wymowa: IPA: pɔˈwɔva [pɔˈwɔva]

Tłumaczenia na język francuski:

 • moitié       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  Une des deux parties égales d'un tout.
   
  jedna z dwóch równych części całości
 • demi     
  (noun   )
 • milieu       
  (noun   )

Picture dictionary

moitié
moitié

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (37)

całkowite dopuszczalne połowy
total admissible des captures
dzielić na połowy
diviser en deux parties égales
larwy przeznaczone na przynętę w połowach
asticots destinés à servir d'appâts de pêche
maksymalny podtrzymywalny połów
production maximale équilibrée
połowa tuszy
demi-carcasse
połowy dalekomorskie
pêche en haute mer
połowy ryb na własny użytek
pêche de subsistance
połowy wędkarskie
pêche à la canne
połowy wielorybów
pêche à la baleine
połów
moitié; prise; harengaison; rendement de pêche; pêche
połów badawczy
pêche exploratoire
połów całkowity
capture totale
połów dodatkowy
capture accessoire
połów dopuszczalny
capture autorisée
połów elektryczny ryb
pêche à l'électricité
połów gąbek
pêche aux éponges
połów na wędy
pêche à la ligne; pêche à la traine
połów pereł
pêche des perles
połów pułapkowy
pêche à la nasse
połów ryb
capture de poissons
połów ryb na światło
pêche à la lumière
połów ryb pompą
pêche à la pompe
połów ryb przydennych
pêche démersale
połów sieciami
pêche au filet
połów sieciami dryfującymi
pêche aux filets dérivants
połów skorupiaków i mięczaków użytkowych
pêche aux mollusques et crustacés
połów trałowy
dragage (pêche); dragage
połów według gatunków
capture par espèce
połów wędami ręcznymi
pêche à la traine; pêche à la ligne
Zwolnienie, o połowę
Ralentir, moitié

