Tłumaczenia na język francuski:

  • antihistaminique   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "lek przeciwhistaminowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lekarz może zlecić przyjmowanie innych leków, takich jak leki przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe i (lub) paracetamol, w celu zmniejszenia działań niepożądanych probenecyduVotre médecin pourra vous recommander de prendre d autres médicaments tels que des antiémétiques, des antihistaminiques et/ou du paracétamol pour diminuer les effets indésirables du probénécide
Przed każdym wlewem dożylnym pacjentom należy podać lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowyLes patients doivent recevoir un antihistaminique et un antidouleur avant chaque perfusion
Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowyLes patients doivent recevoir des stéroïdes, un antihistaminique et un antalgique avant la première dose et avant toute augmentation de la dose
Pacjenci, u których pojawiły się łagodne lub umiarkowane reakcje związane z infuzją podczas leczenia agalzydazą beta podczas badań klinicznych kontynuowali leczenie po zmniejszeniu szybkości podawania leku (~ ‧, ‧ mg/min; ‧ mg/godzinę) i (lub) stosowaniu premedykacji lekami przeciwhistaminowymi, paracetamolem, ibuprofenem i (lub) kortykosteroidamiLes patients ayant eu des réactions associées à la perfusion légères ou modérées lors du traitement à l agalsidase bêta pendant les essais cliniques, ont continué le traitement après une réduction du débit de perfusion (~‧ mg/min; ‧ mg/h) et/ou un prétraitement avec des antihistaminiques, du paracétamol, de l ibuprofène et/ou des corticostéroïdes
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe-antagoniści receptora H‧, kod ATCClasse pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory HiAntihistaminique H
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe – antagoniści receptora H‧, kod ATCClasse pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
Lekami tymi mogą być leki wydawane na receptę, np. benzodiazepiny, silne leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminoweCela inclut des médicaments prescrits par un médecin tels que les benzodiazépines, certains médicaments contre la douleur, les antipsychotiques (neuroleptiques), le phénobarbital, les antihistaminiques
Około ‧ minut przed pierwszą infuzją produktu leczniczego Aldurazyme lub przed ponownym zastosowaniem po dłuższej przerwie zaleca się zastosowanie leków w premedykacji (leki przeciwhistaminowe i/lub przeciwgorączkowe), w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów IARPour l administration initiale d Aldurazyme ou pour toute reprise de l administration après interruption du traitement, il est recommandé qu une prémédication (antihistaminiques et/ou antipyrétiques) soit administrée aux patients environ ‧ minutes avant le début de la perfusion, afin de minimiser la survenue possible de RAP
Z tego powodu zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania preparatu CYMBALTA z innymi produktami leczniczymi lub substancjami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym z alkoholem i lekami uspokajającymi (np. benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającymEn conséquence, la prudence s' impose en cas d association de CYMBALTA avec d' autres médicaments ou substances agissant sur le SNC, dont l' alcool et les sédatifs (par exemple benzodiazépines, morphino-mimétiques, antipsychotiques, phénobarbital, antihistaminiques sédatifs
Olopatadyna jest silnym i wybiórczym lekiem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym, który wywiera efekty lecznicze za pośrednictwem wielu odmiennych mechanizmów działaniaL olopatadine est un agent antiallergique/antihistaminique, puissant et sélectif, qui agit par des mécanismes d action multiples et variés
leków stosowanych do leczenia alergii lub choroby lokomocyjnej (przeciwhistaminoweles médicaments utilisés pour traiter les allergies ou le mal des transports (antihistaminiques
Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H‧ xAnti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H‧ à l
Rysperydon należy stosować z ostrożnością w skojarzeniu z innymi substancjami działającymi ośrodkowo a w szczególności zawierającymi alkohol, opioidy, leki przeciwhistaminowe oraz benzodiazepiny ze względu na zwiększone ryzyko sedacjiLa rispéridone doit être administrée avec prudence en association avec d autres médicaments agissant au niveau central en particulier l alcool, les opiacés, les antihistaminiques et les benzodiazépines du fait d une augmentation du risque d effet sédatif
U dzieci należy rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych przed rozpoczęciem stosowania efawirenzuUn traitement prophylactique avec des antihistaminiques appropriés peut être préconisé avant le début du traitement par éfavirenz
