wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                   
  (Noun  f) (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • maison     
  (noun   )
 • pièce       
  (noun   )
 • salle                 
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę
 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (24)

izba celna
direction régionale
Izba Deputowanych
Camera dei deputati
izba federalna
chambre fédérale
Izba Gmin
Chambre des communes
izba handlowa
chambre de commerce
izba handlowa i przemysłowa
chambre de commerce et d'industrie
izba lordów
chambre des lords
Izba Lordów
Chambre des Lords
izba niższa
chambre directement élue; chambre basse
izba niższa parlamentu
Chambre des Députés
izba parlamentu
chambre parlementaire
Izba Poselska
Sněmovna
Izba Radców
Chambre des conseillers
izba reprezentantów
chambre des représentants
Izba Reprezentantów
Chambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
Chambre des représentants des États-Unis
izba sądu apelacyjnego
chambre correctionnelle
izba wyższa
deuxième chambre; chambre haute
izba zawodowa
ordre professionnel
Izba Związku
Soviet de l’Union
Kanadyjska Izba Rozliczeniowa
Association canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USA
Président de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa
Chambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W sprawie C-‧/‧, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, reprezentowanej przez N. Dafniou, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Leanerts, prezes, N. Colneric i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ wyrok, którego sentencja brzmi następująco
fr Dans l'affaire C-‧/‧, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article ‧ CE, introduit le ‧ février ‧, Commission des Communautés européennes (agent: M. M. Konstantinidis) contre République hellénique (agent: Mme N. Dafniou) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le ‧ janvier ‧ un arrêt dont le dispositif est le suivant
pl Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady ‧ ust. ‧ lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie oceniła, że strona skarżąca nie dostarczyła wszystkich koniecznych dowodów istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, na którym opierał się sprzeciw; naruszenie zasady ‧ ust. ‧ w związku z zasadą ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwierdziła, że przedstawione przez stronę skarżącą tłumaczenia nie były wystarczająco jasne i dobrze usystematyzowane
fr Moyens invoqués: violation de la règle ‧, paragraphe ‧, sous a), ii), du règlement (CE) no ‧/‧ dans la mesure où la chambre de recours a estimé à tort que la requérante n’avait pas apporté toutes les preuves nécessaires de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition; violation de la règle ‧, paragraphe ‧, en liaison avec la règle ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧, dans la mesure où la chambre de recours a estimé à tort que les traductions fournies par la requérante n’étaient pas suffisamment claires et bien structurées
pl Uważam, że odzwierciedla to główny temat, omawiany dzisiejszego ranka w Izbie.
fr Je crois qu'elle était très présente dans cette Assemblée ce matin également.
pl Pana Pirrunga, prezesa izby, Pana Meija, Pana Forwooda, Panią Pelikánová'ą, Pana Papasavvasa, sędziów
fr M. Pirrung, président de chambre, M. Meij, M. Forwood, Mme Pelikánová, M. Papasavvas, juges
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud'hommes de Caen- Francja)- Sophie Noël przeciwko SCP Brouard Daude, syndyk Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Odesłanie prejudycjalne- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności- Międzynarodowy Pakt praw obywatelskich i politycznych- Zasada równości traktowania- Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych- Brak związku z prawem wspólnotowym- Oczywisty brak właściwości Trybunału
fr Affaire C-‧/‧: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du ‧ novembre ‧ (demande de décision préjudicielle du Conseil de prud'hommes de Caen- France)- Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Renvoi préjudiciel- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales- Pacte international relatif aux droits civils et politiques- Principe d’égalité de traitement- Licenciement pour motif économique- Absence de rattachement au droit communautaire- Incompétence manifeste de la Cour
pl Mając na uwadze ich wcześniejsze doświadczenie w roli członków Izb Odwoławczych, na wniosek prezesa Izb Odwoławczych Rada Administracyjna może zmienić na kategorię AD grupa ‧ stopień zaszeregowania członków Izb Odwoławczych wyłonionych w wyniku procedury selekcyjnej, których kadencja została odnowiona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
fr Les membres des chambres de recours nommés à la suite de la présente procédure de sélection et ceux dont le mandat a été renouvelé conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ peuvent être reclassés (par le conseil d'administration de l'Office, sur proposition du président de la chambre de recours) dans un groupe de fonctions AD, au grade ‧, compte tenu de leur expérience préalable en qualité de membres des chambres de recours
