Tłumaczenia na język francuski:

  • ski       
    (Noun  m) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. sanie syberyjskie, długie i lekkie
 
biegówki lub skokówki
 
potocznie narciarstwo
 
deski z wiązaniami
 
zimowe biegówki
 
Wodne – do jazdy na holu za motorówką
 
smarowane smarami
 
dawniej na nogach Małysza
 
Sprzęt Justyny Kowalczyk
 
deski zjazdowca
 
biegówki
 
deski u butów
 
atrybut narciarza
 
narty wodne
 
deski do slalomu
 
biatlonowe deski
 
deski marki Rossignol
 
te co skaczą i biegają
 
Ski
 
białe szaleństwo
 
boazeria na stoku
 
Sprzęt Tomasza Sikory, Justyny Kowalczyk
 
sprzęt zimowy
 
Sprzęt sportowy zimowy
 
sport. termin sportowy, pot. potocznie jazda na nartach
 
deski na stok
 
deski potrzebne do giganta
 
jazda na nartach
 
deski Małysza
 
biegówki przy butach
 
Wodne lub zjazdowe
 
biegowe na nogach Tomasza sikory
 
wodne, nie na śnieg
 
deski marki Elan
 
przy butach alpejki
 
biegowe z wiązaniami
 
Ski na stok
 
Deski do szusowania po stoku
 
Deska do zjeżdżania
 
Wodne – nie nadają się do jazdy po śniegu

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

nartaski
zjeżdżać na nartachskier

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bagażniki dachowe oraz bagażniki na nartyPorte-bagages et barres porte-skis
On kompletnie nie potrafi pływać, ale w nartach jest najlepszy.Il ne sait pas du tout nager, mais quand il faut skier, c'est le meilleur.
Speed jest na nartach!Il fait du ski
CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnychCPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
pozaszkolne zajęcia indywidualne i grupowe nauki brydża, tańca, muzyki, jazdy na nartach, pływania i innecours extrascolaires, individuels ou collectifs, de bridge, de danse, de musique, de ski, de natation ou d
Jednak rozwiązanie tego problemu jest już bliskie dzięki znacznej większości głosów oddanych w Parlamencie Europejskim w styczniu ‧ r. za poparciem propozycji, aby w każdym europejskim pociągu była wydzielona wielofunkcyjna część przeznaczona do przewożenia na przykład wózków inwalidzkich, nart i rowerówUne solution à ce problème de trafic cycliste transfrontalier semble toutefois se dessiner, puisque le Parlement européen, dans un texte adopté à une large majorité en janvier ‧, demande que tous les trains en Europe disposent d'un espace polyvalent prévu pour transporter, par exemple, des fauteuils roulants, skis, et bicyclettes
przypomina, że przyznawanie dotacji podlega zasadzie przejrzystości i równego traktowania, w szczególności przepisom art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego i art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ (przepisy wykonawcze); podkreśla, że ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów środków UE, w tym pracowników Parlamentu i ich krewnych otrzymujących dofinansowanie do prywatnych wycieczek (np. na narty); zwraca się do administracji o podjęcie działań następczych w związku ze zbadaniem takich płatnościrappelle que toutes les subventions sont soumises aux principes de transparence et d’égalité de traitement, et en particulier à l’article ‧, paragraphe ‧, et à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement financier, ainsi qu’à l’article ‧ du règlement (CE, Euratom) no ‧/‧ de la Commission (ci-après dénommé modalités d’exécution); souligne que ces règles s’appliquent à tous les bénéficiaires de fonds de l’Union, y compris au personnel du Parlement et aux membres de leur famille recevant des subventions dans le cadre d’excursions privées (sports d’hiver ou autres); demande à l’administration de poursuivre l’examen de tels paiements
Muszę kupić nowe narty.Je dois acheter de nouveaux skis.
Myślałem, że na narty wodne pojedzie z nami grupa ludzi, ale nikt się nie pojawił.Je pensais qu'une poignée de gens serait venue faire du ski-nautique avec nous, mais absolument personne ne se manifesta.
Wniosek o homologację typu w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych uznawanych za oddzielne zespoły techniczne składa producent pojazdu lub też producent wyżej wspomnianych oddzielnych zespołów technicznych, lub ich prawnie ustanowiony przedstawicielLes demandes d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entités techniques sont présentées par le constructeur du véhicule, le fabricant de ces entités techniques ou par leur mandataire
Bardzo dobrze jeździsz na nartach wodnychVous skiez très bien
sprzęt gimnastyczny, do ćwiczeń fizycznych i sportowy taki jak piłki, lotki, siatki, rakiety, kije, narty, kije golfowe, florety, szable, tyczki, sztangi, dyski, oszczepy, hantle, ekspandery i inne przyrządy do ćwiczeń kulturystycznychMatériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, volants, filets, raquettes, battes, skis, clubs de golf, ailes, sabres, perches, poids, disques, javelots, haltères, extenseurs et autres équipements de culturisme
Siostra poprosiła, czy mógłbym ją nauczyć jeździć na nartach.Ma petite sœur m'a demandé de lui apprendre à skier.
CPA ‧.‧.‧: Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; częściCPA ‧.‧.‧: Skis et autres équipements pour sports de neige, à l’exclusion des chaussures; patins à glace et patins à roulettes; et leurs parties
Jeżeli chodzi o przedmioty pozostawione w pojazdach lub znajdujące się w kontenerach-bagażnikach (np. w kontenerach na bagaż lub na narty), przymocowanych do pojazdu, przewoźnik odpowiada tylko za szkody wynikłe z jego winyEn ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple, coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute
Może chciałbyś wybrać się na narty...Ale utknąłeś pod nawałem pracy?Vous voulez skier dans l' Antarctique- mais c' est l' avalanche de travail?
Teraz jedziemy na nartach!Maintenant, skiez!
Muszę kupić nową parę nart.Je dois m'acheter une nouvelle paire de skis.
typu oddzielnego zespołu technicznego – bagażnika dachowego, bagażnika na narty lub anteny radiowej odbiorczej bądź nadawczejd’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
sprzęt sportowy, taki jak namioty i inny sprzęt kempingowy, sprzęt wędkarski, wysokogórski, broń sportowa z amunicją, rowery bez silnika, łodzie i kajaki o długości do ‧ m, narty, rakiety tenisoweengins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d
Wniosek o homologację typu w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych, uznawanych za oddzielny zespół technicznyDemande d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kultury fizycznej i sportu, jak piłki, rakiety, narty, łyżwy, rolki, kije, ciężarki, dyski, dzidy, hantle i ekspanderymatériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, raquettes, battes, skis, patins à glace, patins à roulettes, perches, poids, disques, javelots, haltères et extenseurs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy narty.Znalezione w 0,692 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.