wymowa: IPA: ɔˈdɛbraʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

 • retirer     
  (Verbal  ) (verb   )
 • prendre       
  (Verb  ) (verb   )
 • décrocher     
  (Verbal  ) (verb   )
   
  Décrocher le téléphone
 • collecter   
  (Verb  ) (verb   )
 • chercher     
  (verb   )
 • dessables   
 • priver     
  (verb   )
 • recevoir     
  (verb   )
 • répondre       
  (verb   )
 • ôter     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od odbieraćKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (6)

konwersacja nieodebrana
conversation manquée
Odebrane pliki
Fichiers reçus
odebranie
réception
Otwórz odebrane pliki
Ouvrir le dossier des fichiers reçus
powiadomienie o nieodebranym połączeniu
notification d'appel en absence

Przykładowe zdania z "odebrać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Możemy im płacić za każdą odebraną rozmowę
fr On les dédommagera
pl Odebrano im życie.
fr Leur vie leur a été enlevée.
pl Nie pozwolę, by fakt, że Damon też jedzie odebrał ci szansę uzyskania odpowiedzi
fr Je ne vais pas laisser le fait que Damon vienne te faire manquer une chance d' avoir quelques réponses
pl Głos zabrał Marco Cappato w sprawie kwestii regulaminowej (Przewodniczący odebrał posłowi głos, ponieważ wystąpienie nie dotyczyło kwestii regulaminowej
fr Intervient Marco Cappato pour un rappel au règlement (ne s'agissant pas d'un rappel au règlement, M. le Président lui retire la parole
pl Byłby to okropny szok, zostałoby to odebrane jako wyraz agresji, niedopuszczalna ingerencja władz religijnych w kraju nienależącym do UE w stosunki pomiędzy naszymi państwami członkowskimi a mniejszościami religijnymi.
fr Elle serait reçue comme un mauvais coup, un signal d'agressivité, une intrusion inadmissible de l'autorité religieuse d'une entité tierce dans les relations entre nos États et les minorités religieuses.
pl W ramach postanowień krajowych rządzących stosunkami kontraktowymi pierwsza jednostka przetwórcza może zlecić stronie trzeciej odebranie surowca od rolnika wnioskującego o pomoc
fr Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide
pl Proszę przyjechać i odebrać jego ciało
fr Venez récupérer son corps
pl wyraża przekonanie, że immunitet poselski w rozumieniu art. ‧ Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich oraz, w odnośnym stopniu, art. ‧ ppkt pierwszy Konstytucji Republiki Włoskiej nie obejmują swoim zakresem oskarżeń wysuwanych przeciwko Gian Paolo Gobbo, a co za tym idzie podejmuje decyzję o odebraniu zainteresowanemu jego immunitetu oraz stosownych przywilejów
fr estime que l'immunité parlementaire au sens de l'article ‧ du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et, dans la mesure où il est applicable, de l'article ‧, premier alinéa, de la Constitution italienne ne couvre pas les faits reprochés à Gian Paolo Gobbo, et décide par conséquent de ne pas défendre son immunités ni ses privilèges
pl Bezwarunkowo jest to tylko zlecenie – urząd, na którym naczelnicy, będąc zwyczajnymi urzędnikami zwierzchnika, w jego imieniu sprawują władzę przezeń im powierzoną, a może on ją ograniczyć, zmienić i odebrać, kiedy mu się podoba – skoro odstąpienie samego tego prawa drugiemu nie da się pogodzić z naturą ciała społecznego, i sprzeciwia się celowi stowarzyszenia.
fr Ce n’est absolument qu’une commission, un emploi dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu’il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît, l’aliénation d’un tel droit étant incompatible avec la nature du corps social, et contraire au but de l’association.
pl tryb pracy, w którym wyświetlacz: (i) jest podłączony do źródła zasilania; (ii) ma włączone wszystkie mechaniczne wyłączniki zasilania; i (iii) został wprowadzony w tryb niskiego poboru mocy przez sygnał odebrany z urządzenia, do którego jest podłączony (np. komputera, konsoli do gier lub dekodera cyfrowego), lub przez wewnętrzną funkcję, np. wyłącznik czasowy lub czujnik obecności
fr mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d’affichage i) est raccordé à une source d’alimentation électrique, ii) a été mis en marche par l’actionnement de tous les interrupteurs mécaniques (physiques) et iii) a été placé sur un mode de consommation réduite par un signal reçu d’un dispositif connecté (par exemple, un ordinateur, une console de jeu ou un boîtier adaptateur) ou par une fonction interne telle qu’une minuterie de veille ou un détecteur de présence
pl To "Damy w Bieli” nie mogą odebrać nagrody, bo nie są wypuszczane z Hawany.