Z tego względu leki stosowane w leczeniu reakcji nadwrażliwości, np. epinefryna (adrenalina), leki przeciwhistaminowe i glikokortykoidy, powinny być dostępne do natychmiastowego użycia w razie wystąpienia reakcji alergicznej podczas podawania produktu MabTheraLes médicaments nécessaires au traitement de telles réactions, par exemple adrénaline, antihistaminiques et glucocorticoïdes, doivent être disponibles pour usage immédiat dans l éventualité d une réaction allergique pendant la perfusion de MabThera
Należy zachować ostrożność, jeżeli wskazania kliniczne przemawiają za jednoczesnym stosowaniem styrypentolu z lekami metabolizowanymi przez CYP‧C‧ (np. citalopram, omeprazol) lub CYP‧A‧ (np. inhibitory proteazy HIV, leki przeciwhistaminowe, takie, jak astemizol, chlorfeniramina, blokery kanałów wapniowych, statyny, doustne środki antykoncepcyjne, kodeina) z uwagi na zwiększone ryzyko zdarzeń niepożądanych (leki przeciwpadaczkowe, patrz dalsza część tego punktuLa prudence est indispensable quand les circonstances cliniques nécessitent l association du stiripentol à des médicaments métabolisés par les iso-enzymes CYP ‧C‧ (par exemple citalopram ou oméprazole) ou ‧A‧ (par exemple plusieurs inhibiteurs de la protéase du VIH, antihistaminiques, astémizole, chlorphéniramine, antagonistes calciques, statines, contraceptifs oraux, codéine) en raison d une augmentation du risque d effets indésirables (voir dans la présente rubrique des informations supplémentaires concernant les antiépileptiques
Pacjenci, u których pojawiły się łagodne lub umiarkowane reakcje związane z infuzją podczas leczenia agalzydazą beta podczas badań klinicznych kontynuowali leczenie po zmniejszeniu szybkości podawania leku (~‧, ‧ mg/min.; ‧ mg/godzinę.) i (lub) stosowaniu premedykacji lekami przeciwhistaminowymi, paracetamolem, ibuprofenem i (lub) kortykosteroidamiLes patients ayant eu des réactions associées à la perfusion légères ou modérées lors du traitement à l agalsidase bêta pendant les essais cliniques ont continué le traitement après une réduction du débit de perfusion (~‧ mg/min; ‧ mg/h) et/ou un prétraitement avec des antihistaminiques, du paracétamol, de l ibuprofène et/ou des corticostéroïdes
Przed rozpoczęciem terapii efawirenzem u dzieci można rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowychChez les enfants, il conviendra d administrer un traitement prophylactique à base d antihistaminiques appropriés avant de commencer le traitement par l' éfavirenz
Zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych i(lub) kortykosteroidów może poprawić tolerancję produktu leczniczego i przyspieszyć ustępowanie wysypkiL' usage d antihistaminiques et/ou de corticostéroïdes appropriés est susceptible d améliorer la tolérance et d' accélérer la guérison de ces manifestations
W przypadku nawracających umiarkowanych objawów IAR albo ponownej próby leczenia po pojedynczych ciężkich objawach IAR należy rozważyć premedykację (lekami przeciwhistaminowymi i paracetamolem/ibuprofenem i/lub kortykosteroidami) i zmniejszenie prędkości infuzji do wynoszącej ‧ – ‧ prędkości, podczas której wystąpiła poprzednia reakcjaEn cas de récurrence d une RAP modérée ou de nouvelle administration après une seule RAP sévère, le prétraitement doit être envisagé (antihistaminiques et paracétamol/ibuprofène et/ou corticostéroïdes), ainsi qu une réduction de la vitesse de perfusion jusqu à la moitié ou le quart de la vitesse à laquelle la réaction s est produite
Takie zdarzenia nie wystąpiły ponownie podczas kolejnych infuzji, które były podawane wolniej i stosowano premedykację zwykle małymi dawkami steroidów, lekami przeciwhistaminowymi i nebulizacją beta-agonistówCes événements ne se sont pas reproduits au cours des perfusions suivantes grâce à la mise en place d une vitesse de perfusion plus lente et d un prétraitement avant la perfusion (en général, stéroïdes à faible dose, antihistaminiques et bêta-agonistes en nébulisation
Należy zachować ostrożność, jeżeli wskazania kliniczne przemawiają za jednoczesnym stosowaniem styrypentolu z lekami metabolizowanymi przez CYP‧C‧ (np. citalopram, omeprazol) lub CYP‧A‧ (np. inhibitory proteazy HIV, leki przeciwhistaminowe, takie jak astemizol, chlorfeniramina, blokery kanałów wapniowych, statyny, doustne środki antykoncepcyjne, kodeina) z uwagi na zwiększone ryzyko zdarzeń niepożądanych (leki przeciwpadaczkowe, patrz dalsza część tego punktuLa prudence est indispensable quand les circonstances cliniques nécessitent l association du stiripentol à des médicaments métabolisés par les iso-enzymes CYP ‧C‧ (par exemple citalopram ou oméprazole) ou ‧A‧ (par exemple inhibiteurs de la protéase du VIH, antihistaminiques tels qu astémizole et chlorphéniramine, antagonistes calciques, statines, contraceptifs oraux, codéine) en raison d une augmentation du risque d effets indésirables (voir dans la présente rubrique des informations supplémentaires concernant les antiépileptiques
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46662 zdań frazy lek przeciwhistaminowy.Znalezione w 14,713 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.