wymowa: IPA: ɲɛ [ɲɛ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • non                   
  (Conjunction, Interjection, Noun  m) (advb, noun   )
   
  Réponse négative
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • pas         
  (Adverb  ) (advb, noun   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne pas   
   
  Met au négatif le sens du verbe modifié.
 • aucun         
  (pron, adjv, detr   )
 • aucune   
 • insurmontable   
  (Adjective  ) (adjv   )
 • ne...pas   
 • nenni   
  (advb   )
 • no   
 • nul     
  (pron, adjv, detr   )
 • pas de   

Pozostałe znaczenia:

 
podkreślenie obojętności mówiącego co do czynności
 
w połączeniu z rzeczownikiem tworzy zaprzeczone zdanie bezpodmiotowe
 
zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów
 
B. biernik

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (52)

a takim znaczeniu, że nie zawierają lub zawierają jedynie w dozwolonym zakresie substancje zakwalifikowane obecnie jako CMR:
au sens où ils ne comportent pas, ou dans les limites autorisées, de substances déclarées à ce jour comme CMR:
chcąc nie chcąc
bon gré mal gré; volens nolens
co dwie głowy, to nie jedna
deux avis valent mieux qu'un
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
à cheval donné on ne regarde pas les dents; à cheval donné, on ne regarde pas la bouche; à cheval donné on ne regarde pas la bride
darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda
à cheval donné on ne regarde pas la denture
dawno się nie widzieliśmy
ça fait longtemps; ça fait longtemps qu'on s'est pas vu
dlaczego nie
pourquoi pas
Dom nie do poznania
Les Maçons du Coeur : Extreme Makeover
dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie
tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise; tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse
dowód nie wprost
démonstration par l’absurde
gatunek nie zagrożony wyginięciem
espèces à faible risque
Gdy kota nie ma
quand le chat n’est pas là; les souris dansent
gdy kota nie ma, myszy harcują
quand le chat n’est pas là, les souris dansent; quand le chat n'est pas là, les souris dansent; le chat parti, les souris dansent
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
trop de cuisiniers gâtent la sauce
gra nie warta świeczki
le jeu ne vaut pas la chandelle; le jeu n’en vaut pas la chandelle
Grasz czy nie grasz
À prendre ou à laisser
Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
Langue pour les programmes non Unicode
Jutro nie umiera nigdy
Demain ne meurt jamais
kradzione nie tuczy
bien mal acquis ne profite jamais
krew nie woda
la voix du sang est la plus forte; les liens du sang sont les plus forts
kto nie ma w głowie, ten ma w nogach
quand on n’a pas de tête il faut avoir des jambes
lampart nie może zmienić swoich cętek
chassez le naturel, il revient au galop
Lepiej być nie może
Pour le pire et pour le meilleur
lista osób nie zgadzających się na uczestnictwo
liste des annulations d'abonnements
Mieć i nie mieć
Le Port de l’angoisse
myślę że nie
je ne pense pas; je ne crois pas
Myślę że nie
je ne pense pas; je ne crois pas
nic nie wart
nulle; nul
nie chce góra przyjść do Mahometa, musi Mahomet przyjść do góry
si la montagne ne va pas à toi, va à la montagne
nie chwal dnia przed zachodem słońca
il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
nie cierpieć
détester
nie do wytrzymania
insoutenable
nie dotyczy
non applicable; néant
nie dziel skóry na niedźwiedziu
il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
nie jest liczbą
n'est pas un nombre
Nie licząc psa
Sans parler du chien
nie ma mowy
en aucune façon; jamais de la vie; pas question
nie ma sprawy
bienvenue; il n'y a pas de quoi; pas de problème; de rien; je vous en prie; sans problème; pas de quoi
nie ma za co
il n'y a pas de quoi; de rien; je vous en prie; pas du tout; pas de quoi
nie mam najmniejszego pojęcia
je n'ai pas l'ombre d'une idée
Nie od razu Kraków zbudowano
Paris ne s'est pas fait en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour
Nie od razu Rzym zbudowano
Paris ne s'est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie przeszkadzać
Ne pas déranger
Nie ucz ojca dzieci robić
On n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace; Les oisons veulent mener les oies paître; On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace
O gustach się nie dyskutuje
à chacun ses goûts; à chacun son goût; chacun ses goûts; chacun à son goût; des goûts et des couleurs, on ne discute pas
Pani McGinty nie żyje
Mrs McGinty est morte

