wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                   
  (Noun  f) (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • maison     
  (noun   )
 • pièce       
  (noun   )
 • salle                 
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę
 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (24)

izba celna
direction régionale
Izba Deputowanych
Camera dei deputati
izba federalna
chambre fédérale
Izba Gmin
Chambre des communes
izba handlowa
chambre de commerce
izba handlowa i przemysłowa
chambre de commerce et d'industrie
izba lordów
chambre des lords
Izba Lordów
Chambre des Lords
izba niższa
chambre directement élue; chambre basse
izba niższa parlamentu
Chambre des Députés
izba parlamentu
chambre parlementaire
Izba Poselska
Sněmovna
Izba Radców
Chambre des conseillers
izba reprezentantów
chambre des représentants
Izba Reprezentantów
Chambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
Chambre des représentants des États-Unis
izba sądu apelacyjnego
chambre correctionnelle
izba wyższa
deuxième chambre; chambre haute
izba zawodowa
ordre professionnel
Izba Związku
Soviet de l’Union
Kanadyjska Izba Rozliczeniowa
Association canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USA
Président de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa
Chambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dziękuję pani, pani komisarz, myślę, że oklaski w Izbie odzwierciedlają zadowolenie Parlamentu.
fr Merci infiniment Madame la Commissaire, je crois que les applaudissements de l'hémicycle disent la satisfaction du Parlement.
pl W Kigali członkowie grupy PPE-DE zgodzili się także na ten kompromis, tak więc nie mogę zrozumieć, dlaczego wszystko ma zostać przełożone aż do następnej debaty, pomimo że posłowie tej Izby osiągnęli już porozumienie.
fr À Kigali, les membres du groupe PPE-DE ont également marqué leur accord à l'égard de ce compromis. Par conséquent, je ne comprends tout simplement pas pourquoi tout devrait être reporté à un débat ultérieur alors que, ensemble, les membres de cette Assemblée avaient déjà abouti à un accord.
pl Chciałbym też przypomnieć tej Izbie, że na podstawie dyrektywy 2007/60/WE, do 2011 roku państwa członkowskie są zobowiązane dokonać wstępnej oceny zagrożenia powodziowego w każdym basenie i odpowiednich regionach przybrzeżnych na ich terytoriach.
fr Je rappelle aussi à l'Assemblée que la directive 2007/60/CE exige des États membres qu'ils effectuent une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin et pour les zones côtières correspondantes sur leur territoire d'ici 2011.
pl z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
fr se félicite de la participation de représentants de six nouvelles commissions du Parlement au DTL et appuie les efforts actuels visant à établir un système d'alerte précoce au sein du Parlement; estime qu'il faudrait prévoir, au plus tard dans le cadre du budget ‧ du Parlement, la création d'un poste permanent à Washington, afin que le Parlement et le DTL maintiennent un contact permanent avec la Chambre des représentants et le Sénat américains
pl Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
fr Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
pl Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że działania podjęte przez rząd włoski muszą być oceniane w tej Izbie.
fr Nous ne nous réjouissons pas de devoir évaluer une mesure du gouvernement italien au sein de ce Parlement.
pl Decyzja Izby Odwoławczej: Częściowe oddalenie odwołania
fr Décision de la chambre de recours: Rejet partiel du recours
pl Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court- Irlandia)- J. McB przeciwko L. E
fr Arrêt de la Cour (troisième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court- Irlande)- J. McB./L. E
pl Sprawa C-‧/‧ P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba w składzie powiększonym) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie T-‧/‧, Salzgitter AG, popieranej przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione przez Komisję Wspólnot Europejskich w dniu ‧ września ‧ r. (faksem w dniu ‧ września ‧ r
fr Affaire C-‧/‧ P: Pourvoi introduit le ‧ septembre ‧ (par fax le ‧ septembre ‧) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le ‧er juillet ‧ par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-‧/‧ ayant opposé Salzgitter AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, à la Commission des Communautés européennes
pl Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy
fr Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire
pl W sprawie C-‧/‧ P, Karl L. Meyer, zamieszkały w Uturoa (wyspa Raiatea, Polinezja Francuska), (adwokat: J.-D. des Arcis), mającej za przedmiot odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie Meyer przeciwko Komisji (T-‧/‧, Rec. str. ‧ ‧) i zmierzające do jego uchylenia, druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M.-J. Jonczy i B. Martenczuk), Trybunał (czwarta izba), w składzie: J. N. Cunha Rodrigues, prezes izby, N. Colneric (sprawozdawca) i K. Schiemann, sędziowie, rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. postanowienie zawierające następujące rozstrzygnięcie
fr Dans l'affaire C-‧/‧ P, Karl L. Meyer, demeurant à Uturoa (île de Raiatea, Polynésie française), (avocat: Me J.-D. des Arcis) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du ‧ février ‧, Meyer/Commission (T-‧/‧, Rec. p. ‧ ‧), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: Mme M.-J. Jonczy et M. B. Martenczuk) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. K. Schiemann, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le ‧ juin ‧ une ordonnance dont le dispositif est le suivant
pl Rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, iż poprawiliśmy się dzięki kompromisowi z partnerami społecznymi tu w tej Izbie.
fr On peut en effet dire que nous avons amélioré le compromis des partenaires sociaux ici, au Parlement.
