Tłumaczenia na język francuski:

  • aneth       
    (noun   )

Przykładowe zdania z "koper (przyprawa)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na wniosek władz Słowenii i po przeprowadzonej kontroli wspólnotowej należy dodać do wykazu punkt kontroli granicznej znajdujący się w porcie Koper
fr À la demande des autorités slovènes et après inspection communautaire, il y a lieu d’ajouter à la liste un poste d'inspection frontalier situé au port de Koper
pl Nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) lub na anetol
fr Hypersensibilité à la substance active ou aux apiacées (ombellifères) (anis vert, carvi, céleri, coriandre et aneth) ou à l’anéthol
pl Można zastosować dodatkowo inne naturalne substancje aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub preparaty aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
fr D’autres substances aromatisantes naturelles telles que définies à l’article ‧, paragraphe ‧, point c), du règlement (CE) no ‧/‧ et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article ‧, paragraphe ‧, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais l’arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d’aneth (Anethum graveolens L.), l’utilisation d’huiles essentielles étant interdite
pl Potrzebyjemy kopru
fr Plaîti- il?Le fenouil
pl –‧,‧ g (świeżo) rozdrobnionych owoców kopru włoskiego z ‧,‧ l wrzącej wody (parzyć przez ‧ minut) trzy razy dziennie jako napar
fr De ‧,‧ à ‧,‧ g de fruit de fenouil amer [fraîchement] finement divisé à laisser infuser ‧ minutes dans ‧,‧ l d’eau bouillante, trois fois par jour
pl Dla celów niniejszego ustępu słoweński port Koper może być traktowany jako miejsce wyjścia
fr Au sens du présent paragraphe, le port slovène de Koper peut être considéré comme un lieu de sortie.»
pl Anis to napój spirytusowy aromatyzowany anyżem, którego charakterystyczny smak pochodzi wyłącznie z anyżu (Pimpinella anisum L.) lub z anyżu gwiazdkowatego (Illicum verum Hook f.), lub kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill
fr L'anis est la boisson spiritueuse anisée dont l'arôme caractéristique provient exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) et/ou de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.) et/ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill
pl W odniesieniu do pirymikarbu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego
fr En ce qui concerne le pirimicarbe, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur le fenouil
pl Koper włoski, wytyczne TG/‧ z
fr Fenouil, principes directeurs TG/‧ du
pl Oś kolejowa Lyon-Triest-Divača/Koper-Divača-Lublana-Budapeszt-granica ukraińska
fr Axe ferroviaire Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-frontière ukrainienne
pl Oś kolejowa Lyon-Trieste-Divaea/Koper-Divaea-Lublana-Budapeszt-granica Ukrainy
fr Axe ferroviaire Lyon-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Ljubljana-Budapest-frontière ukrainienne
pl Foeniculum vulgare Miller- Koper włoski (fenkuł
fr Foeniculum vulgare Miller- Fenouil
pl Foeniculum vulgare Mill.- Koper włoski (fenkuł
fr Foeniculum vulgare Mill.- Fenouil
pl Koper włoski (odmiana gorzka
fr Fenouil amer
pl Dodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
fr D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point b), sous i) et ii), de la directive ‧/‧/CEE et/ou des préparations aromatisantes au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point c), de ladite directive peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite
pl dlatego istnieje konieczność włączenia portu Koper jako miejsca wyjściowego dla zbóż Wspólnoty w celu zwracania kosztów transportu
fr que, à cet effet, il est nécessaire d
pl Rozdział ‧ projektu Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper obejmuje środki stanowiące pomoc państwa na mocy następujących artykułów rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
fr Le chapitre ‧ de la proposition de règlement municipal Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ décembre ‧ concernant l'application des articles ‧ et ‧ du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no ‧/‧ (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
pl Calendula officinalis L dodaje się przed Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka
fr Calendula officinalis L est inséré avant Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fruit de fenouil amer
pl w załączniku ‧ po wpisie dotyczącym Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus (Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)) dodaje się pozycję w brzmieniu
fr À l’annexe II, le texte suivant est inséré après la rubrique relative au Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus
pl warzywa świeże, chłodzone, mrożone lub suszone uprawiane dla ich liści lub łodyg (szparagi, brokuły, kalafior, endywie, koper włoski, szpinak itd.), owocu (bakłażany, ogórki, cukinie, zielona papryka, dynia, pomidory itd.) oraz korzeni (buraki, marchew, cebula, pasternak, rzodkiew, rzepa itd
fr Légumes frais, congelés, surgelés ou séchés cultivés pour leurs feuilles ou tiges (asperges, brocolis, choux-fleurs, endives, fenouils, épinards, etc.), pour leurs fruits (aubergines, concombres, courgettes, poivrons verts, citrouilles, tomates, etc.) et pour leurs racines (betteraves, carottes, oignons, panais, radis, navets, etc
pl W odniesieniu do tiakloprydu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku roszpunki warzywnej, selera korzeniowego i kopru włoskiego
fr Une demande similaire a également été introduite pour le thiaclopride en vue de son utilisation sur la mâche, sur le céleri et sur le fenouil
pl ex‧ – Pozostałe skorupiaki, przetworzone lub zakonserwowane: raki słodkowodne, gotowane z koprem, zamrożone
fr ex‧- Autres crustacés préparés ou conservés: écrevisses, cuites à l’aneth, congelées
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy koper (przyprawa).Znalezione w 0,703 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.