wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • ciel         
  (Noun  m) (noun, ijec   )
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  Paradis de l'après vie dans certaines religions.
   
  La partie de l'atmosphère terrestre et l'espace qui la surplombe, qui est visible depuis la surface de la terre. Pendant la journée, elle est perçue comme étant bleue, et noire durant la nuit.
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
 • paradis       
  (Noun  m) (noun   )
 • Olympe   
 • au-delà   
  (Noun  ) (advb   )
 • azur       
  (noun, adjv   )
 • cieux   
 • firmament     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)

Picture dictionary

ciel
ciel
ciel
ciel

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (15)

atlas nieba
atlas céleste; atlas du ciel
Autostrada do nieba
Les Routes du Paradis
biegun nieba
póle céleste
być w siódmym niebie
être au septième ciel
jak grom z jasnego nieba
comme un cheveu sur la soupe
manna z nieba
manne du ciel
mapa nieba
carte céleste
mechanika nieba
mécanique céleste
Niebo nad Berlinem
Les Ailes du désir
poruszyć niebo i ziemię
remuer ciel et terre
siódme niebo
septième ciel
świątynia nieba
temple du ciel
Świątynia Nieba
Temple du ciel

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Myślę, że dokonaliśmy duży postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i jak powiedział pan Rack, w kwestii jednolitego europejskiego nieba złożonego z funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.
fr Je crois que nous avons avancé sur la voie de la sécurité, sur celle aussi, comme disait M. Rack à l'instant, d'un ciel unique européen qui s'imposera avec des blocs fonctionnels.
pl " To jest niebo, niebo, w którym tańczymy razem ty i ja- policzek obok policzka. "
fr Il n' y a que le ciel, que le ciel quand nous dansons ensemble, moi et vous joue contre joue. "
pl Widzę jeszcze bielone ściany, płócienną storę, która chroni od żaru, drugie drzwi, zaokrąglone, prowadzące do innego pokoju, i ogródek pod gołym niebem — rośliny więdną w upale — otoczony niebieską balustradą, jak w dużej willi w Sadek z piętrzącymi się tarasami wychodzącymi na Mekong.
fr Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l’autre porte en arcade qui mène à l’autre chambre et à un jardin à ciel ouvert — les plantes sont mortes de chaleur — entouré de balustrades bleues comme la grande villa de Sadec étagée de terrasses qui donne sur le Mékong.
pl Droga Mleczna, która jest domową galaktyką Ziemi i wszystkich gwiazd na naszym niebie, jest galaktyką spiralną. Uważa się, że zalicza się do galaktyk z poprzeczką. Jej nazwa, Droga Mleczna odnosi się do jasnej drogi, która jest widoczna na niebie. Jest to jej dysk galaktyczny, tak widoczny z naszej lokalizacji wewnątrz niego
fr La Voie Lactée, qui est la maison de la Terre et de toutes les étoiles de notre ciel, est une galaxie spirale, et on pense que c' est une spirale barrée. Le nom Voie Lactée se rapporte à une bande d' étoiles très pâles dans le ciel. Cette bande est le résultat de l' aspect dans un plan du disque de notre galaxie depuis notre position à l' intérieur
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
fr Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
pl Wielkie nieba!
fr Seigneur !
pl mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie uruchomiły wspólną inicjatywę technologiczną Czyste niebo, europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), europejski system nawigacji satelitarnej (Galileo) i Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) oraz projekty badawcze dotyczące inteligentnych systemów transportu w celu poprawy efektywności energetycznej w dziedzinie transportu
fr considérant que la Commission et les États membres ont mis en place l'initiative technologique conjointe Clean Sky, le projet de recherche pour la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR), le programme européen de radionavigation par satellite (Galileo) et le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES), ainsi que des projets de recherche en matière de systèmes de transport intelligents, en vue d'améliorer l'efficacité énergétique dans le domaine des transports
pl Decyzje podjęte przez wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ mogą stanowić podstawę do wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości na warunkach ustanowionych, odpowiednio, w art. ‧ i ‧ Traktatu
fr Les décisions prises par l'entreprise commune Clean Sky en application de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles ‧ et ‧ du traité
pl I nastąpiła niesamowita cisza... w niebie i na ziemi
fr Et il se fit un grand silence dans le ciel et sur la terre
pl Do pracowników wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo i jego Dyrektora Wykonawczego stosuje się regulamin pracowniczy, jak również zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot do celów jego stosowania
fr Le statut et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés aux fins de leur application sont applicables au personnel de l'entreprise commune Clean Sky et à son directeur exécutif
pl Ptaki latają po niebie.