fr Ce sont les "dames en blanc" qui ne peuvent pas venir chercher le prix car elles ne sont pas autorisées à quitter La Havane.
pl Kiedy odebrał mi Pan głos, by wygłosić swoje niezwykle interesujące wystąpienie, które - czego jestem pewien - nasi współobywatele w całej Unii uznają za fascynujące, chciałem tylko powiedzieć o tym, co pan komisarz sam stwierdził, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nie może - i ma on całkowitą rację - zastąpić przestrzegania przepisów i odpowiedzialności państw członkowskich.
fr Au moment où vous m'avez interrompu pour votre très intéressante intervention, qui aura dû passionner, j'en suis certain, nos concitoyens dans toute l'Union, je voulais notamment évoquer un point que le commissaire lui-même à évoqué: c'est que la responsabilité sociale des entreprises - il a parfaitement raison - ne peut pas remplacer le respect de la loi et les responsabilités des États.
pl Nigdy nie próbowałem ci go odebrać
fr Je n' ai pas essayé de te l' enlever
pl 4. W pewnych okolicznościach - do których nie należy wprowadzenie dobrowolne, gdyż odebrałoby ono sens całemu przedsięwzięciu - możliwe byłoby uwzględnienie rozwiązań odpowiadających na zastrzeżenia zgłoszone dziś przez moich kolegów posłów.
fr Dans certaines circonstances - et celles-ci ne doivent pas comprendre de mesures volontaires, qui rendraient l'ensemble de l'initiative inutile -, il serait possible d'examiner dans une certaine mesure des moyens de répondre dans la pratique aux préoccupations que mes collègues ont exprimées ici.
pl Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla Państw Członkowskich przed przyjmowaniem lub utrzymywaniem w stosunku do przewoźników, którzy nie stosują się do zobowiązań wynikających z postanowień art. ‧ ust. ‧ i ‧ Konwencji z Schengen oraz art. ‧ niniejszej dyrektywy, innych środków pociągających za sobą kary innego rodzaju, takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu bądź czasowe zawieszenie lub odebranie pozwolenia na działalność
fr La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent à l
pl Sierżancie Williams, proszę odebrać
fr Sergent Williams, répondez
pl Oto list od matki Cosette, w którym upoważnia mnie do odebrania córki
fr Voici une lettre de la mère de Cosette m' autorisant à la prendre
pl odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
fr reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens, et
pl Chcesz temu zapobiec, odbierz
fr Décroche ou je fonce là- bas
pl Przyjmuje się, że tryb uśpienia to programowalny stan niskiego poboru mocy, ponieważ wyświetlacz może zostać z niego wyprowadzony przez sygnał odebrany z urządzenia, do którego jest podłączony, lub przez wewnętrzną funkcję
fr Le mode Veille est considéré comme un état de consommation réduite relatif, étant donné que le dispositif d’affichage peut être tiré de cette veille par un signal reçu d’un dispositif connecté ou par une fonction interne
pl Proszę powiedzieć prasie, że wielki Enzo Molinari, przytłoczony swoim wspaniałym rekordem ‧ metrów, nie może odebrać swej błyskotki, ponieważ jest
fr Alors vous n' avez qu' à dire à la presse que le grand Enzo Molinari, après sa descente éprouvante mais inspirée à ‧ pieds, ne sera pas en état de recevoir sa babiole parce qu' il est..... il est
pl Myślisz, że się zatrzyma żeby odebrać pocztę?
fr Elle prendra son courrier?
pl Jest to możliwe w przypadku podróży samolotem (nie omawiajmy w tych okolicznościach ewentualnych stresów, na które może być narażone sześcioletnie dziecko w samolocie), gdyż można dziecko odprowadzić do samolotu, z którego po wylądowaniu zostanie odebrane przez - lub przekazane pod opiekę - na przykład drugiego rodzica lub innej osoby.
fr Ce voyage est possible en avion (ne discutons pas, à ce stade, des éventuels traumatismes que l'enfant - un garçon ou une fille de six ans - pourrait connaître en avion), car l'enfant pourrait être accompagné dans l'avion, être récupéré à sa destination et accompagnés jusqu'à l'un de ses parents, par exemple, ou une autre personne.
pl Pracownicy powinni odnosić się do innych osób ze zrozumieniem i szacunkiem oraz unikać wszelkich zachowań, które mogłyby, w rozsądnych granicach, zostać przez innych odebrane jako obraźliwe
fr Ils font preuve de sensibilité et de respect envers autrui et évitent tout comportement qui pourrait raisonnablement être jugé offensant par une autre personne
pl Mówiłem, że powinieneś odebrać
fr Je te l' avais bien dit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1456 zdań frazy odebrać.Znalezione w 0,737 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.