Tłumaczenia na język francuski:

  • ménage       
    (noun   )
  • travaux domestiques   
  • économie domestique   
  • économie ménagère   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

praca domowa
devoir à la maison; devoirs; devoir; prep; préparation; tâche; élaboration; travail domestique

Przykładowe zdania z "prace domowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mając na uwadze, że osoby wykonujące prace domowe często wykonują pracę niezgłoszoną oraz że są to głównie pracujący imigranci, z których wielu nie ma uregulowanej sytuacji prawej i niektórzy z nich padają ofiarą wyzysku, handlu ludźmi i przymusowej pracy
fr considérant que les personnes qui effectuent des services domestiques travaillent souvent en n'étant pas déclarées et qu'un grand nombre d'entre elles sont des travailleurs immigrés, dont beaucoup sont en situation illégale et dont certains sont exploités, victimes de la traite des êtres humains et du travail en servitude
pl Nawet w odniesieniu do znacznej liczby kobiet mających płatną pracę, robienie zakupów, opieka nad osobami starszymi i dziećmi są nadal postrzegane jako obowiązki kobiet, gdyż mężczyźni wykonują mniej niż ‧ % wszystkich prac w gospodarstwie domowym i jedynie ‧-‧ % prac związanych z opieką nad dzieckiem
fr Les courses, la charge d'enfants et de parents âgés sont toujours perçues comme des activités inhérentes aux responsabilités des femmes, même lorsqu'elles occupent un emploi rémunéré, les hommes se chargeant de moins de ‧ % de l'ensemble des tâches ménagères et de seulement ‧ à ‧ % des soins prodigués aux enfants
pl Powiedzieć " prace domowe " a zastygnie
fr Au mot " ménage ", il ronchonne
pl Mamy nieco prac domowych do zrobienia
fr Une ou deux corvées de ménage
pl Kiedy mężczyźni zechcą wykonywać prace w zakresie pomocy domowej, opieki nad dziećmi i pomocy na rzecz rodziny, uczyniony zostanie wielki krok w kierunku równouprawnienia płci
fr Quand des hommes voudront exercer les métiers d'aides ménagers, gardiens d’enfants, aides familiaux, un grand pas aura été franchi vers l’égalité des sexes
pl Nadal mamy do czynienia z różnicami między kobietami a mężczyznami w obszarze edukacji, w sferze językowej, prac domowych, w dostępie do miejsc pracy oraz w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
fr Il subsiste actuellement des différences entre hommes et femmes dans le domaine de l'enseignement, du langage, de la répartition des tâches domestiques, de l'accès au travail et de l'exercice des fonctions professionnelles.
pl jest zdania, że Państwa Członkowskie czynią wysiłki mające na celu wykrycie nielegalnego zatrudnienia, zwłaszcza w dziedzinie prac domowych i opieki nad dziećmi, do wykonywania których zatrudnionych jest wiele imigrantek; uważa, że należy stworzyć nową formułę, która pozwoli zatrudniającym je rodzinom na znalezienie legalnego rozwiązania umożliwiającego objęcie tych pracowników ubezpieczeniem społecznym
fr est d'avis que les États membres fassent des efforts visant à faire la lumière sur l'emploi irrégulier, en particulier dans les secteurs des services domestiques et de l'aide familiale, secteurs qui emploient un grand nombre de femmes migrantes; estime qu'il faut trouver une nouvelle formule qui permette aux familles qui les emploient de trouver une solution juridique permettant la couverture sociale de ces personnes
pl świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia pielęgnacyjno-opiekuńczego uprawniające do otrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty za pewne bezpośrednie wydatki związane ze sprawowaniem opieki niezbędnej dla osoby ubezpieczonej i poniesione bezpośrednio na jej rzecz, takie jak opieka pielęgniarska i pomoc świadczona w miejscu zamieszkania lub w wyspecjalizowanych instytucjach, zakup sprzętu wykorzystywanego w opiece lub wykonanie prac w celu poprawy warunków w otoczeniu domowym; tego rodzaju świadczenia mają głównie na celu uzupełnienie świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia zdrowotnego, aby poprawić stan zdrowia i jakość życia osób wymagających opieki
fr les prestations d’assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l’état de dépendance de l’assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l’aide ménagère prodigués à domicile ou dans les établissements spécialisés, l’achat d’équipements de soins ou la réalisation de travaux destinés à adapter le logement; de telles prestations ont essentiellement pour objet de compléter les prestations en nature de l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes
pl Szacuje się, iż na terytorium UE przebywa nielegalnie między 4,5 a 8 milionów osób z państw trzecich, generalnie znajdując pracę w sektorach budownictwa, rolnictwa, prac domowych oraz hotelarstwa.
