Tłumaczenia na język francuski:

  • ménage       
    (noun   )
  • travaux domestiques   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

praca domowa
devoir à la maison; devoirs

Przykładowe zdania z "prace domowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Musi ono być ściśle zintegrowane z toczącymi się dyskusjami i pracami na rzecz wprowadzenia w życie komunikatu w sprawie Zintegrowanej Polityki Produktowej UE, a także z innymi opracowywanymi instrumentami prawnymi, takimi jak wnioskowana dyrektywa w sprawie eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię (EuP), dyrektywa ramowa ‧/‧/EWG dotycząca urządzeń gospodarstwa domowego oraz decyzja Rady Energy Star dotycząca urządzeń biurowych, realizacją ETAP, szóstego programu działań na rzecz środowiska oraz wspólnotowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju
fr Il est nécessaire d’intégrer étroitement ce mécanisme aux débats en cours et aux travaux de mise en œuvre de la communication relative à la politique intégrée des produits de l’UE et aux autres instruments législatifs en cours d'élaboration tels que la proposition de directive sur l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie, la directive cadre ‧/‧/CEE relative aux appareils domestiques et la décision du Conseil concernant le label Energy Star pour le matériel de bureau, la mise en œuvre du PAET, le sixième programme d'action pour l'environnement et la stratégie communautaire du développement durable
pl Do podkreślenia wartości prac domowych ekonomiści wykorzystują modele matematyczne.
fr Les économistes recourent à des modèles économiques pour exprimer la valeur du travail domestique.
pl Kiedy mężczyźni zechcą wykonywać prace w zakresie pomocy domowej, opieki nad dziećmi i pomocy na rzecz rodziny, uczyniony zostanie wielki krok w kierunku równouprawnienia płci
fr Quand des hommes voudront exercer les métiers d'aides ménagers, gardiens d’enfants, aides familiaux, un grand pas aura été franchi vers l’égalité des sexes
pl Na przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.
fr Par exemple, le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial représentent des aspects différents de ce concept, mais ne rentrent pas dans la définition traditionnelle du travail marchand.
pl Uważa, że konieczne są zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi lub innych rodzajów wykorzystywania – wykorzystywania seksualnego, pracy opartej na wyzysku (prace domowe, gotowanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi), komercyjnego rynku ślubnego, handlu organami oraz praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw
fr estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes pour lutter contre la traite des êtres humains ou d'autres formes d'exploitation, qu'elles soient à but sexuel ou concernent des relations de travail abusives (travaux domestiques, restauration, garde d'enfants, de personnes âgées, de personnes malades, etc.), l'organisation de mariages à des fins lucratives ou le trafic d'organes, ainsi que pour combattre les pratiques de la mutilation génitale et du mariage forcé
pl Nadal mamy do czynienia z różnicami między kobietami a mężczyznami w obszarze edukacji, w sferze językowej, prac domowych, w dostępie do miejsc pracy oraz w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
fr Il subsiste actuellement des différences entre hommes et femmes dans le domaine de l'enseignement, du langage, de la répartition des tâches domestiques, de l'accès au travail et de l'exercice des fonctions professionnelles.
pl Powszechnie wiadomo, że omawiana współczesna forma niewolnictwa przynosi wysokie dochody organizacjom przestępczym, które uprawiają ten proceder na wielorakie sposoby, od wykorzystywania seksualnego i przymusowej pracy, do nielegalnego handlu ludzkimi organami czy nawet przymusowych prac domowych, jak też do innych prac na czarno.
fr Le caractère extrêmement lucratif de cette forme contemporaine d'esclavage pour les organisations criminelles est bien connu. La traite peut prendre différentes formes, allant de l'exploitation sexuelle et du travail forcé au trafic d'organes, à l'esclavage domestique et autres formes de travail non déclaré.
pl Gdy rodzina ma do dyspozycji dwie pensje, nie przeznacza jednej z nich na finansowanie prac wykonywanych wcześniej przez gospodynię domową, lecz raczej na konsumpcję dóbr materialnych
fr Quand les couples ont deux salaires, ils ne consacrent pas l'un des deux au financement des services pour effectuer les travaux que réalisait la femme au foyer, ils privilégient la consommation de biens matériels
pl Kryzys gospodarczy spowodował pogłębienie się nierówności w tym względzie, wywierając wpływ na gorzej płatne prace wykonywane głównie przez kobiety, w tym pracę w gospodarstwie domowym i pracę opiekuńczą. Badania pokazują, że te miejsca pracy stanowią 31,5 % zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w tym zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin.
fr Ces inégalités sont exacerbées par la crise économique, qui touche les emplois peu rémunérés exercés principalement par les femmes, dans le secteur des travaux domestiques et des soins aux personnes, par exemple. Selon les études, ces emplois représentent 31,5 % des emplois salariés, y compris à temps partiel.
pl Jestem za tym, by prace wykonywane przez mężczyzn i kobiety, w tym prace domowe, wychowywanie dzieci i opieka nad starszymi lub niesprawnymi krewnymi były uznawane za wartościowe i były lepiej płatne.
fr Je suis favorable à une meilleure reconnaissance et à une meilleure rémunération du travail accompli tant par les hommes que par les femmes à la maison, des tâches ménagères à l'éducation des enfants en passant par la prise en charge de parents âgés ou handicapés.
pl Potwierdzamy słuszność prac nad środkami prawodawczymi dotyczącymi kontroli zwierząt domowych, lecz mamy odczucie, że pieniądze należy zabezpieczyć dla zwierząt gospodarskich.
