Tłumaczenia na język francuski:

  • Avec vue sur l’Arno   

Przykładowe zdania z "Pokój z widokiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z tego pokoju roztacza się piękny widok na górę.
fr Cette chambre est dotée d'une belle vue sur la montagne.
pl Najlepszy widok, jest z naszego pokoju w domu
fr La plus belle vue, nous l' avons chez moi
pl Mam piękny widok ze swojego pokoju
fr De ma chambrette, j' ai une vue fantastique!
pl Emma, oparta na oknie w swoim pokoju ( a wyglądała nim często, bo na prowincji okno to teatr i spacer ), bawiła się widokiem mrowia prostaków, gdy nagle spostrzegła pana w zielonym aksamitnym surducie.
fr Emma était accoudée à sa fenêtre (elle s’y mettait souvent: la fenêtre, en province, remplace les théâtres et la promenade), et elle s’amusait à considérer la cohue des rustres, lorsqu’elle aperçut un monsieur vêtu d’une redingote de velours vert.
pl Facet przez cały czas był na widoku, w pokoju naprzeciwko Courtney
fr Il se cachait au grand jour, dans la chambre face à celle de Courtney
pl Chodź zobacz jakie to miłe... pokój, łóżko, widok
fr C' est trop mignon: cette petite chambre, ce petit lit
pl Wstrząsający widok murów pokoju dzielących społeczności katolickie i protestanckie w Belfaście jest smutnym, lecz rzeczywistym przypomnieniem poważnych trudności, w obliczu których nadal stoi proces pokojowy, szczególnie w zakresie pojednania między obiema społecznościami, oraz tego, ile jeszcze pozostaje do zrobienia
fr La vision choquante des murs de la paix qui divisent les communautés catholique et protestante à Belfast est un rappel triste mais réaliste des sérieuses difficultés auxquelles fait encore face le processus de paix, en particulier en matière de réconciliation transcommunautaire, et de l'étendue de ce qui reste à accomplir
pl Wykresy mogą być konfigurowane przez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy. Pojawi się wtedy menu, z którego możesz wybrać zmianę właściwości wykresu, usunąć wykres z widoku, zmienić jego szybkość odświeżania, a także wstrzymać odświeżanie i je wznowić
fr Les affichages peuvent être configurés en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Un menu contextuel apparaît, dans lequel vous pouvez choisir de modifier les propriétés de l' affichage sélectionné, de le supprimer de la feuille de données, de changer le type et la valeur de son intervalle de mise à jour ou d' arrêter ou recommencer sa mise à jour momentanément
pl Zmienia kodowanie bieżącej strony. Zwykle, domyślne ustawienie Rozpoznawanie automatyczne powinno wystarczyć. Jeśli jednak pojawiają się problemy z widokiem stron napisanych w języku innym niż angielski, to z tego menu należy wybrać właściwe kodowanie
fr Change l' encodage de la page courante. Normalement, le réglage par défaut sur Auto devrait être suffisant, mais si vous avez des problèmes à afficher des pages écrites dans un autre langage que l' anglais, il se peut que vous ayez besoin de choisir un encodage spécifique dans ce menu
pl Następnie oprawkę obraca się w taki sposób, aby na ekranie z rzutem żarnika głównego był widoczny widok tego żarnika od czoła
fr La douille est alors tournée de telle sorte qu'une vue en bout du filament soit obtenue sur l'écran, sur lequel l'image du filament est projetée
pl Aby stworzyć nowy diagram w Twoim modelu, wybierz żądany typ diagramu z podmenu Nowy w menu Diagram, a następnie nadaj mu nazwę. Diagram zostanie utworzony i zobaczysz go w widoku drzewa
fr Afin de créer un nouveau diagramme pour votre modèle, sélectionnez simplement le type de diagramme que vous souhaitez depuis les sous-menu 'Nouveau ' du menu 'Diagramme ' et donnez lui un nom. Le diagramme sera alors créé et rendu actif, et vous le verrez immédiatement dans la vue arborescente
pl Nie chcę, żeby na mój widok dzieci uciekały z krzykiem
fr Je voudrais juste que les enfants ne pleurent plus quand ils me voient
pl Uważam, że zgodnie z tym, co mówił już mój kolega, pan poseł Seeber, na spotkanie w Cancún i na jego rezultaty można patrzeć z perspektywy spotkania w Kopenhadze: widok na Cancún z Kopenhagi.