fr L'UE compte entre 4,5 et 8 millions de ressortissants des pays tiers vivant clandestinement dans l'UE, trouvant du travail en général dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, des travaux domestiques et de l'hôtellerie.
pl W przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się państwa członkowskie do przyjęcia środków mających na celu uznanie nie tylko tradycyjnych form pracy zarobkowej, ale także różnych pozostałych form pracy, takich jak wolontariat, prace domowe i rodzinne oraz do oszacowania sposobu uwzględnienia ich w rachunkach narodowych państw członkowskich, a także oszacowania ich wkładu w tworzenie PKB.
fr Ce rapport appelle les États membres à prendre des mesures visant à la reconnaissance non seulement des formes traditionnelles de travail marchand, mais aussi de différentes autres formes tel que le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial, et à évaluer comment ces formes de travail devraient être incluses dans les systèmes des comptes nationaux des États membres. Il demande aussi que leur impact sur le PIB soit évalué.
pl W ekonomii pomija się prace domowe i wykonywane na rzecz rodziny, niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa, co budzi wątpliwości odnośnie do sposobów obliczania wzrostu
fr L'économie ne connait pas le travail domestique et familial, pourtant nécessaire au fonctionnement de la société, ce qui conduit à s'interroger sur la façon de calculer la croissance
pl stworzenie warunków do lepszego godzenia pracy, życia rodzinnego i prywatnego poprzez umożliwienie, na zasadzie dobrowolności, elastycznej organizacji czasu pracy w interesie przedsiębiorstw i pracowników, poprawę usług w zakresie opieki zdrowotnej, uznanie organizacji opieki nad małymi dziećmi nie jako obciążenia, ale jako inwestycji oraz zachęcanie mężczyzn do pełnego uczestnictwa w pracach domowych
fr de créer les conditions pour une meilleure conciliation entre travail, vie familiale et vie privée, en proposant des organisations de temps de travail flexibles choisis dans l’intérêt des entreprises et des salariés, en augmentant les services de soins, en considérant l’accueil des jeunes enfants non comme une charge mais comme un investissement, et en encourageant les hommes à prendre leur part du travail familial
pl Potrzebują one pomocy począwszy od przemieszczania się i opieki społecznej, przez zakupy, gotowanie i inne prace domowe, aż po mycie i przyjmowanie pożywienia
fr Outre l'encadrement social, ces besoins peuvent aller de l'aide pour se déplacer, aller faire les courses, faire la cuisine et accomplir d'autres tâches ménagères, jusqu'à la toilette corporelle et l'alimentation
pl Musimy zmierzyć się z przyczynami stanu rzeczy, w którym kobiety częściej popadają w niepewną sytuację zawodową. Do przyczyn tych należą stereotypy, nierówny podział obowiązków rodzinnych i domowych oraz niedocenianie prac zdominowanych przez kobiety.
fr Nous devons traiter les raisons pour lesquelles les femmes sont plus susceptibles d'occuper des emplois précaires: les stéréotypes, le partage inégal des tâches familiales et ménagères, et la sous-évaluation des emplois à prédominance féminine.
pl podobne usługi, w tym opieka nad dzieckiem i prace domowe, świadczona przez przedsiębiorstwa lub osoby pracujące na własny rachunek
fr services similaires, y compris Baby-sitting et ménage, assurés par des entreprises ou des indépendants
pl Prace domowe to największy sektor nierejestrowanej pracy w Europie
fr Le travail domestique est le plus important secteur de travail non déclaré en Europe
pl Kolejnym problemem jest częste nieuznawanie prac wykonywanych przez kobiety, takich jak prace domowe, wychowywanie dzieci lub opieka nad krewnymi, za prawdziwą pracę.
