wymowa: IPA: ɲɛ [ɲɛ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • non                   
  (Conjunction, Interjection, Adverbial, Noun  m) (advb, noun   )
   
  Réponse négative
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
   
  Réponse négative
 • pas         
  (Adverb  ) (advb, noun   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne pas   
   
  Met au négatif le sens du verbe modifié.
 • aucun         
  (pron, adjv, detr   )
 • aucune   
 • hein   
  (ijec   )
 • insurmontable   
  (Adjective  ) (adjv   )
 • n'est-ce pas   
 • ne ... pas   
 • ne...pas   
 • nenni   
  (advb   )
 • no   
 • nul     
  (pron, adjv, detr   )
 • négatif   
  (noun, adjv   )
 • pas de   

Pozostałe znaczenia:

 
podkreślenie obojętności mówiącego co do czynności
 
w połączeniu z rzeczownikiem tworzy zaprzeczone zdanie bezpodmiotowe
 
zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów
 
B. biernik

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (56)

chcąc nie chcąc
bon gré mal gré; volens nolens
czyż nie
n'est-ce pas
darowanemu koniowi w zeby nie patrz
à cheval donné on ne regarde pas les dents
darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda
à cheval donné on ne regarde pas la denture
dawno się nie widzieliśmy
ça fait longtemps; ça fait longtemps qu'on s'est pas vu
dlaczego nie
pourquoi pas
dokąd nie
n'importe où; là où
Dom nie do poznania
Les Maçons du Coeur : Extreme Makeover
dowód nie wprost
démonstration par l’absurde
gatunek nie zagrożony wyginięciem
espèces à faible risque
Gdy kota nie ma
quand le chat n’est pas là; les souris dansent
Gdyby jutra nie było
New York masala
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
trop de cuisiniers gâtent la sauce
gdzie nie
là où; n'importe où
Grasz czy nie grasz
À prendre ou à laisser
habit nie czyni mnicha
; l’habit ne fait pas le moine
jedna jaskółka wiosny nie czyni
une hirondelle ne fait pas le printemps
Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
Langue pour les programmes non Unicode
Jutro nie umiera nigdy
Demain ne meurt jamais
już nie
ne ... plus; plus
kradzione nie tuczy
; bien mal acquis ne profite jamais
krew nie woda
la voix du sang est la plus forte; les liens du sang sont les plus forts;
kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada
tel est pris qui croyait prendre
kto pyta, nie błądzi
qui langue a, à Rome va
lampart nie może zmienić swoich cętek
chassez le naturel, il revient au galop
Lepiej być nie może
Pour le pire et pour le meilleur
lista osób nie zgadzających się na uczestnictwo
liste des annulations d'abonnements
Myślę że nie
je ne pense pas; je ne crois pas
nic nie szkodzi
tant pis; ça ne fait rien
nie chce góra przyjść do Mahometa, musi Mahomet przyjść do góry
si la montagne ne va pas à toi, va à la montagne; Si la montagne ne va pas à toi, va à la montagne
nie chwal dnia przed zachodem słońca
il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
nie cierpieć
détester; avoir horreur; abhorrer
Nie czas na łzy
Boys Don’t Cry
nie do wytrzymania
insoutenable
nie dotyczy
non applicable; néant
nie dziel skóry na niedźwiedziu
il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
Nie Haisheng
Niè Hǎishèng
nie istnieć
faire défaut; manquer
nie jest już
ne ... plus
nie jest liczbą
n'est pas un nombre
nie lubieć
dédaigner; détester
nie ma dymu bez ognia
il n’y a pas de fumée sans feu; il n'y a pas de fumée sans feu
nie ma problemu
pas de problème; sans problème
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
à quelque chose malheur est bon
nie mieć nic wspólnego
n’avoir rien à voir
nie mieć ochoty
pas avoir envie
Nie od razu Rzym zbudowano
Paris ne s'est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie ucz ojca dzieci robić
On n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace; Les oisons veulent mener les oies paître; On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace
Nie z tego świata
Supernatural
Nigdy nie mów nigdy
Jamais plus jamais
O gustach się nie dyskutuje
à chacun ses goûts; à chacun son goût; chacun ses goûts; chacun à son goût; des goûts et des couleurs, on ne discute pas

