Tłumaczenia na język francuski:

 • judiciaire   
  (Adjectival  ) (noun, adjv   )
 • juridique     
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • légal     
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • palatial   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Prawny, jurydyczny
 
dotyczący prawnika albo prawa
 
sądowniczy
 
Sądowy
 
Jurystyczny
 
prawny
 
Jurydyczny

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawnicza
informatique juridique
zawód prawniczy
profession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wzywa również do liberalizacji usług prawniczych i rachunkowych, otworzenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz złagodzenia przepisów inwestycyjnych.
fr Il demande aussi la libéralisation des services juridiques et comptables, l'ouverture du marché des banques et des assurances, et l'assouplissement des possibilités d'investissement.
pl Wskazane jest uwzględnienie pracy podjętej w ramach europejskiego projektu danych prawniczych, wspieranego przez Europejski Oddział Międzynarodowej Rady Archiwalnej (EURBICA), jak określono w Sprawozdaniu na temat archiwów w rozszerzonej Unii Europejskiej (działanie priorytetowe
fr Il convient de prendre en considération les travaux entrepris dans le cadre du projet de base de données européenne sur la législation concernant les archives, appuyé par la branche européenne du Conseil international des archives, Eurbica, comme indiqué dans le rapport sur les archives dans l’Union européenne élargie (action prioritaire
pl Przewodniczący lub jeden z członków oraz jeden z zastępców muszą mieć uprawnienia prawnicze
fr Le président ou l’un des membres ainsi que son suppléant doivent avoir une formation juridique
pl Z tych to względów, EKES zaleca Komisji rozpatrzenie możliwości obowiązkowego zastępstwa prawnego przez prawnika lub osobę wykonującą zawód prawniczy w przypadku, gdy sumy roszczeń przewyższają daną kwotę (np. EUR
fr Compte tenu de ce qui précède, le CESE conseille à la Commission de réfléchir à l'obligation de se faire représenter par un avocat ou un autre professionnel de la justice à partir d'un montant déterminé (‧.‧ euros, par exemple
pl w art. ‧ użyto terminu kary zamiast terminu sankcje, ponieważ jest to właściwy termin prawniczy w języku angielskim (poprawka nr
fr dans le texte anglais, à l'article ‧, le terme sanctions a été remplacé par le terme penalties, qui est le terme juridique correct en anglais (amendement ‧) (pas d'incidence sur le texte français
pl Izby zrzeszające reprezentujące zawody prawnicze, w szczególności adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych, bezpośrednio zaangażowane w stosowanie wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, mogą zostać członkami sieci za pośrednictwem zrzeszających je izb krajowych, tak aby wraz z punktami kontaktowymi uczestniczyć w niektórych szczególnych zadaniach i działaniach sieci
fr Les ordres professionnels représentant les professionnels du droit, notamment les avocats, les avoués, les notaires et les huissiers de justice, qui concourent directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la justice civile peuvent devenir membres du réseau par le biais de leurs organisations nationales afin de concourir, avec les points de contact, à certaines missions et activités spécifiques du réseau
pl Konieczne jest opracowanie lepszych warunków funkcjonowania sieci w państwach członkowskich za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych, a zatem zwiększenie roli punktów kontaktowych zarówno w ramach sieci, jak i w kontaktach z sędziami oraz przedstawicielami zawodów prawniczych
fr Il est indispensable de créer de meilleures conditions de fonctionnement du réseau dans les États membres grâce aux points de contact nationaux et, donc, de renforcer le rôle de ces points de contact tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges et des professions juridiques
pl Komisja otrzymała uwagi od czterech zainteresowanych stron: instytutu badawczego, który zajmuje się rozwojem procesów produkcji końcowej, Portugalsko-Niemieckiej Izby Handlowej, portugalskiego instytutu rozwoju nowych technologii i firmy prawniczej reprezentującej konkurenta spółki Infineon
