Tłumaczenia na język francuski:

  • aneth       
    (noun   )

Przykładowe zdania z "koper (przyprawa)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Napoje spirytusowe anyżowe to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego naturalnymi ekstraktami anyżu gwiazdkowatego (Illicium verum Hook f.), anyżu zielonego (Pimpinella anisum L.), kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub innych roślin zawierających ten sam główny składnik aromatyzujący przy zastosowaniu jednego z następujących procesów lub ich kombinacjiLes boissons spiritueuses à l'anis sont les boissons obtenues par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec les extraits naturels de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.), de l'anis vert (Pimpinella anissum L.), du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci
Dla celów niniejszego ustępu słoweński port Koper może być traktowany jako miejsce wyjściaAu sens du présent paragraphe, le port slovène de Koper peut être considéré comme un lieu de sortie.»
Foeniculum vulgare Miller- Koper włoski (fenkułFoeniculum vulgare Miller- Fenouil
Nie ma dostępnych danych na temat stosowania owoców kopru włoskiego u pacjentek w ciążyIl n’existe aucune donnée concernant l’utilisation du fruit de fenouil chez la femme enceinte
Koper włoski, odmiana słodka, suszony, rozdrobniony lub w proszkuFenouil, doux, fruit séché, finement divisé ou en poudre
Foeniculum vulgare Mill.- Koper włoski (fenkułFoeniculum vulgare Mill.- Fenouil
Stosowne jest dodanie do listy portów w załączniku ‧ portów Ryga i Koper, zgodnie z wnioskiem odpowiednio Łotwy i Słowenii, oraz skreślenie portu Lauterborg, zgodnie z wnioskiem Francji, po konsultacji z innymi państwami członkowskimi, jak określono w art. ‧ ust. ‧ wyżej wymienionej decyzjiIl convient, après consultation des autres États membres, comme prévu à l'article ‧, paragraphe ‧, de la décision susnommée, d'ajouter les ports de Riga et de Koper à la liste des ports figurant à l'annexe II, conformément aux demandes respectives introduites par la Lettonie et la Slovénie, et de retirer le port de Lauterborg de cette liste, conformément à la demande introduite par la France
Przykładowo ta jednostronna decyzja Chorwacji przysparza problemów rybakom, ponieważ ogranicza ich obszar połowowy, a port w Koper stracił dostęp do wód międzynarodowych.La décision unilatérale de la Croatie a posé des problèmes aux pêcheurs, par exemple, parce qu'elle a restreint leur territoire de pêche et parce que le port de Koper a perdu son accès aux eaux internationales.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) lub na anetolHypersensibilité à la substance active ou aux apiacées (ombellifères) (anis vert, carvi, céleri, coriandre et aneth) ou à l’anéthol
słoweński port Koper był tradycyjnym portem wyjściowym dla Austrii przed jej przystąpieniem do Unii Europejskiejconsidérant que le port slovène de Koper était le port de sortie traditionnel de l
W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuliUne demande similaire a été introduite pour le difénoconazole en vue d’une utilisation sur le fenouil, sur le persil, sur les feuilles de céleri et sur le cerfeuil
Gmina miejska KoperCommune de Koper
Koper włoski, wytyczne TG/‧ zFenouil, principes directeurs TG/‧ du
Anis to napój spirytusowy aromatyzowany anyżem, którego charakterystyczny smak pochodzi wyłącznie z anyżu (Pimpinella anisum L.) lub z anyżu gwiazdkowatego (Illicum verum Hook f.), lub kopru włoskiego (Foeniculum vulgare MillL'anis est la boisson spiritueuse anisée dont l'arôme caractéristique provient exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) et/ou de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.) et/ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill
Napój spirytusowy o zapachu anyżu określany nazwą „anis” musi mieć charakterystyczny zapach, pochodzący wyłącznie z anyżu (pimpinelle anisum), i/lub z anyżu gwiaździstego (illicum verum) i/lub kopru (foeniculum vulgarePour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée «anis», son arôme caractéristique doit provenir exclusivement de l
być wytwarzany w drodze mieszania alkoholi o zapachu nadanym poprzez destylację lub macerację z użyciem nasion anyżu i ewentualnie nasion kopru, mastyki z mastykowców rodzimych dla wyspy Chios (Pistacja lentiscus Chia lub latifolia) bądź innych aromatycznych nasion, roślin i owocówêtre obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l
Koper włoski (odmiana słodkaFenouil doux
W odniesieniu do tiakloprydu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku roszpunki warzywnej, selera korzeniowego i kopru włoskiegoUne demande similaire a également été introduite pour le thiaclopride en vue de son utilisation sur la mâche, sur le céleri et sur le fenouil
makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z koprytourteau de pression de coprah; tourteau d'extraction de coprah
metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobiLa méthode permet de déterminer la teneur en aflatoxine B‧ des aliments suivants: tourteaux d
Dodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwoloneD'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point b), sous i) et ii), de la directive ‧/‧/CEE et/ou des préparations aromatisantes au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point c), de ladite directive peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite
Oś kolejowa Lyon-Triest-Divača/Koper-Divača-Lublana-Budapeszt-granica ukraińskaAxe ferroviaire Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-frontière ukrainienne
Koper włoski (odmiana gorzkaFenouil amer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy koper (przyprawa).Znalezione w 0,468 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.