wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna  

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W badaniach na zwierzętach insulina lispro nie powodowała zaburzeń płodności, działania embriotoksycznego ani teratogennego
fr L' insuline lispro n' a pas provoqué d' altération de la fertilité, d' embryotoxicité ou de tératogénécité dans les études réalisées chez l' animal
pl Reakcje nadwrażliwości typu wczesnego na insulinę lub substancje pomocnicze mogą stanowić zagrożenie życia
fr Les réactions d hypersensibilité immédiate à l insuline ou aux excipients peuvent menacer le pronostic vital
pl Należy sprawdzić etykietę, aby mieć pewność, że FlexPen zawiera właściwy rodzaj insuliny
fr Contrôlez l étiquette pour vous assurer que votre FlexPen contient le type d insuline correct
pl Insulin Human Winthrop Rapid ‧ j. m./ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
fr Insulin Human Winthrop Rapid ‧ UI/ml solution injectable en cartouche Insuline humaine
pl U pacjentek leczonych insuliną (cukrzyca insulinozależna lub cukrzyca ciężarnych) szczególnie istotne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciąży
fr Il est essentiel de maintenir un bon équilibre glycémique chez la patiente traitée avec de l' insuline (diabète insulino-dépendant ou gestationnel) pendant toute la grossesse
pl • Zdezynfekować gumową membranę środkiem do dezynfekcji. • Do każdego wstrzyknięcia używać nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insuliny • Usunąć nalepkę ochronną z igły NovoFine S. • Mocno i starannie przykręcić igłę do wstrzykiwacza Mixtard ‧ InnoLet (rysunek ‧B). • Zdjąć dużą zewnętrzną i wewnętrzną osłonkę igły
fr Désinfectez la membrane en caoutchouc à l aide d une compresse antiseptique Utilisez toujours une aiguille neuve pour chaque utilisation afin d éviter les contaminations Retirez l onglet de protection d une aiguille NovoFine S Vissez directement et solidement l aiguille sur votre Mixtard ‧ InnoLet (figure ‧B) Retirez le grand capuchon externe de l aiguille et la protection interne de l aiguille
pl Jeden ml zawiera ‧ j. m. insuliny ludzkiej (co odpowiada ‧, ‧ mg
fr Chaque ml ‧ UI (équivalent à ‧ mg) d insuline humaine
pl W badaniu z grupą kontrolną placebo pacjenci z niedostateczną kontrolą glikemii mimo trzymiesięcznego okresu optymalizacji insuliny zostali zrandomizowani do otrzymywania pioglitazonu lub placebo przez ‧ miesięcy
fr Dans une étude contrôlée contre placebo, des patients avec un contrôle glycémique insuffisant malgré une période d optimisation de trois mois sous insuline, ont été randomisés dans les groupes pioglitazone ou placebo pendant ‧ mois
pl Niezbyt często-obrzęk Obrzęki mogą wystąpić po rozpoczęciu leczenia insuliną
fr Peu fréquent-dème Un dème peut survenir au début de l' insulinothérapie
pl Może to zdarzyć się, gdy: • wstrzyknięto zbyt dużo insuliny; • posiłek był za mały lub pominięty; • wykonano większy niż zwykle wysiłek fizyczny
fr Cela peut arriver: si vous prenez trop d insuline si vous mangez trop peu ou sautez un repas si vous faites plus d efforts physiques que d habitude
pl Trzymając wstrzykiwacz pionowo z igłą skierowaną ku górze delikatnie uderzając palcem w pojemnik z insuliną tak, aby wszystkie pęcherzyki powietrza przesunęły się w kierunku igły
fr Tout en maintenant le stylo avec l aiguille pointée vers le haut, tapoter doucement le réservoir à insuline avec le doigt afin que toute éventuelle bulle d air remonte vers l aiguille
pl Insulin Human Winthrop Basal ‧ j. m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
fr Insulin Human Winthrop Basal ‧ UI/ml suspension injectable en stylo prérempli
pl Przedawkowanie insuliny może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii, niekiedy długotrwałej i zagrażającej życiu
fr Un surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et menacer le pronostic vital
pl Wstrzykiwanie insuliny
fr Injection de l insuline
pl Rozyglitazon uwrażliwia komórki (tkanki tłuszczowej, mięśni i wątroby) na działanie insuliny, co oznacza, że organizm lepiej wykorzystuje wytwarzaną insulinę
fr La rosiglitazone rend les cellules (graisseuses, des muscles et du foie) plus sensibles à l insuline, ce qui signifie que le corps fait un meilleur usage de l insuline qu il produit
pl Lek Humalog można mieszać z dłużej działającymi ludzkimi insulinami tylko jeżeli tak zaleci lekarz
fr Humalog ne doit être mélangé avec des insulines humaines à action plus prolongée que sur les conseils d' un médecin
pl NovoRapid NovoLet ‧ j./ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu insulina aspart
fr NovoRapid NovoLet ‧ U/ml solution injectable en stylo prérempli insuline asparte
pl Profil aktywności insuliny Humalog BASAL jest bardzo podobny do profilu aktywności insuliny podstawowej (NPH) w czasie około ‧ godzin
fr L insuline BASAL a un profil d' activité très proche de celui d' une insuline basale (isophane) sur une durée de ‧ heures environ
pl Leki dodawane do insuliny mogą powodować jej degradację, np. jeśli preparat zawiera związki tiolowe lub siarczyny
fr Certaines substances mélangées à l insuline peuvent provoquer la dégradation de l insuline: c est le cas des médicaments contenant des thiols ou des sulfites
pl Nie stymuluje wydzielania insuliny i z tego powodu nie prowadzi do hipoglikemii
fr Elle ne stimule pas la sécrétion d' insuline et, par conséquent, ne provoque pas d' hypoglycémie
pl Czas działania zawiesiny protaminowej insuliny lispro (Basal), jednego ze składników leku Liprolog Mix‧, jest zbliżony do czasu działania insuliny podstawowej (NPH
fr La durée d' action de la composante insuline lispro protamine en suspension (BASAL) dans Liprolog Mix‧ est proche de celle d' une insuline basale (isophane
pl Zapewni to, że cała dawka insuliny została wstrzyknięta
fr Ceci garantit que la dose entière a été injectée
pl Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do systemu podawania insuliny; ► zdezynfekować gumową membranę środkiem do dezynfekcji ► do każdego wstrzyknięcia używać nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insuliny
fr Pour plus d informations, consultez le mode d emploi de votre système d administration désinfectez la membrane en caoutchouc à l aide d une compresse antiseptique. utilisez toujours une aiguille neuve pour chaque injection afin d éviter les contaminations
pl Jeden ml zawiera ‧ j. m. insuliny ludzkiej (co odpowiada ‧, ‧ mg
fr Chaque ml contient ‧ UI (équivalent à ‧ mg) d insuline humaine
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 2,379 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.