fr Des oiseaux volent dans le ciel.
pl Popsują się systemy broni, stanie handel, samoloty będą spadać z nieba.
fr Les systèmes d'armement tomberaient en panne, le commerce serait à l'arrêt, les avions tomberaient.
pl Na pewno niebo
fr Absolument divin
pl Sfera niebieska jest umowną sferą o wielkim promieniu, ze środkiem na Ziemi. Wszystkie obiekty widoczne na niebie wyglądają jakby leżały na powierzchni tej sfery
fr La sphère céleste est une sphère imaginaire d' un diamètre immense, avec la Terre au centre. On considère que tous les objets visibles dans le ciel se trouvent sur la surface de la sphère céleste
pl Zmiana ta, niemająca wpływu na zasadnicze elementy statutu Czystego nieba, jest uzasadniona, gdyż zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ polityka w zakresie praw własności intelektualnej wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo powinna opierać się na zasadach rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie prawa dostępu w celu wykorzystania obejmują zastosowanie komercyjne i powinny promować nie tylko tworzenie, ale również wykorzystywanie wiedzy (zob. motyw ‧ i art. ‧ ust. ‧ załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
fr Cette modification, qui ne porte pas sur des aspects essentiels des statuts de Clean Sky, est justifiée car, conformément à l’article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, la politique de l’entreprise commune Clean Sky en matière de propriété intellectuelle doit se fonder sur les principes du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil lorsque les droits d’accès à des fins de valorisation recouvrent l’exploitation commerciale, et doit promouvoir non seulement la création, mais aussi l’exploitation de connaissances [voir le considérant ‧ et l’article ‧, paragraphe ‧, de l’annexe I du règlement (CE) no ‧/‧]
pl Wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo należy ustanowić na okres do dnia ‧ grudnia ‧ r., aby zapewnić odpowiednie zarządzanie badaniami, wraz z wykorzystywaniem wyników przez członków oraz uczestników wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo, zapoczątkowanymi, ale niezakończonymi podczas siódmego programu ramowego
fr L'entreprise commune Clean Sky devrait être créée pour la période allant jusqu'au ‧ décembre ‧, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche entamées mais non terminées pendant la période couverte par le septième programme-cadre, y compris l'exploitation des résultats par les membres de l'entreprise commune Clean Sky et les participants
pl Zarówno Trybunał Obrachunkowy, jak i Komisja Kontroli Budżetowej wydały pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo” na rok budżetowy 2009.
fr La Cour des comptes et la commission du contrôle budgétaire ont émis un avis favorable sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2009.
pl Panie i panowie! Dlatego dzięki waszej determinacji i, powtarzam, państwa sprawozdawcy w szczególności, możemy przesunąć niebo europejskie w kierunku maksymalnego bezpieczeństwa.
fr C'est ainsi, Mesdames et Messieurs les parlementaires, que grâce à votre détermination et, je le répète, à celle de votre rapporteur, nous pourrons faire avancer le ciel européen vers le maximum de sécurité.
pl Połóż to na stole, Zabierz ciastka./ Na chwilę, życie wróciło do normy,/ i prawie wszyscy/ zapomnieli o tych rzeczach,/ które tamtego lata/ przyniosło niebo
fr Mets ça sur la table.Poun un temmps. la vie nedevint nonmmale
pl W przypadku wykrycia nadużyć członkowie zastrzegają prawo zmniejszenia lub wstrzymania dalszych wpłat na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo, lub odzyskania kwot nienależnie wypłaconych
fr Si les membres découvrent des irrégularités, ils se réservent le droit de réduire ou de suspendre toute contribution ultérieure à l'entreprise commune Clean Sky ou de recouvrer les montants indûment dépensés
pl Krzyżyk celu urządzenia: Gdy opcja jest zaznaczona, KStars wyświetla krzyżyk wskaźnika urządzenia na mapie nieba. Wskaźnik wyświetlany jest po prawidłowym podłączeniu teleskopu i jego lokalizacja jest okresowa aktualizowana. Nazwa teleskopu wyświetlana jest obok wskaźnika. KStars wyświetla wskaźnik każdego podłączonego teleskopu. By zmienić kolor wskaźnika, należy otworzyć okno Konfiguracja: KStars, wybrać Kolory, a następnie zmienić kolor wskaźnika celu
fr Croix de visée de périphérique & ‧‧;: Lorsque coché, KStars affiche la croix de visée du télescope sur la carte du ciel. La croix est affichée lors d' une connexion réussie au télescope, et son emplacement est actualisé périodiquement. Le nom du télescope est affiché à côté de la croix. KStars affiche une croix pour chaque télescope connecté. Pour changer la couleur de la croix du télescope, ouvrez la fenêtre Configuration de KStars. Sélectionnez l' onglet Couleurs, et changez la couleur de l' élément Indicateur de cible dans la couleur désirée
pl Przez pare miesięcy nie było nic prócz czystego nieba
fr Ces derniers mois, le ciel était dégagé
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy niebo.Znalezione w 0,511 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.