Tłumaczenia na język francuski:

  • Avec vue sur l’Arno   

Przykładowe zdania z "Pokój z widokiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mam piękny widok ze swojego pokoju
fr De ma chambrette, j' ai une vue fantastique!
pl Z tego pokoju roztacza się piękny widok na górę.
fr Cette chambre est dotée d'une belle vue sur la montagne.
pl Najlepszy widok, jest z naszego pokoju w domu
fr La plus belle vue, nous l' avons chez moi
pl Wstrząsający widok murów pokoju dzielących społeczności katolickie i protestanckie w Belfaście jest smutnym, lecz rzeczywistym przypomnieniem poważnych trudności, w obliczu których nadal stoi proces pokojowy, szczególnie w zakresie pojednania między obiema społecznościami, oraz tego, ile jeszcze pozostaje do zrobienia
fr La vision choquante des murs de la paix qui divisent les communautés catholique et protestante à Belfast est un rappel triste mais réaliste des sérieuses difficultés auxquelles fait encore face le processus de paix, en particulier en matière de réconciliation transcommunautaire, et de l'étendue de ce qui reste à accomplir
pl Chodź zobacz jakie to miłe... pokój, łóżko, widok
fr C' est trop mignon: cette petite chambre, ce petit lit
pl Emma, oparta na oknie w swoim pokoju ( a wyglądała nim często, bo na prowincji okno to teatr i spacer ), bawiła się widokiem mrowia prostaków, gdy nagle spostrzegła pana w zielonym aksamitnym surducie.
fr Emma était accoudée à sa fenêtre (elle s’y mettait souvent: la fenêtre, en province, remplace les théâtres et la promenade), et elle s’amusait à considérer la cohue des rustres, lorsqu’elle aperçut un monsieur vêtu d’une redingote de velours vert.
pl Facet przez cały czas był na widoku, w pokoju naprzeciwko Courtney
fr Il se cachait au grand jour, dans la chambre face à celle de Courtney
pl Pokaż dwa widoki tej kostki, z przodu i z tyłu. Obydwa mogą być obracane
fr Afficher deux vues du cube, du devant et de l' arrière. Les deux peuvent tourner
pl Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w trzech egzemplarzach oraz następujące dane szczegółowe: ‧.‧. opis typu pojazdu z uwzględnieniem części wymienionych w ppkt ‧ powyżej, uzupełniony rozwiniętym widokiem zespołu lub zdjęciem przedziału silnika
fr Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes: ‧.‧. description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au point ‧., accompagnée d
pl Nagrywanie płyt audio CD jest łatwe dzięki integracji & amarok-dopelniacz; z K‧B. Aby nagrać album, najpierw otwórz przeglądarkę kolekcji. Następnie, rozwijając listę wykonawcy w widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na album, który chcesz nagrać. W menu podręcznym, kliknij Nagraj ten album, a wyświetlone zostanie okno informujące o wyborze trybu nagrywania. Wybierz Tryb audio, a otwarty zostanie K‧B, gotowy do nagrania albumu
fr Graver un cd audio dans & amarok; est facile grâce à l' intégration de K‧B. Pour graver un album, ouvrez d'abord le navigateur de collection. Puis en étendant l' entrée d' un artiste dans l' arborescence, effectuez un clic droit sur l' album que vous voulez graver. Un menu s' ouvrira, cliquez sur Graver cet album, et une fenêtre vous demandera de choisir un mode de gravure. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Mode Audio, K‧B s' ouvrira prêt à graver l' album
pl Widok z boku – głowa, szyja i tułów
fr Vue de côté: tête, cou et torse
pl Nie wiem.Połącz widok jej twarzy z miejscem po przeprosinach
fr Reprenons après les excuses
pl Istnieje duża różnica między usunięciem obiektu z diagramu, a usunięciem go z modelu: jeśli kasujesz element z diagramu, to jest on usuwany wyłącznie z tego diagramu (element ten pozostanie w innych diagramach). Jeśli natomiast usuniesz element z widoku drzewa, to usuwasz go z całego modelu. Ponieważ element nie istnieje już w modelu, zostanie on usunięty z innych diagramów
fr Encore une fois, il y a une grande différence entre supprimer un objet d' un diagramme, et supprimer un objet du modèle. Si vous supprimez un objet d' un diagramme, vous supprimez seulement les objets d' un diagramme particulier: l' élément fera toujours partie de votre modèle si d' autres diagrammes utilisant le même élément n' ont subit aucun changement. Par contre, si vous supprimez les éléments de la vue arborescente, vous les supprimez du modèle. A partir du moment où les éléments n' existent plus dans votre modèle, ils disparaîtront automatiquement de tous les diagrammes où ils apparaîssent
pl Każdy z widoków umożliwia wyświetlanie zdarzeń, zadań i wpisów do dziennika w inny sposób. Kliknij na dowolne zdarzenie, aby wykonać na nim operację. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zdarzenie, aby wyświetlić menu zawierające takie opcje jak Edytuj, Usuń, itd. Możesz także użyć menu Akcja do wykonania podobnych operacji
