Tłumaczenia na język francuski:

  • ménage       
    (noun   )
  • travaux domestiques   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

praca domowa
devoir à la maison; devoirs

Przykładowe zdania z "prace domowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Noblista Gary Becker wskazuje na wagę także ekonomiczną wkładu osób wykonujących prace domowe do dorobku ekonomicznego całego społeczeństwa.
fr Gary Becker, lauréat du prix Nobel, évoque l'importante contribution des personnes engagées dans des tâches domestiques au progrès économique de la société tout entière.
pl Od czterdziestu lat proces przekształcania prac domowych w zatrudnienie napędza wzrost gospodarczy
fr Depuis quarante ans, ce mouvement de transformation du travail domestique en emplois est un moteur de la croissance
pl Na przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.
fr Par exemple, le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial représentent des aspects différents de ce concept, mais ne rentrent pas dans la définition traditionnelle du travail marchand.
pl Nielegalne zatrudnienie, na przykład przy pracach domowych i opiece nad dziećmi, dotyczy głównie kobiet, wiele z nich to imigrantki.
fr L'emploi illégal dans les services domestiques et de garde d'enfants, par exemple, concerne principalement des femmes souvent issues de l'immigration.
pl stworzenie warunków do lepszego godzenia pracy, życia rodzinnego i prywatnego poprzez umożliwienie, na zasadzie dobrowolności, elastycznej organizacji czasu pracy w interesie przedsiębiorstw i pracowników, poprawę usług w zakresie opieki zdrowotnej, uznanie organizacji opieki nad małymi dziećmi nie jako obciążenia, ale jako inwestycji oraz zachęcanie mężczyzn do pełnego uczestnictwa w pracach domowych
fr de créer les conditions pour une meilleure conciliation entre travail, vie familiale et vie privée, en proposant des organisations de temps de travail flexibles choisis dans l’intérêt des entreprises et des salariés, en augmentant les services de soins, en considérant l’accueil des jeunes enfants non comme une charge mais comme un investissement, et en encourageant les hommes à prendre leur part du travail familial
pl mając na uwadze, że okolło dwóch trzecich pracy na świecie wykonują kobiety i dziewczęta, jednak ich udział w dochodach wynosi poniżej ‧ %; mając na uwadze, że w wyniku pracy kobiet powstaje połowa żywności na świecie, a prawie ‧ % niezatrudnionych kobiet wykonuje przede wszystkim prace domowe i sprawuje opiekę nad członkami rodziny w domu w porównaniu do ‧ % niezatrudnionych mężczyzn
fr considérant que les femmes et les filles assument environ les deux tiers de la charge de travail dans le monde, pour moins de ‧ % du revenu; considérant que les femmes, par leur travail, produisent la moitié des aliments dans le monde et que près de ‧ % des femmes sans emploi se consacrent essentiellement aux tâches ménagères et aux soins familiaux à domicile, contre ‧ % pour les hommes sans emploi
pl Osobami, których zwolnienia, obniżki pensji i wykorzystywanie przez pracodawców dotykają w największym stopniu, są kobiety zatrudniane do prac domowych, pracujące jako opiekunki oraz na podstawie umów na czas określony.
fr Les femmes qui travaillent comme domestiques, qui assurent des soins, et qui travaillent dans le cadre de contrats temporaires sont les plus touchées par les licenciements, les réductions salariales, et les abus des employeurs.
pl Biorąc pod uwagę ilość godzin poświęconych na produkcję domową, musimy zaakceptować uwzględnienie tego rodzaju prac w obliczeniach całkowitej wielkości produkcji danego kraju.
fr Compte tenu des heures de la production ménagère on doit accepter de les prendre en considération au moment du calcul de la production totale d'un pays.
