wymowa: IPA: ɲɛ [ɲɛ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • non                   
  (Noun, Conjunction, Interjection  m) (advb, noun   )
   
  Réponse négative
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • pas         
  (Adverb  ) (advb, noun   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne pas   
   
  Met au négatif le sens du verbe modifié.
 • aucun         
  (pron, adjv, detr   )
 • aucune   
 • insurmontable   
  (Adjective  ) (adjv   )
 • ne...pas   
 • nenni   
  (advb   )
 • no   
 • nul     
  (pron, adjv, detr   )
 • pas de   

Pozostałe znaczenia:

 
podkreślenie obojętności mówiącego co do czynności
 
w połączeniu z rzeczownikiem tworzy zaprzeczone zdanie bezpodmiotowe
 
B. biernik
 
zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (57)

"system od którego nie ma odwołania"bien-pensance
a takim znaczeniu, że nie zawierają lub zawierają jedynie w dozwolonym zakresie substancje zakwalifikowane obecnie jako CMR:au sens où ils ne comportent pas, ou dans les limites autorisées, de substances déclarées à ce jour comme CMR:
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)abonné
bez pracy nie ma kołaczyqui ne risque rien n'a rien
chcąc nie chcącvolens nolens; bon gré mal gré
czemu niepourquoi pas
darowanemu koniowi w zęby się nie zaglądaà cheval donné on ne regarde pas la denture
dlaczego niepourquoi pas
Dom nie do poznaniaLes Maçons du Coeur : Extreme Makeover
dopóki nieavant que; jusqu’à ce que; jusqu’au moment où; avant
dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwietant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse; tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise
dowód nie wprostdémonstration par l’absurde
element członkowski nie typu liśćmembre non-feuille
gatunek nie zagrożony wyginięciemespèces à faible risque
Gdy kota nie males souris dansent; quand le chat n’est pas là
gdy kota nie ma, myszy harcująquand le chat n'est pas là, les souris dansent; le chat parti, les souris dansent; quand le chat n’est pas là, les souris dansent
gra nie warta świeczkile jeu ne vaut pas la chandelle; le jeu n’en vaut pas la chandelle
Grasz czy nie graszÀ prendre ou à laisser
Grinch: świąt nie będzieLe Grinch
jedna jaskółka wiosny nie czyniune hirondelle ne fait pas le printemps
już nieplus
kradzione nie tuczybien mal acquis ne profite jamais
kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpadatel est pris qui croyait prendre
kto pyta, nie błądziqui langue a, à Rome va
lampart nie może zmienić swoich cętekchassez le naturel, il revient au galop
Lepiej być nie możePour le pire et pour le meilleur
lista osób nie zgadzających się na uczestnictwoliste des annulations d'abonnements
Mieć i nie miećLe Port de l’angoisse
myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
Myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
nic nie wartnulle; nul
Nic nie widziałemPas Nous
Niczego nie żałuję - Edith PiafLa Vie en rose
nie chce góra przyjść do Mahometa, musi Mahomet przyjść do górysi la montagne ne va pas à toi, va à la montagne
nie chwal dnia przed zachodem słońcail ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
nie cierpiećdétester
nie do wytrzymaniainsoutenable
nie dotyczynéant; non applicable
nie dziel skóry na niedźwiedziuil ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
nie istniećmanquer; faire défaut
nie lubićdétester; dédaigner
nie mapas
nie ma dymu bez ogniail n’y a pas de fumée sans feu; il n'y a pas de fumée sans feu
nie ma róży bez kolcówil n'y a pas de roses sans épines
nie ma sprawysans problème; de rien; il n'y a pas de quoi; pas de quoi; bienvenue; je vous en prie; pas de problème
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszłoà quelque chose malheur est bon
nie ma za copas de quoi; il n'y a pas de quoi; de rien; pas du tout; je vous en prie
nie mam najmniejszego pojęciaje n'ai pas l'ombre d'une idée; je n'ai pas la moindre idée
nie mam pieniędzyje n'ai pas d'argent
nie mieć nic wspólnegon’avoir rien à voir
nie może byćpas question
Nie od razu Kraków zbudowanoParis ne s'est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie od razu Rzym zbudowanoRome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s'est pas fait en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie przeszkadzaćNe pas déranger
Nie wszystko złoto, co się świeciTout ce qui brille n’est pas d’or
Nie, dziękujęnon merci
Nigdy nie mów nigdyJamais plus jamais

