Tłumaczenia na język francuski:

  • aneth       
    (noun   )

Przykładowe zdania z "koper (przyprawa)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sproszkowane owoce kopru włoskiego: ‧ mg ‧ razy dziennie (do ‧ g dziennie
fr Poudre de fenouil: ‧ mg trois fois par jour (avec un maximum de ‧ g par jour
pl Foeniculum vulgare Miller- Koper włoski (fenkuł
fr Foeniculum vulgare Miller- Fenouil
pl Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka
fr Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fruit de fenouil doux
pl Napój spirytusowy o zapachu anyżu określany nazwą „anis” musi mieć charakterystyczny zapach, pochodzący wyłącznie z anyżu (pimpinelle anisum), i/lub z anyżu gwiaździstego (illicum verum) i/lub kopru (foeniculum vulgare
fr Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée «anis», son arôme caractéristique doit provenir exclusivement de l
pl warzywa świeże, chłodzone, mrożone lub suszone uprawiane dla ich liści lub łodyg (szparagi, brokuły, kalafior, endywie, koper włoski, szpinak itd.), owocu (bakłażany, ogórki, cukinie, zielona papryka, dynia, pomidory itd.) oraz korzeni (buraki, marchew, cebula, pasternak, rzodkiew, rzepa itd
fr Légumes frais, congelés, surgelés ou séchés cultivés pour leurs feuilles ou tiges (asperges, brocolis, choux-fleurs, endives, fenouils, épinards, etc.), pour leurs fruits (aubergines, concombres, courgettes, poivrons verts, citrouilles, tomates, etc.) et pour leurs racines (betteraves, carottes, oignons, panais, radis, navets, etc
pl Można zastosować dodatkowo inne naturalne substancje aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub preparaty aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
fr D’autres substances aromatisantes naturelles telles que définies à l’article ‧, paragraphe ‧, point c), du règlement (CE) no ‧/‧ et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article ‧, paragraphe ‧, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais l’arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d’aneth (Anethum graveolens L.), l’utilisation d’huiles essentielles étant interdite
pl makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z kopry
fr tourteau de pression de coprah; tourteau d'extraction de coprah
pl W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuli
fr Une demande similaire a été introduite pour le difénoconazole en vue d’une utilisation sur le fenouil, sur le persil, sur les feuilles de céleri et sur le cerfeuil
pl dlatego istnieje konieczność włączenia portu Koper jako miejsca wyjściowego dla zbóż Wspólnoty w celu zwracania kosztów transportu
fr que, à cet effet, il est nécessaire d
pl Podstawą pożywienia owiec są znakomite pastwiska, na których występują przeważnie życica, koniczyna, wiechlina, kostrzewa, dziki owies, siekiernica, tymianek i dziki koper włoski, oraz świeża woda, bogata w sole mineralne pochodzące z pokładów wulkanicznych masywu Monte Vulture
fr L'alimentation des ovins se caractérise par d'excellents pâturages, constitués essentiellement de ray-grass, trèfle, pâturin, fétuque, avoine sauvage, thym et fenouil sauvage et par la fraîcheur des eaux riches en sels minéraux provenant des nappes phréatiques du Mont Vulture
pl Dla celów niniejszego ustępu słoweński port Koper może być traktowany jako miejsce wyjścia
fr Au sens du présent paragraphe, le port slovène de Koper peut être considéré comme un lieu de sortie.»
pl Koper włoski (odmiana słodka
fr Fenouil doux
pl Mogą wystąpić reakcje alergiczne na koper włoski dotyczące skóry lub układu oddechowego
fr Des réactions allergiques au fenouil affectant la peau ou le système respiratoire sont possibles
pl –‧,‧ g (świeżo) rozdrobnionych owoców kopru włoskiego z ‧,‧ l wrzącej wody (parzyć przez ‧ minut) trzy razy dziennie jako napar
fr De ‧,‧ à ‧,‧ g de fruit de fenouil amer [fraîchement] finement divisé à laisser infuser ‧ minutes dans ‧,‧ l d’eau bouillante, trois fois par jour
pl W odniesieniu do tiakloprydu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku roszpunki warzywnej, selera korzeniowego i kopru włoskiego
fr Une demande similaire a également été introduite pour le thiaclopride en vue de son utilisation sur la mâche, sur le céleri et sur le fenouil
pl Dodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
fr D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point b), sous i) et ii), de la directive ‧/‧/CEE et/ou des préparations aromatisantes au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point c), de ladite directive peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite
pl Koper włoski (odmiana gorzka
fr Fenouil amer
pl Stosowne jest dodanie do listy portów w załączniku ‧ portów Ryga i Koper, zgodnie z wnioskiem odpowiednio Łotwy i Słowenii, oraz skreślenie portu Lauterborg, zgodnie z wnioskiem Francji, po konsultacji z innymi państwami członkowskimi, jak określono w art. ‧ ust. ‧ wyżej wymienionej decyzji
fr Il convient, après consultation des autres États membres, comme prévu à l'article ‧, paragraphe ‧, de la décision susnommée, d'ajouter les ports de Riga et de Koper à la liste des ports figurant à l'annexe II, conformément aux demandes respectives introduites par la Lettonie et la Slovénie, et de retirer le port de Lauterborg de cette liste, conformément à la demande introduite par la France
pl w załączniku ‧ po wpisie dotyczącym Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus (Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)) dodaje się pozycję w brzmieniu
fr À l’annexe II, le texte suivant est inséré après la rubrique relative au Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus
pl Na wniosek władz Słowenii i po przeprowadzonej kontroli wspólnotowej należy dodać do wykazu punkt kontroli granicznej znajdujący się w porcie Koper
fr À la demande des autorités slovènes et après inspection communautaire, il y a lieu d’ajouter à la liste un poste d'inspection frontalier situé au port de Koper
pl Koper włoski, odmiana gorzka, suszone, rozdrobnione owoce
fr Fenouil, amer, fruit séché, finement divisé
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy koper (przyprawa).Znalezione w 0,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.