wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna  

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tak jak w przypadku wszystkich insulin, należy zmieniać każdorazowo miejsce wstrzykiwań lub stałego wlewu w obrębie miejsc do wstrzykiwania (brzuch, udo, ramięComme pour toutes les insulines, il faut varier d une injection à l autre les points de piqûre que ce soit en sous-cutané ou en perfusion dans une zone d injection donnée (paroi abdominale, cuisse ou partie supérieure du bras
stosowali insuliny przed badaniem nPatients n ayant jamais été traités par de l insuline n
Preparat Insuman Comb ‧ zawiera ‧ j. m. insuliny w ‧ ml zawiesinyInsuman Comb ‧ contient ‧ UI d' insuline par ml de suspension
Leki beta-adrenolityczne, klonidyna, sole litu i alkohol mogą zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie hipoglikemizujące insulinyLes bêta-bloquants, la clonidine, les sels de lithium ou l alcool peuvent potentialiser ou réduire l activité hypoglycémiante de l insuline
U pacjentów, którzy ze względu na obecność przeciwciał insulinowych stosowali dotychczas duże dawki insuliny, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia zmiany preparatu w warunkach szpitalnych, pod ścisłą kontrolą lekarskąChez les patients nécessitant des doses élevées d' insuline du fait de la présence d' anticorps anti-insuline, il faut envisager d' effectuer le passage sous surveillance médicale en milieu hospitalier ou dans un cadre de soins similaire
Do substancji, które mogą zmniejszać działanie hipoglikemizujące insuliny należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, estrogeny i progestageny (np. w doustnych środkach antykoncepcyjnych), pochodne fenotiazyny, somatropina, leki z grupy sympatykomimetyków np. epinefryna (adrenalina), salbutamol, terbutalina, hormony tarczycy, inhibitory proteazy i nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapinaLes médicaments susceptibles de réduire l' effet hypoglycémiant sont, entre autres, les corticoïdes, le danazol, le diazoxide, les diurétiques, le glucagon, l' isoniazide, les strogènes et progestatifs (par exemple dans les contraceptifs oraux), les phénothiazines, la somatropine, les agents sympathomimétiques (par exemple épinéphrine [ adrénaline ], salbutamol, terbutaline), les hormones thyroïdiennes, les inhibiteurs de protéase et les antipsychotiques atypiques (par exemple olanzapine et clozapine
W testach in vitro, w tym również w badaniach wiązania insuliny lispro z receptorami insuliny i w badaniach wpływu na komórki w fazie wzrostu, uzyskano wyniki bardzo zbliżone do wyników badań w których stosowano insulinę ludzkąDans les tests in vitro comprenant la fixation sur les récepteurs de l' insuline et les effets sur les cellules en phase de croissance, l insuline lispro s' est comportée de façon très semblable à l' insuline humaine
Mo na tak e, je li jest to wygodne, podawa insulin w tkank podskórn brzucha, okolic po ladka lub okolic mi nia naramiennegoLes injections peuvent aussi être réalisées dans la paroi abdominale, dans la région fessière ou dans la région deltoïde
Zarówno w przypadku GLP-‧, jak i GIP, pobudzenie uwalniania insuliny nasila się ze wzrostem stężenia glukozy powyżej wartości prawidłowychPour le GLP-‧ et le GIP, la stimulation de la libération d' insuline est accrue lorsque le glucose augmente au-delà des concentrations normales
NovoRapid wykazuje szybki początek działania, dlatego też hipoglikemia, która może pojawić się po wstrzyknięciu, wystąpi wcześniej w porównaniu z rozpuszczalną insuliną ludzkąNovoRapid a un début d action rapide c est pourquoi, si une hypoglycémie apparaît, elle peut se manifester plus tôt après une injection par rapport à l insuline humaine soluble
W przypadku zauważenia zapadania się skóry lub zgrubienia w miejscu wstrzyknięcia, należy powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę diabetologiczną, ponieważ reakcja ta może nasilić się lub prowadzić do zmiany wchłaniania insuliny z tego miejscaSi vous remarquez que votre peau s amincit ou s épaissit au site d injection, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière d éducation car ces altérations peuvent devenir plus sévères ou modifier l absorption de l insuline si l injection est réalisée dans une telle zone
NovoMix ‧ FlexPen jest wstrzykiwaczem insuliny z mo liwo ci nastawiania dawkiVotre FlexPen est un stylo injecteur d insuline
Ponadto, insuliny mają działanie anaboliczne i antykataboliczne, różne w zależności od rodzaju tkankiDe plus, les insulines possèdent plusieurs actions anaboliques et anti-cataboliques dans différents tissus
