Tłumaczenia na język francuski:

  • judiciaire   
    (noun, adjv   )
  • juridique     
    (adjv   )
  • palatial   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Prawny, jurydyczny
 
dotyczący prawnika albo prawa
 
sądowniczy
 
Sądowy
 
Jurystyczny
 
prawny
 
Jurydyczny

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawnicza
informatique juridique
zawód prawniczy
profession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednak organy, takie jak Europejska Rada Adwokatów Karnistów, Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy i organizacja Fair Trials International, wyraziły obawy co do słabej ochrony oskarżonych.
fr Mais certains organismes tels que la European Criminal Bar Association, le Conseil des barreaux de la Communauté européenne et Fair Trials International ont tous exprimé des craintes quant aux faibles garanties à l'égard des prévenus.
pl Każda Izba Odwoławcza składa się z członków o kwalifikacjach technicznych oraz prawniczych
fr Chaque chambre de recours est composée de techniciens et de juristes
pl zachęca organy i organizacje zawodowe oraz stowarzyszenia zrzeszające zawody prawnicze do ustanowienia zbioru zasad postępowania na szczeblu europejskim, w tym zasad dotyczących kwestii organizacyjnych, kwalifikacji, etyki zawodowej, nadzoru, odpowiedzialności i komunikacji, w celu zapewnienia docelowym odbiorcom usług prawniczych należytych gwarancji w zakresie uczciwości i doświadczenia zawodowego oraz w celu zagwarantowania istnienia wymiaru sprawiedliwości opartego na mocnych podstawach
fr engage les organisations, associations et organismes professionnels des professions juridiques à établir, au niveau européen, des codes de conduite comportant des règles en matière d'organisation, de qualifications, de déontologie, de surveillance, de responsabilité et de communications, pour faire en sorte que le consommateur final de services juridiques se voie fournir les nécessaires garanties en matière d'intégrité et d'expérience et pour assurer une bonne administration de la justice
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin- Niemcy)- Krzysztof Peśla przeciwko Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Swobodny przepływ pracowników- Artykuł ‧ WE- Odmowa dostępu do aplikacji przygotowującej do wykonywania regulowanych zawodów prawniczych- Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów prawniczych w innym państwie członkowskim- Kryteria badania równoważności zdobytego wykształcenia
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du ‧ décembre ‧ (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin- Allemagne)- Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Libre circulation des travailleurs- Article ‧ CE- Refus de l’accès au stage juridique préparatoire aux professions juridiques réglementées- Candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre- Critères d’examen de l’équivalence des connaissances acquises
pl Nadszedł więc czas na refleksję nad przyszłym kształtem PWBS i w związku z tym Parlament wzywa Komisję, by zainicjowała szeroko zakrojoną debatę, w której wezmą udział wszystkie zainteresowane strony, w tym przede wszystkim sędziowie i osoby wykonujące inne zawody prawnicze.
fr L'heure est donc venue de réfléchir au développement futur de l'ELSJ, c'est pourquoi le Parlement européen demande à la Commission d'entamer un large débat réunissant toutes les parties intéressées, y compris, en particulier, les magistrats et les praticiens du droit.
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zawodów prawniczych i użyteczności publicznej w systemach prawnych
fr vu sa résolution du ‧ mars ‧ sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques
pl Czysto prawnicza analiza przepisów dyrektywy w sprawie czasu pracy, dotyczących dziennych okresów odpoczynku, przerw, tygodniowych okresów odpoczynku oraz tygodniowego czasu pracy pokazuje, że jeżeli porówna się ją do postanowień art. ‧ dotyczących dopuszczalnych odstępstw i nie weźmie się pod uwagę wpływu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących czasu pracy w stałej gotowości, to powinno uznać się, że dyrektywa ta wprowadza w jakimś stopniu elastyczność pod względem negocjacyjnym
fr Un examen strictement juridique des règles que contient la directive sur le temps de travail en matière de repos journalier, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de temps de travail hebdomadaire fait apparaître, lorsque l'on compare ces règles aux dispositions relatives aux dérogations autorisées que contient l'article ‧, que l'on doit considérer la directive comme étant un texte qui offre une marge de flexibilité négociée, si l'on fait abstraction des conséquences des décisions de la Cour de justice pour ce qui concerne le temps de garde
pl Myślałam, że chcesz prawniczej pracy
fr Je croyais que tu voulais du légal
