Tłumaczenia na język francuski:

  • taille de la portée   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królików
fr Dans les études de développement embryo-foetal, dasatinib a également induit chez le rat une létalité embryonnaire associée à une diminution de la taille des portées, ainsi qu ' une altération du squelette f tal chez le rat et le lapin
pl W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nie
fr Les études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
pl W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej
fr Les études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
pl Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludzi
fr A des expositions inférieures à celles obtenues aux doses thérapeutiques chez l homme, le posaconazole provoque des modifications et des malformations du squelette, une dystocie, une augmentation du temps de gestation, une diminution de la taille moyenne de la portée et de la viabilité postnatale
pl U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotu
fr Cependant, une résorption f tale et une taille réduite de la portée ont été observées chez des lapines gravides auxquelles ont été administrées des doses quotidiennes de ‧ à ‧ μg/kg
pl Przy dwukrotnie większej ekspozycji ogólnoustrojowej w porównaniu do maksymalnej ekspozycji terapeutycznej u ludzi wystąpił wzrost utraty poimplantacyjnej, zmniejszenie mas ciała miotów i zmniejszenie przeżycia młodych w czasie pierwszych trzech dni laktacji u szczurów
fr Avec une exposition systèmique correspondant à deux fois l exposition humaine thérapeutique maximale, on a constaté une augmentation des pertes post-implantatoires, une diminution du poids de naissance des petits et une réduction de la survie des petits pendant les trois premiers jours de lactation chez le rat
pl Jest rzeczą szczególnie ważną, aby w tym okresie kot miał zapewniony kontakt społeczny z innymi kotami (na przykład osobnikami z tego samego miotu) oraz z ludźmi, a także, aby został zaznajomiony z warunkami otoczenia, które najprawdopodobniej napotka w dalszych okresach spędzonych w ośrodku
fr Durant cette période, il est particulièrement important que le chaton ait des contacts sociaux avec d'autres chats (par exemple avec les chatons de la même portée) ainsi qu'avec des humains et qu'il soit familiarisé avec les conditions environnementales qu'il pourrait être amené à rencontrer ultérieurement
pl Mioty prosiąt powinny mieć zapewniony dostęp do obszaru legowiskowego o temperaturze ‧ oC, obniżonej do ‧ oC po osiągnięciu wieku dwóch tygodni
fr Les porcelets nouveau-nés devraient bénéficier d'une aire de repos chauffée à ‧ oC au moins; la température pouvant diminuer progressivement pour atteindre ‧ oC à l'âge de ‧ semaines
pl W badaniu dotyczącym rozwoju w okresie okołoporodowym i poporodowym dichlorowodorek histaminy podawany w wysokich dawkach wywoływał działania toksyczne u matki, a u potomstwa obserwowano wpływ toksyczny w okresie laktacji (mniejsza liczba żywych osobników w miocie w dniu ‧. w porównaniu z okresem laktacji w dniu ‧.), ale nie po zakończeniu karmienia
fr Dans l étude du développement péri-et postnatal, des doses élevées de dichlorhydrate d histamine ont provoqué une toxicité maternelle et la progéniture a présenté une toxicité pendant l allaitement (moins de petits vivants au jour ‧, par comparaison au jour ‧), mais pas après le sevrage
pl Dzięki indywidualnemu znakowaniu miotów ryb przy pomocy chipów i dokładnej ewidencji gospodarczej (ewidencja obsady, rejestr wylęgu i odbioru ryb przeznaczonych do sprzedaży) i ewidencji zapasów (rejestr wylęgarni, ewidencja wydawania ryb przeznaczonych do sprzedaży, a także przyjmowania i wydawania ryb w celu ich przetworzenia) można w każdej chwili w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić pochodzenie każdej ryby
fr Grâce au marquage individuel par puce électronique des poissons et aux relevés précis effectués au niveau de l'exploitation (registre des effectifs, registre d'incubation et registre des entrées), ainsi qu'aux données enregistrées (livre de vivier, registre de sortie des poissons commercialisés, registre de sortie des poissons destinés à la transformation), il est possible d'établir à tout moment et avec certitude l'origine de n'importe quel poisson
