wymowa: IPA: pɔˈwɔva [pɔˈwɔva]

Tłumaczenia na język francuski:

 • moitié       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  Une des deux parties égales d'un tout.
   
  jedna z dwóch równych części całości
 • demi     
  (noun   )
 • milieu       
  (noun   )

Picture dictionary

moitié
moitié

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (37)

całkowite dopuszczalne połowy
total admissible des captures
dzielić na połowy
diviser en deux parties égales
larwy przeznaczone na przynętę w połowach
asticots destinés à servir d'appâts de pêche
maksymalny podtrzymywalny połów
production maximale équilibrée
połowa tuszy
demi-carcasse
połowy dalekomorskie
pêche en haute mer
połowy ryb na własny użytek
pêche de subsistance
połowy wędkarskie
pêche à la canne
połowy wielorybów
pêche à la baleine
połów
moitié; prise; harengaison; rendement de pêche; pêche
połów badawczy
pêche exploratoire
połów całkowity
capture totale
połów dodatkowy
capture accessoire
połów dopuszczalny
capture autorisée
połów elektryczny ryb
pêche à l'électricité
połów gąbek
pêche aux éponges
połów na wędy
pêche à la ligne; pêche à la traine
połów pereł
pêche des perles
połów pułapkowy
pêche à la nasse
połów ryb
capture de poissons
połów ryb na światło
pêche à la lumière
połów ryb pompą
pêche à la pompe
połów ryb przydennych
pêche démersale
połów sieciami
pêche au filet
połów sieciami dryfującymi
pêche aux filets dérivants
połów skorupiaków i mięczaków użytkowych
pêche aux mollusques et crustacés
połów trałowy
dragage (pêche); dragage
połów według gatunków
capture par espèce
połów wędami ręcznymi
pêche à la traine; pêche à la ligne
Zwolnienie, o połowę
Ralentir, moitié

