Tłumaczenia na język francuski:

  • capacité d'échange cationique   

Przykładowe zdania z "kationowa pojemność wymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (ppkt ‧.‧) w zlewce na ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego (ppkt
fr Placer ‧ ml de résine échangeuse de cations (‧.‧) dans un bécher de ‧ ml et couvrir en ajoutant ‧ ml d
pl Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
fr Devenir et comportement dans le sol Toutes les informations pertinentes concernant le type et les propriétés du sol utilisé pour les études, y compris le pH, la teneur en carbone organique, la capacité d
pl EN ‧: Nawozy – Zastosowanie żywicy kationowej do oznaczania zawartości schelatowanego mikroskładnika lub schelatowanej frakcji mikroskładników
fr EN ‧: Engrais- Traitement avec une résine échangeuse d’ions cationique pour la détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments
pl Mogą wystąpić interakcje pomiędzy metforminą a lekami kationowymi usuwanymi na drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyną), polegające na konkurowaniu o wspólny układ transportu w kanalikach nerkowych
fr Les agents cationiques, éliminés par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine), peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition pour les systèmes de transport tubulaire rénal communs
pl Wulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
fr La nature volcanique des sols garantit une bonne capacité d’échange cationique, tout en permettant un apport d’éléments minéraux, tels que potassium, calcium et silicium, qui assurent des productions agricoles de grande qualité, en permettant notamment la formation de quantités élevées de sucres
pl Połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
fr Monter les colonnes d
pl Kationowe substancje czynne wydalane w drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyna) mogą wchodzić w interakcje z metforminą konkurując o dostęp do wspólnych układów transportujących zlokalizowanych w kanalikach nerkowych.W ten sposób opóźniają one wydalanie metforminy, co może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej
fr Les substances actives cationiques qui sont éliminées par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition au niveau des systèmes de transport tubulaire communs et ainsi retarder l élimination de la metformine, ce qui pourrait augmenter le risque d acidose lactique
pl Dla żywic kationowych przepuścić tylko rozpuszczalniki ‧ i ‧ przez kolumny przygotowane do tego celu
fr Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants ‧ et ‧ à travers des colonnes préparées à cet effet
pl Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia badań podatności na biodegradację
fr Il est nécessaire, pour l
pl Po rozpuszczeniu z fazą ruchomą i filtrowaniu przeponowym oznacza się zawartość amprolium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z wymianą kationową (HPLC) przy użyciu detektora UV
fr Après dilution dans une phase mobile et filtration sur membrane, la teneur en amprolium est déterminée par chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec échange de cations à l
pl Należy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
fr Monter les colonnes d
pl Należy połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
fr Monter les colonnes d
pl Leki kationowe usuwane przez wydzielinę cewek nerkowych (np. cymetydyna) mogą wchodzić w reakcje z metforminą rywalizując o zwykłe systemy transportowe cewek nerkowych
fr Les médicaments cationiques qui sont éliminés par sécrétion tubulaire rénale (p. ex. cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition avec les systèmes courants de transport tubulaire rénal
pl Dla żywic kationowych przepuścić tylko rozpuszczalniki określone w pkt ‧.‧ i ‧.‧ przez kolumny przygotowane do tego celu
fr Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points ‧.‧ et ‧.‧ à travers des colonnes préparées à cet effet
pl Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacji
fr Il est nécessaire, pour l
pl Roztwór ten jest stosowany do badań migracji w obwodach zamkniętych w stosach do elektrodializy pod napięciem (‧ volt/kom.) na podstawie ‧ l/m‧ membran anionowo-kationowych aż do ‧-procentowego odmineralizowania roztworu
fr Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d’électrodialyse sous tension (‧ volt/cellule), à raison de ‧ litres/m‧ de membranes anioniques et cationiques, jusqu’à déminéraliser la solution de ‧ %
pl Kationowe substancje powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać test degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowego
fr Les agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la méthode analytique, sont éliminés par l
pl kationowe środki powierzchniowo czynne
fr agents de surface cationiques
pl Kationowe środki powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać badanie degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowego
fr Les agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la méthode analytique, sont éliminés par l
pl Pracodawcy stosujący CHPTAC jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej powinni uwzględnić wszelkie wytyczne branżowe, które zostały wypracowane na poziomie krajowym w oparciu o praktyczne wytyczne o niewiążącym charakterze, sporządzone przez Komisję na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
fr Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de (‧-chloro-‧-hydroxypropyltriméthylammonium (CCHPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE
pl Roztwór ten jest stosowany do badań migracji w obwodach zamkniętych w stosach do elektrodializy pod napięciem (‧volt/kom.) na podstawie ‧ l/m‧ błon anionowo-kationowych aż do ‧-procentowego odmineralizowania roztworu
fr Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d
pl obaw dotyczących stanu wód powierzchniowych i osadów w wyniku narażenia na skutek procesu wytwarzania skrobi kationowej na mokro na skalę lokalną w pięciu miejscach
fr risques pour les eaux superficielles et les sédiments en raison de l'exposition lors de la cationisation de l'amidon par procédé humide, localement, pour cinq sites
pl W ocenie ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej w produkcji papieru
fr Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme agent de cationisation de l'amidon dans la fabrication du papier
pl Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg, z przeważającym klirensem nerkowym (> ‧ %) zachodzącym z udziałem aktywnego transportu kationowego
fr La clairance systémique moyenne de la lamivudine est d environ ‧ l/h/kg, avec une élimination essentiellement rénale (> ‧ %) par le système de transport cationique
pl Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ Mesh
fr Échangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2938 zdań frazy kationowa pojemność wymienna.Znalezione w 1,055 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.