Tłumaczenia na język francuski:

  • antihistaminique   
    (Noun  ) (noun, adjv   )
  • mepyramine   
  • prométhazine   
    (noun   )
  • tripelennamine   

Przykładowe zdania z "lek przeciwhistaminowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Lekarz może zlecić przyjmowanie innych leków, takich jak leki przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe i (lub) paracetamol, w celu zmniejszenia działań niepożądanych probenecydu
fr Votre médecin pourra vous recommander de prendre d autres médicaments tels que des antiémétiques, des antihistaminiques et/ou du paracétamol pour diminuer les effets indésirables du probénécide
pl Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy
fr Les patients doivent recevoir des stéroïdes, un antihistaminique et un antalgique avant la première dose et avant toute augmentation de la dose
pl Przed każdym wlewem dożylnym pacjentom należy podać lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy
fr Les patients doivent recevoir un antihistaminique et un antidouleur avant chaque perfusion
pl Zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych i (lub) kortykosteroidów może poprawić tolerancję preparatu i przyspieszyć ustępowanie wysypki
fr L usage d antihistaminiques et/ou de corticostéroïdes appropriés est susceptible d améliorer la tolérance et d accélérer la résolution des rashs
pl Łagodne reakcje można opanować za pomocą leków przeciwhistaminowych
fr Les réactions bénignes peuvent être traitées avec des antihistaminiques
pl W sytuacjach, gdy obrzęk obejmował jedynie twarz i wargi, zaburzenia ustępowały na ogół bez leczenia, chociaż podawanie leków przeciwhistaminowych było przydatne w łagodzeniu objawów
fr Lorsque l dème n intéresse que la face et les lèvres, l évolution est en général régressive sans traitement, bien que des antihistaminiques aient été utilisés pour soulager les symptômes
pl Leki przeciwhistaminowe
fr Antihistaminiques
pl Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H
fr Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H‧ à l
pl Zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych i(lub) kortykosteroidów może poprawić tolerancję produktu leczniczego i przyspieszyć ustępowanie wysypki
fr L' usage d antihistaminiques et/ou de corticostéroïdes appropriés est susceptible d améliorer la tolérance et d' accélérer la guérison de ces manifestations
pl W celu zapobieżenia reakcji alergicznej konieczne może być podanie dodatkowych leków (np. leki przeciwhistaminowe i (lub) kortykosteroidy
fr Vous aurez peut-être besoin d autres médicaments pour éviter une réaction allergique (par exemple des antihistaminiques et/ou des corticoïdes
pl Takie zdarzenia nie wystąpiły ponownie podczas kolejnych infuzji, które były podawane wolniej i stosowano premedykację zwykle małymi dawkami steroidów, lekami przeciwhistaminowymi i nebulizacją beta-agonistów
fr Ces événements ne se sont pas reproduits au cours des perfusions suivantes grâce à la mise en place d une vitesse de perfusion plus lente et d un prétraitement avant la perfusion (en général, stéroïdes à faible dose, antihistaminiques et bêta-agonistes en nébulisation
pl Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe-antagoniści receptora H‧, kod ATC
fr Classe pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
pl Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe
fr Comme dans d' autres essais sur des antihistaminiques dans l' urticaire chronique idiopathique, le peu de patients identifiés comme non-répondeurs aux antihistaminiques a été exclu
pl Fluoksetyna/Efawirenz LEKI PRZECIWHISTAMINOWE
fr Fluoxétine/Efavirenz ANTI-HISTAMINIQUES
pl Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory Hi
fr Antihistaminique H
pl Substancja czynna preparatu Azomyr, desloratadyna, jest lekiem przeciwhistaminowym
fr Le principe actif contenu dans Azomyr, la desloratadine, est un antihistaminique
pl U dzieci należy rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych przed rozpoczęciem stosowania efawirenzu
fr Un traitement prophylactique avec des antihistaminiques appropriés peut être préconisé avant le début du traitement par éfavirenz
pl Reakcje związane z infuzją leczono poprzez zmniejszenie szybkości podawania wlewu oraz jednoczesne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwhistaminowych i(lub) kortykosteroidów
fr Les réactions associées à la perfusion ont été gérées par la diminution du débit de perfusion, combinée à l' administration d' anti-inflammatoires non stéroïdiens, d' antihistaminiques et/ou de corticostéroïdes
pl Podczas podawania leku Naglazyme zaleca się, aby u pacjentów zastosować premedykację (lekami przeciwhistaminowymi w połączeniu z lekami przeciwgorączkowymi lub bez nich) około ‧ minut przed rozpoczęciem infuzji preparatu Naglazyme w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów IAR
fr Lors de l administration de Naglazyme, il est recommandé d administrer un pré-traitement (antihistaminiques avec ou sans antipyrétiques) environ ‧ à ‧ minutes avant le début de la perfusion, pour diminuer la survenue potentielle de RAP
pl Dostępne dane wskazują, że preparat { Nazwa własna } może być równocześnie stosowany z antybiotykami, lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami (podawanymi doustnie/donosowo/w postaci inhalacji
fr { Nom de fantaisie } n a
pl Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe – antagoniści receptora H‧, kod ATC
fr Classe pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46662 zdań frazy lek przeciwhistaminowy.Znalezione w 9,844 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.