fr En général, chaque vue proposera une manière d' afficher vos événements et les événements contraints apparaître à une période particulière ou bien dans un style d' affichage particulier. Cliquez sur n' importe quel événement pour le sélectionner et l' éditer. Un clic sur le & BDS; de la souris sur un rendez-vous fait apparaître un menu avec des options telles que Éditer, Supprimer, etc. Vous pouvez également utiliser le menu Action pour effectuer des opérations similaires
pl widok z boku (z prawej i lewej strony
fr photos latérales (droite et gauche
pl Wszystkie czujniki na tym widoku są uaktualniane z określoną tu częstotliwością
fr Tous les affichages de la feuille de données seront rafraîchis à la vitesse indiquée ici
pl Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz zatrzymać pobieranie, to użyj klawisza Esc, przycisku paska narzędzi Zatrzymaj lub polecenia menu Widok Zatrzymaj
fr Si vous voulez arrêter le téléchargement pour une raison quelconque, utilisez la touche Échap, le bouton de barre d' outils Arrêter ou l' élément de menu Affichage Arrêter
pl Daje możliwość wyboru następujących trybów widoku: Widok ikon, Widok wielokolumnowy, Widok drzewa, Widok z listą szczegółową lub Widok tekstowy
fr Choisit le mode d' affichage Icône, Multicolonne, Affichage en arborescence, Liste détaillée ou Affichage de texte
pl Składnik edytora tekstu (do osadzania, z paradygmatem Dokument/Widok) Comment
fr Composant d' édition de texte intégrable (avec séparation doc & ‧‧;/& ‧‧; vue)Comment
pl Zniknie pani z widoku
fr On ne vous verra pas
pl Konfiguracja panelu nawigacyjnego może zostać zmieniona po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na puste pole poniżej ikon kart lub po kliknięciu lewym przyciskiem na ikonę Przycisku konfiguracji (górna ikona na poprzednim zrzucie ekranu, może nie być widoczna w Twoim widoku). Po kliknięciu na ten przycisk zostanie wyświetlone menu z następującymi opcjami
fr Vous pouvez modifier la configuration du panneau de navigation en cliquant avec le & BDS; sur la zone vide au-dessous de l' icône des onglets de la partie inférieure ou un clic gauche sur l' icône Bouton de configuration (l' icône du haut dans la copie d' écran précédente, mais elle n' est peut-être pas présente dans votre configuration). Cette action fait apparaître un menu comportant les options suivantes &
pl Wewnętrzna konstrukcja żarówki musi być taka, aby rozproszone obrazy świetlne oraz odbicia występowały jedynie nad samym żarnikiem obserwowanym z kierunku poziomego. (Widok A pokazany na rysunku ‧ karty danych H
fr La structure interne de la lampe doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la lampe étant vue en direction horizontale (Vue A, fig. ‧, feuille H
pl Wybiórczy widok listy drukarek: Ten przycisk redukuje listę widocznych drukarek do krótszej, wygodniejszej, predefiniowanej listy. Jest to wygodne w środowiskach korporacyjnych z dużą liczbą drukarek. Domyślnie pokazywane są wszystkie drukarki. Żeby utworzyć osobistą wybiórczą listę drukarek kliknij na przycisk Opcje systemowe na dole tego okna dialogowego. Potem, w nowym oknie, wybierz Filtr (lewa kolumn w oknie Konfiguracji drukowania w KDE). Uwaga: Kliknięcie na tym przycisku bez utworzenia osobistej wybiórczej listy drukarek spowoduje zniknięcie wszystkich drukarek. (Aby ukazać ponownie wszystkie drukarki wystarczy kliknąć na tym przycisku ponownie
fr Vue sélective sur la liste des imprimantes & ‧‧;: Ce bouton réduit la liste des imprimantes visibles en une liste prédéfinie, plus courte et plus pratique. C' est particulièrement utile dans un environnement d' entreprise avec beaucoup d' imprimantes. Le comportement par défaut est de montrer toutes les imprimantes. Pour créer une vue sélective personnalisée, cliquez sur le bouton « & ‧‧; Options système & ‧‧; » en bas de cette boîte de dialogue. Puis, dans la nouvelle fenêtre de dialogue, sélectionnez « & ‧‧; Filtre & ‧‧; » (colonne de gauche dans la boîte de dialogue Configuration de KDE Print), et configurez votre sélection. Attention & ‧‧;: si vous cliquez sur ce bouton sans avoir préalablement créé une vue sélective, toutes les imprimantes disparaîtront de la liste. Pour les afficher à nouveau, cliquez à nouveau sur le bouton
pl To smutny widok zobaczyć jak państwa członkowskie osobno ustawiają się w kolejce, aby móc zaoferować swym obywatelom perspektywę podróżowania do Stanów Zjednoczonych bez wizy, w zamian za środki bezpieczeństwa, jakich Amerykanie nie mogliby wynegocjować z samą Unią.
fr C'est un triste spectacle que de voir les États membres processionner les uns après les autres, en ordre dispersé, pour pouvoir offrir à leurs concitoyens la perspective d'un voyage aux États-Unis sans visa en échange de mesures sécuritaires que les Américains ne pourraient pas négocier avec l'Union en tant que telle.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1072431 zdań frazy Pokój z widokiem.Znalezione w 123,193 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.