Tłumaczenia na język francuski:

  • ai   

Przykładowe zdania z "ai", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ai Weiwei jest spadkobiercą wspaniałej tradycji artystycznej Chin.
fr Ai Weiwei est l'héritier des magnifiques et anciennes traditions artistiques chinoises.
pl Przypadek Ai Weiwei w Chinach (
fr Le cas d'Ai Weiwei, en Chine (
pl W dniu ‧ lutego ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Holcim Participations (UK) Ltd. (Szwajcaria), należące do grupy Holcim Ltd. (Holcim, Szwajcaria) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Aggregate Industries plc (AI, Wielka Brytania) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej dnia ‧ stycznia ‧ r
fr Le ‧ février ‧, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, par lequel l'entreprise Holcim Participations (GB) Ltd (Suisse), appartenant au groupe Holcim Ltd (Holcim, Suisse) acquière, au sens de l'article ‧ paragraphe ‧ point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise G Aggregate Industries plc (AI, Grande Bretagne) par offre publique d'achat annoncée le ‧ Janvier
pl Wszyscy dobrze wiemy, że Ai Weiwei nie mógł uczestniczyć w ceremonii przyznania Nagrody Nobla.
fr Comme on le sait, Ai Weiwei a été empêché d'assister à la cérémonie de remise du Prix Nobel.
pl Numeru niniejszego regulaminu, po którym występuje litera R, symbol A lub I lub AI, w zależności od tego, czy pojazd uzyskał homologację w zakresie systemu alarmowego, immobilizerów czy obydwu razem, myślnik i numer homologacji po prawej stronie okręgu opisanego w pkt
fr du numéro du présent Règlement suivi de la lettre R, d'un symbole A ou I ou AI indiquant si le véhicule a été homologué en ce qui concerne son système d'alarme ou ses dispositifs d'immobilisation ou une combinaison des deux, d'un tiret et du numéro d'homologation placé à droite du cercle prescrit au paragraphe
pl Carte de rezidență-pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (karta pobytu dla cudzoziemców będących członkami rodziny obywateli Rumunii
fr Carte de rezidență- pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carte de séjour – pour étrangers membres de la famille de citoyens roumains
pl Praca ta jest bardzo często niezarejestrowana, ai pracownicy pochodzący z obszarów wiejskich lub z za granicy mają niskie kwalifikacje, nie znają swoich prac i są pozostają bezbronni.
fr Dans la majorité des cas, ce travail n'est pas déclaré et les travailleurs provenant des zones rurales ou de l'étranger possèdent peu de qualifications, ne connaissent pas leurs droits et deviennent vulnérables.
pl Teraz problem dotyczy Ai Weiwei, znanego artysty i jednego z ostatnich dysydentów, którzy mieli możliwość wyrażania opinii.
fr Aujourd'hui, c'est le tour de M. Ai Weiwei, un artiste connu et un des derniers dissidents à avoir eu la possibilité de dire quelque chose.
pl obszar Colognola ai Colli na południe od autostrady A
fr Colognola ai Colli zone située au sud de l
pl W celu zapewnienia ścisłego przestrzegania niniejszych obowiązków przez przewoźników przyjmujących obowiązek użyteczności publicznej ustanawia się przy urzędzie ds. transportu Autonomicznego Regionu Sardynii (Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna) wspólny komitet ds. nadzorowania wypełniania obowiązku użyteczności publicznej (zwany dalej komitetem), który składa się z jednego członka mianowanego przez regionalnego inspektora ds. transportu, jednego członka mianowanego przez ENAC i jednego członka mianowanego przez każdego przewoźnika, który przyjął obowiązek użyteczności publicznej
fr Afin de garantir le respect rigoureux des obligations de service public par les transporteurs qui les ont acceptées, le comité paritaire de contrôle de l'accomplissement des obligations de service public (ci-après comité), auquel siègeront un membre nommé par l'inspecteur régional des transporteurs, un membre par l'ENAC et un membre par transporteur ayant accepté les obligations de service public, a été institué au sein de l'Inspection des transports de la Région autonome de Sardaigne
pl Dziś mówiliśmy o wielu osobach - wspomnieliśmy już o Ai Weiwei i Liu Xiaobo.
fr Nous parlons aujourd'hui de nombreuses personnes: on a déjà mentionné Ai Weiwei et Liu Xiaobo.