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Włochy)- Attanasio Group Srl przeciwko Comune di Carbognano (Artykuły ‧ WE i ‧ WE- Przepisy regionalne określające minimalną wymaganą odległość pomiędzy przydrożnymi stacjami paliw- Właściwość Trybunału oraz dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Swoboda przedsiębiorczości- Ograniczenia
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du ‧ mars ‧ (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Italie)- Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano (Articles ‧ CE et ‧ CE- Réglementation régionale prévoyant des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburant- Compétence de la Cour et recevabilité de la demande de décision préjudicielle- Liberté d’établissement- Restriction
pl Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Niderlandy
fr Autre partie devant la chambre de recours: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Pays-Bas
pl Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Show Ball Informática Ltda
fr Autre partie devant la chambre de recours: Show Ball Informática Ltda
pl sprawozdawczyni. - (DE) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować wszystkim posłom, którzy wzięli udział w dyskusji w tej Izbie, którzy wygłosili wystąpienia, nawet jeśli w kilku przypadkach budżet UE na 2009 r. był tylko okazją do wypowiedzi, a nie jej przedmiotem.
fr rapporteure. - (DE) Monsieur le Président, je voudrais remercier tous les députés qui ont participé au débat de cette Assemblée et qui sont intervenus, même si, dans quelques cas, le budget 2009 était juste l'occasion d'intervenir plutôt que l'objet de l'intervention.
pl Myślę, że większość osób w tej Izbie, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, zgodzi się, że bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne.
fr Je pense que la plupart des personnes présentes dans cette Assemblée, quelle que soit leur couleur politique, reconnaissent que la sécurité alimentaire est très importante.
pl Jesteśmy zdania, że przedmiotowe sprawozdanie stanowi szansę, niedostrzeganą przez większość członków tej Izby, a leżącą w ramach jej możliwości, przyjęcia humanitarnego stanowiska i podjęcia aktywnych działań na rzecz ustalenia zasad znoszących prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym.
fr Nous avons dès lors le sentiment que ce rapport représente une occasion perdue par la majorité de cette Assemblée, dans les limites de ses pouvoirs, d'assumer une position humaniste et de lutter clairement pour une politique qui pourrait mettre un terme aux droits de propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique.
pl Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie C-‧/‧, Anheuser-Busch, Inc. przeciwko Budějovický Budvar, národní podnik (wniosek Korkein oikeus o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu- Art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ Porozumienia TRIPS- Znaki towarowe- Zakres wyłącznego prawa właściciela do znaku towarowego- Domniemane używanie oznaczenia jako nazwy handlowej
fr Arrêt de la Cour (grande chambre) du ‧ novembre ‧ dans l'affaire C-‧/‧ (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus): Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik (Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce- Articles ‧, paragraphe ‧, ‧, paragraphe ‧, et ‧ de l'accord ADPIC (TRIPs)- Marques- Étendue du droit exclusif du titulaire de la marque- Usage prétendu du signe en tant que nom commercial
pl Sprawa C-‧/‧ P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- PTV Planung Transport Verkehr AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Względne podstawy odmowy rejestracji- Brak charakteru odróżniającego- Słowne oznaczenie map&guide
fr Affaire C-‧/‧ P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du ‧ octobre ‧- PTV Planung Transport Verkehr AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi- Marque communautaire- Article ‧, paragraphe ‧, sous b) et c), du règlement (CE) no ‧/‧- Motifs absolus de refus- Absence de caractère distinctif- Signe verbal map&guide
pl Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania
fr Décision de la chambre de recours: rejet du recours
pl Komisja odnotowała, że wyrok izby handlowej sądu najwyższego, w którym sąd stwierdził, że jest gotów uwzględnić dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności od spółki dominującej, której błędne zachowanie doprowadziło do ruiny jej oddział, a w konsekwencji do zwolnień zbiorowych, pokrywa się z wyrokiem w sprawie Aspocomp
fr La Commission note qu’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans lequel la Cour indique qu’elle serait prête à accueillir une action en responsabilité contre une société dominante dont les comportements fautifs ont entraîné la ruine de la filiale, et en conséquence, des licenciements collectifs, va dans le même sens que la jurisprudence Aspocomp
pl My, posłowie zasiadający w tej Izbie, i nasze koleżanki i koledzy w Radzie Europejskiej, a także Komisja powinniśmy zacząć się zastanawiać nad możliwością pokrywania z budżetów państw kosztów proponowanej ochrony, w szczególności w przypadku, gdy nie zostanie przyjęty niski próg finansowania przez pasażerów.
