Tłumaczenia na język francuski:

  • ai   

Przykładowe zdania z "ai", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli zabezpieczenie składa się z szeregu uznanych pozycji, korekta z tytułu zmienności wynosi H=ΣiaiHi, przy czym ai jest proporcją danej pozycji do całego zabezpieczenia, a Hi jest korektą z tytułu zmienności stosowaną do tej pozycji
fr Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, la correction pour volatilité est égale à H=ΣiaiHi, où ai est le rapport de proportion entre un élément donné et la sûreté dans son ensemble et où Hi est la correction pour volatilité applicable à cet élément
pl Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Płynące z Pekinu wyjaśnienia, że Ai Weiwei został aresztowany ze względu na przestępstwo finansowe, nie są przekonujące, podobnie jak i to, że tego wolnego artystę dysydenta potraktowano tak brutalnie.
fr Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la justification de Pékin à l'arrestation de l'artiste Ai Weiwei pour délits économiques n'est pas convaincante, tout comme la nécessité de traiter aussi durement un artiste dissident, libre.
pl Jedna rzecz jest bowiem pewna i to o niej powinni pamiętać Chińczycy: o Ai Weiwei będzie się pamiętać i będzie się go podziwiać jeszcze długo po tym, jak odpowiedzialni za jego aresztowanie zostaną zapomniani.
fr Car une chose est sûre - et les Chinois devraient en prendre note - on se souviendra et on parlera encore d'Ai Weiwei longtemps après que les responsables de son arrestation seront tombés dans l'oubli.
pl Do badania AI‧ przeprowadzonego w Południowej Afryce, zakwalifikowano ‧ pary matka-dziecko w celu dokonania oceny transmisji wirusa od matki do dziecka
fr Dans l' étude AI‧, effectuée en Afrique du Sud, ‧ couples mères-enfants ont été inclus dans une étude de prévention de la transmission mère-enfant
pl Carte de rezidență-pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (karta pobytu dla cudzoziemców będących członkami rodziny obywateli Rumunii
fr Carte de rezidență- pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carte de séjour – pour étrangers membres de la famille de citoyens roumains
pl Sprawę Ai Weiwei i Chin omówimy zatem po południu w czwartek, a dyskusja dotycząca Wybrzeża Kości Słoniowej odbędzie się około ósmej wieczorem w środę.
fr Nous aurons la discussion concernant M. Ai Weiwei et la Chine jeudi après-midi, et la discussion sur la Côte d'Ivoire aura lieu mercredi soir vers 20 heures.
pl Wyniki z powyższych pomiarów stanowią końcowe wartości CHFC-‧af, Pshed i Tshed wykorzystywane do kalibracji komory, a zarazem są to początkowe wartości CHFC-‧ai, Pshed i Tshed wykorzystywane do badania zalegania
fr On obtient ainsi les valeurs finales CHFC-‧af, Pshed et Tshed pour l’étalonnage de l’enceinte ainsi que les valeurs initiales CHFC-‧ai, Pshed et Tshed pour l’essai de rétention
pl Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Pamiętam dokładnie dzień, gdy po raz pierwszy ujrzałem dzieło chińskiego artysty Ai Weiwei.
fr Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me rappelle très nettement la première fois que j'ai vu une œuvre de l'artiste chinois Ai Weiwei.
pl w pkt ‧ai (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧), ‧db (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧), ‧e (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) oraz ‧h (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) dodaje się tiret w brzmieniu
fr Le tiret suivant est ajouté au point ‧ai [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission], au point ‧db [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission], au point ‧e [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission] et au point ‧h [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission]
pl Prosciutto di Parma denominazione di origine protetta ai sensi della legge ‧ Febbraio ‧, n. ‧ et del REG. (CE) n. ‧/‧ (Prosciutto di Parma chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z ustawą nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ oraz rozporządzeniem (WE) nr
fr Prosciutto di Parma denominazione di origine protetta ai sensi della legge del ‧ febbraio ‧ n. ‧ e del regolamento (CE) n. ‧/‧ [Prosciutto di Parma appellation d'origine protégée conformément à la loi no ‧ du ‧ février ‧ et au règlement (CE) no ‧/‧]
pl Od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ kwietnia ‧ r. skarżąca była zatrudniana jako członek personelu pomocniczego w ramach grupy zaszeregowania AI
fr Du ‧er janvier jusqu'au ‧ avril ‧, la requérante était agent auxiliaire classé dans le groupe AI
pl Gdzie znajdę Ai Bak Dona?
