wymowa: IPA: /d̪ɔˈt̪ɨkat͡ɕ/ dɔˈtɨkaʨ̑    

Tłumaczenia na język francuski:

 • toucher     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  zbliżać się do czegoś do momentu zetknięcia, kontaktu fizycznego
 • palper     
  (verb   )
   
  zbliżać się do czegoś do momentu zetknięcia, kontaktu fizycznego
 • arriver     
  (verb   )
 • attoucher   
 • friser     
  (verb   )
 • touche       
  (noun   )
 • tâter     
  (verb   )
 • tâtonner   
  (verb   )
 • émouvoir     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie, przenośnia poruszać jakieś zagadnienie w rozmowie
 
dotykać siebie wzajemnie
 
sięgać aż do czegoś, graniczyć, stykać się z czymś
 
forma wzmocniona czasownika dotykać
 
sprawiać komuś przykrość, urażać kogoś
 
przen. przenośnie, przenośnia sprawiać komuś przykrość, urażać kogoś

Picture dictionary

toucher, palper
toucher, palper

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (1)

dotykanie
toucher; palpation; tâtonnement

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dotykać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w ramach zintegrowanego podejścia opartego na modelu flexicurity i odwołując się do ostatnio przeprowadzonych reform propagować bardziej elastyczne zobowiązania umowne, tak by przeciwdziałać segmentacji rynku pracy dotykającej głównie młodych ludzi i dalej poprawiać skuteczność usług w zakresie zatrudnienia, w szczególności w stosunku do osób z małymi szansami na zatrudnienie
fr encourage, dans le cadre d’une stratégie intégrée en matière de flexicurité, et en s’appuyant sur les réformes récentes, l’instauration de modalités contractuelles plus souples pour lutter contre la segmentation du marché du travail, qui a surtout des répercussions sur les jeunes et améliore davantage l’efficacité des services d’emploi, en particulier en ce qui concerne les personnes aux perspectives d’emploi limitées
pl Jest to choroba, która dotyka wielu osób i liczba tych osób rośnie.
fr Il s'agit d'une maladie qui touche de nombreuses personnes, et leur nombre va croissant.
pl Pozwoli nam to na wyeliminowanie wpływu wykluczenia społecznego i ubóstwa, które w nieproporcjonalny sposób dotykają kobiety.
fr Cela nous permettra d'éliminer l'impact de l'exclusion sociale et de la pauvreté, qui ont des effets disproportionnés sur les femmes.
pl Potem zaczął mnie dotykać
fr Il a commencé à me toucher
pl Komisja jest świadoma, że rynek kapitału podwyższonego ryzyka oraz luka kapitałowa podlegają ciągłym zmianom, jak również tego, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku dotykają przedsiębiorstwa w różnym stopniu w zależności od wielkości, etapu rozwoju działalności oraz przynależności do określonego sektora gospodarki
fr La Commission est consciente des fluctuations permanentes du marché du capital-investissement et du niveau du déficit de fonds propres, ainsi que des degrés variables auxquels les entreprises sont affectées par la défaillance du marché selon leur taille, le stade de développement de leur activité et leur secteur économique
pl Bardzo silne tendencje zniżkowe obserwowane są w całej gospodarce i dotykają one bezpośrednio zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa oraz odbijają się na poziomie zatrudnienia
fr Un très important ralentissement des activités s'étend à l'économie dans son ensemble et touche les ménages, les entreprises et les emplois
pl Chciałbym jednak podkreślić, że każda forma dyskryminacji wymaga działań zdecydowanych i skutecznych, bowiem w Europie w dalszym ciągu ma miejsce silna dyskryminacja i dotyka ona różne warstwy społeczeństwa.
fr Mais je tiens à souligner la nécessité de prendre des mesures décidées et efficaces contre toute forme de discrimination, parce que la discrimination reste fort présente en Europe et qu'elle touche de nombreuses couches de la société.
pl Poza tym, Komisja wzmacnia jeszcze tę uwagę, wspominając o stałym powiększaniu się rozbieżności między zobowiązaniami politycznymi UE a jej niezdolnością co do ich realizacji, a także erozję, która dotyka, z powodu braku woli politycznej i niewystarczalności finansowania, zdolność Unii do spełnienia swoich obietnic w wielu nowych priorytetowych dziedzinach (wstęp
fr Bien plus, la Commission renforce encore cette affirmation en évoquant l'élargissement persistant du fossé entre les engagements politiques de l'UE et son incapacité à les honorer, ainsi que l'érosion qui affecte, du fait du manque de volonté politique et de l'insuffisance des ressources, la capacité de l'Union à tenir ses promesses dans de nombreux nouveaux domaines prioritaires (introduction
pl Rozszerza tematykę badań, aby oprócz ekosystemu morskiego ująć szerokie podejście oparte na zlewisku Bałtyku dotykające kluczowych zagadnień, które mają wpływ na jakość i wydajność ekosystemów regionu Morza Bałtyckiego