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "połowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mimo że od początku celem ekonomicznym uczestników naruszenia było utrzymanie stabilnych udziałów w rynku na terenie EOG, Komisja uwzględniła fakt, iż w odniesieniu do pierwszych dwóch i pół roku, tj. od marca ‧ r. do pierwszej połowy ‧ r., posiada bezpośrednie dowody potwierdzające działalność kartelową jedynie w odniesieniu do części europejskich producentów samochodów
fr Bien que l'objectif économique des participants à l'infraction fût, depuis le début, le maintien de la stabilité de leurs parts de marché respectives au niveau de l'EEE, la Commission a tenu compte du fait qu'elle ne détenait des éléments de preuve directs de l'entente, pour la période initiale de deux ans et demi, soit de mars ‧ jusqu'au premier semestre de ‧, que pour une partie des constructeurs automobiles européens
pl Ponieważ połowy NNN są największą plagą obecnego rybołówstwa, przedmiotowe porozumienie jest szczególnie ważne, zwłaszcza w czasie, gdy UE pracuje nad nową wspólną polityką rybołówstwa.
fr La pêche INN étant l'un des fléaux majeurs de l'industrie de la pêche actuelle, cet accord revêt une importance particulière, en particulier à un moment où l'Union se penche sur la nouvelle politique commune de la pêche (PCP).
pl Statek prowadzący połowy bez powiadomienia dyrektora wykonawczego uznaje się za nieposiadający licencji połowowej
fr Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le directeur exécutif est considéré comme un navire sans licence
pl wykres C). Od ‧ r. Rosja jest wierzycielem netto banków składających sprawozdania do Banku Rozrachunków Międzynarodowych, a udział utrzymywanych przez nią aktywów denominowanych w euro zwielokrotnił się ponad trzy razy od połowy ‧ r. do końca pierwszego kwartału ‧ r. (z ‧ % do ‧ %
fr Les créances nettes détenues par la Russie, principal producteur pétrolier de la CEI et premier exportateur mondial de pétrole hors OPEP, ont fortement augmenté au cours des phases de hausse les plus récentes et leur ventilation par devises a également évolué (cf. graphique C). Depuis ‧ la Russie est créancier net des banques déclarantes auprès de la BRI, la part de ses dépôts libellés en euros ayant plus que triplé entre mi ‧ et le deuxième trimestre ‧ passant de ‧ % à ‧ %
pl statek przeprowadził podlegający sankcjom połów nocny
fr le navire a effectué un mouillage de nuit passible de sanctions; ou
pl ZASADY REGULUJĄCE POŁOWY PROWADZONE PRZEZ STATKI WSPÓLNOTOWE W STREFIE POŁOWOWEJ WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ
fr CONDITIONS DE L
pl produkty złożone, w przypadku których ponad połowę składu produktu stanowi jakikolwiek przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego inny niż przetworzony produkt mięsny
fr les produits composés constitués à ‧ % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé
pl Nowe wielkości dopuszczalne połowów i połowy eksperymentalne
fr Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale
pl Artykuł ‧ Ograniczenia w połowie sardeli europejskiej
fr Article ‧ Restrictions applicables à la pêche de l
pl Ma o połowę mniej lat niż ja
fr Elle a la moitié de mon âge
pl Dzieje się tak dlatego, że na potrzeby kontroli finansowej dokonywanej przez Komisję, Państwa Członkowskie i Trybunał Obrachunkowy, spółki mieszane muszą przekazywać Państwom Członkowskim co pół roku dane o swoich połowach
fr Cela grâce à l'obligation à laquelle sont tenues les entreprises mixtes de transmettre aux états membres des données semestrielles relatives à leurs captures afin que la Commission et la Cour des comptes puissent effectuer les contrôles financiers opportuns
pl Narzędzie jest zaprojektowane tak, aby w porównaniu do tradycyjnych włoków do połowów dorszowatych zredukować połowy dorsza do niskich poziomów przy jednoczesnym zatrzymaniu innych dorszowatych, takich jak plamiak i witlinek
fr L'engin est conçu pour ramener les captures de cabillaud à des niveaux peu élevés tout en conservant d'autres poissons à chaire blanche tels que l'égrefin et le merlan, par rapport aux chaluts traditionnels destinés au poisson blanc
pl Włochy dodają, że w dużej mierze pomoc dotyczyła programów szkoleniowych i innowacji technologicznych; ponadto ponad połowa przekazanych środków nie stanowiła bezzwrotnej dotacji, ale były to pożyczki długoterminowe, podlegające specjalnym systemom gwarancji, które podlegały obowiązkowi zwrotu
fr L’Italie ajoute qu’une large partie de l’aide concerne des programmes de formation et d’innovation technologique et que plus de la moitié des aides versées n’était pas à fonds perdu mais était liée à une obligation de restitution dans la mesure où elle prenait la forme de crédits à long terme soumis à un régime particulier de garantie
pl jeżeli państwo trzecie, do którego ma zostać przeniesiony statek, nie jest stroną związaną kontraktem lub współpracującą z odpowiednimi regionalnymi organizacjami rybackimi, nie zostało uznane przez rzeczone organizacje za państwo pozwalające na połowy w sposób zagrażający efektywności międzynarodowych środków ochrony
fr si le pays tiers vers lequel le navire est transféré n
pl Państwa Członkowskie zapewniają, że poziomy nakładów połowowych na rok ‧, mierzone w kilowatodniach spędzonych poza portem przez statki posiadające dalekomorskie zezwolenia połowowe nie przekracza ‧ % średniego rocznego nakładu połowowego rozmieszczonego przez statki tego Państwa Członkowskiego w ‧ r. podczas rejsów, kiedy były one w posiadaniu zezwolenia na połowy dalekomorskie oraz kiedy złowiono gatunki głębokowodne, wymienione w załącznikach I i ‧ do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧,z wyjątkiem argentyny wielkiej
fr Les États membres veillent à ce que, pour ‧, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excède pas ‧ % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par leurs navires en ‧ lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, à l'exception de la grande argentine
pl W okresie od ‧ r. do ‧ r. liczba ofiar śmiertelnych spadła o ‧ %, podczas gdy dla osiągnięcia celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych do ‧ r. powinna ona była ulec zmniejszeniu o ‧ %
fr Entre ‧ et ‧, le total des personnes qui ont perdu la vie dans les accidents routiers a baissé de ‧ %, alors qu'il aurait dû chuter de ‧ % pour parvenir à une réduction de moitié pour
pl Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Madagaskar połowy pochodzącego surowego tuńczyka w pierwszych czterech miesiącach ‧ r. były niezwykle niskie, nawet uwzględniając normalne wahania sezonowe, i doprowadziły do obniżenia produkcji tuńczyka konserwowanego
fr L’information fournie par Madagascar indique que les captures de thon brut originaire ont été inhabituellement faibles durant les quatre premiers mois de l’année ‧, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales, et ont conduit à une diminution de la production de conserves de thon
pl Zostaje on skrócony o liczbę dni odpowiadającą połowie liczby dni obejmujących okres rozliczeniowy
fr Il est diminué d
pl Połowy śledzia na obszarze IIa (wody WE
fr Pêche au hareng dans la zone ‧ a (eaux de la CE
pl Złożyć na połowę, lepką stroną do wewnątrz, dolną część obudowy zawierającą żel
fr Replier la partie inférieure du dispositif contenant le gel en deux, la face adhésive étant tournée vers l intérieur
pl Według informacji przekazanych Komisji połowy rdzewca w wodach strefy ICES IX, X COPACE ‧.‧.‧. (wody WE) dokonane przez statki pływające pod banderą Portugalii lub statki zarejestrowane w Portugalii osiągnęły kwotę przyznaną na rok
fr Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu jaune dans les eaux de la zone CIEM IX, X, COPACE ‧.‧.‧ (eaux de la Communauté européenne), effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, ont atteint le quota attribué pour
pl Jak można jednak mówić o wzajemnym zaufaniu, kiedy niektóre państwa członkowskie zmieniają zasady w połowie gry, wprowadzając nowe kryteria przystąpienia do Schengen?
fr Or, comment parler de confiance mutuelle lorsque certains États membres modifient les règles du jeu en cours de route, en introduisant de nouveaux critères d'adhésion à Schengen?
pl Rozumiem także, że są one zaplanowane na pierwszą połowę 2009 roku.
fr Je pense aussi que cette consultation est prévue pour le première semestre de 2009.
pl Przed upływem miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia realizacji zatwierdzonego programu prac na odnośny rok państwo członkowskie wypłaca danej organizacji podmiotów gospodarczych pierwszą transzę w wysokości połowy kwoty określonej w ust
fr Avant la fin du mois suivant celui au cours duquel commence l’exécution annuelle du programme de travail approuvé, l’État membre verse à l’organisation d’opérateurs concernée une première tranche d’une moitié du montant visé au paragraphe
pl Jednakże połowy te będą uznawane za przekraczające dozwolone wyładunki w stosunku do potrąceń przewidzianych w art
fr Cependant, ces captures sont considérées comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7957 zdań frazy połowa.Znalezione w 2,69 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.