wymowa: IPA: ˌxɛ̃mɔˈljiza  

Tłumaczenia na język francuski:

  • hémolyse   
    (Noun  f) (noun   )
     
    biol. biologia przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów;
  • hématolyse   
    (Noun  )

Picture dictionary

hémolyse
hémolyse

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

hemoliza immunologiczna
immunohémolyse; réaction immunitaire; réponse immunitaire; tolérance immunitaire; formation des anticorps; réaction immunologique; réponse immune
hemoliza odpornościowa
immunohémolyse; réaction immunitaire; réponse immunitaire; tolérance immunitaire; formation des anticorps; réaction immunologique; réponse immune

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hemoliza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemoliza
fr Chez les patients présentant une perte soudaine d efficacité définie par une baisse de l hémoglobine (de ‧ à ‧ g/dl par mois), avec augmentation des besoins transfusionnels, une numération des réticulocytes devra être réalisée et les causes habituelles de non-réponse (par exemple carence en fer, acide folique ou vitamine BB‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, pertes sanguines et hémolyse) devront être recherchées
pl o ‧ % lub zakrzepica.W celu wykrycia ciężkiej hemolizy i innych reakcji, każdego pacjenta odstawiającego preparat Soliris należy obserwować przez co najmniej ‧ tygodni
fr La surveillance de tout patient interrompant le traitement par Soliris doit se poursuivre pendant au moins ‧ semaines pour détecter toute hémolyse grave et toute autre réaction
pl Podstawowe znaczenie ma uważne i regularne monitorowanie obrazu krwi obwodowej zarówno podczas leczenia, jak i w okresie ‧ do ‧ miesięcy po leczeniu kladrybiną w celu wykrycia potencjalnych reakcji niepożądanych i wynikających z nich powikłań (niedokrwistość, neutropenia, trombocytopenia, zakażenia, hemoliza lub krwawienia), oraz w celu badania poprawy hematologicznej
fr Une surveillance attentive et régulière de la numération sanguine périphérique est essentielle pendant le traitement par cladribine et au cours des ‧ à ‧ mois suivants afin de détecter les effets indésirables potentiels et les complications du traitement (anémie, neutropénie, thrombopénie, infections, hémolyse ou saignements) et de surveiller la récupération hématologique
pl U pacjentów z PNH leczonych preparatem Soliris kontroluje się wystąpienie hemolizy wewnątrznaczyniowej mierząc aktywność LDH, może być również konieczne skorygowanie dawki w zakresie zalecanego schematu dawkowania co ‧ +/− ‧ dni w fazie leczenia podtrzymującego (maksymalnie co ‧ dni
fr Les patients HPN sous Soliris doivent être surveillés de la même manière afin de dépister toute hémolyse intravasculaire par le dosage des taux de LDH; un ajustement de la dose peut alors s avérer nécessaire dans les limites du schéma posologique recommandé de ‧ jours +/-‧ jours lors de la phase d' entretien (tous les ‧ jours maximum
pl * Jednostki międzynarodowe w ‧ ml surowicy królika, oznaczone w teście hamowania hemolizy
fr *Unités internationales par ml de sérum de lapin déterminées par le test d inhibition de l hémolyse
pl U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemoliza
fr Chez les patients développant une perte soudaine d efficacité se traduisant par une baisse de l hémoglobine (‧ g/dl par mois) avec un fort besoin transfusionnel, le taux de réticulocytes doit être déterminé et les causes typiques de non-réponse (par ex. carence en fer, acide folique ou vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, hémorragie et hémolyse) doivent être recherchées
pl Przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy uwzględnić wszystkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub kwasu foliowego) i rozpocząć ich leczenie
fr Toutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, pertes sanguines, déficit en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être prises en compte et traitées avant d initier le traitement par époétine alfa
pl Wszelkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub soli kwasu foliowego) powinny zostać wzięte pod uwagę i poddane leczeniu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia za pomocą leku Retacrit
fr Toutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, hémorragie, carences en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être considérées et traitées avant l initiation et pendant le traitement par Retacrit
pl Obejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z dowolnych przyczyn
fr Ceux-ci incluent: carence en fer, acide folique ou en vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infections intercurrentes, épisodes inflammatoires ou traumatiques, perte de sang occulte, hémolyse et fibrose osseuse quelle que soit son origine
pl U zwierząt labolatoryjnych, fosaprepitant w postaciach nieprzeznaczonych do obrotu powodował toksyczność naczyniową oraz hemolizę przy stężeniach poniżej ‧ mg/ml i wyższych, w zależności od postaci
fr Chez l' animal, en laboratoire, le fosaprépitant, en formulations non commerciales, a provoqué une toxicité vasculaire et une hémolyse à des concentrations inférieures à ‧ mg/ml et supérieures, selon la formulation utilisée
pl Mogą spowodować biologiczne działania niepożądane w tym hipokaliemię, hemolizę (defekt dehydrogenazy glukozo-‧-foforanu (G‧PD)) i nadwrażliwość, co związane jest z właściwościami sulfonamidu
fr Ils peuvent entraîner des effets indésirables biologiques incluant une hypokaliémie, une hémolyse (déficit en glucose-‧-phosphate déshydrogénase (G‧PD)) et une hypersensibilité dues aux propriétés du sulfamide
pl Wszelkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub soli kwasu foliowego) powinny zostać wzięte pod uwagę i poddane leczeniu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia za pomocą produktu Retacrit
fr Toutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, hémorragie, carences en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être considérées et traitées avant l initiation et pendant le traitement par Retacrit
pl Ponadto reakcja na leczenie może być również zmniejszona w przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnego
fr Des infections intercurrentes, des épisodes inflammatoires ou traumatiques, une perte de sang occulte, une hémolyse, une intoxication sévère par l aluminium, des insuffisances hématologiques sous-jacentes ou une myélofibrose peuvent aussi altérer la réponse erythropoïétique
pl W przypadku próby z OIEISS z wykorzystaniem danej metody wynik podaje się w postaci miana roztworu (tj. najwyższego bezpośredniego rozcieńczenia OIEISS dającego ‧ % hemolizy, TOIEISS
fr Si le sérum étalon est testé dans une méthode donnée, le résultat est exprimé sous la forme d’un titre (c.-à-d. la dilution directe la plus élevée du sérum OIEISS provoquant une hémolyse à ‧ %, TOIEISS
pl krwinek czerwonych) lub hemoliza (rozpad krwinek czerwonych
fr hémolyse (destruction de globules rouges
pl Monitorowanie hemolizy polegało głównie na oznaczaniu aktywności LDH w surowicy, a odsetek erytrocytów PNH monitorowano metodą cytometrii przepływowej
fr L hémolyse était surveillée principalement par la mesure des taux sériques de LDH et la proportion de globules rouges HPN était surveillée par cytométrie en flux
pl U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemoliza
fr Chez ‧ les patients développant une perte soudaine d efficacité se traduisant par une baisse de l hémoglobine (‧ g/dl par mois) avec un fort besoin transfusionnel, le taux de réticulocytes doit être déterminé et les causes typiques de non-réponse (par ex. carence en fer, acide folique ou vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, hémorragie et hémolyse) doivent être recherchées
pl Wszelkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub soli kwasu foliowego) powinny zostać wzięte pod uwagę i poddane leczeniu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia za pomocą Silapo
fr Toutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, hémorragie, carences en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être considérées et traitées avant l initiation et pendant le traitement par Silapo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86 zdań frazy hemoliza.Znalezione w 0,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.