wymowa: IPA: /d̪ɔˈt̪ɨkat͡ɕ/ dɔˈtɨkaʨ̑    

Tłumaczenia na język francuski:

 • toucher     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  zbliżać się do czegoś do momentu zetknięcia, kontaktu fizycznego
 • palper     
  (verb   )
   
  zbliżać się do czegoś do momentu zetknięcia, kontaktu fizycznego
 • arriver     
  (verb   )
 • attoucher   
 • effleurer     
  (verb   )
 • friser     
  (verb   )
 • touche       
  (noun   )
 • tâter     
  (verb   )
 • tâtonner   
  (verb   )
 • émouvoir     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie, przenośnia poruszać jakieś zagadnienie w rozmowie
 
dotykać siebie wzajemnie
 
sięgać aż do czegoś, graniczyć, stykać się z czymś
 
forma wzmocniona czasownika dotykać
 
sprawiać komuś przykrość, urażać kogoś
 
przen. przenośnie, przenośnia sprawiać komuś przykrość, urażać kogoś

Picture dictionary

palper, toucher
palper, toucher

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

dotykać się
effleurer; toucher
dotykanie
toucher; palpation; tâtonnement

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dotykać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie dotykaj.Nie dotykaj!
fr Touche pas, touche pas
pl * Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady dotyczącej podstawowych środków Wspólnoty w celu nadzoru nad pewnymi chorobami dotykającymi mięczaki o muszlach dwuklapkowych (wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNS))- Komisja Prawna
fr * Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (Version codifiée) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Commission des affaires juridiques
pl Ta ustawa w żadnym paragrafie nie narusza, a najczęściej nawet nie dotyka prawa europejskiego.
fr Aucun article de cette loi n'enfreint le droit européen et, dans la plupart des cas, la loi n'aborde même pas le droit européen.
pl Wiesz, kiedy ostatnio ktoś mnie dotykał?
fr Savais- tu depuis combien de temps quelqu' un ne m' avait pas touché?
pl zwraca się do Komisji o zbadanie, w jaki sposób można by dokonać przekształcenia sprawiedliwego handlu w trwałą politykę handlową zdolną do stymulowania zrównoważonego handlu północ-południe, oraz o zidentyfikowanie przeszkód w handlu, które najbardziej dotykają najbiedniejszych mieszkańców świata
fr invite la Commission à étudier comment le commerce équitable pourrait se convertir en un modèle de politique commerciale durable à même de promouvoir un commerce nord-sud équilibré et à déterminer quels sont les obstacles au commerce qui se répercutent le plus gravement sur les populations les plus pauvres
pl Nie, nie dotykaj!
fr Touche pas a ça!
pl Tak samo, jak dopiero dotykamy sekretów kosmosu
fr C' est comme pour l' espace
pl Program zwalczania choroby tristeza dotykającej owoce cytrusowe w Pulii
fr Programme de lutte contre la tristeza des agrumes des Pouilles
pl Debata nad dyrektywą w sprawie urlopu macierzyńskiego oraz sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej dotykają najważniejszej podstawy wszelkich działań na rzecz promowania równości.
fr Le débat concernant la directive sur le congé de maternité et le rapport d'initiative concernant le travail précaire des femmes touche à la raison la plus importante de tout travail de promotion de l'égalité.
pl przypomina politykom w BiH, że ich obowiązkiem jest osiągniecie porozumienia w powyższych kwestiach, a jeżeli nie zdołają dojść do takiego porozumienia, skażą swój kraj i swoich obywateli na stagnację i izolację w czasie, gdy kryzys finansowy i gospodarczy poważnie dotyka BiH i prowadzi do znacznej utraty miejsc pracy
fr rappelle à la classe politique de Bosnie-et-Herzégovine qu'il est de son devoir de parvenir à un accord sur les questions précitées et que, si elle devait échouer à parvenir à un tel accord, elle condamnerait son pays et ses citoyens à la stagnation et à l'isolement, à une époque où la crise économique et financière touche durement la Bosnie-et-Herzégovine et se solde par des pertes d'emplois considérables
pl Europejczycy muszą wspólnie podejmować działania z uwagi na coraz liczniejsze klęski żywiołowe, które dotykają terytorium Europy, zwłaszcza regiony najbardziej odizolowane i podatne na zagrożenia, takie jak wyspy na Oceanie Indyjskim i Karaiby.
fr Les Européens doivent agir ensemble car les catastrophes se multiplient et touchent nos territoires européens et, notamment, nos régions les plus isolées et vulnérables, comme les îles de l'océan Indien et des Caraïbes.
pl apeluje do państw członkowskich, aby zajęły się sprawą braku sprawnej infrastruktury transportowej na obszarach wiejskich oraz opracowały pozytywne strategie poprawy dostępu do transportu dla wszystkich, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych, ponieważ transport pozostaje istotnym czynnikiem w utrwalaniu wykluczenia społecznego i nierówności społecznej, które dotykają głównie kobiety
fr prie instamment les États membres de répondre au manque d'infrastructures de transport appropriées dans les zones rurales et d'élaborer des politiques favorables à l'amélioration de l'accès aux transports pour tous et notamment pour les personnes handicapées, les problèmes de transport demeurant un facteur d'exclusion sociale et d'inégalités dans la société, en particulier pour les femmes
