wymowa: IPA: ˌxɛ̃mɔˈljiza  

Tłumaczenia na język francuski:

  • hémolyse   
    (  f) (noun   )
     
    biol. biologia przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów;

Picture dictionary

hémolyse
hémolyse

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hemoliza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemoliza
fr Chez les patients développant une perte soudaine d efficacité se traduisant par une baisse de l hémoglobine (‧ g/dl par mois) avec un fort besoin transfusionnel, le taux de réticulocytes doit être déterminé et les causes typiques de non-réponse (par ex. carence en fer, acide folique ou vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, hémorragie et hémolyse) doivent être recherchées
pl Objawy, które występują rzadko (nie częściej niż u ‧ na ‧ pacjentów): • Nagły spadek ciśnienia krwi, a w niektórych przypadkach wstrząs anafilaktyczny, nawet wtedy, gdy nie było objawów nadwrażliwości po podaniu poprzednich dawek leku • Przejściowe zapalenie opon mózgowych (odwracalne aseptyczne zapalenie opon) • Przemijające zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek (odwracalna anemia hemolityczna/hemoliza) • Przejściowe reakcje skórne. • Wzrost poziomu kreatyniny i (lub) ostra niewydolność nerek
fr Effets indésirables rares (< ‧): Chute brutale de la pression artérielle et, dans des cas isolés, choc anaphylactique, même si vous n avez pas eu de réaction à une administration précédente de ce médicament. Cas de méningite temporaire (méningite aseptique réversible). Cas de réduction temporaire du nombre de globules rouges sanguins (anémie hémolytique/hémolyse réversibles). Cas de réactions cutanées transitoires. Augmentation de la créatininémie et/ou insuffisance rénale aiguë
pl Przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy uwzględnić wszystkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub kwasu foliowego) i rozpocząć ich leczenie
fr Toutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, pertes sanguines, déficit en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être prises en compte et traitées avant d initier le traitement par époétine alfa
pl Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Binocrit należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenie
fr Avant de commencer le traitement par Binocrit, toutes les autres causes possibles d anémie devront être recherchées et traitées, comme par exemple une carence en fer, une altération des globules rouges (hémolyse), des pertes sanguines, un déficit en vitamine B‧ ou en acide folique
pl Stężenie białka w otrzymanym w ten sposób roztworze nie może być niższe niż ‧ gram na litr i nie może wykazywać widocznych śladów produktów hemolizy
fr La solution ainsi obtenue ne doit pas contenir moins que ‧ grammes de protéines par litre, et ne doit montrer aucun signe visible de l
pl Pacjentów, u których podczas leczenia mykafunginą stwierdza się kliniczne objawy hemolizy lub hemolizę w badaniach laboratoryjnych, należy dokładnie monitorować w kierunku nasilenia się tych objawów oraz rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z kontynuowania leczenia mykafunginą
fr Les patients qui développent des signes biologiques ou cliniques d hémolyse lors du traitement par micafungine doivent être étroitement surveillés pour déceler des signes d aggravation de ces états pathologiques, et le rapport bénéfice/risque de la poursuite du traitement par micafungine doit être évalué
pl rozpad krwinek czerwonych (hemoliza
fr rouges (hémolyse
pl U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemoliza
fr Chez les patients présentant une perte soudaine d efficacité définie par une baisse de l hémoglobine (de ‧ à ‧ g/dl par mois), avec augmentation des besoins transfusionnels, une numération des réticulocytes devra être réalisée et les causes habituelles de non-réponse (par exemple carence en fer, acide folique ou vitamine BB‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, pertes sanguines et hémolyse) devront être recherchées
pl Wszelkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub soli kwasu foliowego) powinny zostać wzięte pod uwagę i poddane leczeniu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia za pomocą Silapo
fr Toutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, hémorragie, carences en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être considérées et traitées avant l initiation et pendant le traitement par Silapo