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "połowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przedsiębiorstwo, które utraciło ponad połowę kapitału założycielskiego, w tym jedną czwartą w okresie ostatnich ‧ miesięcy, albo
fr dans le cas d'une société à responsabilité limitée lorsque plus de la moitié du capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois, ou
pl Wszystkie wspólnotowe statki prowadzące połowy na południe od ‧ stopnia szerokości geograficznej południowej posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące tori
fr Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude ‧o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]
pl Skuteczne leczenie skojarzone, wprowadzone w połowie lat 90. i powszechnie stosowane w krajach uprzemysłowionych, miało znaczny wpływ na przebieg zakażenia HIV – poprawiło jakość życia oraz opóźniło wystąpienie AIDS i zgonu u osób zakażonych wirusem HIV.
fr La mise au point, dès le milieu des années 1990, de multithérapies efficaces, dont l’utilisation s’est généralisée dans les pays industrialisés, a permis de réduire de façon significative l’évolution de l’infection à VIH, aboutissant à l’amélioration de la qualité de vie, à l’apparition plus tardive du SIDA et à la baisse de la mortalité précoce des personnes infectées par le VIH.
pl Poza wyjątkowymi wypadkami dotacje nie przekraczają połowy wydatków rzeczywiście poniesionych przez każde Państwo Członkowskie-beneficjenta przy realizacji zadań, na jakie przyznano dotację
fr Sauf circonstances exceptionnelles, les subventions ne dépassent pas la moitié des frais effectivement encourus par chacun des États membres bénéficiaires lors de l
pl Ponad połowa zgłoszonych poprawek jest możliwa do zaakceptowania dla Komisji, w całości lub części.
fr Plus de la moitié des amendements proposés sont acceptables tels quels en principe ou en partie par la Commission.
pl Połowy mogą być składowane w wielu częściach ładowni, w każdej z nich jednak poszczególne połowy powinny być jasno od siebie oddzielone, za pomocą plastiku, sklejki, tkaniny sieciowej itp
fr Les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc
pl W przypadku dyszli pociągowych stosowanych w przyczepach z osią centralną ich moment przeciwdziałający siłom bocznym musi wynosić co najmniej połowę momentu przeciwdziałającego siłom pionowym
fr Les timons d'attelage conçus pour les remorques à essieu médian doivent avoir contre les forces latérales un moment de résistance au moins égal à la moitié de leur moment de résistance contre les forces verticales
pl Jednakże w przypadku gdy całe produkty rybołówstwa poddawane obróbce na takich statkach wykorzystywane są bezpośrednio do przygotowywania oleju rybnego do spożycia przez ludzi, surowce można poddawać obróbce bez schłodzenia do ‧ godzin po połowie lub załadowaniu, pod warunkiem że produkty rybołówstwa nadal spełniają kryteria w zakresie świeżości
fr Cependant, lorsque des produits de la pêche entiers manipulés sur de tels navires sont utilisés directement dans la préparation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, les matières premières peuvent être transformées dans les trente-six heures suivant la prise ou le chargement sur le navire sans être refroidies, à condition que les produits de la pêche répondent encore aux critères de fraîcheur
pl połowy ryb słodkowodnych
fr pêche en eau douce
pl Całkowita kwota przyznanej pomocy ze środków publicznych nie powinna przekroczyć ‧ % wydatków kwalifikowalnych, przy czym kwotę pomniejsza się o połowę, jeżeli rolnik nie posiada ubezpieczenia; wysokość wkładu regionu ustalono w ten sposób na połowę maksymalnej dozwolonej wysokości, czyli ‧ %
fr Le montant total des aides publiques attribuées ne devant pas dépasser ‧ % des dépenses éligibles, montant réduit de moitié si l’agriculteur ne dispose pas d’assurance, le taux d’intervention de la Région a ainsi été fixé à la moitié du taux maximal autorisé, soit ‧ %
pl Statki mają połowę racji żywnościowych
fr Certains vaisseaux sont rationnés
pl dla minimalnych wartości w punktach BR, P, S‧, S‧LL, S‧RR, S‧, S‧LL, S‧RR oraz w punktach określonych w przypisie ‧ do tabeli ‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu (B‧L, HV, BR, BRR i BLL), połowa wartości wymaganej (odpowiadająca ‧ %) i trzy czwarte wartości wymaganej (odpowiadające ‧ %
fr Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S‧, S‧LL, S‧RR, S‧, S‧LL, S‧RR et ceux prescrits par la note ‧ du tableau ‧ de l’annexe ‧ du présent règlement (B‧L, HV, BR, BRR et BLL), la moitié de la valeur requise (équivalent à ‧ %) et les trois quarts de la valeur requise (équivalent à ‧ %
pl Członkowie Komisji dostarczają w ustalony sposób i w ustalonych odstępach czasu informacji o swojej działalności połowowej, w tym o rejonach połowów i o statkach, w celu umożliwienia sporządzenia zestawień wiarygodnych danych statystycznych o połowach i nakładach połowowych
fr Les membres de la commission communiquent, de la manière et aux intervalles prescrits, des informations sur leurs activités de capture, y compris sur les zones de pêche et les navires, de sorte que des statistiques fiables concernant les prises et les moyens mis en oeuvre puissent être rassemblées
pl Współpraca finansowa jest na tyle elastyczna, aby zapewnić stałą zgodność działań z celami decyzji o Stowarzyszeniu Zamorskim oraz uwzględniać zmiany zachodzące w sytuacji gospodarczej, priorytetach i celach zainteresowanych KTZ, w szczególności dzięki rocznemu sprawozdaniu z wykonywania oraz oceny w połowie okresu lub, w danym przypadku, dorocznego przeglądu JDP określonego w art. ‧ ust
fr La coopération financière doit être suffisamment souple pour assurer l
pl Uznaje się, że prowadzono ukierunkowany połów danego gatunku, jeżeli udział masy tego gatunku w dowolnym zaciągu jest procentowo największy
fr On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait
pl Według informacji przekazanych Komisji, połowy dobijakowatych w wodach strefy ICES IIa, Skagerrak, Kattegat, Morze Północne (wody WE), dokonane przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa, osiągnęły kwotę dostępną w ‧ r
fr Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lançon dans les eaux de la zone CIEM ‧ a, Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (eaux de la CE), effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, ont atteint le quota disponible pour
pl twoich żołnierzy i niewolników.‧ tys. złotych talentów. Połowa twojej ziemi
fr Un tiers de tes hommes, ‧ kilos d' or et la moitié de vos récoltes d' automne
pl Wywóz krzemu wyprodukowanego przez przemysł unijny spadł o ponad połowę w okresie badanym, głównie w ODP
fr Les exportations de silicium de l’industrie de l’Union ont chuté de plus de moitié au cours de la période considérée, essentiellement pendant la PER
pl ONZ, Ban Ki-moon, Bank Światowy, praktycznie wszyscy mówią nam, że dobrym posunięciem i szansą na przyszłość są obecne działania w Chinach, w Korei Południowej, gdzie ponad połowa krajowego krótkoterminowego programu gospodarczego jest skierowana na ochronę klimatu i zrównoważony rozwój.
fr L'ONU, Ban Ki-moon, la Banque mondiale... Tout le monde nous dit que ce qui se passe actuellement en Chine, ce qui se passe en Corée du Sud, avec plus de la moitié du programme économique national à court terme consacré à la protection du climat et au développement durable, est la bonne solution et la voie à suivre pour l'avenir.
pl uważa za fundamentalne dalsze stosowanie już podjętych działań wymierzonych przeciwko nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom i wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia ich mechanizmów kontroli
fr considère comme essentielle l'application des mesures prises contre la pêche INN et invite les États membres à renforcer leurs mécanismes de contrôle
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na ‧ r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach podlegających ograniczeniom połowowym, przewiduje kwoty na połowy błękitka w ‧ r
fr Le règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ décembre ‧ établissant pour ‧ les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture prévoit des quotas de merlan bleu pour
pl Wysokość opłaty za usługę nie przekracza połowy opłaty wizowej określonej w załączniku ‧, bez względu na ewentualne zwolnienia z opłaty wizowej przewidziane w załączniku
fr Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visa fixés à l’annexe ‧, indépendamment des éventuelles exemptions de frais de visas prévues par ladite annexe
pl Podczas rocznego okresu ważności licencji w rozumieniu sekcji ‧ rozdziału I niniejszego załącznika deklaracje obejmują połowy dokonane przez statek w czasie każdego rejsu
fr Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la section ‧ du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée
pl Statki, które posiadają już na pokładzie połów, mogą zacząć rejs połowowy tylko po otrzymaniu zezwolenia od właściwego organu zainteresowanego przybrzeżnego państwa członkowskiego
fr Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7957 zdań frazy połowa.Znalezione w 3,009 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.