wymowa: IPA: ɲɛ [ɲɛ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • non                   
  (Conjunction, Interjection, Noun  m) (advb, noun   )
   
  Réponse négative
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • pas         
  (Adverb  ) (advb, noun   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne pas   
   
  Met au négatif le sens du verbe modifié.
 • aucun         
  (pron, adjv, detr   )
 • aucune   
 • insurmontable   
  (Adjective  ) (adjv   )
 • ne...pas   
 • nenni   
  (advb   )
 • no   
 • nul     
  (pron, adjv, detr   )
 • pas de   

Pozostałe znaczenia:

 
podkreślenie obojętności mówiącego co do czynności
 
w połączeniu z rzeczownikiem tworzy zaprzeczone zdanie bezpodmiotowe
 
zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów
 
B. biernik

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (52)

"system od którego nie ma odwołania"bien-pensance
a takim znaczeniu, że nie zawierają lub zawierają jedynie w dozwolonym zakresie substancje zakwalifikowane obecnie jako CMR:au sens où ils ne comportent pas, ou dans les limites autorisées, de substances déclarées à ce jour comme CMR:
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)abonné
chcąc nie chcącbon gré mal gré; volens nolens
co dwie głowy, to nie jednadeux avis valent mieux qu'un
darowanemu koniowi nie zagląda się w zębyà cheval donné on ne regarde pas les dents; à cheval donné, on ne regarde pas la bouche; à cheval donné on ne regarde pas la bride
darowanemu koniowi w zęby się nie zaglądaà cheval donné on ne regarde pas la denture
dawno się nie widzieliśmyça fait longtemps; ça fait longtemps qu'on s'est pas vu
dlaczego niepourquoi pas
Dom nie do poznaniaLes Maçons du Coeur : Extreme Makeover
dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwietant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise; tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse
dowód nie wprostdémonstration par l’absurde
element członkowski nie typu liśćmembre non-feuille
gatunek nie zagrożony wyginięciemespèces à faible risque
Gdy kota nie maquand le chat n’est pas là; les souris dansent
gdy kota nie ma, myszy harcująquand le chat n’est pas là, les souris dansent; quand le chat n'est pas là, les souris dansent; le chat parti, les souris dansent
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeśćtrop de cuisiniers gâtent la sauce
gra nie warta świeczkile jeu ne vaut pas la chandelle; le jeu n’en vaut pas la chandelle
Grasz czy nie graszÀ prendre ou à laisser
Język dla programów nie obsługujących kodu UnicodeLangue pour les programmes non Unicode
Jutro nie umiera nigdyDemain ne meurt jamais
już nieplus
kradzione nie tuczybien mal acquis ne profite jamais
krew nie wodala voix du sang est la plus forte; les liens du sang sont les plus forts
kto nie ma w głowie, ten ma w nogachquand on n’a pas de tête il faut avoir des jambes
lampart nie może zmienić swoich cętekchassez le naturel, il revient au galop
Lepiej być nie możePour le pire et pour le meilleur
lista osób nie zgadzających się na uczestnictwoliste des annulations d'abonnements
Mieć i nie miećLe Port de l’angoisse
myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
Myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
nic nie wartnulle; nul
Nic nie widziałemPas Nous
nie chce góra przyjść do Mahometa, musi Mahomet przyjść do górysi la montagne ne va pas à toi, va à la montagne
nie chwal dnia przed zachodem słońcail ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
nie cierpiećdétester
nie do wytrzymaniainsoutenable
nie dotyczynon applicable; néant
nie dziel skóry na niedźwiedziuil ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
nie jest liczbąn'est pas un nombre
Nie licząc psaSans parler du chien
nie ma mowyen aucune façon; jamais de la vie; pas question
nie ma sprawybienvenue; il n'y a pas de quoi; pas de problème; de rien; je vous en prie; sans problème; pas de quoi
nie ma za coil n'y a pas de quoi; de rien; je vous en prie; pas du tout; pas de quoi
nie mam najmniejszego pojęciaje n'ai pas l'ombre d'une idée
Nie od razu Kraków zbudowanoParis ne s'est pas fait en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour
Nie od razu Rzym zbudowanoParis ne s'est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie przeszkadzaćNe pas déranger
Nie ucz ojca dzieci robićOn n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace; Les oisons veulent mener les oies paître; On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace
Nie, dziękujęnon merci
O gustach się nie dyskutujeà chacun ses goûts; à chacun son goût; chacun ses goûts; chacun à son goût; des goûts et des couleurs, on ne discute pas
Pani McGinty nie żyjeMrs McGinty est morte

