Tłumaczenia na język francuski:

  • Avec vue sur l’Arno   

Przykładowe zdania z "Pokój z widokiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Najlepszy widok, jest z naszego pokoju w domu
fr La plus belle vue, nous l' avons chez moi
pl Mam piękny widok ze swojego pokoju
fr De ma chambrette, j' ai une vue fantastique!
pl Z tego pokoju roztacza się piękny widok na górę.
fr Cette chambre est dotée d'une belle vue sur la montagne.
pl Emma, oparta na oknie w swoim pokoju ( a wyglądała nim często, bo na prowincji okno to teatr i spacer ), bawiła się widokiem mrowia prostaków, gdy nagle spostrzegła pana w zielonym aksamitnym surducie.
fr Emma était accoudée à sa fenêtre (elle s’y mettait souvent: la fenêtre, en province, remplace les théâtres et la promenade), et elle s’amusait à considérer la cohue des rustres, lorsqu’elle aperçut un monsieur vêtu d’une redingote de velours vert.
pl Wstrząsający widok murów pokoju dzielących społeczności katolickie i protestanckie w Belfaście jest smutnym, lecz rzeczywistym przypomnieniem poważnych trudności, w obliczu których nadal stoi proces pokojowy, szczególnie w zakresie pojednania między obiema społecznościami, oraz tego, ile jeszcze pozostaje do zrobienia
fr La vision choquante des murs de la paix qui divisent les communautés catholique et protestante à Belfast est un rappel triste mais réaliste des sérieuses difficultés auxquelles fait encore face le processus de paix, en particulier en matière de réconciliation transcommunautaire, et de l'étendue de ce qui reste à accomplir
pl Facet przez cały czas był na widoku, w pokoju naprzeciwko Courtney
fr Il se cachait au grand jour, dans la chambre face à celle de Courtney
pl Chodź zobacz jakie to miłe... pokój, łóżko, widok
fr C' est trop mignon: cette petite chambre, ce petit lit
pl Ten mógłby pójść za równowartość apartamentu z widokiem na Fifth Avenue
fr Vendez celui- ci, vous aurez un dernier étage, ‧e Ave
pl Kliknij na ikonę wybranego widoku na Pasku widoku lub wybierz widok z menu Widok. Ponieważ Twoje zdarzenie rozpoczyna się o określonym czasie, powinieneś wybrać widok, który wyświetla godziny dnia. Możesz zatem wybrać widok Dnia, Tygodnia roboczego lub Tygodnia. Widok Miesiąca jest bardziej odpowiedni dla zadań, opisanych poniżej
fr Choisissez l' icône de l' aperçu désiré dans la barre d' outils des vues, ou sélectionnez-le à partir du menu Affichage. Comme votre événement débute à une heure précise, vous devrez choisir un aperçu qui montre les créneaux horaires. Vous pouvez choisir celui du Jour, des Jours ouvrables ou de la Semaine. L' aperçu du Mois est pour sa part mieux adapté aux tâches à effectuer, décrites ci-dessousnbsp
pl Następnie oprawkę obraca się w taki sposób, aby na ekranie z rzutem żarnika głównego był widoczny widok tego żarnika od czoła
fr La douille est alors tournée de telle sorte qu'une vue en bout du filament soit obtenue sur l'écran, sur lequel l'image du filament est projetée
pl Mialem przed oczyma widok z naszego domu
fr La vue devant chez nous
pl Matka nie przewidywała, co się z nami stanie na widok jej rozpaczy, mówię zwłaszcza o chłopcach, jej synach. Ale czy przewidywała, że potrafi przemilczeć własną historię?
fr Notre mère ne prévoyait pas ce que nous sommes devenus à partir du spectacle de son désespoir, je parle surtout des garçons, des fils. Mais, l’eűt-elle prévu, comment aurait-elle pu taire ce qui était devenu son histoire même ?
pl Z mojego apartamentu jest Iepszy widok
fr Vous le verriez mieux de ma fenêtre
pl Nowy widok z przodu
fr Nouvelle vue avant
pl Widok z góry elementów układu w statycznym badaniu homologacyjnym na ścinanie modelu dolnej części nogi
fr Installation pour l’essai d’homologation statique du bas de jambe factice en cisaillement
pl Miał już tak dość Yonville ze wszystkimi jego mieszkańcami, że widok niektórych twarzy i domów drażnił go ponad wytrzymałość; nawet aptekarz, choć taki poczciwy, zdawał mu się teraz absolutnie nieznośny.
fr Il était si ennuyé d’Yonville et des Yonvillais, que la vue de certaines gens, de certaines maisons l’irritait à n’y pouvoir tenir; et le pharmacien, tout bonhomme qu’il était, lui devenait complètement insupportable.
