wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                   
  (Noun  f) (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • maison     
  (noun   )
 • pièce       
  (noun   )
 • salle                 
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę
 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (24)

izba celna
direction régionale
Izba Deputowanych
Camera dei deputati
izba federalna
chambre fédérale
Izba Gmin
Chambre des communes
izba handlowa
chambre de commerce
izba handlowa i przemysłowa
chambre de commerce et d'industrie
izba lordów
chambre des lords
Izba Lordów
Chambre des Lords
izba niższa
chambre directement élue; chambre basse
izba niższa parlamentu
Chambre des Députés
izba parlamentu
chambre parlementaire
Izba Poselska
Sněmovna
Izba Radców
Chambre des conseillers
izba reprezentantów
chambre des représentants
Izba Reprezentantów
Chambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
Chambre des représentants des États-Unis
izba sądu apelacyjnego
chambre correctionnelle
izba wyższa
deuxième chambre; chambre haute
izba zawodowa
ordre professionnel
Izba Związku
Soviet de l’Union
Kanadyjska Izba Rozliczeniowa
Association canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USA
Président de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa
Chambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą
fr Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
pl Skład izb i przydzielenie sędziów do izb
fr Composition des chambres et affectation des juges aux chambres
pl Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia ‧ marca ‧ r.- Kaul GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Bayer AG
fr Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du ‧ mars ‧- Kaul GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bayer AG
pl Rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, iż poprawiliśmy się dzięki kompromisowi z partnerami społecznymi tu w tej Izbie.
fr On peut en effet dire que nous avons amélioré le compromis des partenaires sociaux ici, au Parlement.
pl Decyzję podpisuje przewodniczący Izby Odwoławczej i sprawozdawca wyznaczony na podstawie art. ‧ ust
fr La décision écrite est signée par le président de la chambre de recours et par le rapporteur désigné conformément à l’article ‧, paragraphe
pl Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
fr Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
pl Perspektywa rozwoju demokracji w Unii jest nadal taka, że Parlament jest postrzegany jako przedstawiciel ludu, zaś Rada jako pewnego rodzaju druga izba reprezentująca państwa.
fr Ce qui se dessine encore et toujours pour l'avenir de la démocratie européenne, c'est la coexistence d'un Parlement considéré comme le représentant du peuple aux côtés d'un Conseil considéré comme une sorte de seconde chambre, représentant les États.
pl uchylenie w całości wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (trzecia izba) z dnia ‧ września ‧ r. z powodu naruszenia prawa wspólnotowego, art. ‧ traktatu WE
fr annuler totalement l'ordonnance du Tribunal de première instance du ‧ septembre ‧ pour violation du droit communautaire, article ‧ du traité CE
pl Mam nadzieję, że pani poseł Angelilli uda się przekonać przywódcę jej partii, który jest jednocześnie przewodniczącym włoskiej Izby Deputowanych, że integracja Romów jest możliwa, wbrew temu co publicznie oświadczył.
fr J'espère que Madame Angelilli pourra convaincre le chef de son parti, qui est également le président de la Chambre des députés italienne, et que les Roms pourront être intégrés, contrairement aux propos qu'il a tenus en public.
pl Mówiłem już w tej Izbie przed rokiem, że jestem zwolennikiem nowej koncepcji socjalizacji w Unii Europejskiej, która może zapewnić każdemu podstawowy standard życia.
fr Comme je l'ai dit devant cette Assemblée il y a un an, je plaide pour l'introduction dans l'Union européenne d'un nouveau concept de politique sociale capable de garantir à chaque citoyen un niveau de vie basique.
pl Sześciu posłów wystąpiło o odrębne głosowanie w poszczególnych izbach nad ust. ‧, który został odrzucony
fr Un vote séparé et un vote séparé par assemblée sur le paragraphe ‧ est demandé par six membres, puis le paragraphe est rejeté
pl Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy
fr Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire
pl Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego- Dyrektywa ‧/‧/WE- Normy i przepisy techniczne- Krajowe uregulowanie dotyczące statków rekreacyjnych
fr Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du ‧ septembre ‧ dans l'affaire C-‧/‧: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (Manquement d'État- Directive ‧/‧/CE- Normes et réglementations techniques- Réglementation nationale applicable aux bateaux de plaisance
pl Chciałbym poinformować Izbę, że na wyraźne życzenie stowarzyszenia dziennikarzy parlamentarnych w trakcie głosowania w odniesieniu do każdego zestawu wyników głosowania musimy także podać dokładną liczbę głosów za i przeciw oraz liczbę wstrzymujących się od głosu.
fr Je voudrais informer l'Assemblée que, au cours du vote, à la demande expresse de l'association des journalistes parlementaires, pour chaque série de résultats, nous devons également expressément indiquer le nombre de voix pour et contre et le nombre d'abstentions.
