wymowa: IPA: ɔˈdɛbraʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

 • prendre       
  (Verb  ) (verb   )
 • retirer     
  (verb   )
 • collecter   
  (Verb  ) (verb   )
 • dessables   
 • décrocher     
  (verb   )
 • priver     
  (verb   )
 • recevoir     
  (verb   )
 • répondre       
  (verb   )
 • ôter     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od odbieraćKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (6)

konwersacja nieodebrana
conversation manquée
Odebrane pliki
Fichiers reçus
odebranie
réception
Otwórz odebrane pliki
Ouvrir le dossier des fichiers reçus
powiadomienie o nieodebranym połączeniu
notification d'appel en absence

Przykładowe zdania z "odebrać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ale twój jebany partner odebrał telefon i wziął sprawę
fr Mais ton connard de coéquipier a pris un appel
pl Na skutek dzisiejszego głosowania państwom członkowskim odebrano szansę określania na własne potrzeby przedziałów czasowych, zgodnie z którymi określa się porę nocną, a tym samym możliwość maksymalizacji liczby godzin pracy, w których można przewozić pasażerów lub towary w zależności od zmiennego czasu trwania światła dziennego w różnych państwach członkowskich.
fr À la suite du vote d'aujourd'hui, les États membres n'ont plus la possibilité de définir eux-mêmes la période nocturne ni, partant, de maximiser le nombre d'heures de travail pour le transport de passagers et de marchandises en fonction des conditions de jour différentes selon les États membres.
pl Miejmy nadzieję, że sektor motoryzacji odbierze go jako zachętę do intensyfikacji badań nad szybszym wprowadzaniem nowych, ekologicznych i energooszczędnych technologii.
fr Espérons que l'industrie automobile considérera cette directive comme une incitation à intensifier les recherches qui permettront d'accélérer l'introduction de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement et économes en énergie.
pl Czy nie powinieneś tego odebrać?
fr Vous ne répondez pas?
pl Daty rozpoczęcia przechowywania oraz daty, kiedy podmioty składujące mogą odebrać produkt z przechowywania, jak również okres przechowywania oraz kwoty pomocy mogą ulec zmianie w celu uwzględnienia sytuacji rynkowej
fr Les dates d’entrée en stock et les dates auxquelles le stockeur peut procéder au déstockage, la durée du stockage et le montant de l’aide peuvent être modifiés pour tenir compte de la situation du marché
pl Z uwagi na powyższe różnice, istnieje prawdopodobieństwo, że przydzielone partie nie zostaną odebrane przez podmioty, które wygrały przetargi
fr Compte tenu de ces écarts, des lots adjugés pourraient ne pas être enlevés par les opérateurs bénéficiaires des adjudications
pl zaginięcie lub uszkodzenie zostało stwierdzone zgodnie z art. ‧ przed odebraniem bagażu przez osobę uprawnioną
fr la perte ou l’avarie a été constatée conformément à l’article ‧ avant la réception des bagages par l’ayant droit
pl Odebrano ci przywilej malowania
fr Finie la peinture!
pl zaproszenia do składania ofert są zgodne z postanowieniami art. ‧ i ‧ niniejszego rozporządzenia, a dostawy są wykonywane zgodnie z określonymi w nim wymogami; w szczególności państwa członkowskie ustanawiają sankcje mające zastosowanie w przypadku gdy produkty nie zostały odebrane w terminie ustalonym w art. ‧ ust
fr les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions des articles ‧ et ‧ et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement; en particulier, les États déterminent les sanctions applicables lorsque les produits ne sont pas enlevés dans la période fixée à l’article ‧, paragraphe
pl UE nie może prowadzić wspólnej polityki zagranicznej, ponieważ grozi to odebraniem ludziom możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności wybranych przez siebie polityków za działania związane ze stosunkami z obcymi krajami.
fr L'UE ne doit pas mener une politique étrangère commune, car cela risquerait d'ôter aux citoyens la possibilité de demander à leurs hommes politiques élus des comptes sur leurs actions vis-à-vis des pays étrangers.
pl Jeśli jesteś, proszę, odbierz
fr Je vous rappellerai.Si t' es là, décroche
pl Odszkodowania, o ile nie mają charakteru kapitału.-Zwroty w przypadku unieważnienia umów i zwroty z tytułu nieodebranych płatności
fr Remboursements effectués en cas d
pl Proszę powiedzieć prasie, że wielki Enzo Molinari, przytłoczony swoim wspaniałym rekordem ‧ metrów, nie może odebrać swej błyskotki, ponieważ jest
fr Alors vous n' avez qu' à dire à la presse que le grand Enzo Molinari, après sa descente éprouvante mais inspirée à ‧ pieds, ne sera pas en état de recevoir sa babiole parce qu' il est..... il est
pl Chce odebrać twemu przyjacielowi mózg
fr Il s' est emparé du cerveau de ton ami
pl Okazało się, że nie odebrał jej telefonu
fr Apparemment, il n' a pas répondu à ses appels
pl Macie odebrać mojego ojca, Drummond, Edward... z Manhattan Medical Center, Holy Pawilon, pokój
fr C' est pour mon père, Edward Drummond, au Centre médical de Manhattan, pavillon Holly, chambre
pl Odebrałem sygnał z komórki Charlesa Moore' a
fr Je viens juste de repérer le signal du portable de Charles Moore
pl Czy odebrano waszą wiadomość?
fr Votre message a été reçu
pl Ty odbierz.- Dobrze
fr Et si tu y allais?
pl Czemu prezydent miałby odebrać sobie życie?
fr Pourquoi le Président aurait- il mis fin à ses jours?
pl Glen, odbierz
fr Glen, tu vas répondre?
pl Próbowałem odebrać mu Pierścień
fr J' ai voulu lui prendre l' Anneau
pl minut później musiałem odebrać Michaela ze szkoły
fr J' allais chercher Michael à l' école
pl zostało odebrane i poddane normalizacji, w razie potrzeby zgodnie z warunkami higieny ustanowionymi w rozdziałach I, ‧ i ‧ załącznika B do dyrektywy ‧/EWG
fr le cas échéant, a été collecté et standardisé dans le respect des conditions d
pl Oświadczenie pana komisarza odebrałem bardzo pozytywnie. Wysłuchałem go z wielkim zainteresowaniem, ponieważ żegluga jest rzeczywiście bardzo ważna - powiedziałbym, że ma kluczowe znaczenie - dla gospodarki europejskiej.
fr Monsieur le Président, la déclaration du commissaire suscite de ma part une réaction extrêmement positive. Je l'ai écoutée avec grand intérêt, car le transport maritime est effectivement un secteur extrêmement important - je dirais même vital - pour l'économie européenne.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1456 zdań frazy odebrać.Znalezione w 1,236 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.