pl Liczba zgłoszonych w ‧ roku decyzji odmownych w podziale na państwa przeznaczenia i na kategorie wykazu uzbrojenia została wskazana w rzędzie d) tabel znajdujących się w tabeli AI (załączonej do niniejszego dokumentu); liczba konsultacji udzielonych i otrzymanych przez każde państwo członkowskie oraz liczba konsultacji w podziale na miejsca przeznaczenia znajdują się odpowiednio w tabelach BI oraz BII
fr Le nombre de refus pour chaque destination et pour chacune des catégories de la liste des équipements militaires (notifiés en ‧) est indiqué à la ligne d) des tableaux figurant au tableau AI (joint au présent rapport); le nombre de consultations émises et reçues par chaque État membre ainsi que le nombre de consultations pour chaque destination figurent respectivement dans les tableaux BI et BII
pl przedsiębiorstwo AI: dostawca cementu, wypełniaczy, betonu towarowego oraz innych materiałów budowlanych w Wielkiej Brytanii oraz USA
fr pour l'entreprise AI: fourniture de ciment, granulats, béton prêt à l'emploi et autres matériaux de construction, principalement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
pl W badaniu klinicznym AI‧ trwającym ‧ tygodni, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z randomizacją stosowano Zerit (‧ mg dwa razy na dobę) w skojarzeniu z lamiwudyną (‧ mg dwa razy na dobę) i efawirenzem (‧ mg raz na dobę) u ‧ uprzednio nie leczonych pacjentów z medianą liczby komórek CD‧ wynoszącą ‧/mm‧ (zakres od ‧ do ‧ komórek/mm‧) i medianą ilości HIV-‧ RNA wynoszącą ‧, ‧ log‧ kopii/ml (zakres od ‧, ‧ do ‧, ‧ log‧ kopii/ml) w chwili rozpoczęcia leczenia
fr L' étude AI‧ est une étude sur ‧ semaines, randomisée, en double aveugle menée chez ‧ patients naïfs de tout traitement recevant Zerit (‧ mg deux fois par jour), en association avec la lamivudine (‧ mg deux fois par jour) et l efavirenz (‧ mg une fois par jour) A l inclusion, les patients avaient un taux médian de CD‧ de ‧ cellules/mm‧ (taux compris entre ‧ et ‧ cellules/mm‧) et un ARN VIH-‧ plasmatique médian de ‧ log‧ copies/ml (valeurs comprises entre ‧ et ‧ log‧ copies/ml
pl Wyniki z powyższych pomiarów stanowią końcowe wartości CHFC-‧af, Pshed i Tshed wykorzystywane do kalibracji komory, a zarazem są to początkowe wartości CHFC-‧ai, Pshed i Tshed wykorzystywane do badania zalegania
fr On obtient ainsi les valeurs finales CHFC-‧af, Pshed et Tshed pour l’étalonnage de l’enceinte ainsi que les valeurs initiales CHFC-‧ai, Pshed et Tshed pour l’essai de rétention
pl Wspomnieliśmy już, że Ai Weiwei jest nie tylko bardzo sławnym artystą, ale zarazem jednym z najbardziej znanych krytyków ustroju komunistycznego.
fr Comme cela a déjà été dit, Ai Weiwei est non seulement un artiste réputé, mais aussi un des plus grands critiques du régime communiste.
pl Sama UE, w ramach realizowania celów gospodarczych, jest również odpowiedzialna za wspieranie działaczy, takich jak Ai Weiwei, Liu Xiaobo czy Hu Jun, którzy odważnie walczyli z opresją w imię reformy politycznej Chin, praw człowieka i podstawowych wolności.
fr Dans la poursuite de ses intérêts économiques, l'Union européenne, elle-même, a la responsabilité de soutenir les militants comme Ai Weiwei, Liu Xiaobo et Hu Jun, qui se sont battus courageusement pour une réforme politique urgente en Chine, contre l'oppression et pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
pl Zniknięcie Ai Weiwei należy rozpatrywać w kontekście coraz bardziej desperackich represji politycznych, jakie stosują władze Chin.
fr La disparition d'Ai Weiwei doit être comprise dans le contexte de la répression politique de plus en plus désespérée mise en œuvre par les autorités chinoises.
pl Obecnie nie wiemy, gdzie przebywa Ai Weiwei i chcę dziś zaakcentować fakt, że UE uważa arbitralne aresztowania i zniknięcia za poważne naruszenia praw człowieka, do których nie można dopuszczać w żadnych okolicznościach.
fr Pour l'heure, nous ne disposons pas d'informations concernant le sort de M. Ai. Je voudrais souligner aujourd'hui que l'Union européenne considère que la détention arbitraire et la disparition constituent une grave violation des droits de l'homme et qu'elles ne sont acceptables en aucune circonstance.
pl Obliczanie współczynnika rozcieńczenia D: jeśli (a‧), (a‧), (a‧)... (ai) i (a) są porcjami ekstraktu, a (v‧), (v‧), (v‧)... (vi) i są objętościami w ml odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniom, to współczynnik rozcieńczenia D wyraża się następująco
fr Calcul du facteur de dilution D: Si (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
pl Prosciutto di Parma denominazione di origine protetta ai sensi della legge ‧ Febbraio ‧, n. ‧ et del REG. (CE) n. ‧/‧ (Prosciutto di Parma chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z ustawą nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ oraz rozporządzeniem (WE) nr
fr Prosciutto di Parma denominazione di origine protetta ai sensi della legge del ‧ febbraio ‧ n. ‧ e del regolamento (CE) n. ‧/‧ [Prosciutto di Parma appellation d'origine protégée conformément à la loi no ‧ du ‧ février ‧ et au règlement (CE) no ‧/‧]
pl po pkt ‧ai (decyzja Komisji ‧/‧/WE) dodaje się punkt w brzmieniu
fr le point suivant est inséré après le point ‧ai (décision ‧/‧/CE de la Commission
pl w pkt ‧ai (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧), ‧db (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧), ‧e (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) oraz ‧h (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) dodaje się tiret w brzmieniu
fr Le tiret suivant est ajouté au point ‧ai [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission], au point ‧db [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission], au point ‧e [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission] et au point ‧h [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 151 zdań frazy ai.Znalezione w 0,703 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.