wymowa: IPA: pɔˈwɔva [pɔˈwɔva]

Tłumaczenia na język francuski:

 • moitié       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  Une des deux parties égales d'un tout.
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  1/2
 • demi     
  (Noun  ) (noun   )
   
  1/2
 • milieu       
  (Noun  ) (noun   )
 • semestre   
  (Noun  ) (noun   )
   
  1/2
 • moyen       
  (noun, adjv   )

Picture dictionary

moitié
moitié

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (41)

całkowite dopuszczalne połowy
total admissible des captures
dzielić na połowy
diviser en deux parties égales
larwy przeznaczone na przynętę w połowach
asticots destinés à servir d'appâts de pêche
lepsza połowa
conjoint; partenaire; épouse; époux; moitié; meilleure moitié
maksymalny podtrzymywalny połów
production maximale équilibrée
połowa tuszy
demi-carcasse
połowy dalekomorskie
pêche en haute mer
połowy ryb
pêche sportive; opération de pêche
połowy ryb na własny użytek
pêche de subsistance; pêche artisanale
połowy wędkarskie
pêche à la canne
połowy wielorybów
pêche à la baleine
połów
moitié; prise; harengaison; rendement de pêche; pêche
połów badawczy
pêche exploratoire
połów całkowity
capture totale
połów dodatkowy
capture accessoire
połów dopuszczalny
capture autorisée
połów elektryczny ryb
pêche à l'électricité; pêche à l’électricité
połów gąbek
pêche aux éponges
połów na wędy
pêche à la ligne; pêche à la traine
połów pereł
pêche des perles
Połów przydenny
pêche démersale
połów pułapkowy
pêche à la nasse
połów ryb
capture de poissons
Połów ryb morskich
pêche maritime; Pêche marine
połów ryb na światło
pêche à la lumière; Pêche au feu
połów ryb pompą
pêche à la pompe
połów ryb przydennych
pêche démersale
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowych
pêche à l'explosif; pêche à l’explosif
połów sieciami
pêche au filet
połów sieciami dryfującymi
pêche aux filets dérivants
połów skorupiaków i mięczaków użytkowych
pêche aux mollusques et crustacés
połów trałowy
dragage (pêche); dragage
połów według gatunków
capture par espèce
połów wędami ręcznymi
pêche à la traine; pêche à la ligne
połów włokiem
chalutage; Pêche au chalut
Zwolnienie, o połowę
Ralentir, moitié