fr Cette Assemblée et nos collègues du Conseil européen et de la Commission devraient commencer à envisager un financement public pour couvrir les coûts de sûreté proposés, notamment dans le cas où un seuil faible de passagers n'est pas dépassé.
pl Świadczenia zgodne ze statutem instytucji pomocy społecznej austriackich izb adwokackich, część A i B, z wyjątkiem wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu niepełnosprawności, rent wdowich i rent dla sierot zgodnie ze statutem instytucji pomocy społecznej austriackich izb adwokackich, część A
fr Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Brigitte i Marcus Klein przeciwko Rhodos Management Ltd (wniosek Oberlandesgericht Hamm o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Konwencja Brukselska- Jurysdykcja w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości- Prawo korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie
fr Arrêt de la Cour (première chambre) du ‧ octobre ‧ dans l'affaire C-‧/‧ (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd (Convention de Bruxelles- Compétence en matière de baux d'immeubles- Droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier
pl Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy
fr Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire
pl Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) – Staatssecretaris van Financiën przeciwko Kamino International Logistics BV
fr Arrêt de la Cour (troisième chambre) du ‧ février ‧ (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden- Pays-Bas)- Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV
pl Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Vermop Salmon GmbH
fr Autre partie devant la chambre de recours: Vermop Salmon GmbH
pl Sądząc jednak z inicjatywy Dekady Integracji Romów możemy powiedzieć, że Izba naprawdę pragnęłaby kompleksowego zajęcia się tym problemem.
fr La Décennie d'inclusion des Roms nous démontre toutefois qu'il existe au sein de cette Assemblée une volonté réelle de mettre en œuvre une approche globale.
pl Panie przewodniczący! Zwracam się zatem z następującym wnioskiem: ponieważ możliwe jest, że aby zapewnić respektowanie woli tej Izby Prezydium spotka się we właściwym czasie najwyżej jeszcze raz czy dwa, składam formalny wniosek, aby pan przewodniczący zobowiązał się zapewnić respektowanie zarówno tej woli jak i wyników głosowania w PE.
fr Aussi, Monsieur le Président, j'ai une requête à vous adresser: vu que, vraisemblablement, le Bureau ne se réunira plus qu'une ou deux fois tout au plus en temps utile, je vous demande formellement, afin de garantir que la volonté de ce Parlement soit respectée, de vous engager à faire respecter cette volonté et le vote adopté par cette Assemblée.
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main- Niemcy)- Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk przeciwko Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Mleko i przetwory mleczne- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Masło nowozelandzkie- Procedura wydawania pozwoleń na przywóz- Świadectwo Inward Monitoring Arrangement (IMA
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du ‧ juillet ‧ (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main- Allemagne)- Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Lait et produits laitiers- Règlement (CE) no ‧/‧- Beurre néo-zélandais- Procédures de certificats d'importation- Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14776 zdań frazy izba.Znalezione w 2,893 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.