fr La Commission a reçu des observations de quatre parties intéressées: un institut de recherche travaillant au développement des processus de fabrication back-end, la chambre de commerce luso-allemande, un institut portugais de développement des nouvelles technologies et un cabinet d’avocats représentant un concurrent d’Infineon
pl podnoszenie świadomości przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i innych środowisk prawniczych z myślą o ochronie interesów finansowych Wspólnoty
fr sensibiliser les juges, magistrats et autres juristes à la protection des intérêts financiers de la Communauté
pl a) posiadać dyplom ukończenia studiów prawniczych, których normalny czas trwania wynosi przynajmniej cztery lata, uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich; lub b) posiadać dyplom ukończenia studiów prawniczych, których normalny czas trwania wynosi trzy lata, oraz dodatkowe roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy niniejsze zaproszenie
fr soit a) avoir réussi un cycle complet d'études universitaires en droit sanctionné par un diplôme, lorsque la durée normale d'une formation universitaire est de quatre ans ou plus, donnant accès à des études postuniversitaires; soit b) avoir réussi un cycle complet d'études universitaires en droit sanctionné par un diplôme, lorsque la durée normale d'une formation universitaire est de trois ans, et justifier d'une année supplémentaire d'expérience professionnelle pertinente
pl Początkowo chodziło o stworzenie ram umożliwiających włączenie prawniczej przezorności w konkretną praktykę prowadzenia codziennej działalności oraz połączenie dobrych praktyk związanych z zawieraniem kontraktów, prawem, projektami, jakością i zarządzaniem ryzykiem
fr L'objectif premier était de créer un cadre afin d'intégrer la prévisibilité juridique dans le traitement concret des affaires quotidiennes et de fondre ensemble de bonnes pratiques contractuelles et juridiques et de bonnes pratiques en matière de gestion des projets, de la qualité et des risques
pl mając na uwadze, że każda reforma zawodów prawniczych niesie z sobą daleko idące konsekwencje, wykraczające poza kwestie związane z prawem konkurencji, dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i ogólnie dla ochrony rządów prawa w Unii Europejskiej
fr considérant que toute réforme des professions juridiques a des conséquences de grande portée, qui vont au-delà du droit de la concurrence et touchent au domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et, plus généralement, à la protection de l'état de droit dans l'Union européenne
pl Klaus-Heiner Lehne i Giuseppe Gargani w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, w sprawie zawodów prawniczych i użyteczności publicznej w systemach prawnych (B
fr Klaus-Heiner Lehne et Giuseppe Gargani, au nom du groupe PPE-DE, Maria Berger, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ALDE, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques (B
pl W szczególności, nie jest on właściwy dla zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom najmniej uprzywilejowanym, lub zagwarantowania ochrony adresatom usług prawniczych lub zapewnienia dobrego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
fr En particulier, celle-ci n'apparaît pas propre à garantir l'accès à la justice aux moins favorisés, ou à garantir la protection des destinataires des services juridiques, ou encore à assurer le bon fonctionnement de la justice
pl W projektach mogą uczestniczyć przedstawiciele zawodów prawniczych z Danii, z krajów kandydujących nieuczestniczących w programie, o ile pomoże to w przygotowaniu tych krajów do przystąpienia, lub z innych krajów trzecich nieuczestniczących w programie, o ile służy to celom projektów
fr Peuvent aussi être associés aux projets, des praticiens du droit du Danemark, des pays candidats à l'adhésion ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ou d'autres pays tiers ne participant pas au programme, lorsque cela s'avère utile aux finalités des projets
pl Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście Coimbra został uznanym w Portugalii adwokatem, dziennikarzem i politykiem.
fr Après des études de droit dans sa ville natale de Coimbra, il avait poursuivi une brillante carrière d'avocat et de journaliste avant d'entrer en politique.