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "połowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W tureckich więzieniach przetrzymuje się dziesiątki dziennikarzy, a 40 tysięcy żołnierzy nadal okupuje połowę Cypru, naruszając prawa greckich i tureckich Cypryjczyków.
fr Des dizaines de journalistes sont emprisonnés dans ce pays, dont 40 000 soldats occupent la moitié de Chypre et bafouent les droits des Chypriotes grecs et turcs.
pl system zarządzania wprowadzony przez niniejsze rozporządzenie obejmuje działalność związaną z połowami śródziemnomorskich zasobów przeprowadzanymi przez statki pływające pod banderą państw trzecich w portach Wspólnoty
fr que, par ailleurs, le système de gestion visé par le présent règlement couvre les opérations liées à la pêche des ressources halieutiques de la Méditerranée effectuées par des bateaux battant pavillon d
pl Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na ‧ r
fr Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour
pl Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na ‧ r
fr Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour
pl Komisja zażądała i otrzymała od przemysłu wspólnotowego długookresowy wykaz cen (obowiązujących od połowy lat ‧-tych) w typowej sprzedaży podobnych produktów na rynku Wspólnoty
fr La Commission s’est adressée à l’industrie communautaire pour obtenir des séries de prix à long terme (depuis le milieu des années ‧), représentatifs des ventes du produit similaire sur le marché de la Communauté
pl Tu jest moja połowa, a tam twoja
fr lci, c' est mon côté, là, c' est le vôtre
pl U około połowy pacjentów uczestniczących w badaniu MERLIN-TIMI ‧ dławica występowała w wywiadzie
fr Environ la moitié des patients de l étude MERLIN-TIMI ‧ présentaient des antécédents d' angor
pl Średnicę pędu mierzy się w połowie jego długości
fr Le diamètre des turions est celui de la section prise au milieu de la longueur
pl Mając na względzie, że połowa obszaru Unii Europejskiej jest obszarem rolnym, wierzę, że warunkowość jest jednym z najważniejszych sygnałów wyjaśniających chęć potwierdzenia naszego poparcia dla sektora rolnego, podczas gdy uzależniamy to wsparcie od szacunku dla środowiska naturalnego.
fr Sachant que la moitié de la superficie de l'Union européenne est consacrée à l'agriculture, je crois que la conditionnalité représente l'un des signaux politiques les plus forts expliquant le désir de confirmer notre soutien au secteur agricole, tout en subordonnant ce soutien au respect de l'environnement.
pl Inspekcja trwa maksymalnie trzy godziny lub do momentu, gdy sieć i połowy zostaną wciągnięte i poddane inspekcji, tzn. jej czas jest równy dłuższemu z tych dwóch okresów
fr La durée d'une inspection n'excède pas trois heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur
pl Wyłącza się jednak pojazdy silnikowe, używane w okresie ‧ miesięcy badania wyłącznie w leśnictwie, połowach ryb, do budowy rowów, kanałów i dróg oraz przy innych pracach związanych z wykopami
fr Sont exclus tous les types de véhicules à moteur exclusivement utilisés, pendant les douze mois considérés, pour la sylviculture, la pêche, la construction de fossés et de routes et d
pl Po upływie połowy okresu ich obowiązywania lub w razie konieczności, programy podlegają przeglądowi i ewentualnej korekcie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
fr Ils sont réexaminés à mi-parcours ou lorsqu'il y a lieu, selon la procédure de l'article ‧, paragraphe
pl Połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO ‧LNO dokonane przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim osiągnęły kwotę przyznaną Wspólnocie na rok
fr Les captures de la limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO ‧LNO effectuées par les navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour
pl Od kiedy zainstalowałem na dachu panele słoneczne, moje rachunki za prąd spadły o połowę.
fr Depuis que j'ai installé des panneaux solaires sur ma maison, ma facture d'énergie a été coupée en deux.
pl W sprawozdaniach tych znajdujemy liczby podobne do tych, które przed chwilą przytoczyła pani poseł: czterdziestoprocentowe cięcia w sektorze edukacji, dziesięcioprocentowe cięcia w systemie emerytalnym, zmniejszenie o połowę zasiłków dla osób chorych itd.
fr Ces rapports mentionnent des chiffres de l'ordre de ceux qui viennent d'être cités par ma collègue: des réductions de 40 % dans le secteur de l'enseignement, de 10 % dans le programme des retraites, une diminution de moitié des subventions pour les malades, etc.
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego
fr le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge
pl mając na uwadze, że trzy spośród państw członkowskich UE oraz dwa państwa sąsiadujące z UE, pozostające z nią w bliskich stosunkach i uczestniczące w rynku wewnętrznym w ramach porozumienia o EOG, to państwa arktyczne, co oznacza, że UE i jej państwa stowarzyszone stanowią ponad połowę członków Rady Arktycznej
fr considérant que trois des États membres de l'Union et deux de ses voisins étroitement associés qui participent au marché intérieur en vertu de l'accord EEE sont des nations arctiques, ce qui signifie que l'Union et ses États associés représentent, en nombre, plus de la moitié des membres du Conseil de l'Arctique
pl Na plenarnym posiedzeniu w dniach ‧ i ‧ marca ‧ r. EFSA uznał, że dane uzyskane z nadzoru przeprowadzonego z drugiej połowy ‧ r. potwierdziły wnioski wynikające z opinii wydanej przez niego w maju ‧ r. oraz że według klasyfikacji OIE można uznać Zjednoczone Królestwo za kraj o statusie umiarkowanego ryzyka w odniesieniu do BSE dla całego pogłowia bydła w tym kraju
fr Lors de sa réunion plénière des ‧ et ‧ mars ‧, l’EFSA a conclu que les résultats des contrôles effectués au cours de la seconde moitié de ‧ confirmaient les conclusions de son avis de mai ‧ et que, selon la classification de l’OIE, le Royaume-Uni pouvait être considéré comme étant un pays à risque modéré en matière d’ESB pour tous ses animaux de l'espèce bovine
pl Dzieje się tak dlatego, że na potrzeby kontroli finansowej dokonywanej przez Komisję, Państwa Członkowskie i Trybunał Obrachunkowy, spółki mieszane muszą przekazywać Państwom Członkowskim co pół roku dane o swoich połowach
fr Cela grâce à l'obligation à laquelle sont tenues les entreprises mixtes de transmettre aux états membres des données semestrielles relatives à leurs captures afin que la Commission et la Cour des comptes puissent effectuer les contrôles financiers opportuns
pl Połowy merlina błękitnego w wodach obszaru CIEM Vb (wody wysp Feroe) dokonywane przez statki pod banderą państwa członkowskiego lub zarejestrowane w państwie członkowskim są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie zastosowania niniejszego rozporządzenia
fr La pêche du merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des îles Féroé) effectuée par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement
pl Pani Przewodnicząca! W kwestii formalnej - starałam się zwrócić na to Pani uwagę w połowie debaty, ale wyłączyła Pani mikrofon - sugeruję, aby przyjrzała się Pani wnikliwie tej debacie, sprawdzając, w jaki sposób udzielała Pani głosu na podstawie niebieskich kart i w ramach procedury pytań z sali.
fr (EN) Madame la Présidente, c'est une motion de procédure - et j'ai essayé de la soumettre au milieu du débat, mais vous m'avez interrompue. Je voudrais vous recommander d'examiner ce débat et la façon dont vous avez accordé les questions "carton bleu" et les demandes d'intervention dans la procédure "à mains levées".
pl W niektórych okolicach liczebność obecnego młodego pokolenia jest o połowę mniejsza niż pokolenia urodzonego po ‧ wojnie światowej
fr Dans certains endroits, la jeune génération d'aujourd'hui ne représente que la moitié des personnes nées après la seconde guerre mondiale
pl Kapitan licencjonowanego statku powiadamia w ciągu ‧ godzin Rząd o wniosku dotyczącym przeładunku części lub wszystkich ryb znajdujących się na pokładzie, oraz podaje nazwę licencjonowanego statku, jego radiowy sygnał wywoławczy, jego pozycję, połów znajdujący się na pokładzie w podziale według gatunków, czas i port, w którym taki przeładunek ma mieć miejsce, oraz zobowiązuje się do poniesienia opłat wymaganych przez Rząd
fr Le capitaine du navire détenteur d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7957 zdań frazy połowa.Znalezione w 1,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.