Tłumaczenia na język francuski:

  • pages en vis-à-vis   

Przykładowe zdania z "marginesy lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się jako lustrzane odbicie pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitenta
fr Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommé acheteur de la protection), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur
pl Procedurę rozrachunkową ‧ stosuje się dla modelu zintegrowanego tylko w razie, gdy odpowiedni system zewnętrzny musi skorzystać z rachunku lustrzanego, w pierwszej kolejności do pobrania niezbędnej płynności dedykowanej przez jego bank rozrachunkowy, a w drugiej do ponownego przekazania tej płynności na rachunek w PM banku rozrachunkowego
fr La procédure de règlement ‧ n'est utilisée que pour le modèle intégré dans le cadre duquel le SE concerné doit recourir à un compte miroir, d'abord pour réunir la liquidité nécessaire qui a été dédiée par sa banque de règlement et, ensuite, pour retransférer cette liquidité sur le compte MP de la banque de règlement
pl Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model zintegrowany może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego konto lustrzane podlega obciążeniu
fr Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle intégré peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le compte miroir est débité
pl Bank centralny systemu zewnętrznego oferujący procedury rozrachunkowe ‧ lub ‧ dla modeli zintegrowanych otwiera, a w razie oferowania procedury rozrachunkowej ‧ lub ‧ dla modeli interfejsowych, może otwierać w swoim systemie będącym komponentem systemu TARGET‧ rachunki lustrzane
fr Lorsqu'elle propose une des procédures de règlement ‧ ou ‧ pour les modèles intégrés, une BCSE ouvre des comptes miroirs dans son système composant de TARGET‧ et lorsqu'elle propose une des procédures de règlement ‧ ou ‧ pour les modèles interfacés, la BCSE peut ouvrir de tels comptes
pl Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu subkonta uczestnika systemu zewnętrznego stosującego model interfejsowy kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany
fr L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE utilisant le modèle interfacé le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré
pl WYTRZYMAŁOŚĆ DOSTĘPNEJ LUSTRZANEJ STRONY TYLNEJ ŚWIATŁA ODBLASKOWEGO
fr RÉSISTANCE DE LA FACE POSTÉRIEURE ACCESSIBLE DES CATADIOPTRES MIROITÉS
pl Przesłanki wskazujące na potencjalne zmniejszenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości opisane w ust. ‧ w zasadzie stanowią lustrzane odbicie przesłanek wskazujących na powstanie potencjalnej utraty wartości opisanych w ust
fr Les indices d
pl Czy są jakieś serwery lustrzane SVN-a dla & kde;?
fr Existe-t-il des sites miroirs SVN pour & kde; & ‧‧;?
pl Lustrzane odbicie warstwy względem X
fr Calque miroir X
pl Jego wizyta w Ankarze miała charakter podżegający, i szkoda, że niemieccy Chrześcijańscy Demokraci nie korzystają z rady Maxa Fischera i nie patrzą w lustro, gdyż dziś AKP jest lustrzanym odbiciem niemieckiej CDU z roku 1950 - nie Chrześcijańskiej Demokracji, lecz Islamskiej Demokracji - i to z pewnością dlatego pan komisarz mówi, że rozumie i podziela frustrację Turcji.
fr Sa visite à Ankara a été incendiaire, et il est bien dommage que les démocrates-chrétiens refusent de se regarder dans un miroir, comme le conseille Max Fischer, parce que l'AKP d'aujourd'hui est le reflet de ce qu'était la CDU en 1950. Sous une forme démocrate-musulmane, et non démocrate-chrétienne.
pl Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznego
fr L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE
pl Płatność nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny stosujący model zintegrowany, którego konto lustrzane ma zostać uznane
fr Le paiement ne peut pas être émis par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité
pl Błyszczący mosiądz, lśniące srebro, lustrzany połysk mahoniu
fr Cuivres et argenterie étincelants, acajou comme un miroir
pl Nie można pobrać listy serwerów lustrzanych
fr Impossible de télécharger la liste des miroirs
pl Ekran dla reflektorów do ruchu lewostronnego stanowi jego lustrzane odbicie względem linii VV
fr Pour la circulation à gauche, le schéma serait le symétrique du schéma ci-dessus par rapport à l’axe VV
pl Następnie dokonuje się pomiaru CIL (ppkt V.‧.) po pokryciu tuszem całej tylnej powierzchni lustrzanej
fr On mesure ensuite le CIL (point V.‧) après avoir recouvert d
pl Program & kappname; obsługuje wyświetlanie i edycję komentarzy EXIF w obrazkach JPEG. Obsługiwane są również takie bezstratne transformacje plików JPEG jak obracanie i odbicie lustrzane
fr & kappname; supporte l' affichage et l' édition des commentaires EXIF dans les images JPEG. Les transformations JPEG sans perte telles que la rotation ou le miroir sont également supportées
pl Jednakże analiza danych lustrzanych w celu uzgodnienia statystyk handlowych stanowi poważne wyzwanie dla statystyków
fr Cependant, l
pl Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się na zasadzie lustrzanego odbicia pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (CLN) (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitenta
fr Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée acheteur de la protection), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur
pl Rozra chunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznego
fr L' instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d' un participant d' un autre SE
pl Rachunki lustrzane są specjalnymi rachunkami w PM posiadanymi przez bank centralny systemu zewnętrznego w jego systemie będącym komponentem systemu TARGET‧ do użytku przez systemy zewnętrzne
fr Les comptes miroirs sont des comptes MP spécifiques, détenus par la BCSE dans son système composant de TARGET‧, destinés à être utilisés par le SE
pl Odbicia lustrzane
fr Des images miroir
pl W ramach procedury rozrachunkowej ‧ w odniesieniu do modelu zintegrowanego banki centralne systemów zewnętrznych i banki centralne rozrachunku oferują następujące rodzaje usług przekazywania płynności na konto lustrzane
fr Dans le cadre de la procédure de règlement ‧ et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5229 zdań frazy marginesy lustrzane.Znalezione w 1,095 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.