pl Taka szeroka interpretacja orzeczenia dotyczącego środowiska nie uzyskała jednogłośnego poparcia państw członkowskich i gremiów prawniczych
fr Cette interprétation extensive d'un jugement portant sur l'environnement n'a pas emporté l'adhésion unanime des Etats membres et de la doctrine
pl W podobnym duchu, Komisja przedstawiła decyzję ‧/‧/WE ustanawiającą Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych, której głównym celem było stworzenie europejskiego instrumentu współpracy sądowej, który służyłby informowaniu przedstawicieli zawodów prawniczych, instytucji, administracji oraz ogólnie obywateli o prawie stosowanym w różnych państwach UE, a także o procedurach mających zastosowanie do rozwiązywania sporów transgranicznych pojawiających się w ramach stosunków prawnych
fr Dans cet ordre d'idées, la Commission a présenté la décision ‧/‧/CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, dont l'objectif principal était de créer un instrument européen de coopération judiciaire, pour informer les professionnels du droit, les institutions, les administrations et les citoyens en général des droits appliqués dans les différents États membres de l'UE, ainsi que des procédures permettant la résolution des litiges transfrontaliers, dans une relation de droit
pl uważa, że kluczowe jest zwiększenie wymiany ponad linią kontroli na wszystkich poziomach społeczeństwa obywatelskiego i we wszystkich dziedzinach życia; proponuje opracowanie programów wymiany między stowarzyszeniami prawniczymi, szkołami i uniwersytetami, w tym utworzenie wspólnego uniwersytetu, którego budynki byłyby rozmieszczone po obu stronach linii podziału; w celu przezwyciężenia wzajemnej nieufności panującej w armii każdej ze stron sugeruje nawiązanie dialogu między wojskowymi
fr estime qu'il est essentiel d'accroître la fréquence des échanges de part et d'autre de la ligne de contrôle à tous les niveaux de la société civile et dans tous les domaines; suggère la création de programmes d'échange entre les associations de juristes, les écoles et les universités, y compris une université commune avec un campus de chaque côté de la ligne de séparation; propose, en vue d'aider à réduire la suspicion réciproque des deux armées, d'établir un dialogue entre les militaires
pl Chwileczkę, czy jestem w błędzie... czy nie dostaliśmy się do tej samej szkoły prawniczej?
fr Je dêIire, ou on est entrês dans Ia même universitê?
pl Gorąca debata, która od wydania tego wyroku wywiązała się na szczeblu politycznym i w kręgach prawniczych, dotycząca konstytucyjności lub niekonstytucyjności rozszerzenia kompetencji Wspólnoty w sprawach karnych na wdrażanie polityk wspólnotowych, oraz debata co do wyższości TWE nad TUE w tej dziedzinie, muszą zostać uwzględnione przez Komitet w odniesieniu do licznych wniosków legislacyjnych, które Komisja zamierza znowelizować, podobnie jak to zrobiła np. w zakresie własności intelektualnej
fr Le grand débat engagé depuis cet arrêt au niveau politique et dans la doctrine juridique sur la constitutionnalité ou non de l'extension des compétences de la Communauté en matière pénal pour la mise en œuvre les politiques communautaires, et celui de la prééminence du TCE sur le TUE dans ces matières devront néanmoins être considérés par le Comité lors des nombreuses propositions de législation que la Commission envisage de réviser, comme elle vient de le faire en matière de propriété intellectuelle, par exemple
pl wykształcenie prawnicze
fr un diplôme universitaire en droit
pl Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama
fr Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité
pl mając na uwadze, że najczęściej wymienianymi barierami dla satysfakcjonującej transpozycji są brak wiedzy prawniczej lub zasobów ludzkich w kraju oraz brak woli politycznej w państwach członkowskich
fr considérant que les facteurs le plus souvent désignés comme empêchant une transposition satisfaisante ont trait au déficit, sur le plan national, de compétence juridique ou de ressources humaines et au manque de volonté politique dans les États membres
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 393 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,587 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.