wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                   
  (Noun  f) (noun   )
   
  Assemblée législative
   
  Certaines assemblées qui s’occupent d’intérêts spéciaux
 • pièce       
  (noun   )
 • salle                 
  (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • lounge   
 • maison     
  (noun   )
 • pièce chauffée   
 • salon                   
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej
 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (27)

domek dom pokój izba
maison de poupée
izba celna
direction régionale
izba chorych
hosto; hôpital; infirmerie
Izba Deputowanych
Camera dei deputati
izba federalna
chambre fédérale
Izba Gmin
Chambre des communes
izba handlowa
chambre de commerce
izba handlowa i przemysłowa
chambre de commerce et d'industrie; chambre de commerce et d’industrie
izba lordów
chambre des lords
Izba Lordów
Chambre des Lords; chambre des Lords
izba niższa
chambre directement élue; chambre basse
izba niższa parlamentu
Chambre des Députés
izba parlamentu
chambre parlementaire
Izba Poselska
Sněmovna
izba radców
Chambre des conseillers
Izba Radców
Chambre des conseillers
izba reprezentantów
chambre des représentants; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów
Chambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
Chambre des représentants des États-Unis
izba sądu apelacyjnego
chambre correctionnelle
izba wyższa
deuxième chambre; chambre haute; sénat
izba zawodowa
ordre professionnel
Izba Związku
Soviet de l’Union
Kanadyjska Izba Rozliczeniowa
Association canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USA
Président de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa
Chambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obrady izb złożonych z trzech lub pięciu sędziów są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów
fr Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges
pl Powinniśmy wiedzieć, że ta Izba na pewno nie poprze nas, jeśli będziemy mówić o integralności terytorialnej i samostanowienia Gruzji.
fr Il nous faut savoir que ce parlement ne nous soutiendrait absolument pas si nous parlions de l'intégrité territoriale et de l'auto-détermination pour la Géorgie.
pl Ponieważ los Chińczyków nie będzie określony tutaj, w tej Izbie, ale w Chinach i przez samych Chińczyków.
fr Ne perdons pas de vue que nous ne déciderons pas du sort de la Chine.
pl (NL) Pani przewodnicząca! W tej Izbie reprezentuję naród, który z pieniędzy podatników wpłaca proporcjonalnie najwyższy wkład netto do Unii Europejskiej.
fr (NL) Madame la Présidente, je représente dans cette Assemblée la population dont la contribution proportionnelle nette est la plus élevée parmi les contribuables à l'Union européenne.
pl Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy
fr Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire
pl bezpośredni uczestnik rozliczeń oznacza członka giełdy lub izby rozliczeniowej pozostającej w bezpośrednim stosunku umownym z centralnym kontrahentem (gwarantem rynku
fr membre compensateur: un membre de la bourse ou de la chambre de compensation, qui a un lien contractuel direct avec la contrepartie centrale (qui garantit la bonne fin des opérations de marché
pl stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧, doręczonej przedstawicielom skarżącej w dniu ‧ października ‧ r
fr annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI, du ‧ octobre ‧, dans l'affaire R ‧/‧-‧, notifiée aux représentants de la requérante le ‧ octobre
pl Urząd poszukuje kandydatów w celu utworzenia trzech list do obsadzenia trzech stanowisk przewodniczących Izb Odwoławczych
fr L'Office est à la recherche de candidats pour établir trois listes de réserve visant à pourvoir trois postes de président de chambre de recours
pl Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- L & D SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Julius Sämann Ltd (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧- Graficzny znak towarowy Aire Limpio- Wspólnotowy, krajowe i międzynarodowe graficzne znaki towarowe przedstawiające choinkę z odmiennymi nazwami- Sprzeciw uprawnionego- Częściowa odmowa rejestracji- Stwierdzenie występowania szczególnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego na podstawie dowodów dotyczących innego znaku
fr Affaire C-‧/‧ P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ juillet ‧- L & D SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Julius Sämann Ltd (Pourvoi- Marque communautaire- Règlement (CE) no ‧/‧- Articles ‧, paragraphe ‧, sous b), et ‧- Marque figurative Aire Limpio- Marques figuratives communautaire, nationales et internationales représentant un sapin avec des dénominations diverses- Opposition du titulaire- Refus partiel d'enregistrement- Déduction du caractère distinctif particulier de la marque antérieure d'éléments de preuve relatifs à une autre marque
pl Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów
fr La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht- Niemcy)- Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG przeciwko Finanzamt Göttingen (Szósta dyrektywa VAT- Podatnik wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną lub zwolnioną z podatku oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego- Prawo do odliczenia podatku naliczonego- Wydatki związane z emisją akcji i nietypowych udziałów- Podział podatku naliczonego w zależności od gospodarczego charakteru działalności- Obliczanie części podlegającej odliczeniu