pl przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z usług prawniczych; lub
fr sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques
pl ewentualnego udziału Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w kosztach sądowych w trybunałach wspólnotowych i krajowych, kosztów usług prawniczych, zakupu materiałów i literatury prawniczej oraz innych kosztów o charakterze prawnym, procesowym lub przedprocesowym związanych z działalnością Działu Prawnego
fr tous les frais éventuels dérivés de la participation du Comité économique et social européen devant les tribunaux communautaires et nationaux, les engagements des services juridiques, l'achat de matériel et d'ouvrages juridiques, ainsi que d'autres frais de nature juridique, contentieuse ou précontentieuse dans lesquels participe le service juridique
pl Zawody prawnicze
fr Professions juridiques et intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques
pl Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama
fr Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité
pl przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych
fr destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawodów prawniczych i interesu ogólnego w funkcjonowaniu systemów prawnych
fr Résolution du Parlement européen sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques
pl przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub
fr destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou
pl przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych
fr destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques
pl Środki te obejmują również zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty rejestracyjnej lub innych opłat oraz obniżkę opłat za usługi prawne, tj. opłat za usługi prawnicze, opłat notarialnych i in
fr À cela s'ajoute une dispense de l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement ou autres taxes ainsi qu'une réduction des frais de procédure (honoraires d'avocats, frais de notaire et autres charges
pl (DE) Zatem pragnę po prostu ponownie poprosić osobiście pana posła von Wogau o ujawnienie, z kim jego firma prawnicza prowadzi interesy i od kogo czerpie zyski, a potem możemy dalej rozmawiać.
fr (DE) Dans ce cas, j'invite une fois encore et personnellement M. von Wogau à nous dire avec qui traite son bureau d'avocats et d'où il tire ses bénéfices. Nous pourrons ensuite reprendre la discussion!
pl zamówień na usługi prawnicze w rozumieniu załącznika IIB do dyrektywy ‧/‧/WE
fr aux marchés de services juridiques au sens de l'annexe ‧ B de la directive ‧/‧/CE
pl z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według badań zadowolenia klienta przeprowadzonych przez ETO, jakość i terminowość tłumaczeń na języki UE-‧ (języki urzędowe ‧ państw członkowskich przed rozszerzeniem z ‧ r. i ‧ r.) uznawane są za ogólnie zadowalające, choć nadal istnieją pewne problemy związane z terminologią techniczną i prawniczą
fr se félicite du fait que la qualité et la ponctualité des traductions dans les langues de l'UE-‧ (les langues officielles des quinze États membres avant les élargissements de ‧ et ‧) soient, d'après une enquête de satisfaction des clients menée par la Cour des comptes, généralement considérées comme satisfaisantes, même si certains problèmes persistent sur le plan de la terminologie technique et juridique
pl Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (debata
fr Professions juridiques et intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques (débat
pl wielu istotnych odpowiedzi udzieliły firmy prawnicze, organizacje branżowe i organizacje pozarządowe
fr les réactions des cabinets d'avocats, associations professionnelles et ONG ont été nombreuses
pl ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości lub Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, kosztów usług adwokatów zewnętrznych występujących w sprawach przed sądami wspólnotowymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Działu Prawnego w innych sprawach, z którymi się do niego zwrócono, oraz na nabycie literatury prawniczej
fr le montant des condamnations éventuelles du Parlement européen aux dépens arrêtés par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, de l'engagement des avocats externes devant les tribunaux communautaires et nationaux, de l'engagement de conseils juridiques pour l'assistance au service juridique et de l'achat d'ouvrages juridiques
pl Przedstawiciele zawodów prawniczych muszą mieć możliwość stałego wyrażania opinii na temat przestrzeni wolności, bezpieczeństwie i sprawiedliwości.
fr Les représentants des professions juridiques doivent avoir l'occasion d'exprimer continuellement leur avis concernant un domaine fondé sur la liberté, la sécurité et la justice.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 393 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,296 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.