Przykładowe zdania z "nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Więc... fizycznie usuniemy moduły pamięci z F- ‧, zrobimy kolejny restart i wtedy go wykiwamyDonc, on enlève manuellement tous les modules mémoire des F- ‧, on fait un autre redémarrage.Ça devrait marcher. Contactez la passerelle
Uczestnictwo to nie byłoby możliwe w okresie ‧–‧, gdyż w odróżnieniu od wszystkich pozostałych państw członkowskich, te państwa członkowskie nie byłyby w stanie wydawać uprawnień powiązanych z jednostkami AAU uznanymi na mocy protokołu z KiotoSans cela, une telle participation serait impossible pendant la période ‧-‧ étant donné que ces États membres, contrairement à tous les autres, ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas liés à des UQA reconnues par le protocole de Kyoto
Jednakże proces ten nie jest obecnie jeszcze zaawansowany do stopnia, który miałby znaczący wpływ na dostępność podaży dla producentów wspólnotowychToutefois, ce processus n
Metody pobierania próbek pozostałości pestycydów w owocach i warzywach zostały ustanowione w dyrektywie Komisji ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchniDes méthodes de prélèvement d
Komisja zwróciła się oficjalnie do producentów eksportujących, importerów oraz użytkowników uznanych za zainteresowanych oraz ich stowarzyszenia, przedstawicieli krajów wywozu oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu postępowaniaLa Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés et les producteurs communautaires de l
Decyzje podejmowane zgodnie z ust. ‧, ‧ i ‧ nie mają charakteru karnoprawnegoLes décisions prises en vertu des paragraphes ‧, ‧ et ‧ n
Jak każdy lek, lek Cubicin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpiąComme tous les médicaments, Cubicin peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde
Podnosisz do góry, potem huśtasz z powrotem i popierdalasz nią na wprostTu la relèves, la balances en arrière, et tu vises tout droit
Zgłaszają je Komisji i informują Komisję na bieżąco o postępach w wynikłych postępowaniach administracyjnych i prawnychIls les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires
Nie, jestem zdecydowanie przeciwNon, je suis contre
W ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktuLe régime ne réserve pas l’utilisation des crédits obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique
Strategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroliLa stratégie budgétaire repose sur un accroissement du ratio des recettes au PIB et sur des diminutions des ratios des transferts sociaux et des autres dépenses au PIB (ce qui dans le programme inclut une partie des dépenses de consommation) qui auraient pu être précisés davantage, dès lors que selon le programme actualisé, un cadre formel à moyen terme pour la planification et le contrôle des finances publiques devrait être introduit à partir de
Nie zostawiamy nikogoOn n' abandonne personne
Komisja uważa również, że komunikat z ‧ r. w sprawie pomocy szkoleniowej nie wprowadza znaczących zmian w kwestii oceny pomocy, takiej jak pomoc przewidziana w wyroku w sprawie Freistaat SachsenLa Commission estime également que la communication concernant les aides à la formation dene comporte pas de modifications substantielles en ce qui concerne l’appréciation de l’aide, du même type que celles prévues dans l’arrêt Freistaat Sachsen
Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się do zapewnienia ochrony tych danych w sposób co najmniej równoważny do ochrony zapewnianej w danym przypadku przez Stronę mającą przekazać informacjeDes données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie susceptible de les fournir
Bez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, któreSans préjudice du chapitre ‧ de la section ‧ de l'annexe ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, les interdictions visées au paragraphe ‧ ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés à la consommation humaine
A do tej pory nie byłaś?Vous ne l' avez pas été?
Oh, Sam, nie znoszę przebywać z tobą w takich miejscach!J' ai horreur de venir dans un endroit pareil
Państwa Członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie artykułu III-300 ustęp 1 akapit drugi, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
Państwa członkowskie wymagają od dostawców dostarczenia dowodów w rozumieniu art. ‧ dotyczących rzetelności informacji podawanych na ich etykietach lub kartach w przypadku gdy mają podejrzenia, że informacje takie są błędneIls exigent que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article ‧ quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner que ces informations sont incorrectes
produkty inne niż żywność i pasze, zawierające soję ACS-GMØØ‧-‧ lub składające się z niej, dla takich samych zastosowań, jak każda inna soja, z wyjątkiem uprawyles produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du soja ACS-GMØØ‧-‧ ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre soja à l’exception de la culture
Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkaniaLes citoyens de Bosnie-et-Herzégovine qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence
Jeśli nie dla pacjenta, to dla mnie, albo dla LexieSi ca n' est pas pour le patient, pour moi ou pour lexie
On jest mniejszą częścią zespołuQu' est ce que vous faites avec le micro?
A w końcu ból staje się nie do zniesieniaEt la douleur devient insupportable
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 926401 zdań frazy nie.Znalezione w 112,812 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.