Tłumaczenia na język francuski:

  • pages en vis-à-vis   

Przykładowe zdania z "marginesy lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odbicia lustrzane
fr Des images miroir
pl Później, kula lustrzana spadła
fr J' ai besoin que tu viennes avec moi
pl Instrukcja płatnicza nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny stosujący model zintegrowany, którego konto lustrzane ma zostać uznane
fr L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité
pl W modelu zintegrowanym odpowiedni system zewnętrzny musi stosować konto lustrzane dla pobierania niezbędnej płynności odłożonej przez jego banki rozrachunku
fr Dans le cas du modèle intégré, le SE concerné doit utiliser un compte miroir pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement
pl Program & kappname; obsługuje wyświetlanie i edycję komentarzy EXIF w obrazkach JPEG. Obsługiwane są również takie bezstratne transformacje plików JPEG jak obracanie i odbicie lustrzane
fr & kappname; supporte l' affichage et l' édition des commentaires EXIF dans les images JPEG. Les transformations JPEG sans perte telles que la rotation ou le miroir sont également supportées
pl Konta lustrzane identyfikuje się przy pomocy kodu BIC odpowiedniego banku centralnego systemu zewnętrznego
fr Les comptes miroirs sont identifiés par le BIC de la BCSE concernée
pl Jednakże analiza danych lustrzanych w celu uzgodnienia statystyk handlowych stanowi poważne wyzwanie dla statystyków
fr Cependant, l
pl Podczas pomiaru współczynnika światłości urządzenia odblaskowego dla kąta β, dla którego V = H = ‧°, należy upewnić się, czy niewielki obrót urządzenia daje efekt odbicia lustrzanego
fr Lorsqu'on mesure le CIL d'un dispositif catadioptrique pour β égal à V = H = ‧°, on vérifie s'il ne se produit pas un effet de miroir en tournant légèrement le dispositif
pl Lustrzane postanowienia umożliwiające taką wymianę poufnych informacji pomiędzy ESS a ESBC powinny znaleźć się zarówno w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ oraz w projektowanym rozporządzeniu w sprawie statystyk europejskich
fr Il y a lieu d'incorporer dans le règlement (CE) no ‧/‧ et dans le règlement proposé relatif aux statistiques européennes, des dispositions symétriques permettant de tels échanges d'informations confidentielles entre le SSE et le SEBC
pl Kiedy w swoich rezolucjach z roku 2006 i 2007 Parlament zwrócił się o przeniesienie stron lustrzanych SWIFT ze Stanów Zjednoczonych do Europy, zrobił to oczywiście dlatego, że uważaliśmy, że ochrona oferowana obywatelom UE w granicach Stanów Zjednoczonych nie była zgodna ze standardami UE i należało ją poprawić.
fr Lorsque, dans nos résolutions de 2006 et 2007, le Parlement a demandé que le site miroir de SWIFT soit transféré des États-Unis vers l'UE, c'était naturellement parce que nous pensions que la protection offerte aux citoyens européens par le cadre américain n'était pas conforme aux normes de l'UE et devait être améliorée.
pl W przypadku kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX z zamknięciem, zamknięcie należy oznaczyć, na przykład jednym z symboli (lub lustrzanym odbiciem jednego z symboli) określonych na rysunku ‧ w załączniku ‧; zamknięcie powinno być zdejmowane bez użycia narzędzi
fr Pour chaque ancrage de fixation supérieure ISOFIX sous un capot, le capot doit être identifié par un des symboles ou l’image inversée d’un des symboles montrés à la figure ‧ de l’annexe ‧; par exemple, le capot doit être amovible sans outils
pl Stwórz odbicie lustrzane segmentu
fr Refléter le segment
pl Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego inicjującego instrukcję płatniczą kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego innego systemu zewnętrznego
fr L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE
pl Głównym miejscem dystrybucji & kde; jest ftp. kde. org, jednakże serwer ten jest bardzo często mocno obciążony, możesz więc chcieć użyć download. kde. org. Strona ta automatycznie przekieruje Cię do serwera lustrzanego blisko Ciebie. Możesz również spojrzeć na listę serwerów lustrzanych & kde
fr Le site principal pour obtenir & kde; est ftp. kde. org. D' un autre coté, ce site est bien souvent très surchargé, donc utilisez de préférence download. kde. org qui vous redirigera automatiquement vers le site miroir le plus proche de chez vous. Vous pouvez également jeter un il à la lite des sites miroirs de & kde
pl z rachunku w PM na rachunek lustrzany zarządzany przez system zewnętrzny
fr du compte MP au compte miroir géré par le SE
pl Jeśli system zewnętrzny inicjuje przekazanie płynności z rachunku lustrzanego do rachunek w PM banku rozrachunkowego, wówczas bank rozrachunkowy zostaje powiadomiony o dokonaniu uznania za pomocą komunikatu SWIFT MT
fr Si le SE est à l'origine du transfert de liquidité du compte miroir sur le compte MP de la banque de règlement, la banque de règlement est informée du crédit par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT
pl Płatność nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny stosujący model zintegrowany, którego konto lustrzane ma zostać uznane
fr Le paiement ne peut pas être émis par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité
pl Wybierz serwer lustrzany
fr Sélectionnez un miroir
pl WYTRZYMAŁOŚĆ DOSTĘPNEJ LUSTRZANEJ STRONY TYLNEJ ŚWIATŁA ODBLASKOWEGO
fr RÉSISTANCE DE LA FACE POSTÉRIEURE ACCESSIBLE DES CATADIOPTRES MIROITÉS
pl Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznego
fr L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE
pl Następnie dokonuje się pomiaru CIL (ppkt V.‧.) po pokryciu tuszem całej tylnej powierzchni lustrzanej
fr On mesure ensuite le CIL (point V.‧) après avoir recouvert d
pl Lustrzane odbicie warstwy względem Y
fr Miroir du calque en Y
pl W ramach procedury rozrachunkowej ‧ w odniesieniu do modelu zintegrowanego banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferują następujące rodzaje usług przekazywania płynności na rachunek lustrzany
fr Dans le cadre de la procédure de règlement ‧ et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants
pl Pokaż listę serwerów & lustrzanych
fr Afficher la liste des & miroirs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5229 zdań frazy marginesy lustrzane.Znalezione w 2,615 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.