych studiuje więcej studentek niż studentów.
fr Les femmes sont aujourd'hui hautement qualifiées, mais leur nombre à des postes de direction est demeuré inchangé au cours des dernières années. Pourtant, les étudiantes en économie, en affaires et en droit sont plus nombreuses que leurs homologues masculins.
pl Jednym z bardzo ciekawych powiedzeń, które ja usłyszałem również w swojej praktyce prawniczej, brzmi: "Wyświadczając komuś przysługę, stajemy się jego dłużnikiem”.
fr Il y a un dicton très important que l'on m'a bien fait comprendre quand j'étais avocat stagiaire, selon lequel lorsque l'on fait une faveur à quelqu'un, on devient redevable envers cette personne.
pl mając na uwadze, że każda reforma zawodów prawniczych niesie z sobą daleko idące konsekwencje, wykraczające poza kwestie związane z prawem konkurencji, dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i ogólnie dla ochrony rządów prawa w Unii Europejskiej
fr considérant que toute réforme des professions juridiques a des conséquences de grande portée, qui vont au-delà du droit de la concurrence et touchent au domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et, plus généralement, à la protection de l'état de droit dans l'Union européenne
pl Program sprawozdawczyni koncentruje się na promowaniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, których zadaniem na przyszłość jest określenie najlepszych praktyk.
fr Le programme de la rapporteure se concentre sur la promotion de la coopération entre les praticiens du droit afin de définir les meilleures pratiques.
pl zwraca się do Komisji o uwzględnienie szczególnej roli zawodów prawniczych w społeczeństwie opartym na rządach prawa oraz o przeprowadzenie dogłębnej analizy sposobu funkcjonowania rynku usług prawnych, w sytuacji gdy Komisja promuje zasadę mniej przepisów- lepsze prawo
fr invite la Commission à tenir compte du rôle spécifique que les professions juridiques jouent dans une société régie par l'État de droit et à procéder à une analyse approfondie du fonctionnement des marchés des services juridiques, quand elle promeut le principe moins réglementer, mieux réglementer
pl Parlament poprawił również ten tekst, podkreślając znaczenie szkolenia przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie współpracy oraz wzajemnego zbliżania naszych struktur prawnych poprzez wzajemne uznawanie i zaufanie, tak abyśmy mogli zintegrować instrumenty reagowania, by uczynić z Unii Europejskiej prawdziwą przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
fr Le Parlement a également amélioré le texte en soulignant l'importance de former des juristes en vue de coopérer et de rapprocher nos structures juridiques grâce à une reconnaissance et à une confiance mutuelles afin de parvenir à intégrer les instruments d'intervention dont nous disposons en vue de faire de l'Union européenne un véritable espace de liberté, de justice et de sécurité.
pl Aby temu zapobiec, należy zapewnić poszerzone i ujednolicone szkolenia dla sędziów sądów krajowych, osób praktykujących zawody prawnicze, urzędników publicznych i administracyjnych.
fr Pour empêcher cela, il convient de dispenser une formation juridique étendue et harmonisée aux juges nationaux, aux juristes en exercice et aux responsables publics et administratifs.
pl Kandydat powołany na stanowisko członka posiadającego kwalifikacje techniczne lub prawnicze nie może jednak zostać powołany na stanowisko zastępcy, dodatkowego członka ani zastępcy dodatkowego członka
fr Toutefois, un candidat désigné comme membre, juridique ou technique, ne peut être en même temps désigné comme suppléant, membre supplémentaire ou membre supplémentaire suppléant
pl Rada Odwoławcza składa się z członków posiadających kwalifikacje techniczne i prawnicze
fr La chambre de recours est composée de membres qualifiés des points de vue technique et juridique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 393 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.