pl Rada Europejska może, jednocześnie lub później, przyjąć decyzję zmieniającą ustęp ‧ w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp ‧ w odniesieniu do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie
fr Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe ‧ afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe ‧ en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres
pl Myślę, że jest równie ważne to, że zachęcamy do częściowego wycofania floty z eksploatacji, tak jak to zostało zaproponowane w dokumencie, ponieważ pozwoli to rybakom, którzy z wielką chęcią kontynuowaliby połowy i którzy posiadają umiejętności oraz wiedzę wielu pokoleń, kontynuować pracę, chociaż w mniejszym zakresie, w czasie, gdy my będziemy zajmować się kryzysem gospodarczym, który ich dotyka.
fr Je suis d'avis qu'il est également primordial d'encourager le déclassement partiel que propose le texte. Celui-ci permettrait en effet aux pêcheurs qui souhaitent réellement poursuivre leurs activités dans la filière de la pêche, qui disposent des compétences et de l'expertise des générations passées, de poursuivre dans cette voie, bien qu'à moindre échelle, le temps que passe la crise.
pl Nie dotykaj ich kobiet
fr Ne touche pas à leurs femmes
pl Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest problemem dotyczącym zdrowia zwierząt dotykającym europejski sektor hodowlany, zwłaszcza w razie niepowodzenia w leczeniu.
fr La résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un problème pour le secteur de l'élevage européen au niveau de la santé animale, notamment lorsque le traitement échoue.
pl Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że, jeżeli nie ma dopuszczonego weterynaryjnego produktu leczniczego w Państwie Członkowskim na choroby dotykające gatunki nie służące do produkcji żywności, w drodze wyjątku, właściwy lekarz weterynarii może, w ramach swojej bezpośredniej odpowiedzialności w szczególności w celu uniknięcia wywołania niepotrzebnego cierpienia, zastosować leczenie wobec zwierzęcia związane z zastosowaniem
fr Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, s
pl w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Pozwolę sobie zacząć od pogratulowania rządowi szwedzkiemu z powodu wywiązywania się z zadań prezydencji, a szczególnie sposobu, w jaki dążył do uzyskania rozwiązań w tak ważnych kwestiach, jak zmiany klimatu i wychodzenie z dotykającego nas kryzysu gospodarczego i finansowego.
fr Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement suédois pour sa Présidence de manière générale, et en particulier pour la façon dont il s'est efforcé de progresser sur les dossiers primordiaux du changement climatique et de la gestion de la crise économique et financière.
pl Jednak przypadki te mówią same za siebie - terroryzm dotyka kraje, które poparły wojnę: inwazję na suwerenne państwo.
fr Mais, précisément, ces exemples sont parlants car le terrorisme a touché ces pays parce qu'ils avaient soutenu une opération de guerre: l'invasion d'un pays souverain.
pl wyraża ubolewanie wobec niedostatku badań i rozwoju w zakresie chorób, które dotykają niemal wyłącznie ubogą ludność w krajach rozwijających się ze względu na brak opłacalnych rynków, i podkreśla, że należy to zmienić za pomocą międzynarodowych wysiłków
fr regrette le manque de travaux de recherche et développement portant sur les maladies qui touchent presque exclusivement les populations pauvres dans les pays en développement, imputable à l'absence de marchés viables, et insiste sur le fait que des efforts doivent être entrepris au niveau international pour remédier à cette situation
pl Sporą część ludności Unii dotyka problem wykluczeniem społecznego: 16% ludności żyje na progu ubóstwa, mimo że ma pracę, co piąty obywatel żyje w mieszkaniu niespełniającym norm, 10% osób żyje w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, stopa długotrwałego bezrobocia sięga 4% i odsetek uczniów wcześnie porzucających naukę przekracza 15%.
fr Une partie non négligeable de la population de l'Union demeure socialement exclue, puisque 16 % de la population européenne court un risque de pauvreté financière, qu'une personne sur cinq réside dans un logement insalubre, que 10 % des Européens vivent au sein d'un ménage où personne ne travaille, que le chômage de longue durée avoisine les 4 % et que la proportion de jeunes en décrochage scolaire dépasse 15 %.
pl mając na uwadze, że według FAO wydatki na żywność stanowią ‧-‧ % wydatków konsumpcyjnych w krajach rozwijających się i około ‧-‧ % w krajach uprzemysłowionych; mając na uwadze, że wzrost cen żywności najboleśniej dotyka gospodarstwa domowe o niskim dochodzie
fr considérant que, d'après la FAO, l'alimentation représente ‧ à ‧ % des dépenses de consommation dans les pays en développement et environ ‧ à ‧ % dans les nations industrialisées; considérant que l'augmentation des prix des denrées alimentaires frappe le plus durement les ménages à faible revenu
pl Nie dotykaj mnie
fr Ne me touche pas
pl Ta choroba dotyka osób starszych i obecnie zmienia w koszmar życie 6 milionów naszych współobywateli.
fr C'est une maladie qui affecte les personnes âgées et qui fait actuellement de la vie de six millions de nos concitoyens européens, un calvaire.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1757 zdań frazy dotykać.Znalezione w 0,734 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.