fr Nous sommes d'accord avec le développement de mesures législatives visant à contrôler les animaux domestiques, mais nous pensons qu'il faut réserver des budgets spécifiquement pour les animaux de ferme.
pl Musimy zmierzyć się z przyczynami stanu rzeczy, w którym kobiety częściej popadają w niepewną sytuację zawodową. Do przyczyn tych należą stereotypy, nierówny podział obowiązków rodzinnych i domowych oraz niedocenianie prac zdominowanych przez kobiety.
fr Nous devons traiter les raisons pour lesquelles les femmes sont plus susceptibles d'occuper des emplois précaires: les stéréotypes, le partage inégal des tâches familiales et ménagères, et la sous-évaluation des emplois à prédominance féminine.
pl Uzależniony od płci podział prac domowych i w zakresie opieki powinien zostać zmieniony tak, by kobiety i mężczyźni mieli w nich równy udział
fr La répartition des tâches ménagères et des soins entre les femmes et les hommes doit changer, afin qu'il y ait un équilibre entre les femmes et les hommes
pl Koło z pracami domowymi
fr Une roue à corvées
pl Od czterdziestu lat proces przekształcania prac domowych w zatrudnienie napędza wzrost gospodarczy
fr Depuis quarante ans, ce mouvement de transformation du travail domestique en emplois est un moteur de la croissance
pl Powiedzieć " prace domowe " a zastygnie
fr Au mot " ménage ", il ronchonne
pl aktywne zachęcanie ojców i domowników płci męskiej do korzystania z opcji elastycznego czasu pracy oraz do podejmowania prac związanych z gospodarstwem domowym i obowiązków rodzinnych, np. poprzez ustalenie wstępnej formy urlopu ojcowskiego oraz rozpoczęcie oczekiwanego przeglądu dyrektywy Rady ‧/‧/WE
fr en encourageant activement les pères et les concubins à recourir aux horaires de travail flexibles mis à leur disposition et à assumer les tâches ménagères et familiales, par exemple en prévoyant une première forme de congé de paternité et en engageant la révision prévue de la directive ‧/‧/CE du Conseil
pl Z jednej strony mężczyźni muszą bardziej zaangażować się w prace domowe i opiekę nad dziećmi, a z drugiej strony kobiety muszą mieć możliwość wejścia na drogę zupełnie niezależnej kariery zawodowej.
fr D'une part, les hommes doivent participer davantage aux travaux ménagers et à la garde des enfants et, d'autre part, les femmes doivent être en mesure de mener une carrière en toute indépendance.
pl Przedmiotowy wskaźnik makroekonomiczny nie bierze pod uwagę jakości produktów, nie dokonuje pomiaru trwałego wzrostu gospodarczego oraz wyklucza inne czynniki, takie jak gospodarka naturalna i gospodarka podmiejska, prace domowe oraz wolontariat.
fr En effet, cet indicateur macroéconomique ne tient pas compte de la qualité des produits, ne mesure pas la croissance économique durable et exclut d'autres facteurs tels que les économies de subsistance et les économies suburbaines, le travail ménager et le travail bénévole.
pl podobne usługi, w tym opieka nad dzieckiem i prace domowe, świadczona przez przedsiębiorstwa lub osoby pracujące na własny rachunek
fr services similaires, y compris Baby-sitting et ménage, assurés par des entreprises ou des indépendants
pl Równouprawnienie zależy również od rozwoju oferty usług, które uwolnią kobiety od prac domowych i rodzinnych celem zwiększenia ich udziału w stabilnym zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach wymagających kwalifikacji
fr L'égalité passe par le développement d’une offre de services qui pourra libérer les femmes des travaux domestiques et familiaux, afin de conforter leur place dans des emplois stables, à temps plein et qualifiés
pl Czas pracy faktycznie poświęcony w gospodarstwie na prace rolnicze z wyłączeniem pracy w gospodarstwach domowych posiadacza lub kierownika
fr Temps de travail effectivement consacré au travail agricole sur l
pl Nie znaleźliśmy tego celu w programie prac Komisji, choć w tej dziedzinie konieczne są inicjatywy, które mogą być skierowane zarówno do europejskich gospodarstw domowych, jak i firm.
fr C'est une première, mais cet objectif ne figure pas dans le programme de travail de la Commission, alors même que des initiatives doivent être prises en la matière, qui peuvent cibler aussi bien les ménages que les entreprises européennes.
pl świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia pielęgnacyjno-opiekuńczego uprawniające do otrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty za pewne bezpośrednie wydatki związane ze sprawowaniem opieki niezbędnej dla osoby ubezpieczonej i poniesione bezpośrednio na jej rzecz, takie jak opieka pielęgniarska i pomoc świadczona w miejscu zamieszkania lub w wyspecjalizowanych instytucjach, zakup sprzętu wykorzystywanego w opiece lub wykonanie prac w celu poprawy warunków w otoczeniu domowym; tego rodzaju świadczenia mają głównie na celu uzupełnienie świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia zdrowotnego, aby poprawić stan zdrowia i jakość życia osób wymagających opieki
fr les prestations d’assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l’état de dépendance de l’assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l’aide ménagère prodigués à domicile ou dans les établissements spécialisés, l’achat d’équipements de soins ou la réalisation de travaux destinés à adapter le logement; de telles prestations ont essentiellement pour objet de compléter les prestations en nature de l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes
pl Moim zdaniem prace domowe stanowią produkcję gospodarstw domowych i powinny być istotną częścią statystyk dotyczących działalności gospodarczej kraju.
fr À mon avis, le travail domestique est une production ménagère et devrait représenter une partie significative dans les statistiques se rapportant à la production économique d'un pays.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72992 zdań frazy prace domowe.Znalezione w 19,973 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.