fr Il élargit le champ de la recherche afin d’englober, outre l’écosystème marin, une approche par bassin qui traite des questions clés liées à la qualité et à la productivité des écosystèmes de la région de la mer Baltique
pl dwa zestawy kół dotykających podłoża
fr jeux de roues en contact avec le sol
pl Dotyka tylko kobiety
fr Il semble... qu' il n' affecte que les femmes
pl epidemia dotykająca część lub cały żywy inwentarz gospodarza
fr une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l
pl Na błękitnym polu okręg z dwunastu złotych gwiazd, niedotykających się ramionami
fr Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas
pl Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że, w przypadku braku dopuszczonego weterynaryjnego produktu leczniczego w Państwie Członkowskim na chorobę dotykającą gatunki zwierząt służących do produkcji żywności, w drodze wyjątku, właściwy lekarz weterynarii może, na swoją własną odpowiedzialność, w szczególności w celu uniknięcia wywołania niepotrzebnego cierpienia, zastosować leczenie danych zwierząt w konkretnym gospodarstwie przy zastosowaniu
fr Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu
pl Kwestie te dotykają każdego z nas i stanowią one jedno z najważniejszych wyzwań XXI w. - jeżeli nie najważniejsze.
fr Nous sommes tous concernés et cela constitue l'un des défis les plus importants - si ce n'est le plus important - du 21e siècle.
pl na piśmie - Unia Europejska zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym, który dotyka nas wszystkich - mężczyzn i kobiety.
fr par écrit. - (EN) L'Union se trouve confrontée à une grave crise économique, financière et sociale qui nous affecte tous, hommes et femmes.
pl Zgadzam się z nim, ale z pewnością mielibyśmy do dyspozycji więcej środków umożliwiających walkę ze skutkami kryzysu dotykającego nasze gospodarki oraz wsparcie najbardziej poszkodowane grupy europejskich obywateli.
fr Je suis d'accord avec lui, mais les ressources dont nous aurions disposé pour lutter contre les effets de la crise financière sur nos économies et sur les groupes les plus défavorisés de la population européenne auraient certainement été nettement plus abondantes.
pl W kryteriach rozdziału pomocy możliwe powinno być również uwzględnienie kumulacji ograniczeń, która dotyka wielu regionów wyspiarskich (jak rozczłonkowanie archipelagu, trudna sytuacja demograficzna, czy też górzysty charakter części ich terytorium
fr Le cumul de contraintes qui affectent nombre de régions insulaires (tels que le morcellement du territoire du fait de sa configuration en archipel, une situation démographique difficile ou le caractère montagneux d'une partie du territoire) doit pouvoir être pris en considération dans ces critères de répartition
pl Zawsze ostrzegałem, że chociaż tego rodzaju pomoc jest bardzo ważna w doraźnym zwalczaniu symptomów, nie jest jednak ostatecznym rozwiązaniem problemów dotykających europejskie sektory, które wynikają nie tylko z obecnego kryzysu gospodarczego, lecz również z potrzeby dostosowania Europy do zmieniającego się świata, w którym konkurencyjność ma podstawowe znaczenie.
fr Comme je l'ai toujours dit, si une telle aide est très importante pour traiter les symptômes actuels, il ne s'agit pas d'une solution définitive aux problèmes affectant les industries européennes qui concerne non seulement la crise économique que nous traversons mais également la nécessité pour l'Europe de s'adapter à un monde en évolution, un monde où la compétitivité est fondamentale.
pl Nie lubisz już, jak cię dotykam, prawda?
fr Je ne peux plus te toucher!
pl mając na uwadze, że HIV/AIDS dotyka głównie siły roboczej w wieku produkcyjnym, pozbawiając dotknięte regiony producentów żywności i rolników i dziesiątkując sektor rolnictwa, co znajdzie odbicie w przyszłych pokoleniach
fr considérant que le VIH/sida touche essentiellement la main-d'œuvre productive, privant les régions concernées de leurs producteurs de denrées alimentaires et de leurs agriculteurs, décimant le secteur de l'agriculture pour les générations à venir
pl Dzięki temu uświadomiłam sobie, że choć sprawozdanie na temat zarządzania w oparciu o prawa pozornie dotyka kwestii technicznych, w rzeczywistości sięga samego sedna wspólnej polityki rybołówstwa.
fr Ce qui m'a fait comprendre que, aussi technique qu'un rapport sur la gestion basée sur les droits puisse paraître extérieurement, la question qu'il soulève va au cœur même de la politique commune de la pêche.
pl Kryzys żywnościowy obecnie poważnie dotykający kraje rozwijające się w doskonały sposób obrazuje pilną potrzebę lepszej regulacji handlu światowego.
fr En effet, la crise alimentaire qui frappe aujourd'hui de plein fouet les pays en développement illustre parfaitement l'urgence d'une meilleure régulation du commerce mondial.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1757 zdań frazy dotykać.Znalezione w 1,132 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.