Tłumaczenia na język francuski:

  • ski       
    (Noun  m) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. sanie syberyjskie, długie i lekkie
 
biegówki lub skokówki
 
potocznie narciarstwo
 
deski z wiązaniami
 
zimowe biegówki
 
Wodne – do jazdy na holu za motorówką
 
smarowane smarami
 
dawniej na nogach Małysza
 
Sprzęt Justyny Kowalczyk
 
deski zjazdowca
 
biegówki
 
deski u butów
 
atrybut narciarza
 
narty wodne
 
deski do slalomu
 
biatlonowe deski
 
deski marki Rossignol
 
te co skaczą i biegają
 
Ski
 
białe szaleństwo
 
boazeria na stoku
 
Sprzęt Tomasza Sikory, Justyny Kowalczyk
 
sprzęt zimowy
 
Sprzęt sportowy zimowy
 
sport. termin sportowy, pot. potocznie jazda na nartach
 
deski na stok
 
deski potrzebne do giganta
 
jazda na nartach
 
deski Małysza
 
biegówki przy butach
 
Wodne lub zjazdowe
 
biegowe na nogach Tomasza sikory
 
wodne, nie na śnieg
 
deski marki Elan
 
przy butach alpejki
 
biegowe z wiązaniami
 
Ski na stok
 
Deski do szusowania po stoku
 
Deska do zjeżdżania
 
Wodne – nie nadają się do jazdy po śniegu

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bardzo dobrze jeździsz na nartach wodnych
fr Vous skiez très bien
pl CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
fr CPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
pl Często jeżdżę na nartach.
fr Je skie souvent.
pl Panie przewodniczący! Jako Fin jestem zagorzałym kibicem skoków narciarskich i - używając przenośni - chcę powiedzieć panu premierowi, że zadanie prezydencji słoweńskiej jest jak skocznia w Planicy, narzędzia, które ma pan do dyspozycji, są jak narty Elan i mam nadzieję, że ma pan siłę woli Primoža Peterki.
fr Monsieur le Président, en bon Finlandais, je suis passionné de saut à ski et, pour utiliser une métaphore, je dirais au Premier ministre que la tâche de la Présidence slovène est comme la colline de Planica, que ses instruments sont comme des skis Elan, et j'espère qu'il a la volonté de Primož Peterka.
pl CPA ‧.‧.‧: Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; części
fr CPA ‧.‧.‧: Skis et autres équipements pour sports de neige, à l’exclusion des chaussures; patins à glace et patins à roulettes; et leurs parties
pl Co jest, Malfoy?Zgubiłeś narty?
fr Malefoy, t' as perdu tes skis?
pl Nie mogę pogodzić się z myślą, że za dziesięć lat będziemy jeździć na nartach w pomieszczeniach zamkniętych na górze o wysokości około 100 metrów.
fr Je ne me ferai pas à l'idée que dans dix ans, je ferai du ski en intérieur sur une pente d'à peine 100 mètres.
pl Bagażniki dachowe oraz bagażniki na narty
fr Porte-bagages et barres porte-skis
pl Homologacja w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych, uznawanych za oddzielne zespoły techniczne
fr Homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
pl Speed jest na nartach!
fr Il fait du ski
pl Bagażniki dachowe oraz bagażniki na narty muszą być zamontowane na pojeździe w taki sposób, aby możliwe było ich zablokowanie w co najmniej jednym kierunku, a także, aby poziome, wzdłużne oraz poprzeczne siły, które mogą być przekazane, były co najmniej równe pionowej nośności bagażnika, zgodnie ze wskazaniami producenta
fr Les porte-bagages et barres porte-skis doivent être fixés au véhicule de telle façon que des forces horizontales longitudinales et transversales puissent être transmises qui ne soient pas inférieures à la charge verticale maximale du dispositif indiquée par son constructeur, et qu’au moins dans une direction ces forces soient transmises par la forme géométrique de l’assemblage
pl sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kultury fizycznej i sportu, jak piłki, rakiety, narty, łyżwy, rolki, kije, ciężarki, dyski, dzidy, hantle i ekspandery
fr matériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, raquettes, battes, skis, patins à glace, patins à roulettes, perches, poids, disques, javelots, haltères et extenseurs
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Chciałbym znów zapytać Pana Posła Wielanda, jako że jest on prawnikiem, czy chce teraz włączyć turystów górskich i alpinistów na nartach, którzy przypinają narty i którzy czasem używają wyciągów narciarskich, żeby nie musieć pokonywać pieszo całego dystansu, a także osoby używające innego sprzętu sportowego.
fr (DE) Madame la Présidente, je voudrais redemander à M. Wieland, puisqu'il est avocat, s'il souhaite maintenant inclure les randonneurs de montagne et les skieurs-alpinistes, qui portent des skis et utilisent parfois les remontées mécaniques pour ne pas devoir couvrir toute la distance à pied, ainsi que les personnes utilisant d'autres équipements de sport.
pl Jeżeli chodzi o przedmioty pozostawione w pojazdach lub znajdujące się w kontenerach-bagażnikach (np. w kontenerach na bagaż lub na narty), przymocowanych do pojazdu, przewoźnik odpowiada tylko za szkody wynikłe z jego winy
fr En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute
pl Teraz jedziemy na nartach!
fr Maintenant, skiez!
pl Sprzęt i wyposażenie służące do jazdy na nartach, gry w golfa, nurkowania i uprawiania innych sportów wodnych
fr Articles et équipements de ski, de golf, de plongée sous-marine et de sports nautiques
pl przypomina, że przyznawanie dotacji podlega zasadzie przejrzystości i równego traktowania, w szczególności przepisom art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego i art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ (przepisy wykonawcze); podkreśla, że ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów środków UE, w tym pracowników Parlamentu i ich krewnych otrzymujących dofinansowanie do prywatnych wycieczek (np. na narty); zwraca się do administracji o podjęcie działań następczych w związku ze zbadaniem takich płatności
fr rappelle que toutes les subventions sont soumises aux principes de transparence et d’égalité de traitement, et en particulier à l’article ‧, paragraphe ‧, et à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement financier, ainsi qu’à l’article ‧ du règlement (CE, Euratom) no ‧/‧ de la Commission (ci-après dénommé modalités d’exécution); souligne que ces règles s’appliquent à tous les bénéficiaires de fonds de l’Union, y compris au personnel du Parlement et aux membres de leur famille recevant des subventions dans le cadre d’excursions privées (sports d’hiver ou autres); demande à l’administration de poursuivre l’examen de tels paiements
pl pozaszkolne indywidualne lub grupowe lekcje nauki gry w brydża, szachy, aerobiku, tańca, muzyki, jazdy na łyżwach, jazdy na nartach, pływania i innych rozrywek
fr cours extra-scolaires, individuels ou collectifs, de bridge, d
pl Może chciałbyś wybrać się na narty...Ale utknąłeś pod nawałem pracy?
fr Vous voulez skier dans l' Antarctique mais c' est l' avalanche de travail?
pl Jednak musimy być świadomi i zważać na to, że piękne, nienaruszone środowisko jest też częścią narciarstwa, a ludzie nie będą jeździć na narty tam, gdzie już go nie ma.
fr Cependant, nous devons être conscients et tenir compte qu'un bel environnement intact fait aussi partie du ski, et que sans cela, les gens ne skieront plus.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy narty.Znalezione w 0,384 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.