wymowa: IPA: ˌxɛ̃mɔˈljiza  

Tłumaczenia na język francuski:

  • hémolyse   
    (  f) (noun   )
     
    biol. biologia przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów;

Picture dictionary

hémolyse
hémolyse

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

hemoliza immunologicznaimmunohémolyse
hemoliza odpornościowaimmunohémolyse

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hemoliza", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Binocrit należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenieAvant de commencer le traitement par Binocrit, toutes les autres causes possibles d anémie devront être recherchées et traitées, comme par exemple une carence en fer, une altération des globules rouges (hémolyse), des pertes sanguines, un déficit en vitamine B‧ ou en acide folique
Wszelkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub soli kwasu foliowego) powinny zostać wzięte pod uwagę i poddane leczeniu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia za pomocą SilapoToutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, hémorragie, carences en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être considérées et traitées avant l initiation et pendant le traitement par Silapo
W obu przypadkach odczyt jest dokonywany przy ‧% hemolizyDans les deux cas, le point final est représenté par ‧ % d
U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemolizaChez les patients développant une perte soudaine d efficacité se traduisant par une baisse de l hémoglobine (‧ g/dl par mois) avec un fort besoin transfusionnel, le taux de réticulocytes doit être déterminé et les causes typiques de non-réponse (par ex. carence en fer, acide folique ou vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, hémorragie et hémolyse) doivent être recherchées
W badaniach na szczurach i psach, którym podawano wielokrotnie werteporfinę (raz na dobę, bez światła, przez okres do ‧ tygodni), obserwowano występowanie hemolizy pozanaczyniowej o łagodnym nasileniu oraz odpowiedzi hematopoetyczne przy narażeniu większym ‧ razy (u szczurów) oraz ‧ razy (u psów) (na podstawie wartości AUC) od narażenia po dawce zalecanej u ludziDans les études à doses répétées effectuées chez le rat et le chien, (en administration quotidienne unique et sans irradiation pendant une période allant jusqu' à ‧ semaines) une hémolyse extravasculaire et une réponse hématopoïétique faibles ont été observées après exposition à des doses environ ‧ fois (rats) et ‧ fois (chiens) supérieures à la dose d exposition recommandée chez l' être humain (basée sur l' AUC
Do wykonania testu odczynu stosuje się dawkę dopełniacza wyższą niż minimum konieczne do wywołania całkowitej hemolizyPour effectuer la réaction, il convient d
Pacjentów, u których podejrzewa się przedawkowanie leku należy monitorować ze względu na hemolizę i należy zastosować u nich ogólne leczenie objawowe, jako, że nie ma specyficznego antidotum dla rasburykazyEn cas de surdosage, des signes d hémolyse doivent être recherchés et des traitements symptomatiques appropriés doivent être instaurés car il n existe pas d antidote connu
Przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy uwzględnić wszystkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub kwasu foliowego) i rozpocząć ich leczenieToutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, pertes sanguines, déficit en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être prises en compte et traitées avant d initier le traitement par époétine alfa
* Jednostki międzynarodowe w ‧ ml surowicy królika, oznaczone w teście hamowania hemolizy*Unités internationales par ml de sérum de lapin déterminées par le test d inhibition de l hémolyse
Obejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego zCeux-ci incluent: carence en fer, acide folique ou en vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infections intercurrentes, épisodes inflammatoires ou traumatiques, perte de sang occulte, hémolyse et fibrose osseuse quelle que soit son origine
Obejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z dowolnych przyczynCeux-ci incluent: carence en fer, acide folique ou en vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infections intercurrentes, épisodes inflammatoires ou traumatiques, perte de sang occulte, hémolyse et fibrose osseuse quelle que soit son origine
