Tłumaczenia na język francuski:

  • pages en vis-à-vis   

Przykładowe zdania z "marginesy lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl z rachunku w PM na rachunek lustrzany zarządzany przez system zewnętrzny
fr du compte MP au compte miroir géré par le SE
pl Kiedy w swoich rezolucjach z roku 2006 i 2007 Parlament zwrócił się o przeniesienie stron lustrzanych SWIFT ze Stanów Zjednoczonych do Europy, zrobił to oczywiście dlatego, że uważaliśmy, że ochrona oferowana obywatelom UE w granicach Stanów Zjednoczonych nie była zgodna ze standardami UE i należało ją poprawić.
fr Lorsque, dans nos résolutions de 2006 et 2007, le Parlement a demandé que le site miroir de SWIFT soit transféré des États-Unis vers l'UE, c'était naturellement parce que nous pensions que la protection offerte aux citoyens européens par le cadre américain n'était pas conforme aux normes de l'UE et devait être améliorée.
pl Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model zintegrowany może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego konto lustrzane podlega obciążeniu
fr Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle intégré peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le compte miroir est débité
pl Lustrzane postanowienia umożliwiające taką wymianę poufnych informacji pomiędzy ESS a ESBC powinny znaleźć się zarówno w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ oraz w projektowanym rozporządzeniu w sprawie statystyk europejskich
fr Il y a lieu d'incorporer dans le règlement (CE) no ‧/‧ et dans le règlement proposé relatif aux statistiques européennes, des dispositions symétriques permettant de tels échanges d'informations confidentielles entre le SSE et le SEBC
pl Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się jako lustrzane odbicie pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitenta
fr Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommé acheteur de la protection), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur
pl Lustrzane kopniaki z obrotu
fr Leurs patins se heurtent
pl Ekran dla reflektorów do ruchu lewostronnego stanowi jego lustrzane odbicie względem linii VV
fr Pour la circulation à gauche, le schéma serait le symétrique du schéma ci-dessus par rapport à l’axe VV
pl Więc, symetria chiralna, chiralność,Lustrzane odbicia, rozumiecie?
fr En bref: chiral, chiralité, et images miroirs, d' accord?
pl Błyszczący mosiądz, lśniące srebro, lustrzany połysk mahoniu
fr Cuivres et argenterie étincelants, acajou comme un miroir
pl W ramach procedury rozrachunkowej ‧ w odniesieniu do modelu zintegrowanego banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferują następujące rodzaje usług przekazywania płynności na rachunek lustrzany
fr Dans le cadre de la procédure de règlement ‧ et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants
pl W modelu zintegrowanym odpowiedni system zewnętrzny musi stosować rachunek lustrzany dla pobierania niezbędnej płynności odłożonej przez jego banki rozrachunku
fr Dans le cas du modèle intégré, le SE concerné doit utiliser un compte miroir pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement
pl Konta lustrzane identyfikuje się przy pomocy kodu BIC odpowiedniego banku centralnego systemu zewnętrznego
fr Les comptes miroirs sont identifiés par le BIC de la BCSE concernée
pl Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego inicjującego instrukcję płatniczą kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego innego systemu zewnętrznego
fr L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE
pl Podczas pomiaru współczynnika światłości urządzenia odblaskowego dla kąta β, dla którego V = H = ‧°, należy upewnić się, czy niewielki obrót urządzenia daje efekt odbicia lustrzanego
fr Lorsqu'on mesure le CIL d'un dispositif catadioptrique pour β égal à V = H = ‧°, on vérifie s'il ne se produit pas un effet de miroir en tournant légèrement le dispositif
pl Instrukcja płatnicza nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny stosujący model zintegrowany, którego konto lustrzane ma zostać uznane
fr L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité
pl Jeśli system zewnętrzny inicjuje przekazanie płynności z rachunku lustrzanego do rachunek w PM banku rozrachunkowego, wówczas bank rozrachunkowy zostaje powiadomiony o dokonaniu uznania za pomocą komunikatu SWIFT MT
fr Si le SE est à l'origine du transfert de liquidité du compte miroir sur le compte MP de la banque de règlement, la banque de règlement est informée du crédit par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT
pl W celu oceny wpływu Państwa Członkowskie informują o przeprowadzonych przez nie badaniach lustrzanych oraz badaniach asymetrii, jeżeli wyniki statystyki lustrzanej są znaczące
fr Pour évaluer l’impact, les États membres rendent compte des exercices miroirs menés par eux et l’étude d’asymétries réalisée si l’effet de miroir devient sensible
pl Pokaż listę serwerów & lustrzanych
fr Afficher la liste des & miroirs
pl Wybierz jeden z serwerów lustrzanych
fr Sélectionnez un de ces miroirs
pl Instrukcja płatnicza nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny, którego konto lustrzane ma zostać uznane
fr L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE dont le compte miroir sera crédité
pl Lustrzane odbicie warstwy względem Y
fr Miroir du calque en Y
pl W przypadku kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych pierwszym niewykonaniem zobowiązania i kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych n-tym niewykonaniem zobowiązania, zamiast zasady lustrzanego odbicia stosuje się następującą zasadę
fr Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de positions parfaitement symétriques
pl Jednocześnie należy wzmocnić stosunki z parlamentami krajowymi, które są lustrzanym odbiciem tych działań.
fr En même temps, il convient de renforcer les relations avec les parlements nationaux, qui sont les reflets de ces activités.
pl Główny serwer & FTP; projektu & kde;. Poniższy odnośnik pomoże znaleźć najbliższy serwer lustrzany
fr Le principal serveur & FTP; de & kde;. Veuillez jeter un il au lien ci-dessous pour trouver un site miroir dans votre région géographique
pl W przypadku kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX z zamknięciem, zamknięcie należy oznaczyć, na przykład jednym z symboli (lub lustrzanym odbiciem jednego z symboli) określonych na rysunku ‧ w załączniku ‧; zamknięcie powinno być zdejmowane bez użycia narzędzi
fr Pour chaque ancrage de fixation supérieure ISOFIX sous un capot, le capot doit être identifié par un des symboles ou l’image inversée d’un des symboles montrés à la figure ‧ de l’annexe ‧; par exemple, le capot doit être amovible sans outils
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5229 zdań frazy marginesy lustrzane.Znalezione w 1,871 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.