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ mars ‧ (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht- Allemagne)- Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen (Sixième directive TVA- Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités non économiques- Droit à déduction de la TVA payée en amont- Dépenses liées à l'émission d'actions et de participations atypiques- Ventilation de la TVA payée en amont selon le caractère économique de l'activité- Calcul du prorata de déduction
pl Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
fr Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté
pl obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej
fr condamner l'OHMI aux dépens, y compris à ceux du recours devant la chambre de recours
pl Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Bodegas Hidalgo- La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci S. Rivero Galán, J.M. Sanjuán de Coca
fr Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bodegas Hidalgo- La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Espagne) (représentants: S. Rivero Galán, J.M. Sanjuán de Coca, avocats
pl Proszę senat i izbę reprezentantów o zatwierdzenie wystosowania w formie pożyczki sumy niezbędnej... do stworzenia obozu dIa chłopców
fr Le Sénat et l' Assemblée des Députés ont ensemble décrété-- qu' il sera approuvé l' emprunt d' une somme suffisante,-- afin de créer, un camp national de garçons, remboursable
pl Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzucenie sprzeciwu w całości
fr Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision litigieuse et rejet de l'opposition dans son intégralité
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ polegające na uznaniu przez Izbę Odwoławczą, że wniosek o unieważnienie złożony przez CMS Hasche Sigle jest dopuszczalny oraz naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. c) tego rozporządzenia polegające na uznaniu w zaskarżonej decyzji, że sporny znak towarowy COLOR EDITION jest opisowy
fr Moyens invoqués: violation de l'article ‧, paragraphe ‧, sous a), du règlement no ‧/‧ du Conseil en ce que la chambre de recours a estimé que CMS Hasche Sigle était recevable dans sa demande en nullité ainsi que la violation de l'article ‧, paragraphe ‧, sous c), dudit règlement en ce que la décision attaquée a jugé que la marque litigieuse COLOR EDITION était descriptive
pl Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Ostkriftel, Niemcy
fr Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Ostkriftel, Allemagne
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Arnhem- Niderlandy)- K. van Dijk przeciwko Gemeente Kampen (Wspólna polityka rolna- Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- System płatności jednolitych- Przeniesienie uprawnień do płatności- Wygaśnięcie umowy dzierżawy- Obowiązki dzierżawcy i wydzierżawiającego
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du ‧ janvier ‧ (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Arnhem- Pays-Bas)- K. van Dijk/Gemeente Kampen [Politique agricole commune- Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides- Règlement (CE) no ‧/‧- Régime de paiement unique- Transfert des droits au paiement- Expiration du contrat de bail- Obligations du preneur et du bailleur]
pl Stroną postępowania przed czwartą izbą odwoławczą była również Jacqueline Baudon
fr Madame Jacqueline Baudon, était également partie à la procédure devant la quatrième chambre de recours
pl Wydział Sprzeciwów OHIM (decyzja z dnia ‧ lutego ‧ r.) i Izba Odwoławcza (decyzja z dnia ‧ marca ‧ r.) ograniczyli się w dokonanym przez nich badaniu do znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono (Aire Limpio- zgłoszenie nr ‧.‧), i do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr
fr La division d'opposition de l'OHMI (décision du ‧ février ‧), et la chambre de recours (décision du ‧ mars ‧) ont confiné leur examen à la marque dont l'enregistrement est demandé (Aire Limpio no ‧.‧) et à la marque communautaire antérieure no
pl Wielu posłów z prawej strony tej Izby obawia się skuteczniejszej Unii Europejskiej, ponieważ ograniczy ich możliwość podsycania strachu na poziomie narodowym.
fr Plusieurs membres de l'extrême droite de ce Parlement ont peur d'une Union européenne efficace car celle-ci diminuerait leur habilité à répandre la peur au niveau national.
pl Zastanawiam się, co Parlament zrobi bez sprawozdawcy zajmującego się jego Regulaminem; bez człowieka, który praktycznie samodzielnie w kuluarach zdołał zneutralizować siłę mniejszych grup i głos mniejszości w tej Izbie.
fr Je me demande ce que le Parlement fera sans son rapporteur affecté au règlement, sans l'homme qui a réussi, presqu'à lui tout seul en coulisse, à éliminer les pouvoirs des petits groupes et la voix des minorités dans cette institution.
pl Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie F-‧/‧ Marcuccio przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego postanowienia
fr Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du ‧ février ‧, Marcuccio/Commission (F-‧/‧, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (EFOGR- Pomoc produkcyjna w odniesieniu do przetworów owocowych i warzywnych- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Art. ‧- Gruszki i brzoskwinie- Decyzja ‧/‧/WE
fr Arrêt de la Cour (première chambre) du ‧ octobre ‧ dans l'affaire C-‧/‧: République italienne contre Commission des Communautés européennes (FEOGA- Aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes- Règlement (CEE) no ‧/‧- Article ‧er- Poires et pêches- Décision ‧/‧/CE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14776 zdań frazy izba.Znalezione w 2,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.