Tłumaczenia na język francuski:

  • antihistaminique   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "lek przeciwhistaminowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przed każdym wlewem dożylnym pacjentom należy podać lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy
fr Les patients doivent recevoir un antihistaminique et un antidouleur avant chaque perfusion
pl Lekarz może zlecić przyjmowanie innych leków, takich jak leki przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe i (lub) paracetamol, w celu zmniejszenia działań niepożądanych probenecydu
fr Votre médecin pourra vous recommander de prendre d autres médicaments tels que des antiémétiques, des antihistaminiques et/ou du paracétamol pour diminuer les effets indésirables du probénécide
pl Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy
fr Les patients doivent recevoir des stéroïdes, un antihistaminique et un antalgique avant la première dose et avant toute augmentation de la dose
pl Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe-antagoniści receptora H‧, kod ATC
fr Classe pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
pl Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory HI x x
fr Antihistaminique H‧××
pl Właściwe metody leczenia obejmują podskórne podanie ‧, ‧, ‧ mg adrenaliny (epinefryny) lub powolne podanie dożylne ‧, ‧ mg adrenaliny, a następnie glikokortykoidów i leków przeciwhistaminowych, jednocześnie obserwując czynności życiowe pacjenta
fr Les mesures appropriées comprennent l administration sous-cutanée de ‧-‧ mg d adrénaline ou la lente administration intraveineuse de ‧ mg d adrénaline, suivie de glucocorticoïdes et d antihistaminiques, avec surveillance simultanée des fonctions vitales
pl minut przed każdą infuzją MabCampath, w okresie zwiększania dawki, oraz później w razie istnienia wskazań klinicznych, pacjentów należy premedykować doustnymi lub dożylnymi steroidami oraz odpowiednimi lekami przeciwhistaminowymi i przeciwbólowymi (patrz punkt
fr Les patients doivent recevoir une prémédication par des stéroïdes oraux ou intraveineux, un antihistaminique approprié et un analgésique, ‧ minutes avant chaque perfusion de MabCampath pendant la phase d augmentation progressive de dose et par la suite lorsque cela est cliniquement indiqué (voir rubrique
pl Jednakże, tak jak w przypadku innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikać przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem
fr Comme avec tout autre antihistaminique, il est néanmoins recommandé d' éviter la prise d' alcool pendant le traitement
pl Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe
fr Comme dans d' autres études sur des antihistaminiques dans l urticaire chronique idiopathique, le peu de patients identifiés comme non-répondeurs aux antihistaminiques a été exclu
pl Z tego względu leki stosowane w leczeniu reakcji nadwrażliwości, np. epinefryna (adrenalina), leki przeciwhistaminowe i glikokortykoidy, powinny być dostępne do natychmiastowego użycia w razie wystąpienia reakcji alergicznej podczas podawania produktu MabThera
fr Les médicaments nécessaires au traitement de telles réactions, par exemple adrénaline, antihistaminiques et glucocorticoïdes, doivent être disponibles pour usage immédiat dans l éventualité d une réaction allergique pendant la perfusion de MabThera
pl Należy zapewnić dostęp do produktów leczniczych stosowanych w przypadku reakcji nadwrażliwości (np. adrenaliny, leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów) aby w razie wystąpienia reakcji alergicznej w trakcie podawania rytuksymabu i znakowanego radioizotopem produktu Zevalin, była możliwość natychmiastowego użycia tych leków
fr Des médicaments permettant de traiter les réactions d hypersensibilité (par exemple adrénaline, antihistaminiques et corticoïdes) doivent être disponibles pour administration immédiate en cas de réaction allergique au cours de l administration du rituximab et de Zevalin radiomarqué
pl Rysperydon należy stosować z ostrożnością w skojarzeniu z innymi substancjami działającymi ośrodkowo a w szczególności zawierającymi alkohol, opioidy, leki przeciwhistaminowe oraz benzodiazepiny ze względu na zwiększone ryzyko sedacji
fr La rispéridone doit être administrée avec prudence en association avec d autres médicaments agissant au niveau central en particulier l alcool, les opiacés, les antihistaminiques et les benzodiazépines du fait d une augmentation du risque d effet sédatif
pl W badaniach klinicznych Xolair był często stosowany w skojarzeniu z wziewnymi lub doustnymi kortykosteroidami, wziewnymi krótko i długo działającymi agonistami receptorów beta-adrenergicznych, antagonistami receptorów leukotrienowych, teofilinami i doustnymi lekami przeciwhistaminowymi
fr Lors des études cliniques, Xolair a été fréquemment utilisé en association avec des corticoïdes inhalés et oraux, des bêta-agonistes inhalés à courte durée d action et à longue durée d action, des anti-leucotriènes, des théophyllines et des antihistaminiques oraux
pl Gdy obrzęk jest ograniczony do twarzy, warg i kończyn, zwykle ustępuje samoistnie, niemniej leki przeciwhistaminowe mogą pomóc złagodzić objawy
fr Lorsque l dème n intéresse que le visage, les lèvres et les membres, l évolution est en général régressive sans traitement, bien que des antihistaminiques puissent être utiles pour soulager les symptômes
pl Z tego powodu zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania preparatu CYMBALTA z innymi produktami leczniczymi lub substancjami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym z alkoholem i lekami uspokajającymi (np. benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym
fr En conséquence, la prudence s' impose en cas d association de CYMBALTA avec d' autres médicaments ou substances agissant sur le SNC, dont l' alcool et les sédatifs (par exemple benzodiazépines, morphino-mimétiques, antipsychotiques, phénobarbital, antihistaminiques sédatifs
