Tłumaczenia na język francuski:

  • ski       
    (Noun  m) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. sanie syberyjskie, długie i lekkie
 
biegówki lub skokówki
 
potocznie narciarstwo
 
deski z wiązaniami
 
zimowe biegówki
 
Wodne – do jazdy na holu za motorówką
 
smarowane smarami
 
dawniej na nogach Małysza
 
Sprzęt Justyny Kowalczyk
 
deski zjazdowca
 
biegówki
 
deski u butów
 
atrybut narciarza
 
narty wodne
 
deski do slalomu
 
biatlonowe deski
 
deski marki Rossignol
 
te co skaczą i biegają
 
Ski
 
białe szaleństwo
 
boazeria na stoku
 
Sprzęt Tomasza Sikory, Justyny Kowalczyk
 
sprzęt zimowy
 
Sprzęt sportowy zimowy
 
sport. termin sportowy, pot. potocznie jazda na nartach
 
deski na stok
 
deski potrzebne do giganta
 
jazda na nartach
 
deski Małysza
 
biegówki przy butach
 
Wodne lub zjazdowe
 
biegowe na nogach Tomasza sikory
 
wodne, nie na śnieg
 
deski marki Elan
 
przy butach alpejki
 
biegowe z wiązaniami
 
Ski na stok
 
Deski do szusowania po stoku
 
Deska do zjeżdżania
 
Wodne – nie nadają się do jazdy po śniegu

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bagażniki dachowe oraz bagażniki na narty
fr Porte-bagages et barres porte-skis
pl On kompletnie nie potrafi pływać, ale w nartach jest najlepszy.
fr Il ne sait pas du tout nager, mais quand il faut skier, c'est le meilleur.
pl Speed jest na nartach!
fr Il fait du ski
pl CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
fr CPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
pl pozaszkolne zajęcia indywidualne i grupowe nauki brydża, tańca, muzyki, jazdy na nartach, pływania i inne
fr cours extrascolaires, individuels ou collectifs, de bridge, de danse, de musique, de ski, de natation ou d
pl Jednak rozwiązanie tego problemu jest już bliskie dzięki znacznej większości głosów oddanych w Parlamencie Europejskim w styczniu ‧ r. za poparciem propozycji, aby w każdym europejskim pociągu była wydzielona wielofunkcyjna część przeznaczona do przewożenia na przykład wózków inwalidzkich, nart i rowerów
fr Une solution à ce problème de trafic cycliste transfrontalier semble toutefois se dessiner, puisque le Parlement européen, dans un texte adopté à une large majorité en janvier ‧, demande que tous les trains en Europe disposent d'un espace polyvalent prévu pour transporter, par exemple, des fauteuils roulants, skis, et bicyclettes
pl przypomina, że przyznawanie dotacji podlega zasadzie przejrzystości i równego traktowania, w szczególności przepisom art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego i art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ (przepisy wykonawcze); podkreśla, że ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów środków UE, w tym pracowników Parlamentu i ich krewnych otrzymujących dofinansowanie do prywatnych wycieczek (np. na narty); zwraca się do administracji o podjęcie działań następczych w związku ze zbadaniem takich płatności
fr rappelle que toutes les subventions sont soumises aux principes de transparence et d’égalité de traitement, et en particulier à l’article ‧, paragraphe ‧, et à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement financier, ainsi qu’à l’article ‧ du règlement (CE, Euratom) no ‧/‧ de la Commission (ci-après dénommé modalités d’exécution); souligne que ces règles s’appliquent à tous les bénéficiaires de fonds de l’Union, y compris au personnel du Parlement et aux membres de leur famille recevant des subventions dans le cadre d’excursions privées (sports d’hiver ou autres); demande à l’administration de poursuivre l’examen de tels paiements
pl Muszę kupić nowe narty.
fr Je dois acheter de nouveaux skis.
pl Myślałem, że na narty wodne pojedzie z nami grupa ludzi, ale nikt się nie pojawił.
fr Je pensais qu'une poignée de gens serait venue faire du ski-nautique avec nous, mais absolument personne ne se manifesta.
pl Wniosek o homologację typu w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych uznawanych za oddzielne zespoły techniczne składa producent pojazdu lub też producent wyżej wspomnianych oddzielnych zespołów technicznych, lub ich prawnie ustanowiony przedstawiciel
fr Les demandes d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entités techniques sont présentées par le constructeur du véhicule, le fabricant de ces entités techniques ou par leur mandataire
pl Bardzo dobrze jeździsz na nartach wodnych
fr Vous skiez très bien
pl sprzęt gimnastyczny, do ćwiczeń fizycznych i sportowy taki jak piłki, lotki, siatki, rakiety, kije, narty, kije golfowe, florety, szable, tyczki, sztangi, dyski, oszczepy, hantle, ekspandery i inne przyrządy do ćwiczeń kulturystycznych
fr Matériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, volants, filets, raquettes, battes, skis, clubs de golf, ailes, sabres, perches, poids, disques, javelots, haltères, extenseurs et autres équipements de culturisme
pl Siostra poprosiła, czy mógłbym ją nauczyć jeździć na nartach.
fr Ma petite sœur m'a demandé de lui apprendre à skier.
pl CPA ‧.‧.‧: Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; części
fr CPA ‧.‧.‧: Skis et autres équipements pour sports de neige, à l’exclusion des chaussures; patins à glace et patins à roulettes; et leurs parties
pl Jeżeli chodzi o przedmioty pozostawione w pojazdach lub znajdujące się w kontenerach-bagażnikach (np. w kontenerach na bagaż lub na narty), przymocowanych do pojazdu, przewoźnik odpowiada tylko za szkody wynikłe z jego winy
fr En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple, coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute
pl Może chciałbyś wybrać się na narty...Ale utknąłeś pod nawałem pracy?
fr Vous voulez skier dans l' Antarctique- mais c' est l' avalanche de travail?
pl Teraz jedziemy na nartach!
fr Maintenant, skiez!
pl Muszę kupić nową parę nart.
fr Je dois m'acheter une nouvelle paire de skis.
pl typu oddzielnego zespołu technicznego – bagażnika dachowego, bagażnika na narty lub anteny radiowej odbiorczej bądź nadawczej
fr d’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
pl sprzęt sportowy, taki jak namioty i inny sprzęt kempingowy, sprzęt wędkarski, wysokogórski, broń sportowa z amunicją, rowery bez silnika, łodzie i kajaki o długości do ‧ m, narty, rakiety tenisowe
fr engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d
pl Wniosek o homologację typu w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych, uznawanych za oddzielny zespół techniczny
fr Demande d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
pl sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kultury fizycznej i sportu, jak piłki, rakiety, narty, łyżwy, rolki, kije, ciężarki, dyski, dzidy, hantle i ekspandery
fr matériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, raquettes, battes, skis, patins à glace, patins à roulettes, perches, poids, disques, javelots, haltères et extenseurs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy narty.Znalezione w 1,109 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.