pl Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego- Rokowania, zawarcie, ratyfikacja i wprowadzenie w życie umów dwustronnych przez Państwo Członkowskie- Transport rzeczy lub osób żeglugą śródlądową- Kompetencje zewnętrzne Wspólnoty- Artykuł ‧ WE- Rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i (WE) nr
fr Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ juillet ‧ dans l'affaire C-‧/‧: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État- Négociation, conclusion, ratification et mise en œuvre d'accords bilatéraux par un État membre- Transports de marchandises ou de personnes par voie navigable- Compétence externe de la Communauté- Article ‧ CE- Règlements (CEE) no ‧/‧ et (CE) no
pl Z jednej strony jest to naruszenie zasady równości w postępowaniu, ponieważ w wyniku oceny porównawczej można dojść do wniosku, że piąta izba w powiększonym składzie Sądu Pierwszej Instancji w różny sposób potraktowała dwie podobne sytuacje
fr D'une part, une violation du principe d'égalité procédurale, car un examen comparatif permet de conclure que la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance a traité de manière distincte deux situations comparables
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej
fr Affaire C-‧/‧: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du ‧ décembre ‧- Commission européenne/République tchèque
pl uchylenie wyroku wydanego przez Sąd do spraw Służby Publicznej (druga izba) w dniu ‧ marca ‧ r. w sprawie F-‧/‧ Sundholm przeciwko Komisji
fr annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du ‧er mars ‧ dans l'affaire F-‧/‧ (Sundholm/Commission
pl Należy mieć nadzieję, że sprawozdanie to zostanie jutro przegłosowane w tej Izbie znaczną większością głosów, aby wysłać bardzo czytelny sygnał do wszystkich zainteresowanych, że problem zabijania kobiet w Ameryce Środkowej, a w istocie też w innych częściach świata, jest kwestią, która powinna przyciągnąć naszą pełną uwagę i wymaga podjęcia bardzo drastycznych i skutecznych środków zaradczych.
fr Il est à espérer que ce rapport sera adopté par cette Assemblée à une très large majorité, afin d'envoyer un signal clair à toutes les personnes concernées: le problème du meurtre de femmes en Amérique centrale, comme, en fait, dans d'autres parties du monde, est un problème qui devrait captiver toute notre attention et qui nécessite qu'on prenne des mesures très drastiques et efficaces en vue d'y remédier.
pl Sprawa C-‧/‧ P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie T-‧/‧ Tomás Salazar Brier przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione przez Tomása Salazara Briera w dniu ‧ stycznia ‧ r
fr Affaire C-‧/‧ P: Pourvoi formé le ‧ janvier ‧ par Tomás Salazar Brier contre l'arrêt rendu le ‧ octobre ‧ par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-‧/‧, Tomás Salazar Brier contre Commission des Communautés européennes
pl stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej OHIM z dnia ‧ maja ‧ r. dopuszczającej rejestrację zgłoszenia nr ‧ ‧ ‧ i odrzucającej sprzeciw nr B
fr annuler la décision de la chambre de recours du ‧ mai ‧ autorisant l'enregistrement de la demande no ‧ ‧ ‧ et rejetant l'opposition no B
pl Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Umweltsenat- Austria)- Umweltanwalt von Kärnten przeciwko Kärntner Landesregierung
fr Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ décembre ‧ (demande de décision préjudicielle du Umweltsenat- Autriche)- Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung
pl Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie odwołania
fr Décision de la chambre de recours: rejet du recours
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Francja)- Société Olympique Lyonnais przeciwko Olivierowi Bernardowi i Société Newcastle UFC (Artykuł ‧ WE- Swobodny przepływ pracowników- Ograniczenie- Zawodowi piłkarze- Obowiązek podpisania pierwszej umowy w charakterze zawodowego piłkarza z klubem, który piłkarza wyszkolił- Zasądzenie od piłkarza odszkodowania z powodu naruszenia tego obowiązku- Uzasadnienie- Cel polegający na wspieraniu naboru i szkolenia młodych piłkarzy zawodowych
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (grande chambre) du ‧ mars ‧ (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation- France)- Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (Article ‧ CE- Libre circulation des travailleurs- Restriction- Joueurs de football professionnels- Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur- Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation- Justification- Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs
pl Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ (wniosek Arbeitsgericht Bielefeld o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH przeciwko ADS Anker GmbH (Polityka socjalna- Art. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE- Europejska Rada Zakładowa- Informowanie i konsultowanie pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym- Obowiązek kierownictwa centralnego do dostarczania przedstawicielom pracowników pewnych informacji
fr Arrêt de la Cour (sixième chambre) du ‧ juillet ‧ dans l'affaire C-‧/‧ (demande de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht Bielefeld): Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH contre ADS Anker GmbH (Politique sociale- Articles ‧ et ‧ de la directive ‧/‧/CE- Comité d'entreprise européen- Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire- Obligation de la direction centrale de fournir certaines informations aux représentants des travailleurs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14776 zdań frazy izba.Znalezione w 5,31 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.