fr Où on va trouver Ai Bak Don?
pl Obliczanie współczynnika rozcieńczenia D: jeśli (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) i a) są podwielokrotnymi porcjami, a (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., vi) i są objętościami, w ml, odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniem, to współczynnik rozcieńczenia D wyraża się przez
fr Si (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
pl Obszar Colognola ai Colli na południe od autostrady A
fr Colognola ai Colli zone située au sud de l
pl Przypadek Ai Weiwei w Chinach (
fr Le cas d'Ai Weiwei, en Chine (
pl etykieta techniczna musi zawierać, poza zapisami wymaganymi przez prawo (takimi jak zapis: Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art. ‧ del reg. CE ‧/‧), nazwę/nazwę firmy i/lub nazwę handlową przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za pakowanie lub producenta lub, w odpowiednim przypadku, spółki dominującej
fr l'étiquette technique doit obligatoirement contenir, outre les mentions légales [parmi lesquelles, rappelons-le, la mention Garantito dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧], le nom/la raison sociale et/ou la marque commerciale de l'établissement responsable du conditionnement ou du producteur ou, le cas échéant, de la société mère
pl Badanie AI‧ było trwającym ‧ tygodni, otwartym badaniem klinicznym z randomizacją u pacjentów zakażonych HIV, porównującym skuteczność działania produktu Atripla z leczeniem przeciwretrowirusowym, z zastosowaniem co najmniej dwóch nukleozydowych lub nukleotydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI) z inhibitorem proteazy lub nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI), jednakże nie w połączeniu zawierającym wszystkie składniki produktu Atripla (efawirenz, emtrycytabina i fumaran dizoproksylu tenofowiru
fr L étude AI‧ était une étude clinique, en ouvert, randomisée de ‧ semaines menée sur des patients infectés par le VIH, comparant l efficacité d Atripla à celle d un traitement antirétroviral associant au moins deux inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTIs) à un inhibiteur de protéase ou un inhibiteur non-nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI), mais toutefois pas un traitement contenant tous les composants d Atripla (éfavirenz, emtricitabine et fumarate de ténofovir disoproxil
pl Zwykła graquick start button-player versus AI level hard
fr Normalquick start button-player versus AI level hard
pl Być może będę przemawiał o minutę dłużej, niż to robię zazwyczaj, ale wygląda na to, że Ai Weiwei będzie czekał dziesięć lat.
fr Je prends peut-être une minute de plus que d'habitude, mais pour M. Ai Weiwei cela prendra dix ans de plus, apparemment.
pl Obliczanie współczynnika rozcieńczenia D: jeśli (a‧), (a‧), (a‧)... (ai) i (a) są porcjami ekstraktu, a (v‧), (v‧), (v‧)... (vi) i są objętościami w ml odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniom, to współczynnik rozcieńczenia D wyraża się następująco
fr Calcul du facteur de dilution D: Si (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
pl Przypadek Ai Weiwei w Chinach
fr Le cas d'Ai Weiwei en Chine
pl Panie Przewodniczący! Ai Weiwei był - i jest to smutna prawda - jedną z ostatnich osób, która odważnie krytykowała chińskie rządy.
fr Monsieur le Président, Ai Weiwei était - c'est la triste vérité - un des derniers critiques courageux des dirigeants chinois.
pl W dniu ‧ lutego ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Holcim Participations (UK) Ltd. (Szwajcaria), należące do grupy Holcim Ltd. (Holcim, Szwajcaria) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Aggregate Industries plc (AI, Wielka Brytania) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej dnia ‧ stycznia ‧ r
fr Le ‧ février ‧, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, par lequel l'entreprise Holcim Participations (GB) Ltd (Suisse), appartenant au groupe Holcim Ltd (Holcim, Suisse) acquière, au sens de l'article ‧ paragraphe ‧ point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise G Aggregate Industries plc (AI, Grande Bretagne) par offre publique d'achat annoncée le ‧ Janvier
pl Ale dotarcie pieszo do Chappa’ ai w górach Dorta’ nak zajęłoby kilka miesięcy
fr Mais rejoindre le Chaapa' ai prendrait des mois à pied à travers les montagnes de Dor' ta' nak
pl Ai Weiwei jest spadkobiercą wspaniałej tradycji artystycznej Chin.
fr Ai Weiwei est l'héritier des magnifiques et anciennes traditions artistiques chinoises.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 151 zdań frazy ai.Znalezione w 0,359 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.