pl Przed rozpoczęciem terapii efawirenzem u dzieci można rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych
fr Chez les enfants, il conviendra d administrer un traitement prophylactique à base d antihistaminiques appropriés avant de commencer le traitement par l' éfavirenz
pl Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych zalecana jest ostrożność podczas przepisywania rysperydonu jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT, np.: leki przeciwarytmiczne klasy IA (np.: chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), leki przeciwarytmiczne klasy ‧ (np.: amiodaron, sotalol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.: amitryptylina), czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.: maproptylina), niektóre leki przeciwhistaminowe, inne leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwmalaryczne (np.: chinidyna i meflochina), oraz z lekami powodującymi zaburzenia równowagi elektrolitowej (hipokaliemia, hipomagnezemia), bradykardię lub z lekami zmniejszającymi metabolizm wątrobowy rysperydonu
fr Comme pour d autres antipsychotiques, la prudence est recommandée lorsque la rispéridone est prescrite avec des médicaments connus pour allonger l intervalle QT, par exemple les antiarythmiques de Classe Ia (par exemple, quinidine, disopyramide, procaïnamide), les antiarythmiques de Classe ‧ (par exemple, amiodarone, sotalol), les antidépresseurs tricycliques (amitriptyline), les antidépresseurs tétracycliques (maprotiline), certains antihistaminiques, d autres antipsychotiques, certains antipaludéens (chinice et méfloquine), et certains médicaments entraînant des troubles électrolytiques (hypokaliémie, hypomagnésémie), une bradycardie, ou ceux qui inhibent le métabolisme de la rispéridone
pl Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe – antagoniści receptora H‧, kod ATC
fr Classe pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
pl Zgłaszane reakcje zwykle ustępowały po zmniejszeniu szybkości lub przerwaniu infuzji produktu MabThera i podaniu leków przeciwgorączkowych, przeciwhistaminowych oraz, czasami, w razie konieczności, tlenu, dożylnej infuzji soli fizjologicznej, lub leków rozszerzających oskrzela i glikokortykoidów
fr Les réactions décrites sont habituellement réversibles après la diminution de la vitesse ou l arrêt de la perfusion de MabThera et l administration d un antipyrétique, d un antihistaminique et éventuellement d oxygénothérapie, d une réhydratation veineuse ou injection intraveineuse de bronchodilatateurs et de glucocorticoïdes si nécessaire
pl W przypadkach koniecznych lekkie reakcje alergiczne takie jak pokrzywka mogą być leczone lekami przeciwhistaminowymi (preparatami medycznymi, które przeciwdziałają alergii
fr Le cas échéant, des réactions allergiques modérées telles que l urticaire peuvent être traitées aux antihistaminiques (médicaments qui neutralisent les allergies
pl Leki przeciwhistaminowe
fr Antihistaminiques
pl W przypadku nawracających umiarkowanych objawów IAR albo ponownej próby leczenia po pojedynczych ciężkich objawach IAR należy rozważyć premedykację (lekami przeciwhistaminowymi i paracetamolem/ibuprofenem i/lub kortykosteroidami) i zmniejszenie prędkości infuzji do wynoszącej ‧ – ‧ prędkości, podczas której wystąpiła poprzednia reakcja
fr En cas de récurrence d une RAP modérée ou de nouvelle administration après une seule RAP sévère, le prétraitement doit être envisagé (antihistaminiques et paracétamol/ibuprofène et/ou corticostéroïdes), ainsi qu une réduction de la vitesse de perfusion jusqu à la moitié ou le quart de la vitesse à laquelle la réaction s est produite
pl Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych zalecana jest ostrożność podczas przepisywania rysperydonu jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT, np.: leki przeciwarytmiczne klasy IA (np.: chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), leki przeciwarytmiczne klasy ‧ (np.: amiodaron, sotalol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.: amitryptylina), czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.: maproptylina), niektóre leki przeciwhistaminowe, inne leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwmalaryczne (np.: chinidyna i meflochina), oraz z lekami powodującymi zaburzenia równowagi elektrolitowej (hipokaliemia, hipomagnezemia), bradykardię lub z lekami zmniejszającymi metabolizm wątrobowy rysperydonu
fr Comme pour tous d autres antipsychotiques, la prudence est recommandée lorsque la rispéridone est prescrite de façon concomitante avec des médicaments connus pour allonger l intervalle QT, par exemple les antiarythmiques de Classe Ia (par exemple, quinidine, disopyramide, procaïnamide), les antiarythmiques de Classe ‧ (par exemple, amiodarone, sotalol), les antidépresseurs tricycliques (amitriptiline), les antidépresseurs tétracycliques (maprotiline), certains antihistaminiques, d autres antipsychotiques, certains antipaludéens (chinice et méfloquine), et certains médicaments entraînant des troubles électrolytiques
pl Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku YENTREVE z innymi lekami lub substancjami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym z alkoholem i lekami uspokajającymi (benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym
fr Médicaments du Système Nerveux Central (SNC): il est conseillé d être prudent lors de l association de YENTREVE à d autres médicaments ou substances d action centrale, alcool et sédatifs inclus (benzodiazépines, morphinomimétiques, antipsychotiques, phénobarbital, antihistaminiques sédatifs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46662 zdań frazy lek przeciwhistaminowy.Znalezione w 9,184 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.