Przykładowe zdania z "nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie rozmawiał ze mną
fr Rien.- Il ne me parlera pas
pl Tabela: Zmiany nośności w zależności od prędkości oznacza tabelę w załączniku ‧, pokazującą, jako funkcję kategorii użytkowania, typ zastosowania, wskaźniki nośności, symbole nominalnej kategorii prędkości, zmiany obciążenia, jakie opona może wytrzymać podczas użytkowania przy prędkościach różniących się od tych, które odpowiadają jej symbolowi kategorii prędkości
fr Tableau représentant la variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse, les tableaux de l’annexe ‧ qui montrent l’incidence de la catégorie d’utilisation, du type d’utilisation, de l’indice de capacité de charge et du code de catégorie nominale de vitesse sur les variations de l’indice maximal de charge qu’un pneumatique peut supporter lorsqu’il est utilisé à des vitesses autres que celles correspondant à son code de catégorie de vitesse
pl Uznana organizacja musi w każdej chwili dysponować personelem zarządzającym, technicznym, pomocniczym i badawczym w liczbie odpowiedniej do wielkości floty, dla której przeprowadza inspekcje i wydaje świadectwa, jej składu oraz zaangażowania organizacji w budowę i przebudowę statków
fr L'organisme agréé doit disposer en permanence d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la conversion des navires
pl Należy sprecyzować, że otwarcie tych kontynentów nie wymaga wszczęcia procedury przetargowej
fr Il y a lieu de clarifier que la mise en œuvre de ces contingents ne nécessite pas l'ouverture d'une adjudication
pl Widać już kilka zachęcających sygnałów, takich jak Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który jakoś funkcjonuje, pomimo że jego efektywność powinna zostać jeszcze oceniona.
fr Quelques signes encourageants existent, comme le fonds d'ajustement qui fonctionne, même si son efficacité réelle reste à évaluer.
pl Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art
fr Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article
pl Zgodnie z zarzutem drugim Komisja naruszyła art. ‧ ust. ‧ WE stwierdzając, że sporne umowy nie zawierają elementów pomocy państwa
fr Selon le deuxième moyen, la Commission a violé l’article ‧, paragraphe ‧, CE, en constatant que les contrats litigieux n’impliquaient pas d’aides d’État
pl Nie należy podawać żadnych innych leków przez wkłucie dożylne zarezerwowane dla preparatu Rapilysin, zarówno jednocześnie, jak również przed i po wstrzyknięciu prepararu Rapilysin
fr Aucun autre médicament ne devra être injecté dans la voie veineuse réservée à la Rapilysin, ni en même temps, ni avant, ni après l' injection de Rapilysin
pl Nie ma tu dziś nikogo z tej kategorii wagowej
fr Arrête, Cal.Adrian n' a personne avec qui s' entraîner
pl Nie, ale robi się obroże z chipami z GPS
fr Non, mais il existe des colliers avec des GPS pour les retrouver
pl Chociaż poziom zysku objętych próbą producentów poprawił się do pewnego stopnia, nadal pozostaje on bardzo daleki od poziomu, który można by uznać za wystarczający, aby sytuacja przemysłu wspólnotowego mogła ulec poprawie po zastosowaniu szkodliwego dumpingu
fr Bien que la marge bénéficiaire des producteurs de l'échantillon ait augmenté dans une certaine mesure, elle est encore bien loin d'être suffisante pour permettre à l'industrie communautaire de se rétablir complètement des effets du dumping préjudiciable
pl W badaniach klinicznych, preparat Bondronat podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, i nie obserwowano występowania jawnych klinicznie interakcji
fr Dans des études cliniques, Bondronat a été administré de façon concomitante avec des agents anticancéreux couramment utilisés, des diurétiques, des antibiotiques et des analgésiques et aucune interaction clinique n a été observée
pl Nie przeszkadzajcie mi!
fr M' emmerde pas!
pl Chciałabym podkreślić, że w ramach naszych działań nie prosimy o jałmużnę, ale o wsparcie naszych inicjatyw.
fr Je voudrais souligner que, dans le cadre de nos efforts, nous ne demandons pas la charité, mais un soutien pour nos initiatives.