Przykładowe zdania z "nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dla potrzeb niniejszego rozporządzenia, nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nrAux fins du présent règlement, par dérogation au règlement (CE) n° ‧, on entend par
Nawet jeśli migracja sama w sobie nie jest rozwiązaniem sytuacji demograficznej państw UE, konieczne jest, aby Unia posiadała aktywną politykę obejmującą kwestie przyjmowania imigracji ze względów ekonomicznych, tak aby napływ imigrantów pomógł zaspokoić potrzeby na rynku pracy i przyczynił się w ten sposób do dobrobytu w UEMême si l'immigration ne constitue pas en soi une solution à la situation démographique des pays de l'Union européenne, il faudra que l'Europe dispose de politiques actives pour l'admission de migrants économiques, et cela afin que leur venue contribue à la fois à la satisfaction des besoins sur le marché du travail et à la prospérité de l'UE
Biobutanol charakteryzuje się niskim ciśnieniem pary i tolerancją na zanieczyszczenie wodą w mieszankach benzyny, co ułatwia jego stosowanie w obecnych kanałach zaopatrzenia w benzynę i jej dystrybucjiLe biobutanol a une faible pression de vapeur et une bonne tolérance à la contamination de l'eau dans les mélanges d'essence, qui en facilite l'utilisation dans les circuits actuels d'approvisionnement et de distribution d'essence
Zastrzelić go od razu?Il veut vous parler, miss
O ile wiem ludzie nie widzą promieni ultrafioletowychAttends un peu.Je croyais que les humains ne voyaient pas les rayons ultraviolets
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyjuger, qu'en n'omettant de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires, ou de les communiquer à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a méconnu ses obligations de transposer de manière complète la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ modifiant les directives ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstemdemande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte
Korzyści ekonomiczne muszą przypadać nie tylko stronom porozumienia, ale także konsumentomLes avantages économiques doivent profiter non seulement aux parties à l
Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się goL'actif ou le passif d'impôt est déterminé après la prise en compte de l'incidence fiscale du retraitement des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables à leur juste valeur, et n'est pas actualisé
Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczejSauf indication contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un des échantillons doivent parvenir à la Commission dans un délai de ‧ jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon
Telewizja internetowa i telewizja mobilna także powinny mieć przyszłość w Europie, nie tylko jako produkt ekonomiczny, ale także jako podstawowa gwarancja wolności informacji i pluralizmu mediów.La télévision sur internet et la télévision mobile devrait également avoir un avenir en Europe, non seulement en tant que produit économique mais également en tant que garantie fondamentale de la liberté de l'information et du pluralisme des médias.
Nie przygotowałam planu wyposażenia odpowiednioJ' ai raté le Plan d' Equipement
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
Rozumiesz?Właściwie, to tylko kwestia przetrzymywania ich z równowagi, wiesz?En fait, il suffit qu' ils soient toujours en déséquilibre
Nie przyznaje się zwrotu wywozowego na ryż przywożony z państw trzecich i powtórnie wywożony do państw trzecich, chyba że eksporter udowodni, żeAucune restitution n
Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niegoEn cas de recours à la visioconférence à des fins d’interprétation à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser les instruments actuellement mis en place dans le cadre de l’e-Justice européenne (notamment les informations sur les tribunaux disposant de matériel ou de manuels de visioconférence
Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetekLes reliquats du ‧e FED ou des FED antérieurs, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, ne peuvent plus être engagés après le ‧ décembre ‧ ou la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si elle est postérieure, de même que les montants désengagés après cette date de projets au titre desdits fonds, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au ‧e FED et des reliquats et des remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes
W tym zakresie ani język, ani waluta używane na stronie internetowej nie mają znaczeniaA cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent
podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowegosouligne que, cette année, les catastrophes naturelles et les incendies de forêts en particulier ont gravement menacé des monuments et des sites archéologiques d'une importance capitale pour le patrimoine culturel européen; souligne à cet égard la menace qu'a connue le site antique d'Olympie, berceau des jeux olympiques, et notamment son musée, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité; demande que des ressources soient mises à disposition sans délai à des fins de restauration dans l'hypothèse où des sites faisant partie du patrimoine culturel européen seraient endommagés par la poursuite des incendies de forêts
wierzyciele, w tym również posiadacze obligacji oraz osoby, którym przysługują inne wierzytelności wobec spółek uczestniczących w podziale muszą być chronieni w taki sposób, aby podział nie naruszał ich interesówconsidérant que les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d
w sprawie działu ‧a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; przywraca zredukowane środki i proponuje zwiększenie liczby linii stanowiących priorytet polityczny dla Parlamentu; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIPen ce qui concerne la rubrique ‧a Compétitivité pour la croissance et l'emploi, rejette les réductions de crédits d'engagement et de paiement effectuées par le Conseil en première lecture, notamment celles qui concernent les programmes pluriannuels récemment adoptés en codécision avec le Parlement, qui visent à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne; rétablit les crédits supprimés et propose des augmentations sur plusieurs lignes qui sont des priorités politiques pour le Parlement; propose un certain nombre de projets pilotes et d'actions préparatoires conformément à ses prérogatives budgétaires; souligne qu'il importe de réduire le discrédit lié à la faillite dans le contexte du programme pour l'innovation et la compétitivité
zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcieinvite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci
Stosowanie szczepionki Rotarix z jedzeniem i piciem Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących spożywania przez dziecko pokarmów i płynów przed i po szczepieniuAliments et boissons Il n y a aucune restriction à la consommation de nourriture ou de liquide, y compris le lait maternel, ni avant ni après la vaccination
Jednakże nie ustanawia ona systematycznych badań tej choroby u drobiu i dzikiego ptactwaElle ne prévoit cependant pas d’études régulières de cette maladie chez les volailles et les oiseaux sauvages
znajomości dorobku USA i UE, zwłaszcza europejskiej produkcji kinematograficznej w Ameryce, gdzie jest ona mniej rozpowszechniona, w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumieniala connaissance du patrimoine de l'Union européenne et des États-Unis, notamment de la production cinématographique européenne en Amérique, où elle est moins largement diffusée, pour stimuler la compréhension mutuelle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 926401 zdań frazy nie.Znalezione w 283,67 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.