Niedokrwistość *, neutropenia *, trombocytopenia *, zaburzenia krwotoczne Gorączka neutropeniczna, pancytopenia, leukopenia *, limfopenia * Granulocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, hemoliza, nadkrzepliwość, koagulopatia, monocytopenia, leukocytoza, limfadenopatiaanémie*, neutropénie*, thrombopénie*, troubles hémorragiques neutropénie fébrile, pancytopénie, leucopénie*, lymphopénie* granulocytopénie, anémie hémolytique, anémie hémolytique auto-immune, hémolyse, hypercoagulation, coagulopathie, monocytopénie, leucocytose, lymphadénopathie
Ponadto reakcja na leczenie może być również zmniejszona w przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnegoDes infections intercurrentes, des épisodes inflammatoires ou traumatiques, une perte de sang occulte, une hémolyse, une intoxication sévère par l aluminium, des insuffisances hématologiques sous-jacentes ou une myélofibrose peuvent aussi altérer la réponse erythropoïétique
Ponadto reakcja na leczenie może być również zmniejszonaw przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnegoDes infections intercurrentes, des épisodes inflammatoires ou traumatiques, une perte de sang occulte, une hémolyse, une intoxication sévère par l aluminium, des insuffisances hématologiques sous-jacentes ou une myélofibrose peuvent aussi altérer la réponse erythropoïétique
U pacjentów leczonych mykafunginą rzadko obserwowano powikłania hemolityczne, takie jak ostra hemoliza śródnaczyniowa lub niedokrwistość hemolitycznaDe rares cas d hémolyse y compris une hémolyse intravasculaire aiguë ou une anémie hémolytique ont été rapportés chez des patients traités par micafungine
one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z dowolnych przyczynCeux-ci incluent: carence en fer, acide folique ou en vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infections intercurrentes, épisodes inflammatoires ou traumatiques, perte de sang occulte, hémolyse et fibrose osseuse quelle que soit son origine
W przypadku próby z OIEISS z wykorzystaniem danej metody wynik podaje się w postaci miana roztworu (tj. najwyższego bezpośredniego rozcieńczenia OIEISS dającego ‧ % hemolizy, TOIEISSSi le sérum étalon est testé dans une méthode donnée, le résultat est exprimé sous la forme d’un titre (c.-à-d. la dilution directe la plus élevée du sérum OIEISS provoquant une hémolyse à ‧ %, TOIEISS
dystrybucja leku będzie możliwa wyłącznie po sprawdzeniu potwierdzonym pisemnie, że • pacjent faktycznie otrzymał szczepienie przeciwko meningokokom. przed dystrybucją leku cały personel medyczny otrzyma informację dotyczącą następujących • kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem stosowania: bóle głowy o reakcje na wlew dożylny o zakażenia bakteriami Neisseria i zakażenia ogólne o ryzyko ciężkiej hemolizy po odstawieniu ekulizumabu i proponowane postępowanie o ciąża oraz konieczność stosowania odpowiedniej antykoncepcji u kobiet mogących zajść w o ciążę o immunogenność o niewydolność nerek i wątrobyla distribution du médicament ne soit possible qu après avoir vérifié que le patient a bien reçu un vaccin par une confirmation écrite avant l administration, tous les professionnels de santé disposent des informations relatives aux problèmes de sécurité suivants: céphalées o réaction liée à la perfusion o infection à Neisseria et infection généralisée o risque d hémolyse grave après arrêt du traitement par eculizumab et prise en charge proposée o grossesse et recours à une contraception adéquate pour les femmes en âge de procréer o immunogénicité o insuffisance rénale et hépatique o
Niedokrwistość i/lub hemoliza Należy prowadzić ścisłą obserwację psów pod kątem występowania objawów niedokrwistości (hemolitycznejAnémie et/ou hémolyse Les chiens doivent faire l objet d un suivi attentif pour détecter tout signe d anémie (hémolytique
U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemolizaChez les patients présentant une perte soudaine d efficacité définie par une baisse de l hémoglobine (de ‧ à ‧ g/dl par mois), avec augmentation des besoins transfusionnels, une numération des réticulocytes devra être réalisée et les causes habituelles de non-réponse (par exemple carence en fer, acide folique ou vitamine BB‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, pertes sanguines et hémolyse) devront être recherchées
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86 zdań frazy hemoliza.Znalezione w 0,634 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.