fr Un autre problème est que des travaux féminins tels que les tâches ménagères, l'éducation des enfants ou la prise en charge de parents sont rarement considérés comme un vrai travail.
pl Gdy rodzina ma do dyspozycji dwie pensje, nie przeznacza jednej z nich na finansowanie prac wykonywanych wcześniej przez gospodynię domową, lecz raczej na konsumpcję dóbr materialnych
fr Quand les couples ont deux salaires, ils ne consacrent pas l'un des deux au financement des services pour effectuer les travaux que réalisait la femme au foyer, ils privilégient la consommation de biens matériels
pl Moim zdaniem prace domowe stanowią produkcję gospodarstw domowych i powinny być istotną częścią statystyk dotyczących działalności gospodarczej kraju.
fr À mon avis, le travail domestique est une production ménagère et devrait représenter une partie significative dans les statistiques se rapportant à la production économique d'un pays.
pl Jeżeli swoboda świadczenia usług ma przynieść korzyści również pracownikom, to pozostały nam jeszcze do odrobienia prace domowe.
fr Si nous voulons que la libre prestation de services profite également aux travailleurs, nous avons encore quelques devoirs à faire.
pl Uważa, że konieczne są zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi lub innych rodzajów wykorzystywania – wykorzystywania seksualnego, pracy opartej na wyzysku (prace domowe, gotowanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi), komercyjnego rynku ślubnego, handlu organami oraz praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw
fr estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes pour lutter contre la traite des êtres humains ou d'autres formes d'exploitation, qu'elles soient à but sexuel ou concernent des relations de travail abusives (travaux domestiques, restauration, garde d'enfants, de personnes âgées, de personnes malades, etc.), l'organisation de mariages à des fins lucratives ou le trafic d'organes, ainsi que pour combattre les pratiques de la mutilation génitale et du mariage forcé
pl Prace domowe stanowią blisko jedną dziesiątą wszystkich prac w krajach rozwiniętych, i dotyczą dużej grupy obywateli, szczególnie kobiet, znajdujących się w niepewnej sytuacji.
fr Le travail domestique représente presque un dixième du nombre total d'emplois dans les pays développés, il concerne un groupe considérable de citoyens, surtout des femmes, en situation vulnérable.
pl Warto też wspomnieć przy okazji tej debaty, że jest jeszcze 14 ludzi na Białorusi, którym ograniczono wolność, skazując bądź na areszt domowy, bądź na przymusowe prace za działalność na rzecz praw człowieka i wolności.
fr Cela vaut également la peine de rappeler, puisque ce débat m'en donne l'occasion, qu'il y a 14 autres personnes au Belarus dont la liberté est limitée parce qu'en résidence surveillée ou condamnées aux travaux forcés pour des activités de soutien aux droits de l'homme et à la liberté.
pl uważa, że wysiłki na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego muszą być prowadzone w sposób trwały i na szeroką skalę, w celu poprawy sytuacji ludzi najbardziej narażonych na ubóstwo i wykluczenie, takich jak osoby wykonujące prace dorywcze, osoby bezrobotne, gospodarstwa domowe, w których jeden rodzic (zazwyczaj kobieta) wychowuje dziecko, osoby starsze żyjące samotnie, kobiety, rodziny wielodzietne, dzieci najmniej uprzywilejowane, a także mniejszości etniczne, osoby chore lub niepełnosprawne, osoby bezdomne, ofiary handlu ludźmi oraz ofiary uzależnień od narkotyków i alkoholu
fr considère que la lutte menée contre la pauvreté et l'exclusion sociale doit être poursuivie et accrue afin d'améliorer la situation des personnes les plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion, tels que les personnes occupant des emplois précaires, les chômeurs, les familles monoparentales (où les femmes exercent en général l'autorité parentale), les personnes âgées vivant seules, les femmes, les familles comptant plusieurs personnes dépendantes, les enfants défavorisés, ainsi que les minorités ethniques, les personnes malades ou handicapées, les sans-abri, les victimes de trafics et les victimes de la drogue ou de la dépendance alcoolique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72992 zdań frazy prace domowe.Znalezione w 10,513 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.