Przed wstrzyknięciem insuliny należy usunąć pęcherzyki powietrza (patrz instrukcja użycia wstrzykiwaczaLes bulles d' air doivent être retirées de la cartouche dans la mesure du possible avant l' injection (voir le mode d' emploi du stylo à insuline
W innym badaniu klinicznym I fazy przeprowadzonym z zastosowaniem insuliny glulizynowej oraz insuliny lispro u ‧ osób bez cukrzycy, z szerokim zakresem wskaźników masy ciała (‧ kg mc./m‧ pc.) wykazano, że szybkie wchłanianie oraz wartości całkowitego działania na ogół utrzymują się w szerokim zakresie wskaźników masy ciałaUne autre étude de phase I réalisée avec l insuline glulisine et l insuline lispro dans une population non diabétique (‧ sujets) avec un large intervalle d IMC (‧ kg/m‧) a démontré que la rapidité d absorption et l exposition totale sont généralement maintenues dan ce large intervalle d IMC
Zawsze należy mieć przy sobie zapasowe urządzenie do podawania insuliny, na wypadek zgubienia lub zniszczenia wstrzykiwacza NovoLetPar mesure de précaution, ayez toujours un système d injection d insuline de rechange au cas où vous perdriez ou endommageriez votre NovoLet
U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek zapotrzebowanie na insulinę może być mniejsze, ze względu na zmniejszony metabolizm insulinyEn cas d' insuffisance rénale, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d' une réduction du métabolisme de l' insuline
Błonnik pokarmowy tradycyjnie spożywany jest jako materiał roślinny i wywołuje jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych, takich jak: skrócenie czasu pasażu jelitowego, zwiększenie objętości stolca, fermentacja pod wpływem mikroflory okrężnicy, obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi, obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, obniżenie poziomu cukru we krwi lub obniżenie poziomu insuliny we krwiLes fibres alimentaires sont traditionnellement consommées en tant que matière végétale et ont un ou plusieurs effets physiologiques bénéfiques, dont celui de diminuer le temps de transit intestinal, d’augmenter le volume des selles, de pouvoir être fermentées par la microflore colique, de réduire la cholestérolémie totale, de réduire la cholestérolémie LDL, de réduire la glycémie post-prandiale, ou de réduire l’insulinémie
Może to zdarzyć się, gdy: • wstrzyknięto zbyt dużo insuliny; • posiłek był zbyt mały lub pominięty; • wykonano większy niż zwykle wysiłek fizycznyCela peut arriver: si vous prenez trop d insuline si vous mangez trop peu ou sautez un repas si vous faites plus d efforts physiques que d habitude
Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży oraz wzrasta w drugim i trzecim trymestrzeLes besoins en insuline chutent habituellement au cours du premier trimestre et augmentent au cours des deuxième et troisième trimestres
To mogą być objawy ciężkiej alergii na insulinę, która może stanowić zagrożenie dla życiaCela pourrait être des symptômes de réactions allergiques sévères aux insulines qui peuvent mettre la vie en danger
Liprolog Basal ‧ j./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Zawiesina protaminowej insuliny lispro Do podawania podskórnegoLiprolog BASAL ‧ UI/ml, suspension injectable en cartouche Insuline lispro protamine en suspension Voie sous-cutanée
Przedawkowanie insuliny może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii, niekiedy długotrwałej i zagrażającej życiuUn surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et menacer le pronostic vital
Zmiana mocy, marki (producenta), typu (krótkodziałająca, NPH, lente itp.), pochodzenia (insulina zwierzęca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub) metody produkcji (rekombinacja DNA lub insulina pochodzenia zwierzęcego) może spowodować konieczność modyfikacji dawkiLe changement de concentration, de marque (fabricant), de type d' insuline (rapide, isophane, Zinc, etc.), d' espèce (animale, humaine, analogue d' insuline humaine), et/ou de méthode de fabrication (ADN recombinant vs. insuline d' origine animale) peut nécessiter une modification de posologie
To mogą być objawy uogólnionej alergii na insulinę, w tym reakcji anafilaktycznej, która może stanowić zagrożenie dla życiaCela pourrait être des symptômes de réactions allergiques généralisées aux insulines, incluant des réactions anaphylactiques qui peuvent mettre la vie en danger
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 1,659 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.