pl Potrzebują one pomocy począwszy od przemieszczania się i opieki społecznej, przez zakupy, gotowanie i inne prace domowe, aż po mycie i przyjmowanie pożywienia
fr Outre l'encadrement social, ces besoins peuvent aller de l'aide pour se déplacer, aller faire les courses, faire la cuisine et accomplir d'autres tâches ménagères, jusqu'à la toilette corporelle et l'alimentation
pl Koło z pracami domowymi
fr Une roue à corvées
pl Równouprawnienie zależy również od rozwoju oferty usług, które uwolnią kobiety od prac domowych i rodzinnych celem zwiększenia ich udziału w stabilnym zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach wymagających kwalifikacji
fr L'égalité passe par le développement d’une offre de services qui pourra libérer les femmes des travaux domestiques et familiaux, afin de conforter leur place dans des emplois stables, à temps plein et qualifiés
pl Uzależniony od płci podział prac domowych i w zakresie opieki powinien zostać zmieniony tak, by kobiety i mężczyźni mieli w nich równy udział
fr La répartition des tâches ménagères et des soins entre les femmes et les hommes doit changer, afin qu'il y ait un équilibre entre les femmes et les hommes
pl Nadal mamy do czynienia z różnicami między kobietami a mężczyznami w obszarze edukacji, w sferze językowej, prac domowych, w dostępie do miejsc pracy oraz w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
fr Il subsiste actuellement des différences entre hommes et femmes dans le domaine de l'enseignement, du langage, de la répartition des tâches domestiques, de l'accès au travail et de l'exercice des fonctions professionnelles.
pl Prace domowe częściej wykonują też migranci i ludzie ze społeczności bardziej zmarginalizowanych.
fr Les migrants et les personnes des communautés plus marginalisées sont également plus susceptibles de travailler dans un cadre domestique.
pl Prace domowe to największy sektor nierejestrowanej pracy w Europie
fr Le travail domestique est le plus important secteur de travail non déclaré en Europe
pl Do podkreślenia wartości prac domowych ekonomiści wykorzystują modele matematyczne.
fr Les économistes recourent à des modèles économiques pour exprimer la valeur du travail domestique.
pl świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia pielęgnacyjno-opiekuńczego uprawniające do otrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty za pewne bezpośrednie wydatki związane ze sprawowaniem opieki niezbędnej dla osoby ubezpieczonej i poniesione bezpośrednio na jej rzecz, takie jak opieka pielęgniarska i pomoc świadczona w miejscu zamieszkania lub w wyspecjalizowanych instytucjach, zakup sprzętu wykorzystywanego w opiece lub wykonanie prac w celu poprawy warunków w otoczeniu domowym; tego rodzaju świadczenia mają głównie na celu uzupełnienie świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia zdrowotnego, aby poprawić stan zdrowia i jakość życia osób wymagających opieki
fr les prestations d’assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l’état de dépendance de l’assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l’aide ménagère prodigués à domicile ou dans les établissements spécialisés, l’achat d’équipements de soins ou la réalisation de travaux destinés à adapter le logement; de telles prestations ont essentiellement pour objet de compléter les prestations en nature de l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes
pl mając na uwadze, że w rzeczywistości setki tysięcy kobiet muszą się godzić na nieregularne warunki pracy, ponieważ pracują wykonując prace domowe poza swoim własnym gospodarstwem domowym lub muszą opiekować się starszymi członkami rodziny
fr considérant qu'il est avéré que des centaines de milliers de femmes n'ont pas d'autre choix que d'accepter des conditions d'emploi irrégulières parce qu'elles font des travaux domestiques chez les autres ou qu'elles ont la charge de membres âgés de leur famille
