Tłumaczenia na język francuski:

  • capacité d'échange cationique   

Przykładowe zdania z "kationowa pojemność wymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Leki kationowe usuwane przez wydzielinę cewek nerkowych (np. cymetydyna) mogą wchodzić w reakcje z metforminą rywalizując o zwykłe systemy transportowe cewek nerkowychLes médicaments cationiques qui sont éliminés par sécrétion tubulaire rénale (p. ex. cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition avec les systèmes courants de transport tubulaire rénal
Wulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrówLa nature volcanique des sols garantit une bonne capacité d’échange cationique, tout en permettant un apport d’éléments minéraux, tels que potassium, calcium et silicium, qui assurent des productions agricoles de grande qualité, en permettant notamment la formation de quantités élevées de sucres
Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymiDevenir et comportement dans le sol Toutes les informations pertinentes concernant le type et les propriétés du sol utilisé pour les études, y compris le pH, la teneur en carbone organique, la capacité d
Roztwór ten jest stosowany do badań migracji w obwodach zamkniętych w stosach do elektrodializy pod napięciem (‧ volt/kom.) na podstawie ‧ l/m‧ błon anionowo-kationowych aż do ‧-procentowego odmineralizowania roztworuCette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d'électrodialyse sous tension (‧ volt/cellule), à raison de ‧ litres/m‧ de membranes anioniques et cationiques, jusqu'à déminéraliser la solution de ‧ %
Wartość średnia klirensu ogólnoustrojowego lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg, z przeważającym udziałem klirensu nerkowego (> ‧ %), zachodzącego w mechanizmie organicznego transportu kationowegoLa clairance systémique moyenne de la lamivudine est d environ ‧ l/h/kg, avec une élimination essentiellement rénale (> ‧ %) par le système de transport cationique
Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowegoPlacer ‧ ml de résine échangeuse de cations (‧.‧) dans un bécher de ‧ ml et couvrir en ajoutant ‧ ml d
kationowe środki powierzchniowo czynneagents de surface cationiques
W ocenie ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej w produkcji papieruSur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme agent de cationisation de l'amidon dans la fabrication du papier
Po rozpuszczeniu z fazą ruchomą i filtrowaniu przeponowym oznacza się zawartość amprolium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z wymianą kationową (HPLC) przy użyciu detektora UVAprès dilution dans une phase mobile et filtration sur membrane, la teneur en amprolium est déterminée par chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec échange de cations à l
Kolumna ochronna stanowi połączenie odrębnego wymieniacza kationowego (H+) i wymieniacza anionowego (CO‧-), każdy zapakowany w kolumny o wymiarach ok. ‧ mm × ‧,‧ mm (dł. × śr. wewn.) (np. mikrokolumny ochronne w mikrouchwycie ochronnym) i połączone szeregowo lub w postaci złoża mieszanego, składających się z AG ‧W–X‧,- ‧ mesh (H+) oraz AG‧-X‧A, ‧–‧ mesh (OH-) w stosunku ‧:‧ (m/m), ręcznie upakowanych w kolumnie o wymiarach ok. ‧ mm × ‧ mm (dł. × śr. wewnLa précolonne associe un échangeur de cations séparé (H+) et un échangeur d’anions (CO‧-), qui sont chacun introduits dans des colonnes d’environ ‧ mm × ‧,‧ mm (L × d.i.) (ex. micro-précolonnes dans un support de micro-précolonnes) et reliés en série ou sous la forme d’un lit mixte constitué par une AG ‧W-X‧, – ‧ mesh (H+) et une AG‧-X‧A, ‧-‧ mesh (OH-) sous le rapport de ‧:‧ (m/m) manuellement introduites dans une colonne d’environ ‧ × ‧ mm (L × d.i
Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ meshÉchangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Należy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowegoMonter les colonnes d
Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ MeshÉchangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy metforminą a lekami kationowymi usuwanymi na drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyną), polegające na konkurowaniu o wspólny układ transportu w kanalikach nerkowychLes agents cationiques, éliminés par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine), peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition pour les systèmes de transport tubulaire rénal communs
W związku z tym w przypadku równoczesnego podawania leków kationowych usuwanych na drodze wydzielania kanalikowego, należy rozważyć ścisłe monitorowanie kontroli glikemii, dostosowanie dawki w ramach zalecanego dawkowania oraz zmiany metody leczenia cukrzycyIl convient donc de surveiller étroitement le contrôle glycémique, d adapter la dose dans l intervalle posologique recommandé et d envisager une modification du traitement antidiabétique en cas d administration concomitante d agents cationiques, éliminés par sécrétion tubulaire rénale
Pracodawcy stosujący CHPTAC jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej powinni uwzględnić wszelkie wytyczne branżowe, które zostały wypracowane na poziomie krajowym w oparciu o praktyczne wytyczne o niewiążącym charakterze, sporządzone przez Komisję na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WELes employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de (‧-chloro-‧-hydroxypropyltriméthylammonium (CCHPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE
Niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdzialeAux termes de la présente directive, les agents de surface non ioniques sont les agents qui, après passage sur échangeurs d
Połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowegoMonter les colonnes d
Potencjalne wzajemne oddziaływanie leków na siebie zależne od organicznego kationowego transportera OCT, pomiędzy metylonaltreksonem i inhibitorem OCT zbadano u ‧ zdrowych osób porównując profil farmakokinetyczny pojedynczej dawki metylonaltreksonu przed i po podaniu wielokrotnych dawek ‧ mg cymetydynyLe potentiel d interaction médicamenteuse liée au transporteur de cations organiques (OCT) entre la méthylnaltrexone et un inhibiteur OCT a été étudié chez ‧ sujets sains en comparant les profils pharmacocinétiques de la méthylnaltrexone à dose unique avant et après des doses répétées de ‧ mg de cimétidine
Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg, z przewagą klirensu nerkowego (> ‧ %) zachodzącego z udziałem aktywnego transportu kationowegoLa clairance systémique moyenne de la lamivudine est d environ ‧ l/h/kg, avec une élimination essentiellement rénale (> ‧ %) par le système de transport cationique
Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacjiIl est nécessaire, pour l
Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg, z przeważającym klirensem nerkowym (> ‧ %) zachodzącym z udziałem aktywnego transportu kationowegoLa clairance systémique moyenne de la lamivudine est d environ ‧ l/h/kg, avec une élimination essentiellement rénale (> ‧ %) par le système de transport cationique
Dlatego jeśli podaje się również leki kationowe, usuwane przez wydzielinę cewek nerkowych. należy rozważyć ścisłe monitorowanie kontroli glikemii, dostosowanie dawki w ramach zalecanego dawkowania oraz zmian w leczeniu cukrzycyUne surveillance étroite du contrôle glycémique, l' adaptation des doses au sein de l' intervalle posologique recommandé et des modifications du traitement antidiabétique doivent donc être envisagées en cas de co-administration de médicaments cationiques éliminés par sécrétion tubulaire rénale
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2938 zdań frazy kationowa pojemność wymienna.Znalezione w 0,916 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.