Przykładowe zdania z "nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dla potrzeb niniejszego rozporządzenia, nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr
fr Aux fins du présent règlement, par dérogation au règlement (CE) n° ‧, on entend par
pl Nawet jeśli migracja sama w sobie nie jest rozwiązaniem sytuacji demograficznej państw UE, konieczne jest, aby Unia posiadała aktywną politykę obejmującą kwestie przyjmowania imigracji ze względów ekonomicznych, tak aby napływ imigrantów pomógł zaspokoić potrzeby na rynku pracy i przyczynił się w ten sposób do dobrobytu w UE
fr Même si l'immigration ne constitue pas en soi une solution à la situation démographique des pays de l'Union européenne, il faudra que l'Europe dispose de politiques actives pour l'admission de migrants économiques, et cela afin que leur venue contribue à la fois à la satisfaction des besoins sur le marché du travail et à la prospérité de l'UE
pl Biobutanol charakteryzuje się niskim ciśnieniem pary i tolerancją na zanieczyszczenie wodą w mieszankach benzyny, co ułatwia jego stosowanie w obecnych kanałach zaopatrzenia w benzynę i jej dystrybucji
fr Le biobutanol a une faible pression de vapeur et une bonne tolérance à la contamination de l'eau dans les mélanges d'essence, qui en facilite l'utilisation dans les circuits actuels d'approvisionnement et de distribution d'essence
pl Zastrzelić go od razu?
fr Il veut vous parler, miss
pl O ile wiem ludzie nie widzą promieni ultrafioletowych
fr Attends un peu.Je croyais que les humains ne voyaient pas les rayons ultraviolets
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
fr juger, qu'en n'omettant de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires, ou de les communiquer à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a méconnu ses obligations de transposer de manière complète la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ modifiant les directives ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin
pl zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem
fr demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte
pl Korzyści ekonomiczne muszą przypadać nie tylko stronom porozumienia, ale także konsumentom
fr Les avantages économiques doivent profiter non seulement aux parties à l
pl Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się go
fr L'actif ou le passif d'impôt est déterminé après la prise en compte de l'incidence fiscale du retraitement des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables à leur juste valeur, et n'est pas actualisé
pl Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczej
fr Sauf indication contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un des échantillons doivent parvenir à la Commission dans un délai de ‧ jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon
pl Telewizja internetowa i telewizja mobilna także powinny mieć przyszłość w Europie, nie tylko jako produkt ekonomiczny, ale także jako podstawowa gwarancja wolności informacji i pluralizmu mediów.
fr La télévision sur internet et la télévision mobile devrait également avoir un avenir en Europe, non seulement en tant que produit économique mais également en tant que garantie fondamentale de la liberté de l'information et du pluralisme des médias.
pl Nie przygotowałam planu wyposażenia odpowiednio
fr J' ai raté le Plan d' Equipement
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
pl Rozumiesz?Właściwie, to tylko kwestia przetrzymywania ich z równowagi, wiesz?
fr En fait, il suffit qu' ils soient toujours en déséquilibre
pl Nie przyznaje się zwrotu wywozowego na ryż przywożony z państw trzecich i powtórnie wywożony do państw trzecich, chyba że eksporter udowodni, że
fr Aucune restitution n
pl Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niego
fr En cas de recours à la visioconférence à des fins d’interprétation à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser les instruments actuellement mis en place dans le cadre de l’e-Justice européenne (notamment les informations sur les tribunaux disposant de matériel ou de manuels de visioconférence
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
fr Les reliquats du ‧e FED ou des FED antérieurs, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, ne peuvent plus être engagés après le ‧ décembre ‧ ou la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si elle est postérieure, de même que les montants désengagés après cette date de projets au titre desdits fonds, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au ‧e FED et des reliquats et des remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes
pl W tym zakresie ani język, ani waluta używane na stronie internetowej nie mają znaczenia
fr A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent
pl podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
fr souligne que, cette année, les catastrophes naturelles et les incendies de forêts en particulier ont gravement menacé des monuments et des sites archéologiques d'une importance capitale pour le patrimoine culturel européen; souligne à cet égard la menace qu'a connue le site antique d'Olympie, berceau des jeux olympiques, et notamment son musée, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité; demande que des ressources soient mises à disposition sans délai à des fins de restauration dans l'hypothèse où des sites faisant partie du patrimoine culturel européen seraient endommagés par la poursuite des incendies de forêts
pl wierzyciele, w tym również posiadacze obligacji oraz osoby, którym przysługują inne wierzytelności wobec spółek uczestniczących w podziale muszą być chronieni w taki sposób, aby podział nie naruszał ich interesów
fr considérant que les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d
pl w sprawie działu ‧a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; przywraca zredukowane środki i proponuje zwiększenie liczby linii stanowiących priorytet polityczny dla Parlamentu; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP
fr en ce qui concerne la rubrique ‧a Compétitivité pour la croissance et l'emploi, rejette les réductions de crédits d'engagement et de paiement effectuées par le Conseil en première lecture, notamment celles qui concernent les programmes pluriannuels récemment adoptés en codécision avec le Parlement, qui visent à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne; rétablit les crédits supprimés et propose des augmentations sur plusieurs lignes qui sont des priorités politiques pour le Parlement; propose un certain nombre de projets pilotes et d'actions préparatoires conformément à ses prérogatives budgétaires; souligne qu'il importe de réduire le discrédit lié à la faillite dans le contexte du programme pour l'innovation et la compétitivité
pl zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie
fr invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci
pl Stosowanie szczepionki Rotarix z jedzeniem i piciem Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących spożywania przez dziecko pokarmów i płynów przed i po szczepieniu
fr Aliments et boissons Il n y a aucune restriction à la consommation de nourriture ou de liquide, y compris le lait maternel, ni avant ni après la vaccination
pl Jednakże nie ustanawia ona systematycznych badań tej choroby u drobiu i dzikiego ptactwa
fr Elle ne prévoit cependant pas d’études régulières de cette maladie chez les volailles et les oiseaux sauvages
pl znajomości dorobku USA i UE, zwłaszcza europejskiej produkcji kinematograficznej w Ameryce, gdzie jest ona mniej rozpowszechniona, w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumienia
fr la connaissance du patrimoine de l'Union européenne et des États-Unis, notamment de la production cinématographique européenne en Amérique, où elle est moins largement diffusée, pour stimuler la compréhension mutuelle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 926401 zdań frazy nie.Znalezione w 146,907 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.