pl Podstawowe znaczenie ma uważne i regularne monitorowanie obrazu krwi obwodowej zarówno podczas leczenia, jak i w okresie ‧ do ‧ miesięcy po leczeniu kladrybiną w celu wykrycia potencjalnych reakcji niepożądanych i wynikających z nich powikłań (niedokrwistość, neutropenia, trombocytopenia, zakażenia, hemoliza lub krwawienia), oraz w celu badania poprawy hematologicznej
fr Une surveillance attentive et régulière de la numération sanguine périphérique est essentielle pendant le traitement par cladribine et au cours des ‧ à ‧ mois suivants afin de détecter les effets indésirables potentiels et les complications du traitement (anémie, neutropénie, thrombopénie, infections, hémolyse ou saignements) et de surveiller la récupération hématologique
pl Ponadto reakcja na leczenie może być również zmniejszona w przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnego
fr Des infections intercurrentes, des épisodes inflammatoires ou traumatiques, une perte de sang occulte, une hémolyse, une intoxication sévère par l aluminium, des insuffisances hématologiques sous-jacentes ou une myélofibrose peuvent aussi altérer la réponse erythropoïétique
pl Mogą spowodować biologiczne działania niepożądane w tym hipokaliemię, hemolizę (defekt dehydrogenazy glukozo-‧-foforanu (G‧PD)) i nadwrażliwość, co związane jest z właściwościami sulfonamidu
fr Ils peuvent entraîner des effets indésirables biologiques incluant une hypokaliémie, une hémolyse (déficit en glucose-‧-phosphate déshydrogénase (G‧PD)) et une hypersensibilité dues aux propriétés du sulfamide
pl W przypadku próby z OIEISS z wykorzystaniem danej metody wynik podaje się w postaci miana roztworu (tj. najwyższego bezpośredniego rozcieńczenia OIEISS dającego ‧ % hemolizy, TOIEISS
fr Si le sérum étalon est testé dans une méthode donnée, le résultat est exprimé sous la forme d’un titre (c.-à-d. la dilution directe la plus élevée du sérum OIEISS provoquant une hémolyse à ‧ %, TOIEISS
pl W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów, leczonych preparatem Rebetol w skojarzeniu z interferonem alfa-‧b stwierdzano zwiększenie stężenia kwasu moczowego i bilirubiny pośredniej w związku z hemolizą, jednakże wartości te powracały do początkowego poziomu w ciągu czterech tygodni po zakończeniu leczenia
fr Lors des études cliniques, une élévation des valeurs de l acide urique et de la bilirubine indirecte associée à une hémolyse a été observée chez certains patients traités par Rebetol en association avec interféron alfa-‧b, mais les valeurs sont revenues à leur valeur initiale quatre semaines après la fin du traitement
pl Roztwór soli równoważny roztworowi zawierającemu ‧ gramów NaCl na litr jeśli chodzi o osmotyczne działanie elektrolitu, nie daje wartości hemolizy powyżej ‧ %, a roztwór soli ‧ gramów na litr nie różni się o więcej niż ‧ % wartości hemolizy od wartości wynikającej z odpowiedniej kontroli roztworu
fr Une solution de ‧ grammes de chlorure de sodium par litre ne doit pas donner de valeur d
pl stwierdzono w przeszłości hemolizę, niedokrwistość hemolityczną lub zaburzenia
fr a des antécédents d hémolyse, d anémie hémolytique ou de troubles rénaux
pl Ponadto reakcja na leczenie może być również zmniejszonaw przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnego
fr Des infections intercurrentes, des épisodes inflammatoires ou traumatiques, une perte de sang occulte, une hémolyse, une intoxication sévère par l aluminium, des insuffisances hématologiques sous-jacentes ou une myélofibrose peuvent aussi altérer la réponse erythropoïétique
pl * Jednostki międzynarodowe w ‧ ml surowicy królika, oznaczone w teście hamowania hemolizy
fr *Unités internationales par ml de sérum de lapin déterminées par le test d inhibition de l hémolyse
pl Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Abseamed należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenie
fr Avant de commencer le traitement par Abseamed, toutes les autres causes possibles d anémie devront être recherchées et traitées, comme par exemple une carence en fer, une altération des globules rouges (hémolyse), des pertes sanguines, un déficit en vitamine B‧ ou en acide folique
pl Do wykonania testu odczynu stosuje się dawkę dopełniacza wyższą niż minimum konieczne do wywołania całkowitej hemolizy
fr Pour effectuer la réaction, il convient d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86 zdań frazy hemoliza.Znalezione w 0,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.