pl Musi ono być ściśle zintegrowane z toczącymi się dyskusjami i pracami na rzecz wprowadzenia w życie komunikatu w sprawie Zintegrowanej Polityki Produktowej UE, a także z innymi opracowywanymi instrumentami prawnymi, takimi jak wnioskowana dyrektywa w sprawie eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię (EuP), dyrektywa ramowa ‧/‧/EWG dotycząca urządzeń gospodarstwa domowego oraz decyzja Rady Energy Star dotycząca urządzeń biurowych, realizacją ETAP, szóstego programu działań na rzecz środowiska oraz wspólnotowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju
fr Il est nécessaire d’intégrer étroitement ce mécanisme aux débats en cours et aux travaux de mise en œuvre de la communication relative à la politique intégrée des produits de l’UE et aux autres instruments législatifs en cours d'élaboration tels que la proposition de directive sur l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie, la directive cadre ‧/‧/CEE relative aux appareils domestiques et la décision du Conseil concernant le label Energy Star pour le matériel de bureau, la mise en œuvre du PAET, le sixième programme d'action pour l'environnement et la stratégie communautaire du développement durable
pl aktywne zachęcanie ojców i domowników płci męskiej do korzystania z opcji elastycznego czasu pracy oraz do podejmowania prac związanych z gospodarstwem domowym i obowiązków rodzinnych, np. poprzez ustalenie wstępnej formy urlopu ojcowskiego oraz rozpoczęcie oczekiwanego przeglądu dyrektywy Rady ‧/‧/WE
fr en encourageant activement les pères et les concubins à recourir aux horaires de travail flexibles mis à leur disposition et à assumer les tâches ménagères et familiales, par exemple en prévoyant une première forme de congé de paternité et en engageant la révision prévue de la directive ‧/‧/CE du Conseil
pl W przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się państwa członkowskie do przyjęcia środków mających na celu uznanie nie tylko tradycyjnych form pracy zarobkowej, ale także różnych pozostałych form pracy, takich jak wolontariat, prace domowe i rodzinne oraz do oszacowania sposobu uwzględnienia ich w rachunkach narodowych państw członkowskich, a także oszacowania ich wkładu w tworzenie PKB.
fr Ce rapport appelle les États membres à prendre des mesures visant à la reconnaissance non seulement des formes traditionnelles de travail marchand, mais aussi de différentes autres formes tel que le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial, et à évaluer comment ces formes de travail devraient être incluses dans les systèmes des comptes nationaux des États membres. Il demande aussi que leur impact sur le PIB soit évalué.
pl Szkolenie dziewcząt romskich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż wydaje się, że częściej rezygnują wcześniej ze szkoły, także ze względu na fakt większego wykorzystywania dziewcząt do prac domowych.
fr La formation des filles roms mérite une attention particulière, car il semblerait qu'elles soient les principales concernées par le décrochage scolaire, et aussi parce que les filles sont beaucoup plus exploitées au niveau du travail ménager.
pl Powiedzieć " prace domowe " a zastygnie
fr Au mot " ménage ", il ronchonne
pl Nawet w odniesieniu do znacznej liczby kobiet mających płatną pracę, robienie zakupów, opieka nad osobami starszymi i dziećmi są nadal postrzegane jako obowiązki kobiet, gdyż mężczyźni wykonują mniej niż ‧ % wszystkich prac w gospodarstwie domowym i jedynie ‧-‧ % prac związanych z opieką nad dzieckiem
fr Les courses, la charge d'enfants et de parents âgés sont toujours perçues comme des activités inhérentes aux responsabilités des femmes, même lorsqu'elles occupent un emploi rémunéré, les hommes se chargeant de moins de ‧ % de l'ensemble des tâches ménagères et de seulement ‧ à ‧ % des soins prodigués aux enfants
pl Z jednej strony mężczyźni muszą bardziej zaangażować się w prace domowe i opiekę nad dziećmi, a z drugiej strony kobiety muszą mieć możliwość wejścia na drogę zupełnie niezależnej kariery zawodowej.
fr D'une part, les hommes doivent participer davantage aux travaux ménagers et à la garde des enfants et, d'autre part, les femmes doivent être en mesure de mener une carrière en toute indépendance.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72992 zdań frazy prace domowe.Znalezione w 20,081 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.