pl The Stilton Cheese Makers Association była również stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą
fr The Stilton Cheese Makers Association était également partie à la procédure devant la deuxième chambre de recours
pl Swoje pytanie kieruję do prawej strony tej Izby, ponieważ przewodniczący EPP, pan poseł Martens, zarekomendował tę właśnie osobę na stanowisko następnego premiera mojego kraju.
fr Ma question s'adresse au côté droit de ce Parlement, car le président du PPE, M. Martens, a recommandé cette même personne comme prochain Premier ministre de mon pays.
pl Sprawa F-‧/‧: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r.- De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych- Objęcie ubezpieczeniem podstawowym wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych dzieci pozostających na utrzymaniu- Brak zażalenia- Oczywista niedopuszczalność
fr Affaire F-‧/‧: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (‧ère chambre) du ‧ juin ‧ De Britto Patricio-Dias/Commission (Fonction publique- Fonctionnaires- Régime commun d’assurance maladie- Couverture à titre primaire des enfants à charge par le régime commun d’assurance maladie- Absence de réclamation- Irrecevabilité manifeste
pl W sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ marca ‧ r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. Wilms) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełnomocnicy: W.-D. Plessing, R. Stüwe oraz D. Sellner) popieranej przez Królestwo Belgii (pełnomocnik: A. Snoecx), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
fr Dans l'affaire C-‧/‧, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article ‧ CE, introduit le ‧ mars ‧, Commission des Communautés européennes, (agent: M. G. Wilms) contre République fédérale d'Allemagne, (agents: MM. W.-D. Plessing et R. Stüwe, assistés de Me D. Sellner) soutenue par Royaume de Belgique, (agent: Mme A. Snoecx) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le ‧ avril ‧ un arrêt dont le dispositif est le suivant
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ gdyż Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych
fr Moyens invoqués: Violation de l’article ‧, paragraphe ‧, sous b), du règlement no ‧/‧ du Conseil [du ‧ février ‧ sur la marque communautaire] en ce que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées
pl stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧, czego skutkiem byłaby odmowa rejestracji spornego znaku towarowego w całości
fr Annuler la décision rendue le ‧ septembre ‧ par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R ‧/‧-‧, ce qui reviendrait à rejeter la marque attaquée dans sa totalité
pl Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu ‧ lipca ‧ r. w sprawie T-‧/‧, Complejo Agrícola SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wspieranej przez Królestwo Hiszpanii, wniesione w dniu ‧ września ‧ r. przez Complejo Agrícola, SA
fr Pourvoi formé le ‧ septembre ‧ par Complejo Agrícola, SA contre l'ordonnance rendue le ‧ juillet ‧ par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-‧/‧, Complejo Agrícola, SA/Commission des Communautés européennes, soutenue par le royaume d'Espagne
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. przeciwko Diesel S.P.A
fr Arrêt de la Cour (première chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden- Pays-Bas)- Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V./Diesel S.P.A
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza źle oceniła ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd odnośnie do rozpatrywanych znaków towarowych; naruszenie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza nie odpowiedziała wyczerpująco na żądania strony skarżącej i nie przedstawiła obiektywnie uzasadnienia swojej decyzji; naruszenie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza nie ograniczyła swego badania do zarzutów podniesionych przez strony; naruszenie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ w swojej ocenie zarzutu dotyczącego naruszenia prawa, Izba Odwoławcza nie uwzględniła zasad proceduralnych uznanych powszechnie w państwach członkowskich
fr Moyens invoqués: violation de l'article ‧, paragraphes ‧ et ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a mal évalué le risque de confusion entre les marques concernées; violation de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n'a pas répondu de manière exhaustive aux conclusions de la requérante et n'a pas énoncé objectivement les motifs sur lesquelles se fondait sa décision; violation de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n'a pas limité son examen aux moyens invoqués par les parties; violation de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil dans la mesure où, dans son évaluation du moyen tiré de l'abus de droit, la chambre de recours n'a pas tenu compte des principes généralement admis dans les États membres en matière de procédure
pl Parlamenty krajowe są słabiej niż my w tej Izbie poinformowane o tym, co my tu robimy oraz jakie skutki i przyczyny występują w państwach członkowskich.
fr Les parlements nationaux ne réalisent pas aussi bien que cette Assemblée l'ampleur du travail que nous fournissons ici, ni les implications et les causes pour les États membres.
pl stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie R
fr annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du ‧ juillet ‧, rendue dans l’affaire R
pl Izba ta wzywała wcześniej wszystkie państwa członkowskie UE do uznania niepodległości Kosowa i Serbia powinna wdrożyć takie same środki oraz kontrole na swojej granicy z Kosowem, jakie stosuje na granicach uznanych na skalę międzynarodową.
fr Cette Assemblée a déjà invité par le passé tous les États membres de l'Union européenne à reconnaître l'indépendance du Kosovo, et la Serbie devrait appliquer les mêmes mesures et les mêmes contrôles le long de sa frontière avec le Kosovo que le long de ses autres frontières reconnues par la communauté internationale.
pl Opracowując wniosek w sprawie zwalczania procederu podrabiania leków, Komisja w pierwszym rzędzie kierowała się rozważaniami, które przedłożyli szacowni członkowie tej Izby.
fr Dans son travail consacré à sa proposition sur la lutte contre la contrefaçon de médicaments, la Commission s'est inspirée de vos propres réflexions, chers députés.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14776 zdań frazy izba.Znalezione w 1,776 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.