pl Samice królika do produkcji królików na opas i które wydały miot
fr Femelles de production de lapins à engraisser, ayant déjà mis bas
pl Przykładami specjalnych ofert promocyjnych są przedpłata pieniężna na rzecz leasingobiorcy lub też pokrycie lub przyrzeczenie pokrycia kosztów leasingobiorcy (takich jak koszty transportu przedmiotu leasingu, koszty inwestycji w przed miocie leasingu oraz koszty powiązane z dotychczasowym zobowiązaniem leasingobiorcy z tytułu leasingu
fr Des exemples de tels avantages sont un versement en espèces au locataire ou un remboursement de dépenses ou la prise en charge par le bailleur de coûts qui sont, en principe, supportés par le locataire (comme les coûts de relocation, les aménagements des locaux loués et les coûts associés à un engagement de location du locataire préexistant
pl Gatunki monogamiczne hoduje się w grupach rodzinnych, obejmujących jedną parę hodowlaną oraz dwa lub więcej mioty jej potomstwa
fr Les espèces monogames doivent être élevées en groupes familiaux composés d'un couple reproducteur et de deux ou plusieurs générations de jeunes
pl Badanie przed i postnatalne myszy wykazało statystycznie istotne ograniczenie przeżycia i wzrostu miotów w okresie karmienia przy podawaniu odpowiednio ‧-i ‧-krotnie większej dawki niż maksymalna dawka zalecana dla ludzi, przy czym efekt ograniczający przeżycie miotów rozpoczynał się przy dawce ‧ mg/kg/dobę
fr Une étude sur le développement pré-et post-natal chez la souris a mis en évidence une réduction du taux de survie et un ralentissement de la croissance des petits de la portée statistiquement significatifs durant la période de sevrage et ceci à des doses respectivement ‧ fois et ‧ fois plus fortes, que la dose recommandée chez l homme, avec une tendance à un effet sur la survie des petits à partir de la dose de ‧ mg/kg/jour
pl EUR za miot dla wszystkich miotów macior skontrolowanych w bieżącym roku budżetowym
fr EUR par portée pour toutes les portées de porcelets contrôlées au cours de l'exercice concerné
pl U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
fr Chez le rat, la mortalité embryo-f tale a été mise en évidence à travers une réduction significative du nombre de f tus vivants, une augmentation du nombre de résorptions f tales, une augmentation de la perte post-implantatoire et une perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides, à des expositions plasmatiques ‧ fois supérieures à l exposition clinique
pl Wszystkie mioty trzymane są oddzielnie wraz z matką do czasu ich oznakowania do celów identyfikacyjnych zgodnie z przepisami określonymi przez British Pig Association lub organizację równoważną
fr Toutes les portées doivent être tenues à l’écart de leur mère jusqu’à ce que les porcelets aient été marqués à des fins d’identification conformément aux règles établies par la British Pig Association ou son équivalent
pl U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
fr Chez le lapin, les diminutions de poids de l utérus gravide et du nombre de f tus vivants étaient dues à l augmentation du nombre de résorptions et de l incidence des pertes post-implantatoires et à la perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides exposées à des doses ‧ fois supérieures à celles de la pratique clinique
pl Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliwe
fr Après le sevrage, les membres d'une portée devraient rester ensemble dans le compartiment de reproduction aussi longtemps que possible
pl Fretki wykształcają wzorce zachowań społecznych już we wczesnym wieku i dlatego jest rzeczą szczególnie ważną, aby młoda fretka miała zapewniony kontakt społeczny z innymi fretkami (np. z osobnikami z tego samego miotu) oraz z ludźmi (np. opiekunami
fr Le comportement social des furets se développe très tôt et il importe que le jeune furet ait des contacts sociaux avec d'autres furets (par exemple des animaux de la même portée) et avec les hommes (par exemple ceux qui prodiguent les soins aux animaux
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 480 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 0,723 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.