pl Mnie osobiście obraża widok dziewczynek przed okresem pokwitania w ubraniach z napisami zawierającymi zachęty o seksualnym charakterze, ale nie próbowałbym ich zakazać w drodze sprawozdania parlamentarnego.
fr Je suis personnellement choqué de voir de jeunes filles pré pubères porter des vêtements avec des invitations sexuelles imprimées, mais je ne chercherais pas à les interdire par un rapport parlementaire.
pl Nocny widok to szczególny sposób pracy z ukrytymi obiektami. Kiedy musisz przesunąć lub zmienić coś w jednym (lub większej liczbie) obiektów, ale bez odkrywania wszystkich ukrytych obiektów, tryb nocnego widoku będzie dobrodziejstwem dla Ciebie
fr La vision nocturne est une façon spécial de travailler avec des objets cachés. Lorsque vous avez à déplacer ou changer quelque chose sur un ou plusieurs de vos objets sans faire réapparaître tous les objets cachés que vous avez, alors le mode de vision nocturne sera intéressant pour vous
pl Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz zatrzymać pobieranie, to użyj klawisza Esc, przycisku paska narzędzi Zatrzymaj lub polecenia menu Widok Zatrzymaj
fr Si vous voulez arrêter le téléchargement pour une raison quelconque, utilisez la touche Échap, le bouton de barre d' outils Arrêter ou l' élément de menu Affichage Arrêter
pl Jeśli tydzień temu widok niewinnych cywilów palestyńskich, w tym wielu dzieci, którzy stracili w Gazie życie w wyniku zastosowania niewspółmiernej siły rażenia wywołał w nas współczucie i wściekłość, to już czwartkowy przerażający morderczy zamach na szkołę w Jerozolimie sprawił, że dzieliliśmy smutek i gniew z narodem izraelskim.
fr Si la vue des civils palestiniens innocents, dont de nombreux enfants, qui ont perdu la vie à Gaza à cause du recours disproportionné à la force militaire suscitait chez nous un sentiment de sympathie et d'indignation la semaine dernière, depuis l'épouvantable attentat meurtrier dont a été victime une école de Jérusalem jeudi dernier, nous partageons la tristesse et la colère de la population israélienne.
pl widok z dołu
fr photo du bas
pl Dostrajanie: Jeżeli chcesz przyspieszyć uruchamianie Konquerora, możesz wyłączyć tę informację, klikając tutaj. By ją przywrócić, wybierz z menu Pomoc-> Wprowadzenie do Konquerora, następnie Okno-> Zapisz profil widoku " Przeglądanie sieci "
fr Astuce d' optimisation & ‧‧;: si vous souhaitez que Konqueror démarre plus vite, vous pouvez désactiver cet écran d' information en cliquant ici. Vous pourrez le faire réapparaître en allant dans le menu « & ‧‧; Aide & ‧‧; » & ‧‧;/« & ‧‧; Introduction à Konqueror & ‧‧; », et, si vous voulez qu' il réapparaisse à chaque fois, choisissez « & ‧‧; Enregistrer le profil d' affichage & ‧‧; » & ‧‧;/« & ‧‧; Navigation web & ‧‧; » dans le menu « & ‧‧; Configuration & ‧‧; »
pl Aby pokazać widok tygodnia naciśnij przycisk Widok tygodnia, lub wybierz z menu Widok Tydzień
fr Affichage Semaine
pl świadectwo zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wyłącznie w celu umożliwienia wystawiania okazów na widok publiczny w celach komercyjnych
fr comme certificat conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales
pl Możesz także określić inne ustawienia menu Widok dla konkretnego katalogu. Aby to zrobić, zaznacz pole Właściwości widoku zapisywane w katalogu w menu Ustawienia, zmień ustawienia Widoku na takie, które Ci odpowiadają i odznacz pole Właściwości widoku zapisywane w katalogu. W bieżącym katalogu zostaniee utworzony plik. directory, który zawiera ustawienia Widoku. Skorzystaj z polecenia menu Ustawienia Usuń właściwości katalogu, aby usunąć ustawienia bieżącego katalogu (albo po prostu usuń plik. directory
fr Toutefois, vous pouvez également spécifier différents paramètres du menu Affichage pour un dossier individuel. Pour ce faire, cochez la case Enregistrer les propriétés de la vue dans le dossier du menu Configuration, modifiez les paramètres Affichage pour ceux que vous désirez, puis décochez la case Enregistrer les propriétés de la vue dans le dossier. Cette action crée un fichier. directory dans ce dossier pour contenir les paramètres du dossier Affichage. Utilisez l' option Configuration Supprimer les propriétés du dossier pour supprimer les paramètres spécifiques du dossier (ou supprimez simplement le fichier. directory
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1072431 zdań frazy Pokój z widokiem.Znalezione w 83,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.