Tłumaczenia na język francuski:

  • capacité d'échange cationique   

Przykładowe zdania z "kationowa pojemność wymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kationowe substancje powierzchniowo czynne mogą zafałszować wynik testu biodegradacji i procedurę analityczną, są eliminowane poprzez kationowy wymieniacz umieszczony powyżej anionowego wymieniacza
fr Les agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la procédure analytique, sont éliminés par l
pl Należy połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
fr Monter les colonnes d
pl Państwa Członkowskie zabraniają wprowadzania na rynek i używania detergentów, w przypadku gdy średni poziom podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych jest mniejszy niż ‧ % dla każdej z następujących kategorii: anionowe, kationowe, niejonowe i amfolityczne
fr Les États membres interdisent la mise sur le marché et l
pl Należy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
fr Monter les colonnes d
pl Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
fr Placer ‧ ml de résine échangeuse de cations (‧.‧) dans un bécher de ‧ ml et couvrir en ajoutant ‧ ml d
pl kationowe środki powierzchniowo czynne
fr agents de surface cationiques
pl roztwór CaCl‧ stosuje się jako rozpuszczalnik fazy wodnej do poprawy odwirowania i zminimalizowania wymiany kationowej
fr la solution de CaCl‧ est utilisée comme solvant aqueux pour améliorer la centrifugation et diminuer les échanges de cations
pl W ocenie ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej w produkcji papieru
fr Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme agent de cationisation de l'amidon dans la fabrication du papier
pl Wulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
fr La nature volcanique des sols garantit une bonne capacité d’échange cationique, tout en permettant un apport d’éléments minéraux, tels que potassium, calcium et silicium, qui assurent des productions agricoles de grande qualité, en permettant notamment la formation de quantités élevées de sucres
pl Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia badań podatności na biodegradację
fr Il est nécessaire, pour l
pl obaw dotyczących stanu wód powierzchniowych i osadów w wyniku narażenia na skutek procesu wytwarzania skrobi kationowej na mokro na skalę lokalną w pięciu miejscach
fr risques pour les eaux superficielles et les sédiments en raison de l'exposition lors de la cationisation de l'amidon par procédé humide, localement, pour cinq sites
pl Dla żywic kationowych przepuścić tylko rozpuszczalniki określone w pkt ‧.‧ i ‧.‧ przez kolumny przygotowane do tego celu
fr Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points ‧.‧ et ‧.‧ à travers des colonnes préparées à cet effet
pl Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ Mesh
fr Échangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
pl Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (ppkt ‧.‧) w zlewce na ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego (ppkt
fr Placer ‧ ml de résine échangeuse de cations (‧.‧) dans un bécher de ‧ ml et couvrir en ajoutant ‧ ml d
pl Roztwór ten jest stosowany do badań migracji w obwodach zamkniętych w stosach do elektrodializy pod napięciem (‧volt/kom.) na podstawie ‧ l/m‧ błon anionowo-kationowych aż do ‧-procentowego odmineralizowania roztworu
fr Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d
pl Niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdziale
fr Aux termes de la présente directive, les agents de surface non ioniques sont les agents qui, après passage sur échangeurs d
pl Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacji
fr Il est nécessaire, pour l
pl Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych anionowych substancji powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacji
fr Il est nécessaire, pour l
pl EN ‧: Nawozy – Zastosowanie żywicy kationowej do oznaczania zawartości schelatowanego mikroskładnika lub schelatowanej frakcji mikroskładników
fr EN ‧: Engrais- Traitement avec une résine échangeuse d’ions cationique pour la détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments
pl Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg, z przeważającym klirensem nerkowym (> ‧ %) zachodzącym z udziałem aktywnego transportu kationowego
fr La clairance systémique moyenne de la lamivudine est d environ ‧ l/h/kg, avec une élimination essentiellement rénale (> ‧ %) par le système de transport cationique
pl Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
fr Devenir et comportement dans le sol Toutes les informations pertinentes concernant le type et les propriétés du sol utilisé pour les études, y compris le pH, la teneur en carbone organique, la capacité d
pl Kationowe substancje czynne wydalane w drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyna) mogą wchodzić w interakcje z metforminą konkurując o dostęp do wspólnych układów transportujących zlokalizowanych w kanalikach nerkowych.W ten sposób opóźniają one wydalanie metforminy, co może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej
fr Les substances actives cationiques qui sont éliminées par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition au niveau des systèmes de transport tubulaire communs et ainsi retarder l élimination de la metformine, ce qui pourrait augmenter le risque d acidose lactique
pl obaw dotyczących stanu wód powierzchniowych i osadów w wyniku narażenia na skutek procesu wytwarzania skrobi kationowej na mokro na skalę lokalną w czterech miejscach
fr risques pour les eaux superficielles et les sédiments en raison de l'exposition lors de la cationisation de l'amidon par procédé humide, localement, pour quatre sites
pl Dlatego jeśli podaje się również leki kationowe, usuwane przez wydzielinę cewek nerkowych. należy rozważyć ścisłe monitorowanie kontroli glikemii, dostosowanie dawki w ramach zalecanego dawkowania oraz zmian w leczeniu cukrzycy
fr Une surveillance étroite du contrôle glycémique, l' adaptation des doses au sein de l' intervalle posologique recommandé et des modifications du traitement antidiabétique doivent donc être envisagées en cas de co-administration de médicaments cationiques éliminés par sécrétion tubulaire rénale
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2938 zdań frazy kationowa pojemność wymienna.Znalezione w 2,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.