fr Je pense que Cancún et ses résultats peuvent être vus, comme l'a déclaré mon collègue M. Seeber, dans la perspective de Copenhague: Cancún vue dans la perspective de Copenhague.
pl że widok innych ludzi, ich uśmiechów, przyjaznych i życzliwych twarzy, różnorodnych ubiorów, a także komfort spotkania z rodziną – to było zbyt wiele, jak na moje poszarpane nerwy i zrujnowane ciało.
fr Le fait de côtoyer des gens joyeux et souriants, habillés de couleurs gaies, au visage compatissant, et le réconfort d’être enfin avec ma famille étaient paradoxalement difficiles à supporter pour mon corps affaibli et mon esprit torturé.
pl Jeśli chcesz usunąć diagram z modelu, zaznacz go i kliknij Usuń w menu Diagram, lub wybierz Usuń z menu kontekstowego w widoku drzewa
fr Si vous avez besoin de supprimer un diagramme de votre modèle, vous pourrez le faire en le rendant actif et en choisissant l' option 'Supprimer ' du menu 'Diagramme '. Vous pouvez également faire ceci en choisissant l' option 'Supprimer ' du menu contextuel de la vue arborescente
pl Wewnętrzna konstrukcja żarówki musi być taka, aby rozproszone obrazy świetlne oraz odbicia występowały jedynie nad samym żarnikiem obserwowanym z kierunku poziomego. (Widok A pokazany na rysunku ‧ karty danych H
fr La structure interne de la lampe doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la lampe étant vue en direction horizontale (Vue A, fig. ‧, feuille H
pl Stanowisko operatora maszyny musi być umiejscowione w sposób zapewniający możliwie jak najszerszy widok trajektorii części ruchomych, w celu uniknięcia kolizji z osobami, sprzętem lub innymi maszynami, które mogą manewrować w tym samym czasie i stwarzać tym samym potencjalne zagrożenie
fr L'implantation du poste de travail des machines doit permettre la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter toute collision avec des personnes, du matériel ou d'autres machines fonctionnant simultanément, qui pourrait présenter un danger
pl Powiększ/Pomniejsz z menu Widok
fr Sélectionnez Zoom avant & ‧‧;/& ‧‧; Zoom arrière dans le menu Affichage
pl Matka nie przewidywała, co się z nami stanie na widok jej rozpaczy, mówię zwłaszcza o chłopcach, jej synach. Ale czy przewidywała, że potrafi przemilczeć własną historię?
fr Notre mère ne prévoyait pas ce que nous sommes devenus à partir du spectacle de son désespoir, je parle surtout des garçons, des fils. Mais, l’eűt-elle prévu, comment aurait-elle pu taire ce qui était devenu son histoire même ?
pl Oczywiście bardzo upokarzający był widok entuzjazmu, z jakim przyjmowało wybory wielu zwykłych obywateli Sierra Leone, czekających na deszczu przez wiele godzin w kolejkach, aby oddać swoje głosy w demokratycznych wyborach.
fr Cela a en effet été très salutaire de voir l'enthousiasme que suscitait l'élection chez de nombreux habitants de Sierra Leone, qui ont fait la queue pendant des heures sous la pluie afin de participer à une élection démocratique.
pl Kierunek pomiaru: widok źródła światła z boku i z góry
fr Mesure des directions: la source lumineuse est vue de côté et de dessus
pl Pamiętaj, że & umbrello; korzysta z menu kontekstowych: możesz również kliknąć w widoku drzewa prawym klawiszem myszy i wybrać właściwy typ diagramu z podmenu Nowy w menu kontekstowym. Pamiętaj, że możesz stworzyć diagramy przypadków użycia tylko w folderze Perspektywa przypadków użycia, a inne typy diagramów mogą być tworzone w folderach logicznych
fr Souvenez vous que Umbrello fait un usage intensif des menus contextuels: vous pouvez aussi cliquer droit sur un dossie de la vue arborescente et sélectionner le type de diagramme approprié depuis le sous-menu 'Nouveau ' du menu contextuel. Il est utile de noter que les diagrammes de cas d' utilisations ne peuvent être créés que depuis les dossiers de la vue des cas d' utilisations, de même les autres types de diagramme ne peuvent être créés que dans les dossiers de la vue logique
pl Piękny widok z każdego okna
fr Belle vue de chaque fenêtre
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1072431 zdań frazy Pokój z widokiem.Znalezione w 112,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.