pl zważywszy, że przepisy dotyczące premii za stałe zaniechanie uprawy winorośli nie powinny wykluczać przyznania pomocy krajowej za to samo zaniechanie
fr les dispositions relatives aux primes d
pl mając na uwadze, że twórcy są również podstawą działalności przemysłu związanego z kulturą oraz że w związku z tym należy im stworzyć otoczenie gospodarcze, prawne i socjalne, które umożliwi rozwój ich potencjału twórczego
fr considérant que les auteurs sont également à la base des activités des industries culturelles et qu'il convient en conséquence de leur fournir un environnement économique, juridique et social propre à assurer le développement de leur potentiel de créativité
pl Instytucje Unii Europejskiej i rządy Państw Członkowskich muszą propagować prawdziwą kulturę pomocniczości, która obejmuje nie tylko różne szczeble władzy, ale także różne elementy społeczeństwa, w taki sposób, by pokazać obywatelom Europy, że UE będzie działać tylko wtedy, gdy przyniesie to wyraźną wartość dodaną oraz przy poszanowaniu zasady lepszego stanowienia prawa
fr Les institutions de l'Union européenne et les gouvernements des États membres doivent encourager une véritable culture de la subsidiarité qui englobe non seulement les différents niveaux de pouvoir, mais aussi les différentes composantes de la société, de manière à démontrer au citoyen européen que l'UE n'agira que lorsque son action fournit une valeur ajoutée indéniable et toujours dans le respect du principe consistant à mieux légiférer
pl Komuniści nie mają zamiaru pochylać głowy.
fr Les communistes n'ont nullement l'intention de courber l'échine.
pl Nie kłaśćsię, aż do czasu pierwszego posiłku w tym dniu
fr Ne vous allongez pas jusqu à l absorption des premiers aliments de la journée
pl pomoc dla operatorów kinowych mogłaby być dla nich zachętą do zainwestowania w jeden standard cyfrowy kosztem innych
fr les exploitants pourraient être incités à privilégier une seule norme numérique plutôt qu’une autre
pl koń zostanie wysłany bezpośrednio z pomieszczeń miejsca wysyłki do pomieszczeń miejsca przeznaczenia, nie wchodząc w styczność z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
fr le cheval sera expédié directement des locaux d’expédition aux locaux de destination, sans entrer en contact avec d’autres équidés présentant un statut sanitaire inférieur
pl tryb dopłat jest zgodny z wytycznymi w sprawie pomocy państwa w ratowaniu i restrukturyzacji, ponieważ nie zwiększa wydajności przedsiębiorstwa, tylko ma służyć odzyskaniu rentowności ekonomiczno-finansowej oraz ratowaniu miejsc pracy
fr le régime d'aides est conforme aux lignes directrices sous les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, étant donné qu'il n'augmente pas la capacité de production de l'entreprise, mais qu'il vise à rétablir la viabilité économique et financière et à sauvegarder des emplois
pl Statek rybacki z kraju trzeciego może dostarczyć deklarację przedkładaną przed wyładunkiem lub przed przeładunkiem w formie elektronicznej, jeżeli państwo członkowskie, z którego wyznaczonych portów wyładunku i przeładunku zamierza on skorzystać, oraz państwo bandery przedmiotowego statku zawarły porozumienie o elektronicznej wymianie danych
fr Un navire de pêche de pays tiers peut présenter la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement sous forme électronique si l’État membre dont il compte utiliser les installations de débarquement et de transbordement désignées et son État du pavillon ont marqué leur accord sur l’échange électronique des données
pl Nie bardzo wyglądacie na sąsiadów
fr Vous n' avez pas l' air d' un voisin
pl Współpraca we wszystkich tych obszarach nie zawsze jest łatwa, musimy jednak podtrzymywać.
fr Dans tous ces domaines, la coopération n'est pas toujours facile mais nous devons persister.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 926401 zdań frazy nie.Znalezione w 156,11 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.